Skip to main content

Full text of "Prælectiones theologicæ de sacramentis baptismi et confirmationis"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing tcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whclhcr any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http : //books . qooqle . com/| . v> 


600066483- PRiELECTlONES 

THEOLOGIC-^ 

DE SACRAMENTIS 

BAPTISMI 

E T 

CONFIRMATIONIS. 

<J.UAS IN SCHOLIS SORBONICIS HABUIT 

HONORATUS TOITRNELY, 

^acne Facuhatis Patifienfis Doi£h>r > Socius SocbonicuSt 
Regius & Emencus ProfelTot , Saccorandtc Ca^llx 
Regii Patacii Pariiienfis Canoniciu. 
F A RIS I I S, 

Apud Vidaam Ratmtjndi MA2iERiij& 
JoAitSEM-BAPT. Garhikr, Rcginx Typographoi 
& BlbliopoUs, via Jlcob«l , [ub Cgno ProvidentiK^ 

M. D C C~X X V 1 1. 

Cnm AffrfiMiim & Prmbfii Xrpi, ) 


t 


■■\ ■' . 
i/. r 


i V 


<t^. 


• 1 


J\ T 


*' ; THEOLCXSIiE CANDlDATlS 

PR-«FATIO. 

VI D I S T I S,dilcaiffitni Candldat!, 
in Prxle<flionibus, quas de Sacra* 
mencis univerfim coblideratis emifitnus^ 
ouxcumque pertinent ad origmem ^ caik^ 
ias, naturam;vim &efiicaciam ^affe&io- 
nes 8c proprietates omnium Sacramett- 
torum Cfarifli: vidiftis quam liberaiiac 
rnunifici manu DeusOptimuspr^fencif^ 
lima nobis falutis remediA difpeniaverit, 
Unicuique a^tati idonea & quad propria 
de^linavic : ?/am quia o*nnis <^tas feccato f.'^,* j^j| 
ffi obnoxia ^ inquit S. Ambrofius L. i. de c« 
Abrah, c. 1 1. n. 8 k ideo omnis ^tas Sactai 
mento idonea^ Caufam & rationem ab ipfo 
fonte repecit S. Irenarus L.^ap^ ii. aliis 
59^ 2)^w/«« , inquit ^ omnaS;enit fet fe^ pm^. mu 
metip/km fali/are : onmes ^ intjukm ^ qnifef *• ^* 
€um renajcnntmt in^Deum^ 'irifmtes & far^ 
vnlos , l^ fueros ^ (^ juvenes, ^feniofes. Ideo 
feromnem venit atatem^i^ infantii»s tnfant 
fafhs fanHificans infantes j farvulis ^ fdfm 
vetlus&€% 

SiJ iv P R ^ F A T I O. 

Et ver6 varias humanac vic^c partes fivc 
periodos aDimo percurrice, dilediflimi 
Candidati , nulla profedo vobis videbl- 
tur cccleflibus auxiliis vacua, nuila di. 
vinx providentix cura,Sc fpirituali Sacra. 
mentorum opeac prxfidio deftituta. /'fr 
■.i}.c#iw. Btptifmum enim^ aic S. P. Eugenius Arme- 
.;j4. B. nos indraens ^fpiritualiter renafcnjiHrjper 
Ctnfirmatienem augemar in yratia , ^ r*^«- 
ramur infide : renati autem ^ rehorati , nu~ 
trimur divinit Eucharijiiie alimenia. Quhdfi 
per peaaium ayfitudinem incurrimus anima^ 
fer Pcenitentiam fpiritualiter fanamur ■ fpi, 
ritualiier etiam Q- corporaliter ^ proutamma 
expedit ) ferextremam uniiionem -: per Qrdi- 
. PRiEFATIO. V 

fufcipimas ac folemniter profitemur ^ per 
Connrmationcm induti virtute ex alta ^ 
ftrenue ac conftanter eamdem defendi. 
mus. Per Baptifmum ad novam vitam re- 
nafcimur^ per Confirmationem arma- 
mur ad pra^lium. In Baptifmo filii Dei ^ 
& bseredes Chrifti 3 in Confirmatione 
Chrifti milites, fideique vindices ac de- 
fenfores conftituimur. i£quo pafTu in- 
ceduntduohascinfantixac militixchri. 
ftianas priora Sacramenta : at non eodem 
neceifitatis gradu. Quippe ut in corpo* 
rali viti prius eft hominem nafci ac vive» 
re } ita & in viti fpirituaii primum ac po- 
tiifimum e^ , hominem interi&s renaAd 
ac regenerari. Faiins e$ pfimns homo 
jidam in animam viventem^ ait Apoftolus^ 
nevij^mus Adamin ffiritnmvivificantem.... i- C«fr. 1$. 
Pfimms hofno de terrk , tefrenns j fecundus ho. *"• ^^* 
mo docctlo^ceeleftis.Etficut^ P^^git idem 
Apoftoius^ inAdam omnes moriuntur^ fi^ ihU.^w^ 
in Chrifto omnes vivificakmtur. Qua porro 
via ad novam illam ac plan^ miraDiiem 
vitampervenitur ^nifi per Baptifnlum ? 
Salvos nosfecit ferlavacrum feysfiefatiernis M Ti/. >, 
^ renovationis Spiriiis fanfii. Atque ut*^ ^- 
Chriftus ipfe pronuntiat,2\r//$*^»// renatus j^^^^ ^^ ^^ 
fuerit ex aqua ^ Spifitu jfafi&o , non foteft s. 
introiro in regnum Dei. Quod natum eft ex 

aiij tJ P R /E F A T I o. 

cane y caro efi : quodnatum tfi tx SfiHHt ^ 

fpititas efi. 

Ad rei novitatem obftupuit Nicode- 
Vid.-v.^ mus. Quomodo ^ inquiebat , pottfi homa 
nafci , f/J-n fit fenex i 7/um^uidpott^ >n ven- 
trem fnatris fuaiteratdint*oire .^ ^ renafci^ 
iiiJvi ^''^^^""'i^ ■, reponic ChriftuSj ^w<r<^(«i 
' tiht : Oportet nafci denu^. Spiritu^ «i/ vult 
fpirat , ^ vocem ejus audis i fed nefcis unde 
veniat .^ autquo vadat....Tu es M tgiffer itt 
I^f'iH ., f^h.scipioraii Confidencem ni- 
miiimLegisDodtorem hicChriftusincre- 
pacfimul 6c inftruit. Non allam t]uam 
carnisnovam generationemac nacivica. 
tem , ex verbis Chrifti animo fibi effinge- 
PR^FATrO. vl| 

turam ^ Nicodemus , ciim eflfet in Lege 
pericus, igoorare non debuerac. Nonne 
npud Ezechielem propheeico fpiricu fcri- 
pcura legerac ^ Effundam fmper vos aquam n^^eei #« 
mamUm , (^ mundabimini ab omnibus inqui^ )^» ^* ^* 
namentis vefiris,.,..Et dabovobii cornovumj^^^ 
^ffiritum novum fortam in medio vefiri , ^ 
suferam eor L^fideum de came vefirky (^ 
dabo vobiscorcameum ? Nonne Pfalces Re- 
gius cecinerac ^ Emittes Sfiritum tuum c^ 7^A mt 
€reabuntur , & renovabis faciem terra ? Qua: *"• '^' 
cerc^ non de ali^ , quim de inceriori fpi- 
licds renovacione ^ per graciam animis 
infundendam,incelligere debuiflec Legis 
Dodor) maxim^ciim fimilequoddam^ 
quamquam rude adhuc ^ apud fuos do« 
mefticum ac familiare renovacionis ve(ti- 
gium pras oculis haberet , in iis fcilicet 
qui d cultu falfbrum deorum converfi ^ 
Legi Mofatcx nomen fuum dabanc : cot 
cnim illi prxviis ricibus , carremoniis , lo. 
tionibus ac bapcifmacibus mundabancur, 
prxparabancur ac prasformabancur ad 
veram Dei Religionem, uc novi quafi 
homines , & ^ uc loquicur fanij^Us Pecrus » 
pcut modo geniti infantes haberencur. Epft i. #» 

Ex his , maxim^ vero ex decrecorii ifti *•'*'• ^ 
& apercaChriftifencencia, Nifi quis re.fi^.h^^s. 
Motus fucrit ex aquk (^ Sfiritu fantio , non . 

a ui) viij P R ^ F A T I O. 

foufi introire irt repium Dei^ iocelligitis 
haud dubie, dilediflimiCandidaci^tan- 
tam efle Bapti(maci'i nccefficatem , cam 
ftridam Scuniverfaiem illmspercipiendi 
legemomnibiis impofitam elTe,utfineil" 
lo, auc fa!tem,cercis incafibus,fine ipfius 
voro ac defiderio, nullusad vicam icer- 
nam & Regoumcoelorumpervenire uf-; 
quam poffit. 

Veriim.prohdolor iquomajor Scaper- 
tiortcm lalutaris remedii neceffitas , eo 
major ineaimpugnandada:monis,faIucij 
human.x invidi obtrei^tatoris , furor & 
impetus ^ eo major 8c H;Erecicorum,quos 
vel a primis Ecclefis cemporibus fufcita- 
P R ^ F A T I O. ix 

efi ferverjitatis , addit ibidem , aifdm la^ 
tifaBandam , vel in totum non recipiendam^ 
Mt ex hts eam impu^net ^ ex auibus conftat. 
Quod ver6 fueric antiquiflijsi hujus erro^ 
ris fundamencum , (i hoiTe vultis, Cand. 
diled.eumdem audice Tertullianumjam 
tum ^ fxculo nempe fecundo , Novaco^* 
rum noftrorum errorem circa fidem ju. 
ftificantem ^inveteribusHasrecicis con- 
fodientem .• Sicergo ^ aic Tercullianus eo- ji^ ^ ^ 
dem Lib. cap. lyjfceUfti^i illi provocant Q. 
qrueftiones. Adeo dicunt ^ Baftifmus non eA 
necefiarius , quikus fides fatis eft : nam Q^ 
jihraham nullius aqn^ nififidei Sdcramento 
Deo placuit. £n erroris fundamentum. 
Sed^ reponitTercuIlianus^i» omnituspom 
fteriors coneludunt , (^fequentia araeceden^ 
tiims fravalent. Fuerit falus retri ferfidem 
nudam ante Domini faffionem (^ refurrefiie^ 
nem : at ubifides auBa eft credendi in nati^ 
vitatem , faftionem ^ refurrefiionemque ejus ^ 
addita e^ amfliatio Sacramento ^ obfignatio 
Baftifmi , veftimentum quodammodo fidei ^ 
qua retro erat nuda , nec foteftjamfine fu4 
iege. Zex enim tinguendi imfofitd eft y ^for^ .^ 

mafrafcriftailte docete cmnes nationesjtin^ 
ptentes eas in nomine Patris , ^ Filii ^ ^ 
Sfiritks fanHi. Huic legi collata definitio 
e^ ; Nifiquis renatusfiteritex aquk (jt Sfi^ X PR^FATIO. 

rit» , non intrahtt in Regnum calontm. Oh~ 

firirtxit fiiem ad B^ptifmi nece^tatem. 

Totuin porro iilud antiquiflimarum 
^iferatum moniferum ac iethale virus 
hauftum in fe transfuderunt pofterio- 
rum remporum perditilUmi Sociniani. 
Docent illi j*. Cbriftum Apoftolis ve- 
rum non dediffe baptifandi mandatum j 
atqueverba ifta, Euriiei docete , haftifan- 
tesdfi- exponenda efle,non de aqua: Bap- 
tifmo , fed de fol^ inftrudione ac doAri- 
ni , qux inftar aqux fordes animx mun. 
dat &abftergit. i". ApofiQlos nthdominui , 
€tR non jitffoi y ritam baptifandi convenien' 
ter ufarpitfie ^tumquiufopului Judaus care- 
moniis valde deliHahatur . nt pote Jn ilUt 
PR-^F ATI O. xj 

fed ccrcis dumtaxac perfonis ac pro cerco 
quodam cempore addidum , illis nempe, 

3ui Ecclefia^ inicio a Paganifmo vel Ja. 
aifmo ad Chriflum convercebanrur ^ 
quos per nudum iliud ac fteriie fymbo- 
lum exceriiis diftingui ab invicem opor* 
tuic. 

Sociniani i Calvinianis, ex quibus naci 
ac propaeaci func , arma mucuancur,qui« 
bus abfoiucam & medii , uc vocanc , in 
Bapcifmace necefficacem cotis viribus im- 
Decunc Peffficnum tH ^ aic Calvinus Infl:« 
L.4. cap.15. n. 10. quim falfum fit quod ^♦4«4i 
docuinmt ftidem nonnullt , in quo alii fetfi* 
JHmtyfif Baftifmum folvi nos ^ eximi ak 
urigifUili feccaio , ^ a coffuftione qua at 
jtdam in univerfam fofieritatem ffofaytta 
ifi. £c n. zi. exprefsb aic , non afceri a Re^ p^. iiu 
ffi0 Ctelorum infantes quos e frafenti viti ffu- 
grare contif^et , antequam aquk, mergi da^ 
tumfuerit^ y/tqui jamvifum efi^ pergic ille^ 
fieri non levem injuriam Deifiederi ^ nif in 
io acquiefcimus , ac fi ferfe infirmum efiet ^ 
iim ejus effeBus neque k Baftifmoneque ah 
mllis acceffionibus fendeat. 

Acqui camen his imbuci documencis 
Calviniani, Anabapciftis & Socinianis co. 
xo animo hic repugnare ac concradicere 
videri volunc , ad lcenam magis^ Sc lu- t{\ p r ^ f a t I O; 

dricam , ut puto , difputatiooem , quiivf 
ftd reriam aemonftradonem veritacis. 
Qoi ecenim fronte, qui ingenii prxB. 
denti^ , fibi hoc alTumere Cawinifta: pof. 
funt , ut convincant Anabaptiftas , «mi 
Jehre infantes k Baptifn» exclndi ; c&m 
vel ipfimet concendant, infances fine 
Bapcifmo exprxfenci vic^ rftptos,i Re- 
gno Cor.lorum non arceri , ied uni pr». 
ientis foederis virtute ialvos fieri ^ Sc , 
quod ampiiusquidquam eft,cilim, licuc 
&:ipn>net Anabaptiftx & Sociniani, ce* 
lebrem iftam Cbrifti iententiam , 2^ifi 
^uis renatus fuerit 0>f. ad figuratum 8C 
mecaphoricum fenfum detorqueanc, nec 
PII^PATIO, xiij 

X^nlunaeft (impiex^ fibi femper cohac* . 
rens ac uniformis Cacholica: ndei doc- 
trina de Bapcifmi prxftanci^, vircuce^ 
& omnimodi ad faiucem confequendam 
neceflicace» FtUx Sacramcntum aqna no^ 
/nr, exclamabat Tercullianus Lib. de 
Bapcifmo cap. l.quk abluti delifiis frifii^f^.x%n • 
Ude cmcitatis . in vitam atemam Itberamur.... 
De fanHo Spiritu fanBificata natura aqua^ ^ 

fum , ^ ipfa fanBificare cctpit.. . .Supervenit 
fiatim Spiritus de Ctelis , (jr aquis fupeuft , 
faniiificans eas de femetipfo , ^ itafanUi^ 
ficata vim fanBificandi combtbunt. 

Beil^omnino Irenxus L. 3. c. ly.aliis 
19. Sicut^ inquic,^ arido tritico ma^a una Ay.tof)! 
iieri non poteftfine humore^ neque unus panis^ »• u 
ita nec nos multi-unum fieri in Chrifto Je(u ^ 

foteramus ^fine aquk ^ qua de Cotlo efi. Et A 

ficut arida terra , finon percipiat humorem ^ [ 

nonffuiiificat ific ^ nos , lignum aridum exi^ 
ftentes prtmkm ^ nMnquamfruBificaremus w. , 4 

tam ^ finefupemk voluntArihpluvik : cotpora X 

enim noftra perlavacrum ^ illam ^ qua eftad 
incorruptionem , unitatem acceferunt j anima 
autem fer fpiritum. Vnde (jr utraque necefia^ 
ria y cum utraque proficiunt in vttam Dei ^ 
miferante Domino no^ro. 

Preflids S. Auguftinus L. 3. de origine 
animsccap. 9. dicebac. NoUeredere , noUr. i#.^^, 

}7f.C xiv P R ^ F A T I 0. 

dicere ^ nec docere , infantes , ttntequhn taf^ 
tifentnr marte pr^ventes ^ ferventre pojfe ad 
cripnalium indulgentiam peccatorum ,Jtvis 
tfje Catholicm, 

Rata igicur lexeft ac fixa Chrifti kx\- 
tencia , Ni{i quis renatus faerit ex aquk ^ 
Spintu fanHo ^ ntnpotefi introire inKeyium 
T.i.?. );i. Calorum. Htillum hicexcipit , ait S. Anibr. 
L. i.deAbrah c. ii.n. %^, non tnfantem ^ 
rton aliqua pTaventumntcefBtaie , 

Proculergo putidum iftud Pelagiano- 
rum figmencum, infances fine Bapcifmo 
flrccri quidem a Regno Ccelorum , pro- 
pter Clirifti fententiam, I^tf qnis t^c. 
KcernS tamen vita donari, propcer viti 
PR-«F ATIO. W 

Novimus equidem efTe aliquos ex no« 
ftris , qui plils a^quo de mifericordii Dei 
prxfumentes , ac nefcio quo tenerioris 
clementix a£R^<3:u commoti erga tot inig 
fantium millia , qui abfque Baptirmomi* 
grantex hac vita, &xterni!im pereunt , 
naturalera quamdam feiicitatem iilis li- 
beraiiter amgnant. Veri^Lm immota ftat 
Chrifti fententia , Nifiquis (^c. Sapienter 
omnino ac graviter monet eam in rem 
Beilarminus L. 6 de amifTione gratia: o^ 
x.mifericofdiam nofifam farvulis jam dC'- T.41 f.ujf^ 
funfiis nihilpfodejfe ^^econtfanihil obefien^^^^ 
fifa fententia feveritatem : multim autem ^ 
pergic , nohis obefi , fi oh inutilem mifefim 
cofatam efga defunBos ^peftinacitef aliquii 
contfa Scfifturas aut Ecclefiam defendamus | 
idcifco non affeHum quemdam humanum^ 
quoplerique movefi folent^ fed Scriptufa ^ 
Conciliofwn ^ Patrum fententiam confuleru 
ac Jequi dehemus. 

Novimus etiam Novatores noftros 
eximias Baptifmi pra^rogativas & efFec*^ 
tus aut reftringere parciiis, aut latii!ts 
diflRmdere. Hinc vim i labe origioali 
mundandi , & fandificantem infundendi 
gratiam ipfi detrahunt; inde ver6 iibe« 
ram ab omni human^ fervitute, omni. 
bufque votis obfervandis, ( eo exceptQ xvj P R ^ F A T I 0, 

quod ficin Bapcifmode obfervandi Del 
lege } immunicacem concedere videntur* 
Utrobique error eft :incer extrema me- 
diavericas irxedic. 

Baptifmus&inceriitsabomni peccaco 

'", «. mundac , Abluti efiis , faT,[l:ficiitiepiSy}u- 
fiificati efiis j & ab humaoa fcrvicuce non 

'■ ij.-w.eximit ; Om«w anima potefiattbus juhhmio. 
tibus fubdita fit : non efi enim potefias nifi i 

• ii'^-Deo.Etiwri\xmiObedite pnepojitis ^ fj^ fuh" 
jacete illis. 

Infiniti eflcmus, dileifliflimi Candidari, 
fi omnes , quas SS. Patres tanc^ facundii 
exponunt , Baptifmacis dotes, effecius,ac 
pnrogacivas enumerare vobis hic as;* 
.( !> k ^ t A 1 1 O. xvlj 

hitfedes , fed dl^ memirat non tantAm Mem^, 
ha y fed ^ templum ) non tanti^m templtm ^ 
fed (^ organa Spiritis. f^sdes quot fint Bafm 
tifmatis larptates ? Sedmultis quidem videm 
tur calefiem ^atiam in feccatorUm tantum 
femiffione con^ftere : nos autem honores com^ 
futavimms decem. £t Hom. i. ad iliumi* 
liandos , ait Baftifmum afpellari iavacrum BJit.MvM 
regenerationis ^ quta non jolum nobis feccata ^' ^/ **** 
remittit yneque(olum deliBa furgat ^ fed ita 
frafiat ac fi denuo ^enerati e(Jemus: quafi 
hiod6 genici infantes. 

Sed quof fum cota illa de Bapcifiiio , ac 
pocifliniiiim de illius neceiHcace in h^c 
Prsefacione difpucacio? NimiriAn.uc in. 
telligacis , diiediflimi Candidaci ^ quan- 
tam ha:c Theoiogix noftrab pars acqud 
Tradatus actencionem ftudmmque exi- 
;at , ab iis maxim^^ qui miniderio Eccle'' 
laftico deftinaci ^ aliorum faluci proco^ 
Irand^ omni cura toti incumbere tenen« 
tur } qui non ilne fuo & aliorum damno ^ 
ea vei ignorare penicus , vei negiigencef 
tradare pofTunc , <\\xx funt ad falucem ' 
animarum neceflaria. Si quis autem dtlt^ p^^ ^ ^ 
%entius Afoftolum legerit ^ aic Cacechifmus Bmftifmh 
Romanus ^fine dubitatione itafiatuet ^^^r-^^****^ 
feiiam Baftifmi cognitionem kfidelibus ma^ * 
grtoftre riquiri : adeo non folum frequenter^ xvhj P R ^ F A T I O. 

fed ^ravihus verhis ^ ^ Spirim Dei plenis » 
rjus myflerii memariam renovat , divinitatem 
cemmendat , atque in ev Redemptoris nc^ri 
moTtem , fepKlturam , ^ refuTretHonem nobis 
ante oculos , tAm ad centemplandum , titm a4 
imitandum confiituit. 

Quo ergo majoreft Baptifmi ad falu- 
tem neceffitas , eo accuratiiis omnia, qua: 
ad illum pertinent, animo comprehen. 
denda & percipienda : qua; ejuS natura j 
qux materiavera&legicmiajqux forma 
ipfms priiicripta i quis in qu3,que occa. 
iione minifter} quod illius percipiendi 
capax (ubjedum ; quis conferendi mo- 
dus &racio, qui rinis ,quis ufus ; quxdc 
1> R ^ iF A T I (5; m 

Chrifti coram tyrannis intrepid^ profi.. 
^endam ? Quid de ilk) Novatores noftri ? 
t^udet referre quanta hk fit Calvini pro- 
tervia & impieias. Oletim Confrfnattonis ^^fi'*^ ^ *• 
foUufum appeilat diab^h fnendacio j aborti^ ^*^ ' ^^** 
'^mm Sacramenti larvam ^ atqfe tiiter exi^ 
^ales fatanit prafiipas feienfendum effe. O 
Iblafphemia! 6 impietas! Ita ne vtro pollu^ 

tum eft , ac inter exittales (atana frafttyat 
Tecenfendum Sactamentum ^ quod Apoa. 
ftoli a Chrifto edoai , vel ab initio primiii 
JFidelibus contuierunt? Orat/erunt pro tp^ ^^^^-"^^ 
fs....Et imponebant manus fuper tllos ^^ ac^ H-c? ^'f* 
tiptebant Spiritum fanHuni. Quoduniverfk 
Ecclefia conftanti ufu ac nufquam inter« 
i"upto femper obfervavit. E^rejfidelava^ 
tro , ait Tcrtullianus L. de Baptifmo c- -^. 
ferungimur benedtBk unBione de priflinkdu pagi u^i 
fciplink.,.jn nobis camaliter currit unBio^fed ^ 
fpiritualiter proficit. Ec Cyprianus Bpift; 
iad Jahuar. ^o. ZJnz^i quoque necefie eji eum ri^.tifi 
qui baptifatus fit , ut accepto chrifmate , id 
tft , unHione , effe unilus Dei , & babere in fe 
f^ratiam Chrifli poffit . Et rurfus in Epiftoli 
iad Jubalan. 73. Quodnunc quoque f\xic^\t^ p^. lii* 
9tpud nosgeritur^mqm in Ecclefia baptifan^ 
^Htr ^frapofitis Bcdefia oferantur^ utpet no^ 
firam oratiortefn 4C ftan^s impofittonem Spi^ 
tritun^ fanfium confequantur ^ ^ fptacuU 
^^ominiti con/ufninenttm Hiei*onymus d^- XX > R i£ F A T I O; 

iiique,Dial. adversits Lucifcrianos, ftUB 
pocius Luciferiadusapudipruni(uc alios 
Y,^^^,,innumeros K5c taceam ) An nefcis EccU* 
f^.*f*. fiatumljHnc efie msrem^ ut haftifMtis pefies 
, matuts impenatmr^ (^ iht inwcetmr SpiritmS 

fan^nsi Jixfgis uhifiriptumft ? in AEiihus 
j^pefioiorum. Eti^ft fi ScriptuTtt auHoritA 
mn ftihejfet , totius oriis in banc fartem con^ 
fenfus infiar frtecefti oitineret. Ita oeverb 
foUutum ac inter exitiaUs fatame pf*fii^. 
gias recenfifndum , quod SS.Eccleflx Doc^ 
tores communi iufFragio toc exornaoC 
laudibus , cujus virtucem £c efiicaciam 
ita magnificc excollunc ac prsedicant i 
tJnus inftar bmnium lufFraeium dicat S. 
PR^FATIO. xxf 

ficifitntes rnngnentum dicatis : Chrifti gra^ 
tus eft: odor Deoin his qui falvancuf .TViim 
veri fff feEius inungitur ^ ut induti thotacem 
jufiiti^^ fortiter adversks infuhus diaboU 
confifiatis^ Ut enim Salvator poft Baftif* 
fnum^ ^, iJhim Sfiritus fanfti adventum 
tyreffus in fralium , devicit adverfarium ^ 
fic ^ vosfoftfacrum Bafiifmum df chrifms 
myfticum^ induti armisfanHt Sfiritks adver-^ 
sus offofitam vobis foteftatem confiftitis ^ 
fr^iamini ^ dicentes : Omnia poflum in eo 
qui meconfortac, Chrifto. ItaHe follu^ 
tum eft ^ac inter exiti^tes fatan/e ptaftigias 
recenfendum^ quodin fronce poHtum das- 
monibus cerrorf , nobisautem ad omnes 
eorum propulfandos impetus, fummo 
cfle prasfidio debec acque adjumento i 
Advtrfarius enim vefter diabolus ^ ait^ Tan- 
Aus Petrus, tanquam leo rugiens circuit^*^f^> 
quarens quem devoret : cui teftftite fortes in*' ^' 
fide. Induite vos armaturam Dei^ ut foftHtis Efktj 
ftare adversis infidias diahli , inquic fan^ ''* 
dus Paulus. Unde porro armatura hasc ^ 
laifi ex Sacramenco Confirmacionis ^ ut 
nempe figno crucis in fronte muniti, cru^ 
cis ignominiam non erubefcamus^ Quia 
in fronte €rubefcitu$\ ait egregib S. Augu^ 
ftinus in Pfalm. 141. n. 5^ iUe qui dixit^T^^.p^iHL 
Qui me erubuerit coram b^minibus^ erubefcam^ r • J • *^ 
ntm copom PatH mea qui in Cwlis eft ^ iffam xxij P R ^ F A T I O; 

criuis fgnomimam quodammodo quam P^ 
gani derident y in loco pudoris nofiri conftituit^ 

T t w/ 1 Qj^^^ fi%num crucis , aic idcm faiK^us Dcx. 

Afp.hi/ftor Trad. u8. in Joan. nifi adhtbeatur 
five in frontihm credentium ^ five ipfiaqu^ 
fx qua regenerantur , fiv^ oleo quo chrifinate* 
mnguntur , five fucnficio quo aluntur , nihit 
. forum nte perfiatur. Haw:cine , quxfo , r/-t 
t}im pollmtum referunt, acinterexitiaUsfa*^ 
tana praft^pas recenfendum l 

* Paul6 quidem modeftiCis , quamquan^ 
pec yerftis,, noftrum iftud Sacramentuni 
^mperic noA ignobilis Calyini fec^toc- 
Palla^us, qui non aliuni impoficionis ma* 
|)uum Apoftolorum , frfldum agnoicit ^ 
^ quam linguarum ac miraculorum dona ^ 

fluap ciim janidiu extinda S( aUrogata 
fuiile conftec, &ipfum quoque Confir- 
mationis ri^um cum illis omnina cxtin*^ 
<^um periifle arbitratur, Veri!i.ih non fa«t 
tis attendiffe videcur Dallaeus y ad infaiv 
;iam yUC ita dicam ^ nafcentis.Fleligianis^ 
quam confpicuis ac fplendidis pj:odi-f 
giis adolefcere ac confirmari oportuir. 
Quibus , adulta & confirmata, nonindi«* 

T.t..^iK' S^i^ a.mplius. Neque enim^ ut obfervat 

¥• ^n^^us Auguftinus Lib. 3. de fiaptifma 

(:. x6. temporalihusi^ fenfibilibus miraculi^ 
^tteftantitus , per man&s impofisij^nitm mod^. c P R ^ F A T I O. xxiii 

^si commendationem rudis fidtt ^ ^ EccUfiic 
ffimotdia dilatanda. Quis enim nunc hoc ex^ 
feEiat^ut ii quibus manus ad accipiendumSpU 
ritum faniietm imponitur , repenie incipiaM 
linguis loqt^ l Sed inwfibihter (^ latenter in^ 
telltytur^propter vinculum pacis eorum corai^ ' 
tus divina chatitas inffirart. Kem elegantS 
comparatione illuftrat S. Gregorius Ma- 
gnus Homil. 19. in Evangelia. Hac ^ in^ 
quit , miracula rteceffaria in exordio EccUm, 
fi^ fuerunt^ Ut enim ad fidem crefceret ^ mi^ ^ . 
racults fuerat nutrtenda y quta & nos cum y^ 
Afbufla plantamus , tamdim eis aquam in- 
fundimus , quoufque ea in terrijam coaluiffe 
videamus ^ (^ fi femel radicemfixerint ^ irrt^ 
^atio ceffabit. 

Hic dicendi finem facio ^ dilediilimi 
Candidati , hoc unum enixe flagitans y 
ut memores fitis iftorum Apoftoji verbo- 

rum ^ Quicumque baptifati fumus in Chrijlo 
Jefit y in morte ipfius baptifati fumus. t^on^ ^^^ ^ 
fepulti enim fumus cum illo per Baptifmum j ^ 4 
in mortem -^ ut quomodo Chei^us furufcit a 
ptsrtuis per gloriam Patris ^ ita (^ nos in 
movitate vits ambuUmus. Solliciti feri^are 
mnitatem Spiritus in vinculo pacis. IJHum 
oorpus ^ unus Spiriius \ficut vocatleBiSln 
%na fpe vocationis veftr^.Unus Dmfn^s , ^^^. ^ ^^ 
mna fides ^ unum Bjt^tifrna. Vnus peM & i. 
fatet omnium. lExij P R ^ F A T I 0;. 

criuis i^ominUm quodammod« quam /^A^ 

gani dindent , in laco pndoris nofiri cenfiiinit^ 

TxtMx Q?o^ fi%num cmcis , atc idem fandus Do.- 

fcfti.i. s. '&or Trad. iiii. in Joan. nifi adhihtatmr 

five in frontihui CTedemium , firve ipfiaqu^ 

fx qua regenerantur ^ five oleo que chrifinat* 

ungunturyfiye fucrifitia qua alutntur , nihi^ 

. fofum Ttte perfiatur. H^cccine , qu<efo , ri^ 

tum pallutum xef^tanz^acinterexitialesja^. 

tan/e ^tMfi-pas ftetnfendMm > 

* Pau]6 quidem iitodeftids ^ quamquan^ 
oec yerlti!; , no(^rum iftud Sacramencun\ 
imperic noQ ignobilis Calvini fe^cor 
Pall^eus, qui non. alium impoficionis ma- 
liuum Apoftolorum , frfldum agnoicic ^ 
P R ^ F A T I O. xxiii 

4i commendattonem rudis fidei ^ ^ EccUfiici 
frimofdia dilatanda. Quis enim nunc hoc ex^ 
feEfatyUt ii quibus manus adaccipiendumSpU 
ritum fanHum imponitur , repente incipianp 
Imptis loqt^ \Sid inwfibiliter dh latenter in^ 
telligitur^propter vinculum pacis eorum cordi^ ' 
kus divina chatitas infpirart. Rem elegantk 
comparationc illuftratS. GregoriusMa- 
gnus Homil. 19. inEvangelia. Hac ^ in^ 
quit , miracula neceffaria in exordio EccUm, 
fia fuerunt. Vt enim ad fidem crefceret , a»i. . 
raculis fuerat nutrienda ^ quia ^ nos cum/^^ 
Arbufia pUntamus , tamdiu eis aquam in- 
fundimus , quoufque ea in terrkjam coaluiffe 
videamus y (^ fi femel radicemfixerint ^irrt^ 
gatio cejfabit, 

Hic dicendi finem facio ^ dilediilimi 
Candidati , hoc unum enixe flagitans ^ 
W memore^ fitis iftorum Apoftoji verbo- 

rum , Quicumque baptifati fumus in Chrijlo 
Jefk , in morte ipfius baptifati fumus. t^on^ ^^^ ^ 
fepulti enim fumus cum illo per Baptifmum $ ^ 4 
in mortem ^ ut quomodo Chrifius furrftcit a 
piartuis per gloriam Patris ^ ita ^ nos in 
ttovitate vit^ ambuUmus^ SolUciti ferir4re 
mnitatem Spiritus in vinculo pacis. IJftnm 
§orpus ^ unus Spiriius \ficut vocatltRiSln 
%nk fpe vocationis vefir^.VnusTiqv^nfs^^., 
una fides^ mnum Maftifriut. Vnus p<Mt & ^. ' 
fatet omnium. *♦♦♦*♦*■♦♦♦**«***♦«♦♦♦♦:♦♦♦♦♦♦ 

INDEX 

QU^ST I ON U M. 

C^NONES CencHii Xadeftt,m tU B*pi. 
tilmoSef.7. P?g' » 

QUi£STiO I. Oe mmitudr n4tfti-JiB-aptifmi. ^ 
ARticvLUt I. Dt mptinetlc definitStfit Baftip^ 
mi. Ibid. 

Vfiti mmiffii bAftifwti figitific4ti»-MfuA JtuBorit- 
ftcros. VtflA» 

fif^ianmin^SMcramemi 9/tftifmafij. f 

X>efinitio Baftifmi. 
Q^UiESTIONUM. xxv 

ghEcclefid , thn Gntci tum Latini , cenjtdmer- 
retemus fmt ufijite ad decknum tertium Ecckfis 
feculum 4 ^U9 frlmum a Latims immutari cm^ 
fit. ' Ibid. 

Necejjfitas trins immerfi^nis. An valtat Baftifinus^ 
afferfione vil infufione datus. 4. ^ 

CeNCLvsio. Trina immerfio ad fubfiantiam Som 
cramenti non fertinet , nec aliter Veterikus vifum 
fiiit j qui ratumfcrinde habuire Baftifmum ^fi^ot 
fer immerfionem ^five fer infufionem aut afferfio* 
nem trinam vel unicam collatum. 5 ^ 

SolvtJ^ur OlfjeSHones. j 7 

Ritus olim ohfervati in trina Baftifmt merfione. 6j 

^RTicULvs IW.De forma Baftifmi. 74 

J)e variis circaformam Baftifini erroribus. I h\i% 

An Ghrifius aliquam Baftifmi fbrmam frafcriffe^ 
rit. 8 o 

CoMCLUsio. Chriflus certam verborumformam in 
Baftifmo ufurfandam frafcriffit. tl 

Sluaforma utantur Qraci. An anti^ua£t & va* 
lida^ ^ 8/ 

Co N c L U s I o • Forma hac baftifandi afud Gracos, 
Bapcifatur fervus vel (erva Dei N. in nomine 
Patris 9 Sc Fitii , & Spiricus fanAi ^ anti^jua efi & 
valida. 88 

1^4 forma Ba^tifmi utantur Latini. An anti^ua 
fit&validd. jr 

CoKCLUsio. Hac apud Latlnos baftifandiforma^ 
£go ce bapcifo in nomine &c. antiefua efidr ma^ 
xime conveniens. Ja; 

'An hacverba, Egocebapcifo, quibus aSus bafti* 
fitntis exfrimitur^ nece^ariafint ut S4cramcmum 
valeat. • 94 

Ofwioncs divaaCfh f | ¥x»i I N D E X 

CoNCLDito. fertAiJia^ Ego te baptifo ^ •*<*' 
A^aivalentU^itibHi Mdio hMptifdtttiiexprimitt'', 
abfQlitti neceffaria fntit ittvdltAt BaptifmHi. S7 

jin jifiiniU trinm perfonarnm Jivinar^m invocati» 
Jit abfolute necefaria : tf" nitm valnerit olim Bap- 
tifmHs datus in fola Chri^i nomine. loj 

Co N c Lus I o. Diftiaiia Patrii , & Filii, & Spi-> 
riiHs fanSi invocatio atfoluti neeelfarid efi S nec 
Hntjuam vtlnit , dKt vMere pote/i BaptifmHi in 
foloviomiae Cbrifii collatut. loj 

^olvuntUr ObjeSionei. ' i » 

A«.TicuLU« V. De difcrimine Sa^i/mHChrifii 
a B^ptiJmoJoamiii. Emirtt. i«? 

Schola/Iicoriim optmones. i^9 

Conclusio. Baptifmm JoAtmii diverfHs fitit tt 
BaptifmoChri^i^natHri t^ effcdciH. 1)0 

Sotvnn'iir ObjeSiones. 1 4 j 

Qy^STIQ V. DeneccfilateBaptifmi. 147 
Q^U i€ 5 T l O N U M ytxviy 

Primum AjlguM£niVH«£a: tcjHmoniisf^ete^ 

rum. 187 

SficuNDUM Aji^ViA.^vrtyL.ExHfu&praxi 

EccUfi€ perpetHM , ac generalibm tjuihufdam mo-» 

memis. 194 

Solvuntur ObjeSHones. • . 1 97 

^nticuLUi IL An, & ejuomodo taptifmUM 

- atfua fuppleri poffit per martyrium , & perfeSami 

cmtritionem Baptifmi votwn includentem. Xi% 

An , & juomoJo Martjfriumjufpleat vices Bdptif' 

mi Sifua. 1%% 

Errores & opiniones. iiQ 

Cq n c lus 1 o • Baptifmus fanguinis , feu murty-'. 

rium ^virtutem Baptifmi aejHaperfeile fupplet ojC^ 

opere operato , tum in infantibus , tum in^dultis : 

in ifiis tamen pravia quadam qonditiones retfui^ 

runtur. - Xx\ 

Solvuntur Obje^iones. xi\ 

An , & quomodoperfeHa charitas includens votum 

Baptifini , vicex ejusfuppleat. Pranotanda. 1 J 7 

Opiniones. l}9 

CoMCiUSio. Baptifmus ftaminis , fifs^ perfeS^ 

charitas & cordis contritio includens votum Bap^ 

tifmi atfua , lUius vices fuppUt in ddultis^ 1 4 1 

Solvuntur ObjeSliones^ X^S^, 

QlTiESTIO IH. Decaufisjei^deuuaort^minf^ 

nifhro & fubjeHo Baptijmi. ijSt 

^JiTicuLvs I» De auQore Baptifini \ an , & 

^uando fuerit a Chrifto inftitutus , & obligar§^ 

ccoperit. Ibid-L 

^ILIMA Co V c LlJ^ti Q • Chrijhis Baptifnmmantk 

mcrtetnfuam injlimtt \ t/uo pracisi tempore certi 

non conflat : prob^bH^tts tamen eji tunc injhtuijfe , 

'. ^im in Jordanefuit baptifatus^ . ^ xf,l xxviij T N D E X 

StcUMDA CoNCHiiio. Lex S^ptilmi frmt 

ahligitre gnerdliter ma capit , fHdm fiKrit ffffi' 

eiemtr promitl^^tit. %6S- 

S»lvi*mnr Oh}:Eiii>7its. i fi 8 

Ai,TicULWi U, De minijira SMptifmi. FrMo- 

tAtiia. 27* 

£rrores & op!ni6ftes. 17J 

pRiMA CoNCLuiio. Minificr Btptifmi ordi- 

narius& exoffi:io e(i EpifcopHs , & Prejhyter:- 

Epifcopus ejuidemprimArius j PyrJbyterfecunJ^-' 

rius & ex licenris Epifcopi , ifHt lolus primis Ec- 

clefit ftLCHlis Baptifmitm foltmniter tfdminifirM- 

SlcoNDA CoHcLUsio. DiaeoMi fknt minilri 
exfaoniinarii B ipiijmi ^fe^ex deie^atione tdn- 
tiim , na» ex o^i a. 1 8 i 

Tbrtia CpNCLUsio. In esfu extrem^ necef- 
QUiESTIONUM. ^xlt 

Vtrum infantes in utero materno inclnfi j ant dli^ 
^ui tantkmfnr parte in lucem editt ; h< rkm tnon^ . 
ftrofi &c. baptifari poffim & debeant. } i* 

Vtrnm InfideliHm filii invitis partntitns iaptifari 
pojfint & debeant. . J i tf 

CoMCLDSio. FiUi Infidelinm non dehent invitis 
paremihusbaptifari , nifi pnt ferviliterfttbjetii ^ 
aut in mantfeflo vita difcrimine conftitHti. J27 
SolvHntur ObjeHiones. J 1. J 

QHam fidem in infantibns antfnpponat am producat 
Baptifmns. Jjtf 

Tranotanda, Ibid» 

Errotcs & opinionif. jj7 

JPrima Conclusio. Nnlla efl •» infantibns, 
chn bapti/antHr, fides p-opria ailHalis , /ed hac^ 
perfidem EccUfia & offerentiHin pHernm ad Baf^ 
tifmum , fupplctHr, j 4 j 

Se cu N l> A Co N c Lus I o. FidecathoUca certnm 
cft^nfantibHs per Baptifmnm infnndi faniiifican^ 
tem jrratiam &fiiem , fuafit alisjHid fixnm & 
j^rmanens ab aRibns di/tinnHm , & ^Ha,definente 
jaCHlo dHodecimo^habttHS nomine explicari ccepit: 
utrHm autemfit vera qnalitas anima inharens j & 
verus habitHS , fide non conftat. J 4 J 

De B.iptifno adnltorHm. J j j 

jtn in adultis pravia ad Baptifinum re^Hirantur 
difpofitiones, & (jua. Ibid* 

COKCLusio. RecjHiyuntHr in adultis ad perci'^ 
piendum cumfruSlH Baptifmum , pravia difpofim 
tiones , nempefiics in Chriftum , dolor de pecca^ 
tis , inchoatHs Dei amor &c. j 5 4 

fftftoria veterts Catechu -nenatus. j 5 tf 

jint/nilfbet adultns^fivefanHs^five infirmus, amens, 
furiofus , mortHus , vel vivus pro morsuo, poffit 
& debeat bapt^fari, j ^ j Stxit t N D E Jt 

Cyj>ESTIO IV. Dee}[:a,hHsSAflifml jSS 

•AK.Ticutus I. ^n BaptifmHs gr^^ttium fanU^fi- 

caniem ; dr plenam , tiitn ijuoad culpam , IBW 

tjiioaA pttnAm , veciaforum rtmifftonem eonferar. 

Em,res. }6» 

tRiMA COHCLUsib. Baptifmui confert gra- 
ttnni iiiteriarimfanRificanicn , per /fHam hapti~ 
fatus renafcitur , regeneratitr ^ innovatur , fit 
Deifilius , Chrifii meml/rHm , unius cum eofpi- 
ritus , vil£ xtem£ compos &c. J 7 o 

Secunda Conclusio. Baptifmus psrfeSle 
toliit omnia pecc.tta , tam ratitne culpa , ^uam 
pand. ' 17» 

'Arti cuius 11. De charatiere S.ipufmi , & dt 
Saptifmo fi[ii fufcepto j an recedente fiBiont re~ 
vivifcat. J 8 1 

t*fLiMA CoNCLusio. Baptifmtts imprimit anir 
X5.tr iEStlONUM. ttxj pE SACRAMENTO CONFIRMATIONIS* 

QUiESTIO VRIM A. De natHrafeupar:^ 
tibus quihus conftat SacramentHm Confirmd' 

tioms. 4® 4 

ArticuIUs L Denofhine& depnitione Sacrom 

ment i Confirmationis. Ibid. 

Articulus II. jin Confitmatio fit verim & 

proprie diUum nova LegisSacramentum. Erro-^ 

res. 407 

XJtrHniveritas Sacramenti Confirmationis efficacitef 
'" probaripojfitex Scripturis. Opinionss Scholafti" 

corum. 4it 

CoKCLusio. Veritas Sacramenti Confirmationii 

efficaciterprobaturexfiacris Citterit. 41} 

Solvuntur OhjeSiones DalUi adversns probationem 

ex Scripturiss 4 1 J 

Z)trum veritas Sacramentl Confirmdtionis pojpt fj^- 

caciter probari ex conftunti & petpetua Ecclejia ' 

Traditione. 4^' 

CoKCLusio. Veritas Sacrameriti Confirmationis 

inviSe probatur ex pefpetua & conftanti totius, 

Ecclefia praxi & Traditione. Ibid« 

Trima probatio ex Conciliis. 4 iil 

Secundaprohatio ex Summis Pontificibus. 42^ 
Tertiaprobatio ex SS. Patribus. 4 %% 

Quartaprobatio exufu& praxi EccUfia perpetua. 

455 

Solvuntur ObjeSliones DalUi adversus probationem 

exTraditione Ecclefia. 4J^ 

ArticulusIIL De materia Sacramenti Coth^ 

firmationis. • 4'^«^ Vxxij INDEX 

£mres & apinloues. ' iblo» 

CoNCLUiio. Mauri* tffintialit adt^Mttta ^ 

totatis SMcrdvitnti Cot^irnuuianit ^ efi imfojitia 

manuHm , & tmBio thrifmdtis. 45^ 

frohaturfrimaftrtConcliijionis,m4nHsfeilicetim- 

fefitiontineJfenti*lem effe Sderamenti Conjirms* 

tionismateriiOn. 4J7, 

SolvuntHrOi^JeSitnes. ■ 4^» 

PrakatHr ftcimitt pan ConcluJiotHsjtimpe sinBioner^ 

chrijmatis egemiaitm efft Saermemi Confirvia^ 

tionis materiam. 47t 

SolvunturOkje^iones. 4> 8 

l)e confeBione, conjictatione , & afflicatiOne cbrif-. 

matis. Opinienei SckolafiicorHm. 4 9i 

Atmculu» IV. Deforma Sacramtmi Cotifir* 

mationis. jOt 

I.rror Noiiatof^um, 5 o j 

Opirtiones Scholt. jOJ 
QJUiESTIONUM. xxxiij 

. tfonis nort efl fimpliciter & abfolmi ftecejfarinm ^ 
fcH j H$ dicitnr , neceffitAte tnedii Ad frlHfenu 

SficUNDA QotixzLV^io. SacramentwnConfir^ 
mationis neceJfiriHm efi FidelibHS ddnltis in re w/ 
in voto , necefptate frtcefti divini & ^cclejiafii* 
ci. 527 

ITb^tia Conclxjsio. PrdceptHmtlivinHm fnf 
cipiendi SacrarnentHm Confirmationis maximi 
cbligat vel tempore perfecHtionis contra fidem , 
vel cjuando infiant graves circa Religionem ten* 
tationes , vel in prafenti mortis pericnb. j^9 
Qy A RTA CoNCLUiio. ProceptHm Ecclefiafli'» 
CHm percipiendi SacramentumConfirmationis obli* 
• J5^^ # ^^^ baptifatHspervenit adannos difcretio^ 
nis , & eo prafertim tempore tjHo prafens efi de 
faratHs Epifcopus itlnd adminifirare , fiHllamjHP 
baptifatus habet legitimam canfam differendi il^ 
ItHs perceptionem. ibid» 

^i£STIO l\l. DecaHfis,ftHaHaore^.minifiro^ 
& fubjeHi SacramentiConfinnationis. JJ^ 

AiLTicuLUs I. De OHllore SacrafHenti' Confir^ 
. mationis : an^ & quaptdofHerit a Cbrifio infiitu^ 
um, Ibidt 

Opiniones Schola. Voii^ 

Co N c L u s I o- Chrifins immediati pe^ fe in^itnit 
SacramentHm Confirmationis ^ ^^^f^^^^M^ ^^^ 
pore , plani incertnmtfi. ^5.4 

Akticulus 11. De minijhro Saeramenti Con^ 
. firmationis. 5J5 

Jiiinifier ordinarius Confirmationis. j^if 

Co N c L U s I o • SoIhs EpifcopHS infiitHtione divinJL 
^dinariHS efi Sacrmemi Confirmationis minifter. 

, 551 AP P RO BATJO. 

D£ Mandaio Illuftridimi DD. Regiomm Si> 
gillorum CuHodis , lcgi PrdUBiones Theolo~ 
gicas dc Bapiifw & CanfirmatiQnCt qnas in Schslis 
Sotbonicisnabuit cclebcrcimits vir D. H o n o- 
II.ATUB TouRMtLY, facra: Faculratis P»« 
tifieiifis Uoflor , Socius Sorbonicus, Rcgius fie 
Emcriius facraTheologisProfcffot^rec non {mQcx 
CapcllT Regii Palaiii PaiifienfisCiinonicus-, quem 
nominatc inllaiomnis approbationiseflpriHii^la-» 
lum Pixlciftionum. Datum Pati^is dic xi. Julii 
I7»7- 

C. L E U t. L 1 B K. R I f^ I L E G E DV ROT. 
mtrjre , caradere , conjointement on fcpar ^mcnt , & an*^ 
tanc dc fois quc bon ^ui fcmblera , & dc lc fairc ycndrc &f 
dcblccr par toncnotrcRojaumc pcndant lc tcmpsdc vingt 
ann^cs confecutiTcs , acomptcr du jour de kdatc dc(- 
ditcs Prcfenccs. Faifons dtfcnfcs a toutcs forrcs de pcr- 
fonnes^ dc quelque qualic^ & condition quVlles (otcRty 
d'cn introdoirc d*impre(Iion ^rrangcrc dans aucnn licn 
dc nocrc obcilFance ^commc aufli a coniLibraires, Im- 
primcurs & aucrcs, d'imprimer, faire imprimcr, vcndrcj 
iaircvcndrc&^ dcbiccr , ni concrcfairc kdic OuTragc cU 
dcffus cxpliqu6 , en cout ni cn partic, ni d*en fairc aii« 
cuns cTtraics fous qucJquc pr6ccice quc ce foit , d'attg« 
mcntacion , corrcdion , chmgemcnt dcticrc ou aucrc- 
ircnt « fans la pcrmiflion cxprcfrc & par ^rit dudic (ienr 
Eipofant , ou dc ceux qui auronc droic de lui , a pcine de 
confi(cation dcs cxemplai res concrcfaits , dc quinzc cens 
livrcs d'amcndc contrc chacun dcs contiCYcnans , donc 
tin ticrs a Nous , un cicrs a rHdccl-Dica de Paris , rautre 
tiers audit fienr Expofant,& dctous d^pcns, dommagcs^ 
& intcrefls» A ia charge quc ccs Prcfcntcs feront enrcgU 
ftr^es touc au long fur l^ Regiflrc dc la CommunacitA' 
des Libraires 6c Imprimenrs de Paris , fic cc dans trois 
Biois dc ladace d*iccilcs ) quc rimprcflion de cct Ouvra* 
gelcra faitc dans norrc R^yaumc, & nonaillcurs, cn 
bonpapicr, &cn beaux caradcres, conformimcnt aux 
Rcglcmcns dc la Llbrairics & (}U'aTant quc dercxpofce 
cn vcnrc , le manufcrit ou imprimi q«i aura (crvi dc co- 
pic arimpreflion dndic Onvrage , fcra rcmis dans lc m^- 
mc ecat ou TApprobacion y abra 6t€ donn^c , h mains de 
nocrctris-chcr& ffal Chcvalicr, Garde des Sccanx de 
France , le fieur Flcuriau d'Armenonvillc j & qu'il cn fcra 
enf nite remis deux Excmplaircs dansnotrc Bibliochcqne 
pttUique , un dans cclle dc nocre Chatcau du Louvrc , 8c 
nn dans ccUe de notredic tris.chcr & f(£al Chcvalicr^ 
Garde desScdux dc Francc^ lc fieur Flcuriau <i*Armer 
lionTille, le tonra peinc dc nullit^ du concenudes Pre* 
fentcs , du concenu dcrqucllcs vous mandons Sc cnjoi* 
irnons dc faire jouic ledic fieur Expofanc ou fes ajranc cau« 
fe, plcincmcnc & paifiblemcnc, fans foufFrv qu'il lcur foic 
faicaucun croubic ou cmp^chcmcnc» Voulons que laco- 
pie defdites Pi efiuiccs qui (era imprimde tout aa long aa cemmenccMenc n i U fin diialit OoTtage., Ibit icn«l 

^font dilement &gni&te, Se qn'2w copiet coIUiionDJet. 

Jiairun dcno)«naez&f£>uxCon(ieillen ic Secreuitcij, 
oi foi[ ifoitte comme i rOti^nal. CommMdont «n 
premiec nacte HuifSet , ou Seigeni , dc ^ire poui 1'ext* 
caiion(l'tceUes,lout adejiequitdcn^efliiici, fuisd^ 
mandct autie peimillion , Sc nonobdaai clamcuc de Hk 
lo , Chaite Notmande I Bt Letircsicecontiaires^Caitet 
eft noire pUitir. Donn^ a Patii le dui6me }oat du moi& 
de Sepccmbte > l'sn de ^iacc mil fepi cens vingi tioii , Sc 
dc notteiegne leneaTi&ne, Pu le ROT, enronCooF 
ftil , C A >. P O T, 

II eft oidonni pai rsdit dn R07 da mois l^AeaA t «U* 
ft Aiteft de ron Conreil , qoc les LiTies dont rimprcdiQa 
£t permet pat Ptivilege dc Sa Haicftf, nc poaitonc tm 
.nndas qae pat un Libtaiie ou Impiimeut. ' 

SHfifififitr U ttM(*fiM V d*U Ctmmmm^mk du tHt^ 
WU& ImftimtmrtdtpMfit ,f,^ )f4 W>. «)4 rM/smi. 
mtntaimM RixUmtnti (j MtMmmanl i F-Arrtft Jm C»mfi*k 
ttitft lyaj. ^ PiM4 U ii,S*fitmitj ijxy 

PRjELECTIONES 
Theologic^ 

D E 

SACRAMENTO 

B A.P T I S M I. fOTAM dc Baptifino difputationciA 

I quinque abfolvemus Quxnionibus. 

II p[ima> denomtne & nuuiaBapriA 
l [nj;ubi<ic materia,forma}& difcrimine 

iius i. Baptirmo S. Jojnnis. 

f Secunda, de neccnttatefeuexilleniia Baptifmi» 

f Tertia y dc cauiis Baptifmi : ubi dc audoie , mi-> 

iftro 8c fubjc^o illias* 
Quarta , de cffe<^ibu«. 

[ QLiima,decii:imoniis,rive qUar anteceduntj fiv» 
laucomitaniur, five qux icquuntui D.iptifmum» 
^fjufquam ver 6 ad lem nolkam propius accs' 
De B*ftifm». A ■ % D lU A f T I S M O. 

^imus, ftatim tn fionte hujus TcaAacusTiidenTnit ' 
Ae Baptifmo Canones velut doAtinc CttholicK 
fundamciftum pixrainendi funt* 

Canoites C^ntUii Tridentini de Bapttfmt Sejf. T' 

r I *'*^**^ Can. I. 5/ quii dixerit, Snftifmm jMrmit h4» 
W/^ £5 ^„ijfe tamdem vim enm Snptifmo Chrifii , aHathe- 
ma fit. . 

K!.An,x*Si ^ms dixerit , MijUAm vertim& tmtitra^ 
lem non ejfe dt tiecejfitate Baptifmi, at^ue ideo ver^* ' 
ilU Domini nojiri Jefu Chrijli, Nijiguit fenatusfitt' 
rit ex a^na & SpiritHfanifa^admetaphoramali^uam 
dftorferit , anathema fit. 

Can. 3. Si quis dixerit , in Eeelefia Romana , 4fus 
vmnium Eccltfiarum maier efi & itfagijira , non ejft 
veram de Baftijmi Sacramtmo doUrinam , anatb^ 
ina fit, 

Can. 4. Si ejuis dixerit, Baptifmum , ejHJ etiam 
«J Bdftifinifufcepti memoriam , m vota omnia ijHd 
fofi BdptifmHmfium ; vi fromiffionis in Baptifmo , 
ipjojamfa&d^ irrita ejfe intelligant^ tjuafiper ea , & 
fidei y eiHomfrofeffifHm > detrahdtwr^ & iffi Baftif-- 
mo > anathemafit. • 

Can» io»Si qms dixerit, feccatd ormid , qua fofi 
BdftifmUmfiHnt ^fold recordatione &fide fiifcefti 
Bdftifmi vel dimitti , vel venialia fieri , anat%e* 
mdfit. 

Can. I !• Si qnis dixerit > vernm & riti coUatHm 
Baftifmnm iterandnm effe illi qni afud Irfideles fi^ 
dem Chrifiinegaverit ^ckm Adfeemtentiam conver^, 
eitnr , anathemafit^ 

Can« iX%Si qnis dixerit,neminem effe haptifan^ 
dum, nifi ea dtate , qna Chriftns haftifaSHs eft, vel im 
iffo mortis articnlo , anathemafit. 

Can. 1 }« Si qnis dlxerit^farvHlos , eo qmd aSnm 
credendi non habent , fnfcefto Baptifmo inter Fideles 
^omfHtandos mn effe \ ac fropterea , cam ad annos 
difcretionis pervenerint ^ efferehaptifandos i aHtpra» 
ftare omittieorHmBaptifma^ quam eos nonaflHpro» 
frio credemes haftifari infoldfide Ecclefia ^ ana^, 
thema fit. 

Caiv i^^Si quis Sxerit, ht^nfmodiparvulos hafm 
tifatos , chm adoleverint > imerrogdndos effe , an ra^ 
tnm habere velim , qHodvatrini eorum nomine, dum 
haptifaremur , polllciti jHnt i & nbifenolle rsfpon- 
dtrintyfuo ejfe arhitrio relinquendos^nec alia interim 
foena ad Chriftianam vitam cogendos j nifi ut ab Eu" 
chariftid dliorHmqHc Sacramemornm perceptione ar^ 
€eamur, donec refipifcant , armthemdfit. 


4^ -DsBAP^riitf*; 

Q^U^StlQ PRI-MA. 
■Denomine^ ndturk Sdptijhti. . 

Ul* plcnc Innotefcai qux fit Bapci/mi natun i 
nomch ejus, defiDitionem, mateiiam , iivft 
teraotam, (tve ptoximam , forniam , ac difcrimcA \ 
Bapti£mo Joannis expcndete neccne eft. 

ARTICULUS*PlflMtJS. 

VeHSmine^ definitione Saptifmi. 

I Apiilhn nomen oiigine gixcum eft , k verbb 
' $awrM vel ^awri^*- , id eft meigo , tingo ; hinc 
D-B B A B-T I S M €r« 'pi 

Gcxci eodem unincuc nomiiie ut immecfionem ^^ 
tindtionem , & locionem feu abiucionem v|ilgaceni^: 
fignificenc. Lib* ^.•'Regum c« 5«^v. 14. de Haamati. 
dicituc:; Defcehdit , & Uvit in lordane fepiew 
Gx^chiy ^fU^Ttrln^fu De Judich^, I;ibco cui nomea 
dcdiccapice it.vi 7^ Exikdt mSlik^^in vallem . 
'BethHU£^,& bdptifaiatfe in f(mteaij[ua,^^iA eft^Ia:^ 
vabac fe , Ibcione communi Sc vulgaci«.. 

IP* Nomen bapcifmi ufuqpacuc in Scjriptucis ad 
iignificanda$ lodones illas . legales & caecimoniales 
quibus cam fce^encer uci foiebanc Judsi : unde 
^/i/^f/^rf appejlancuc a S. Juftino, Dialogo cur^ ed^it f^a^if^ 
Tryphonej l)inc<}ue naca feda Hemeiobapufta-***^-?-*^^* 
rum , feu eorum , uc loquituc S« Epipb* h»ccfi 1 7%^^^!,> p^^ 
fui tam vere ^ 'aiitumno , ^uam afiate atcjue etiam ^i^il^ r, *! 
jp7^r^iMr/W/>/4t/^;7r...De his.fcequei>ciffimis Ju p. ^7,^. 
dxocum bapcifmatibus feu lotionibus S« Marcus 
cap. 7. v*.).^.& 4« aic : Pharifai & omnes Judai^ niji 
crebro laverint manns ,non manducanf 'y & kfora nifi 
kaftifentur^ non comedimtv(^ alia mklta^funt fua 
tradita funt illisfeware ^ baftifmata calicum, &. 
urceorum ^ & aramentorum & leBorum. ObfecYat 
ctiam S« Paulus Hebc. 9. v. i o« Judxocum hoftias 
folummado incibis & inf.otibus , & variis baptif 
matibus fuiffe pofitas.Baptifmus quQqueS*Joam>i< 
czcimonialis quidem fuir , fed ^ Coelo veniens , 2c 
ad BapcifnuKn Chrifti pec poenitentiam ^ adquam. 
bonabatur , viam fternens ac praeparans*. 

III ^. Seofu accommodatitio feu oietaphocico 
& figuratonomen bapcifmi ufurpatur.in Scripturis» 
ad fignificandam prirao a6fIi<5lionem qus hominem 
inftar aquas vehemencis mecgit & abfocbet* Qua 
fenfu Chriftus apud S* Lucam ca|>« i ^. v« 50« 6,u 

Q^SLti.Baptifmo autm hakfo baptifarii hoct&^ 

Ailj € D 1 B A p T t s M o; 

pati debeo & afflig^ : aqux enim frequetltei uj 
Scrtpituis lignificant affli£lionem & dolorem.FraI. 
tfSiV. 1. Uavid ad exprimendatn affliftionis flage 
vebemennam,dicebat: Intravtntm M<]H4tHf<jUe 4d 
nnimam meam. £t V. i j . & l £* Deiun ha dcpteca- 
tut: Eripe me de luto ,Mt non infigar: liberame...^ 
defrofnndis a^Harttm. Non me deptergat temfefias 
a^u^ .neefue a^iorieat mepnfiindiim. 

Hinc pioptei: dototem 3nncxun),iiomenb^tif} 
^i psnitentix 8c manyrio adapntui. 

PoEnitemue quidcm & perfctte contrkioni ) iin- 
de di^us BapiifmHs fiaminii. Marci i. v. 4. & Lucx 
j . V. ) • Joanncs diciiui prsdieani Raptijmum peuti- 
tenritt. Ratio cft, quia qui pcEnitcmia cempangua- 
tur,ii cordeconirito, ac tacrymis perfuli vcnian 
peccatorum Aippliciter depiecantui: vmde a SS* 
Pairibus pcEnicencia fxpius bapd^mus laboriol^us , 
I Jrfuni Chriftum ) ait y non db alU , fed a- propria ^<''>. «««^. 
fide ; non m a^ua , fei in froprio fangmne. Et S. ^ **^' '^^* 
Chry foftomus Homilia in S* Lucianum Matty rem^. * 
Necfue miremini^ inquit, (juod baptifmum marfyrium Editjirvs 
vocaverim : nam & hic Spiritus cum mHlta- advolat T. z.f \ z6. 
ubertatc, acpeccatorum ahlitio,.& animaJitfHr^^* 
gatio quadam miraiilis acfiupendat& fuemadmO'^ 
Mum ii qui baptifantur aquis , ita ijUk martpium pa; 
tiuntur, proprio fangujne abluuntur; 

Ufurpatuf pcscerea fenfu figurato bapttlbus , zJt 
defignandam abundantem & copibfam gratias Dei 
ditfufionem. AA. i. v. ^..de Apoftolisdicitur : rot 
^HtmbaptifabiminiSpiritufanSo nonpoflmultos hof 
diesTEt Mattb* ;• v.ii* $• Joannesde Chciftoait ; 
Ipfe vos baptifrbit Spiritufan£lo & igni. Per ignei» 
autem nonnulli fenm fpiritaliac myftico intelligunt 
ubcrem Spiritus fanfli gratiam , qux inftar ignis * 
omnes peccatorum fordes abfumit , nec ab eftedu 
poteft retirdari , adeo vehemens eft &c adliya, ka 
S*Chryfoftomus Hom. 1 1. in Matth* & S* Grego^ 
rius Thaumaturgus Serm» in fanda Theophania » 
ad hxc verba , Ipfe baptifabit vos m SpiritufanSo , 
& igne. jiefua , inquit , ( baptifabit ) ut qua pecca^ £/;^ ?-•«>; 
torum fordesabluere potefi'ySpiritu jUt ^ui terrenos ^ i^ii.f jdi. 
fpirituales reddere potefi i igne^ tU quifolet iniquit^ A, 
tumfpinas comburere. 

Alii verum ignem fenfu litterali it)telligunt , 
aiuntque , fan^kum Joannem alludere ad fpecies iU 
las linguarum ignearum quse in die Pentecoftes 
vi£e funt difpertitz fupra capita Apoftoiorum ^ 
cum Spiritufan6loejufque donis repleti funt* It^Sitit. fif/fr, 
S. Joannes Damafcenus L* ^f •orthodoxz fideicj.r uf.M^» 

Ufurpaturdenique fenfufigurato baptifmus , ad ^* 
£giiificandum lum diluvium univerfale quo fub^ 

Aui) .1 DbBaptismo; 

tttft.Ri' niecfus eftunivcrrusOibis,&vocaiiii^Tfcmi1Klt« 
t^if.f. «7. no Lib. dc BaptifinQ, BAptifmus miiw/^iy quijuxt* 
&« S* Pecium Epiftolc i . Cap. ; , v* 1 1 . (iiic itmgo- 8c 

figura Sacrament^ Bapcjfisatif ; ti^m maiis rubri 
tfanfiium , quando ncmpe IfraeUta ficco pede di« 
vifis aquis tncedctKes, j^gypcioi infequcntes eVita^ 
runt , Sc di^as eft BaptKmus Moiis ^ quia duce 
Mofe l&aclitz ex ^g^pto egrcffi funt, de qua 
Apoftolus I. Corinth.io.v.i. Qnui» , inqgit , i» 
Moyfe ^apfifatiftmt inmhe& inmMri. 

Omiies porro illa Bgutatx u; metaphoricx bap<3 
lifmi fignigcationci , defuaiuntut ex anak>gia , (eu 
fimiticudincqiiamhabeiK vclcummateria^v^um, 
cfFciflunollti DaptirmU 

■ Non eft ver6 audiendu5 Socin««,quiprxKrad« 
dudas fii^uracas noniiiiis Baptitmi (ignificationcs ^ 
Bovam planc & inuficatam invehit , conrcndensL 
D B B A F T I S M ^' ^ 

bannir olim toci aquts immergebantur. 

De Baptifmofecundum hanc poftremam GgnU 
ficationem , prouc nempe Sacramentum eft^ov^ ^ 
Legis ,hoc in Tradlacu loquimur. Variis autem no- 
minibus folet tum in Scripcura « curo apud SS* Pa^ 
ues defignari* 

Variamrfiina Sacramenti BaptifmatiK 

Vacia bacc nomina defumuntur partima materjS^ 
partima formS , parrim ab elFcdlibus , partira deni* 
que a cxrimoniis Baptifmi. 

A materia appeilatur Lavacrtm aefH4^, Ephef. 5; 
y. xS^Sacramemam atjna, a Tertulliano Lib* dc 
Bapcifmo cap# i*Vnda genitalis, Flnvins a^na vit^ 
Its, a S* Cypriano Epiuola 1 • & a S* Gregorio Na- 
^ianzeno Oratione in fandum Bapcifroa. . - 

A fomi skppAhiutSigmHm^SignacHlim, Otji^ 
gnatio fidei , Sacramentnm Trinitatis , Sacramen-' 
tnm fidfi : tum quia pct Bapti(muro homo inter Fi« 
detes adfcribimr; cum quia felemnem fidei fuae pro« 
feffionem , vel per fe R ^ultus fit , vel per fufcepto* 
res , (i infans , emittit ; tdm quia exprefla in eo fit 
SS* Trinitatis invocatio. 

* AbcffeAibus vocatur Lavacnm reg^eratienis & 
renovationis ab Apoftolo ad Tituiii )• v* 5« AblHtia 
feccatornm, A6t. 1 a« V. 1 tf» yita novitas^ Rom« tf« . 
v« 4« SanSlificatio, i* CorThth* €• v« lu SepHltHra 
kominis cnm Ctmflo in mortem j Rom. ^^ v. 4* Cir^ 
oumcifio non manHfaRa^ CoilofT* x« v« 4« IllHmina^ 
tio , feu Sacramentum illuminacionis 9 Hebr. ۥ v* 
4« Nomina hxc paflim afFerunt &confirmant SS* 
Pacres. Tercuiiianus Lib. de pcenic* cap*^«appeU p^.u|.Bj 
iac Baptifmum , fidei ohfignationem i S. B*ffliu5 r,^>^nju 
liQiXi. ii9dd,citcScfijfillHm^Hodconat9^nHltofr^^i d1 ' * >• D B B A P T I S M O. 

tSt,P4vif.patej{. S. GiegoiJus NaziinzCDus Oiit. 40> Siiit- 
tt99.T,i.lMmefl, iaqm^ijiiiacenfervaiio efi , ac dominAtio-^ ■ 
£*#'' *r "" fig^ifif^Ma. S. Auguftinus EpiftoU i8 j. alia« 

T.14 c«w'Co'>c,Tri(I. Sen.£. c. ■} ^ SacrMnentHm FiJu. Gnt- 

/V>7f9. 0, ci prx&itim appcllanc Sacramentttm iUnminationitl 

onde S. Cyiillus Hiciofolymitanus Catecheres fuas 

de Bapcifmo infctiplit Catechefei i UiiminAtonimi 6c 

S. Gregoiius Nazianzenus Oiationem .fuam ; 9. 

qux eft panegyiica Baptifmi ChtiAi, infcnpfit » 

Orationem in fanSla lnmina. Multa aliacotigenii^ 

laoroina , quibus vis 8c cncigia Baptifmi exprimi. 

tui : utium fufficiat tefttmonium S. Gtegorii N2- 

zianzCDi Orattone ^cuin S.Baptifma, uoilic lo* 

T. I, Mf. S'*!^*'' ■ Baptifmns ejt fplendor animarum , vitte in 

%}l, B* meliui comwuitatio , confciemia ad Deum interrtga^ 

tio. Bapti/mns infinaitatii nofirs ddjumentHm. Bap' 

tiftnHs camis efi ahjeQio . ffiritHi ajfeBatio , f^erii 
DeBaftismo» ti 

'idifcrimine y qu6d primi paruram Baprifmi adulce- 
rando fidem violanr j poftremi » falva fide , magis 
aur minus accuraram Sc evoluram defioirionem 
proponunr. 

Definitiones Baptijmi ab H^nticis confiSid» 

Inrer Hsrericos Philippus Mclanfton in Locis 
fuis communibus , definit Baptifmum ^fignim qno^ 
DiHs nohifcum agit , & reclfit nos ingratiam. 

y erum , definitio harc convenir omni Sacramen- 
to , imo & verbo prsedicatioms \ ac fupponir Bap- 
tifmum effe nudum fignum , grat^iae und:ificancis 
non produftivum* 

CaivinusLib. 4* Inftiturionis cap. i^.Baptif" Edit. a^i 
mus , inquir , eftfignum initiationis j qno in Ecclefsa ^^ ^SSU 
cooptamnr focietatem j m Chriftojnfiti inter fiUosf*^^^'^*^ 
Dei cenfeamnr. 

Verum definitio ha?c peccat I^« qubd exph'ce€ 
tanrum Baptifmum per finemfecundarium , nempe 
cooprationem inrer filios Dei » & proreftarionem 
fideliratis quam Deo & Ecciefix debemus s non 
vero per primarium & prscipuum cffeftum , rege- 
nerationem fcilicet interiorem hominis ^ 6ci pec* 
catis mundationem. 

IP. Quia innuir Baprifroum eflcnudum fignum, 
fion vero efficax gratiz fandlificantis. 

III^.QuiaconvenitexaequoCircumcifioni^imoy 
juxta Calviniftas , etiam long^ aptius quam noftro 
Baprifmc^: rum quia fecundum iiiosfiUi Fidelium» 
quamvis non baptifati , in focierarem Ecclefias funt 
cooptari,Chriftoinfiti,Dei fihi : rtimquia Circum- 
cifio longi meiiiis diftinguebar Juda^os a cxteris 
genribus, ciiqii ipfi corpori impreflfa adhxreret te- 
nacius ^ noftct ver6 Baprifmus in aftione pofirus 11 D B B- A F- T I I M •; 

fluat ic tianfeat exteniis , £olo fupciftite inierio4 
2f inviribili chtca&CEe. 
Socioiani poA Socinuni ^&Eccrefi^,tituIode Bap> 
tifmo.Toin. i . pag.} f o <& Epiftola adM attiiacuia 
Radecium ibid. pag. ^84. 6c pallim drrputation» 
de Bapttfmo ibid. pag. fOf» definiuntBaptifmum», 
aditmiranoatm rtmiJJUmt peccMttrHm im. Homint 
Chrifii , ejuffHenominii npertdm profej/ienem , & 
itt ipjiuj Religiantm tfiunndtm imtiatiortem , fir 
^item nihfl reverSi datitr , ^d tMMtitmmode eaxnm ^ 
fti£-veiy4m dttta egi , vel dtttitm iri cem£imiim efi-, 
extentd ^usddm^gttitiofgnijieetHt'. AauA enim tMpm 
tiQri innamitte ChrijH ,nihil alind efi , inquit Soc 
cinus difput. de Baptifmo eap. j. ^itkm puhiici 
Chrijio miMn,d*rt fifnfytti ^dtm ,_^itM in cj>rdt l*^ 
teat.palMmtefiariMc propterii ita lU noa ChrifiiMr 
mm uUatxfartt Baftifmus e^iat , fedindicet Mf 
\e decUret. 
D 1 B A p T 1 s M o; ir j 

^frmmvelfigillHm , (fuale Diflomatisfnis Reges dffi^ • 

gerefilent , prvfejjlohis pHbtic4t , ^im Chriftiani Reli'- 
ti^ne ftmHs, cHJHJmodifignHm in popnlo Ifraelis erat 
QircHmcifios Arque juxta hanc Baptifmi ideatn ^ aic 
mMndatHimBaptifmi eos oihnes ohflrif^re tamHmy^Hi 
frofeJfionefHnt Chrifliani. Alteradefinitio^ft) qua 
fiaptifmus dicitur fignum rejipifcentia j &figillum 
remifftonis peccatornm ante eigm fnfceptHm perpetra" 
tornm. Atque<.juxta hanctiefinitiontm ^ addit Epif* 
copius BaptifmimandatHm adeospertinere,(jHi vel a 
paganifeno ad Religionem Chriftianam tranfeiint, vel 
in Chrifliana Religione nati,peccatisfe obftrinxerHntt 
mdefi tjHi nnllapeccata ( ejHod rarnm ) perpetrajfet ^ 
adenm yinqvAtj mandatHm Baptifmi pertinere non 
OHdetem dictre , fed Chrifti -illud diilnm referrem 
Matth.f.v. 11. Non^-opHs valentibns medtco. 

Verura definitionem hanc Baptifmi , quar cum 
5ocimana cohacret, falfam efTe , muhifque implica- 
tam erroribus » conftabit ex dicendis tum de ne- 
cefEtate , tum de efticacia & efFedlibus Baptifmi* • 

Orlhodoxa Baptifmi definitiones. 

Hugo a $• Vi^ore Lib* a* de Sacramentis parte 
'£• c, i.^BaptifmHs , inquit , eft a^na ablnendis cri^ p^^ ^^^ 
nHnt%Hsfan€Hficata. • d^ 

Magifter Senrentiarum Lib. 4. dift, 3. SapttfmHs 
efi ablntio corporis exterior faSla fnb forma verbo'- 
rum prafcriptA^ ^ 

Eandem cum Magiftro definitionem adducic S* 
.Th. 3* pane q. 6 6* art* i. 

Catechifmus Concilii Trid« parte a* n. 5. definic 
Baptifmum , Sacramentnm regenerationis per aqnam 
in verbo. 

Alii paulo explicacius exponuBic illud , in verbo^ - I4 D 1 B A P T I > K o> 

& aium , Bdptifmum ejfe SMcravuntnm regenetAtiti 
nis per aijutim , cnm txfrefsA SS. Triaitatis invoc»^ 
iiane. Poftetioc hzc definirio accura» videiut t 
tutn quji vecbis.SciiptUEaeexptimituEa panim tx 
cap' )• S> JoaQ.Vi j. panim ex $• Paulo ad Ticuin 
}.v.}.&ad£phclios ^.v. i4(.paitimexS.Matih( 
c. tS.v. ly.TumtjuiaomnesBaptifmi partetex- 
plicat. • 

1°. Dicitur SacrttmentHm > quod cft genus. 

II^. KAAixaingeneratianis ^ qux voxdiftetes- 

tiam exptimit contiahcntem genus , Sc diftinguen- 

tem Baptifmum tum i Saciamencis veteiibus , f dm 

etiam ab aliis novzLegisifolus quippcBaptifmus tn- 

ter Sactamcnta Evangclica pioprii regeneiat. Nnt 

ye/^7» , itiquit Chijrroftomus Caicchclti. ad illti- 

XJif. MtvM roiaiados ^'noiis peccatA remittit , netfne filitm di' 

T.i/. iij. lifla puraat i fed it/t ii prnjlatacfi denuo getjcrati 

elfemus. Etenim nas deniio creat . CT format , von ex 
* D B fi A * t l B M O? %f 

Sammenci tmcum s Sc ^od eft Sacramenmm fi« 
mul & res Sacramemi. 

Sacramentum tantdm dicitur , id quod fignificac 
& non (ignificatur : nempe quod exterius knfibus 
rubjicftur , & eft fignum interioris efFedus s qualis 
cft aqua , (eu ejus ufus & applicatio cum praefcripti 
verborum formi. 

Res Sacramenti tantum dicitur ^ id quod figni* 
ficatur & non fignlficat s Sc eft ip{a interior znims 
ablutio qu2 fit per gratiam fandificantem« 

Sacramentum & res Sacramenti fimul dicitur , 
id quod fignificat& fignificaturs &eft charader 
bapcifmalisqui fignificat tum mteriorem juftifica« 
tionem , vel quae fit^ vel quar effe debeat *, tum jus 
quod-eft in bapcifato ad percipienda alia Sacramen- 
fa: fignificatur autem , quia eft efFedus ablutionis 
exterioris ; omnis autem caufa fignificac fuum ef« 
fcHtum. 


ARTICULUS II. 

De materia remota Baptijmi. 

DUplex diftinguicur materia in Sacramentif 
qux in adbione & ufu confiftunc , una remo* 
u 9 altera proxima* 

Remota , eft res qax afiumitur ad conficiendutn 
Sacramentum ; v« g. in Baptifmo aqua , in Confir- 
matione oleum. 

Proxima , eft ipfa applicatio feu ufus materiz re« 
inotae : v. g* in Baptifmo ablutio, in Confirmatione 
ttnftio. 

De materia dumtaxat remoca Bapcifmi hic agi« 
ihus^circaquamoUmerrorcs nonnulli infurrexe* 
rant» >¥ b K B A » T I f k 6: * 

Erhtres ctreti vuAerUmrtmtim BdptiJmK 

Duplex genetacim ftatui poteftotdo Hxtci{c(H 
xuin (jui erratuntcticaraateiiam Bapiifmi. 

Piiraiis,eoiunl qui aquanaauc penicus luftuleruti^ 
aui falcem tn neceflitatc , valcce in alio liquoie Bap> 
tirmum exjftimaninc. 

Secundus,eotum qui illam adukeianmc adjefti 
, iCium aliarum tiuxtione. 

Primi ordinis Hzretici qui aquafflpeninu fuftu« 
leiunc, fucie 

I*. OmncsiiUqui Saciamentaoraniafivcfignft 
fcnfibilia icjecetunt \ qualcs fu£ie nonnntU Gno- 
ftici, dequibus S. Irenxus Lib. i.cap. i8. & S* 
Epiphanius bacrefi }4. Afcodmtx Sc Aichontici 
dc quibus Theodoiecus Lib. i. hxceticaiura fabuU^ 
tumcap. lO.&ii.Begutnx&Beguaididequibus 
Joanncs XXIi. in Exfravaganii, S^ntiA RomanM 
DbBai^tismo» 17 

difle aquas nmplkitacem & vilcm conditicncm. 
Hunc porro errorem fequuta eft Quintilla » ante- 
quam ad partes Montani ac 'ederets Montano enim 
dddi^a , aquam Baptifmi cum ipfo recinuit. 

IVo. Manichzi rati aquam efle imaio prind- 
pio, Baprifmum in aqua coilatum ut.plani inutilem 
rejiciebant. Ita S« AuguftinusLib. de hjereHbus, 
hxreCi 45*citca finem. Baptijmutn ina^na ^in^^t.t f.ij, 
quit , nihil CHi^Ham ferhibent falnris affsrre. Nec C 
^uern^uam eorum (juos 'decifimt , batttfant. 

V^« Seleuciani & Hermiani ab auuoribus (ic di- 
6li y ac eodem cum Manicharis principio nixi, Bap'* 
tifmHmin aauanonrecipimt j inquit S. Auguftinus Ihf.to.D; 
L.de harre(iDus,hdsrefi 5 9.&ante ipfum Phiiaftrius 
In Cacalogo hzrefeon quae fub Apoftolis extite- 
runt , aic e/ts illo asfua Baptifmo non uti j propter siiii^t. pp§ 
Verbhm hoctjHod dixit Joannes Baptiffa, Ipfe vos l.s-M^^» 
baptifabit in fpintu & igne : quibus vcrbis con* ^* 
ftat quidem eos in aqua non blifpitifafle *, fed an in 
agne » & quomodo baptifaverint , incertum eft« 

Sani antiquiftimum cfle morem in Baptifmo 
ignem feu uftionem ufurpandi , conftat ex Hera- 
cleone apud Clementem Alexandrinum in Libro 
dc Prophetia : Quidam , inquit , obfgnjtorum au* 
res igni notabant. £t de Valentino Tertullianusjait : 
Sis docuit tingi traduElo corporefl^mma, Jacobitx 
etiam a Jacobo Zanzalo Syro propagati, loco 
Baptifmatis aqua;^ ferro candente imprimunt in' 
frontibus figuram crucis* Ita Bernardus Lutzem- 
fcurgenfis in Catalogo Hacreticorum Lib* i. verbo, 
Jacobita. Ignem quoque adhibeie perhibentur 
iEthiopeSr 

Quidam etiam Manichci didi Cathari , duo- 
decimo faeculo , dicebancnon eflcin aqua bapur 
De Sdptifmo. 3 i ]S D B 8 A r t I ■ ic o; 

faoduniffedinieae, cdm BaptiTinus aqu£ nitul 

j^^^^, proficiat. InrcKct Eckbeitus Piefbyter, quiflo- 

T.sj^,<if luiian. iitfo. SeimoneoAavo advecsds (]uin»a) 

A. illorumMaDichxonimhziefim, quc e(l de Bzp> 

tifmo si(]uz. fundamentum ectoiis derumeban^ «c 

his veibis S. JoaonisapudS.Macth. c.].///f^4^ 

tifMkitvssmSpiritHftin^t & igtie : qux Qon ita 

intetpietabantui , quafi velleni ignem & uHionem 

adbibcri debcic in Baptifmo i lcd BApri/vatt in 

V. B. C. ignedicitnr, aitibidem Eckberius , frefterigxtm 

iHmimm^Mt ineiremm drdtnt. Nattai lcilicec eoi 

Ui4.St inhuncmodumbapcirafle, /;.of«irw-^ inquit,/M- 

mifidrid copiasi in circnitH cum revereitttM mAfnd .. 

StatHitKT inmetlio it^elix ille ^m idptifdndiu feH 

edtbdrifdndHs efl , &d_0it ei ^rehieatkdrits , tt* 

rtens in mdnst LibellH>n dtpMtdtum dd e^eium hae . 

quem imponens vtriici eJHS dicit htnedi^iiones...,* 

orjmihus cdteris qHJ circHjnfidnt i^jjc perficitur 
Db Ba^tismo; 19 

fTtknim cum » ut ibidem q|p(ervac Euchymius » 
1/// tnfanres fnos Pr^fbyteris baptifandos off:r ent , ^p U#i. 
^«0^ Baftifmmn corpori prodejie putabant ^ ^Hamvis 
anims nuUam afferret ntilitatem, 

VII** Quidam Valdenfes , ex Manicharorum 
feAa , referenre Ebrardo cap. 6* Opcris adversiis BiUot pp, 
eos confcripci , aquam i, Bapcifmo auferebant : ^* ^+^^X 
Haretici , iaquic , dno tefiimonia extinguunt ^ fan- ^ " * 
gaincmitt facrificio ^ aquamjn Saptifmo non cre" 
dant^ 

VIII*. Flagellances decimo tercio faeculo exorti» 
perlcal'atn, Hungariam , Poloniam» Galiiam& 
Germaniam diffufi , dicebanc , HnHm^uemtfHe hap^ 
tifari dtbe^e proprio fanguine per fi igella de corpore 
excuffo. Ica refercur in vica Gregorii Papx X« 
Tom. ii.Conc. parce i« pag. 928. An vero illi 
cejecerinc Bnpcifmum aqux, non afiirmanc Audo- 
res qui deillis fcripferunc \ & Gerfo , qui contra 
illosXraAacumedidicTom« i. parte upag. 6}^. 
£dir« Parifieniis an« itfo6» aic quidem ilios ne- 
gligere Confeflioncm facramencalem & Pccnicen« 
ciam , imo & flagellorum dignicacem ac mcritum 
ipfi manyrio anteponere \ fed de rejedo ab illis 
aquat Baptifmo filct. Confiat , inquit , per expe" 
rientiam, ejuoitaliter fefiagellantesnon curant de 
Sacramento Confcffionis vel Poemtentia jacramema^ 
lis , dicentes tjuod hac fiagellatio potior efi ad de^ 
lendsm peccata , cjHam ijuacHm^He Confijjio , imo 
iam acjuiparant nonnulli vel praponunt martyno , 
quoniamfacimus , in^uiunt , ultrofundendofangui' 
nemproprium^ tfuodab aliis Manyres fati cogc^ 
tantur. 

Caftigandus hic obiter Socinus , qui difputatio- 
ne dc Bapcifino cap* i j • ut oftendac perpecuum non 

Bij lo Di BA>Tik]itb. 

fuiffe in Ecclefu ulj^ Bjpiirmi aqux , afTerit , telte 
DionylioAlexatulrinoapud Eufcbium, i Novato 
abiogatum faifTe Baptifmum. Vcrum, aut men- 
temDionylii non eft ifTecutus Socinus , aui infi' 
gnitcr abciiat. Cectum enim eft , Novatum non 
lantilm fuos baptilafTe , fed 8c baptifatos ^Caiho- 
licts itettlm baptifaiTe , ciim ad fuas iranHbant pai> 
tes. £o igttui dumtaxac fenlu dixit apud Eufeb. L* . 
gjjf ^^/j.}ii&. cap. 8> DiQnyfius , Novaium abiog^flc 
^V.af4« Bapiifmum , qu6d i Catholicis bapiifaios ad fe 
venientes iteium bapiirans, hoc fado, quanolm 
in fe erat , Baptifmum Catholicoiuni , utpote nul- 
lum, abfogatet. 

Hadtenus de HKteticis primi otdinis qiii rifi 
, funt aquam ex Baptjfmo penitus EcjecilTe. 

Extitlre vcr6quihanc quidcm letjnendam effe 
vohieruntufucommuni&oidinaiio, fed in cafa 
toteriogacas num deficiente aqua Uctrec bapcifate 
inlaAe » refpondit : Quid^fiid yalneiloco tjfe for 
tefi , illnd dftumtjfeddtdpufandfim. 

IdemfencicTheodorusBezain fua fecundl ad 
Tillium Epiftola. Si defit a^m , inquic » & tamen 
BaptifmHs alicHJus differri amplius cum adificatiom 
non Poffit nec deheat , ego certi yuovis li^uore , non 
minus riti ^fuam a^jua taptifarem, Addic ibidem , 
( quod apercum eft mendacium ) non aliter femire 
Scholafiicos noflros^ 

Palavicinus Lib. 5« Hiftoris Concilii Tridenci- 
nicap. 7« intervariaspropoficiones ex recentiori* 
bus Hzrecicis Lucheranis & Calviniftis excccptas , 
hanc circa Bapcifmum referc : ji^ua vers & natt^ Ta.f^«)& 
ralis non efi de neceffitate Baptifmi \ acque ideo ver* n. S. 
bailla Domini noftri Jefu Chrifti, Nifi^His renatus 
fuerit ex atjna & Spiritu fauEio ^ ad meraphoram 
detorqueri debenc ; qucm crrocera profcrip Ac Sy* 
nodus Tridencina Scffione 7 • Canonc i« Rcipsa 
enim Calvinus Lib. 4« Inftic. cap. 1 5. pcr aquam p^^ ^sx» 
Chrjfti fanguinem vuic ibcelligi , propter mundandi u^ u 
abluendiiiuefimUitudinem. DailxusquoqueLib. i-* 
deConfeflione cap. ^.czcerique vulgo Calvinifts 
eamdem incerpretationem ample(2uncur* 

Secundi ordinis Hxretici qui aquam Bapcifmi 
tdulcerarunt injedka rerum aliarum mixrione, fuere 
Quidam Marci difcipuli didi Marcofii \ Gno- 
fticorum feda : ii nempe , tefte S* Epiphanio hxre- 
fi ) 4^ poft S. Irenxura » oleum aqua temperacum 
in Bapcifmo adhibebanc* Non defknt inter ilUs , t. i.f*tf^; 
aic S« Epiphanius , tjui ad aefuam perducere fuper" B» 
vacaneumarbitrantur\ fedoleumatfua temperatwm 
eum folenmitus carminibus initiatorum capita infper- 
jptno^ idfuedemumredtmptionemvominant^ 

Biij Antiquiflifnus Aa<Slot anonyinus inTi«A«tt 
(juemlcriplii adversiis S. Cypnanum cztetofqwi 
Rebaptiliinics , veisus finem , cettos refcllit Hseio* 
ticos , qui igncrnaqux adjungendum efle in Bap- 
tilmo ccniendebant , tum ptoptei hzc veiba S* 
Joannis , lUe ( Chtiftus ) hapiifahit vot in Spiri- 
tu fMtli & igni ; tum quia iii Liofo qui PMulipr*- 
dicatia infcrmitiii , ( fuppontitius iLle e(l Bc nugis 
plenus ) lcgebani , jgnem fupei aqnam vifum fuif« 
fc, quando Chiidus fuii i. JoaniiebaprifaniSt Hins 
efl quod illiiingebani, ftatimacinaqiiamdefcen- 
di{feiitut bapiilareniui , ignem fupei aquam ap^ 
pirere. Putidum hoc figmenium refetlit Anony* 
mus , cujusTiat^atusedituseft ad calcem Ope* 
nim S. Cypriani , &Tom* i.Conc. pag. 78}. 
Egbcitus Ebotacpnlis Archiepifcopus in Excet- 
; f-^^^ ptis cap. 41. nacrat fuo temporc qiiofdam fuifTe 
t) 1 B A y'T r f II e; '^t^ 

1^9 Deus per Ezechielem c^p. )<• v« ^ 5* protni. 
fit , & priedjxic fe per aquatn omnes iniquicaces 
noftras expurgacunun : Effkffddm ^ inquic y fnpir 
vos a^udm mumUm » & muniUbimini uk omnibut 
iniquitatibusveftris. Qucm Ipcumhauddubii tef- 
picic S« PauIusHebr* i'o. r» ai^cumaic : Jtfferfi 
corda i confcientii mali ^ & abluti aqui munda. 

1I^# Mandavic Chciftus Apoftolis 9 uc in a<jlia 
bapcifarenc omnes gences. Maich. 1 8 • v* i y. Eun^ 
tes ergo docete omnes gentes , baptifantes eos in no* 
mine Patris & Filii & Sfiritus fanSli. Baptifmum 
autem lUum in aqua fieri debere,drciaravicChriftus 
apudS.Joan.cap*}. v. 5. his verbis» Nifi ^uis 
renatusfuerit ex aqua & SpiritufanSo , non potefi 
introife in Regnum Dei. Unde Apoftolus Ephef. 5» 
T. a 5. Chrijtus , inquic , diUxit EccUfiam , & tra^ 
didit feipfum pro ea ^ mundans eam Uvacro atjua» 
Nomineaucemaqu^ , veram, n^curalem & cle- 
mencarem fenfu proprio & licterali , non figuraco 
& mccaphorico effe incelligendam , manifcfte de^ 
monftrac exemplum Chrifti &c Apoftolorum. 

III*» Poftquam ChriQiMs in fuo cum Nico»- 
demo colloquio Joan« }• dixifTet , neminem 
poffe increirein Regnum Dei , nifi renatus fuerit ry 
aqua& SpiritufanSo s uc verba fafto comproba- 
rec, Y. ii, ejufdem capicis ica tcfcvtm: Pofl hac 
venit Jefus & Difcipuli ejus in terram Judaam , & • 
illicdemorabaturcumeis, & baptifabat. Erat au^ 
tem & Joannes baptifans in ^^nnon juxta Salim , 
ifuia aaua multa erant illic. £x quibus per(picuum 
eft , Cnriftum cum Difcipulis fuis bapciiafie bap* 
tifmo aquae verx & nacuralis » ficuc ipfc Joanncs 
Bapcifta: unde orca qucftio difcipulorum Joannis^ 
Jlabbi, inquiuntv* %£• qui erat tecttm trans Jor^ 

B iiij ri D 1 B A » T I I ic 6; 

tUatm , cui m tefiimminm ferhibiufii , ecee hic hdfM 
ti at , & omnet v •niitm M-i rum Quin ipfc Chri- 
ftus in aqua bapcifacus eft k Joanne : Matih. }• r* 
6. Baprifntiii t:u:'>/i Jefui cotifefiim itfcendit Ai 
d^iia. Idem refcmit it S> Marcocap. i. t. 9* ubi 
in JordaneChrJlhis a Joinne baptifatusdiciitir. 

A f>o<loii 8c Difcipuli Chrifti man4.ato obfequen- 
Ks, in aqua quoque baptifarunt. AA. 9- v. }tf* 
dcPhilippoSf Eunucho CandacisReginiita nar- 
iuuv : DHmiirmperviva , venentnt 4d ^Mmdam 
dtju.tm > & Ait Euniichusi Ecce atjua ,^mdfrohi' 

h:e mehitpripiri i & dtfcenderunr uter^ue /« 

atfuam , Piiilippus & Euniichus , & biptifavit 
eiffi. Ubi cerce non figutato & metaphotico , fed 
propiio fcniu veia & natutahs aqua dcbet inrelligi, 
qiialis itcr facicntibus occurtit. 

Probatur i ". conftanti ac perpetua Ecclefi* to- 
:i & [radifioDC , quaconftat fcmpt 
1 Ba P T I i M a; i( 

(^itx Confpernone fado, refpondec» #ap« Nonnt 
dpponeres ^ de Baptifmo & ejus cfFedu L« )• De« 
cretalium titulo 41« qnoJ^km in Baptifmo duo ne*^^^^^P* 
cejfario refHirantur , fcilicet verbmn & elementnm, '^'^ '^"^^* 
tUJfitarinondebet ^ illos verm non habsre Baptif 
mnm ^ in ^nibHs non folh% ntrHmtjHe pradiSiorHm , 
fid eorrnn altertm omifHm.eft. 

Baptifmum quoque in vino improbavic Ecclefia, 
utcolligitur ex Decreto Yvonis parce i« deBap- 
iifmocap.54« 

Improbavit quoque Baptifmum in arena colla- 
cum , ut conftat ex Dionyfio Alexandrino apud 
Nicephorum Lib. )• Hift. cap. 37. Ci^m enimille Edii. farip 
incerrogatusfuiftetdejudxo^n arena baptifato,'^3«. Tu; 
EcclefiaMeidere , inquit Hiftoricus» confnlnit j^* *77»A. 
cnl vifnm eft aejHa infnper , jnxta Ecclefia tradi" 
tionem j ablnendum ejfe falem JndaHm. 

Innumera Mc adduci pofTenc in confirroationam ^ 
Conclufionis noftrz SS. Patrum utriufque Eccle- 
Gx ceftimonia : vcrum in re obvia & facili unum 
aut alterum fufficiet ex Vecccibus teftimonium* 

S. Juftinus Apol. i. de iis qui ad Religionom 
noftram prseformabantur , ait : Detnde eo addkr ^H* 9 U^l 
cmtter anobisubiaijHa eft..,.. nam in nomine rerum 
CHnSamm parentis & Domini Dei & Servatoris no • 
flri Jefn Chrifti & Spiritns fanSli in aqus tnm la^ 
vantHK 

Tercallianus Lib. de Baptifmo , quem ab Iiis 
verbis aufpicatur : Felix Sacramentum aqna noftra, Poi^ 1x4« 
^Ha ahlnti deliSlis priftina cacitatis in vitam ater^ 
nam liberamnr l Dogma noftrum confirmat. Cap» 
4. aquas ab ipfo Spiritu fanAo fanAificatas fuiffe , 
&fanAificandtvimcombibifleoftendit:Dfy^;7^«^ ^ %if4 
inquic» fantiificata natnra aqHarim , &'ipfa.fan^^'^* i6 Di Ba»tt<ii*: 

Sifk^rt concepit. £t paul6 poft : Omnet dijtU dt 
frtfiini onginis prtngativS SdcrMmentum fanSift-' 
cdtionis conftijHiuititr , \nv9C»to Dto. Snt/emnit 
enimfltttim Spirttus HeCeelis , & a^uis fuperefi^faii' 
Hificans e/ts de femetipfo , & ita jaitQificat* , vins 
fan£lijicaa ii combihunt. 

Capice verf) (ecundo dk pcofdTo refeltii Czuni.. 
tas , qui Cx Bjpitfmo aquam eo pcxtextu [cjicie- 
bant , quod vilis ciTct 5c commuDist oftfnditque 
eaipsadecausaa Chcillo clcdam fuiffe, uc um- 
cuique promptum , facilc & obvium fotet a^ve- 
niam peccacocumobcinendam remejiura* 

T.f fMt.%, S> Augiiftinus Trai^. i5.inJoan>7ii/ie>t}iMi», 

^V-4«*.B. inquit , mn efl Bapiifmus. 

Hac conftanti 8c univeifali traditione nixi Patres 

r.t4 Cm<-. Ttidemini , SclT. 7.Can. i.ficdefiniunt: 5/ f«i> 

f^X. 7?'. dixerit ,a<jitam veram & naturalem mn ejfedetif 
eeffuate Btptifmi , atqne ideo verha ill* Dnmini 
D B B A » T X t M 0« 17 

rz 8c iutKra remanet aqux natuia 8t fubftantia , 
Qcc Baptinni integritati nocet » ncc rejicicnda , qua- 
lis eft V» g« roixtio chiyfraatis^ quod in folemni 
confecradone fontis baptifmalis , aqux infunditur. 
Paricer accidentalis aqux mutatio Sacramento non 
officit : (it y. g« aqua calida vel frigida » munda vel 
immunda , dulcis aut falfa , nihil intereft ad fub • 
ftantiam Sacramenti : unde nix , grando > glacies^ 
cum fic vera .aqua , idonea quoque eft Baptifmi 
materia , quando nempe refoluta eft & iiquata » 
non ver6 quando ita cft concreca 8c congelata , ut 
fluere non poffit nec iavare , ficut obfer vat Ritu^e 
Romanum Pauli Y • Cavere autem debent diligen- 
ter Paftores , ut aqua bapcifmalis munda Bi & pura^ 
f m furamemi dignitati magis confentamd efl , in* 
quit S. Carolus Borromxus in Inftruftioae Bap* 
tifmi, nififon^ urgeat neceftitas j quo c^^fu qux- 
cumqne aqua naturalis obvia , etfi iutulenta , po« 
teft ufurpari. 

Dixi )*• aquam efle folam materiam necc(]a« 
riam y quia nec chry fma quod iquae mfunditar in * 
folemni fonris confecratione , nec bentiilii^ d^Hs 
efl de nedtfjitdte Bdptifmi , inquit S» Tliomas )• 
parc« q« 66. art* )• ad j • fed pertinet dnmtdxdt dd 
fndmdam filemnitdtem ^ fsnfmdmexcitdtHr dew 
tio fideliHm , & impeditHrdfiHtid ddmonis ^ ne im- 
fedidt Bdftifmi ^iilHm, 

Aqua tamen benedida ( quantum fieri poteft } Aqoa it^ 
uti^bent Miniftri inter baptifandum : tiim S^^^jfJ*^*^ 

iuexprefsiferuntLibri rituales, ii^P^i^i^ Ro*^- ^iiftcrttt! 
nus Pauli V« tum quia antiquiffima eft illa aqux 
baptifmalis benedi^io , de qua Tertulltanus Lib* 
de Baptifmo cap« 4 • ubi aquas propter hanc bene- 
iiiiflionem fcu confecrauon^m mediodtds dffelldt. p^«at^,- 

D. • l8 D B B A F T t S M 'o; 

ttlii.ii,igmlt ^^ S. Cyprjanus Epil^oU 70. ii JaiiuaciUfflt O^ar^. 

/-/.117. ttt, inqiiic , m,«w £«i-. &ft»S'fictnai}i<mpriMsi 

Sacerdote , Ht pojjst riasrifmofni , pciatn homimi 

tjMibaptjratur, ablinrr. Ec 5. AmlnoilUS Lib. I.' 

xdit. «ex:, dcSaccamcntiscap. j.aic, foim.im [VopEifmatisSo 

T.».^.)j}.ufuinhochabcrc, m arttefom conftcntar , & tumr 

^* defcendat ijtti kAptifindHs efi. Et L. x .c. 5. f^fn/r.in- 

' -f-iS?- q-aitfS acerdoJ ,precem dicit ad foitt m^invoeat Patrit 

nomen&c. S.qiioquc Auguftinus jllius confecracio- 

nisraentionem facic Lib. 6. dc Baprifmo conira 

Doratjflas, & L. y.concra Julianumcap S. Idem 

tiUiti.pp coffirmat Viiilor Vitenfis Lib. z. de peiiccutione 

T 8,/^<jj, Vandalica. Intcr Gt.TCos idcm quoqtie reflantiM 

A. S. Balilius Lib. dc Spiritu fando cap. 17. & in 

Pfahn. 48. S. Grcgorius NyiTcnus Otacione de 

BaptifiTio , S. Cyrillus Hierofolymicanus Catcchefi 

j. S. Chryfoftomus Hom. 1 }. in Marcum , & Au- 

^or tum Confticutionum Apoftolicanim Lib. 7, 
D B HlA P T I S H O. 19 

jtisdemauis , aic Tercullianuscap. 3« Lib. de Bap- 
drmo* ^. ^ia aqua ufus eft Deus uc miindo de- 
corem & ordinem darec -, uc cerram i Ccelo divi • 
derec^aquis incerjedis'>uc hominem de limo forma- 
rec : aquis denique primum fcecundicacem indidic. 
Primus liijikfr , inquic- ibidem TercuIUanus , ijfHod /^'^. 
vivera edidit. Nihil igicur mirum , fiin Bapcifmo 
quo homo renovarur , acque novus veluci creacur ^ 
quoanimaefuusfplendor ^c vica reddicur , aquas 
ChriftUs adhibcri voluecic. Non minmfit , aic ibi- ^'^ 
dem Tcrcullianus , fi in Baptifmo d4jH£ animare 
n$verHnt. Non igitnr dubitMdHm ^ concludic illc , lUd.^B. 
^msnnuiteridm , qnam in omnihnsrehHS &oferitHs 
jkis Dens difpofnit j etiam in Sacramentis propriis 

{farerefecit.^^^<{\xu fimilicudoquaedam eft & ana- 
ogia incer effedfcum aqux in corpore , & efFediun 
fiapcifmi in anima* Sicuc enim aqua fordes corpor 
lis excergic Sc mundac , ica Bapcifmus fordes ani* 
,xn2, ideft, peccaca^ai^* Ambrofius , aut quifquis ^pf. T. %i 
AuAor eft apud ipfum Commencarii in Epiftoiam P» S9» B» 
ad Romanos cap. 6« Sicnt aqHafefrigerat ardorem 
C0rp0ris , ita Baptifmtisardorem concHpifcentia^^it^'^* **^- 
S« Hieronymus fepift* 85.. ad Oceanum. Et fi^f*^ f^^J^*^^ 
a^na eoctingnit ignem elementarem , inquic S* An- 
felmus , ita BaptifmHs extingnit ignem gehenna. 
Sicur denique aqua fedac corporafem ficim , ica 
fons Bapcifmi famftorum defideriorum ficim explec 
ipiricualcm* 

SolvHntar ObjeEliones, 

^ Objicies 1 ^« Praecipua dogmacis catholici pro* 
batio defumicur ex citacis Chrifti rerbis apud S« 
Joan. cap* 3« v« 5* Nifiqms renatns fnerit ex aqna 
ik SpiritH fanSo , 9Qn p0tefi introire in rejptnm y) D B S A » T i^ u «. 

Dei. Atquie6lociaqiu non dcbct ptOMJP (en(n 
pf o naturali Sc clementari ufurpari , wd meiapho- 
lico 1 nerapc vel pro ioteriori afHi&ioDc & ptsni* 
teati^ , vel ( (]uod Terinmilius ) pto ipfo Spiritu 
jnterius lavatue 8c roundante inftac aquz > ita ut 
particula & » non conjundivx , fed expontiYX 
vim habeat , 8c figoificet idefi. 

Minor pcobatui. 

I*..QiiiainTcxtugrxco non legitQr ex aqui 
Sc Sptcitu Tan^o , fed tantum ex aqua 8c Spiritu , 
(| SS^( tfi muitaA» 1 quod idem eft ac fptritu 
aquco , id cHi , Ipicitu muodantc & lavanie inftar 
aqiiz: fotetquippe Scriptutaad unum quid Hgiii- 
iicanduinduottecminospei copulativam & conr 
jungerc. V. g. Aft. 17.V. a^.dicitur.v/MC^/'»/^/.- 
ncrio , quod ideineftac iff/^{>4r/0t"><. EtColoiT. 
1. V. 8. Videte ne fWM ms deciptM per PhtUfQ^ 
O* B B A P T t S M •• Jjl 

tas rupponacur fenfu niecaphorico y de aqua fpiri- 
niali, ideft » degracilL Spiricus [sni&i mundame 
yeluc aqua , qua renovandi 8c quafi de novo crean- 
di func homines , iftud inceliigere facil^ pocuiflec 
Sc debuiffec Nicodemus , ac merico reprebendicur » 
quod hoc ignorarecicum enim verfacus elTecinScri- 
pcuris j meminilTepocerac^ Jeremia 8c Ezechieie 
icripcum cffc , fore cempus quo Deus novum homi-* 
ni cor dacurus eflec , ac miffurus Spiricum a quo 
omnia eranc fenovanda , & ad meliorem forccm 
immutanda. 

IV ^. Non magis per aquam apud S« Joan« de« 
bec incelligi vera & naturalis aqua , quas (ic Bap- 
tifmi materia , quam per ignera apud S. Macch. c. 
)• V* lo.debeacintelligi verus & elemencaris ig- 
ais quo bapcifandi fimc Chriftiani : j^/ pofi me 
ventMrus eft, aic S« Joannes Bapcifta , /w/or me 
eft\ iffe vos bavtifabit in SpiritHfanEio & i^ni. Ac- 
quicercum eu ignem eo loci ^nfu mecaphorico 
ufurpari pro Spiritu , quiinftar ignis peftora in- 
flammac , & omnes pec^acorum fpinas combucic i 
crgo&c» 

V* denique^S.Joannes loco mox cicacoMatch*)* 
manifeft^ declarac fuum Bapcifmum difcreparema- 
xim^ a Bapcifmo' Chrifti , qu6d ipfe in aqua in 
poenicemiambapcifarec, Chriftus ver6 in Spiritu 
lanAo* 

Refp. nego mifi. Incerprecacio quippe hzc a re- 
centiore confida, cam eft abfona, cam loci circum- 
ftanciis » fzSto & excmplo cum Chrifti cum Apo- 
ftolorum adverfa , uc veceribus Hxreticis l quam^ 
quam aliunde Bapcifmo noftro infenfis , nulquam 
in*mencem veneric. Imocamclara & exprefta vifa 
eftPekgiaoisChtiftifentenua, Joan.j. v. 5. uc )i Dt BaftiiuO* 

itUus eTidenui convidt,coaAi fuciiac diilingMcre 

Regnum CcElonini it vitl cteina , ut fatetencuc 

infantes line Bapcifmo mocicntes exclibli quidem i 

Regno Ccslotuni , ptopter verba ChrilU , Ntji 

^uii rettMtusfHerit 8cc. vita tamen xtetna donati , 

propterinnocentemeonicnnatuiara ab omni labe 

^■lo fiif.otiginati libeiam. IcaS> Aug. L. i.depeccatocum 

*'''/• 'i- meiicis & lemiQionc cap. lo. & L. ;. cap. ija 

' Xd piimara pcebacioneni ; falfum eil apud S> 

Joan. ideni etTeaquam & fplritum.i aut rpiritiim 

pei aquam analoglc^ tantitm Tu^nificaci : duo enim 

luncdjdiniflaj quorum tinum eft clememum exce- 

lius , nempe aqua qux fymbolum eQ rpititus , Sc 

akeium inteciua , nempegraria SpicitiisfanAi. 

Nec obftac i*'. qubd in grxco oon legatui , e.v 
Spiriiu finilo . fed fimpliciter ex CpiritH. Quit 
enimve\ rantifper in Scripturis vtrfatus ignotat , 
nomitierpiriius per fxccllcntiam dcfignarj Sp' 
D|. B A j T I s jn o; $% 

ficetur per aquam 8c fpiritum. Pari quippe jure 
Contendere poflcc Socinianus aliquis , periftano- 
mina , P^tris , & FiUi , & Sphittsfanai , figni- 
noiri cantiim unani & eamdem perfonamiriDomi* 
nem. An ferrenc Luihcrani & Calviniftdc ? hcn 
puco. Loci ergo circumdanciie, fubjedtamaceria^ 
Ecclenar cocius praxis Sc cradirio expendi debenc , 
uc iegicimus fenfus verborum Chrifti , & panicul« 
copmacivx , ^ , vis ac fignificatio cognofcacur. 
Explicaci va? quidem parciculz vim aliquando ha- 
bere parciculam , & , nemo negac % fed quis aufic , 
xiifi menre caprus,af{irmnre conftancem cflc ac per- 
pecuum hunc iUiusufum in Scripcuris ? nemopro* 
ttOtb* V.g,c;umMacth. j. V. lo. S. Joannesde 
Chrifto aic: Ipfehaptir^bit vos*inSpintHfanSlo& 
igne : parcicula c^ _, c6Ioci non fignificat td efl \ 
nemoquippe dixeric per Spiricum fan(fium ignefn 
fignificari , cum ex adverfo ignis confiagrans fit 
fymbolum Spiritus fandli peccara confumencls. 

Nec obftac ) ° . audloricas S. Chryfoftomi : ait 
enim apud Scripturam Spiritus fandli gratiam ali* 
quando defignari ^er ignem vel pec aquam ; fed 
nufquam aiccicarocap. j. S. Joan. v. 5. idem fig- 
• nific-^ri per aquam & per Spiritum fandtum. < 
Ad fecundam probacionem nego anc. V\mh inau« 
dicum eft apud Theologos , Spiricum fandVum cflc 
maceriamalicujus Sacramencj : appofici igicur ad 
cemfubieAam, apud S. Joannem aqua fupponit 
promaceria Bapciimi , Spiricus ver^ vel pro causi 
eflScience primaria gracix » velpro ipsa grdcia quae 
cft effcaus Bapcifmi. \ sl^H* 

Ad cecciam , dico i ^* Chriftum non arguendo 
neque exprobrando , fed docendo pocius, & homi- 
nis fuperbiam fanando ^ Nicodemo dixifTe : Tn es 
DiB^ftifmo. ' C 54 D B B A p T I I « o; 

mdffilier^ tn IfrMlj& hte igntnts? hoinincm oetnpC! 
Y poffe dcnuo fpiucalitcr renafci. Homininoninful- 

y^jgj g cat, inquic S.AuguftinusTraa. ii.in.JoaQ. fal 
* •jus fupecbiam fanando ad humilitatein difponit : 
aut /iinfultat, tanquam indodo infultat, ut fu- - 
petbiam dcponat. 

Dico 1*. nonimmeric& potuifle Chridum huic 
LegisDoAoii exprobrarc>qu6d ignotaret honypem 
pofTcdenuo oafci pec aquam , non quidem cor- 
potc , fcd fpiritu : quia fcilicet cdm cffct' in Lege 
peritLis , ignorare non debuit fcciptum cfTe apud 
Ezcchiclem cap. jtf, v. ij. EffHfidam fnper vot 
AquammHtidam , & mundtibimim ah mnihus iti- 
^uinamtnlis vefirit &c. & dabo vtiis car tiovmi. 
£c apod PfalmiHam PfaU lO). v. jo. Emittts 
Spirirumtuum& eredbumHr , & renovabis faciem 
terr* , 3c alia huJLifinoJi qui de renovatione & 
fieque avaficift moveri ad ampledtendam Judxo- 

nimRcligionemL:*in fide inftruebaturs promicte'* 

bac fe verum Deum adoratunim » & univeriam 

Legem obfervaturum. Hi omnibus ritibus initia- 

tus Profelytus , i Judzis canquam novus homo ha- 

bebacur» Sc ua loquicurS. Fecrus primx Epiftolas 

cap. 1 • v« I* Jtckt modo geniti infantes ; ad qux 

profedlo fi atcendi(rct i^icodemus , & fupra res 

corporeas paul6, ut debebat, mentem erexiflet) 

facii^ incellexiiret , pofTe -hominem in BaJ^tifmo 

Chtifti interius per gratiam renovari & renafci« 

Adquart^m, negoanc. Nullusenimnifl hxre* 
ticus , unquam concendic ignem efTe in Baptifmo 
Cbrifti ufurpandum. Utriufque ergo loci , tum 
S* Joannis,tum S« Macthaei, explicatio & incerpre- 
tado tutior hlkberi non poteft , quimexpraxi tum 
Chrifti & Apoftolorum ejus , tum univerfsr per 
Orbem fparue Ecclefiz : ac certum eft nufquam 
Chriftum , auc Difcipulos ejus » auc quemcumquc 
Fidelem baptifafTe in igne ; e contra certiftimum ^ 
io aqua Cbtiftum ejufque Difcipulos , eoiumque 
exemplo cocam fubinde Ecclefiam bapcifafTe : igi«- 
tur apud S. Joannem , aqua macerise Bapiifmi lo« 
.cumtencc; &apudS. Macch.ignis, non mace- 
riam» fed efFedlumBapcifmifymbolic^ fignificar. 
Acque incer iftas duas Evangeliftarum iencencias 
oon leve difcrimen effe obfervar Eftius in 4. dift«)« 
paragr. 7'. Infriorienim , inquic ille , ignis pofl^T.t f^^i^ 
VoniturSpiritHi fnnllo ^ in pofieriori aqud prdponl'' clii^Dt 
twr. Ex tjiio daturintelligi ihi efHiiem ignis voca- 
hulum adJHnSum ^ tan^Hamejus qmd antecedit de^ 
termindtifnem , (fHanimirumcertaproprietas Spiri^ 
tHsfanEii dejignaretur \ hic vero aquam prio^^i loco 
nminat^tm^ neper im profrietat aliqus Spirim 

Cij $t DBBA»TltKO! 

fiin^a AijitnUAinteHigtretHr , fei ht fl^ifjeMiMt 
fKMpropria dcciperttH^. Ita E(lius> Stipraj vatias 
Bapdfmi Hgnificacianes exponendo obrervavimus , 
intci SS. Pancs aliquos elTc qui pei ignem fenfa 
rpicicali inccUigant pTopiietatein Spititui imOcx , 
alios vcrf> ad iiticiani intcltigcie fpecies illas lingua^ 
lum ignearum quz rupra capita Apoftoloium dif- 
peitita vifz funt in die PeotccoHcs ; & qux fenfit 
accommodatitio Bipcifmus di£kx funt , ' proptec 
abundantcm&copiofamSpititCis fandi gratiam : 
d«quo intelligiiur iftud A^. i. v. 5. f^» Mittem 
h»pi iftbimitii SpiritM'f.in3o ntnftfi mitltos iitt, 

AA quintam : S. Joannes difcrimcn quidctn ma- 
ximum adignac intei fuum & Chiifli Baptifraum , 
non tntionc maieiix ; uierque enim crat in aqua ■ 
& inde cxorraconceniio diuipulorunf Joannis : (e<l 
laiioneefFeaClsfcugratra! , cujuscxpcts ciat Bap- 
D 1 B A P T I S M O^ ^f 

reparacio divinitus concefla y non Bapcifmo in are- 
na daco refereada eft » fed fidei & piecati fingu- 
lari illius Judzi. ' 

Ex ipsa fiquidem biftorica narratione , turo a 
Joanne Mofcho primum , cum a Nicepkoro fcri- 
pca,pacet,Bapcifmum hujufmodi nullum 5c ircitum 
declaratum tuifTe Eccleuaftico iudicio » atque Ju« 
darum aqua fuiflfe fubinde baprifatum. Pofi^uamau- T. r.f.1771 
tem, pcrgitNiccphorus , domHmfttnt r:^crfi^rcm * ' 
illdm mU Dhny/kHrn AlexandriA Epifcofum retw- 
lerunt^ /UeveroadmirationeftHpens ^ Ecclefiam ea 
de re confiilnit ; cui vifnm efl aqna infiiper ^ juxta. 
Ecclefia traditionem , ejfe ahluendum. Idem narrac 
Joannes Mofchus. 

Quis reipsa fuerit Dionyfins ille ; an Alcxan- 
drinus » ut ait Nicephorus ; an Corinthius , uc pla^ 
cec Baronio *> an Afcalonica y qui florebac circa 
anniimtfjo* uc infinuac Joannes Mofchus» liti«> 

{;anc Auftores. Longc verifimiiius eft fuiife Afca- 
onicam : tikm quia JoahnesMofchus , qui om« 
ntum primus hiftoriam iilam.fcripfic , ita fuggeric : 
cum quia Nicephorus narrac hiftoriam iilam conci* 
giflc cempore Marci Aurclii Anconini Imperaco* 
lis ; fed Diooyiius Alexandrinus vixic non Aureiio 
Anconino impcrance , (ed annis fexaginca poft cem- 
pora Philippi Imperacoris. 

Objicies ) ^» audloricacem duonim SS. Poncifi-* 
cum, Siricii& Scephani IL 

Sirtcius creacus Poncifex an. ) 8 5. in refponfo , 
quod excac in duobus Codicibusmanufcripcis opci- 
tnx notsr 9 (ic loquicur : Prefifyterqui in vino t^apti" 
fat pro maxima neceffttatt , ut ager non periclitetHr, 
fro tali re nulla ei ct^pa afcribatur \ infans vero 
ille , fi in fanQilfmm Trimtate taptifatus eft ^m^o 
Baptifmopirmaneat. C ii j }S DbBaptism*; 

Stcphanus II. crcatus Ponrifcx an. 7Si' c^™ 
apudljallos vctfatccurinVilliCanfiacOjBrictani*- 
co Moiullciio, ad varia confulEa rcfpnndensj quae 
Sir •^oidusrcprKfentarTom.i.Canc.GalliacAct- 
tantTom.S.Conc.Labbsei p.i5ji. n.ti.<lcBap» 
tifmo in vino hac habet. 5» tn vini ifuii , pr^pte- 
tva ^iioiatjuitmmn irtvemgiitt , omniro pirtclit^if- 
tfm mf.imcm baptipivit , mlU ei inde Mferihitnr 
culp.i{lnfantesjic perm*atttnt in eo Raprifmo,) Nam 
ftaijtta adfnif pr^fens , ille Prefiyter exconmiMiice- 
tnr , & panitcntis fHhmittatHr\ ijHia caairiCan^- 
mm fenrentiam aoere prafumpftt. 

Rcfp. i'.Si vera&genuinaeflcm illaSiriciiSc 
ScephaniDccrcca, vim & auiftoriratcm non ha- 
bcte , cjua; nufquara ab Ecclefia probar» & rc- 
ccpr L fucre : unde rei catholics nullura damnum 
« peticulum acccdcrct. 

Relp. i".- vetiiirailc prorfus viilcii,fils6 & 
B B A ^ T I '^ X o: )9 

acEcclefiscotius praxis ac tfadicto.6 ^•adulccracum 
cfle CodicejullumLaudunenfcm inde conjiciunc 
AuAores nocx i^l^inalis Tomi 6* Conc* pag. 
i6^x. quod cdm de uno ioEance quaeSio propofira 
fuiflfec , ia pluralt nihiiominus numero dicacur , 
InfAntesjtc permdfteant in eo Bsftifmo : ^ margine 
in texcum adulcera manu intrula liaec verba ^fTc 
iidem Audores fufpicantur. 7 ^* Nullus ex Sumr* 
tnis Poncificibus y poft Siricium & Stephanum , 
illius refponfi mencionem facic 5 im6 6c Gregorius 
IX* ic Innocencius III* &: alii omnes unanimi 
fqffragio rejece^inc ^ improbarunt Baptifmum 
alio in liquore ^ quam in aqua nacuraii & elemen» 
taricollacum* 

Conjiciunc nonnulli , Stephanum » de quo btc 
qiixftio cft 9 Tomacenifem eni^ ^ujus nominisEpi- 
fcopum 9 non Romanum Popcificem. Conjei^urc 
iftudeftfundamencum^ i^em|>e ad calcem Codicis 
S. Mariae Laudunenfis hstq 1^1, Finis definitionHm 
Stefhdhi fafd TomMcenfis. Codicem hunc b6n vi- 

dixnus r ac^crti iUMHi yJ!^(iSM^<PPA4^ qui.qim 
reptaefentat. Sirmondus aurem fic legit: ExflioiHm f ^ q^ 
qiuDomnus P^P^Stofli^ms inCdrifidf^f^illA^Brit" //i^;^ c* 
tdniaco Monafiirfo a4 intirrog^t^ dedit reffoif/0,;\ . 1 


■•• :A.RTiC:XJvL'to 11.. \.;. ' 

DemateriifroximiBdftifini. 

• - • «H 

f^Emwicgt materiampro^liauni ^U^^RJMs S^Ci;a«> 
Vj^oti CQlDfiftQrcioiififitu. applicati<N3[ie. n^tjc^ 
tis rcmocie \ ac confetqueiiter in Baptifmc^ abiutio- 
fitm tSt btt)«$ Sacrai9rmix9^ffiriam.proxiinanw 

Cum vero ablutio tribus modis pcrfipippfii^^ nioii^ 

^^ • • • • 
Cuij 40 D B B A > T I s M o; 

riiim rTimecfione , infulione, vel afperfionc , de tn- 
plici lllo baprifindi modo , aiUKlidiMbc licicus dt 

hicquxritut. ^ 

^n vdeitt B^iptifnM P."- immer/ionim , infiifimem, 

vel afpirfioncm d.vus. 

Circaimmcrfioncmin Bipritmo longo rcculo- 
ruinrritluoblervaiam , tiiai^uairiintur : cjus an- 
tiquicis, ciimin fe, tiimr.iiioncnumeri, trinzvel 
pniux , &c ticus in ea ohfervan folici. 

'ihrTififitdi immerJionis,& ijKidemtringiittBitptipnal 

CONCLUSIO. 

Ricus immerfionis rrinx in folemni Bjptifmi admi- 
niltrationc ab Apofto!is ulurpacus , ab Ecclefia, 
tum Grarca cuih Latina , conftantet reientus 
fuicufque addecimum tcrtium F.cclefii fjcu- 
D i B^A p r 1 s u o. 4> 

^ ) ^* Probatur ex longo & antiquo ufu Ecclefix , 
tum Gr2C2 ^ tum Latinx« 

Pro Ecclcfia Gr«ca tcftcs funt 
. S* Juftinus Apologia i. Deindi ^ inquit lo^ 
quens de iis qui ad Baptifmum informabantur , eo 
ddducunturk tfkis Htid^ttd^fi..... Nam innomine^H^^^K^' 
reram cHnSarum fHrentis Domini Dei , & Servato^ 
ris nofiri Jefn Chrifti , & SpiritHs fan&i , in Hqni 
tiam UvantHK • 

S. Cyrillus Hicrofolymitanus Catechcfi Myfta* 

EJit Vdrif. 
i^4o.f 1)1. 

€i(aro a fummis capillis ad plantam ufquc pcdis un- ^ '^* 
gi , tdmad fandum iavacrum duci , ac tcr in aqua 
»crgi*. 

S^ Bafilios Lib. d^ Spiritu fan^o cap. 17« Jion» ^^ ^ . . 
inquit , ter immergi h§minem , nnde ex ^ScriptHri ^dit. iff^ .&II. hdHftnm ? RiliqHA item cjHdfiHnt in Baftifino , velnti^ J-*' t 

renHntiare Satand & arig^^is ejus , ex fH» ScjriftHTd * 

bdhemHs} Nenne ex minime fnblifata & arcdnd hac 

iraditionei* 

• S» Chryfoflpmus Hom» ^.in Epift* ad ColoiTen- 

t^, M nos dcpofitis veftimentis nudosin^aquis 

Bapcifaii dcfccnderc, fJic nnditas , inquit , .(^ illic ^'j^- p^ 

nMdiids.SedillicqHidemcHmfecgaJfetnHdatHsfHit,'^^^^^''^ 

qHoniamfeccavit : hic antem nndatH^^ Ht libere^ 

flttV 

: Theodoretus Lib, 4, hxreticarum fabuiarum 
$^•3« obfcrvat.funomium lji««icum omniuni ^'^- ^^»!/* 
primum abufu ApoftolicQ & rccepto rcccffiflc •, ac *^^^*' J^jJ* 
liMm , loco triplicis , immetfioilcm ufurpaidc , cflB- ^* 

tcrofquc Baptifmi ricus immuta(re : qilippe qui i ^ • 
feinel immcrgcbatt & *• aoq iHantes , fcd^ in folio 41 DiBaptismo. 

fedemes , auc /DC^ntcs lueigcbic , ncc tocos y'{td i 
{blo capiccul^que ad peciui, & quideininvcifoca- 
pitc -, qui.i nempeinfijnoresparcesciieciandis crTe, 
64facro Uv.icro indignas coQCendcbjt. )". con- 
{uccam Bapcifmi fonnamnon tecinebat, fed in nHHh 
T. t»e*m'. rcm Chcifti baptifabac-Idein Euiximio tribuit Con* 
f T*- cilium priiimraConftancinopolitanumCan. 7. 6c 
•Wi Quini(cx;um Can. 9 j. Sozomcnus camcn Lib. £. 
Hift. cap. 16. air , alios ( quos arbitratur verioE* 

tychium htrvfeot Eiinomii actrrinm Atfeifvrei ^ 

cnmfeA^ illoairupijfent , ea ^jm ad B»ptif7imm pgf^ 

tmertl primoj i»mvdf?e. • ' . '^ 

Illos liaud dubie perftringii Canon jo* «ohii^ 

quiApoftolicidicuntur, quiccfi rcipsji Aj^oftok»- 

rum non finr , cx antiquilVunis Conciliis expretfi 

T, I. Cne. '■''"'^* 5*^ h»bct Canon iUe : Si ^is E^}fcopHr sut 

f.ix,t. Prefbyter nent>-in.m immerfionem Mrtilti my^f^ii pt-^ f- 
D i B A F T X S M O; 4) 

falHtarlbHs ailHit & iHJtrdt \ hafljHc infHJUncs noH 
ibihitant Graci immerfiones appeUare. 

Pro Ecclefia Lacina ceftes func 

Tercullianus Libro adversus Praxeam cap. %g. '^* li^* 
NoviJJime , inquit , mandans ( Chriftus ) Ht tin" *• 
gerent in Patrem & FiliKm & Spiritnm fanQnm , 
non in HnHmi nam necfemel , fed ter, ai fingHla 
nomina in perfonasfingMas tingimnr. Ec Libro de Pi^^ leai 
corona miliciscap. )• Dehinc ter mergitafoHr am^ A. 
plih aliqnid refpondentes^ qnam Dominns in Evan^ 
gelio determinavit. 

«S* Cyprianus Epift. 76. quacrenti Magno an ^^•isjjl * 
valerec Bapcifmus pcr afpernonem vel infufionem 
<Ucus , refpondec valere necefficace premence : quo 
cen^ infinuacVin ufu & praxi communt per immec* 
£onem folicum fuifle conferri Bapcifraum \ qui 
ofus adcocQnftans & univerfalis fuic , uc Magno '■•" l 
dedcric occafionem fcifcicandi an alio modo dacus ' , 

Bapcifmus racus cfiec» * ' 

S. Ambrofius Ub« x. dc Sacramencis cap. 4. ^•**rJw 
«ic inventmn effe fH^modo hamo vivms mcreretHr^ 
& vivHs refnrgeret. i^md efi vivHS ? Hoc eft vita ._ . . 
xorporis vivens ckm veniret ad frmem , & nurgmt'» ^ . .' 
tmrinfonthn. Eccap. 7. InterrogatHs es^ inquic, 
Credis in Denm Fatrem omnipotentem i Dixifii : iUd. Dg 
Credo ^ & merfifi^i , hoceff^ fepnltns es. Iterum in^ 
terrogatHs es ^ Credis in Domifmm ncfbrHm Jefnm 
Cbrtfbem ^ & in CrHcem ejHs ? Dixifii : Credo , 4r 
mtrf^i. Tertio interrogatus es ^ Credis & in Spiri^ 
tnm fanSinm ? Dixifii : Credo , tertiomcrfifH. 

$• Hieronymus Diah adversus Luctferianos : t.4./^X 
Mnlta, inquic, ^na per traStionem in ScclefiJt t^c*i9^» 
ohfervantnr , aHitoritamn filti fcfiptm Legis nfHrr. 
pavofHnt j velnt in lavacro tercapHtmergitare. tJu. > 

J...,. Biilin. 

T.ij.r. 4 4 D B B A p T 1 s M o.' 

S. Gregcftiiis Magnus confuhus a Lcandro Epi-' 
fcopo Hilpalculi , dc ricu bipiifindi pet tcinam im- 
mcr/ioncm, qucm nonnuUi Hifpani pritniJm ini" 
«lutaneranc, fcincltancum mcri;endo , in oJium 
Ccilicct &:detclUtioncm Arianofjm qui trinj. im- 
merfionc abutebantur in erieris iui confirmatio- 
ncm i conliilcus , inquic, S. Poitdfex , ratom 
quidem habet Bapcirmum i-nica immerlionc colla- 
tum , fcJ irinamapud Romanos ufurpici imracr* 
iioncmdccbracLib. i. Epilt. 4).alias ^t.lnnni 
^" * fide , m^mt , mnafficit fanHx EecUJtA confuemih 
'' diverfa'. nasautemcfuod tertio mefgimus , rridHdftd 
fepultur^ fdcramenta (ignAmus , M diim tertti ab 
aqiiis t>if\tns educititr ^ refitrrdlia tridmufi temptris 
exprim.UHr. 

Ordo Romanus cap. dc Sabbaro (anSto C\c prx- 
". fcribit ; Acceftis infantihus aparentihits vit patri- 
' ' "niseefnm.haptifameosfitiftrinkmerjiotte^tanthm 
I> 1 B A » t I S M b? 4| 

fitatn Hirpanorum morem veluci errorem damtiare 
non timuerim , ^t Alcuinus Epift. 8i. ad Pauli- 
nuni, Sc6^. ad Fratres LugdunenTess ubi cert^ 
paulo feverius & ultra modum daronac ritum i Gre- 
eorio Magno 8c Toletana Synodo IV« non impro- 
batum. 

Idein Auxilius in Prxfatione fecundi Libri de 
validitate Ordinum quos dedJrat Formofus Papa» 

Idem & Fulbertus Carnotenns » qui lloruit un- 
Jecimo fxculo , Epift. i. ad Adeodeatum $ & Pe- 
tnis DamiannsLib. 6. Epift, 35* ^ fux Congfe- 
gationis Monachos. 

rdem duodecimo faeculo S. Bernardus Serm. in 
Coena Domini. 

Apud Magiftfum Sentenciarum qui an* xi^4» 
czcremum diem obiit, cum de proxima Eaptifmi 
materia loquitur » altum eft filentium de afperfione 
vel infufione. Paulo ante ipfum Hugo Vi^ocinus 
ait , homines nndos haftifdri. 

DeniqueS. Thomas qui qbiit die 7. Martii an. 
1 17 4^ )• parte q. 6 6. art* 7« ait , tHtius ejfe bapti- 
fareper modum ifnmerfionis^ejHiA hoc habet nfns com-- 
mHnior. Et art, 8« in corpore ak , MinifirHmffravi'- 
ter peccare cjHi aliter tfuam immergendo baptifat , 
^Hia ritum Ecclefia nonobfervat, 

S» quoque Bonaventura qui eodem anno obiit , 
idem ceftaiur in 4« dift« 3 • q« i • Igitur ufque ad £r* 
culum decimum tertium obcinuit apudLatinos ritus 
trinz immerfionis in Baptifmo. 
• Unde falso Michael Czrularius undecimo fsculo 
Latinos calumniabatur^ quod per trinam immerfio* 
nero non baptifarent^ 

Dixi inConclufione, immerConem fuiflccon* 
ftapter obfcrvatam in foicmni adminiftratione Bap- 4< Da BaVtkuc* 

tifmi: aanrque inBapcirmo privato quicUnlcb 6C 
aliis utgenteiicceai»tecoDferebac4u , afpetno vel 
fnfufio aqux , unquain fufiiciens ad vcritaum Sa-. 
cramcncijUfutpabatur, ut conftabit tx dicendis pui* 
Ibpoft. 

Secunda pats Ccncluiionis, nentpe itnmerlionis 
ritum paulatim k Larinis fuiffe iiiunutaium , ciica 
dccimum tertium Edlelix Geculum, 

Ptobatut exSS. Tlioma & Bonavcntuil mox ci- 

uiis. Piiorcnim afTefit, Baptifmum afpaftooe veL 

infufione poflie cotiferri , iicet lutius fic iitMnauo- 

Dem ufdcp ire , propter communioiem ufum Eccle- 

fix : altci affirmat , morem baptifandi pei afpeijlio- 

nem , in mulris Ecdenis , GalUcana pizfetrim, ob' 

T.ii.C*»' fcrvari. Et anno i j ii . in Concilio Ravennenfi 11. 

fMrui..f^. fub Clemente V. citulo undecimo , alterutcr tinit, 

*/l^ immEciionis vel afperiionis , permittitut.-Et in Ri- 

cuali Romano pro diversa locorum confuetadinr 
tqoamAipni capuc^^aptUaciinfiobisLatitiiSi^re-' 
hendunc ^iqu^ndo obfitrvanc t & a fuo ricu atidk 

2UO rccedunr. Ck)nft;ac ex refponfo Gregorii Proco* 
ncelli ad Marcura Ephefinum. Sed & nos , inquit, T.i^^Cmrj. 
band tjMcjnam imrHerginiHs infames ufjMe dd fnm*' t^ 7^J» A. 
mfm verticem i nec tnim foJfnmHs ilUs frivipere ut * 
reffirationemac expirationem per nares cohiteant, 
m etiam pef auresfacra permeet aijua i fedne^ueos 
infantis okturare pojfumus. f^erkm eos in fatrum hfh 
mittimusfomemyUt ne quidvalde neceffariumexTra* 
ditione pratermittamus , ejuafi uteri imaginem refe» 
rente lavacro ^ & regemrationemper hoc indtcante. 
Et ne caput , in fuo ejlfedes amnium fenjfkum & w- 
hiculumanima , Sacramemi Baptifmatisfiatexpers , 
cava manu aquamefairofonte haunentes, iUudper^ 
fundimus. 

Gregorio Protoiincello confonac in fua vernacu- 
la Synopfi Neophycus Rhodinus : Ttr atjuam , in- 
quic , fnper eum qui kaptifatur, infundiimus^utSS. 
Trinitatem , in cujus nomine baptifatur^ declaremusi 
Hodiemam Grxcorum praxim exponic Joannes 
Goarius , in fuis ad Euchologium Graccorum nocis» 

Qtutres i ^. unde fluxeric confuecudo triiue im- 
merfionis in Baptifmo» 

Refp. exTradicione ApoftoUc^: fic enim infi« 
nuanc TerculLLib.de Corona miiicis c» 4.ubi poft- 
quam ttinx iilius merfionis , & altqtiorum alio- 
rum ricuiun mentionem fecic , Harmn ^ iiiqaic , & p^^ 10^ 
aliarnm ejufmodi difciplinarnm Scripturarum , nnU A, B^ 
lam invenies : Traditio tibi pratendetur auElrix, con* 
fuetudo confirmatrix , &fides obfervatrix. 
. Ica quoque S, Bafilius Lib. de Spititu fanfto c. 
27 • ciuto. Ec S. Hicronymus DiaL advcisus Luci* 
ft feciaaos eciam cicato. Pono juxca regulam $• Au- ■4» D B B A P T I £ mV 

T 1 > 114 8"'^'" ^P''** S *' *^'" ' ' *• ^'^* ?"* ""' fci-iiitA ; 

g' ' J^i/ tndita cHJlodimHs , ^H£ ejttidem tom tftrnyim 

Ofie obfervamur^ datur inteiligi ■del ah ipjt/jlpii* 

fiolU ,velpUnMriisConcUiii i^uonimefi in EccUfi* 

falubirrivm aiiiioritai, commendMta at!fite ^arut-t w- 

tintri. Etut loquicuc Libio 4. conrii Donaiiltas 

, c.ip. 1 4. Quod itnivtrfa tenetEcelefiit, rsec ConciUii 

' q' '' infiitntHm , fcdjempfr retcmwn efi , nonniji auUori' 

tate Apofiolick traditum reliiffime crtditur. HinC 

cll quod adco celigiosc obfervari voluccinc Vcteces 

Tcinam ilUm imLncclianeiii iiiColemniadmmidia' 

tione Bapcifini , cumque gravioris peccatt rcum ha- 

bucrint qui fccus feciflcr. 

QuKres i*. qu» bb t^ufas litus immcinonis 
fueiit mutatus ? 

Rcfp. has affcrri polTc. i". bapcifandorum , pr»- 
fertim veco infantium, commodum , quibus ob ic- 
ncllx «acis infirmitaxm immciiio nocere porctat. 
D B B'a p T I s M 6; 4 9 

trinae in Baptilmo ex manJato Ecclelix ,manifcrtc 
oilendicuT ex longo 8c conftanci iUius ufu, de quo 
nidx didluni e(l. 

Quxftio igicurliic tamHm movecurde necefli- 
tate Sacratnenti Teu juris divini ^ ah fcilicet Ve-. 
ceresinea fuerint opinione , crinan> immerflonem 
t>mnino pertinere ad fubftantialem Baptifmi veri^ 
catem^ 

Inter Veteres ea de re dubitaite yidehtihr , tum 
Comelius R. Ppntifex , tun> Magnus qui fandluni 
Cypriamim cohfuluit* * 

Quin ihter Gwcos irecentibres Scbifmaticos 
honnuHi hanc tuflb a Latinis feparationis caufam ex 
{>arce obtendimt , tjuid hi trinam immerfionem ex 
ApOftoIica Traditione heceflfariam obmitrerent; 
Hinc eft qii6d Gccgorivis Hierothohachus Alexan« 
drinx EccIeH^ Primicerius acPhilothxi Patriarchafe 
ad Syhodum Flbrentinam Vicarius atque Legatus ^ 
aifelrebat nes Latinos mali baptifatos effe , nec no^ 
bifcum tentandam effe unionem« Inde fadlum haud 
- dubi^tquodaiiquiGraeci 2I Latinis bapcifatos ice« 
<um baptifare au(i fuetihc , (icut coUigimus ex 
Contiifo Latttanenfi IV. c. 4. Eandem accufacio^ 
Aem adversds Latinos moverunt Marcus Epheft- 
hus in Epiftola encyclica , & Jeremias Conftanci^ 
jDopolicanus in feciindo refponfo ad ConFeflioncm 
Auguftanam^ 

Incer noftros qiioque Latihos ilbhnulli y ut AU 
iCttinus , paul^ durius atque feveriiis neceflicacem 
tnnx immerfionis ur^ebant , & concrariam praxinl 
veluc errorem nocabant. "Walafridus quoque j 
quamvts modeftitl2> , iihprobavit unicam immer- 
fionem ab Hifpanis fexco fxculo primum ufuipa^ 
tziD. Itaque (it 

Dc Baprifm^i t) JO t>>BAPTfBMfr> 

'CONGLUIIO. 

Trina immetfio ad fubftantiam Sacninemi tlOH 

pcrtinet,ncc alitcr V cteribus vifum fuk, <jUl 

ratum perindt habucre Baptifmum , five pcr im- 

merfioncm ,'fivepcr infufioncm aut alpernoneKi 

trinam vc! unicam coUatum. 

Probatuc 1°. QiiianuDum eidat in Sctipojri 

tjtprcfrunimandataHVtcr in aquaimmecgcndi cob 

^ui baptifandi Itinc. Ulumtjuidcm hMncexcmplv 

(tio comprobaiTe Chriftuiii & ^poftolos , commu- 

tiis fcrt opinio *, (cd multa tecctum Cbriftus Se 

Apoftoli in Sacramemornm difpcnfationc , qu« 

ad corum rublUniialetnvctitatem pcni(iere netno 

dixerit: quod in confccranda & difpcnianda Eu- 

cliariftia manifcftum effe oftcndemus. 

Probacuc i *.Quiaquodad difciplJnam dmnta- 
DbBa^T|smo» 51 

nifverginem Htiam CHJnJlibet acfut commoeUhit ? 

II ^« Sandus Cyprianus confuUus a Magno quid 
ciTct fentiendum de Bapciirmo Ciinicorum , id eft 
eonim qui in ledo pr^ infirmitate tdectimbences 
bapti£incur , an ncmpc habendi fint Ugitimi Chri- p^^^ ,y|. 
tiMni , eo tfHod aifua falutari non lotijint , fedfer- 
fm/i, tefpondec per Epiftolam apud Pamelium 7^. 
in ukima cdicionc Anglicana 69. Nos , tjHantnm 
cancipit mediocritas nojhra y a^imamus in nnlh mn* 
tiUiri & delfilitari pojkieneficia divina^,.Nec ^nenh 
tjmam movere debet 9 ^uod ad/pergi vel perfnndi i//* 
dentmr agri , chn gratiam demiyticam cmfetjUHntHr, 
iqmando^cr^ptura fanSiaper Ez^vhielem Prophetam 
U^fmatur^ & dicat : Et afpergam fnpervos a^nam 
mmdavK . . . Ec poft addbifta nonnulla alia ScriptUt^ 
loC« m quibus afperfionis mcncio fic , (ic conckidit : 
XJnde apparet afperfionern cfHoqHe a^na inftarfalH» jffj^ 
taris lavacri vhtinere j & ifMando hac in Ecclefii 
fimnt , mbifit & damis , & accipientis fides integra , 
fian on^nia & confumm^ri ac perfici poffe majeflate 
Dmini & fidei veritate. Nihil poceil in rem nof- 
Uam difercius affcrri hoc S« Doftoris ceftimonio» 
Hufic Ciihicorum feu grabacariorum per infuHo* 
nem auc afpernonem dacum Bapci(mum ratum ac 
validum habucrc varia Conciiia. Romanum fub 
Cornelio,in quo Novacianus in lcAo baptifacus ice« 
rum non baprifatuslegitur poft rccuparaiam fani« 
tatem« Neoc«farien(ilan« jt^. Can. 11% quo (ic 
btpcUaci a facris quidem Ordinibus velut irregula*^ 
Ks accentur,iicuc & jnSynodoRomana vt\o% cicacS» 
veti tamcn bapcifati agnofcumur. Aucifliodorenfe 
tn. 57 8. Can« 18. Maci(conenfe II* an. 585« 
Can« )• Pari(ienfe VI* an. 8i^.«cap.7. ubi dc« 
cretum Ncocsfarieofis $ynodi iimovatur & con* 
ficnutur» Dij 


\l DlBAl>TI&l>t&t 

' 111». S. AuguftinusTtad. 80. in Joan. ciie* 
finc;-.i. /yflr, iin\Q\i, ver^HmJi^ei (id cftinvocatio 
iiiiiin perfonamm SS. Trintutis ) tMitHmv^Ut i* 
Ecil:(i.i Dci , ut ptr ipfum tridtnifm , offcrentem , 
b-:nedl<:int;mt tingentem etittm t^ntitlicm, mundet /b- 
f^intem. %\ fufticiiexS. Augudino taniillumtingC- 
re , fufficit ablutio pci tnfuuonem vel arpeifioneni^ 
IV *■ Ciim Aiianitrina bapiifmali immerlioRC 
abuteremuraJfignificandumticseflctlJftinftasna- 
turas in tiibus peifonis Tiinicaiis , atque nonnulU 
inHifpaniaCaiholici, inodiumac deteftationem 
eorum , umcam tantum immeilionem ufuipandam 
decicvifTcni contra morem aniiquum , fuboita eft 
t^ de re contcntio , de qua Lcandci Epifcopus Hif* 
f alends confuluil fandlumGregorium Magnum 
S. PpniificemfjuiLib. i.EpiftoU 4)..alias 4i.fic 
T t * r ! ». '^^'p'*'"'^' • ^^ trtnJi mnfiine B iptifmatis nihil ref- 
A. s. pri,ihrt milPuf pote/t , efiiam ipftferJ0is: tjuia inuii* 
1 B A P T I « M ©• 5J. 

l^atct cx hoc rcfponfo, S. Pontificcm ccnfuifTe 
Itinam innmerfioncin adfubftantiam Baptifminoa 
pcnincrc, quandoquidcm cam propter Arianos mu^ 
tandam efTe decreverit , ^utraltem mutacionom at> 
Hifpanis faAam approbavcrit. 

Iftud S* Pontificis judicium probavit ac fuum 
fecix Ecclcfia Hilpanicain IV. Concilio Toletano 
fubHonorio, an« ^3)« cap. 6.ubipollquamverba 
S.Grcgorii mox citata tranfcripfit , ita pcrgic : jQ«//-r. 5-. (T#»r» 
jn-opterijHia de ktrotjue facramento ijHodfit in jan^f' 006^ Oi 
£lo Baptijmo a tanto viro reddita efi r<uio _, ^uod * 
mrumaiie reilHm, HtrHmqne irreprehenfikile in fiznclJi 
DeiEcclefta habeatHr^proptervitandurn aHtemfichif-r 
matis fcandalnm , vel haretici dogmatis ufnm yfim-* 
flam teneamns Baptifmi merponem > nc vidsamnr 
apud nos cjhi tertiomergiwt , hareticorHm approbare 
MJfertioneWy dnm fe^HHntnr & morcm, 

Alcuinus in fua pracfcrtim ad Clerum Lugduncn. 
fcin Epkftla n. 69. paulo acerbius ac duriu$invc<« 
hhur adversus banc Hifpanorum immutationenri ^ 
quam velut errorcm -traducere non pcrtimcfcit : 
quia vcro intelligebat mukos commoveri au(!);ori-^ 
late S. Grcgorii in fua adLcandtumEpiftola ^eam. 
faUitatis & uippo(itionis.accufat« ^/^ Jnquit Epi* /»^/. i £^93^ 
ftola 70» eam in Epifiplari fino Lihro , tjni de RamoA^ 
nobis allatns efi , non invenimHs. 

Verum hunc immoderatum zeliim pro rctinenda^ 
triplici immerfione , reprcflii Conc. Wotmaticnfe- 
an. 8 6 8 . Can. 5 . ubi de verbo ad v^rbum tranfcri- ^^ 3,^ ctni^ 
bic & fuum facit judicium S. Gregorii ,cu)us^4sf, ^^ 
Epiftola in iufpicioncm falfitatis & fuppodcioniS; 
vcnice nullatcnus poteft, cum tp(ius mentioncm 
•facianc Synodus Toletana IV. & Wormatienfis 
QK)x citata > S. I (idorus in Catalogo Virorum illuf^ 

o\\\ J4 DiBaptism»; 

irin'-n,S.Hildelphonfus Tolecanus Arehiepifcopirt 

in fiio Catakjgo ; Lucintanus Carthaginenfis Ept- 

fcopus in fua ad ipfumGrcgotium MagnuttiEpifto- 

U per Lucam Daclierium publici juiis fadi , in 

C)iia ait: Scripftiii Leunirg Epifcopo de trinitiitc- 

tiont ; Joannes Diaconiis in vita S. Gregorii &c« 

Pau!6 clementiot fuit in Hifpanos Wahfidus 

lt'M»r PP. Srrabo Lib. de rcbiis Ecdcliallicis cap. %6. ubi 

T i(/ js<. agnofcit legiiiniam effe Epiftolam S. Giegotii ad 

* Leandtum ; & poiVquam cxpendic catifas & racio- 

ncs quibiis indut^i fimt Hilpant ur ciinam uscriio- 

«em inunaracomrtiut.itciir, ligni&cat libtnonfatis 

gra/cs viiien catifas illas,adcoque motetn antiquank 

tclumenilum c(rc,quaiiii]uam immutationcm fac- 

tam erroris infunulatenon au,!cac. Vidctut autftoc 

illehanc fcquutustcgulam S. Auguftini, Ovrsnan 

r i>j«i dcbentpilUs fiiAS dcp'>»i'-c ,ft aln^it.v/iio lupi ei^ fe- 
iwt prxccpcum Domini in noihine Trinicatis trin^ 
dam mcruone baptifanklum ] Si tamen , inqmt ^ 
uuiifsfta confejftone clarHcm , cfmd Trinitatis no'- 
tine fuerint illi kaptifati ^fola-reconciliationisgnt^ 
ia impensa Catholicafidei reconciliarematHrabis : 
[uo cerc^ rerponfo fignifkac S* Poncifei: , ad: fub« 
tanciam Baptifmi fatis efle quod in nomine- 
Friniratts confcratur » five perunamfive pectripU- 
;em immerfioncm. * 

Probatur i^. cxemplis Baptifmi infufione yel: 
kfperfione nonnuUis.in occafionibus concefli» 

Prim6 , ubi magna erat bapcifandorum multitu-- 
lo : V« g. cum uno die tria veL quinque hbminlim 
niilia baptifare oportuitjUt AA.i.v.^ i. & cap.4« 
u 4» contigiffe legimus , perverifimile eft non pet 
ilnmerfionem , fedperafperfionemaqux coUatum 
Baptifmum* Ita S.Th.in 4. dift. 3«. q*.i%^an« 4*. 
jaxftiunculai.. 

Secundo , cikn in^ prtvatis dpmibus five prbpfer. 
iiifinnieaccm»fi ve propter inftanreto perfecutiotldiTl». 
Sve propter opportunam 6c mopinatam dtcafl6« 
[itm Bapcifmus conferelbatar) pcocul dubio tloti itfi^ 
Knerfio fed infufio auc afperfio ufurpabacur». 

Sic baptifabantut infirmi iti lefbo : fic S. P^tf-Hfc 
incarcere dietemus, Aft. 16 •v* ))• cuftodetti car^ 
uris eitm omni Ao9no Jua baftifa^it: fic S« Laureti*- 
iiiis unum miUtem Rotnanuin Aomine , acKiSL eic. 
Qcceo e£Fusa opporruriitatem captans baptiuvit y n- 
ciic legitur inejustita. Adc[U€idfadumre(tMCi}err$. 
VTalafridus L. de rebos Ecclefiafljcis cap. xiJtih^ ti^imt.ppi 
tdndHm , ir\i\}Ai ynanfolhnmergeiid&^ftdetlant d^ '^*^$t *^«^ 
psperfundendo mnltos baptifatos fniffe ^, & ^huc ^" 
foffe hapiifari.,...fictu in pdjfiene beati Latirefirii 
quhndam nrceo allato legimUs h^ptifatmri. iS^ 


jd D 1 R A » T I I H •• 

eti-tm , pcrgit lilc , foUt evemre chm frtveSHon^ 
gr.iiiMtat corpomm inmiRoritm vafix homifitm tingt 
iionp.uiittr. 
uit In \St\s qiioque manufcriptis S. GtaEiliani, Fr* 

'<'■ licijfima iib.ipfo Cbrijliant Rtligionis my^eriis im* 
;""• lf:tta , un:e)fmcim4^ita^ntktptifiretitr^eiobtuli£i- 

^' Aifla eciam S. Bacchi juniotis edita k Cotnbci 

fifio, Lauci S. Sabba Pmpofitim dcfcribunt r e//™-* 
f /m manihits t/ivificam Hrnam fiiper capHt ejMs , at^ 
(jn! Immortalitaiis ti lavacrnm in mmimfanQ* d' 
cinfiibjlamiaHs Trmitat-s effundemem, His addft 
A<^a S. Liudgcii EpifL'opi,^ji/ in expnlfooifervt-. 
J-.IM Deii Frifia ^juffit Berulennm hominem laicm 
p:r domas difcurnre , & pcrfiiafis matronis nioyitunp 
h'iptifii-e illoriim infantulos , benediEla fimpliciter- 
aijiia i/t mminc Domirii lntindosvtlfi*perfifoscitm, 
e S. Trinitatis. 
D B Ba p.t 1 s m o;; sT, 

SdlvuntHr ObjefHones. 

. Objicies i ^. Cornelius S. Pontifex & cum eo 
Komana Synodus improbavic Bapcifmum per in« 
fufionem dacum Novatiano in le6lo decumbenti. 
Sic de eo fcribic ipfe Cornelius adJFabium Ancio- 
chenum apud *£ufebiuni L. (• Hift* c. 4)« Cimf^^ %i4.Ci 
ni ExorcifiisfoveretHr, in rnorbHm graviffimHm col^ 
Upfns , dnm jam jam^ne mofitHrHS creditnr^ in ipfa 
in ^Ho jacebatleclHlof^rfHfHs^ Baptifmnm fnfcepif^ 
Jitdmenj inquic, hi^Hfcemodi BaptiJmHmfHfcepiffs 
dicendHs eft. Ec pdftea Iqquens de Ordinacione ejuf* 
dem Novatiani ioi Prefbyc^um» aic univerfum Cie-r ^ 
xirni mulcofque ^x populo refcagacos fui0e ) ^o ^itfo^ p^^^ ^^^j 
mn liceret ^HenufHom ex Us ^ni nrgente vi morbi in A. 
URhIo pexind^ aq ille , pefi^Hjs fnijfent j in Clerim 
^fimi^ 

£x quo duo colligi pofTunt : primum , dubitafTQ 
Comdium an verus eflcc ic legicimus Baptifmus 
qu^m Novauanus in ledo per infuiionem accepe« 
rac s alcerum , icregulat^s fuifTe feu ad fufcipiendos 
facros Ordiqes iphabilcs ^ ^ui in ledo fueranc bap- 
tiiati. 

. IP« Deeodem Baptifmo dubitavic Magnus cum 
ajtis nonnullis apud S. Cyprianum Epiftola 7^.- 
annempe hahendifint {egitimi Chrijliani ^ ejHiaejHa Pagi jf|a / 
falntari nonfnnt loti.,jedperfHfi. Rario dubicandi 
ip^s crat , quod fic bapcifati pienum non affeque-i 
r^ntuc Bapcifmi e£kdum , cum eorum muhi im^ 
inundis adhuc corquerencur fpiricibus. 

.Quin ipfe S. Cypriatius, quamquam yalerecalem 
{Uptifmum Eefpondeac^rem camenapud omnes cer- 
tatn non efte minim^ dilOmulac , ic unicuique per« 
mvX% & fac ^r^ ^ {fiXkX^c, <]|upd vellec : Qna in pme^ iHi. 5? PbKaptiim»»' 

inqiiic , ncmini vcrtenndia & modcfiia noffrd prajH^ 
dicAt , (fuomiyjits Hnuf^uiffm ijnod putat ,fentiM , 
& tjnod CeTiferit faciat. ITtnIepofteipeimntK iis, 
qni imlium judicant talem Bflptifmum, ficbapti-. 

'^. iI4ifa{os imamh»^ul\ze. Qjiamhm fldecovclpsre ,iny 
quit, & femirt mbii d-ttnr ,me.t fememit hac e^ t 
Mt ChnfliAmts JHdketHrUgifimns , 'qitifjuis fntrit 
in Ecclefii, te^e & jitrt jidei , divimm grtitiam 
covfecmns. j4utfialijititexiJiim4teosmhil cottfe- 
cutos , eo njttod Mifita fnlutari' tamtm ^rfufi (int , 
fid in^nes & vacHi futst -y nan deciBiantn'' , utfi in- 
cammodum Ungxotis evaferint & ciMvaliterint , tfap- 

J^V-Uf* ti/emnr. EC turfuS infine EpiHolz: Refirip^, ir>- 
quit,jS/j ei&ij)ime, ad Litteraj titas , ^mmitfn par^ 
•ua mfira mediocritas valitit , dr oftendi fiiid nas 
ijttantum in nohiseji fimiamHf , nvnini prtefcriinn- 
tes , ^uo mi-nns fiatuat ijiisd putai umij^uififue PrJb- 
pojinis , atlif ftti rMienem Domir/o redditn' 
DeRaptismo^ 59 

& integrum, quoad cffcclus cxterofque Ecclcliis 
rims, Bapddiium non fufccpifle dicitur Novatia-- 
nus: acquchinc adversus illum quaerelae&: expo« 
ftulationcs. 

Duplicem illam caufam feu rationem omn]n& 
fiiiflfe cur improbarus fuerit Baptifmus ille Nova- 
tiano datus y /ignificat ipfe S« Pontifex Cornelius 
in citaca ad Fabiuni Antiochenam Epiftola» 

Primo quidcm , qu6d irregularis ex tali Bap^ 
tifmo h£tus , ad Ordines tamen faoros fuiftet-pro^^ 
iflotus , ex fol&, inquit Cornelius , Epifcopi gra-> 
ria y reniceBtibus cstteri^ tum Cleri tum populi. 
CHtn effregius illevir, i^uit ironic^ Corneiius, 
Jtcclefiam Dei feli^mffet , in efui foft 'fufceptum EmfelSip^ 
Bdptifma Prefbyteri gradim fnevAt confecutus ^ id-f. i45«A^ 
^Hepergratiam Epifeopi ,' qni manns illi imp$nens , 
tnm ad Prcfbyterornm Ordinem evexit. Cui ckm nni^ 
nfcrfus CUrus j mHltiqne ex popnlo refragarentHr , eo 
^Hodnon liceret tjHemtjHam ex iis, qni nrgente vi 
morbi in leSiHlo perinde ac ille , petfHfifHiff^ent , in 
Clerum affnmi , poftnlavit ab iis EvifcopHs , ut 
htnc fotum ordinari a fe paterentHr. Quibus certfe 
Tcrbis duo conftant : prinium , irregulares fuiflie 
& inhabilcs ad Ordines facros percipiendos , qut 
in lcdlo baptifabantur » Hcut baptifatus fuerat No« 
▼atianus : alterum , Epifcopum Ordinatorem No« 
vatiani , haud dubi^ falsa & ementita pietate illius 
deceptum , cum eo difpenfafle ab illi irregulari* 
tate , caeteris de Glero & populo renitentibus; 
Eju(demirregularitatis annexat Baptiftno fic in le« 
Ao conceffo mentionem faciunt vetcresCanones. 

Si ver6 quxras caufam & rationem illiu^irregu*i 
laritatis, rcfpondebic Synodus Neocaefan Can. i !• ' ^ 
hanc effe, jnia non expnpofitofidei ill^nm , fi^^^m\lz7i^ io I>c &A' i> r t S M o. 

mcejfttAte defcendit. Id eft, quiaiion proptlo monia 
■fc J mem morcis compulfi Bapclfmum rufcepeninr.. 
AliaincauramadducitlUuftnAinius&DodiaimuS'. 
[ • 14.90, Alliafpinxus himc Canonem exponcns : i^jVi , in». 
quir , (jufmodi ktptifati docere , fideJ arcand tra-^ 
den, exportere, & C4ttrM facerdoiii o^ci4 imfUrt 
Hon pojfe videremur , ^hoj vnletHdo prima fidel ele- 
menta non ptrmififfet edifcere , & rerum ewmitiitk 
itrnxros & rttdes bttptifAri cotgtffet. Addi & polTet 
alia c^ufa , quia fcilicct bapiifaci illi noo ecanc- 
cum omni riiu & folemnitate pec EcclcGamptA 
icripca, quodfatis eiat u[ tanquam itieguUtcs at^ 
ccTcmui ificiis OcdiniUEis. 

Secundo: imptobacusfuitiSynodoRomanS&. 
Cornclio Baptifmus Novatiano decumbenci dacus» 
ptoptct dcfci^iim Conficmatioms & Euchaciflix :. 
qux Saciamema pro mote iccepcocum non perce- 
piflet, non plcnum Baptifmum diciiur habuilTc.. 
» l> B B A 1» T 1 S M a: ^t 

^uneris dlvini ac Spirities fanSli , ut habcantur tfHt^ 
dem ChrifHani , nonjint tamen cateris add^uandi : 
^nde moleftc f erc , (ic baptiracosinvidioroiiomine 
Clinicos appellari s <]uibus verbis innuer j vidctur 
Tandhis Do<^or , quscflionem non fuiife de veritate 
fubftanciali Sacramemi Baptifmatis, feddepleni* 
tudine dumraxac effedlus illius , quem plenum Sc 
integrum non percipere eos qui in ledobaptifan- 
cur , nonnulli arbitrabancur , quos ibidem refellic 
S.Cyprianus. Verum^efto dubicavericMagnus cum 
aliis nonnullis , an ratus & verus efTet Baptifmus in 
ledO perceptiis , cerc^ non dubitavit Cyprianus % 
& rationem qua nitebantur alii y nempe fic bapti^ 
fatos immundis adhuc torqueri fpiritibus y (ic re« 
fellit : Hoc rehus ipfis , inqui t , exferimur , ut necef- ^hid^ 
ftate urgente in ajrritudine haptifati & gratiam 
confecuti » cateant immundo fpiritu , ^uo anti^a mo* 
vebanturs& laudabiles ac prohabiles in Ecclefiavi" 
V4nt..^.Econtra fepe nonnulli de illis ejuifani bap* 
tifantur ,fi poftmodum peccare cceperint , fpiritu im^ 
fnundo redeunpe ejuatiuntun utmanifeftumfil ^dia^^ 
iolum in Baptifmofidecredentis excludisfifides poft^ 
ruodum defecerit , regreUi, 

Nec obftat i^. quod S« Cyprianus unicuique Ii«* 
berum reliquerir fentiendi & faciendi quod vellec: 
jnlioc enimiaudanda ipfius moderatioac pruden- 
ria fingularis , qua rem nondum folemni Ecclefiac 
totius Jadicio eliquatam & definitam uniufcujuf* • 

2up arbitrio permifit. i^. Non obftat quod idem 
indus Dodtot voUieric iti \t6to bapcifacos rebap« 
tifari , ab iis fcilicec qtti nullum putanr ejulmodi 
Bapcifmum ; iftu^ enim fequebacur ex licentia 
qoam concefterac unicuique o{>inandi & faciendi 
quod vellec; qui enim nullum juJicamhunc Bap^ gX ' D B B A » T I t M O*' « 

tifmum , debeni iterum eiun confecre, ut coluttet)^ 
tetagant& fcntiuit. Imb in opinjone & prtncipiis 
S. Cjrpiiani , co ipfo quo putaoai quis Bapiifmuia 
fuum non coniequi plenuto efieftum , debcbat iU 
lum iteiaie; quis, juxca S. Doi^ocis mentemi 
nuUus eft quoad fubftaniiain Bapitfmus , qui fuo 
carcc cffedu » nempe g[ati& Spititut ianfti t UDdc 
infciebat , ( in quo eitabat } Bapcifmum ab Hcte- 
ticis coUacum idciico nullum efTe & iteianduma 
quia Spiiitus fanAi giatia dcftitutus eft i Hcretici 
enimeam Kiatiamdaie non polTuQt» ioqiiiebat , 
quam non nabcnt. Sed de hac 5. Do&ocis lenten- 
tia jamabund&diximusinTcaaatudeSaciameDCit 
in genete. 

Objicies i^. Vetetes leprobuit ac unquam om- 
nino nullum rejiciunc Baptifma alitec quim pef 
tiinam immeilionem colUium } Miniftturo fccQi 
facientem feveii puniunt j ac pco Hxteticis ha- 
I) B^ il I» T 1 f l^O. «T) 

. Refp. ncgoanu 

Ad prim^m projb^itiQflcm dico i ^ • dcpofitionis 
IMsn^m mcriro dcfrcrni polTe in JSdiniftros qui in 
iblemni Sacramentorum admiqiilr^tione , yei ex 
fipgligenti& , vd» quod pejus eff^ ^ epc po^iDeaipcti » 
. ritus con^co^ & Eicclcr(i«p Gotips ^u ^ pca^^i tt^ 
ceptos Bon dbleryatf , mali^ lot?gQ ^jsc^ulorum 
n:a<!hi fuit trin^ upiiicrfio baptifmalijs* Vnde ZrO* 
naras incitatum Canonem quinquage^nHim Apo- 
ilolicam , mficUfiHm ac ncfariuifi efffi mf^nm dum' ^^/* ^^« 
taofat celetrari imimcffiohnn. 

Dico a ^* in pr«d|^ Canon^ depofitionis poe- 
])am noD tam impppi propter dcfe^um crinz mer« 
/jonis » quam propter violatam Baptifini formam : 
Kjui enimcoC^Qne pcrftringuntur^Eunomiani fci- 
Iket , baptiiabant in Chrifti mprtem , non stto 
in in vocatione exprefsa Trinkatis , u^ ex ipfp C^p 
Hone (it manifeftum. 

Ad fecundamdico , Euncmjum in 4lK)bus po^ 
pjQlimum adulteraffe Baptifmi ritum : i% quod in 
iiodium SSm Trinit^tis ^ ejus invocatfonpm intec 
Impjtifandum o^iittietet , & baptifar^ tanrum ia 
piorrem Chrifti. |.P.qu6deodeni pcrverfo confi*' 
\\o femel t^ntum ^ non ter mergeret , ne trina raer<« 
iione videret42r triaitat<em p^iiibnarmn in Dco com* 
probare» 

Ucrumquie etroris caputcomn^einorat Theodo' 
retus Lib. 4« hcreticarum fabularum cap» )**/^<wr.4.f.a)^; 
(Eunomius) 'm<^\t ^ fanUl etiam Baptifinatis le^D. 
gtm olim a Jbmifi» & yfpofiolis traditam evertit ^ 
& contrariam aperte fanxit , non ofortere- Mcens ter 
illnm immergere tjd baftifatnr^ nec inmcare Trini'^ 
tatem ^ fedfemel baptifare inChrifli mortem* Idem 
legereeft apud Sozomenum Lib« $« ^fU ^« % 6^ 1^4 D t BAiP t I tUS7 

T.t.\ 99i,Ei St EpiphaDiustucieli7£. in(ine> KfcTt^idMi 

^ mUnBj haptifMJfe in nmine Dei incrtati , & in m^ 

mine FHH cfeati , & in nomine Sfifitns fMSt- 

jicamis , At<fHe k Filio ffrvei^ati. Igitur piopUt 

violataiti Baptifnii formam , Bt tam nefando Cbft' 

niio pictermilTam trinam tmmerfionem , nullum 

judicatum Fuit Baptifma ab Eunomianil dltum t ifc 

meiit^ }ufli funt lebapctfaii ab illis baptifatii txni 

przcif^exdefeAu trifbtmetfioniSt fea invocaticK 

nis SS. Trintutis , in qua confiftit legitlma Ba[H 

tifmatis foima , (ine qua ttullum eft 8c irritam* ' 

Ad tettiam : ei Ipsa de causi Pelagius II. coeicec 

tenieritatem Bonoliacoium , eommque Baptifnia 

leprobat proptei Tiolatam abillis ipfius fbrmatti» 

f>eeret, B.iptifaliAnt enim, ait ibid* S. PontiFex tfotmnudk 

f-mm.f.t,^,in mmem Chrijii mk Immerjiene, Undeineodem 

**(.*, Refcripto monet, licutanteaobferVavimus,qu6(I 

li innotninc Ttinitaiis depccliendanturilli baj 
t) B 6 A P T X S M 0. €^ 

ttadidone defceQdifre , fed nuUus dixic eam ex 

Chrifti pcaecepto (ic necefl'ariaro,uc fine lUa nuUus fic 

BapciCmus. Quandoigicurmandatum Chrifti com*'^ 

cnemoranc Tercullianus , Chryfoftomus , Theo- 

docecus» Pelagius II. vei iftud referunc nmplicitec 

ad neeefticatem baptifandi fub invocatione SS» 

Trinicacis , non ad modum bapcifandi pdr immer- 

fionem five criplicem five unrcamj vef cancumac* 

tendunt ad ufum communem fuo cempore in Ec- 

defii tecepcum ^ ab Apoftolis cranfmiflum , quem 

Yiolaxe nemini iicicum efTe poterac » nifi urgerec ne»; 

ceflicask 

Reips& ctnfent iidem Veceres > prdtc^ftifie ejcem* 
plumChrifti, qui & baptifavic , & bapcifacus eft 
pec immetfionem t verilm conftac apud omnes 
Orchodoxos , exemplum Chrifti , nifi accefie- 
ric prxcepcum ^ neceificacis legem non imponere t 
mulra quippe in conficiendis 8c difpenfandis Ssl^ 
ccamencis Chriftus ufurpavic , quae camen ad fub- 
ftanciam Sc nacucamSacramencorum non pertrnent» 
y. g. confecravit Eiichariftiam in a^ymo pane ^ 
feropoft cxnam,diftribuicDifcipulis fub duplict 
ipecie &c. Anillancccflaciaeflead Sacramenti ve- 
ijcacem quifquam contendet Orthodoxus? non 
puro. Simi|iterbaptifatus eft , 8c baptifavit in aqui( 
Jordanis : An ills folar funt materia necefiaria Bap« 
tifmi } Igitur non fequitur necefTariam efie jure ac 

Iiratcepto divino trinam immerfiotlem baptifma- 
em , eo quod Chriftus exemplo fuo Sc fado eaiU 
comprobaverit* 

Refp» 10. ad minorem^Neeo t^.aliquod extatit 

prxceptum Chrifti de immernone vcl triplici vel 

unica ufurpanda* Nego i^. id omne quod ex Tra« 

tioneApoftolicaoriginemducit^propterca jutis cfie 

Dc BdptifinQ. £ K' (€ !DeBaPtiiko< 

fli vint,ac nfcelTario Sc conllantei retinenduni. Sdlt 
ccc inier ea qiue ab ApoftoUs ad nos deiivaniot* 
aii:t f^edant fideni , tnotet , & fubftanciain ^uw 
mcncunim j alia difciplinam , Ecclefix zeginieii , 
Sacramentorum ritus & cxiemonJas : intei ouc i^ 
tud dirciimiois occurrit» quid in primisnulUitn- 
quam admitri pofCt &debeatmutacioi fidescnim 
eademremper eft,nectempoii,suc loco^aut pei- 
/bnis fubjacet: inpofterioiibusvctbjmutaciocon- 
lingcrc pofTic,Ciim vatulitdifcjplina piocempo- 
tum & locoitim varieiaie. Mulca veio fuilfe ab 
Apoftolis tradiia hujufce pofteriotis condittonii ^ 
ceriiirimum cft. Talia fuece v. g. quc pccfcribit 
Apoftolus deebciofo-, bigamo, neophyto ad Oi- 
diiics ractos noD promovendo :. paittei qtiod ab 
Apoftolis accepimus, non jejunarc, tion fleAorc 
genua in oracionibusincerPifcha& Pencecofteni . 
ocarc versa faciead Oiientcm; quofdam dies,fe» 
t)l! B A ^ t ! ^ M di «t 

- tnam fivc itnmcrfione una vcl triplici, five infudone 
mt a({>erlione coliatum, manifcll^ fcquitur ^ omncs 
iUos modos baptifandi indifferctitcs clTe «d vcrita«> 
tem Baptifmi) ncc ullum per cxclulioncm alterius 
«bfoluc^ neceflarium tffe^ 

Objicics 4®. Ad vcritarem B^ptifmi ntccflre eft 
texprimi SS. Trinitatcm : arqui pcr unicam mcrfio- 
nem non cxprimitui: , rcAe vcro per ttiplicem % 
crgo &c» 

Refp. dift. maj. Ncceffe eft exptimi SS. Trini. 
tatem, pei: verba fbrtnar > concedo : pct u(um mate» 
rir 9 nego. Ckm enim , inquit S. Th. hic ad u Tri^ 
mitas fit Agens frincipale in Bavtifino , fimilitHdo an* 
tm agentis ftrveniat ad ejfeaum feCundHm formam 
K^ n%n ficnndkm materiam , ideofignificatio Trini^ 
tdtis in Saptifmo fit pef verha forma , nec eft de ne^ 
€effitate tiifignificetur Trimtas per ufum materia i 
fed hoc fit tantkm ad majorem expreffionem. Majot 
aurem iUa exprefno e0entialis non cft Baptifmo^ 
fedea tantdmqux praftic^ {ignificat & efticitin- 
teriorem anima? ablutionem, qualis eft (implcx 
^ ablutio aut per infufionem , aut pcr afpertioncm 
aqux. Quamquam unicas merfioni fua non deeft 
congrua (ignificatio , qua ncmpe unitas clTemise di« 
vina: , uniras mortis &: Refurredionis Chrifti fi* 
gnificatur. ItaConciliumToletanum tV*Can. 5» 
fupra citato» 

Hitus ^lim obfervati in trini Saptifmimerfione. 

Pra^femis non eft ififtit jti cxponcre ritus omnel 
qai vel antecedebant , vei comitabantuc, vel feque- 
bantur Baptifmum » quod ad Quxftionem hujut 
TraAatus quintam , Dco dante exequemur % (ed 
Qos dumtaxat , qui ip(am immerftonem propiui 
fpcftanct £ ij 


■C% D e B A ^ T I 1 M b. 

Primo itaijue baptifjuidi ad eam Ecclencpanen 
accc-debant { loquimur de temporc quo Chriftiimfs 
liccbat TempU publica frequcmare ) in qu2 crant 
UaptiUetia ^ qiix vocmiur 2 Vctctibus , Concha, 
fons , Balncum, Filcinai erantquc loca qtizdain 
vel int<a Bafilicam, velad ejusfoiesconflituuad 
bapiifandum confcctara. Eorumfurmam defcribh 
S. CyriUus Hictofotjmitanus Catechcfi i.myfta- 
7C gog'^^: Primim ,iix.,ingr^iefiis ttdportieumth- 
1 B, mMs baptifierii. Et Catccheu 1, Ea mjftcrui , inquic 
alloquens reccns baptifatos, k vobii in interieri do- 
ma per.^gtbamur. Ex qao intcftigimus, fms aptai 
officinas , pofiicus , & interiutej aditus habui^t 
Eap[illctiai & de novo S.Joannis apud Alcxah- 
driam BapiiHctio fcribii Mariyt Theophaoes : 
Hoc anna S. Joannis nomine ^uadra fi^tira conflnt' 
ffii^ eji eptis AUxandr}£,& Baptifmo lnftrandis ddi 
Db-Baptisito^' fc^ 

Concilio - in Trulio Can. 51 . & cx Mcldcnli 
cap. 48* 

1I^# Antcquam facro Fontc immcrgepcmur bap*^ 
cifandi , in ipfo porcicu cxiftcntcs & vcrsus Occi^ 
dcntcm convcr/i , protcnsa manu fatanac rcnuntia* 
bant,. ur rcfcrtS. Cyxilius Hicrofolymitanus Ca- , 
tcch. 1 . my ftagogica^ Tum omnibus dcpofitis vc*P. ^i^^B; 
fiibus toto corpore nudabantur , ac nuditatem illam 
Vctercs comparant cum ca in qua creatus^cftAdam,. 
cum qua quifque nafcicor ac rcfurget , cum qua 
Cbriftus cft cruci affixus. Lex autcm ilU pec£eftx 
fiudirati^ omnes obfttingebSit ^ feclufo neceffitatis 
Caft , adultos i infantcs , muliercs ipfas , quarum 
tamen pudori confulcbatur i Sc tamdiu in ufu fuir ,^ 
' quamdiu ipfe immergcodi ricus : ut nempe^ ( air Ea- />^/, <a«. A^ 
cundus L* 4« c. 4« ^ nonfili v^e , verim etiam to-» 
ttHs. h^iitto cprporisfre^eamHr exHiJfe n:s veterem 
homtftfmm 

De adultis tcftatur S.Cyritlus Hierofol, Catech^ 

snyftagogic4 i» St^timHt ingreJJie/Hs^inquit^ve^VMg^tryuK 
Jkm exHtftis, ejHod (juidem exHti hominis anticjHi cnm 
•feribHsfHis imagofnit > ittqne iia exuti , eratisfiH^ 
M j imitantes & in hoc enm^qni in crnce mdatHs 
fikrat , ChriflHm :. (jHa^ ille nndiuite principatHS & 
foteftat^s hHJHs facnli fpoliavit y. & magnk conftieH* 
oii inligno deillis trinmphavit. Et mo^i Orem thi4.Q. D^ 
admirandam l nHdifiiifiis in confpeSn omninm ^ & 
nm vos pndebat. ReverJe enim in. hoc protoplafii 
> Adam ferehatis ixemplnm ^njHi nndHSr in- Pdradifo 
fiut , & tarnen nnllo afficiebatnr pudirre. Ejufdem 
nuditatis mentionem faciiint & Chryfoftomus ia 
Epiftoia *ad Innocemium S. Poncificcm , S. Am« 
brofius Scrm. i o . S. Epiphanius in Anchoraro cap. 
II 7-. $• Anfclmus in Macthzumcap. j.S* Betnar« 
du$ Scrm. 4 6. de paupcrtate. E iij 7* Ds Baftism»» 

Dc infantibus puet ex Saciamentario S< Gtegei 

ri j , ubi defcribitur otdo Bapcifnii infamium : cam 

T j ».'>■/ 1. ciim didlum effcE : £f Arfpf/^«wr(infaBie*: Imox 

^. 7f t>. fobjungii: Pomifex vertredit in Sacntrium expee 

t.ms , M cim vefliiifuerirtT infantes, canfrmtt ess^ As 

fi inyaiitem veilibu&indui opertct priufqtiam confir- 

mecut, ncccfTe eft prius exutusiis lucrit, qusm bap» 

lirccut. SimiltccrOtdoRomanusCap.tlc dic Sabbatt 

ri'ii'r.V. '^"'^' Pafcha* ait; Pomlfex egreditHrkfonte ittfacrtt- 

T I i. t'S- '''"™ > f^^f>"" 'l>' compojttamfedem » vel ix F.ccUJia % 

a-jt. A. tihi voliierit ,& feleat in ea , «r cum vefliiifiterinP 

infarttesconjirmeteDifl E^moT : SicvefiiKfttur^if 

diai vcro ordinantHr, Idcm tellatill AlciiiRUS Llbil 

dc divinis ofEciisc. i ^. ' 

Dc feminis teflaiui S- ChryfollemHS in Epiftoli 

ad Innocentmm S. Poniiiiccm , ubi tecenfens mala 

qua; Con^UntitiapoH contig£iecum h Scdefulu- 

-».> iwr.. m^tanianune^T^dejeiluscftjimet aliaait; A/r» 
D B B A P T 1 t M 0« 71 

fdti aderHfit ^ viricum viris^ & fniUicres cum wn- 
lierihns. J^» Alia hora viri, & alia mulieres bapci* 
fabantur , ficuc indicat Ordo Romanus cap.dc Sab« 
baco fan<5bo« 4*^« Non promifcu^ , fed viri ad dex« 
ceram , mulieres ad finiftram , ut aic Sacramenta- 
rium S. Gtegorii* j ^. Nonnullis in locis velum ex^* 
cendebacur circaBapcifteria^ unde ad mer^ndum 
Kcedebac Sacerdos cdm audiebac,pociuS quam vi« 
debac effe aliquem in *aqua* Ica tadlicacum legl« 
mus a fandlo Ochone Bambergenfi Epifcopo crga 
Pomeranos ad Chrifti fidem conveilos^uc rctecc 
Andreas S.Michaelis Bambergcnfis AbbasinejLi& 
▼ica L« %• c. 15« apud Surium (ecunda Julii» Dcni- 
quc cum anciqua Bapciftetia ampiiflima forenc fuof^ 

2ue haberenc receflfus » ac de nodle uc plurimum 
>lerec Bapcifmus folemnicec adminiftrari ^ multi- 
phci modo mulierum pudori confuiebanc& pcovi- 
debanc Ecclefiarum Praepofici. 

II I ^ • Bapcifandi, omnibus depoficis veAibus pec • 
itStc nudi , apud Grxcos coco corpore oleo fan^o 
inungebancur,'UC referc S.Cyrili. H ierofol. Cacech« /». 1 3 l D« 
myftagogic& 1. ApudLacinos in vercice camdm » 
cum aquis cer immergebancur , & quidem coti. j^i p^ 19%. C. 
merjritnr ift ajnas^M S.Cycill* Hie£of«Cacech;i7« 
& baVtijatHr^ Hndiqneab ajHis circHmdatur. £c S* 
Epipnanius in Anchorato cap. 1 1 8 • A^hs , inquic fT.uf. 110« 
cmfK invocatione faniia non Hnnm dnmtaxat hominis ^* 
WiembrHm occHpant ^fedintegrumprorfus repnrgant, 
sircttmcidiint , ac malis omnihis exotvnnt, Graeci 
recenciotes a«orcm iiium immergendi cotum cor- 
pus pro infamibus immutarunc , quibus , ob cenel- 
(am arcacem , aquae per narcs & aures fubiDCtodu- 
&io nocere poflet. Ira coiligimus ex ceftimonio 
Cregorii ProcofyniCceUi aucea laudato. Quin & 

E iiij 7« DbBavtismo* 

kquatn eum in finem calefactUDC , tefte Arcudio f 
<]ucin moiein etnm iHidecimo rzculo obfeirabat 
S. Otiho Epifcopus Bambefgenfis , tefte Scriptoie 
iplius vita. 

IV". Ad unim (juamque immeHionemnonin- 
Kgram Bapcirmifotmam pronumiabaot,£eduniiw 
tamutn perfonx numcn appellabam, ut coUigitur 
ex TcECull. Lf adversiu Ptaxcam c. itf.jam citato ^ 
ex S* AmbrortoL. t. deSsctamentis c. 7. etiain 
citato, & exRiiualiRomaBDubiiiaptxlcribitui^ 
FiurHm iaptifit dicendo , Eg9 te baptifi in nomiitf 
pAtris^ & femel immergat : & Filii, & ftcnndo im^ 
mrgnt i & SpiritMt fiittHi tmen, &■ terti» inf 
wiergat. 

V°. BapttTAndi ftaf)atK erefti in Fonte. Htnc 
S. Gregonus Nazianzenus teftatur potiem fuum ,, 
dum baptifandtis gcnua flexinet ex limpliciczte ,, 
videntibus dcdilfe futuri fui Epiicopattu f>taef3* 
Db B apt I s mo« 7). 

frojleiens fe in fomem , fdnHm & ilUfnmfecHm re* 
duxit. Ex qua narratione incelliges quod fupra ob* 
fervavimus , Fontes BaptiCmales profundos fuiffe. 

S. Bonavencura in 4. dift. 5. q» !• talem bapti- 
fandi ricum fuo tempore receptum narrat : Saeer" T. f f . 40; 
#/tf j , inquit , debet puernm tenert fer latera ^ dr ^» 
versMfacieada^Hdm debet mergere ^ ita ejnitd ha^ 
teat capnt primo versus Orientem ^ fecando vtrsm 
ji^uilonemj tertio versks Meridiem, 

VI o denique , poft trinam immerfionem ac 
SS. Trinitatis invocationem baptifatus h facro 
Fonte exibat & fufcipiebatur : fi mulier , i Diaco* 
niflis s /i vir , aliquando a fufceptoribus feu patrino 
& matrin&, a liquando a D iaconis qui h facro Fonte 
nudos fcgredientes erandiori quodam velamine , 
quod fabanum dicebatur , obvolvebant» De illo 
velaminc mentionem faciunt ViAor Vitenfis !• \. 
de per(ecutione Vandalici , & S* Gregorius Ma- 
gnus Epiftola ad Januarium Calaritanum L* 7. 
Indidione i. Epift. 5. Tum vefte candida quifque 
donabatur , ut coUigimus ex S. Cyrillo Cacech. 4. 
Veteribns , inquit , exutisveftibus & iis aHdfunt ^»'/. xjt. 
fecundim fptritnm alba indntis , PerpetHi jam in ^» 
albis incedere oportet. Et ex S« Ambrofio L* de ini« 
thndi%czf.j. j4ccepiftipofthacveftimentacandida, t. j, /. 31; 
inquir,iir ejfet indiciHm fuod exaeris involHcrnmpeC' O. 
catonem. En ritus prxcipui qui immerfionem bap» 
tifmalem propiiis fpcAant , de quibus mentio apud 
yctem occurric* j r* Dt BA>Tt>He^ ARTICULUS IV, 

Dt formi SA^tiJmi. 

FOrm& Bapii&ni conftat vcrbis qux imer bipri» 
fandum exdivinoprxceptoac tcadicione Apo- 
ilolica pronumixri debenc. Cuin vcrosliisGrxci, 
Sc aliis Laiini uuiuur , uttjufque formx apud illos 
uTuipacx amiquiras & veticas hic i nobis eft iticfui* 
lenda , ac variicitcaformamBaprifmi errores tc- 
cenfcndi. Quod ut diftindius excquamur, pric- 
fentcm Arciculum in vatias veluci Sedlioncs divi> 
demus , in quibus 

i*. Dcvatiiscrrotibuscirca formam Bipiifmi. 

t». AnCbriftusaliqiumBipiifmiformampil» 
fcrtpreric. 
Db Baptismo. 75 

Elccfxi , Mcnandriani , Bonofiacorum , Aria- 
norum & Afrorum nonnulli : dcniquc ii quos Ca- 
non 49. eonim qui Apoftolici dicuncur , per* 
ftringir* 

I**. De Gnofticis Marcicis , A quodam Marco 
prxftigiacore h fecSla Gnofticorum fic nuncupaci , 
conftac ex S. Irenso L. i. c» ii« alias i8. & ex 
S. Epiphanio. harrefi 57. Baptifantes , ita diatnt , tiit. 
( aic S» Ircnarus ) ^ln nomine ignoti Patris univef^f- ^U^^U^ 
fcntw , in veritate matre omninm , in eo cjui in Jf- 
fmndefceniit , innnione &redemptione & commn* 
nlone virtutum. Idcm ferfe refcic Thcodorccus L.t, T.4,f.i#Ii 
hzreticarum fabuhrum cap. 9. C. 

IP. Apud Eufcbium L. 7. Hift* c. 9. S. Dio- r^. sf42 
nyfius Alexandrinus fua ad Sixcum S. Pontificem ^» 
Epiftola , narrac fuocempore virum aliquem fenem 
cxciciirc, qui cum inccrfuifTec Bapcifmo eorum qui 
inEcclenabapcifibancur^ac incerrogacioncs refpon<« 
iaque eorum audiviftec » flcns , & viccm fuam in- 
gcmifcens , confcfTus eft Bapcifmum , quo apud 
Hxrcticos iniciacus ipfe fucrac ^ non cftc hu jufmo- 
di, nec cum Ecclchx Baptifmoquidquamhabere 
commune , fed plennm blafphemia & impietatis ^ 
fceleflis verbis ac ca^rmoniis ejfe adminifiratnm. Qui- 
nam vcro fuerinc illi Hxrctici, non exponit Diony- 
£us. 

IIP« Dc Moncaniftis y qui Cataphrygc di- 
cd>antur quod in Phrygia prxfcrcim fuos habe** 
icnt conventuS) conftac i^. ex Can. 8. Concilii 
Laodiccnian jtf^. Eos, aic Canon , ejHiabeorHm r« r«0M8te 
barefi , cfui PhrjgesdicuntHr, canverfHntur , fhe ^af^ I4|b 
fint inCUro efut apHdillosexifiimatury five maximi ^ 
dicantur\ easomnescumomni fiudi» catechifarifeu 
mtiari^ & baptifariab EcclefiaEpifcofis &Frefifj^ •ji De^B A p r r ( MO^ 

c^^ttris. Conftac i». exConciliopnmogenetarr Con- 

ftanrinopolirano an. jSi.Can. 7. ubi Montanifla» 

iis acccnlemur Hrreticis, qui ad Eci. icliam ve^ 

nientci, ranqnam Paganirccipiendi funt perBip- 

tirinLim Non aliaporrofingipoteft caul^a curejuf- 

inodi H.xrerici jubeantur rebaptifaFi,']iiaiTi quodir» 

lcgitima Eccleiii forma baptiratinonfuincm. Ita 

tAV. •ait, leftatur S.Bafil. Epiftolat primi adAmphilochium, 

^* *■'•'**• Can. I. ubi de Montaniftis ait : QHamnam ergix 

habtr rJtionrvi vcrnm eontm BAptifma judic/iri, <jni 

in Patrem & Fillum , & Momanam Pri/cilUmjKt 

taptifanf ! Idcm quoque innuunt S. Grcgoriu» 

Nazianzenus Orationc j. depacc, & S. Circgo- 

riusMagnus L. 9. Epift.ii.nuncLib. 11. Epift. 

67, ad Quiricum Vcl Quirinum ^ aliofquc in Hi- 

T.i.f.ii<7.beria Epitcopos. Hi Hamici , inquic , <jiii iit 

C. Trinitatis nomia! minimi haptifAtttur , Jicut fntit 

Bonoflxci & Cataphryg£ , /fma & illi Chrijhitn r)f*. •». 
Di BAPTisyc#; 77 

*fintUY omnimodis. Idcm lU:uit Concilium Artla- 'p^ ^ C^ji^ 
«cnfc fccunduman. 451, Can. 16. 8c 17. quod^/io:i). 
ctftacur ctiam S. Hieronymus Dialogo adversiis 
4-ucif crianos , ubi affctit Sjnodnm NicMam omnes '^•^ t^M 
Hdreucos fiifcepijfe ^ exceptis Padi Samofattni '• W* 
difcipHlis, Rado autcm curicctdm datus illis fueric 
'Baptifmus , non aiia cfTe potcft , qu^m qu6d in 
iegitima forma coUatus primum non fucrat. Cre^ ^ -^ 
dendum^ inquit S. Auguftinus L. dc Hacrcfibus ,£^'^*'^ 
haercn ^ ^•cos re^HlamBapti/ma* is non tcnere.ldctti 
tcftatur Innocendus Primus Epift/a i.adEpifcopos 
Maccdonizcap. 5. 

VP« Dc Photinianis qui cumdcm cum Sabcllio 
^rrorcm tuebantur » paretcx Canone i6. Conci* 
iii fccundi Arclatcnfis. Photinianos, itiquit ^ five r, ^. comi 
fdHlianifias , fecHndUm Patrnm ftatnta bapttfari fai^ 101^1 
wortet. Undc corrigcnda riderur lcdio Canonis B. 
lcptimi Concilii Laodiccnian. )^4« in quo PhOr 
Tiniani non jubcntur rebaptifari. Probabilc igitur 
eft vcrba illa in Canoncm irrcpfillc , & confcqucn* 
ter dclenda , cdm Nicxnus Canon cxprcfs^ juifcric 
tcbaptifari Paulianiftas , quiiidcm cranc cum Pho*. 
cinianis. 

VII^. DeEunomianis patcttum cx Canone 7; 
Concilii pdmi gcncralis Conftandnopolitani , tQm 
ex Thcodoreco Lib. 4. hserccicarum fabuiarum 
cap.j.tumcx S. Epiphanio hacrcfi 7^. in fine» 
& SozomenoLib. 6. Hift. c. xS. Thcodor^d 8c 
S. Epiphanii vcrba paulo fupra rctulimus , agcndo 
de ncceflitate trinx mcrfionis. 

V 1 II^. Dc Elccfacis, ab Elcefai quodam hrtcfis 
faz audorc fic nuncupati , conftat cx Theodorcto 
Lib. 2, hacredc. fabul. cap. 7* ubi aflcric eos ufos p 
fitijfe Baptifmatibus ineUmcntorHmconfijfia^ ' jj ''• ^ 7S De Ba^tisUo. 

IX**. Dc Menandro ccftis eft Theodocecus Libi 
'Ili4.f.\9\. !• c:ip. i. ubi aitiplum afTeiuifle baptifacos in tatt 
C, noiiiine falvoseflei 

X". De aliquibus BoDo^acis connae , tiiin ex 

S/GrcgOEJo Magnojamcicacon. lll.tuni ex PeU- 

cio II. in fuo adGaudcncium Epifcopum Refpon- 

io ,uhi inuuit eos baptifaffi ifiTnortemCimfii. QtiM 

veco oniRCS Bonofiaci non adulcetaveam formam 

ff Bap;irnii,culligt[ur manifellc ex Can. 17* Concilii 

T 4. c»»r. II*Arelacenns an.4-j t.ubidicituc : BanaJiMoiau- 

f, 1013. fl, ttmcx cadem ertvre Vfniemet , tjnoijicut <^ ^rianot 

haptiftiri in Trinitate manifcfiimt^ ,fi inttrngtiti 

&c. 

XI*. De aliqnihus etiam Acianis iderateftatur 
Thcodocus Ledor CoUcflaneorum L. z. ubi re- 
fert a. Deuterio Aciano Epifcopo aliquem nomine 
Barbam , Conllaticinopoli baptifatum fub hac 
formK , Baptifatttr Bjrh^s in nonnne P.iiris , per 
Db BAt>TlSMO. 79 

taco n. X* tum ex S.GFCgorio Magno EpiftoU jam 
cicaca 6 7 • Lib. 1 1« ubi aic : Ariams fer imfofiti$» ^ ^ 

nem manus Occidens , per HyiQionem vero fan£H ^ ^ 
Chrtfwatis Oriens reformat. Undc quando S« Atha- 
naGus Orac. 5« contra Arianos , & S. Hieconymus 
DiaK adversus Luciferianos innuere videncur, 
Arianos baptifaflein nomine Creacoris & creacurx» 
fenfus eorum non eft , quod incer bapcifandum 
verba hsc pronuntiavcrinc } fed cum vcrba ex 
animo cUcencis foleanc cxponi , in nomine creacu- 
» baptifafte dicuntur » quia Filium Dei » in cujus 
nomine confercur Bapcifmus ^ creaturam effe exi- 
fiimabanc. 

Xri^. Dc aliquibus Afris fupponunc Patres 
Concilii primi Arelatenfis an. }I4» Can. %. ubi 
aiunc : De ^fris^ ^Hod propria fnJi lege HtuntHr , ^ ^^. 
m rebaptifent , placnit ut fi asL Ecclefiam ali^nis de p^^ * 1 4 1 tl 
hac harefi^emrit , interrogent enm SymholHm \ & A« 
p perviderint in Patre & Filio & SpiritH fanSl^ 
€Hm effe haptifatHm , manns ei tantkm imponatnrHt 
mccipiat SpiritHmfanSlHm. QHodfiinterrogatHsnon 
refponderit hanc Trinitatem , baptifetHr. Supponic 
igicur Concilium, aliquos fuifle in Africa quinon 
bapcifabanc in forma confueta. Ubi caftiganda 
obicer vidctur lcdlio Binnii , qui locp De Afris , 
legic De Arianis : nondum quippc exorca cunc 
crac hacrefis Ariana. 

Per AfrosaucemintelligicConcilium ^ ctlm eos 
qui Cypriano & Firmiiiano adhxrentcs, quoflibet 
Harrcticos inhaeredbaptifatosindifcriminatim re^ 
baptifabant ', cilm Sabeilianos , Novatianos, Do^ 
naciftas , caeterafque peftes quae in Africa praefer* 
cim grafTabancur 9 quique bapcifacos a Catholicis » 
ciim ad fuas tranfibanc parces ^ icerum baptifabanc* Sa D 1 B A p T is M Ot' 

Jtibet igimr Concjllum , dircrimeDclTe obfecvail'* 

aum incec Hxreticos qui focmam BaptiCmi intc 

grain rervabanc , & eos qui illam adulcccabanc i 

' idquedignorcendumex inictcogatione corum qui 

ab cjufmodi Hxrcticis ad Ecclcliam ccdibant : qui 

fi deprehendaDtuc baptifaii in forma confueta , non 

funt baptifandi ; fccus , H foima confueca ooa 

fiiiiTcrobfcrvata. 

I''.^ ?. it, Denique Can. ^9-. cocumqui Apoftoliei falsi 

E, nuncupancur , ruppccfTo nomine notantut qui bap- 

tifabant in tribusjint iniiio Principiis , aut in trihHS 

filiis, aut in trihui Paracleiis. Eumdcm ertorcm 

nondum cxtindum fsculo fcxto pcidttngit Vigi- 

lius S. Pomifcx Epinola i. cap. fi. uhi ait : Si 

f-e i II- ""'*' ' "'" ^'ptifaverit in nomine Patris , & FiUi , 
W »:. & SpiritHsfanili , f-i in una perfiin^ Trinitatii ^ 
n iJHahits . aut in trihus Patnbus . HHt Filiii . 
feptimstn qttsftioncfli incer fexaginca quocuor ^ 
abi , er(i piicec formam Bapcifmi confuecam, prop- 
:er anciquum Eccfefiarum omnium ufum ^ recinen* 
lam eflfe , contendic camen eam nuilo paAo Cot- 
[igi pofle ex verbis Chrifti apud S. Macch. c. i 8 ^ 
nnde tbidem pucac verba haec Chrifti , In mmirtt 
Fatrif , & FilH , & Spiritusf^tniH , connedi poffe 
cum iftis , Docete , feu > difcipulds facite j acque 
[fta verba , haptifames eos , eife intra parencheum 
collocanda : ica ut fenfus fic > Baptifantes , doceto 
fuifjit Pater , ^nis FiliHs, tfuis SpiritHs fanEtns | 
& in hac doElrina difcipnlos facite : qui cerc^ ad* 
mifsa expoficione > clarum eft ifta verba , baptifan^ 
Us innitmine Patris , & Filii , & SpiritAs fanBi ^ 
Don efle i Chrifto przfcripca ranquam formam 
Baprifmi. 

Gerardus eciam Voftius DifpUCacione fecuhda de 
Btpcifmo Thefi quinca , comendic nuUam efte iii 
Scripcuris formam verborum in quibus bapcifarft 
dtbeamus , praefcripcam* Adversus eos &t 

CONCLUSXO* 

Chriftus cercam verbofum formam m Bapcirm^ 

ufurpandam pnefcripfit. 

Probatur i^.excap* 28. S. Macch. v. 19. ubi 
Chrfftus Difcipulis aic : Euntes docete omnesgemes ^ 
haptifanteseosin nomine Patris , & Filii . & Spi^ 
titHsfanSus : quo locQ ccfi conccpciis verbis Chri- 
ftos non dixeric , verba ifta incer bapcifandum efte 
prahuncianda , univcrfacamenEcclefia verborum 
Chrifticuftosacfideiisincerprcs ex eo femper in^ 
tcUexic , & ufu fuo confirmavic , vcrba ifta cxpri- 
mendaefte. Ubiobfervabisobiter^ LucheranosSC 
J)e Baptifmo% F 8i DaBA»rit„ 

Calvioiflas , qui eanulem BtptUmi fonniinnp^,.; 
bifctun retincnt ac pnfcribunt , nec Tndidooll; 
8c Ecclcliv auftoricatem io&llibilem agoo&iiar» . 
vix pofTe contiiroaces Sociniaoos lefelleiei 8e ftor • 
bare adveisili iUoSjfenfum Teiboium Chriftiefle» 
ut jntet baptifandum expiimantUE nomiiw pcrfor 
naiuni SS. Trinicatis. 

A^lorum ly^v* z> citio S. Paulus intcnogttfet 
difcipulos , aa SpiriTim fMQnm Meeefifftnt \ tC 
ifti refpondifTenc , Ne^Mt fi S^iritus .Jmh&u ^ , 
diidivimHt \ jdatim fubjicit Paulut ; /k fiu trg$ 
kaptifati efiii * Quae Cmi intenogatio Tidctoi (ilp^ . 
ponete folitumexpiimi in admioiftiauone Bapcit-. 
miChiiili, notnenSpiritusfanfti» de(]Uo d|£u* 
puli illi , folo Joannis Baptifiiio tiodi , nihU «1^ 
diveranr. 

Confirmatuc : Quia ibidera Baptlfnium Chrifti 
TJdetur / 
D B B A P T I S M Of 2i 

Probatur i^.ex conftanti & perpecua Eccle/iae 
toyus iradJtiope& praxi , cujus tot certidima pro- 
ferripofTuntargQmenta , quot fuperfunt SS. Pa« 
crum monumenta* £x infinitis hxc pauca Iciigi- 
mus. 

£x S. Juftino Apolog, i« pro Chriftianis : In 
nomine rtrum cunElarHrn fsirentis , inquit , & Do^ ^^/.f* A« 
mtm Dei ^ & Servatons noftri Jefei Chrifti, & Sfi^ 
ritHs/kniii inatjua tnnc lavantHr..... Super eo ^ni i^i^* C.Dd 

rendfcendmi /ibi ejfeftAtHerit parentis renm om^ 

mrnn , & Domini Deinomcn nominatHr,..., In no^ YhU B 
mineamem etiam Jefu Chrifti crucifixi fuh Pontio 
iPiUto , atque in nomine Spiritus fan6H ablnhur is 

?Hi illuminatHr. Igitur , tefte S« Juilino , nomen 
^arris , Filii > & Spiritus fandi exprimebatur in 
adminiftraodo Bapcirmo. 

Ex Tertulliano L» de Baptifmo c. i j. Lex tin^ p^.u^.D* 
gendi , inquic , impofita eft ^& forma prafcripta : 
It€ ., inqnit ^ docete Nationes , tingentes eos in no^ 
mine Patris , & FiUt , & StiritMs fanili. Quid 
faoc teftimonio poteft exprdnus ac difertius pro- 
fcrri ? Et cap. z. dixerat : Sine fumptH homo in p^^ ^^^ 
aqni demiftus , & inter pauca verba tinHus, Pau- B. 
ca autem illa verba aha non Amt ab iis qus Chri- 
ftus przfcripfit Matth« 1 8. Denique Lib. adver^ 
sus Praxeam cap. i^« Novijfime , inquit ^ man^ p^^ y|Z 
davit Ht tingerent in Patrem , FiliHm , &^SpiritHm A. fii 
fanElmn : non in Hnum j nam nec femel ^ fed ter^ 
adfingnla nomina in perfonasfingnlas tingimnr. 

ExS.Cypriano Epift* 7;. ad Jubaianum , uU 
fic legitur : Poft RefHrreSionema Domino Apoftoli Tt^, it^. 
Ad Gentes mittHntnr^ in nomine Patris , & Filii, & 
SfiritHsfanEli baptifare Gentiles jnbentHr. Qjtomo^ 
Mo ergo qHtdam dicnnt foris extra Ecclefiam ^ imo 

Fij 84 1>« Ba>tismo. 

G' corrira EctUfiatn ^ mvJo in nomim Jefit Chrtjti j 
ubicnm^w & (]Homi>docHmcjue Genrilem haprrfAUH» 
rerni0onem peccatorum confeqHi pgfe , ^HMrt^a ipji 
Chrijius Gentes haptifari JHheat irt plerra & sditNMti 
Trinitate ! 

Ex S. Balilio L> tie Spiritu raniSx) cap. 1 1. Ofor- 
tet , inquit, inviolthilcm matiereir.:ditiinem tjH* 
invivifica ^ratiidaittefi. Ecpollea e Pidet pe^ 
citHrperBafti/mHm , B4pti/mHS vero fandamtnl» 
fidei nititHr, & uiraqHe res per h.ts iioces impletnr. 
Sicut eaim credimus in fatrem , & FiliHm , ^ Spi' 
ritum fanilum , fic & baptifamur in nomine Patris , 
& Pilii , & SpiritusfanUi. 

Ex S. Arabrolio Lib. dc Myftctiis c. 4. Crcdit . 
inc|ui[, CittechumenHi incrucem Domini Jefit , efuS 
& ipfejignatnr: fed riiJihptif<ttHsfuerit iri nomtnt 
Patris , & filii, & Spii-itus fanili , rcmijjionem 
•eccatornm , tdit, iier. 

A. 
U,J B. 
D 1 B A F T X 9 M O* f f 

Hi$ acUe , non aliam fuiflfe unquam Ecclcfix* 
cegulam in approbando vel damnanda Hxretico • 
nuQ Bapcirmo , q^uatD hujus forms ^ Chriftoprae* 
(cripcas accuratam obfeEvacionem ^ vel corruptio^ 
fltem , ur conftac ex Canone oAavo Concilii pri^ 
. mi Arclaccn(]& paul3 ance cicato* Ec ver6 vel ipHs 
vereribus Hxreticis cam perfuafum fuic aliquam 
t0c Bapcifmi formam vcrbis expreflOim , uc illi ver- 
ba quardam femper uforpaverinc ,, cefte S* Irenacd^ 
1;« ft.cap.iSc 

£x hisveroomnibusfic arguere licet: Ecclena 
inadminiftrando Baptifmo femper ufurpavic can* 
quam neceifariam formam , fine qua nuUum eft 
Sacramentum, verba Evangelica : acquinonalia 
.ide causa verba hnrc ufurpanda efle duxic Ecdefla , 
quim quod imellexic ea f uifle a Chrifto praefcrrpta 
Matrh* aS. Ecclefia enim qux Sacramenca infti« 
tuere non poteft , ti^n potefteciam verba nece0a-* 
ria ad fubftantiam Sacramentorum praefcribere y 
fedqi^ funt a ChriAo prasfcripta fummi religione 
lecinec 8c obfervar. Iginic verba quibus Baptifmi 
iorma exprimitur > fooc a Chrifto praeicci|ir 

Ex his queque fundnus convellicur figmencum 
Epifcopii , verba hacc /// vamine Patris, & FilH , 
& SpiritHs fdn£ti , coanedleajtis cum iftis , It$ & 
Ji»cete \ Sc iftud , Baftifames ^ inret parenthefini 
(oUocantis^ NuUum enim eft«ne vel: minimum qui<- 
dem , parenthens in rexru facro veftigium , nuUa. 
Becefficas , cikn planos fic & apenus Chrifti fermOic 
Qu6d fi ad hbicum fas-fit ejufinodi verborum ccn^ 
ftruAtones , ficuc & parenchefes fingere , nihil cam. 
Cercumac firmum ecic , quodnonevertacur* 

Dicea : Non ma^is eXi iftis ChdBl verbis^ Ba^-^ 

f U) tifitmes e«i ia nomittt Pdtris , &filii, &Sfirit,il, 
f4nSH , inferri poteft neccQiui i(U vetbi protum- 
tiandi intcr baptilandatn , qaim cx iftis , BmHtt; 
dottTf omnes Gimts , inlFeiatUT necefHiutlicetidl 
inteidocendum> Egivos doceo i vel.ex iftlti iM 
m>nini meo d^vioniM ejieietis , iMtifHtrtt /MHdHtit ^ 
neceflitas dicendi , DMmonidejieif , iMgtunt pt' 
no CT"!^. 3Cquiiftadpo(licmunineceflariiiinnoaeft( 
ncquc ex Chiifti verbis coUigicui i eigo &£• 

ConRrmatur; Qoia iHud , iti »emni , apuA S., 
Matth.c. iS.non lignificatih expieftione leu in% 
vocaiione , fed io viitute fic fide Pactis , tc Pilii «' 
& Spiriiiis fandli : licuc quando in AOibus Apo- 
ftolorum legimus Apoftolos baptifaffe tn nomiM 
' Chiifti, illud , inmomine , idem eft ac, in vir-. 
tute & fidc , non vetj> in ntpieffione feu appelU' 
ciune nominis Chrifti ; alias fequeietui vaudiun 
Db Bav t I s u o. (7 

(erri » necefle eft ut per aliquicl fpeciale determine- 
tur ad aftionem facram , divinam , reUgiofam , 
Hno verbo ad facramentalem : iftud aucem per 
ottpd deterrainatur , eft tum declaracio feu exprcf* 
noinvocantis, tuip invocatio diftinda trium per- 
fonarum SS* Trinitatis, tum intemio baptifantis 
qui vult facere quod facit Ecdefia & Chriftus in<> 
ftitutt. jtccedit verbHtn ad elememkm , ait S« Au* 
guftinus, &fitSacramerttPtm. 

Ad confirmationem nogo iftud ^ in nmine, apud 
S* Matth. (ignificare folumin virtute & fide , noo 
ver6 in invocatione feu appellatione nominis Pa* 
tris , & Filii^ &Spiritiis fan(3:i ; utrumque enim 
fignificat* Necvaiec addufta paricas ex Bapcifmo 
daro in nomine Chrifti , in Adibus Apoftolorum: 
ibi enim, in nomine , idem eft ac in vircute &c 
fide, noninfola expreflione nominis Chrifti, uc 
dicerous infra \ quia fcilicet eo loci nott agicur de 
fbrma Baptifmi , fed tantilm de neceflitace. Prs- 
rerea vero » qua: fuprema nobis e0c debet racio » 
Ecclefia iftud 9 in nmine ^ apud S. Matth. inteU 
lexitfemper de invocatione fcu appellatione nomt- 
nis Patris , & Filii ,"&[Spiritus fandki -, iftud ver6, 
in nomine Chrifti , in A^ibus Apoftolorum, non 
intellexic de fola invocacione nominis Chrifti ift 
BaptifnK>« 

Qua forma Htantnr Gr^i. An antifJia fitt 

& vaitda. 

Arcudius Lib. i. de Baptifmo cap. 8. haDCiiiy,i3;r#/.x« 
apud Graecos uiicatam bapcifandi formani refert , 
BsfftifaturJervHs velferva Dei N. in pomine Patris^ 
& Filii , & ,SpiritHs fanSIi, Mulri inccr noftros 
Schoiafticos , loco Baptifatnr , legunc Bavtifetnr; 

F uij iCDruiunutil^TtlaptatiTO. Ceu «jcFEOCMeOQi^ 
intpeiativo: unde&igniiasIV.iQPecteioqpiiia* 
quc aioiiun tefeit ^ ippcolur. Ven^ k( (^Uk - 
t^xtus gras:' letAioiie ia Encluilo^to ipii4 Qo^. 
liumpag. )5}.fie)<j,dc4padA(CQiluwilRM<^« 
. taio , pei^icuum «^ GBeco& nodp ii^viltft 4h 
«CK , Baptifla.i4r. 

HMJusvei6fMin«tani tctuces fiiQE .Gtvci^L n 
eorum noiuiulli Schjfinatici bapti(uoi ) ^MIW 
T.ci.e^Mf. i?;baptifaie auOfucsinc, lycQUigiiBWC^CQW^ 
f^ifi A. (^eiasenli IV> cap. ^, fuk Iqbpqmiiq tU< ■% 
it.15. fivequ64 t!uftiinatQn[£armamm^ut)iiwW' 
Vitini , legiiiniani noo ef^ , ut poni; BtetUnainitt,^ 
oec iinpiobabjle videcuc Af^ivUq 1 five qoM pn»- 
tecmiftunabll^s tiiium raeBfionem &Llf6 cjtvojflffK 
rini i fivc denique cx co^co q^uo^&a ^dveisjlf! eM 
odio. 

Innocentius I V. fcEibens in ca|>ui priiniim. 
I> B Ba 1» T I S M 0« 9% 

A Theodoro Le^ore Lib« i. ColUAaneorum » 
in quo quemdam, nomine Bacbam, a Deuceria 
Ariano Conftancinopoli ica bapciracum refect; Bap^ 
tijatur Barbas in nomine Jfatris per Filimn in Spiri'- 
tHfanElo ; ubi quamvis viciofa uc forma inexpref- 
iione SS. Trinicacis , priora ramen verba indiqani 
Bapcifmum apud Grxcos follcum conferri verba 
indicacivo DaiCvo* Iftud porro fadum concigic ciir* 
Ca annum ^hrifti 5 q o, 

A Joanne Mofco Prati fpiricualis cap« 17^^ ubi 
tir Judxum in arcna C\c bapcifacum fuilTe : Bafti^^ 
faiHr Theodoms in nomne Patris ^ (fr FHii , & Spi" 
ritHsfanlij, Iftud comigiiTe narratw circa annum 
Chrifti ^30t 

A Severo vulg6 Alexandrino Lib* de ricibus 
Jjapcifmi,^ Pontiiex in hunc modum^t: Baptifa-^i^^*^^^'^ 
twrtalislnnmnine &c. Dicicur Severus ^ixifleci^- ^•'*/»73*» 
ca annum Chrifti ^ 3 a« 

Deniqueomaes Gr^ccorum Libri rituales cam^ 
dem formam concinenc* 

Si vero quar^ hujufce £ormae iaf^9f»i 

Re/pondebit 1 ^. Gabriel Philadelphicnfis Epiw 
(copus in Libro dc Sacraraemis,du^Uceme(ref x^. 
Quia Scripcura eciam verbo-pailivo uciiur. Ego , ^"^^^ S* 
inquir Joannes late debeo baptifari. x^. Quta^*'*' 
Jixcloquendlformula modeftiam baprifancis indi* 
cac , qai ne videacur fibi prinsacium Bapcifmi mi« 
pifterium arcogare , non audet in. prima perfona 
dicere » Ego te baptifo. Unde &. Chryioftomus 
Hom. !• in A^ Apoftolorum , cxpendens ifta 
yerba , Vos antem baptifabimni ^ non pofi^mult^ 
hos. dies i Ne^e dixit , inquic t Egot vos baptifo ^^** ^^^ 
SpifftH fanEla Jed bapti/abimini , wo docm m^^f ^S^ 
m^J^i de ^bis fent/^nlifi^ ^ $0 Dl BAPTTSMe* 

Refpotiilebic x^. Arcudius Ltb. i. deBaptUitio 

p mM ^' ^ ' '^^^'^'* Gfxcos verbo indicativo paflivo uii , 

^ * uteoriim apud fuos occuiratur crrrori , qui cura 

jllis Scbifmacicis Corinthiis dicebant , Ego ftm 

Pituli, Ego fHmCephf &c. qiiafi fignificare vel- 

lcnt , Bapcirmum vel a Paulo , vcl a Cepha auc ab 

alio quocumquc Miniftro fuam trahcre virnnem v 

quicrrornonianriiminGrzciam, fcd 8c in Afri* 

camfcrpfcrac: undc S. Auguftinus Scrmone 9». 

de vcrbis S. Luca; , alias Homilia ij. imer jo. lo* 

quens dc peccatis qux Milgd.ilcn3; pcccairici di- 

"".r./.fi^imiiTafunc: Medicns ^»nits , inquit , agras nen f»- 

^' Ikm ftfemes fAnahat , fed & fmum etiam pfdvi' 

debiit. Fuiurierdnt hominejtjui dicerent , Egopec- 

catit dimitio , ego jufiift» , ege fano ^uemcHm<j»e 

hAprifo. Ali^andotamenverboindicaiiyoin pti- 

ma pcrfona ufos c/Tc Grarcos , colligi potcft ex S. 

" " ~ . vctsiis f 
D^ B A p T I i M •; 9? 

ft$ralis quidem noti ica diftinft^ y fed tamen , aic 
Arcudius , facil^ inceliigitur* Tum denique y quia 
qaocies unio cum Gr«cis centaca eft & perfefta » 
mifquam ab iis poftuIarun( Latini , uc antiquam 
fuam baptifandi formam imnuitarent* • 

Dices i^.Alexander III.Decrcto5i ^;i///^ii^rjii»9^ 
»exieic m aftus baptifantis miniftd exprimatur, Ac 
in forma Grzcorum non exprimicur* 

Refp. nego min* Exigit quidem S* Pontifex , ex* 
plicitam (leri mentionem aftionis externx : utcum 
Ycro adivi, tcI pafliv^ exprtmatur, parum intereft. 
Ciim minifter apud Grjccos air, BaptifatHrK. fub. 
incellf gimr , a me bapcif^tur* 

Dices .1^« Albertus Magnusin^* dift* ;• q, 
a« ad 8. refercS* PonciRcem refpondifte quofdam» 
qui eranc fub regimine EcclcHx Romame in Dal^ 
■utia, rebaptifandos effe ^eo quodfub kac verbo^ 
lom formula eftent baptifati , Bapti/ktHr fervus 
Cbrifli. 

Refp. ita quidem prim6 rcfpondiflfe S. Pontifi- 
cem y at poftea re maturius ponderata negaffe illos 
icbapcifandos effe. 

ilHaforma Baptifmi utantHr Latini. An aruiqHa 

Jit & valida. 

Confaeta apsd Latinos baptifandi forma haec 
eft , E^o te haptifo Iknomine Patris ^ & Filii , & 
SpiritHS fmSlt. Amtn : quas ultima vox neceffaria 
non eft ad veritatom. Sacramenti » fed tantum ad- 
ditur formae jam perfe^lx , ut /ignificec Mintftct 
fe firmum ac ratum habere quod feCic , 8d baptifato 
coeleftcm gratiam apprefiari* 

De antiquitace formas illius , .ration.e invpcatio* 
ais etcprefTae SS. Trinicacb , nemodubitac » fed can» fi D A S A r T I f jA; 

ti^Ra coanoverfiaaftdcprioupaReiqiiiaAllt&qA 
tiruitis vefbo indicaciva adUvo exprimjnic* 

Rtcio diibituidi Modao Lib* S. dc Virmb e» f^ 
te m6. Bc aliis iionnal% eft » c^ qiib quinqpm 
pciotibiK faeculia. nullitt formni jXtmn vcabo-iMi" 
cacivo aAivo cxptefbm lefeR. Ti^ qoia cx fCD* 
ieflb S. JVuguAiniu JdnnDne ff. deTccbia S. LiHi 
ceialiasHoaiiliai).itKef 50, dBnwatiaiteEfi^ 
Ucis cam a<faniuftf«D4ecum Sacraraqwotooi (»■ 
T.SM*-^ mam abfolutam, EgtfeoeM*dimitto 1 EgnfimSi^ 
l^ fet i Eg» ftao yKtmewntiu tsiti/t. VecM 5« Oo« 

aoris paul^ ante laudavuDiu. Cdiia v«a^ HcMsid 
objiccccnc datun cffebemintbaaA.ChriflQf 8W>>i 
cem dimincndi peccau, adcoque poAeillas,])Me- 
oiecico diceie»£j* Mmiti» fccittd, Egmkfdvm, 
&c. ceponic £uiftiu Ctoftoi^am Mii*; fimJhiJki 
homines rgmitten peccatt , ^tm tjuia Spiritum 
fMniium /KCffmint . <?k/ remittir pvccjr^. Ibid. ohw 
t) B W k P T l t U ^i f I 

^tcativo exprefltae » non inde camen tc&h coUigHiir » 
^Drniam iUam non fiiiire anciquitus obrecvacani i 
^uia qui omnium primi leguncur incet Veccres focr 
mam ejufmodi prcrcripfiflfe aut commemeratfe , ut 
iiaeculo fexco fandus Gregorius Magnus in fiio Sa* 
cramencario To« )• p. j^. Edic« poftr« & poftot 
Audor Ordinis Romani , 8c anciqua Licurgia Gal^ 
licana a do^iiliftimo Mabillonio edica 8c illttftraca ^ 
ticuioa^. Vencrabilis Beda L» variarum quaeftio« 
Dum , qucftione 1 4« & aiii fubinde ben^ mulci % 
eam non canquam recens indudam > fed uc vece* 
cem Sc k majoribus cranftniftam cradiderunc. £t 
ver6 a forma GtaecoAim non diftac, nifi qu6d 
enunciacur' apud illos in ceccia perfonl , taptifa^ 
tnr i apud nos vero in prima , baPtifo : ex ucraque 
enim parce indicaciva cft ic abfoluca , oon depre<^ 
caciva« 

Nec obftac i ^* penuria teftimoniotttp ante fexA 
tum (jecuium : liis quippe primis temporibus , pro» 
pcer frequenciamHaerecicorum adulterantium invo^i 
cationem perfonarum SS. Trinitatis abfoiuc^ ne* 
ceffariam , magis attenci erant & foiiiciti Veteret 
in demonftr>inda n^cftitate iiiius invocationis ^ 
quam in commemorando verbo quo utebantur ut 
exprimerent aAiun baptiiantis. 

Quamquam fi vera funt & genuina Ada martyril 
S. Scephani S. PonciBcis, qus Baronioad annum 
Chrifti 159. n. 20. fideliftima videncur» habemus 
cxemplum Baptifmi daci ab illtx S* Ponrifice fub 
hac forma, ibid« n* ^^. In THftnine Pairii, & Filii^ 

& SfiritHsfandi taptifo te. 

Ncc abftaca*'. auAoritas ad^ida S. Augufti* 
nu Non enim Ampliciter damnat fanAus I^oftor 
in fc verba hcc » £go abfol^^ Rgo kaftifi y fe^ 94 D ■ B A > t if u a: 

pravqpi & eiianeiun eonini TcibcKum fehfinll 
quem fingebatit Donatiftx quos ibi impugnat. Do* 
cebanc fcilicet lUi , Stcnmemoium vim Bt efSct- 
ciam pcndere cx merito Minifiri , non ez TinBtt 
Cbrifti ■> atque ienfu illo erroQeo fuperbi JaA«> 
banc fe diminctf peccaca , fe baptifaie &c. quoi 
impugnans mcrit6 dicebat fandos Doaoi : D«r»* 
^•tit'S^i*riu erAt DvninMs hmuHiins Spiritnm fdnSiaH , & 
^ tih ipfi SpirituftnSofiiUlibAsfititdimittifeetttM 

tion Mtritis hmimim voletM intelligi dimirti fee- 
CMA. . , ^ 

Pcobatur fecuDila ptn^ nempe fotmam hnc 
Baptifmi apud nosufucpitam, maxim&convenieiK 
tem e(Te : Quia neotpe it€t^ eiprimit BapriGnican- 
iamtdm indtuuentalem , fea.minifterulem,.nlm 
principalcm, cum ipfam bapri{ati peciJDnam. lDf> 
D2b B a p t I i m o; 9j 

ItA S« Th» in 4* dift. )• art.a* ad i. VtrHm , inquic^ r«f0^.47« 
exfrcjfio perfortd miniftri qndfit feciindHm nos ^ pt de 
neceffiUte Baptifmi, apnd qnofdam dHbium efi ; pro-^ 
habiliHs tamen dici potefl ijHod nonfit, ne cogamnr 
iotam Grdcornm Ecclefiam abfqne Baptifmoponere , 
fni perfonam non exprimnnt baptifantts : qnod dici'* 
turconfiliofanSlorHmPatrHmfaElHm^contra errorem ^ 

eorum qm in baptifantis perfona fpemponebant^de (fuo 
I. Cor. 1. Videntur S. Th. czcerique Scholaftici 
fupponere,Gr2Cos modo velopcacivo, veidepre« > 
cacorio, dicere, BaptifetHrfervHs X>^/ ;inquolo« 
^uendi modo nulla involvitur perfonac bapcifancis 
mencio , ficuc in ifto modo indicacivo , Baptifatwr 
fcrvHs Dei ^ in quo facil^ fuppletur iftiid , nempe , 
pcc me j feu , manibus meis. 

Senfusigiturquaftioniseft, ucrumvalidus olim 
fcierir, aut etiamnum valece poftit Bapcifmus dacus i, 
Miniftro qui incer ablueudum ifta tancum proferrec 
verba» In nomine Patris^& Filii^& SpiritHsfanHii 
Qon addicis , auc , Ego te baptifo ^ auc , Baptifatnr 
talis y auc* aiiis asquivalencibjiis verbis quibus adlio . 
baptifantis exprimitur» 

Duodecimo Ecclenz fxculo excitata primum io- 
gitiir hxc quasftio , aliis affirmantem , aliis neg&n- 
cem fententiaai propugnantibus. 

• Opiniones diyerfa. 

PrxpoHtivus in 4*parte Summx Theologicae , 
Petrus Cancor aliquoc ance Praepoficivum annis , 
ID Summa de Sacramencis &c animae confiliis , qux 
aflfervacur manufcripca in' Bibliocheca Vidorina 
fol. i5(».pane %• 

Hugo a S. Yi^ore Lib. i. jpartt ^.<ap. i J. dc OMic. an. 

Sacranaeiitis. ''^^' 9 ff D I It A > T I S M •.' 

^bilt sn. Petrus Lombardus Magiftcc Sencendjiuni Lt 4^ 

"**• dift.}. 
Ohiit ^n. Denique Scepbanus Tornacenfis Epifcopusin* 

)^Q). tcccogatus a Poncio Epilcopo Ctaromoniano de 

riibjeiila quztlione Epiltola {• piitanc valichim dc 
latuni cfTe Saccaniencum Bapcilmi cum loU ex- 
preHione fcu invocaiione nominis Patris , cj" filii, 
& Spu-iiits finSii, abfque illis aut nniilibus vcrbis, 
Ego rc (ritpiifo, vel, Bapifntur talis. Scntemiana 
hanc nonnullis momentisconfirmaceconstuc dic- 
tusStcphanus incitata Epiftola j. 

Alii ncgancem fequuniLu paiiem , inter quoj 
primus & au(ftori[acc&: dignitaie eminct Alcxan- 
dec i 1 1. c Jita ex profcfTo eam in rcm Conftitutione 
qur habccut Exira.U^ B/tptifmo & ejus tjfeUn.cx^. 
Si ^uis. Obiic aucem illc an. 1 1 8 i.icl cft ea ipia cta" 
te quS riocuic Stcphanus Tornaccnfis , cui pcocul 
D B B A r T I 8 jt o; 97 

Motinus Lib. 8. de Pocnit. cap. i^« n« 21* mei^ ^^l* /^^ 
^'am quamdam inire fentenciam videtur: nempe 
Scephani & aliorum Scholafticorum rationes pro« 
babiles fQdicac ; adeoque ance recepcam Alexandri 
UI. Confticucionem racum &vaUdum fuilTe Bap< 
tifmum cum his folis yerbis coUatum , In nomine 
fdtris^& Filii^& SpiritHsfanHl. fed poft reccptam 
S« Poncificis definicionem , nuUum amplius efte nifi 
exptimacur adio bapcifancis per ifta auc xquiva* 
leiuia verba , Eg9 te baptifo , Baptifatnr tiUis &c. 
Scilicec idem iUepucac judicandum de Baptifmo^ 
ac de Macrimonio v. g. quod ance Decrecum Tri- 
denrinum valuic ciam concrac^um fine reftibus & 
Pacochi prxfencia > fed poft Decremmiilud nuUum 
cft^ poceft quippe Ecclefia in adminiftracione Sa« 
cramencorum certas praefcribere ieges & condicio- 
nes, quibus non obferyacis nuUum fit & declaretuc 
Sacramencum.Cumigitur definierit Alexander III» 
nuUam efie Bapcifmum fine iftis aut fimiiibus ver* 
bis y Ego t€ baptifo &c. conciudendum eft » poft 
calein aefinitionem verba ejufmodi abfoluc^neccf* 
£uia elTe uc racum fic 8c validum Sacramencum 
Bapcifmi« His ica hiftoric^ praemifiis. Sic 

CONCLUSIO. 

Veiba ifta , Ego te baptifo , auc arquivalentia quibus 
aftio bapciiancis exprimicur , abfoiuci necefiaria 
(tmc^ut valeac Bapcifmus* 

Probacur i*. ex perpectto & conftanti ufu Eccle J 
&ecum Grarcar^cum LaciQaE^, quacinter bapcifandum 
ofii eft vecbis exprimencibus adionem Miniftri , fi- 
cuc excitatis antea teftimoniis coUigere eih lUius 
aucem ufus & praxis neccifitacem deduxic Ecdefia 
De Baptifmo. Q 9S DbBaptismo. 

ex mandaro Chrifti apud Matth. c. iS.EHntttJ»' 
eett omnct gemes , taptifdmei eos in nomint Patris, 
& Filii , & SpiritHS firiili : quo loco par videtar 
aHcui necc0itas& invocandi SS. Tdnitatem > 0C 
exptimendi adionem baptirantis: aui Ci Iftud po- 
ftreinuin fulluleris , 6c aliud <]uoque lolli potetit i 
aut faticm nulla fatis fitma ex Scriptutis tatio ha- 
beti poietit, qua unumpcxalioneceffatittmabro- 
lutti effc demonlliecui. Non enjm apeiti & cxptefsft 
dixic Chridus , ut intei baptifandum appellacemus 
Bomeo Patris Sc Fitii & Spiirtus fan&i ; Sc iftud , 
in noniitte, interptctari quis pofTet iti vinuie , xaOt»- 
litate, lide : attamen conftat iftud efte falfum. 
Undc ? cx ipsa Ecclelix , que fidelis eft Terbonim 
Chrilli fponli fui intetpres , traditione ac peipetua 
praxj; ergo cum ex eadem ptaxi conftet fempei 
ufurprita cfTc vciba quibus exptimirur adlio mi- 
DeBaptismo. 99 

ali^Hando Bapnfmiis fnb h^tc forma collattis , I/irio- ^•"'^'^'^ ^^'^ 
mine Patris & Filii & Spintiis faritli , prAtcrmifris ^''^'^^ ^''^* 
i}tis , Ego te bapttjo. ^ ^ 

Probarur j^. ex Mauritio Epifcopo Parifienn , 
qui a Poncio Eptfcopo Claromontano ( ficuc ic 
Stephanus Tornacentis ) ea de re confulrus , ref- 
pondic per Eptftolam incer Scephani Epiftolas n. 4. 
iHiUum eflfe Bapttfmum collatum praEtermiflis iftis 
auc (imilibus verbis, Ego te baptifo. Quin ipfe 
Pontius in cujus DiGcce/t contigerat aHqucm fuiffe 
baprifatum fine iftis verbis , Parifienfem & Tor- 
mcenfem confulens Epifcopos per Epiftolam, qux 
exrac n. ;• inrcr Epiftolas Stephani Tornacenfis, 
iignificat fibi nuUum quoque videri ejufmodi Bap- 
tiffaQm ^8c peffimamsLppclhz confuetudinem eorum 
qui qualibet premente neceftitare omittunt ifta ver- 
ba , Ego te IfAptifo. Immo ipfe Stephanus Torna- 
cenfis, quamquam oppofitam fententiam multis 
moraentis confirmare niratur , non eam tamen uc 
cetcam oiiinino ac indubitatam proponit aut affir- 
nancer definir. Opiniones yrofmdo ^ inquit , non 
$fmione$ , paratHS fimmi & CathoUci viri Domini 
f^rifienfii feoHi vefligia. Parifienfis autcm ille Epi- 
ftopus eratftauritius, qui, ut diximus , Baptifmum 
ejuimodi improbavit* 

OoAifiimus P. Marcene L. i. deantiqttis Eccle« 
fiae ricibusc.i. arc. 14. n« if.&: feq. varia referc 
anriqua Miffalia Grarca & Latina , in quibus , fi 
onum exctpias Rttuale Ecclefias Cameracenfis ab 
ahnis circiter trecentis exaratutn , exprimitur zGtio 
miniftri baptifanris. 

Probatur dcnique racione S# Thomx j. parre 
q. 66. arc« 5« ad x. Cnm ahlntio hominis ina^ni^ 
inquic , propter ynulta fieri pojfit , oportet cjuod de^ 

Gtj lOO De BAI>TItMO.' 

ttrmtnetHr tn vtr&is formte ad qnidfiM : qiud ^uidm 
mnfaperhoc fjHaddieitkr^ Itt mrmne Pairis& fi- 
lii & S^iriSHs fanOi , /jniAamnia incali neminefii' 
cere del>er/iHi,ut haheturColcJf. ). Vndt fi mn exprt- 
maiiir aH'4s Baptifmi ,vel perT/todum nojhum , vet 
per modum (iraeorum , »9« perficitHr Sacramentnm. 

£x liisfacile eCt dilucrcqux Stcpbanuii Toraa- 
cenGsadducit, ut opinionem nollcz Cuncluliooi 
advcrfjLTi cueacuN 

Tnnio , aic Sciiptuiam rolummodo prjccipcre 
m bapcifcinHS innominc Patiis & Filii & Spitiius 
daiki i non ui dicamus , Ego te haptift , <]ux vcibu 
inucilia omnino vidcmat, ubi manifefta cft adlio 
bapcifamis. Sicm ciim dixit Chriftus, Eitnteide- 
eete otijnes genttj \ nccclTc non cft ut intec docen» 
dum dicamus , E^o los doceo. Patitec cum Elifxus 
fcrvo f'uo))ucruii] fulcuacuro juHk u[ ponetct ba- 

Cllliim fuiim Ciiner f.iciem mieii -fliii-; ai.-ar nereCCe i DbBaptismo; ioi 

lus fandli •, &c tamen certiffimc conftat fine exprefsa 
illa invocatione nullum eflfe Baptifmum.Unde por- 
ro ilhid ? ex conftanti & perpetua Ecclefis cra<li- 
rione & praxi. Exempla ver6 adduAa non fuitc ad 
rem noftram : cum quia non func in re facramenca- 
ria ,-de qua hic cantuni fermo eft : cum quia adio- 
nes addudae ex fefe facis eranc ad unum quid de«- 
terminata? ; ac non ita cft adiobaptifancisfine iftis 
verbis , Es^o U haPtifo , ut ait S. Th. cicacus. 

Secundo, Scephfl^us aic SS. Patres, ciim de va- 
lidicate Bapcifmi adlum eft aliquando , follicicos 
dumraxac hiiffe de verbis iftis, Innomine Patris^ 
t!r Filii j & SpiritAs fanBi , non de aliis. 

VerumdifcriiDinis iftius aperta eft ratio : nempe 
de iliis tancum verbis , quae Ha^recici adulcerabanc , 
tanc infticucam coacroverfiam , non de aliis , circa 
mat nullam legimus fuborcam quacftionem ance 
utcolum duodecimum. 

Tercio addic Scephanus , viros laicos plebeios 
iblitos tn neceflicace Dapcifare in his cancum verbis , 
/jf mmine Patris, & FiUi, dr SpiritusfanEH. 

Verdm abufus fuic , quem Poncius Epifcoous 
Claromoncanus peffimum appellac s & , uc dicebac 
alia in occatione $• Cyprianus , ConfnetHdofine ve^ ^f'/» 74^ 
rttate vetuftas erroris efi. '• ^^^ 

Exeroplum verb Maccimonii quod adducic Mo- 
rinus L. 8.de Pocnit. c* i6. ti. xu vt conhrmec 
Scephani fencenciam, 8c probec ance Conftitutio« 
nem Alexandri IIU valui({e Baptifmum prarcermif-* 
fis iftis verbis , Ego te baptifo y poft Conftitucio* 
nem ver6 non valere , iicuc valuic Macrimonium 
dandeftin^ concradhim ame Decrecum Tridenti* 
num , poft ver6 Decrecum illud , non amplius ra- 
tum eft & validum s exemplum , inquam , illud ap- lOX De BAPTItMO.' 

pofitum non videiut. Iftud quippc dirctiminis eft 
inicrSacramenta qLioiummatcria in altquomora- 
U t aut in aliquo phytico conliHit , ut in prioribus 
pollit Ecclefu cciras qualdam lcgcs ac conditioRCt 
prxlciibere , quibus omillis iuhabilis dccUiatui aut 
irinillcr ad coiiteicndum , <iut furcipiens ad pcr- 
cipicnduni Sacramcnium: iic inh^bilesad contra* 
hendum Matiimonium dcclanvit Concilium Tri- 
dcntinum,cos qui non contrahercnt coram pioprio 
Patocho Hc tcdibusi & inhaMisdcclaratut Sacet' 
dos , quaiTiquani vatide & legitim^ otdinatus , ad 
abfolvendum a pcccatis , nifi jutifdii5tioncm bsbcat 
& Epilcopi otdinarii opprobationem. Quid ita J 
^uia ncmpematcija illotum Saciamcntorum con- 
fiftit in aliquo moiali : ctlm auiem rci moialis bo- 
nilas non fcmpcr abfoluta fit in fc , fed iclariu ad , 
vaiias [cmpotum , locorum & pcifonirum circiim- | D B B A F Y t S M O* JO) 

1J119U eft it^sq maceria ci^ia (orma ipfius » uc {em« 
>err^tum &t Sacramentum» fi illa obfervecur ficuc 
ipoc^et i nec poceft Ecclefia auc addere , auc dccra- 
lere quidqua^ exiis qixx Chriftus inftituic can- 
]uam abfoluci BecefTariaad fubftanciamSacramen* 
u Si igicur aliqu^ndo valuiflfec Baptifmus iine iftis 
feibis , £go t€ l^aptifi ^ adhjuc valercc non obftance 
leclaratio^e Alexandri IIU At nufquam valuifTe 
^oncendimus, qupd Aia Confticucione non primu^ 
lecbrayic S« jPo^icifex , fed tantum confirmavic an- 
aquw) jBcdefue do^rinam. 

Divi in Conclufione , jfta verba , Ego te baptifi ^ 
vd squivalencja, tffe ncccfTaria 2 ubi 

Obfervabis iS prpnomen, Ego^ ab/olut^nop 
efle necefTariuro , quia fatis exprimitur pcrfonabap* 
d£uis per verbum , tapcifo. 

Oblervabis 1 ^. quod fi verbo > baptifi « quis fub- 
fticuerec vcl , tingo , vcl , Uvo , vel , mergo ^ aur, 
MHaoy valid^ baptifaret , quia unus & idem tSi iU 
lonim verbormn fenfus* Unde dcferendus Innl^ 
cencius IV.« fcribcns in capuc i. JLe Baptijmo , ubi 
puut nuUum fore Bapciftnum » & quis diccrec , Ego 
feiTMs , vd ,, Ego foferdos te tingo , auc , ayino ^ 
s halneo. \An diftinSa trium perfinarHm divinarim invocatio 

pt abfilun necejfaria > & nnm valuerit olim 

Baptifmtis datns infolo Chrifti nomine. 

ScKinus difpucacionc dc Baptifmo c» a.ncgans 
iftis Chtifti apud $• Mattb* verbis , Ite docete om- 
nis gentes , haptifantes eos &c. contincri & prx- 
ceptum ^ formam baptifandi^ coufcquentcr doccc 
Apoftolos reipsa hapci&flfe in folo Chrifti nomin«* 

Imer Scl^oUe MagiftiP^ nonuoa eft opinio» 

Guij '104 DiBArTiBMo; , 

Sunc qui exiftimanc , non tanciim Apoftolonun 
ecate valuiflc, fed eriam fubfcqueme , & etiain 
nunc valcre Baptifmum in folo Chnfti nomine col- 
latum. Ita intiueie videtur Bcda Comraentario in 
cap. ro. Ai^oiLira.HugoaS. ViSoreL. l.dc Sa- 
cramencis pattc i$. cap. i. Magifter SentEntianim 
L. 4.dift. j.hrcera E. Cajctanus in Commenta- 
tiis, CK quibustjmcn, ediiione altera Romana, 
juffu Pii V. lententia hac cxpunda fuit. At cadnn 
in Hadiinni VI. Opcribus in 4.q. i.deBaplif- 
mo , adhuc lcgitur ; qui quidcm Opera ab illo an- 
tca, cumadhuc privatus cffec ,cxarata funt.typis 
dcinde Roma: cditaciim Pontifkatum gctcrcc.ipfo 
prajfcnte ac fpeiflante an. i jti. His acceJecc vi- 
dctut Voniusdifpnc. dcBapcifmoThed j.ubicon- 
tcndit idem omnino efle baptifacc in mmine Chnfii, 
ac (■« no>r-ini PAtris . & Filii , & Spiritih firBi j 
licet iudicet (arius cfTe 8c confulcius,fi trcs perfor 
Db Baptismo. 105 

rcm cnc , & confuctndinc magis probdtam. 

Sunr deniquc qui exiftimanc, ( & quidem noftro 
judicio vcrius ) nufquam in folo Chrifti noirinc 
collatum valuiffc Baptifmum , fed diftinftam Pa- 
tris, & Filii ,& Spiritus fanfti appcllationcm fcm* 
per ncceflariam fuifte. Cum illis fit 

CONOLUSIO. 

Diftinda Patris,& FiUi,& Spiritus fanfti invocatio 
abfolut^ nccefTaria eft -, nec unquam valuic , auc 
valcrc potcft Baptifmus in folonomine Chrifti 
€oliatus« 

Duae func partcs. 

Prima pars demonftrata manec , cx teftimoniis 
fiim Scripcurae cdm SS. Patrum qux adduximus fu« 
pra , ubi quxrebamus an Cliriftus aliquam Bapcid- 
mi fomuun pnefcripfcrit. Confulc 

£c ver6 perpecua & conftans EcclcfiaB univerfa: 
tradicio & praxis invift^ dogma ilhid Cacholicum 
demonftrac : nuili quippe alia regula ufa cft Ec« 
clefia in admitcendo 5 vel rejiciendo Hanrericorum 
Bapcifmo , quam expendendo , an incer bapcifan^ 
diun forma confueta & a Chrifto prxfcripta , in- 
Tocationempe crium divinarum perfonarum, ob« 
fervaca fuiflec auc vioiau i ica uc jufli finc rebapci« 
lari qui jn alia forma fiieranc baptifati* Sic Con- 
dbum Nicxnum I. rcbaptifari juffit Paulianiftasi 
Concilium Laodjccnum , Moncaniftas ) Conc. IL 
Arclatenfe Cam 16. & 17. Phorinianos ^ Conc* 
ConftancinopoU I. quod eft generale IL Euno* 
mtanos , Moncaniftas , SabcUianos» de quibus 
omnibus diximus ancea inicio hujus QuxftioBis. 
Unde Conc* Arelaconfe L an* 314« Can* S« iic loC DtfiAFTIIM*. 

T. i.tfM*. dcccmit : PUcnit , ttffisd Eeele^mn ati^ms 4e bd^ 
f.Hii, h,refi ventrit , iaterregext etm Symbolum ; & fi ft*' 
vidtrint eumin P^re, tf* Filia , dr SfiritufMxSt 
e(fe IfAptifatffm ^ mantu ei tantkmimfonAtit» ,MtMe^ 
eipiAt Spirititra fanClHm. Qjtod (i iitl:rroga.tMS mn 
refpondertt hanc Trinitatem , haptiftmr. Quo IB 
Canone iftud obicer obfcrvabis, coHcAivuiii no- 
nicn Tiinitatis cxponi pcr diftin^taiiicnumccatio- 
nem Patris,&Filii, & Spiritiis fandii quodctiain 
difcrcc docct S. Ambrodus Lib. dc Myfteriis c. 4. 
T.i. f. )jo. Poftquam cnii» dixit , Tit baptifittus es in nomint 
''•C- Trinitatis; rtacim cxpltcat nomcn coUeftiviim, 

fa^i e.xprefsa cnumecationcpctfonarum: Confefftts 
es Patreni , inqail , recordare ^uidfictris ; cenfr^us 
es filium , c.mftjjus es Spiritum fandum. NoD fuffi- 
cciet igitur ad vcritacem Baptifmi , /i quis diccret , 
£^0 t^i-.tpiifo innomin: Trimtatis. 

Ptobatuc etiam racionc quam adducitTettullia- 
putSui , ibi Ecclifia ^hs triHm c$rfHi ffi. Alludic 
TertuUianus e6 loci ad publicam profeffionem &- 
dd in Pacrero & Filium & Spiricum fanfturo > 
quam a bapcifandis exigebac Ecciefia. 

Secunda pars , nempe nunquam valid^ coila- 
tum fuilTe Bapcifma in folo Chrifti iK>mine^ 

Probacur au(2onrace SS. Patrum » qui expo- 
ncntes ea ipia Scrxprars loca in quibus aliqui bap- 
rifati dicuntur in nomine Ckrifti, docent reipsa 
eos f uifTe bapcifatos in nomine Pacris ^ & Eilii > & 
Spiritus {znCtu Itaimprimis 

S« Cyprianus Epiftola 7). ad Jubaian. Jefu p^ig. n€. 
Chrifii mentionm fkcii Tetrns ^ inquit , non qHofi -'^. *• *»* 
TateromitteretHr , fed ut Patri qHoefHe FiliHS ad^^^* 
}HfigeretHr. 

Audor anonymus fed antiquus , Cypriano coe- 
taneus , in Tradatu cui tituius eft , Non debere 
denno baptifari ^ ^Hifemet in nomine Domini noftri 
hfn Chriftt fint tin8i » probat quod etfi a bapti- 
(andis invocaretur Chrifti nomen » non tamen in 
fbli iK>minis ipfius inTocadone , fed ifi nomine 
Pftcris» & Fitii , 8c Spidcus fancSbi bapcifaci cef>- 
fendi. fint. Ne^jne aftimes ^ inquic , hnic traSatm 
mmtrariHm effe , ejHoi dixit Dominns : Jte ^ docete 
mmes Gentes in nomine Patris ^ & Pilii , & Sfirt^ 
tMS fanSli ; ^nia cnm hoc vmtm & omnibns m^dis 
in Ecclefia obfervandnm pt ^ & obfervari ^HOfne 
folitumfit ^ tamenconfiderare ofortet ^nod invoca^ 
tio nominis Jefn non dobet a nobisfmilisvideri^prop^ 
tervenerationem & virtntem ipfins nominis» 

S* BaHliusLib. de Spiricu fauifto cap* ii. cui 
riculus , AdversHS eos (jHi dicnnt fnfficere Baptifma 
tantum in nomine Domini ^ ex profelTo Conclufio* 
Dem noftram demonftrac > 8c in fpeciem contraria io8 D I B A f t I 1 M o; 

HJii. Vtt. nonnuUa Scripiurx tcftimonia conciliac. Ntmiomi 

r, i,r.i<;.inc]uil, in frMndtm inditcat iltud ji^ofloli . ^«ii 

mmen Parris & Spiriris fanili memionem *» Bm^- 

tifmatis commemor.tr:0ne frc^uemer amirrit > nejHt 

ideopHter nfitm hArutn vocum e^t indi^trtnrem 

SiijiiidemChrifii afpdUriototiut Deitnris efi prv 
feffio ■ tjiiippe •jfx^mnl decUr,tr & Demti ^iii »nxit, 
dr filinm ^Hi un£ius ell , & Spiritum' f/tnSlnm ej'U 
ikJ. D. eji unSlio. Ec poHea : fiieritr interiitm & Spirirut 
tamitm in B.tpiiJTHiitt feciffe mentionem ApojiolHs. 
Omnes enim, inijHitprimtCor. iti inimo corpo» 
& inuno SpiritH baptif.itifHmHs,&c. jftnott idr» 
tfuisdixerit perfeUum effe Bapiifma in jiio fotum 
Spiritusnomen invocJitHm efl. Oportet enim ittvio' 
lahilsmmaneretritditionem &c. ficuc fupr^ rerali- 
mus , cHm quxrcbamus an Clidnus aUc[uam Bap- 
tifmi formaii) pixfcripfcrit. 

Minim ccrtfc eft.ooiiiifre VDlliiim nifeiit. i. ic Db BApTisMe. 109 

ft contrariHs legiJUtor : Chrifli s ta,mcn fine per^ 
eSione bsiftifabit , imo fenitHS a pecoatis likerare 
'onpoterit j ejuosafebaptifatos exiftimaverit. 

Otigenes in capuc 6. Epiftolx adRomanos : 
*Hr ^ inquit , hic Apoftolns Chrifti nomen aJfHmpftt ^Hf^ Parifg 
'icens : ^icHm^Hein Chriflo baptifati fnmHs ; cnm 1619. T. *, 
tiifHe non habeatur legitimHm Baptifma , nififnb /- jyx. A. 
omine Trinitatis} Deinde refpondccur : QHoniam 
oc loconon tam Baptifmatis rationem ^ qnam mortis 
Thrifli difcHtere CHpiebat. 

Tbeophiladlus in capur ulcimuin S« Lucar* i>HO' gjif^ PMtf. 
\odo , inquic , Baptifma in nomine folins Chrifti i^ji./.Mf* 
eri intelligemHs , prafertim cnm alih doceamHr ^* 
aftifari innomine Patris , & Filii ^ & Spiritns 
vt£Hf Primiem dicimns , qnod qnando dicimus Bap^- > 
ifmafieri in nomine Chrifti , non dicimus ^uod opor^ 
tat infolius Chrifti nominefieri. ^ 

Sm Augufhnus L« i« contra Maximinum Aria« 
mm cap. 17. (olvens objedionem illius adversus 
livinicacem Spiricus ran<3;i ex eo dudlam , qu6d 
Scripcura rerum creationem Spiricui ianAo non 
idiicdbac , refpondet exillo Scripcurs (ilencio male 
fnferri reipsa Spiricum fandtum Creacorem non 
!fle i (icuc ex eo quod Scripcura aliquando afferac 
Kipciiacos noDnullos fMiffe in nomine Chrifti . non 
propcerea inferre licec eos bapcifacos fuiife in folo 
Qooiint Chcifti , non appellaco nomine Pacris Sc 
Filii & Spiricus UnStu Audiatur S. Do^n Si 
mem ^uia non eft-nominatus , ( Spiricus faiiftus ) r.t.^.71;; 
fuodet/am perillum faStafit creatura , quando de A. 
filio diSumeft , Omn^peripfumfaHa pmt \ ideo 
mas Dei Spiritum non effe Creatorem : procul 
dubio , nec in ejus nomine poteris baptlfatos dicere , 
juiius ait Petrus : jigite posnitentiam , & bapti^ 110 DeBaptisuo. 

fetur umfjuifjHe vefirim in ntmine Demitii hfn 
Chrifli ; quia mn Ait , & SptriiHf fanSi : nec /« 
Patris mmini % (jiiia nec ipfe ibi efl nominatin. Si 
tiHtem etiam fion nominatij Patn dr Spirifn fan(lo , 
innomint JefnChrijiijup fitnt baptifari -^ & tamm 
intelliguntitr non haPtiftti , nifi in tiomine Patrit , 
& Filii j & Spirititi fanSii : ciir non fic andis de 
Filio Dei , Omma per ipfumfaHAfnnt; iit & noH 
nominatnm intttli^as ibi etiam Spiritnm ranSitm f 
QuolocoS. Do6torregulam prrfcribit folvendis 
przfcmis controverfisc difficultaiibus maximi bp- 
portunam : fciltcet , quando Sctiptuta alicujus 
cantum pcrfonx dtvinx meniionem facit , aliai 
non cenfcri cxclufai i imo omnes prxfupponi , cilm 
trium divinanim perfonarum una Ht opcratio, ^cut 
una cflcfTcntia. 
r 8.^4071 Vencrabilis Beda Lib. varianim quzftionum , 
D E B A i> T I t M o; tlt 

nominis Chrifti. JnChriftum b^ptifMttm tffe , in- T.i.f.i<d. 
quic y nihil altHd indicat qnkm in illttm credendo A. 
fdlHtifera aqna tingi. Fieri antem non poeeft ^ Ht in 
CbriftHm credamns , nifi Patris ^ & Filii ', & Spim 

ritHs fanEli confcffione imbHti fiwHs Enimveri mi. Ba 

ejHanam verborum fbrtna adhihenda effet , Dominus 
DifcifHltsfHis expofnit , Baptifantes eos , inqe^iens , 
itinomine Patris j & Filii ^ & SpiritHsfanlli. 

SolvHntHr ObjeUioncs. 

Objicies I*. Conftat ex Aftibus Apoftolorum , 

mukos in nomineChrifti baptifatds fuifle. Cap. i. 

V. ) 8 • S* Perrus aii : Panitentiam agite , & batfti- 

yittsrHnHfjHifjHe vefhrkm in nomine Jefa ChriJK in 

nmijponem peccatornm, 

Op. S.v. 11« Cam vero credidiffent Philtppo 
mvMngelifanti de Regno Dei ^ in nomine Jefa Chrifli 
itMptifabttntHr viri & mnlieres, 

Cap.io. v« 48^ Jnffiteos ( S* Petms) bapti-- 
fari irt nomine Domini Jefn Chrifli. 

Cap. 19. v« ^.dequibufdamdircipulis quos S. 
Paulttsinvenic Epheli , dicitut : Hisanditis ^ bap- 
tifatifHnt in nomine Jefn. 

Refp. ex cicatis modo SS. Pacrum reftimoniis 
pacere ad propoficam difficultatem re^nfionem » 
qu« criplex aftcrri poteft. 

Prima eft , nomen Cbrifti in Daptiimo appella- 
cum fuifTe ^ non pnecermiftb nomine Patris 8c Filii 
ic Spiritus (sinGtiz un^ enim perfona nominatas cx- 
teut noti cenfentur exclodi » im6 potiiis fupponun* 
(ur pariter appellatas* Ita cdcponunt S» Cyprianu^ » 
Anonymus , S. Bafilius , S. Auguftinu6 , Beda. 
Atque , ut aic Eulogius apud Phorium in Biblio- 
theca Codice 1 8 o* QmddiStHm efl iet jtHis de iis 111 Db Baptismo. 

„_ ejui B.iptifmiirH Joamiii accepijfent , His Muditit , 
j. b^piifiitt (itnt inmmine Domini Jefu ; hocejif ^uis 
*. bAptifatifumjuKta traditio/iem , doSlrinam^ne Do- 
minijefu. Qjiare & alihicumdtcit: InChrifio Vtl 
inmorteChrijlihaptifatifunt, eumdem fenftm dt- 
bemus intelligere Ji^nificari \ hoc rfl , in nomtm 
Patrii , & Fihi , & Spirtius ftnili baptifati funt. 
Stc emm docuit & tradidit Jefiii Chrifius Dt- 
minusnofier, nc Baptifma fitret. VerHimile quippe 
non eil, Apoflolos tam rcligiofos Sc acciiracos man- 
datorain Chrilli obrccvatores , tam foleinne pr»- 
cepuim bapiif^ndiin nominc Pattis, & Filii , & 
SpicitLis fan^i Jaium aChiirto Matih. ,3.neglC' 
xifle. Imo lcgimus ab iplis reb.iptifacos Ephefios, 
quoii declacaffcnc fe nihil auiliviffc dc Spiritufan- 
d:o- In ijiio ergo , inquiunt hi\.. 1 9 . v. 5. b.ipti\ati 
eflis? Qua c^uiflionc lupponunclolituin fuiffccx- 
b )l b A 1> T I I M b. II) 

iJp&hJcns ait ; Credo Filimn Dei ejfe hfim Chri'^ 
}Km. EtJHJfic fiarecurrHm i & dejcenderHnt Hter^ 
fHeinatjnam PhilippHS & EnnHchMfs , & taptifii» 
n$ eum. Ubi obiervabis kion addi , Saptrfitvit tmn 
n nomine Chrifii , ficut aliis in locis . Quid ita i 
liiia Eunuchus ille jam Aiam in Chriftum fidem 
«bfeflus fucrat. lUud crgo ^ in mnnne Chrifii , in*- 
elligi debct ^ non e^ parce miniftri baptifantis ^ 
[uau inter j^aptifandum Tolum Ckrifti nomen ali- 
[uando expreirum & appellatum fuerit , fed ex 
larte fubjedi recipientis Baptilnium , a quo exi'^ 
^ebatur ptius fidei m Chriflum profcilio. 

Tertia rcfponfio eft , baptifari in nomine Chti^ 
ti fithil cfTe aliud iquam baptifari i)apcifmoChrifti> 
n cjus virtutc & audtoritate : ut nempe Baptifmus 
ilbrifti diftinguarur a Baptifmo Joannls quo tin^ 
ti dumtascat tucrant ii dc quibus diclcur A£t» 19* ^ 
'•5» BaPtifiati fimt innomine Jefin ; id cft, Bap* 
iiftio Cnrifti^ Iftud , in nomine , farpiiis ufurpari 
b Attiftoribas (acris pro virtute fcu aui5loritate» 
OMmifeftum cft cx S. Pcrro h&^ 1% v. t> • ubi fanana 
Itudum ait : Jn nmine Jefin Chrifii NazAnni finn» 
re & ambHla. £t cap. 4. v. 7« Saccrdoccs & Scri- 
^ fic interroganc Pctrum & Joanncm e In {jhH 
imute ant in «jHo nominefecifiis hoc vos f Refpon* 
Sonem confirmat ThcoptulaAus in cap« «4. S« 
Locie» Quando dicimns , inquit» Baptifinafieri in ^^i^Ut*^ 
nmine Chrifli , non dicimHS qmdoporteat in fioliHs 

Cbrtfiinomtne fiefi , fid (jHod Cbrifii Baptifma 

ffgritMalefit 3 non JHd^CHm\ HecjHecfHale Joannii 
infOBnitentiam folkm ^ fed & commnnidnim Spirit&s 
QmSi & remijfionem peccatornm confe^at^, 

Inftabis : Tamiftud, in nomineChrifli ^inAc^ * 
ubus Apoftolorum fignificat in invoca^ione , quan 
J)€ Baptifimo^ H lI4 D E B A 1? T I S M O» 

apji! S. Mit[li. c. iS.ifi nomine Pairis , & W;7> 
& Spiritu!f.tn£Ii , fignificct in JDvocacione fcuap- 
pcllatione PatrisBc Filii & Spiiiius fan£ti , noo 
vccb tantum in virrute &c audoiitAte : atquihoC 
pofticmLim vemmcft j cigo&c. 

Kclp. 1°. ncgo maj. Inliiscnimrebus quxfaAi 
fimr & pcndcnc avirtutcChrifti, EcclefisacTra- 
diiionis judiciiim audiii dcbet : atcx pcipctua Ec- 
clcli.cjnaxi acTcaditioniscoiiftaiitisjudiciocoDftat 
iilud , inmmini Patris , & fiHi ,& SpiritHifdit» 
ili , apud S. Matth. idem elTc ac in invocadone 
fcu appellationc , quia intcc baptitandum fcmpec 
invocatumcll nomenPairis & Filii&Spiriiusfin- 
i\\. Atnonitacftde nominc Chrifti faltcm folo, 
pei- c\cliifioncm aliirum pctlonarum ; nurquam 
enim cx Traditione Ecclcfiz dcmonftrabitur va- 
lui{rc Bjptifmum fub invocatione ibliu& nominis 
CliiilUcoilatum. 
ft B 16 A p T I s M o; iiY 

HiM , fnoiio in nomine Jefn Chrifli , Hbicnm^ue & 
fk^modocHmcjHe Centilem baptifatHm remifftonem 
wcarorHm confefHi poffe , anando ipfe Chriftut 
yentes baptifari jiebeat inplena & adnnata Trini" 
ate ? Opponk ibi S« Do^or Baptirmum in nomini 
^hrifti , Bapcirmo in plena & aduliaca Tcinitace \ 
ruqui, juxca Chrifti mandacum ^ conferri debet * 

in noniine Pacris , & Filii , & Spiricus fandi -, ac- 
^e Scephano ejufque fcquacibus objicic , quod 
(ontra iftud mandacum^ratum habelr£nc Baptifmum 
in nomineChrifti collatum* 

Idemreferturin Adiispaffionis hujus S« Mar* 
tyris & PohiiBcis ^ K\\A y tefte Baronio ad ah.i j $ • 
H. AO»accuracaiunt & fide digniftima. Narracur 
enimibid.n. ai.fadxdfrequehtic^onvcntu ih ^ry^T.i.^. y;d. 
pca Nepotiana , Scephanum in nomine Domini 
taoftri Jcfu Chrifti b^ptifafte , & figno facri My fte« 
kiiconlecrafrenumciocehtum 6c x^Qto^ tamviros 
i^aim mulieres* 

De Nicolao !• Cdnftat ek ejus Refponfo ad con^ 
foica Bulgarorum cap* 104* ubi (ic loquitur : A 
i^tedam J ndao i nefcitis Htriim Chriftiano^ an Pa^f. I. ^««^ 
^mto^mnltoi in patria veftra baptifat os afferitis > & f^. y \%^ 
fmid de hisfit agendnm confniitis. His profeOv fi in B. C 
namine SS Trinitatis > vel tantkm in nomine Chri^ 
fti , ficHt 1n ASis Apoftolornm legimns > baptifati 
fnm 9 ( HnHm qnippe idemejHe eft ,HtS. exfonit Am - 
irefiHs ) conflat eoo non efte denno baptijandos i fed 
frimkm Htritm ChriflianHs an Paganns ipfe^ JndaHS 
txtiterit ^ velfipofhnodwnfaSHsfHerit Chriftianns^ 
urveftigandwn eft. Qjoannfis non pratereHndHim efe 
tredamns , qnid heatns de Baptifmo dicat Angnfti*^ 
dnsi Jamfatis ^ in^nit , oftendimns ad BaptTfmHm 
fiw verhis £vdngelicie co^fecratnr ^ tton penintH 

H 1] tl<S Dl &AtTISt(0. 

(njufijuam vel d-tmii vel accifientit errorem , )i-Ji 
de Patre , Jive de ftlio , /ive de Sptritu [ahUo aii» 
ttr{e'iiiat ^ujim deCirinA caclejiii iiijinHAt. 

Rcrp. ad aiidofitacem Stcphani, i*. inceitunr 
phiic clTc an S^ Cyprianus dc Srcf Jiano loquatux t 
aii cnim tan:um, Qui^iiim dicant j qai vCto itli Oat, 
jion cxplicai. Ncc pboe liquct an quod ibi afTcric 
S. Docior , lcgciic in ipsi penuina Stctliaiii Epillo< 
la: lianjqiiippclca jubjiJiioacec.iillcnarrat ; as 
vcr:Iiiiiilc ni>n viiiciuE , .Stcuhanuui /viipliffe Ju- 
b^iinoinrciiiolionbits Ahicx panibusfipilcopOf 
&noii IjniloCypiiano Caiiliagincnn Epifcopo, 
po('eiiiin cuiii ad ipfum teiii niififfcr Dccretum 
ilc non rebjpiifandis Hxrecicis , ficut ccUigitui cx 
ipsi. S. Cypciani ad Pompciuui Epiftola n. 74. 

z°. Eltodc Sicpbano toquatur S. Cyptianut , 
paccipluis di^Uin fit , euin Srcph^ni mcmem fif 
icnfumfaiisaffccutum 11011 fuiiTc , cum oillima- 
I>B RA^TllM^i. 11.7 

loner&e inter ipfiim &S.Cypmnum excitatx;noii 
nim de forma Baptifmi , ied de (ide miniftri age« 
aturinierillos: tum quia Stcphanus in nulla re 
Traditione difceflic 9 quifolemne iftud emifcrat 
)ccretum , NihilinnovetHr, niji ^HodtradiPHm efi: 
ctoca docet Traditio , Baptifmumconferridebere 
Lib invocarione e!tp(efsa trium perfonarum SS« 
rrkiitatis. Tum quia in iili^ ipfis AAibus paflionis- 
!• Srephani quos commcmorat Baronius ad an« 
^hrifti 159. n. aj.. refertur Nemefium Tribunum 
lilitum a Stephano baptifatum fuiflfe fiib hac ibr« r,t p s\<^ 
fta » //7 nomine Patris , & Fllii , & SpiritHsfnnEii 
Mptifo te. Quando igituriniifdem Adibusrefcr- 
urcumbaptifaflTein nomine Jcfj Chrtfti, pcr iU 
ud, in nomine , intclligidebcc in virtute feu cu- 
toritateChrifti , feu Baptifiiio Chrifti. Titiii de^ 
lique quia Firmilinnus Cypriano & Stephano co.t- 
tneus , ccftatur SEcph^num rcipsa baptifafle in 
>lena & adunata Trinicate. Sic loquitur in Epi^. 
lolaadCypriaiiumintcrCyprianicasn. 7^. ///;;.'/ ^^/. 14^. 
jHo^fieahjHrdHm , jned non VM antejHdrendum effe 
fmsfit tlle (fui baf^tifaverit , eo tjH^d ^ni baptifaius 
Sir , gratiam confeqHi potnerit invocata trinitate 
mmnum F-atri^ , & Filii , & SfiritnsfantH, Idom 
qooque poft narratam dicmoniacae cujufdam fft 
miiuc hiftoriam &bdit : Qnid igitur, M , de hH» ^H ^^ 

JHfceBaptifino dicemus maxime ctu neofymbo^ 

Inm defuie Trinitatis ? Igicur , tefte Firmiuanp ^ 
f quamquam in Stepbanum parum propenfo ) Ste^ 
phaous Dapti^bac fub invocaiione triniratis notf^ 
minam Pacris , & Filii , & Spiricus faih^li» 
Ad audloricatem Nicolai I .. 
Sunt qui in ejus Rcfponfo duplicem diftinguun^ 
ptftcm.; priorem in qua agic dumtaxat de (ide bap-^ 41 S DiBArTisite^ 

tifanili , nondc^rmaexpuie minillri bapHAtM 
tis ; acejus meniemefreaiunt, paium fciticet le^ 
fcrican qmb^pcirandos cfl tc^etqi Te ciedcre iO: 
Tiimcatcm , aut in Chtiftum , ciim uqum & idem 
ijt : iftud ergo » baptifiri 'm nomine Chriffi , ift 
mcntc S. PoDiificis , atrcnditur ex paite fiibjedi 
fcu AtTcipientis BaptiTmum > i.i\w poflulfibatur 
iidesinClirinumi non ex partc miniftsl . (|uall 
vciba \\\x tantura rufficeie volociic pto &iima Bap- 
tifmi. Rcfponfionem probanr, quia S.Pontifexad-. 
diicic aut^oiitatcm tiim Aftuum Apofk>lorum >. 
tumS. Ambioliii : a: in illis locis uon agitur A^- 
lorma B,tptifmi , fcddefide baptifandi» Pofterio-- 
icm veroKcfponfi partem aiunt fpcAaie mtniftium, 
Baptifmi , jn cjlio exi};ii , ut vcEbis Evangelicix 
uiatur pro forma : nibitominils jubet examinari», 
quis Hi iUc minidcr , nn Judxus , an Paganus , ati. 
jnde racum eflfe , H velin nomine Triniratis , veL in 
nomine Chrifti conferatur : fub disjondiiohe enim 
ucrumque proponit* 

Nec ob(lat,qu6cl in con firmacionera fui Rcfpon* 
£ adducat au&oritarem Adluum Apoftolorum Sc 
S* AmbroHi , quia nempe in ea perfuaGone fuic 
Nicolaus , his in locis fetmonem efTe de Raptifma 
revera dato in folo Chrifti nomine. Adde quod 
S« Pontifex loquaturdeeoquopofito non funt re- 
bapttfandi illi Bulgari , quo vero fublaro forenc 
lebaptifandi : at iftud nuUatenus intellexit de fide 
auc ex parte baprifantis , auc ex pacte bapiifati -> 
fiquidem ex profefTo citat AuguAinum dicentem x 
non Pertinsrs ad BafrifmHm verbis Evangelicis 
€0nficratHm cuj-ujquam vel dantis vtl accipiemis er-^ 
rorem > ergo illud intelligere dunKaxac potuic dc 
formaper miniftrum pronuntiata, quiiideprehen^. 
dacur baptifaffe in nomine Trinitatis aut in nomine 

Chrifti, Baprifmus ratus eft nec itcrandus^focus 

Tero nullus & iterandus. 
. Alii igirur refpondent, S« Pontificem ex privata 

ioa fententia excra quasflra re^pondifre, valere Bap«. 

f ifmum in nomine Chrifti coilatum: de hoc eninx 

iBCerrogacus iK)n fuerat , & idud obiter inferuit fuo. 

Refponfo, quod hac in parte Eccleiix univerfs Ju*. 

dicio probatum non fuic y adeoque > falva quz ip(> 

dcbetur reveientia , deferi poteft. 

Objicies )^. au(5^oritatem aliquomm SS« Pa« 

mim , Cypriani , Hiiarii , Bafilii , Ambrofii &C 

Bemar<li , qui omnes ceftantur Apoftolos in fola 

Chrifti nomine valid^ baptifaflfe. 

S« CyprianusEpift.73* ad Jubaianum, docec 

jtpoftolos baftifajfe JhJoos in nomine Jefn , Gentihs ^if • ^*** 

miim innomine Patris^ & Filii ^ & Spiritisfan£H. 

Hiiij S. Hilaiius L< de Syoodiscontta Adanoslo po^ 

l^iV. ntv. ftrema cditione n. 85. A^f pafinmi jlpajleli , io« 

f."9»D, quit, reperi^ntur in crimint , ^ni ^Aptifarr in ut^, 

rHtne Patris , & Filii , & Sfiritks ftnSijuffi .tMl^ 

tjtn initowine Jefulfjptiftirunt. 

S. BaftliusUb.j. advcisua £unomium C3p< f^ 

■ /•i>5' Qgfiff,^ inquii , ^tttcrtdidtrinttK tdaQ* fMtrim ^ 

jHb:t baptifAri m Trinitatis nomine. Pttrnt veri ttlt 

hidtos <iMi de Chrifio occidtnd» CMJunmtnt , Mcpit- 

tiitsntii ducehaTititr , Pcenitejt , incfuit, unMmqMtm- 

<}Ue vefiricm , fratres , vefira maliti^ ac via pravst 

at^ne haptifetnr innomine Domitii hfu, &■ falv*' 

himr : lAK^nampoJfit eadcm effcert Piliui in lavaeri 

regetierAtittnt , ejHa Pater- & Spiritut fanRiis tffi^ 

lh4. B. f j,,„, Ecpaulopoft: Frjinteji Spiritus fanilits im- 

^pofioiueaiem ape>-Ari por-^fi , tjua P.itrii ac Filii 

tiomeniniii (jni ex Ociiiihutertdiderant ,(^ Demi» 

171 Jefunomen in iii iuis pceyiimer-it }-udAis , ( nema 
D I B A p T 1 s M 9: »r 

TIo« Quia ubi in Scriptucis aliqua divina opesa'. 
lio vcl Patris , vcl Filii » vel Spiricus (zn&i dehgna- . 
tiir , ecfi una tanrum appelletur pcrfona „ ad omnes 
famen opcraiio illa referri dcbet, quiauium pei:- 
ibnaruni una cft & omnino par virtus & autoritas. 
Hanqaurcm fuam refponfionem confirmat fanftus 
Do6lor duplici exemplos nempe Eunuchi Candacis 
Regins , qui baptifatus tantum in Chtifto plcnum 
confecutus cft myfterium ^ & eorum qui ASt. 19« 
lcguntur baptifati tantiim in nomine Jefu Chrifti, 
nec ramen in his iteratum cft Baptifma , fed nova* 
lum. Audiatur fandtus DoAox» Dtniqw: c/£thiopf 
EiMHchHs Cand^cis Regind baptifatus in Cbri^a 9 a*^' ^^ 
ftennm mjllerium confscHtus eft, Et illi t/ui negave^ 
rnntfe fcire SpiritHm fanSlHm^ tjnamvis baptifatos 
fi dicercnt injoannis Baptifmo , baptifati fnnt po^ 
fiea,.;Baptifati Jnnt itaqne in nomine Jefn Chrifti \ 
nec iteratnm eft Baptifma ,fed novdtnm , nnum enim 
Baptifma. Vhi antem non eft plenum Bapti/matis 
Sacramentnm^nec principinm velfpecies alitfuaBap^ 
tifinatts aftimatHr. PlenHm autem eft , JtPatrem & 
Hlimn & SpiritHmfan£lHmfittearis. Si nnum neges^ 
totum fuhrHes. Et ejnemadmodumfi unum in fermone 
cmiprsh:ndas ^aut Patrrm, afu FHium, aut Spiri^ 
mm fanctHm i ftie autefn nec Patrem , nec Filium , 
9iec Spiritum fanEtum abntges , plenum eft fidii 
Sacramentum i it-a etiam cjuamvis & Patrem & 
EiliHm & Spiritwn d^cas , & aut Patrif , aut Filii , 
OHi Spiritus fanSti minuas poteftatem ji vacuum efi 
omne myfterium. Denique & ilU ipji qui dixerant .* 
Nec Ji Spiritus fanUus fit audivimus ybaptifati funt 
poftea inmmine Domini Jefu Chrifti,...Nec contra^ ihidf.^oi^ 
ninm dehetvideri , quia^Hamvis etiampofiea t^ci- ^* 
Wmfit de SpiruM^ tamen creditum efri (^ qHodvcrbg 1t» D 1 BAP T I ■ M.t>i. 

tacimm fmrat , exfreffkm efl fide. Ckm enlm Milm 
tnr: In mmine Domini feft Chrifii, p er mit ttrem 
nominis t!i:phtHm myjieriHmtji , net iiChriJH Bap' 
ti/mate Spirititsfep-trdtMr, tjHtA JvMnnej i» ffco^ittti' 
tiam Ii.iptffAvit ,Chnflus iitSpirtru. Mtwc antem 
ewpderimntHtram tfutmadmo^tim in Chnjii namine 
plenwn effe myflerium legimHS Baptifmatis Saera- 
mentHm, itit ttiivn CAaSa tatst]tm SpiritHnuncitpato^ 
nihil defit ad mylterii plenitudinem, Ratienem ft' 
^uamur; ^nia ^niunHm dixerit tTrinitattmftfrna^ 
vit. Si Chriflum dicas , & Deum Patrem a. <jho une- 
tui efl Filiifs; & tpfum ifui unUus efl , Filiiim, & 
Spiritiim -jrio Hn£tus efi , defignalH. 

Ex quo S. Dodlotis [eftimonio duoucgcri pof^- 
func. 

PriiTiuiTi,ratume(re Baptifmum qui confcrcur fuf^ 
invocatiotie lcuappelUtione unius dumcaxac pec- 
fons SS. Trinitatis, modij fides habearuc fanaSc 
I>B BABTISMO; 11} 

cAm adducit excmplum Eunuchi Reginx Canda- 
cis , & aliorum qui bapcifati leguntuc in nomin^ 
Chrifti , fupponit in tali Baptilmo reipsa folum 
Chrifti nomen fuifiTe appellatum ; alias exempU 
bxc ad rem appofita npn fuifTcnt. 

Denique S« ^ernardus Epiftola 40 )• ali^s )40i; 
ad Henricum Archidiaconum , interrogatus quid 
riTet fentiendum de Baptifmo in extremis CQllato 
tah ifti verborum formula » Baptifo te in nomine EditMof 
Dei/!r fanS^ & verdCrucis^iLC x^f^xxAtv.Egovere hU. tV u 
hmtc taptijatum pHto i nec fonnm vocis , veritatifm 319 • ?• 
jMr/ , & pietati intentionis prdjudtcare potuiffe^ 

Refp, ad fingulos SS> Patres^ 

Ad S. Cyprianum : Non loquitur fanftus Doc- 
K)C de forma Baptifmi , fed de profe{Iione'public^ 
fidei iHius qui baptifandus erat ; aitque a Judsisi 
poftuiatam fidem in Chriftum , 4 Gentilibua vero 
in Trinitatem : non qiiafi diverfa lit fides in (e , fed 
qma varia fuit explicita fidei profeffip ^ quae a bap^. 
lifaodis exigebatur* Sica Judzis, qai ja&abam, 
inquit , fe fatrem habere , poftulata eft explicita 
profeftio fidei in Filium \ a Gentilibus vero qui 
unum in tribus petfonis non agnofcebant Deum ^ 
poftulata eft explicita profeilio fidei in Trinkatem. 

Ad S«Hilarium: Baptifmus in nomine Chrifti 
idem eft apud ipfum eo loci , ac in vittute & au-« 
ftoritate Chtifti-, imoex loco citato infectur po-. 
tias Apoftplos baptifafte fiib invocatione exprefsa 
SS.Trinitatis» Namque ejus fcopus eft ut oftendat, 
ra Scripturx teftiihoQia qux Ariani tanquamcon- 
Kcaria ^ pugnantia pbjiciebant, reipsi non pugnarc 
inter fe \ Sc inter alia adducit textum Aftuum Apo^ 
ftolorum , ubi refenur multos in nomine Chrifti 
fuiflfc ba^tifatos ^^ c^m um^n Ctu;iftus cxjprefs^ juf* 1X4 I>l B A ^T [ • M.»: 

jcrit baptifandutn in nomine Patrti,.&FlUi>,^ 
Spidtils fandli, c[uzloca,juxta S. DoAoieni,noR 
pugnanc intei (e : at pugnarent omnino , fi teipsa 
vcllet ApoIVolosbapiifalle inroloChridi nominci 
violafTenc enim mandatum Chrilli, apud S. Matth.. 
c. z8. Alia igicut rattonc conciliaii cateflimonia 
non polTunc , (juim (i dicamus Apoflolos nurquam 
bapcifaire in folo Chcifti nominc i Sc textus in fpe-^ 
cicmoppontosexponendoselTede BapcifnioChii- 
fti, hoc eft vircurc Sc auiftotiiace Chrifti coIUto. 
Ad S. Bafilium : manifeftfeconftitcxteftimonioi 
JpltLisimer probationcs ConcIu(ionisaddii6to,eutnk 
in concraria pUne fentcntia fuiffc. Senfus igifUt 
ilhus in loco unde fuinitLK objeifiio eft , Baptifmum 
in viiTUte Sc au6koricate Chtifti collacuni ratun 
cffc : cadem quipp: etV tcium pecfoaatum vinusc,^ 
cadem aui^oiitas Sc opetacio, quod demonfttan. 
iKim iufcepcrar, nt indc probirec SpirJtum [aii' 
D H &A > T I I M O; Il| 

modo ficics in otrnes habeatur : quM fi om« 

>ellarentur , & aliqua negaretur » vacuum 

yfterium , id eft , nuUum gratix efFedluifl 

jeretur qui Baptilmum rufciperet»Qu6d v&« 

atur fandus Doftor de fide baptifandorum^ 

ex bis verbis, loco in Obje^ione citarot 

}i , ijHia nec in Chrifii n4min€ ^ nec CHmfide T%»* fXQU 

r fanni bkptifati fnerant , nm pBtuernnt ac^ ^* 

Bdptifmatis Sacramsntum. Ec poftea : Ple^ 

'emeli[li^^ii(irizmSzcizmcoxvxci)fiPatrem& 

SpiritHm^uefanilnmfatearis, Si unnm neges^ 

WTHes,^. . Ec poflea: Ita etiam quanrvis & Pa^ 

' Filium& SpiritumfanElum dicas j & ani 

. aut Fjlii , aut Spirltus fanSli minuas potefia^ 

acHum eft onme n,jfierium. Qii« fani verba 

illro bapcilantc exponinondcbcnt^nifi ve« 

'oftorem in co crrore verfacum fuifTe, (ideni 

i pknc neccfTariam cHe ut Sacramenta va" 

nficiat \ hoc enim imporcarent verba lauda^ 

ie miniftro loqueretur fan^sDodor: ve« 

> illo crrore alicnus omnino fuit ; igitur de 

;o percipicnce Sacramcncum loquitur. 

S* Ambrofiiim , cum ex profefTo agic dff 
Baptifmi , alfirinare eam vcrbis Evangelicis , 
ns Patris, & Filii, & Spiritus fan(H\ expri- 
m effe, manifcllum c(l ex Lib. de Myfterii^ 
Lntca citaco , ubi quxrcbamus an Chriftus 
aii formam prxfcripferit. Confule. 

lique ad S. Bernardum refpondec Eftiu» ffi 
• )• paragrapho 5«praedi(2amEpiftolamrioa 
n^i Bernardi : verum id non probac. Hor<n 

1 notis ad hanc Epiftolam , addit fe non fa« 
edirurum non efte Bemardi ( cui fubfcribece 
r doftiffimus Mabillonius laudans codicc9 115 Di BAiPTisiirO-* 

in quibus iUacontineiur: veiura candidd fattttd^ 
improbaiidam elTc han.c S> Doifloits rentCDUamft 
qui Scripmcis & Traditioni adverfatur* 

Quircs i^.quidfemicndum fit dc vaiiis imroufc 
tationibus qux contingerc pofTunt in forma Bap- 
tifmi I 

Rcfp. gravitcr pcccaie eiim qul vd tantillurai 
formam ab Ecclclti ufurpari folitam immutat : foi- 
niaiii vero integiam non mancic , ac nuUum pioii>- 
dc e(1e Sacramentum, li verbis mutatis , addiiis , 
dctraiflis , tianfpofitis , non maneat idem vccbotum 
fcnfiis ; fccus fi lemaneat. De quibus mutiiionu 
fpccicbus dixitnus in TcaAatu de Saciatnentis in 
^cnetc , & confuU potell Ellius in 4. dift< )■ pan« 
graplio 6. ■ 

Qtixres % °. quid fenticndum fit de foima ifta t 
Eji;o re b-iptifo iii nomitit genttoris & geaiti ^ & fn^ 
D fi B A ^ T 1 s u o. Itf; 

A R T I C U L US Y. 

De di/crimine Saptifmi Chrifii k 
Bafnfmo Joannis. 

Errores^ 

Ctrca difcrimen Baptifmi Chrifti a Baptifmoi 
Joantus eriarunc exVeceribus, PerilianusEpif'^ 
ropus Oonacifta , qui concendebat unum e0e Chriii 
Ai & Joannis Bapcifma , cribus camen ( uc inquie« 
bac ) gradibus confbcracum \ ita ucaquam Joanni » 
Spiricum fanftum Chrifto, ignem denique Para* 
cleco cribuerer. IcaS* AueuftinusL* 2% concra Lit« r. a # &f»* 
ceras Petiiiani cap. ) i. A. 

Undecimo vergence faeculo , Bogomili , ica didi 
lingua Bulgardrum ^ tjHafi mifericordiam Dei im^ 
florantes, auiflore Bafilioquodam mcdico^fedli 
Mafalianorum , docu^re Bapcifmum noftrum, quia 
in aqua (it , effe Bapcifmum Joannis \ Bapcifmum 
verafuume(re Bapcifmum Chrifti , qui (ic per Spi*^ 
ricum : unde quocquoc h Catholicis ad fedlam fuam 
tranfibanc , fui icerum Baptifmo cingebanc. IcaEu- 
chymius in Panoplia patce a« citulo x)w cap. 1^0 gnn^ M| 
Ortam ailtem illam fe&am undecimo faeculoincli* t, i^. ^g^^ 
nante, inde conjicimus, quod Euthymiu$quiflo-ta4« 
tebat initio duodecimi , aflerac cam non mulco ante 
caput extuiitre. 

£x recentioribus , Lutherani & Caivini(he unum 
efTe fubftamia & e(ficacia Chtifti ac Joannis Bap« 
lifmum concendunc. 

Lucherus tamen initio fu2 prxdicationis difcri-' 
men ftatuebat iuKr utrumque Baptifmum : in dif« >IS D 1! B A ^ T I I W rt. 

pucationc cnim dc Bapcifmo Lcgis, Joannls, Jt 
Chcifti edica an. ijio. Baptifmum Clirifti intci- 
bus maxiai^ a Bapiifmo Joannis dilctcpalTc affit- 
mat. i^.fjuia Bjpcifmus joannis noii crai Sacra- 
menlum , ficut Baptifmus ChtiHi. »*• quttd ifte 
peccata temictic , non alier. j*. (juia bapiifnti i 
Joannc nitfus bapcifati funt ,non veioiic^ui Bap- 
tifmo Ciuifticinai fucijnc. 

Verijm ciim hic Lutheii fentcntia paium cohi-' 
reat cum alto doctiina Lutbeiana: capitccircacf- 
ficaciam Saccamcncoium mer£ objeftivam , qtta 
tota confiltitin couifidcmexcicct, improbata fuit 
&z lejciS.i a difcipulis Lucheii -, quippc ad fideni 
cxcicabac non minus Bapcifma Joannii, quilm 
Cliiifti. Ica Mclaniithon in Locis anni 1 5 j 8. titulo 
de Baptifmo , ubi toium difcrimcn uttiufque Bap* 
tifmi in co icponit , ^jm i ] oitnnes , in^uic , dfpijfuro 
De Baptismo, 119 

viti concedunc rccentiores Lurheri dc Calvini dif- 
cipuli, quamquam eundeni fuifle natura & fub- 
ftanda percinacius contendanc. 

Scholafticorim opiniones. ' 

Inter Scholafticos 

Magiftei Sencenciarum L« 4« dift. t. licceta F« 
diftinguic duo genera bapciratorum a Joanne : unum 
Conimquiin Bapcifmo Joannis fpem fuampone* 
banc 9 aec cognofcebanc Spiricum fandlum , & ii 
Chrifti bapciimace fubinde bapcifari debuerunc ; 
alccrum coium , qui fpem fuam in Bapcifmo Joan« 
nis non coUocabant , & Pacrem , Filium , ac Spiri* 
tttm fan(5kttm credebanc , qui aho non indigucre 
Bapcifino , nec etiam poftea bapcifaci func. Hanc 
Magiftri fencentiam rccenfens S.Th. )• parce q*} 8* 
arc*^.eam»quancum adfecundam parcem^vocac pe- 
nitus irrationabiiem : & ?er6 cum Magiftri placitis 
IIOQ fatis yidetur cohxrere , quippe qui eadem di- 
ftinftione iictera D. & £• exprefsc idoceat Baptif- 
mam Joannis non conculifte graciam neque pecca* 
tonim remiftionem. Diftindionem hanc eorum 
qui Baprifmo Joannis tindti fuerant , videcur Ma- 
gifter haufiflfe ab Anciquis nonnuUis , qui concen* 
dunteos quos S« Paulus juiEt baptifari K6t* 19% 
non fuifte vero Baptifmo Joannis prius bapcifacos. 

Nonnuili exiftimarunc Bapcifmum Joannis fuifte 
vetum Sacramencum , quod , juxca Durandum 
q* )• ad vecerem Legem percinuit ; juxta ver^ 
S* Bonavencuram ia 4« dift. a* arc« !• q^ !• & 
S* Ttiomam in 4« dift« 1. c^ !• arc^ i» neque ad 
veterem neque ad novam Legem referri debet , fed 
medium quemdam inter ucramque locum occupar. 
Ab hac cairen fencencii rcceilit Angehcus Do^or 
De Baptifmo. l itiSuinnia ). pait. q.jS.aic. i. in reCp. »i ti 
ubi cxpicfs^ aic , BaptifmHm Jedttnis ntn fitijft ptr 
fe SacrAmmtHm , fed ^uaji ^HodtUm facmmentMlt 
diffanensad SapiifmHm Chrifti. His itapramiffii, 
dogina catholicum nobjs piobandum cft. 

COHCLUSIO. 

Haptifiuus Joonnis divtirus foit a Baptirmo ChrilU 
natuia & eflicacia. 
Duifimtpattcs. 

Piima pars piobatui : Quiaillctitus natuia Ac 
fubilaniia diverfus fuit i Baptifmo Chrifti , qui 
ncc S^ciamentuinfuic, ncc Chtiftum habatt au- 
docem, nec elufdem focmx fuit ac neceflicatis: 
acqui calis fuit Baptifmus Joannis. 

I'. Nonfuit Sjcramcntum. Tum quia vecum 
Saccamenrum rig,num cft ftabile ac pcrraanens ; at 
D B B A P T X C II 0#^ 1)1 

L. 4^ adversds Marcioncm cap. j j • Umitm (juem" ^^/« <^^- 

dnm sgnofcimus Jeamem conftitntum ifttcr veterd & ^* 

mvd , ad^Hcm defineret Judai/ntHs , & a ^m inci" 

fertt ChriflianifmHs. EtL. de Baptifmo cap. lo. 

de Baptifmo Joannis ait : jigibatHritaaHe Baptif 

nms foenitentia ^ ^uafi Candidatns fanSificationis g^ 

in Chrifio fHbfecHtur^ 

li9. Baptifmus Joannis Chrlftum non habuit 
tudorem. Hinc nufquam appeliatur aut Baptilmus 
Cbrifti , aut (implicicer Bapi ifmus , fed Baptifmus 
Joannis \ qua limitatione Scriptura non tantum 
innuerc voluit Joannem fuifte miniftrum hujus 
Baptifmi , alias pnri ratione Baptiflfkus Chrifti di- 
ci pofTet Baptifmus Petri vel Pauli , qui funt tan- 
tdm iliius caufs minifteriales , quod tamen ne di* 
caturvetat Apoftolus i. Corintb. i. v. i )• fed in* 
onere voluit, Joannem auftorem efte illius Baptif* 
tni 9 quamquam infpiratione ac motione calefti 
dudus 'illc fucrit ad bunc ritum inftituendum. Un- 
de Mattb. a i . v. 1 5* dicitur cjfe e Coelo \ & Lucae 
7. y. )0. Pbarifiei dicuniut fwrevife confiliHm Dei, 
quod baptifari a Joanne noluiftent. Nos , inquit mj^ /^^ 
Tertuliianus L* de Baptifmo c.io. poptmHs afti-^ 
mdre divinnm ^uidem enm BaptifmHm fniffe man^ 
ddtH , non pote/tate. 

III*. B^ptifmi Joannis non eadem fuit forma, 
qux Baptifmt Cbrifti ! rum quia incerturo plan^ 
cft: urnim Joannes aliqua vetborum formula inter 
i^aptifandum ufus fuerit: tumquiafi ufus eft ifti 
quac infinuatur Ad:» 1 9. v. 4. Baptifo vos in enm 
fHi ventHrus efi , fanc omnino diverfa eft ab eS 
quam przfcripnt Cbriftus Matth.i S.Quamquam, 
ut obfervat Voftins,ea forma uti non potuit , neque 
cdmCiuifi;.umy ncque cilm alios poft ihcceptuni I)t D t B A r T I • K 0*' 

Chiifti ininifVenum baptifavic ; tunc enim TCra. 
non fuiiTcc foimx hujus Hgiiificario t liquidem }am 
tUm prxfens adciat Chriftus. £i certc ca veiboium 
foimula ufum non fuifTc Joanncm indc poicft fua- 
deii , quod cumPhaiifzt ipfumintetroga(rcnt,aii 
clfciChiiniis , lefpondit Joanncsfe non cfTc. Ig- 
norabant igitur antea Ph3iilzi,an Joannesenet 
Chciftus : potib li baplifaiTct in uomine Chrifti 
Tciimri , illudignoraie minimi potuifTenc. Non 
eciam in nominc Trinitaiis bjptifaflc Joanncm ma- 
iiiieilc cuHigitiii cx cap. i tf, Aft. ubi ab ip&D bap- 
lifati dcciarant fe nihil audivilTc de Spiritu fao* 

ly deniquc, Baplifmus Joannis xqualis non 
fuic cum B.ipcif(i^o Chcifti neccHicatis : hic cnim 
omncsobftrinpitcamparvulos quim adultos; ille 
veiocum cflec Bapcifmus poEniienciar , folos adui- 
Di Bav T f s ir^* i^f' 

lefbn^plusaliquidaccepcurosfe putarent» qu^m 
:ejps& acceptuci erant. Egot/Hidem, inquit Maccb* 
(• v« II. bdptifavos inaqna , in posnitentiAm ; ejHt 
tmem poji me ventnrks efi , fortior me eft...., ipfe 
m tdptifaHt in SpiritH /aitio & igni. Ec Marci 
I* ▼• 8» Ego ksptifavi vos in a^uJt, ille vos bapti'' 
Uie in Spiritnfan^o. Idetn adhuc repetit apud 
S«Lucam c. 3« v* itf. & Joannis i. v. i6. ubi 
inierrogantibus Pharifxis quare bapcifarec , cuni 
ieceffec Chriftus , nec Elias , nec Propheca , lef- 
pondet fe non nifi in aqua bapcifare , Chnftum 
fci6 in Spiricu l^nQto* Ego » inquic , t^ftifo 
mdfna , medins amem velirnmftetit qaem vos nejf^ 

titis Jjiceftaui Ifaptifatin Spirhu fanSo, Igi^ 

mr Bapcifinusjoannis a BapciAno Chrifti in hoc 
tnaximi difcrepabat , qu6d ifte in aqua forec& k» 
^incu fanfto, ille vero in aqui tancum* 

Novatores duo reponunt ad hxc Scripturae te« 
ftimonia : pcimum , Joannem nohiifle cicacis vec* 
bis Bapcifmum fuum a Chrifti Eapdfmo diftin- 
goere y fedperfonam fnam citm Chrifti perfona con^ 
Httijfe j ac declaraffe fe miniflrum dumtaxat aifua ; 
illmmveri Spirit&sfanSli datorem effe ^ ejuam faam 
pinmiem vifikili miracnlo declaratHms erat Chriftas^ 
fms die Spiritum fanSlnm Apoftolis fnl^ lingnis ig' 
weismitteret. Ica Calvinus L. 4 • Infticucionis c. 1 5 • P^, 4t 3; 
iw 8« Alrerum , qiiod magisplacet VoQio Difpuc* 
t« fie BapcifmoThefi \x.8c ij.Joannem noncom- 
parare Bapcifmum fuum cum veto (^.hrifti Bapcif- 
mo , fed cum illa copiosa & abundanci donorum 
Spintiis (zn6ki effufione, quat fub fpecie lingua- 
nim ignearum in die Pencecoftes faAa eft » qux 
ienfu figuraro dicicur Bapcifmus , & in quft long^ 
infeiior fuit Bapcifmus Joannis Bapcilmo Chriftj* 

liij ]j4 ^t Baptismo^ 

lv-oC< Calvinumaudiamus, loconiox'ciMto,i{>fe 
Bap;iui:iusChi.fti,quemipfoadtiuc intenis agen- 
te Ap>>f'.nli a({ii:iiiiiKabant , non tam copiofam 
Spicuui lanfli gcaiijm confcrcbat ame Chrifti Af- 
cer.fioncm , ac poftcawiccinde tamen infem po- 
teftdivri!iim fuiiieBapiifmum. Hujus Jnterprcti- 
tiijni'i .m(5tr>tsni Chrirtum & S. Pettum facit Vof- 
/ius: Chiiitus enim poft Rcfurredljonem Apofto- 
liifuisdixir Aft. I. V. j. 3eo.ntiestiiiidem bttftifa- 
1 /r A<j-:i,^ M .iHt:m haptif.thimirti SpiritHfanSo mn 
po!i;rtitln'^-<"-'i''ts:s\\iX\ti'o3. S.Pcirusrcpetit Aft. 
1 » .V. 1 6.Rccord.i:Hs fum,\ni:\vkyV!rbi Domiitiifieut 
/Ji h-it j'-a7!His ^HiJemb.ivrif!tvit Mijni&c.Con- 
irmabat hac obr.-cvaiioue Vonius , qufid nempe 
Sctipturaverbopciusdefuturo , etfiifahi: , uci- 
cur, qiiamde prrfenci ; ut inim;ic ie alludcrc ad 
tllanKiux fmut^erat , cupiofam donorum Spi* 
D 1 B A p T I $ M o« r^j 

Apoftoli vcro cxtcrique funt tantiim rainiftri Bap- 
tifmi Chrifti. Joanncs igitur non tantum perlo- 
nam fuam , fed & Baptifmum fuum diftinguit 
a Baptifmo Chrifti. Adde qu6d plerumque tem- 
pote futuro de Chrifto dicat , hfe baftifabh in 
SfiritHfanBo. At (i Spiritus fanfti gratia Baptif«« 
mo Joantiis annexa fuiflet perinde ac Chrifti Bap^ 
tHrao , non dixiftet tempore futuro , Baftifabit in 
SpiritHfanSlir, fcd, baptifat. 

Secunda refponfio non minus falfa eft. Suom 

ecenim Baptifmum Joannes opponit non tantum 

fucurx illi copiofiori Spiritus fandli eftufioni io 

<lie Pentecoftes , fed etiam Baptifmo quo Chriftu» 

baptidivitantefuamin CcclosAfcenftonem. Noi| 

enim tantdm verbo de futuro » baptifabit , bafti^ 

faHmini , utitur , fed etiam dc praelenti , Hic efl 

fmi taftifatinSpiritH fanSlo. Unde vana prorsus 

ac futihs eft Voflii obfervatio» Falfa non minut 

Calvini fententia , nempe Baptifmum Chrifti ante 

Aicenfionero ejus in Cccium , non tam copiofam 

comuliflc Spiritus fan Ai gratiam , quam poftea : 

hatc quippe abundantic^ donorum coeleftium largi- 

tio non ad Baptifmum przcis^ » fed ad Confirma- 

tionis Sacramentum die Pentecoftes inftitumm re- 

knidebcu 

II** Baptifmum Joannis fuifle dumtaxat in poe- 
mcentiam ad quam cxciubat , (^pids teftatut Scri- 
pcura. 

Marci i. v* 4« Fnit J^mtms in Jeferto haptifans^ 
&fradicansBaftifnmmfeBnitentia in remijjionem 
feccatonem. Et egredicbdtHr ad tnm onmis Judaa 
regi^ , & Jirofoljmitnt ^iverfi , & baftifabantnr 
ab illo in Jorddnisflumine ^ confitentes feccata fna. 
Matth* )• V* II* Baftift vPs in a^ftts in fotni* 
temiam^ aitipfe Joannes» I iiij i)^ D I 6 A r T I • M o* 

EtLucfi i-v. j. Venit in ormm rtgiwtm J»r^ 
d»r.t^ ^-Aiicmi Baj>tifmHm panittntid. Idetn te- 
pctitur A<51. ij. V. 14. 

IH". BjpiilatosiJoatinerursusrinAos fuille 
EaptiliroChiiflJ , conftar oc Adlibus Apoftolo- 
lumcap. i^.ubiduodecim tphelii bapciuti Bap- 
ti(moJoiniiis> qui fc nihil de Spitim ranflo 2U- 
divilTe decl.iraveram , baptifati funt i Paulo in no- 
mine Jcfu Chrifti. Unde S> Hieronymas ia Dia* 
*- Logo advcrsiii Luciferianos ait , Bapiifms SoMnnti 
in titmum impcr/etlnmfHiJft , m ctnfiet fofiea Chri- 
Jh B-tptifmare bapiifAtos tjni ab eo fuerAnt baptiftti. 

Anabaptil>x hoc itcrati Baptifmatis cxeimrfo & 
aui^OTitaie nixi , putant itetum baptilari podc , qiu 
lcgicimo B.-iptirnio jam tiniSi funt. Invidi ilU 
quidcm a Catholicis revincuniut , quibus perfua- 
fumcft Baptjfmumjoannis tongfc divetfum fuifTe i 
D i B A r T I I M o; i5> 

ricus UnSti gratiam percepcrunt illi qui funt a 
Paulo baptifaci. Baptifdti fam , aitHiftoricus fa- 
cer A£t» 19* v. 5. innomim DominiJefu. Et ckm 
imfofHipet illis manus PaiUHS j vinit Spiritns fan'» 
SiisfiiperM ^ & lo^HetMntnr linguis , & prophe^- 
tMkdnt. 1^« Quia voz ifta , BaptifmHs ^ cum 
fimplicicec & (ine uilo addico ufurpatur in Scriptu- 
tis 9 fignificat aquas iotionem > feu Baptifinum ve« 
rum : ciim vero ufurparar ad fignificandam do« 
norum Spiritus fandi abundantem ic confpicuam 
cfiiifionem , aiiquid adjundlum habet quo ifta fig- 
nificatio determinatur , ut coiligitur ex cap. i* 
Aft«&). S* Mattli. j^. Quia nomen Baptifini 
iblitarii fumptum nufquam a facris Au6loril>us 
ufiirpatur pro do<5):rin& & inftru£tione % atque me- 
tum iftud cft cerebri Sociniani figmentum , cui vel 
iDTiti arma & vires fuppeditant Calvinifta?% quam- 
(^ani ab iis multuip abhorrere fe videri veUnt. 

RefpondentaL^. ifta verba cap. 19« v« 5* Ac- 
Onmi Apoftolorum , His anditis kdptifati fnnt^ 
non efte S. Lucae Hiftorici , fed S« Pauii narrantis 
HjfiA rationc poft praEmiftam a Joanne inftrudtio- 
nem feu dedrinara » illi Epliefii baptifati fuiftent 
db ipfomet Joanne ^ ita ut fenfus fit , His anditis « 
nempeaudita Joannis praedicatione & doArina, 
haptifati funt iili a Joanne. 

Refeliitur ifta relponfio* 1 ^. Quia grads omnino 
fiAaeft, nuiiumenim nc vel levifiiauim quidem 
ezttt in facro textu hu jus.tranfpofitionis vet^ium; 
&ipfe Vofiius Difpiu:. S« de Baptifmo Then,))« 
non diflimuiat expiicationem lianc novam efte » 
omnibus Antiquis incognitam. a*. Quia feries 
contextus poftuiat ut citata verba fintS»LucaeHi« 
ftorici narrantis quomodp Ephefii illi » poft faftam 1)8 Db BaftisuO' 

decUntionemrcnUiilde Spiiicu fanaoaadivifle, 
aPaulobaprifatifincinnominc Jefa, id cft Bap- 
tirmo ChiiHi , in quo Spiririis fandi mentioeiat* 
)". Quia ab eodcra fum baptilaci , i quo maniU 
iplis func impoficx. 4* denique , quia dicunnit 
bapcifati in nomine Oomini Jclu: at non Joannes , 
fcd Apolloliicabapiifabant. 

Refpondcnc } °. baptilatos 3 Joanne ideo nicsili 
bapcifacos clTc Bapiiimo Chrifti , tum quia ejusuN 
geb^t obligacio, tum quia copiofioiejn confeie» 
bacgntiam. 

Rcfcllitur i". C^ialexBapiifmicostanturain 
mente advcrfarionim obftiingebat , qui vcto Cbiir 
fti Bapcifmotindinon fueruit: at , juxca advei- 
farios .Bapcifmusa Joanncminiftiatuseiat Bapiif* 
miisChriftii quomodo igitucil Joannc baptilato» 
Icx BaptiTmiChtiftiiuisusobftrinxiirct? i^.Quia 
gcaiis fingicur Baptifmum Joannis contulilTc cx fe 
Db Baptismo, i}9 

Jiarepottiit Baoti/h^s Chrijliiis cjuosy^pofloltis Pan- 

iHsp»,} Baptijmnm Joannis Chrifii Baptifmo ^ltiit 
haPttfari ? 

Rcfpondenc denique y mirum non eife fi juflecit 
P^nlus bapcifari Ephefios illos , cum bapcifati non 
fuifTenc vero ac lcgicimo Joannis Bapciimo ; fed i 
difcipulis dumtaxac Joannis , viokco ricu legicimo 
ac pcarfcripco , fiieranc bapcifaci. Rem autero ica fe 
faabere probanc. 

ExS* AmbroCo Llb« t« de Spf*ricu IznSto c« )• T.a;/.<ot9 
ubinegatverfebapcifacos fuiffe Baprifmo Joannis 
duodecim iilos difcipulos , quos AQtm 19 • juffic 
Panlus bapcifari. 

. ExOpcacoMilevicanoLib. 5. adversus Parme- iri<«r. mtns 
Sttniim 9 ubi diftinguit Baptifmum Joannis antc ^'j^h'^^ 
8c poft Refurredionem Chrifti % ac docet JoauMis ® ^f'^^^ 
Bapcifmum ance Chrifti Refurredionem plenum 
fbifie & perfeftum ^ oec iceracum ^ fed poft Re-. 
rmtdionem ac promulgacam Bapcifmi legem » 
io^rfedum fuKTe & iceracum , acque ifto 4um« 
ctxac cindos fuifle Ephefios illos quos juifit Paulus 
haptifaii in flomine Domini Jefu* 
• Ex Eulogio T^lexandiino Lib« %• adversus No« 
vatianosapud Photium Bibiiochecs codice 180» 
nbi difercis & e^preftis verbis doicet eos qui legun^ 
corbaptiiati Aa.i9.non4 Joanne, fed ab ejus ^ ^^ 
diimcaxatdifcipdis bapti(acot fuiffe, violaca cra-> ' .* 
ditione & ritu baptifandi prsfcripco ^ alios vero 
qai leeitimo Joannis Bapcilmocindifoeranc, non 
bapcifacos f uifTe. 

Refellicur refponiio : Quia Ad* 19« de Bapcif. 
moabipfo JoanneminiilTacoloquicur S* PauIuSy 
non de alio : J§annes , inquic v. 4. baptifavit Bap^ 
tifmo fcenitemia populHm 5 ergo Ephcfii quos juffic 140 DzBaptisu*. 

iterum bapijlan , veto Joannis Baptilino rin&i 
fucranc. 

Ad S. Ambrofium , diilimulaie non pofTumus 
fandtum Docioccm in ea fuifTc opinione , ac cliftin' 
xiflc Bapcifmu n Joannii ab co <jaero ejus difcipa- 
li miniflc:ibant. 

Ad Optatum , contendit illc roliim Apollolos 
rebaptilafTc cos qui Joannis Baptiinio cincli fue- 
tant puil Ciirilli Relucceiftioncm , non atios tjui 
anccafijcc.iiKbaptifaii } quia nen^pe lex Bapttimi 
ChriHi obligavit poH Rcfucici^ioncm , non jreio 
antea.In illius tgiiiir Au(flori5fcntentia,Baptifmus 
Joannis ancc Rcitirceittiuncni ChiiHi cotUius , ta- 
tusfLiit, ncc ticcatus ; hoccnimunum habcbatex 
hoc c\emplo advcrstis Paimcnianum dcmonftran- 
dum , Biptilmum fciliccc, qui in ufu cll ac proba- 
lus , roncfTcirerandum : Jndevci'6 concludi non 
poceit , parcm vifuin fuiffe Opiato natura $c clS- 
Ds Baptismo* 141 

diflimulct Calviniis L. 4. Inftitiir. c. 15. n. 7. ^^.4«$. 
quos more fuo procetve Sc invetecunde judicac 
cfle non audicndos. 

Ex Gnecis ita^e 

Origenes inJoan.Tom. S .ait:X^/ /» jfflis iafti^ T: *•'• '*** 
fmi erant in Joatmis Baptifmc, & necjHe an Spiritus ' 
fimStis effet , audierant , denHo ab yipofiolo bapti^ 
fantnr , ^nia ngeneratio non apud Joannem j fed 
oftsd Jefnmper y/pofiolos fuos fickat. 

S. Cyrillus Hicrofolymicanus CatcchcH j. pro* f^* 1% 
bat cantum diffcrrc Bapnfmum Joannis a Bapcifmo 
Chrifti , qaancum ipfc Joanncs CfariAo fuic infe« 
rior. 

S.BaHlius Magnus Exhortacionc ad Baptiimumy ^ 
J^annes , inquit, pradicabat Baptifmapcenitentia,^\ • 
adid^iseegrediebaturjudaa tota : pradicat D^i* 
nttt Baptijma adoptionis ^ eajuis eorum tjui in ipfw 
fpem repofuere , morem non geret f Baptifma illud 
"Ptm hapebat introducendi : hoc , perficiendi. Jllud 
iratfecejfus a peccato : hoc conjunUio efi cum Deo. 

S* Gregorius Nazianzcnus Orat.};. de criplici 
Bapcifme,Moyfis,Joannis &Chrifti loqucns,doccc ^•x«f«^)4p 
primom fuiffc tantum per figuram s fccundnm^ ve- 
ffvm tc non judaico nx>rc:iVi0/r enim in a^uafolum^f^u q . 
inqilic , fed etiam ad pcenitentiam i nondum tamen 
pr§rsus fpiritualitennec enim additjn Spiritu.Ttt^ 
tiam 9perfi£lHm numerifyue omnibus abfolutum. 

S« Chryfoftomus Hom. ii. in Matth. aic nihil 
aliud habuiftc Joannis Bapcifmum , quim uc Ju- 
daeosadpanicenciam adduccrcc* 

S.Cyrillus Alexandrinus Commencarioin Joao. 
ait , Evangeliftam , ci^m przvidcrcc fucuros cfle 
qut nullum ftacucrcnc difcrimen incer Baptifmum 
Chrifti & Joacmis ^ expreffis vcrbis difcrimcn iliud 
expofuiiTc* i^i. De Baptismo. 

£x Latinis 

TeiTullianus L. dcBiptirmo cap. i o. data opeii 

?</.ii8.A. dc Baptilmo Joannis dificrit , aiique eum mandat» 

qitidem divinum fitiffe j ffd huminnm eondisione 

t^ poteflxie. Nihil enimeceUlh prdjlahat , ftd ca- 

lejiibiii prxminiJintBiit , ptrxitentiit fcilicet f>r£po~ 

fi""- ., 

FAg.6is.Vi, S. HilaiiusinMatth. cap. i. docei opus Legis 

inefficixfuitTcad falutcm ; Bapcirmurajoannisad 

ibhm pccnitcntiam provocafTc , Baptirmuni ver6 

Ciiciiti pcccatorum remiflioncm largiri. 

T/t.f,\\Q7. S. An.brofius ad capuc j. S. Lucx , Non sfHi 

^' omnii , inqui: , ablHtia efl , fed hat inttr fe diverfa 

ejji ti3i! poJfiiKt i & ideo aliud fuit BaptiJrM pceni- 

tcn> i£ , alini gratia e(l, 

'.s+ J5?8f, Opt-rji Lib. j. conin Parmcnianum, prf^at 

"•f- altcruir. fuifTe Chrifti Bspiifmum, & aUctum Joan- 

. rebiprifatum cft poft Joanncm , non 
Db Baptismo. r4i 

CorrteliusCemHrio , aritc^Ham baptifaretnr ^ Acce-^ 
fit ? Rcfponde , (jHdfo , cur non dederit ? ignoras ? 
jitidi <]uid ScriptUra doceanti Joannis Baptifma no» 
tdm peccatd dimifit , ^narn Baptifma vmnitentii^ 
fkit inpiCcatorHm remifftonem ^ id eft , pttHram rr- 
miffionems ^uaeffet pofieaperfanEHficationemChri^ 
ftiJfiihfeCHtHra. 

$• denique Auguftinus pluribus in locis idem 
docec , ut in Enchiridio ad Laurencium cap. 49. 
Tra&«5* in Joan. Lib* 5* concra Donatiftas cap. 
9«& io»L. a.concraLicceras Peciliaoi cap« %%» 
14. jtf.&37. 

Hac expensa conftanci Ecclefix cradiciont ^ me-» 
rico Conc. Trid. SclT. 7. Can. i. de Baptifmo, ica 
definic : Si ffuis dixerit Baptifmum Joannis habHiffe 
iitmdem vim cnm Baptifmo Chrifti ^ mtathemajit. pJ^f^^^ 

SolvHntur OhjeSiones. 

Objicies i^. Scripcura eamdem maceriam 8c 
forroam ^ eumdem au(3;orem ac efieAum affignac 
Bapcifmi Joannis &Clirifti. Demacerial nuiladiv* 
hicandi racio efle poceft \ ucerqpe enim Bapcifmuc 
in aqua perficjebacur : de form& aucem conftac ex 
cap. 1 9 • V. 4« Ai^orum , ubi Joanne^ dicitur bap« 
mzHtinnomine ventml j quod idem eft ac iil no« 
inineChrifti. De aucftore pacct , quia Macclu 11« 
▼• a 5« dicicur effe de Ccelo : denique efteAus Bap- 
rifmi Joannis fuic remiffio peccacorum » Marci !• 
▼• 4. & LucsB 3* V» 3« £r Vinit ( Joannes ) m 
Mtnem regionem Jordanis ^ pradicans Bsptifmnm 
fmnitentia in remifftonem peccatormn i quod certi 
confonac cum Bapcifmo Chrifti , de quo dicirar 
A^ a. V. )8. Baptifitur unufijuifijui veflrum in 
nmuim Jtfu Chrifti ^ in rmiftiomm piccatorum ; 144 De 6 a p t I s h o. 

e[i;o Bipcirmus Joannis ejufdem fuic oituix Sc 
entcjcixcum BapufnioChiifti. 

Rc{p. ncgo maj. Excepia enim fola matertS, 
quam in ucroquc B.iptifmo eamdem fuifTe conce- 
dimus , fuifTc camdcm formim , aut eumdcm au- 
ilorcm vcl cffcclum pctncgamus. De fMma Sc 
audorc jamincci ptobacioncs Conclunonis didum 
zii : tcmiOio veio peccatoiusi non Bapiifmojoan- 
nis , fed ptcnicenciz ad quam excitabat , tiibui- 
T.9 f,i4t. tui : fcu , ut ait S. Augullinus L. 5. cont» Dona- 
B. tiUas Cap. lo. Joanncs bapiifabat in remiffionem. 

peccacorumyny^e j hoceft , obtinendamperChti- 
llum,ratione pcrniceniix ad quamBaptifmus Joan* 
nis pTomovcbat. Hinc eSk qubd Bapcifmus ChiilK 
nufquam appcUstui, licut Baptifmusjoanius, p<r- 
nitcncii,fcdiegcn«ationisfeutcnoTationis.C^iid 
ira ? c]uia pccnicenciaaUomocio fcbabuic in Bip- 
3^ TmlJJto pcecatorfm 5 pcr Baptifmnm Chrifli \ 

iaptiofilidnm. < 

Opucus L. 5 • comra PaTmenianum , fcribir bap- p^* <N 

facos Bapcifmo Joannis , pec vioienciam ; baptila- 

»s vero^fiaptirmo Chrifti , per Legem intraue in 

Lc^num CGclorum. 

S« Auguftinus Lib. 5« de Bapcifmo cootra Do- 
auftas cap. lo. iNT^ (jHiffHam, inquir , contindat T. y.f.x^t* 
)i0m inBaptifmo Joannis dimiffa effs peccatA ; fed C. 
li^uam amfliorem fanSlificationem eis cfuos j-ujfu 
^'oiUns Apoftolns denHo baptifari ^ per Baptifmum 
^fkrifti ejfe collatam > nen ago pugnacitery, 

S* Pcttus Chryfologus Serraonc ij?» Erat^^^^^-^^^^* 
Bquit , penes Joannem venia > fednonfinepoeniten* **^^' ''^^^' 
entiJL^... Erat Baptifma ^Hod CHtfom eoUeret ^ 
'mifciemiam non dtleret^ 

Rerp« ad fingula teftimonla» 

Ad TiKtuUianum : Comparat ille Baptifmumi 
[oannis &Ciirifti, ratione matcris , qux eadcm 
nit» non vero racione cfFedlus. NhIU dilHnHio pai/itu 
ft , inquit > mari qnis ant ftMgno ^finmine anfonte > c» 
\mch an alveo diluatur. 

Ad S. Bafilium : ExtoUit ibi S^ Dbdlor Bap« 
ifmum Joannis fupra Bapcifmum Mofis , non veH 
'h xquiparat Baptifmo Chrifti. In eo vcr6i fupe- 
rabat Baptifmus Joannis Baptifmum Mofis , quod 
liicumbra tantum foret » fcu typus & imaso Bap- 
jfmatis ^ in quo oulium erac pGcnitcntis ugnum > 
QiiiUapcccatorumcoofcftio , nulium melioris vitaa 
propoficum , ficiic inBapti(itio Joannis » ad quem 
actcdences fua confitebantur peccata , quorum re^ 
miffionem ftatim obtinebant y non vioute ipfius 
Baptifmi » fed pccnitentix adjundlx » ad quam ex« 
cicabat Joanoes« Promifit CAim Deus in quacumf^ 
De Baftifm§.^ l^ I^e Db BaptiihO. 

que dicpfxnicentiamegeiitpeccatoii Te illiusiiit* 
<]uiTarumnonrccorilatutumȣzcclueIisi8.T< xi* 
B^piirmtim autem Joannis tzntum a Baptifmo 
r.t.f.^n.CiicirtidillaccaitS. Balilius loco citatOj ^HMtim 
A. SolflcliistimeceUit. 

AdS.Cynllum» Optatum &alios, cadem eft 
rcfponlio : nempc Baptifmum Joannis peccatonuD 
lemillioncm dcdilTc , non pceptia vittutc 2£ effi* 
cacii , fcd raiione pocniteniix adjun^z. • 

Idem cefpondendum ad S> Augu(Unum. 
Ad S. Chr^fologum > dico eum cicaio loco no* 
flra: potius favcie , quim adveifaci Conctufioni* 
f-I. ))7' PfB^ptifmHmenimJoannii, inquit,^«r//fc4i«iir 
hoMi di pcenitemiam , non pnmiveiatMr ad gr4' 
tiam. 

Objiciesj^. Si Bapttfmm Joannisgtatiain flc 
pctcatoium remiflioncm non dcdit , quatc Apofto- 
1)B &ArtIBMOi: 147 

Q^Ui£STIO SECUlSrDA, 

De ntcej^faii BaptifmL 

SUmmi momemicft prsfcDS controverfia, in 
qua accurai^ percradanda paul6 diucius immo- 
ffari nos adigic Socinianorum rtmericos & pervica- 
cia« 

PllJENOTANOA, 

Obfervandum i ^» duplicem vulgo dillingui k 
Theologis necellicacem , unam medii ^ alceram 
pnecepri. 

• I*» lUud neceifarium dicitur neceflit^ce medii i 
fine quo vel ejus voco (eu defiderio finis obcineri 
tionpoceft: hoc modo Bapcifmus & Pcenicencia 
Sacramenca func necelTaria neceflicate medii ad 
faiucem* Racio ^ priori eft > quia ejufmodi Sacra« 
tnenca ex infticucione Chrifti eum contincnc & con« 
feruoc gracia? fpiricuaiis effe6bum , qui per fe ica ne- 
ceflarius eft , uc fine illo nemo poflic efle falvus : 
ica nemo poceft falvus efle (ine gracia , vel regene^ 
rance in Baptifmo, vel reparance in Pa;niiencia« 
Unde in rebus hujufcemodi , nec ignorancia , nec 
impotencia excufac*,& quamquam reus non fic vio- 
laci prccepci, qui Bapcifroi legem aut invincibilicei 
ignorac ^ vel ipfi obfequi non poceft » graciam ta- 
men ilii annexam non percipic , j[ nifl in cafu mar« 
tyrii acperfe<%as<onfricionis ) & cumnegacivi , uc 

aiunt 9 propcer gracix iliius defedum » cilm pofici- 
Vi 9 propter [^ccatnm fivc originale five adual^ 143 Dl Baptiim«* 

nun dtmifl^Lim > ztcmx danuiatiotu 0e obnoxiid 

Qiif porro nccclTaiis func ncccflicate meJii > ea 
^i'u<.juccx {cnecefTacia fum ncccllitace pEKcepti, 
<liji3icnc:tur iinulquifque adhibcrc omnia nccellacia 
a,l I.1I ircm afkqucndam : non tamcn fiiim habcni 
ncccllitaccm cx prxccpco , nili, uc dicitur , pcxfup- 
poficivci imo potius ck ncccllicate quam habenC 
cx piopcia fua conditione , fit uc finc quoque cx 
prxcepto neceffaria. 

11*. Illuddicicuc necenarium necellitare pc*- 
ccpci y quod line peccato non poceft omitti ; atque 
in cjofmodi cebus excufat vel ignoraniia vcl iropo- 
tctitia.Revcca obfcrvatio prxccpci neccnaiia fic ne- 
ccllltaic medii icfpe£tu illius qui capax cft ptccep* 
ti , illudqiic obfervarc ccncuir ; led, ut ait Vat 
quezin ). paccq. ^j.att. j. cap. i. Sc j. talis 
iKcefficate ipedii , alia effe intetna faltiti» media ^ 
qaalis eft gracia fandkificans ; alia ver6 externa^ 
qualis eft *v. g* ablucio. exterior in Bapcifnio ; in^ 
ter qcue iftud' difcriminis occurric , quod fine me- 
dio inrerno, aftu Sc re percepto, impoiribile (u ob« 
tinere vicam aeternam i ita fine^ndtificante gratiaL 
Bullusunquam falvus e(repoteft.»Atverafineme- 
dioexterno , nempeSacramento y poteft quis faU 
yms fieri , nempe per fidem charicace pcrfedia for-^ 
matam , quas juftificac ancc realem 8c aftualem Sa- 
cnnienti per<:epcionem , cum fok> ejus voco (ive- 
cxplicico five implicico fakem y quod in perfcd^: 
charitate femper indudirus. Racio eft^quia medium 
ezcornum ex Chrifti infticucione ordinacur. ad: 
confierend^m intcrnam fandificanccm. gratiam : 
ciim aucem divina vircus non fic exiceriodbus. 
iSjgnis neceftarib aliigaca , acque poifit gtacia. 
finAificans per concririonem; perfedlam ' obii* 
oeri » hinc eft quod excernum illlid medium aliqui^ 
has in cafibus fupplexi poffic per vocum feu defide- 
rium ipfius* Sic fupplecur Bapcifinus pcc marty* 
riam &: concritionem perfe Aam. 

Obfcrvandum j**. vocum rci aUcujus neccflfariar 
iiihil aliud efte qulm defideriiun illius. obifiqendar*. 
Daplex aucem diftinguicur : unum explicicum'2c 
ptoprium , quod ex rei cognicione naficicut ; dce* 
zam vero impiicicum 8c generale , quod cendic ad* 
xcm , quacenus eft a Chrifto prxfcripta , quod vor 
CiHii feu defiderium adimplendi omnia Chrifti prx-* 
ccpra , femper includicur in charicace perfeAa i^ 
qul fejungi non poceft y acque femper neceflaritutt^^ 
mt necefficace medii. Fieri quippe non poceft , ut 
quis falvus fiac , nifi implicic^ falccm habeac vo- 
buiucem fervandi quaecumque func aCbriftopracL- 

Kiij ijo' DiBavtisuo. 

fcripn; hoc eft, niriitalicaninioafiieAusSc prc4 
paiatus , utilUomniavelitabfervaie ciim ea co* 
gnofcec , & adimplcndi facultas dabitui* Non- 
riihil autem dirciiminiscflintct ifta duo , nempe 
votumicinlicujus clfeneceiraiium ,tc lem ipfam 
nf ccfTariam efle in voto. Piius enim (ignificat, vo- 
luntatem obfeivandi rem pizceptam elTe acceffa- 
liam , quod vcium cft i poftcrius , lem prxcep- 
tam taiitz ncceflitaiis eiTe ad falutcm > ut £ non 
icipsa > falcem voto debett haberi ; quod non fcm* 
pci veium eft , pixfcitim in tebus qux ex p[>- 
cepco dumcaxac mni ncccftuix. 

Obletvandum 4'. neceflicatem Baptifmijattendi 
pofTevel lefpcdluadultoium, vel icfpei^a' in&n- 
lium : iftiauteiifvel {um 61iiFidelium cbtiftiano- 
lum t vcllnlideltum. 

Obfctvandum deniciue,imei Hxieiicos alios elle 
pugnantncceflitatcm medii Baptifmi , alios 
tft BA^Tt «««•J t~j^ ARTICULUS PRIMUS. 

Xftriim BaptifmHS neceJftiriMi fit in n vel in v^t% 

sJultis , neceJfitMe medii & prscepti » 

infdmibns veri necejjit^te medii. 

E B. K O R £ S« 

CUm pec Baptifmom Religioni chriftiaiMr no* 
mcn demus » adopcemur in fiUos Dei y 8c 
cternx falucis c^paces efficiamur » mirum elTe non 
debec cpxbd anciquus faiutis noftrat xmulus dxmon 
cocadversusilliusSacramenci neceflitacem ac vir* 
^ tutem hoftes inter veceres Sc novos Hxreticos fuf- 
ciuverit. 

£x veceribus , fecundo £eculo Caiani & Quin* ^m. x%>. 
liliani a Quintilla femina fic didli » negarunt Bap- 
dlmi necefficacem , raci fidem fufficere ^ (alutem» 
lu TercuU* L* de Bapcifmo cap. i*. 

Tenio fxculo, Manichxi » tefte S* AuguftHio^^.ioQi 
lixrefi 4 6* Baptifmum in aqua nihil cuipiam perhi* 
benc falucis afterre , nec quemquam eorum quos 
dccipiunc , baptifandum putanc» Ratio aperta eft » 
quia iUi aquam , ut & casteras res corpoteas i dia* 
bolo creatas eiTe contenderent» ^ 

Quarto faeculo » Afcodrucx, utioquiturThea- -^. 35^* 
Jorctus L* J* harrecic* £abularum cap« t o* dicunt 
nondebcre divina myfteria quar invifibiiium func 
£gna , per rcs vifibilcs perficL Propcerea nec bap- 
tiiunt eos qui accedunc » ncc apud eps cclcbratur 
Blpcifmatis my ftcrium. 

Eodcm fxculo , Sclcuciani & Herroiani , teftc^» >70, 
S« Ai^uftino liaercfi jytBaptifinumin aqua icjc* 
f cnint. K iitj tfX D « B A P T I t M O.' 

Eodem foculo, MalTaliani ( quod iiomenaii 
liifgiia SyraducSum cffc, & {ignificarc orantH, 
UnJc gricc tlii2:i funiiV^fTni, obfctvM S. Augu- 
. ftinus harceli 57. ) docebanl , nulUni cx Bapti(iu<> 
9c Euchariftia percipi ntilitatem ^ lcd pcrpctui ora- 
tione peccaium rolli radiciius. Ici Tiieodoreius 
l,ib. 4. hflErctie. fatiu). Epiphanius hxicfi 80. 
Joinnes Damafccnus Lib. dc hirefibus, 

Eodcm farcuki , Ar^hontici Bartifir.utn damna- 
lont , iiiquit S. Epiphanjus ha-rcn 40. lametfi in. 
ter eos Hnt qut BaptiCmo initiaii antea fiictim. In 
TheudoiccusL. i. hzrcric. fabul. c. 11. 

Quinto fsciilo , ciim Pcbgiam negantcj origi- 
Balc pccc-itHm ab Auguilino premercmut atcii- 
Biento dut>o cx ncccffiraic B^ptifmi , coacli lunc 
negare Baptifmum nccclTarium clTc ad dclcnduin 
originak peccatum. Urgcntc verofantao DoAotc 
ifta vciba Cbrifti . Nidauit rtnamt fium exMauM D B Ba p T I 8 M e; 15) 

JHtttendos fm . IraS.AugufljnasL. 5. de originc T.io;f.5ii8 
animz cap« t. D. fi, 

£x recentioribus Hxreticis qui fxculo decimo 
quimo Ecclefiaro infcftarunt, 

Joannes Wiclcf 3 tefte Thoma VaUenfi Tom; 
%'Mlic Sacramentis cap. 9 6» docuit Baptirmum ne« 
cciTarium non cfte. Ita conftat cx SeH. 15. Conc. 
Conftantienfis. Idem afteruit Zuinglius Lib. dc 
vcra & falsa Rcligione cap. de Baptifmo , ubi 
oftcndit Baprifma merum eflfe extcrnum fymbohim 
nullius ad laiurem prxfidii» 

Marrinus Bucerus in caput ;• Matthzi idem 
quoque afleruit , fcd alio fundamento nixus*, nem- 
pc , quia pueri pradejiinati etiamfine Baptifmo faU 
vdtstHr ^ non pradefiinati etiamcHm Baptijmo dam^' 
nahtHr. 

^ ' Calvinus Lib. 4. Inftitutionis , neceflarium qui« 

Urm cffe ex prsecepto non inficiatur Baptifmum i 

fcd ad deiendum originalc peccatum omnibus five 

adultis five parvulis efie neceftarium » totis viribus 

repugnat. Cap, 1 5, n. lo. fic loquitur : Jam perfpi^ pdg* 48|2 

dnm eft qnam falfwm fit ^uod docHerunt pridem non^ 

fMli , in <jHo alii perfiftHnt , per Baptifmum folvi 

n$i & eximi ab originali jficcato ^ & a corrHptione 

fmaab Adam in Hniverfam pofteritatem propagata 

eft. Et n» 2 z« exprefsc air , non arceri a regm p^^ . j g. 

Coelorum infantes tjHos e prafenti vita migrare con^ 

tfftget , antetfHomajHa mergi datHmfnerit. jftqnl 

jetmvifHm e(i fieri non levem injHriam Dei fcederi , 

fiifi in eo accfHiefcimtts ^ ^hc fi per fe irtfirmHm ejfet , 

ckm eJHs effeHns netfne a Baptifino nefHCHb hIUs ac* 

ceffionibns pe ndeat. Accedit poflea SacramentHm fi^ 

giili inftar ^ non qnod efficaciam Dei promiffioni ^ 

ftafipcrje invMlids^co^r^t , fed esm dmtnxat - netrh eortprmet. Vnie fetfuitiir, mn Utt itiftlJM 
FideliHm liheros , utfilii Dti tiatc primiimfidait jmi 
amttilienifiitrint dh EceUJta , fed faiemjii potiiit 
pgno idto ftcifi in Eccltf*m , qni* fromiffiMti kt* 
tieficiojitm dnte ad Chrifli CorpHi fertinthttnt.Prviii^ 
de fi iH omittendo figno ntc foeartliaefi ,nte eaHtimf 
tHS , nec negligentid , tHtitAomni fericMla fmnm, 
ItaCatvinus, quibus (ignificai parvulos fine Bap» 
tifnio excedcntcs ex hac viii , falvot cfTe pidptet 
focdus quad Chriftus cum Cbriftianii pepigii •, vic- 
tute cujus illos fanftos cfle , nec ipHs Ubem oiigi- 
nalcm a co imputaii contendit; Sc ica Bapiifmum 
nccenarium ipltt non cifc ut folvantut i labe ongi- 
nali , fed tamum ut obngnet ,divinara piomlfno- 
ncm. Aduhisquoquemmimead falutem occcfla* 
rium elTc docet , quos ait Bdc juftificaii t & per 
Baptifmum tantum obitgnaii , confirmaii & nu« 
ttitihanc fiiiem : Ouatenns . ioQuti ibid. t 
Db Baptish oV 155 

efltu contigifTe vidcmus inSocinianiSyCum aliis in 
f fteriis , tum in eo de quo hic difputanius Ba{i^ 
rni Sacramento. A Calviniftis hausece illi qui- 
m^Baptifmum neccilitate medii non cfTe neccfTa* 
im ad dclcndum peccatum originale , neque io 
ultis neque in parvulis i fed ab iifdem edodi Ec* 
rfi« 9c Traditionis vocem fpernere , ac fuum 
mtaxat pri vatum confulere judicium, nuUo re- 
iti frsno audoricatis , iongius pioceflerunt , ac - 
garunt 

I^. Chriftum A poftolis dediifc baptifaiKU prx- 
pnun: verba quippe Cbrifti Matth. 28« EHmes 
7€ti , baftifantes Scc. interprerantur non de aquar 
pcifmo y fed de foU inftru6lione feu dodlrina. 
Bnt tamen poft Volkelium Lib. 6. de vera Re« 
ione cap« 1 4« jlpoffolos etfitmJHJfos ritwm bAp* 
mdi convenienter i^fHrPdffe , tHm fnia popnlHs 
lUuH cartmomis valde deletiabatHr , mpote iniUis 
^JtaiHtritHs & edncatHs i thn fuia Baptifmi ca* 
Umia a magni nomnismagnafWeaHihritaeis viro^ 
wpe Joanne , jam antea introdnSa , magnofne ap* 
mfii ab omnibHs receptafuerat : thn denitjHe qnia 
tiffima erat ad adHmbrandnm Chrifiianomm offi^ 
macfiatum \ nnde conveniens fnit viros^hnfHs 
teis per Baptifini carimoniam Chrifiiana Riligio* 
tdfcrjjsi. ItaVolkeUus. 

II^. Negarunt baptifandi prxceptum datum \ 
infte Matih. i8< ( (i tamen prxceptumeft ) uni« 
iaie fuiite ^ ab omnibus in perpetuum obfervaa* 
01 ; fed certis dumtaxat perfonis pro certo quo- 
n tempore addidum fuifle » nempe illis qui £c- 
fijeinitioa Pagapifmo vel Judaifipo converte* 
uur ad Chriftum ; csteris ver6 qui vel ^ Chri- 
Ais nafcuntur, vel ia chriftiana fide iunt cdu« t$6 C I B'a F T I ■ M «; 

cati , minim^ necelTariLim dfe contendant ^ etiih 
Bapiifmu^ fir rcs libcia Cc indifFcrens , qux fine 
faluiis(lif|ieiidioobfcrvaiipD[lit vct omiiti : unde 
non ncganr poffc aliquem baptif;'.ri, fi ica veliti 
moiioHat, inquiunr, flnc fc.inJilo , abfque ull* 
impofitanecefficatislcge, & perfuilionc talemti- 
tumeCrcadralutemnccefrarium* Ica Socinus Dif^ 
putacionc de BaptirmoTom. r. Operum ipHus pig> 
710. Oflorodius Infticutionam Gcrmankarunr 
cap. 9. Volkclius L. 6, de vcri Rcligione cap* 
14. quod intcgnim cll dc prsremi argpmcnto. 

IIIb- Docenc Baptifmum effe merum ritum ei- 
ternum , 2C publicum dumtaxat profefHonis chci- 
ftianae fymbolum , orani interioii gratii vacuatn- 
ac plane dcftitmum : unde in Catcchefi majorc Rt- 
covicnfi , non alia profertut Baprifini dcfinitio , 
quiim^wo;^ fit ritus exierior efU(t homines vel « Jit-- 
D B B A ^ T I s i^ e;"^ 15^ 

pcafceptum eos primario adfttingete » qui 1 Paga- 
niCmo ad Chriftum convertuntur s fecundario ver^ 
cos qui in Religione chriftiana nati , mulcis tamci» 
K |>eccatis obftrinxcre. 4^. Si qui fint qui vitam 
ab omni fcelere immunem 8c puram duxerint(quod 
rarum ) eos Baptifmi lcge non teneri s non eft enino 
opus medico bcn& habencibus. Ex quo non ob* 
fcur^ colligitur , in mcntc hujus Auftoris Bapcif« 
mum necciTarium non efle medii ^ ut dicicur » ncr 
ceflltate ad falucem. 

Lutberani & Calviniftx quibus noftri fempec 
cxprobrav^rc ^ quod fua ab Ecckna dcfedlione 
Socinianx impiecaci locum 8c ortum dcdiftent^ nec 
peftem hanc ulia arte ( fi fuis placitis ftarent } ex« 
pugnare poftent, nihil non tentarunt, ut mulcis 
cditis ex profeffo Operibus , fidei aoftrx capita » 
Triniracis imprimis &c Incarnationis , quas nobif- 
cum habent communia » contra illos defenderenc 
ac probarent s fcd eventu , ut plurimum , infelici ^ 
uti oftendimus paftlm , quando fe dedit occafio» 
Nihii enim juris fibi alTumere poiTunt Lutherani & 
Calviniftas in Scripcuris ad privacum fuum fenfum 
' dctorquendis , quod idem ubi non arrogent Soci- 
niani -, nec uUus inter eos judex eric , qui licem 
intec ilios dirimat» Quis cnim cflTet ? Scripcura ? 
at de cjus fenfu controverticur » & quifque eam ad 
panes fuas trahere conatur« Ah ratio ? fed omnes 
iofenfu fuo abundant. An Ecclefia 8c Traditio? 
tc&h quidcm : at illi vocem ejus ac judicium reji* 
ciuDt-» atque ut i^ propofito argumentonon difcc* 
damus , dicant nobis Calviniftas quo jurc verba 
iSthxc Chrifti Joannis }• v* 5. Ntfi^uis renAtHsfne^ 
rit ex aqni & SfintHfanUa , non fotefi introire in 
Jtegnm CotlorHm , dctorqucant -ad fcnfum mct^^ 158 Di Ba»tiimo. 

phoricum , neqtiede veroaqux Bapiifmo inteUI^ 
ganc i Socinianos vec6 qui hxc pariccr Chrilll 
vcrba Joan. »8. Euntes dactte omnes Gentet , idp- 
tiftntes tas in mmine Patris , & Filii , & SpiritHt 
fatiBi , inccrpiccantur non de Baptirmo aquae , 
ftd inftrudioni] & dodrinae. , rejjciant ac confu- 
renr. Dicinc patiicr , quoargumcntoexuaaScri-; 
ptiira adversuseofdemeviticecepoffuntjinterbap- 
tirandum appellandos elTc feu invocandos Parrem ; 
FiliiimSc Spitiium fandum , atque fenfum ver- 
borumChndi Matth. iSi nonefle^flum, Dtcete, 
b^ptifiite infide Patris , & FiiH , & Spiritiir/k/f 
fli, Cccnc abfque Tcaditioais auxilio Dufquamid 
cvinceccpocerunt: adeoverum cftCalviniftas ex- 
cuffo femct Eccle^z Sc aui^toricatis legirimx jugo , 
vclinvltos Socinianis acma fubminiftrarc , nec ab 
eocum nianibus fefa expcdice poffe. 
Db BAPTltlftD* I5f 

^iYulos cciam Fidelium fine Baptifmo non falya«^ 

^ci } vcrumcamen Deum pro fua lumma dementii 

td cxaudirc parencum voca pro faiucc infancium ^ 

adcoquc cos nortandos uc pro illis apud Deum in« 

tcrccdant') vdDeumfuppierc defedlus dTcntialcfi 

Baptifmi , (I qui fint cx pane materiae vcl fbrmx , 

▼d inccncionis miniftri. Ica Gerfon Sermonc de 

Nacivicatc B» VirginisConfiderationci. Gabricl 

jm 4* dift. 4« q. i, art. 5. dubio 1. Aitiftiodorenfit 

in Summa Lib. 3. Trad« )• q« 1. art. 4« S* Bona^ 

▼cnturain 4« dift. )• prima parcc diftinftionis q.a» 

4Ut« !• ad z» Durandus in 4» dift. tf» q* !• n. 1 1. & 

•lii qui falucem hanc inf ancium probabiiiccr ex di« 

Tina mifcricordiSi prsfumunt y non tamcn vduC 

rcro cenam Sc indubitacam admiccunt» 

Sunt qui infancibus fine Bapcifmo ex hac vica mlf 

grantibus felicicatcm quamdam cemporalem, Sc na^. 

curalcm vcluci quemdam paradifum affignenc ^ uc 

Pighius & Catharinus apiid BcUarminum Tom. 4«! 

L* S* cap. 2« & nofttS ha(^tacc non ica pridcn;! 

EmincntiflSmus Cardinalis Srbndratus in Libro cui 

fitulus » Nodns fr^deftinationis dijfolHtHs > partc i* 

MC^raphoi*n. i)« docet parvHlos ^hs Jine Baj^ 

tifim deccdunt , cmlefti ^mdem Regn^ , fnafipdter^ 

M cHlpa rcos nec expiatos exclndi j non tamen ^at- 

sttuU natHralibHs benis , & a peccato prafervari 

memoqHe fHpfUcio , cjho fi adolefaerent , pnniendi 

•ffent i chm fola, inquic , prafervatio a peccatis 

flteris valeat majoriJiiHe pretii fit , qnam Regnnm 

iffmn cmlefte. Idemrcpetit ibid. n« 15« Adversik ... 

doArinam hanc graviter expoftularunt duo Ecclc- p^t^'^' 

iixnoftrx Gallican» Archicpifcopi & cres Epifco- itemom.EP. 

pit dacaadS. Poncificem bcacx memorix Inno- A£«li >m- 

folcmniEpiftoU/tKalendasMartft^^^. . 

" Uam, -iCo De BxpTttuo. 

anni 1^97« ^uibus refc[ip(it Sutnmus Vontitat 
dk G. Maii anni cjurdem , fe Librum Cardinnlil 
Sfofi-.irJti & rts nb ipjis adnotatas , infigniitm Tbto^, 
Jo^onim difcHJjioni ctmmifijfe , ut wmnibHs mMtunt 
cofifiderJtionis trutin/iperpenfis , ^uod iuflumejfet , 
fiibiiidc decernere valeret. Intcrim nullum, quod 
rciamiis , a imSta. Scdc ad nos pcrventi ea de re 
jiidicium. Sapicnccr quidcm acgraviicrBellitmi- 
nus luco piulb anre natato obfcrvat , mifericordiam 
noflrAyn p.-.rvulisjam defunHts nihil prodtjfe , e con- 
tr.i nihil hejf: mjlra fentemidfeveritatem. Mulikm 
antcm , iiiquic, nobisobe^ , fi ob inutilem miferi' 
cordMnerga defunDos ,pertinaciieraliqmd c»mrn 
S:nptHrAs ant Ecclcfiam dcfenddmus i idcsrct hm 
aff.cium ifu:mdam himanam , quo pleri^ue moveri 
folent , fid Scrifturt , ConciliorHm & Patrim fen'^ 
tintiam confulere & fifii debemus. 

His ica prjmiflls , dogma cacholicura demon* 
tffcl Emtes tirgo , inquic ^ doctt^ anmei Gmes ^ 
^dftifantes eos in Mmine Pdtris ; & Filii > & Sfv 
itAsfanSH. 

Socihus Difpucatione dt &iptifino fctijpta an» 
iftQ* Cracovix cap. !• duo excipic advcriiis 
ipemith iflud teftiniokiium : ptimuro eft , bic de 
reco aqux Baptifino fermonem noti eflfe ^ (cd de 
iodrina & inftrudiohe , quar fenfu metapiiotico 
Bapcifrous dicitur s aiteturo» dato & non concelfo 
maiidaturo in aqua baptifandi i Ciicifto bic daci » 
piecpetuuro iiiud noh debere elTe , iieque ad omnei 
osBiiino homihes exi^endendum. Ucraque refpon- 
Eo paul^ uberius & aperciiis evolvenda nobis eft 
ac confutanda , ucintelligac unufquifque quaro va« 
DisA: fucilibus arguroentis inniucur Sociiuana ce« 
nemasi 

Priroa icaqiie Socini refponfio eft » in Scripturil Priihi t^fX 
Bflpcifroi noroen fxpids u(urpari pro dodirina » at« ponfio ios 
qiieeoipfofenfufumiMacch»cap. i8. v* 19« ci^^i^^^* 
tuo* Utrumque fic probac* 

Primum quidero ex capw iS. V* i^. Adiuum 
Apoftoloturo 9 ubi leginaus Apollo Baptifitium 
loalinis dumra^at fciviftc i 6c cap. i^. v« 3* ubi 
difcipuli JBphefii interrogati ih quero baptiiati e£» 
reoc 9 rcfpondent fe blptifatos efle Baptiunb Joan^ 
his» Acbisiniocis , aic Sbcinus» idem eft Baptif^ 
hms f ac do^rina : nihii eniro , ihquic , ibi ad rem 
lfacid>ac, qu^Ki ApoUo fciret aqux Baptifmuro quo 
DC^hir Joannes , cum de dodrina prxfertiro age« 
ketiir« Pariter Baptifrouk » auc bapcifat e ^ iigoi^cat 
hoiinunquaro initiationero^feu initiare. Ica S;Pau^ 
los priore ad Cotinthios 1 0« v* i* aic , Heinuifm 

Edtres taptifdtos fkiffe in Mejfe ^ in nute & in marii 
I eft t eos iniuacOs ic qoafi Mnfcc^acoi fuiifc Dvi, 
fieBafii/mi Ii « Iffl DE BAPTttltOk 

pcr Moyren. Eadem cH ligiiilicatio ACt> 19« V< %i 

ciim Paulus ait: /« <}H9 ergo hAptifati tfiis ,iA z^ , 
initiati! 

KLlcllitUT Socinus , quia confundit qtix noo 
lunccoiitiindcnda , &feparaiqux non fuiit lepa* 
raikii.ConfiinditdoiAnnaiTijCumaqua baptirmalii 
& Bapiilmumnude & flmpliciter lumptum,pro 
dodrina ufurpari perperam ille coniendit : duo 
cnim illa dillingui dcbent , non confundi. In Bap- 
tilmo cnini Joannis , dc quo mcntio fit ciiatis in 
locis , duoeranti&dodlnna , quajoannes infof 
mabai bapdfandos, &riiusiprcbapnrandiin vetS 
aqua : unumaliudincludcbat , nempc Baptifmus 
duditnsm ) feddo(!lrina illaptxcis^ non diccba* 
tiit Baprifmus, fcuintinilio vcl immcrlio. Citata 
i|^;i;ui cx Ai^ibus Apofloloium loca Socinum jugu* 
l.ini , nquidemduo diftinAa contincnc j qUa; ille 
lc)lfetnugnificare ac inftruentes feu docentes » fw 
hn Socinus mulcis ^ fed miferis profedbo argumen^ 

!•• Quiain gr*co tcxtu , loco docete , habetur 
|iarr»TioV«ri ^ id cft , difcifHlosfacite « quod cert6 
Verbum ad dodlrinam & difciplinam qua infor- 
taiandi funrdifcipuli^ refenur. 

Venim , quis hoc negat ? ncmo ptofeft^. Att 
idodrinamiBapcifmoaquxfejungimus? non cer- 
ti \ fed utrumque includimuii &c diftinguimus ^ Cv^ 
cuc teipsa fecic Chriftus in fuo pnecepco : Docete ^ 
tnquit y baptifantes. Eti dodritta >& Bancifmus* 
Qu6d fi per baftifantes kiOh aliud intellexiflec qulm 
do^inx Bapcifmum , certfc abfurda fuiffec & om« 
tunoinucilisfikpecitio ihuna&eadem brevi perio^ 
ido: fenfus enim eiTec , </(^^f ^ ^or^w^/. Eftoigicur 
Verbum gratcum fignificet^ difcifnlos facite : fani 
per dodlrinam fiunc difcipuU ^ & per bapcifmum 
iniciancur&confecrancur \ unum enim ab ahero 
diTclli non deber. UndeS» Marcuscap.i5«v»itf« 
fidem qu£ per dodrinam habecur ^ Bapcifmo prx^ 
mirtic^ 

U^%Si Chriftus to in ioco plir vetbum baptifafH 
fes , aqux ctrrenx Bapcifmum incellexiflfec ^ find 
duhio > aic Socinus , non minus Bapcifmum iftum 
texcernum Apoftolis fuis commendaflet , quam ip» 
tkm Evangelii prxdicacionem , nec Dainus eos ad 
bapcifandum , quim ad prxdicandum mififTec 2 
mtqui camen Apoftolus primx Corinth* i. v« 17. 
declarat fe i Chrifto miiTum noh efTe ad bapcifan- 
dum , fed ad evangeUfandum. Neque eft quod 
xcfpondeacuc , fenfum Apoftoli effe , fc prseciptti 
tnifrumiuifre ad prsdicandum ^ quod munus pet 
•ieobicc tenebacur ^ non vcr^ ad bapcifabdumiquQ^ 

L ij ■V *<4 O f -B A > T 1 S 1(1 ff. 

pcr alios *qiii ■{!*[«.« -adimplcrc. Naraque » ift 
VdlkcliLis loco antca ciiaio , latio propterquam 
tcflarur ApudolusrenonmifTumeiTe »d. bapiiTaiib 
<Iuiii , hzc eft ut effugeiec lurpictoncm non- 
nullutum , qui exiftiiiiabant Paulum in fuo 
bapctCarenomine'! undeoboita eft tlU difc^lo- 
tum Corinthiuiumconcentiofaxmulatio : atratio 
illatotarubrillecet, Gautperfe, autpei alios , anc 
prxcipuc , aut minus prxcipui deftinanis fiiiflet 
-S. Paulus ad baptifandura. 

Vecumvuiaptocsusacfutilis lado. Fals6<iaip^ 
pe fupponit Socinus , Apoftolis 'injunAum Iron 
cffc baptifandi Hcutdocendi prcccpcum , quod ac 
ptaxiillocum cognofci haud dubi^ certiffimi po- 
tcft. Porco in Hiftocia AAuum Apoftotoium c. xV 
poHeximiamS. Pctit przdicadonem , bapti£uoc 
lcgimus Jud3:orumcticiteiitiamillia)& cap. 4. 
jooetn italblvit TercuUianus L. de Baptifmo c. i ^ » 
Neqaeurgetijuo^addit Volkplius : namque hiac- 
ratione non uticuc S* Paulns,. utprpbecfe mifriin) 
noQ eflfe ad^baptirandam , fed ut gratias agat qudd 
cdm paucos baptifaverk , fchifmau & contentipr 
fe Corinthiorum zmulationi locam non dederit» 
Tanta fcilicet infedebat animis primorum Fidelium 
opinio 8c admiratio Apoftplocpm ^ u( ex I^ipfiano 
afic^ nonnulH ft hujus velillius difcipulo.fi effc 
gliuaarentur , &* ita fchifmati Ibcum dederin^ , dCt 
^aoloquitur Apoftolus:qu6drer6idex Baptifmi 
aidminiftratione ott um fuerit ^ fan^ per accidcps.el^ 
icfpe&u ipfius Baptifioi^ 

III®« Chriftus l iaqpit Socinui,^ MattK* 1 8v 
non; magis przceptum baptifandi , quim formam. 
cxpceffithis verbis, Docete ^baftifdntesin nomine 
Fdiris , & Filii , & Spiritus fanUi. At his vcrbii 
formamBaptifmi non exprimi vel ex eo potiflimun\ 
conftat , quod Apoftolilegantnr baptii^ife iti ali^ 
forma , nempeinnomineChrifti*, 

Verdm ex ante dhftis manifeftun>eft, ApoftolosL 
nonbaptifaffein fbto Chriftjnominc* Confule.^, 

IV^. Baptifmus Chriftt fxpius in Scripcuris op> 
pcmiair Baptifmo Joannis , quodifte in aqu^,fo- 
rcc , ille in Spiritu } ergo Chrifti Baptifmus m ver^ 
tqu&npnperftciebatur. 

MCeriimnon adt ertit Socinus » rotam diftin&io-^ 
ocm Baptifmi Chrifti & Joannis noa fuifrc pcne^^ 
aquam » qux in utroque pro mat<iKJa cjr^t > fcdf |ie» 
Micife&um, nerope interiorem animx purgatio» 
HCii^per eratiam 9 quam cpnferebat Chrifti , non • 
Terdi;Jeannis Baptifipa^^ 

\^^* Hebrarorum 6^ ru^menta chriftianir4iftri« 
pliiMUenQrraK Apoft^Itts i^ at de bq^dfitio aqux ook^ 
IttOO fitom. L iij ifS Dh Baftiiha. 

Veri^m falfumeft: quod fupponit Socinus : £4 
cnim loquituc Apoftolus v. i> & it Qudfnpter 
intermittcntts inchoatiMis Chrijii fenruttem , mJ 
pcrfcclior.i ferAmur , non ri4tfum JAcientei ftiaditntem-' 
titm pattitentia ab operitHt martuis , & jidei *A 
Deim , Baptifnmtumdo^rina ,impoJitisnis ^Ho^Ht 
m-wiiiim. 

Qiixnam porro e(l illa dot^rina Baptifmarum « 
iiiHveri , quodinufu ctat ex Chrifti mandaio ^ 
BaptiTmatis ? Baptiimatum dixit in pluriU Apollo^ 
lus , vel more Hebrxorum ad majorcm empnafimV 
velqiiia etli unum fpccie , numero tamca plun 
muitis adminidraniur \ veldeniquequia noftruni 
Baptifmimiiltis Judxorum baptifmaiis oppooil» 

Vt'*. dcniquc ,qHia S. Pettus, Epiftolx 1. c* \% 
V. ti> docct Bjptifmum qos falvos facere , noa 
qiio Carnis loudcs abluuntut , fcd qUo lit Ut bon^ 
l^m Qiiia ii foli baptirancli runt ,quos Apoftoli 
iiocuere : utrumque eniui con jungitur -9 ergo alii 
ont ab A poftolis auc eorum ruccpflbribus edodi noa 
fu^re , illo Baptifmi mandato non adftringunrur» 

Verum nihil ea tatione nuferum magis ac ftoli« 
dum afferri poteft* Ubi enim kgic Socinus , eo& 
fanti^m bapti(andos elTe qui ab Apoftoiis &eranc 
edofti ? cert^ nuliibi» Reveri ii tantum funt bapti^ 
(andi, qui funt imbuti fide dc doftrina Chriftiana v 
fed eos tantum efle baptifandos qui funt ab Apo« 
ftolis edo6li^non alios , cert^ figmentum eft ccrebri 
Sociniani. 

Etvero multosdocuere Apoftoli» quos propriis; 
manibus. non baptifarunt $ unde S. Paulus fatetuc 
fe ad prsedicandum miifum effe , non ad baptifan. 
dum : nec verifimile eft S. Petrum propciis mani« 
bus bapcifaflfe una die tria , 8c akcraquinque homi. 
num millia quos fua prxdicatione ad Chiiftum ad- 
Juxerat* Aliquos pariter baptifarunr » quos a.baliis. 
cdodos noverant : fic Ananias Paulum baprifavic 
AA» 9« & S. Paulus A6t. 1 9« curat eos baptirari ,^ 
opi ab aliis jam inftrudli & informati fueianc fidci 
Qiriftianx documentis. 

Quod vero mandatum Baptifmiad omnes omni-» 
Doomnium astatum homines pertineat , patct* i ^* 
Qma nulbun limitationis ac Jreftridionis notanv 
przfe fert. t^. Quia continua faecutorum omnium 
praxi evidenter demonftratur prsecepti hujus uni« 
YCrfalitas. ) ^* Quia continet prxceptum docendi 
fimui Sc baptifandi : at prxceptum doceadi univer* 
fale eft ac pcrpetuum. 4 ^^ Quia Chriftus eodem lo- 
co promittit (e Ecc lefia? adfucurum ufque ad con« 
fommationem fzculi : quod igitur ibi prsfcribit , ad 
omncs onmium aecatom homines fpe^at. 5 ^. Quia 

LiU) liS Bt BA»Tiitj|«; 

iinio fpiiitils ac mucua chantas , qium cx tuihat# 
Sapdrmi cotnmendat Apoftolus Epher» 4> inpci- 
pecuum abomnibus Fidclibuseftobrepraniii* C* 
Quia ptxccptum Baptirini fimile eft prvccpto Eu* 
chatiftiz: ficai eii^m dixit CUciftus.i fiocfiicitei 
U3. dixit , Decete , baptifate. Ecgo ficut Eucbirifti» 
prxccptum omnibus ad fucur^otnnes 3Ctaces.injua> 
Aum cfTe agnofcic Soctnus , ita Bc pizccptum Bap-; 
tilVni. 7 ". iienique,qaia efledus quos Apoftoli Bap< 
tifmo tnbuum, adomnes omnium temppiumho' 
mines xqualiter peninenc , quates Tunt communigi 
cum Chttfto , Rom. 6, v. j. 8c 4. Galat. ;. y. 17* 
iemi(Tio peccatorum, A61. ji. v. itf.regeneiatioi 
rpiritiis, ad Titumj.v. j. vitaxteina, Maic^itf* 
V. 16. Joannis ). v. j. 

11". li foli fum baptifandi , in.quit Socinus, qui 
tjiifdem func condiriotiis & fprcis cum iis quo? 
D 1 B A F T I i H • ? tftft 

. n^ *f inquit Socinus , mandavic qoidcm Cluiftuii 
tAppftolis uc baptifarenc , fed noq omiubus homini^ 
bus injunxit ut baptifai:en(urt 

Verum quid ablfurdius proferri poteft , 0c ad de^ 
{nonftrandam figmenti Sociniani ftoliditatem ap^ 
liu^? Quafi Qon fit eadem neceflicas qux Apoftolpsi 
pbftringituc bapcifent, &: Genres omnes ut bapti«». 
^ntqr timnne ifta correiata funt > Nonne dicere pa«* 
fit^ quis poflec , iBJunaam quidejn fiiiffe Apofto-« 
lit l^em docendi , non Yer6 Gentibus ur docean;^ 
cur i An ferret Socinus? non puto^* Quate ?quia do^ 
drina neceflaria eft ad fidemp (ine qua nemo falvu^ 
^e poteft y ac pariter Marci 1 6. v. 15« falus 9^P^i^*$ 
|no adfcribitux : J^/ cndiderit & bAftifdtnsfiimt^ 
lnV /i/vii/ m> , inquit Chriftus. 

IV^. denique , ait Spcinus , multi veri Ghriftia^ 
|U 4n Aftibus A poftplorum memprjintur , quos tz^ 
0ien baptifatosniifTe non tegtmus*9Ut A^jppUo^de qua 
AA« 1 8« V* 14« & ipfimet Apoftoli ac feptuaginca 
Difcipuli^ item illi cencum & viginti de quibus Aft^ 
1« V» 1 5« & quingenti illi ftacres , quibus fimul Do« 
nMnum Jefum , poHquam ^ mortuis refiirrexerat ^ 
TJfum fuifle Paulus fcribit i» Corinth. \ys.6. 

Veruro i^. argumcntum iftud Socini meri ne« 
gativum eft , ex quo nihii cenh con^ludi poteft : 
iieque enim yaiet ifta confequentia » Hi & iili nor^ 
kgiinrur baptifati \ crgp reipsa baptifati npn funt* 
Imo potius fic argucret quifqui^ adhuc fui compos- 
dfec : Excac expreflTum Baptilmi percipicndi mati« 
datum Chrifti \ ergo etfi hi & ilti Chriftiani npoL 
legantur baptifad , prarfumi debet eos reipsa fuiffe 
baptifatos : neque cnim necefie eft » ut rei commu« 
nis , certac ac publicx ointiia exempla prpferat Hi- 
(lorious 3t imo quo rcs magis crit a oft , communis |e 170 Db Safti sho; 

publica , eo fspius ab Hiftorico putetniitcrtur* t*-' 

Reipsa baptiCaios fuilTe Apoftolos innuerevidctor 

ChttClus, cum dixit Joan. ij.v. lO.adS.Petrum^ 

£lui letu! fji ^ non indiget nifiitt pedes Uver. Undo 

mciicoS. AuguninusL' j.dcanima&ciusorigine 

Ttojlij» '^P* !*• ^'^ loquitut; Si ipfns jlpfffloUi ttiptifkiu 

F( 'Jf' P^*" ^'"- ""^'^ ianotcfcere patuitj ijKod beato Petn 

JDominus ifu , Qui lotts ejl , nonindlget nifimptdet 

lavet : fuid de aliis ^ de ^uihits vtl talt mhil Itgi'^ 

miis diiliim , de Barnaba, de Timotheo , de Vito, de 

Sila , de Philtmone , de ipfis Evan^eliftis , Marc» 

& LiicA, de innumerabilikiu caterii^ ^im abfn ut 

bdprif.itos eff'.' dithiremMs , tjii.imvis tion leg.xmhs > 

T.,,^,iof, Iticmdoccc Epiftuli 44> alias i6)* & Epiftoli 

C?i)6 i6j. ali.U io8. 

Secundiim Sccundtim arguincntum pro confirmattoiu pti- 
ciSi:iiptu-mx pitti.^ Conclufionts addu^x , pctuur ex capk 
Db Baptismo; i7t 

relligatur , confequens efTe ut pracceptum illud in 
perpetuum 8c ab omnibus fit ODfervandum ; atquQ 
Doya qusdam iigmcnta e^cogitat ut iftud anc^ 
quatuft 

Rcfpondct itaque i*. per Baptifmum apud $• 
Marcum intelligi aut pocnitemiam , aut publicam 
Qominis Chrifti & cjus Evangeiii profeflionem, vel 
utnimquc flmuU Quid enim eft ^ inquit ille , tjHoi 
ferBdftifmHm conveniemiHsfojfitfignificari ^ qnam 
fmnitentid vera qna anima & /pirit&s ablHtio efl ; 
SHi EvangelH & nominis Jefn Chrifti frofeffio fH* 
klica , ckm Baptifmns ipfe aqua ab jfpoftolis HjHr» 

JatHs in enm finempotiJfimHm refpiceret , Ht qnts pH^ 
lici Chrifto nomen daret^ 

RefponHonem probat< ■ 

I^« Quia (i nomine Baptifmi verus aqux Bapw 
fifmus intelligatur , fequitur vi hujus ioci parem 
cflefidei&Baptifmineceflitatem adfaiutem : fed 
lioc abfurdum eft s poteft enim quis falvus cifc fi* 
HC Bapiifmo , nemo (ine fide* 

II ^. Quia favet Codex Complutenfis^ in quo ar« 
ticulus repetitur* Sicquippeverbareddidebents 
Slmcrediderit , & cfHi baptifatHsfHerit^falvabitHr. 
Ar articulus illc alium , quilm aquac verc Baptif- 
mum fignificat , ifte enim tantx non eft neceflScatis* 

III^. Apoftolus Ephcf. 5» V. x6* 8c ad Titum 
)*Vt 5. affirmat Deum lavacro aquae mundalTe fuam 
Ecclefiam , & nos lavacro ilio regenerationis fal va- 
le: at his in locis per lavacrum aquac intclligit 
tquam metaphoricam y fcilicet poenitentiam y quap 
animam lavat ficut aqua corpus : tum quia eoipfo 
ienfu aquamufurpat idem Ap^ftolus ad Hebr. lo. 
V* :^ 1. cum ait : ^ccedamHs cnm vero corde inple^ 
wiit^dinc fidei ^ afpcifi egrds 4 confisiimii mU^ & 17» D ■ B A r T I s u »^ 

Aklttti etrpHt a^Himutda. Ttim quJa aqi» nstnn* 
lis nunquam poccft mundaie antmam , cumqui- 
nulUm habqt piopoitioncm. 

IV. dcniquc, quia publicx fidei in Cbtiftuni 

ptofclGoni Chiiftus falutem xcemam proini5c, 

M>t(h. lo. V. )%.. Rom. io> Vi 9. EtgontitoS* 

Marci loco, pcc hxc veiba, hapttfitHifturit , intel- 

ligi itdil poicft publica Sdei inChiiftum profeflllo. 

Adeo caia & C3cqui(i[2 vifa eft Socino ifta folucio ^ 

ut gratulabundus cam libi maximi placeie fatea- 

tut. Gcatulocui eEgo.libi ereptum omnem fenliiii> 

ac pu(Ioccm,qui.tan>ineptc &mifet6 |^nam to 

apcEcum Sciipturx (enfum diftotqucat. 

Itefeltitor Rcfellicut Sociniana tcfponfio. Etficnimfacea- 

tociniana mui Bapcirmi nomen aliquando transfettiad (ignt* 

«fpoalio. ficandam pccnttcntiam, non tamen indeben^ colli- 

gicut, colcnfu ufiirpati citato capite S. Marct'': iiiia 
ftcflSras tn re fufcepti. Neque diftindioiieih liaiic 
^gam fidam effe , infra y Deo dante , oftendemas : 
<qui enim Baptifmi ejufque neceflitatis legem cu« 
ui , idem perfe Ax contritioni ac martyrio vicam 
jBcernam promific \ ergo qui Bapcifmum in re perci« 
jpcre Qon polfunc y eundem plan^ effedum' confe^ 
quonciir per Yocum ipfius y per concricionem perfeg 
Aua ac marcyrtunu 

Ad fecundam^ Otiofa eft & vana Socini ob(er- 
Tacio 9 cum & ipfe fateatur aniculum i in multis 
«Scriptunt locis redundare, nec ad probacionem vim 
Jiabere majorem.Qu6dfi juxca Codicem Complu- 
tenfem geminacum articulum lcgamus , & Socini 
jpegulam fequamur , repetitio articuli citato in toco 
frobacionemnoftram confirmat , nedum infringic: 
jcmphanm enim quamdam habec , ic indicac noA 
iacis elTe ad falucem quod quis fidem habeat \ nifi 
& baptifecur ^ quod unum bic contcfndimusi 

Ad ccrtiam : Nihil potuic Socinus aptius proferrfe 
td fuammec convellendam fencentiam , quam loca 
'S« Pauli adEphef. 5« v* i6. & gdTitum )• v. 5» 
in quibus lavacro aqua^^ideft Bapcifmo , vim fan- 
Aificandi ac mun^^ndi animam tribuit , non qui« 
'dcm ex proprii feu naturali aqux virrate , ut fals& 
fiipponic Socinus, fed ex vircuce Spiricus fan£H 
aqua ucentis tanquam inftrumento: undegratis 8c 
incpti omnino more fuo exiftinuc iUe , aqux no« 
men figucati & metaphoric^ ufurpandum , concra 
mencem iSc nacuralem verborum S* Pauli fenfum* 
Nec quidquam poteft aifequi excitaco cap. io« v« 
%x. Epiftolx ad Hebrzos : per illa enim verba ^ 
Mhluti corpHs ajiM mtmda , alludic Apoftolus ad 
Baptifmum » horcacurque Fideles , uc cum ea men4 
tis & corpocis mundisie vivaac^quam exigic Ba{K 1^4 ^ ' B A ^ T t s u o; 

tiimus* Quod H per illam abiutionem ApoftoliHfl' 
ad varias J iidaeorum loiioncs icfpcxiffc contcndaj ^ 
bihil inde iiifccri poicritadvcrsiis vcriuccm qtuia 
piopugii3miis.Lege Eftium in hunc locum. 

AdquaCtam: Nonncgamus profcflTioni fidti {lt 
Chiifliim amicxam efTe fataiem: iion negamus quo- 
queperBjptirmum cim flgnificari ; fcd cohiendi^i 
mus folcmncmhanc tidei piofclTionemfieriinunO 
&ap[ifiiio aqua qucm tncludic & pFsIupponit. 

Refpondec i^.adciiatumS.Marci tcllimoiuum 
SocinuSjprxccptumillud Baptifminec pcrpcmum 
bffc ncc univccfale i duafquc dc novo addit probl« 
tionescap. }. & f . fux dilpuiacionis dc BaptirmcH 

Primaclit Quia,inquitcap. j.poftcicata vcr* 
baapud S>Marcum>ha;cfcquuntur:5^j^«.i.f«f<7fi;M 
lyijj ci^diderintt hxc feijiicmitri in mmifit mro dM** 
ma. tjicim , linguis loqttcmur novis &e. At cum 
IIU confpicua Spiritus fandli dona lam celT^ D B B A ^ r 1 t M o; t>| 

tonfpitua ilU ck>kia t^uibus inicio Ecclefiae onu« 
bancur recens bapcifaci , concludi eciam poreric nul- 
lam quoque jam e(fe fidei nccefficacem , propcer 
«andem caufam : dicicur enim de primis Fidelibus » 
fi^na aHtem cos qtti crediderint » h£c fetjHentur i at 
iftud confequens non admiccic Socinus.Diftinguere 
igicur ille debuiffec incer manifefta illa Spiriciis fan« 
&i dona y quibus ad confirmandam nafcencem £c« 
cledam ornari debuere primijideles , Sc quae pro- 
inde adulca jam Ecclefia ceiTare debu£re ; 8c incec 
ncus ftabiles atque permanfuros , qui omni cem« 
pore necefTarii func y qualis eft v« g» Baptifmus ^ 
Euchariftia&c* 

Secunda quoque refponfio plan^ nuUa eft. Ubl 
cnim unquam legic Socinus , Apoftolos ucrumque 
przceptum baptifandi & abftinendi i fanguine 8C 
lutfocacis inter fe conculiffe , & ejufdem plan^ con« 
dicionis feciffe ? Quam latum enim eft inter ucrum« 
que difcrimen t Namque i*. Chriftus eft audoc 
pra^epti Bapcifmi ; Apoftoli vero abftinemiae i fan* 
guine & fufibcatis. i^. Racio hujus abftinenciae 
temporalis fuic, & ad Gcbonomicam Ecclenae difci« 
plinam fpedans , nempe neiinfirmi quidam Judaei 
icandaium paterentur , (i promifcu^ licicum forec 
uri fanguine & fuffocacis ^ Baptifmi vero lex perpe« 
tua fuiCy non tancum ad diftinAionem Fidehs ab 
Infideli 5 fed ad regenerationem & fandlificacionem 
Fidelium cujufcunque fexus , xtatis > condicionum 
&: cemporum. )^. Ipfi ApoftolidecrecumdefufFo« 
caco & fanguine interprecaci func infuisEpiftohs» 
& plan^ confirmaca Ubertate Chriftian^ canquam 
inutile abrogaverunc i» Corinch* lo. 8c CoiofT. a» 
aliam camen ejufdem decreci partem , quae fpedlat 
fomicacionem , confirm^cunt 8c in pecpecuum t l7^ &t&A»TISMa. 

rcrv ^ndam eSc monuerunc : quia necnpe fbtnicuJA* | 
tioti idco tancdin mala eft , quia prohtoita , (d idi' 
circo piohtbita , qtiia pcr fe ituU , coniia faifan) 
honnullorum Gencilium opinionem-,ergo coto Cce^ 
lo abcrrac,quicxillimat Apoftolos idem dc pra- 
Cepto Baptifmi ftatuilfe , quod de ptzcepto abftf- 
nendi 1 Tanguinc & rutfocaio. 

Hai^enus manus nobii dedOre Luciierani Sc Cal- 
viniftr, ut adversus Socinianos demonllrctur, Bap- 
tifmi prxccpcLim perpecuum cfTe ac univcrfiilc, quO 
obftringuntuc omnes aduUi : nunc (e illis concia noi 
adjungunt , ut impugncnt ejufdem Baptifmi abfo- 
lutam feu medii neccflicatem ; (ed hac variatione 
facis odendunt nihil apudfc fixumeire: quocnim 
jureSciripciirx teftimonia, qus nos adducimus piit 
ncceflicate mcdii Bapiirmatis , iUi detotqucnc Sc dc 
foli neceilitatc pixcepti exponiint > ita Soctaiani 
tcftimonia Scriotutx . aux Luchecani Sc Calvinilla DbBaptiimo. 177 

Oeceflarium efTc abrpluc^ Baprifmum , fed novo 
figmento diftinguere maluerinc inrer Regnum Coc- 
lonim & viram aerernam , ur jam obfervavimus 
Quxft. i.Art.i.infolucione adprimamobjedio* 
aem: ut nempe infantes (ine Baprifmo morienres 
excluderent quidem a Regno Coclorum » proprer 
Yexba Chrifti mox relara 9 vica tamen srerna dona. 
cenc proprer innocentiam. 

Novatonbus nofttis Luthera)iis &c Calviniftis 
cam clara etiam vifa eft harc Chrifti fententia ad ex« 
primendam abfolutam feu medii neceftitatem , ^c 
coaftifuerint verba Chrifti ad metaphoricum fen« 
fum decorquere , nec de vero aquse Baptifmointer* 
pcecarj , adversus quos e^ditus eft ex profbftb Canon 
lecundus Seflionis 7 • Conc. Tridentini. 

Sociniani qui ex Calviniftis hauferunt hujufce lo« 
ci metaphoricam & figuratam explicationem , ea« 
dero quoque hcentia ufi funt utifta verba Chrifti 
Macch» a8« Euntes doeete omnes gentes , baPtifantei 
ios in nomine Patris, & Filii , & SfiritHsfanhi , ad 
mecaphoricum pariter fenfum derorquerent : ne« 
qaelicenriam hanc ip(is vitiovertere merit5 pof« 
umc CalviniftxyCui ipHmet locum & ortum dedcre* 
Verum ipfa anxieras & inconftanria Calvinifta* 
nimin hoc Chrifti reftimonio Joan. )• verfando^ 
Cacis oftendir difticile efte a primo , nacurali , obvio 
& communi verborum fenfu difcedere# Namque 
ifta erxonea opinione occupati , nempe filios Chri« 
ftianorum per fidem parenuim & padtum Chrifti 
(alvos (ieri , confequens eft ut negenr , Baprifmum 
cffe ipfis abfolur^ ad falurem neceftarium, & verba 
Chrifti relata Joan* 5. quae neceftitarem illam ma- 
nifeft^ exprimunt , ^ naturali & obvio fcnfu defle-» 
ftanc ad figuratum & metaphpricum* Aliunde ver^ 
De Baftifmo. M 17$ Cb Bavtisuv; 

cum iiiicm advcisus Anibaptiftas ptobanc infontM 
clTe bapiilandos, non alio firmioti argumento utun* 
tiir ) quam eo quod pccicur ex ciiacis Chtifti vcrbis 
Joan. j.quali illiobliti elTent (fevetbaillanon in- 
lclli^ccc dc vero aqux Bapiifmo : adco veium eft 
paium fihi conllare & cohxiete etiorcm facfpieto 
Ecclclix Judicio mcnieui nollram perpetub flu* 
iftuJic, ac ciicumfciri omni venta doAiinx: fe<l 
h^c fulhciani pro iAoptimoatgumento. Legcqux 
diximus fupri Quxft. i . Att. i.in Ibluiione aJ pri- 
mnm objcdtiunem , dc illo Chtilti tcftimonio apud 
S.Joan. c. }. V. j. 

Socundum aiguracntum petiiui ex iis locis in 
quibus ialusxtcrna, icgcneratio & tenovatioho* 
niiiiis , pcccaiorum remidio , Baptifmo annexa le- 
puii-. Joan. j.v. 5. mox citato. Ephef. 5. v. 15. 
& 1 6 . Chnflits dilexk Ecelejtam & fiipfitnt tradi- 
il:i jnj cu , nt ilLun f,t>:Uificaret , miindatit lavMro 
'rvqcato mmine ififiHs \ ica ,uc remiffio peccatQriun 
kcur iiivocaciooi nominis Cbirifti , nop aquse. ^^P^*, 
:uitK)» Namque i ^. gracis omnino &: abique ullo 
^corfQS fundannenco calis fineicut ve;:borum con- 
i^io& conftrudio : quod (i cuilibec ad arbicrium. 
rerba facra connedlere cum aliis « cransferre , ex- 
ppnereUceac , nihil cam nrmum eric qupd perdicus 
iliqiiis conveilere non cencec. i^. Quia er(i calis 
fupponerecur qualis a Socino fingirur , & pecca- 
ronun remifiio fidei feu invocacioni nominis Chci* 
fttcribuacur , an proprerea excludi debercc BapciC- 
mus aqux , cujus cocies expreffam mencionem facic 
Gicer Concexcus ? non profe<5l6. Neque pliis urgec 
qMod addic , verbum ^ mundandi , pHrg/tndi , mnit^ 
tmdi peccata &c. cumBapcifmo accommodacur , 
DOD rem ipfam , fed rei deciaracioncm figmficare \ 
ia cft^ Baprifmum nudum fignum eflequo decla* 
racuc jam dimifTa eiTe per fidcin peccaca. Quod uc 
pcobeCy remiccic ledlorem adcapuc i}. & 14. Le< 
i^ci y ubi cum de mundarione leprofi agicur, ver-* 
hfUEk , mHndare , fanare » ufurpacur pro mera decla^ 
lacione mimdacionis jamfaAz* 

Namque Bapcifmus fignum quiddm eft remif« 
fioois peccacorum y non vacuum 6c iners , fed pra- 
dicam& efficax, canquamindrumencumChrifti; 
hoc enim imporcac parcicula caufalis , per^ qua uci- 
tiic S» Paulus cicaco cap. )• v» 5« £piflx)lz ad Ti« 
cuin« Neque fi aliquando in Scripcuris verburo , 
wtmdare &c. ufurpacur pro rei declaracione , fequi* 
nic nufquam fignificare rem ipfam effedtive pro** 
da^am : alias dicere quis poflec , Chriftum , qui 
peccaca re nific Magdalenx , vcrc ea non rernififfe ^ 
(cddccUrairedumcaxac.efre rcmiifa. Sacerdosle* 
gsdis ver^ 4 lepra non mundabac , {ed mundacun^ 

Mij i8o Di Bapti«U(S 

dectaribat *, cjus tamen declaratio mer^ 0110^3 noa 
ciat ac (lcrilis , fitjuidem jus confetebat ad cjvilcin 
cum aliis Ibcietatem , & lcgalem cjuamdam fcu Cai> 
nis munditiem eHiciebat : Saciamenta vetb Chrifti 
nun cKicvioicm, lcd imcrioiem animx purgano- 
ncni opcrantur. 

S. Pciius Epiftolx I. cap. ). T. ii.compaiai^ 
Bapdfmum cum Atca Noe ^ fcu rem figuiatam cum 
figura , docct homines per BaptiliTium falvot 
Hcii, ficut falvi faiftifunrab aquis diluvii qui io 
Aica inclulifucrc,/» ^ni, inquit , paHci.id eft 
eih •inhnx f.dvtfuiU fitnr per A<fK4m i futd & v»t 
nuKc fifnilisforms fdvos fdeit Bdptifm4. 

Sociiius citata totics difpuc. deBaptifmoc. It. 
ad folitum cffugium fc tccipit , nempe S. Peiniin 
fciiij uutaplioiico Baprifini voccm hic ufurpalTe, 
pro iiirerna inundationc anims, qiii tamneccHa- 
D B B A,^ TI^ M O} 1%X 

Iplories in die corpus lavaflenc frequenubus illis 
odonibus de quibus loquicuc S« Marcusi c,ap« 7«^ v» 
|. &4. 

£x his porro Scripturc teftimoniis fecundo no; 
ftro argumcnto addu<£lis , Sc aliis ejurmodi fic ai;« 
guimus : Illud eft abfolut^ necefTarium , feuimedii^ 
ot dicitur, necelfitate ad falutem^cui annexa eft 
(alus, animx mundatio ^ interipr regeneratio Sc 
xenQvatio, peccatorum caTiiina: atqui calis eft 
Bapcifmus; ergo&c. . . 

Neque ulla fic cxceptio eocum qui func I Fide-^ 
libus parentibus progeniti v {ed omnibus indiftinr 
Ai dicirur, Qui baptsfatHs mn fnerit , condmnMs^ 
hhifi. Nifiqms rendtnsfticrit ex atjna drSfiritHfan' 
S0, non foteft introire in Regmm Dei. Et vcro filii 
Fidelium nafcuntur obnoxii peccato orjginali^fimc 
filii itz 8c indignationis , ficut alii omnes *, atque 
parentuin fides prodefTe iis non poteft y, nifi quate- 
sitis impellic eos ad remedium Biptifmacis a Chiifto 
JDftuutum ipfis conferendum. Jacob Sc £(aii fiUi 
cranc optimii parentis {{aac^Deus tamea Jacob dile- 
apr^Efaiiautem odio.habuit. David pariter erat filius 
hominis fidelis 9 &: tamen P{alm. jo.v* 7» dicit., 
Ec€e in ini^iuitattbHs eonceptnsfHm , & in peccatis 
ancepit mem^termea. Hinccrita SS. Pacrum{en- 
tencia^ homines Chrifiianos non nafii , fed fieri., 
nempe per Bapcifmum. Ica TertuIK Apolog. c» i8« ^^- ^T* C. 
& Hieronymus Epiftola 57. ad L^camt Divino^-'**'*^*** 
ergo Judicio relinquere debemus eosinfances qui'* 
£ne Bapci^xAo ex hac vica difcedunt^nihil de illis de- 
finirc ac fentire , nifi quod Scriptura & Traditio 
docec y a quibus regulis nuUiChriftiano licec difce- 
dere« Uc enim ob{ervac antea citatus Bellarminus , 
Doilnipec {everitas nec clementia infamibus. ilUs 

Miii iSi Db l^ a t t t s m o." 

aiii noccT, rtiic prodcft •. vcrifiimumque etlquoilafc 
C.iccchirmus R.omanus [nrie i.ile BaptifniDn.)0. 
A' i '■! ^i-f-^is Ki;-, pi-.-.-i>- z.i-i-ri ,,jiiam ttt doceamur 
o'::il>»^' ■■..inih^-s Ii.'.^::,'-)l li-rem a Demimfrt- 
( ^.yt.ttn ^■f: , it : H',}!:^ p:r p:ttiam B.mifmiDeo 
»-. ^ :l-.vr:ii- , in f.thyinrn.tmrr-ifsriiitnO' interitum, 
.t !• rrtr •'■-: : , Ji:-r i!!: Ji-ifLs, (i'ic infiiehsjint , fnt- 
rv;->./ »-, Fx qviihu; f .ti^ itucllif;imr,qualc fit fcrcn- 
A\v". i'i:' i .;n de {ciiten:ia Cajetani & alioruin 
i.inii.i'ii'tim puii^ mcmoma. 

T(.ni!i!i ir:umcnnim pctimus cx iis teftimoniis 
mjiKi'. ctmltat ros pct B.;niilmimi inducre Chri- 
rtin-i , i;iiMi--m Ijnritu! ^ co>poris ficti mcmbra » 
c;iiM'."n \\ lci , iinton!'; ac ch.uicaiiscfTe participes , 
iMiiM-i Oci circiultQicsi qu.T qiiidem toiidcmfunt 
iicicllir -'is aSfolutj: argHmcnM, 

[". ririiijirifmum Clirillusinduitur ,fine quo 
Dt ftA»Tisi>ie. iti 

coscam cit6tcaDs(ecri ab eoqui tp(<» Toe»eraciQ 
Chrifti gratia . »i aliud Evangelium i unde de- 
menceteos & ^cinatosappelhc. Addit MTolke- 
liiis,i(bm parciculama aHicMasfHe, vel» tjiuttjHn 
imptifitti efiis , innuece aliquos tantum intet GaliT 
tas, aonverb omnes baptifatos fuiGTe i hincquc 
cotligit Baptirraum ad omnes oon pectinere* 

Vetum cum Apoftolus abfolut^ afEcmat Gala« 
tas Chcidum induiiTe quando baptifaci rum > cef- 
mcic tancum ad vinuiem dc cfficaciam Baptifnii.cu. 
jnspanicipcs efte debuecant Galatx , qui pec Bap- 
ufmum Cntifto nomcn dedcranCj & (e legem ipfius 
lequivcUeprofelG fueranct qiiamquam nert potuic 
eonim nonnuUotBaptilmi gtatiamnoii peicipcce , 
proptec pravam aliquam confcicntix difponcio- 
i)em.UcauterajtaabfbluteptonuntiecApoftolus,fa. 
tis elt, quod ad hoc inflitutus lit Bapiifmus, utChri- 
ftos induacui , non interius tantum per gratjam , fed 
oiam exierius pcc publicam &c extetnam fidei Chii- 
itianz profellionem, qux Baptifino femper prxmit' 
cebatur. Quod.addit Socinus , pUn^ vanum eft , 
qaafi non potuerim Galatx a gcatii baptifmali 
bcevi excidetc pcx humana inconftantiS & infiimi- 
tate. Obfervatio WolkcUi ejus ofcitantiam & im- 
perictam pcodil : ncmo enim ignocat , pacticubm 
liaQC, ifiMtgHot^ quicMnqMe, apud Audoccs cijm pio - 
pluaosfum factos., non fcmpec vim habcre excep- 
dvamiUtcumS* Paulus i. adTimoih. f .v.i. ait:. 
Oiucmijittifitnt {nh jugo fervi , mo jlfttuete vuli ex. 
Kcvisalios clfe (ub }ugo , aliosnadelTet fedomoes^ 
haud dubi^.ftjb jugo elTe iotelligic' ' 

1 1 \ Pcr Baptifroum dos ejuldem ic unius SpiFi- 
tus P^^ci^pcl» if jiifdemque coiporis ipeoAira ^eri , . 
docec Apolbdiis i. GoiiiitH. i a. W i$. th migSpi' 
M iiij lS4 DsBAPTtlHO* 

ritH , inquit , omxf; »0; mumm corpHsidptifiti/k^ 
miii ,{ive htitiii,five Gemiles ,five Jervi ifivelHt- 
ri -, CT om«ii in Ufte Spiritnporati fitmHs. ErgoficiK 
nemopoteft falvus fieri, nifiunus fit cumChrifto 
fpiricus , ac Ecclelix membtum Hat *, ita quoque 
nifi bsptirctut, cilm per Bapcilmtim Sc unus cnm 
Ciirjfto fpiritus,& Ecclcfia membrum cvadat. 

Socinus cap. 8. fux difpucationis comendit e& 
loci Apoftolura loqui dumtaxatde intr riori pctgt»- 
liam BiptLfmo , ficuc de intcriori potu; non vcii 
(lee:<cerno pcraquam veram Baptifmo,aut ponk 

Vctum ,eilinun dilGteamui, nonnuUis exCa- 
tholicis cxplicationem hanc probnri , alcera. tamen 
rcjici non dcbct -, imo potius accommodata videtur 
nd f:opu.n & inHimcum Apoftoli , quo hortattu 
Fi<.!c'ti.-s ad mucuam unionem &:charitatcm, qtiia 
Ain!: cjiifdcm fpiritiis pacticipes , Sc ejufdem corpo* 
ris inerabra : iliius autem coinmunitatis feu fpiritus 
Db Baytismo. 1S5 

B«ptifmL EphdT. 4.y« ^•Solliciti^ inqcdt yfervart 
wtitMtemJpiritAs in vinculoVdcis. Vnum corpus & 
mnusfpiritHs , Jicut vocatiejtis in una fpe vocdtionis 
veftra \ unus Dominus , unajides , unum Baptifina ^ 
mus Deus& pater omnium. Sicucigiturneceueeft 
ad falutem,uc unum agnofcamus & colamusDeuro, 
VBt unam fidem > fpem ac charicacem habeamus ; ica 
quoque unum Chrifti Baptifmum , in quo fidei in 
unum DeumprofefliopuDlicaemiccitur. 

Socinus cap. 9 • more fuo Bapcifmatis nomen hic 
mctaphorici ufurpandum efTe pro fola interiori gra« 
(ia Spiritus fanfti contendic , non aliis niatus racio- 
nibus quam iis , quas ancea rcfucavimus* Verum $ 
Bapcifmi vocem ibimecaphoric^ fumendam pugna* 
dter ilie concendac ^ quidni aicer Socino non minus 
perditus caviliator , pcr fidem , miiitare facramen« 
mm ; per Dominum , Regem y per fpiritum , aerem 
intcipretabitur ? Adde quod Baptifmus fpirituaUs , 
prout contra Baptifmum aqux diftinguituc » non fic 
aliquida fide, fpe, charitate, aiiifque donis Spiritus 
Un&i diftindumj 8c tamen Apoftoius ea diftmguity 
ac variis expriniit terminis. 

frotatur x^^ConeluJio, ex conjlanti & perpetua 

Traditione Ecclejia. 

Diflentiunt l fe invicem Socinlani,& Novatores 
Calviniftx. 

Socinus ratus Baptifmum ritum efle liberum & 
indifterentem , docet cap. 1 5» difput. de Baptiftno^ 
non femper ab Ecclefia ufurpatum fuifle^quod pro* 
bat duplici momento : primo , ex Lib. 7« Hift* £ti« 
febiicap. 8. ubi , referente Dionyfio Alexandrino, 
Novatus dicicur Biptifmum abrogaife: fecundo^eac 
Can. 9 .Concilii generalis Nicxni L tn quo Cathad itC D B B A P T i ( M o< 

feu NoTachni rccipiumuradEcclcfiamrcdcumes, 
per pceiiitcniiim , nuUa fafta Bapcifmimcntione. 
Vecum non pocuir Socinus tcI maliciam , vd 
crafliorcm impcriciam fuam apcilius prodere. 
Quantum cnJm fpedlat ad primum , certum eft No- 
vatum non p;nitus abrogaflTe Baptirmum: ille fi- 
qiiiJcm ncn cantum fuos baptifabat , fed cdambap- 
tilacos a Odiolicis itecum tingcbat , & quidcm ea- 
(lem obfcrvata fornia qux a Caihulicis ex pcKfcrip- 
to CKrifti obfcrvabatur , (icut colligimus cx S. Cy- 
priano Epil^ola (itj.ad Maj;num, &c Epillola 7S* 
ad Jubai.inum. Hoc igicui dumiuxat lenfu dicituc 
Baptifmum abrogaffc , qubd lepetendo Baptifmum 
a Catholicis collacum , illum quali nullum habctet 
& abiOj^arct. Ai fccunduni: mirum non eft Ca- 
tharos .i Concilio Nicxno per folam pocnitentiam 
admicii , ucpocc qui lcgiriiiie b.ip[ifaii tiiilfcnt , ncc 
9b BAPTisMb* itf 

primis seftu difputationis adversds Priagiands 
abreptum longius qu^m par efTet prpceflifTe , atque 
necellitatem hanc contra Veterum (encentiam ex. 
cogitalfe ac defendilTe. 

Satis igitur nobis erir, fi ex teftimoniis yeterum, 
Ambrofio & Auguftino «tatc fupeiiohim', bften- 
'damus eandem fempcr viguiflc fidem p!i*o ncccflita* 
teabfoiuti Baptifmi^ nihil ab Auguftind & fequeii^^ 
tibus eam in rem afliifhim , quod k fuis priedeceflb* 
ribus certa traditionis ferie non accepcrint. Dupliei 
autem via id demonftrabimus. i ^* recenfendo tefti* 
monia Veterumextribusprimis EccieflxfarcuKs^ 
iubfequentes enim noftros efle concedere vidennii: 
Novatores* i^. generalibus quibufdam momentis 

€x ufu & praxi Eccleflx perperua dejpromptis* 

• » 

PniMUlt Ar €UM E M Tt7lC» 

£x ufiimniis f^eterim. 

' S* Juftinus Apolog. 2« pro Chri(Hanii;p6ftquarh 
tecenfuit difpohriones quibus inftrufti efle debdft 
^ui baptifari cupiunt, flcpergit: DeimUtoadJf^P^fh ^* 
'cAhwr k nobis Ubi Mqua efi l dtque eo regehet'di!6nis ^ ^^ ^ , ^ « 
• 'iii$do ^Ho ipfiregenerktifumus^regenefamHK Nih '^^^'' 
iH nmine rerurH cunSldrum pdremis & 2W^m/ Ifer^ 
& Servatorisnoflti 'tifu dhrifH, fSr Syjrl^iJdnEif 
'm aijUa tum lavantur. Chrijfus enimipfe d'6cW: Nifi 
regenerati fueritis j non intrahiti^s in Re^ffUfm^Coelo^ 
rum. Kationem Veceflarix ilfiuspcr Baptfftnum re- 
l^nerationis ibid.repet}t S.Dodtor ex peccatbVjuoH 
fiafcendo conrrahimus. ■Rationem duiemilliusret^f^f^^i^Cs 
inquit , ah jlpojhlis illam accepinms. S^ando^ui" 
dem privrem nktivitatem nofiram ignorantes, hecejfi* 
tate quadam , liquido gmrdlifatu ^ mufuapdtemum i8S Dr Baptisho; 

mixiitne imertedtmt , proginerati fumui , ^J* *« 
malif moribHi prAVSjnt contMtHdsnc cduSi , ttt nt 
nece0-'tti{ & ignorAntit tihen ptmMiUAmHS , fii 
deltfHit & fcienii^ filii fiamus , ac rtmijfttnem <»- 
te comnJ/fayunpfccatorumcenp^Mynitrin atfna.lp- 
rur ex S. JutlJno , aqux Baprifmus a Dco inllitunil 
& otdinaius cft, ut hoino fpiritalitcr vcnafcaruc, 
ac pcccaiorum tctnillioncm obitrcat. Sicut igitur 
finc illaicgc;neianoncfcrv3tinemopocc(l,itaciiam 
nec finc Baptifmo, autcjusvoto. 

S. Itcnzus Lib. }.cap. i^.aliis I 9» Sieut , in* 
*■ quit , de arido tritico mijfa nna f.tri non ^atefi fiai 
hiimotv j tierjitr Hnus patiis , ita nec nes mutti HjtUM 
fitri 1» Chrijio J efu peier.imHs Jine Afna , ^n^dtcis^ 
to e(l. Et ficnt tiridt terrA ,Ji Hon petcipiai humtrem, 
tton frnflijicAt i fic & nos , lignHm aridum exijtentet 
Vrimiim , nitnaHdmfruSifictiremus viiam ,finefiiptr' 
tia volHnmri» pluvin. Corporti enim noflm per Iav*' DbBaptismo. 189 

En Haprcticorum illorum objcctio, cui fic Ter- 
tuUianus: Fueritfilns rctroper fiicm 7iHdam ame 
Domini fafjionem & refurreiiionem : at ubi fides 
snRd eft credendi in nativitdtem , fajjtonem , nr- 
JkrreSionemijHe ejns , addita e/i amfliatio Satra^ 
memo , objignatio Baptifmi , vejtimentum ifuodam^ 
modo fidei , {jHaretrb eratnnda, nec potejijam (ine 
fralege, Lexenimtingendiimpojita ejl , & forma 
frafcripta: Ite , tnqnit , docete nationes , tingen^ 
tts eas mnominc Patris , & Filii, & SpiritHsJan^ 
Si. Hnic Lcgi coVata dcfinitio ilU , NiJiqHis re» 
matus fuerit ex atfna & Sfiritn , non intrabit in 
RegnHm Ccelornm : oh/trinxitfidem ad Baftijmi ne^ 
cefitatem. Itaqne omnes exinde credentes tingeban^ 
fur: tnnc & PanlHS ubi credidit , tinElns ejl. Nihil 
potuit TenuUianus di(ierrius proferre adversiis So- 
cioianos & Novacores Calviniftas » uc Bapcifmi 
necefiicatem tum prarcepii , cum medii demonftra- 
rec* 

S- Cyprianus in famosa , quam cum Scephano 
S« Poncifice habuic , concrovetfiade Baptifmo ab 
Haerecicis dato , fupponit abfolut^ ncceflarium efife 
adfaiutem Baprifmum; atque hac eironea occu* 
pacus fcntentia , apud Hxrecicos verum non ciTe 
Bapcifma Chrifti , ab illis bapcifatos icerum bap- 
cKabac uc vicam xcernam aiTequi pofTenr : Qnia , P^^. i%u 
inquic Epift. yit ad Scephanum , parnm efi eis 
manum tmponere ^ nifi accipiant & Ecclefia Bap* 
tijhmm. THncenimdemwnpleneJanSHficari & ejfe 
flii DeipofJHnt , fiSacramento mroejHe nafcdntnr , 
ckmfcriptHmfit : NificjHis renatns fnerit &c. Idem 
lepecic Epift. 7 ;• ad Jubaianum , fimulque occu- 
pat& foiviciftamobjeAionemf quam Novacores 
ooftd adopcaxum ] nempe , Si qnis anteqHom in. I90 Di Baptisho. 

?«• ii7'EcclcJta taptifetitr , in confcjfitne nommt dff>i- 
hcnfits fiitrit & occiiui , An fp!mf*lHtii & pr£- 
miiim confjftanis amittit , eo ijHod tx a^uJi non 
fucrit priiti renatns J cui objciftioni icfpondcc 
dndnxi Manyr, cjufmodi nen privari Sacra~ 
mi^mo Bapiifmi , utpote ijiii baptifmiir gloriofifftmo 
& maximafari^itinis B.iptifino : quod idem cft ac 
lidicerct, Bapcifmumaquxfuppleii peicoucmia- 
ncm perfciftam &c maiiycium. ' 

In Concilio Cacthagmend an. 1 5 6. cui prxfuit 
S.Cyprianus, &adfuerc EpifcopiS?. Ncmefia- 
nus 2 Tubunis probans baptilatos ab Hxicticis dc' 
bcre vero Ecckii^ fiaptifmo itcium tingi , adducic 

T.t CMf. iltndChriltiJoan. j. Nifi fuis renAiMS fnerit &e. 

'./17. E. I-iic cft j inquit , SpiritHs ^ni ab initio ferebatHr fu- 
p.v .'.■jit.nn. Ne^H! enimSpiritus (ine a^ua operjripo- 

^iiJ.f.jSS.tijl ,>JejHe.t^H4/iHe Spiriiii. Etpoftca: Ni(s troo 

3, iicc.-pcr/rit BApiifmAf.dHt(ire in Ecc'.efia catholica. 
D9 B AP T 1 S MO; 191 

piemdHm hoc ipfofaciliHS accedit, qHod illi remittHn^ 
tnr , non propria _, fed aliena peccat4 f Porro inf an- 
les, uc jam obfervacum fuic , non renentur lege 
Bapcifmi vi folius prxcepti cujus func incapaces \ 
ergo quia e(l mcdium a Deo inftitucum ad eluen« 
Jam origjnalis peccati labem« Decretum hoc S« 
Cypriani & Coepifcoporum cjus expendens S* Au-' 
guftinusEpift« i66. alias i8. ad Hieronymum ^T.uf.s^n 
aic 9 novam non efle definicionem , fed firmiflimam A. 
£ccle(uB fidem. 

S. Clemens Alexandrinus Lib. i. Pcdagogi cap« 
€• TinSli j inqmt , illHminamH/ ^ infilios adopta-^^^^»^^^.i 
imr,.... vocatnr lavacrnmper (jHod peccata abfter^^f^^'f^^^^ 
gimns \ gratia qnd remittHntnr pcena qna feccatis 
debentnr. 

Origenes Hom. 8 • in Levicicuro.jQ^/W caHfaJit^ T, i. f. ^« 
inquic, cnm Baptifma Ecclejia in remiffionem pecca^ H. 
tornm detnr^ fecHndkm Bcciejia obfervantiam etiam 
parvHlis Baptifmnm dari\ cnm Htiqnefi nihil effet in 
pofvHlis qnod adremtjfionem & indnlgentiamperti^ 
neret^gratia BaptifmifHperflHavideretHr. Ec Hom« 
1 4« in Lucam : Qnia per Baptifmi , inquic , Sacra- ^- ^-f»'^** 
mentHm nativitatis fordes deponHntnr ^ propterea * 
baptifantHr & parvHli. Nijienim qnis renatHsfne^ 
rit ex aqna & SpiritH,non poteft introire in Regnnm 
Coelorum. £c Lib. 5« in capuc 6. ad Romanos : 
Pro hoc, inquic, ( ncmpe peccaco originis ) Ecclejia '^^'«^ W* 
ab jipofiolis tradttionem fnfcepit etiam parvnlis ' * 
Baptifinnm dare. Sciebant enim.... qnia effent in 
omnibns gennina fordes peccati ^ qna per aqnam 
fjr SpiritHm pinUHm ablui deberent , propter qnas 
itiam corpns ipfnm corpHs peccati nominatnr, 

$• Cycillus Hierofolymicanus Cacechefi }• aic: 
Slni in aqnam defccnjHrns es ^ non aqna Jimplici ^^^ .'^* 191 Db BAPTitue; 

mentemadhiht , fedSpiriiis fimSi virtute fdlute» 
fufcipi : narn (tne Htrtfejite ad perfeEHonem deduci 

JU/. is.D, «oayfrfm Et fi ifitis no» baptifatur , falutm 

fion hdbct , prtterfolos Mariyrtt , y«/ fine ajH* 
Regno cceleftifotiuntHr. 

Mitco innumcia Bapti/mi cjufque vittuiis iti^- 
nifica apiid Vecetes eiicomia , dc quibus « ubi dc 
vatiis nominibus Baptirmi , initio hujus Tradlatus 
difTetcbamus. Mitto cciam ea. Vetcfum teftimo- 
iiia qux pro lide peccati otiginalis laudavit S* Au* 
guninusadversus Pclagianos , i qiiibus accufabi- 
tur quod omnium primus opinionem hujus peccati 
invcxiflct; ncmpcRhcticii Augunodunenfis,Ol^(D- 
pii in Hifpinia Bpifcopi, S. Hilarii , S. BafiUi , S • 
Gccpotii Nazianzcni, S. Chryfoftomi , S. Am- 
brolii , qui omncs dum adniuunt fidem pcccatiori- 
ginalis , ncccllitatcm icmedii » liempe Bapiifini , 
cadcm via dcmonfttant. 
D B B A P T I f M (>>: J^\ 

% qnoquc Auguftinus Lib. j, dcorigin^ anima: 
^ip. 9» Noli y ifiquic , crcHere , fiec dicer: ^ nec x, c,PA7i' 
iocer^infiintes j anteqHam haptiferttHrmorteprdven- C, 
r#x , ffrvemre pojfc ad hriginalium indul^entiam 
,piccator.im jfivis ejfe Cathoticus. ttEpift» t6iS» 
-idiis X i . ad Hicrony mum : Quif^nis dixerJt , e/uod t!, xjf^ f^ 
4n Cyri/ia wvificabuntur etiam farvuli ; tfui fine ^. 
•SMcramehti ejus participatione de vita exeunt^ hic 
ifhfeQo & cohtrt Apojtolicam pfaiicatiiohem iftfiit > 
^ tbtaih condemnat Ecclefiam-^ ubi propterea cum 
iaptifandis paryuUsfeftinatur & curritur , cjuiafini 
Jmio creditur aUtet eos in Chrifto omnirio vivificari 

Magiftrd fuo ful)rcribuA't fidcitffimi difcipiili^ 
Ihilgenrius ScProfpcr» 
• S. FulgehtiQslib.d6 fidc id ^ctfcutt cip.17. Fir^ 
fhijjfimi tene,iticfuit^& hutlatenusdnkites, non follum^^^i^^^^^^^^ 
h$mines'j4^'rat ibHcutehtes , verumetiamparifuhs ^^♦•*'?-)*)^ 
^mifive ih uteris matfUfn ^ivere ihcipiunt ■, i^ ibi 
m^riuntur , five tu va de mdtribks nati^fine Sacrkmen^ 
iiofdhSH iiptifmatis , ^UoiCdatuf in nomine Vatris 
^tf. dehoc faculh ttanfehnt , i^is'aternifemfnem%' 
ftsfffkin puriien ^ j. 

S« Wofpcr]Lib. i.dcVdcatterie^Gcritiurh c^ph 
i'6* agctisdc multirutlfiTC ihfanttum qui noh tcci^ 
|liUht Bafitifmum-,, quatnvis Dcus vdit omrics fal- 
Vosficri, affirmat nrhiiominus cos atcrna viia pti» , 

Vati. Quidljoc prpfUnitics y inqnit , ^id mirabi-^^^^^^' 
tius effe poteji I Neljuc enim creUi faz efi , eos tjHi * 

'ngenerationis non aiepti ^fUrft Skcram^fUm -^ ad 
^lHfh Hedtbyum p^rtinerj conjifrtikm. 

Dcniqtie perperuam l^atrc ECclcfiflS %itvti ifuo 
fuffragio confirmarunt cfuacuordccimEpifcopiGrar^ 
p, in Concilio Dibfpolitano^ teftc AuguftiM Epiftt^ 194 Df Ba > T I I u o; 

-»-?*74. tStf. ail Pjuiiiiuin , alias lotf. capite y* 
I.atini in Concitio Canhagincnn > qui lcribunt 
I Liruccniio S .Pontifici dc Aftjs adversiii Pelagiain 

<i. /.<if. Epif^olam , qux intec AugulUnianas eft n. 175» 
alras 90. 

SeCvNDUK Alt.SUUlMTVIC 

£a.' h/m & praxi Ecclefit perpetHi , de gemrdlitMt 
fuiltufiUm mtmcmii. 

I*. Experpemo&cooftamiBaptiffnatisufuIa 
Ecciediifemper obfetvaio,iirmiflimum ejut nec^- 
tatis abfolutz argumencum deducitui.Fidcs quippe 
nontanon modo ex Sciiptis Veterum quz fupec- 
fuiit , (cd ctiam cx praxi , ufii , & fadis ipfis « in 
quibiisvivaquxdamac fpitans ttaditio continetoc, 
valiJiiliinc comprobaiur.SicprobabatoIimS. Au- 
D B B A )^ T r i )c «yc 195 

^l^iis temporibus impugnaverc t fecundo fatculo 
Ca'iani& Quintiliani *, Manichaci tertio \ Afco- 
^utx 9 Archontici , Seleuciani & Hermiani quar- 
to ; Pdagiani quinto s &aliiqui deinceps vetc- 
res ac jam (bpitos errotes extitarunt. 

II I^. Ccnftans {emper fuit Eccledae dodlrina 
& praxrs , infantes baptifari pofTe Sc debere » ut i 
labc originali pucgati Regni c^leftis & vitx^ternie 
panicipes (ieri poflent^ Conftat ex S« Cypriano 
£piftola ad Pidum , ex Concilio Carthaginenii 8c 
Milevitano apud S. Auguftinum Epift* 175. & 
iy6. aliis '90. & 91. ubi Patres Pelagianorum 
Rrores cxponentes, aiunt : Patvidos etiam frof'- T.if.Jfif* 
ierfalutcmj^HdperSMlvdtorem ChriflHm datur, bap*^ '• 
iifandos negant , acfic eos moftifcra ifia dothina ifi 
mentHm necant. Cenfent igitur Patres illi > idcirco 
baptifandos eife parvulos > quia faiutem alia vii ^ 

non polfunt alfequi s feu, ut loquitur S* Auguftinus 
citataad Hieronymum Epiftola ^ ^Hiacreditur ali*im*t4^^^^ 
ttr eos in Chrifto vivificari non pojfe, *• 

IV^. Etfi ftatuta quacdam rorent tempori iul 

folemnem Baptifmi adminiftrationem , femper ta* 

men provifum eft ab Ecclc(ia,ut in pericub moRin 

& urgente ncceftitatc , quac legem nefcit , fivc in« 

f antibus » (ivc adultis in ledh> xgrotantibus ^ quo« 

libct tcmporc pcr Sacramcntum Baptifmi fubveni* 

<ctur# Ita coUigimus ex Conciliit antea citatis, Ro^ 

mano fub Comelio > Neoca^aricnfi Can. 1%. Au^ 

tfffiodorenn Can. iS. Matifconcnfi II. Can. jr 

Parifienfi VL Can. 7» Ex S. Cypriano £piftoU a^ 

Magnum ^ cx Siricio Epiftola ad Himerium Tarra« 

concnfem Epifcopum ^ cx S. Lconc Epiftola 4* 

«d univcrfos Epilcopos pct Siciliam cotiftitutf^ i 

lude gr^viffimi pcccod m faabebancur Sacerdotiii 

Nlj ^jitf Di Bafti^smo* 

qui rme Bapcilnii rublldiQaliqucmcxhacvitS m^ 
giarepermictebint. Ratioaem a^citSiticius roox 
r^ l.iuda:as , Nt , inquit , ii<J nt^rtm pimicitm lendae 
I. Mffhaarwn , fi, ntgstodtfderitntibusfoincfalutttri, 
exiefisHfjttftfHif^Jtf^CHlo, (p" rejrnHm perJdt C* 

AtquciRdceflquodS. Augtidinus Epift. iiS. 
Aliis 1 3 o. ad Honor.itU[n , Sc aiii Vctetcs cum ip* 
fo ignavos illos Paflorcs [am gcaviter exagitenCy 
qui pcrfecutionis rcmpor-e tugicntcs ut viw lus 
confutanc , miferas oves curx fui coramilTas dere- 
linqiiuht , &omniope fpiricuali ac Sacramema- 
lum fublidiodcditucaspericulodaiiuiationis zier- 
nxcxponunt. Fndcquoque Epilcopt ad maiiyriutn 
lapti caBtum fui dclidcrium fuis popuUs rclinque- 
banc , niminimproptet fpiritualem, quamabipl^ 
f>er Sacramenta expedabant , opcm. Sic audia lltiionut , njd qucxl pcr h:inc diUdonem exponc--- 
tencrere periculo cacendi,Baprilmo^d iaiqccm pU- 
n^ necelTano ^ 

VP denique , noiiiaK& dflbcausi-ipfis laicis» 
«ciam muliedbus , permifitEcclefiainmorcis pe« ' 
ticuio Baptifmpn^adminiftrare, quim qu6d eum^ 
abfoluc^ ad folucem neceflarium efle (eiDper Judicair 
%\u 

Igicur iiacinfpeAi & benil exprorail Eccrefia 
focius fide, & nnnquam incecmpcii Tjtadicione » 
Concilium Trid. Seff. 7. Gan. y fic definic : f /T.t4^ c^^ty^ 
^uis dixtrit Baptifffiwn Hberam ijfi^hocefl n9n iff • '• ^ ^ ^* K 
Ciffarinm ad falmem , anathcmafit. Ec Can. %•. de , . . . 
i(U ChriAi apuct S« Joan. cap. ^. fencencii., Nifi ' * * 
^is renatHs fuerit &c. Si ifuis dixerit^^uam veram 
& naturalem non ejfe de necejfnate Baftifml , atcjue 
mdeo verha illa Dcmini , Nificjuis renatusfaerit ex 
M^ua & Spiritu fan{l§.&c,, ad metaphoram detiurjt 
ferit 9 anathema fit. 

Jam in Concjlio LugduoenfT an. 1x7 4^ &»ia 
^orenrino ao. 1 43 9« dcfinierac Ecclcfia , HlorHm T.x f .Or^c^ 
animas ^ui cum foh originaU peccato decedunt^f* ^'^' '^ 
f adeoque fine BaptifmQ ; moxin inftmum defcen- 
dere. Igicur Ecclefia femper credidic Baptifmuqi 
onmibus & fingulii lipnunibi^ abfoluc^jnccefia-^ 
»um eflc ad faluicm«. 

Sohunfur Oijittlomu 

Objicie^^ 1 ^••Excicacis coties Chcifti verbis Jbatibiv 
J« Nifi <]uis renatus fuerit &c. inferri dumcaxai: 
jpoteft, neccifarium efle Baptifqnum necefiitace pr^^ 
cepci, non medii. Necefljcas autem prxcepu ep^ 
lanciim obftriogit, qui prxfxpti fuoc cap^ccs >iidulr 
iMfciliccc y Mn vcr^ inf^ccSf» . 19$ DiBaptiimo. 

Antecedens pcobatui: Quta illud neccffaniini eft 
Ibla <dum[3xat prsccpci neceiricate,cujus necefficaa 
toca pcnder ab inHicucione 5c mandato Chriftii BOn 
vero ab intema [ciiplius nitU[a& condicioDe} ia 
hoc cnim llai totumdircnmenneccHIta^ismecliiAC 
prxcepti. Sic v. g. neccflitas iidei Sc gEatix fanAi* 
ficantis ad oblincndam falutem setetnara , abfoluta 
e(l ac limpiex , fcu mcdii , quia cx ipsamei n» 
lura &conditionc fidci&gcatixfandificamisnaf- 
cicur: arqiiincccHkasBapiifmi & aliorum Sacia- 
mcncoium tota pcndct ex libeia Dei voIudulc \ 
erjjo &c. 

Refp. negomaj. Exfola quippe Dei votunrate 
ac inAiiucionc Bt quodaliqua Sacramema abfoiut^ 
fcu necellttaie medii , a^ia veiaex prxccpta dun^ 
taxat ^nc nccelTaiia. 

Inllabis t*. NccelTKas ptzcepti Eam pendei ab 

a Dci volimcatc ac inftiiutionc , quam neccilitax 
Db Ba»tism«« 199 

^uhd prxcepcum Dci poficivum pro quolibcf in* 
ftanri non obligac , fed cerco dumtaxar cempore : 
quare violaci przcepci ille reus cancdm habecur , 
quando prxceptum non obfervac quo cempore ce- 
Accur illud obiervare* £ contra quod necelTarium 
cft neceHicate abfoluta tc medii , femper obligac. 

Inftabis x^. Quod neceffarium cft necefficace 

medii , nufquam fuppleri poieft ^ in eononexcu- 

/ac auc ignoramia , auc impocencia ; fineeo re auc 

voto faltem pcrcepco falus haberi non poceft : ac* 

<]ui calis non eft Baptifmus , fuppleri etenim poteft 

pcrmartyrium &: pcrfe<9:am contricioncm i in co 

cxcufac ignoraniia , auc impoccncia : quienimauc 

invincibilicer igaorarec maudatum & inftitucioncm 

Baptifmi , aut in iis effet anguftiis in quibus eum 

fion poflcc percipere 3 illi piofciSko defe<flus Bap- 

dfmi ad culpam non imputarecur. Igicur iineeore 

pcrcepco, im6& fineipHusvocoac dcfidccio po- 

tcft quis falvus eiTe : qui cnim nihil unquam de 

lege Baptifmi audiviiTcc , ac laborarec ea in te in- 

vincibili ignorancia y illc ccrc^ Bapcifnii vocum 

fcu dcfidcrium elict re non polTcc : fi camen i>eum 

fuper omnia charitate perfedta diiigac , fdutis zccf <• 

nx particeps cric. Infances pariccr hujuf voci func 

inCapaccs* 

Major argumenti manifcfta vidccur in cxcmplo 
fidci & graciz fan6fcificancis » qu« fuppleri nuUa- 
tcnus pofl^unc , & finc quibus re pcrccptis falus ob» 
4ncti non poteft ; quia (ciliccc neccflari^ func ne-* 
ccflicate medii , fcu abfoluta» 

Refp. ad primum , diftinguo : Quod ncccfla- 
rium cft neceffitatc raedii , fupplcri non poteft pcr 
aliud * fi fic medium inccrnum falpcis, qualis cft 
fidci S6 gtacit {an^cans ^concedo: fi fic medium 

Niuj AO O D K B A P T I 9 M O.' 

juauJTiar cxTernum , qiialia fuiit Sic»mema,tiaf. 
pi>. UhquippcmL-liapcndcni alibcra Chrifti in-. 
i<i[iienti'i voluric.ire , (]iiic2 orrlinnvit ad obtinenda 
iiii.',ii.iin>i.Tna i^iliitis: ciimigitarmcdia iUa intei- 
n.i i;iliici:> .i[ij via pudunt ^bnncEJ , mcdia exierna 
tunc rtipi>tei'i polTimc ; virtiis enim Chrifti non cH 
nccciTario illis cxrerioiibus fiignis alligats : iia fup- 
plc.i porcll Baptifmu:i pcr maicyrium & per&^an;! 
LOiUcinoncm. VidcquKdiximus inteil^XQOtatii. 
Aci (cctmiiiim : Abeo qiiod'e(tneci.-(ririumne- 
cclTit.acc mcilii , non ctcufat aui ignoraniia aijl im- 
|)orcnci,\ •, a h^e antem Paptifmiccufatautigno- 
niiriiyijrim[ioter>ii.i, diltmgiK} r a l.gr Bipiifmj 
f;il) c j r.i-i we qu.i manditum incUidit , excufat aut 
i;.;i>Uianiij,iitr impoienria ; id efl , qui invincibi- 
litcrigiiuijt [)apctiinum,:iii«non potet^cx vetaim> 
j)0tcnri3 , fccliifo contempiu & ncgligentia euni. 
pcicipcrc , iiicrcus noitcll violaiiinandatijneque 
B I B A r T I S M •: lOf 

nonniagisiicccfrarium vidctur » nec magisin* 
dttdicur in contmione nctftAi > quim cujufcum- 
qne akerius mandaci Cnnftts cerrum cnim eft eum 
quiDeumAipcromma charicace perfcda diligit, 
kt deberc animo a Asdum efle ^ uc omnia Gbrifti 
Dundaca , ubi ca noveric , & adimplendi facukas 
dabicur , vclic adimplere. 

Re^. revera in calAi propofico Baptifmi votqm ,; 
q6od fupponicur canctim impKcitum,non magis in- 
(ludi in illi concritione per^d^ , quim cujurcum* 
qoealccrius Chrifti mandaci,adeoque non magis n- 
deii neceflariuins vcrum id per accidens cft re(pe£hi 
Papcifmi in eo cafu (iRguiari* Ciim enim docenc 
Theologi , vocum feu dciiderkim Bapcifmi falcem 
neceflTarium cfTe , loquuntur ex hypochcfi quod 
promulgaca fn Sc cognica lex Bapcifmi ; quo cafii 
docenc , premcnte impotentia , fakem Bapcirmi 
defiderium ku votum expticicum habendum effe ^ 
t|uia Chriftus pro fua benignicace & clemencia vo* 
luir ,,utiisinanguftiis (incerum Bapciltni votum 
[ufiAum cum perfe<5la conttidonc , Bapcifmi ipiius 
rices 8c locum fupplerec. AKocum quidem manda* 
rocymChrifti vorum generale&implicitum fem- 
per neccfl&rium eft y quod » uc diximu», a pcrfeda 
IDOtritione non fejungicur ; neque idcirce dicen- 
disni 9 mandaca illa omnia > auc rea^ qu« in man- 
^tishabemua» efle in voco abfoluti rieceffarias* 
Imer Prapnocata enim obfervavimcis , difcrimen 
efTe inreriftaduo » nempevQcum rei alicujus eife 
neceftarium, 8c rcm ReceiTariam eflfe io voto : prius 
(ignificat voluntacem obfervandi rem prspcepcam 
fue necefTariam , quod verum cft } pofterius » rera 
prarcepcam cancx ncceflitaris eflc ad falutem » uc (ii 
|K>o teipsa » £siltg» voio <( dcfidierio babcEi de* lOt DtBAFTISMO- 

bcic , quod non (cmpar vcmm ell , in illis (>r«fi:r* 
tim leba;, quKCxrulo prxcepio Tuiit oecclViclx» 
nec comincnt roedium ad (alutem ablolute iicceffa' 
tium : noti lantilm auicin nccefl^iriuui cft voiutn 
Baprifmi , 6cut & lUanim reium qux fub ptxcep- 
cum cadunt , fed necefTarius ciiam tSt Baptiiinut 
ipfcin voio {cudefidetio. 

Inftabis j». Si vi iftoaim Chrifti vcrborum, 
NiJitfuisrtnatHtfittrit .&ZC. infcratur Bjpiifmum 
ncccflariumeffcncccfliiate medii, infetii quoque 
potctit ) cum arqualis ncceffitatis effe ac giat iam ip- 
iain Spiriius fanili , ac confequcmci fine eo re 
pcfccpto mifqiiampoflc obtineri falutcm; ficut uon 
porcft obiincii fine giaiia faniaificantc a^u re* 
eepta. Amccedens probaiiu, quia Scnptura utrnm- 
^ueper copuUtivam & , conjungit , tx aijhs & 
SpimH. 

Refp. negoanr.ejufqueMobationemt putkufai Di BAPTisMe. xoi 

Cari deber^an particula & ^ conjungac res aequalitec 
necefTarias* Porro in addudto teftimoniojoan*). 
panicula & , res diverfas omnino conjungir, ncm- 
pe inceriorem Spiritus (znSti grariam , quse ex pro- 
pria nacura abfoiuc^ eft neceflaria i Sc exceriorem 
Sapcifini rirum , qui aliquando poceft fuppleri. Me« 
ric6 camen parciculam & ^ adtiibuic facer Conrex- 
Ciis » quia lege ordinaria necefTarius eft Bapcifmus 
ad affequendam Spiritusfandhgraciam*» &filoco 
psniculasd^^ disjuntftivam W « pofuiiTec, fufpi* 
cari quis forc^ potuiifec alccrucrum h duobus cfTe 
famiim necelTarium » auc Spiritum » auc aquam , 
dm camen ucrumque exigatur , unum canquain 
medium internum , alterum vero externum. 

Inftabis4*« Non magis ex iftis verbis , Niji 

^ms rendtHs fiierit ex aqHS& SpiritH &c. coUigi 

poceft abfoluta Bapcifmi necefticas , quam exiftis, 

Ififi mandHcaveritis carfjem & biberitis fdngmnem 

' &€• coUigacur abfoluca necefticas Euchariftix» 

Refp. nego maj* & paric. Difpariras non aliun« 
de repeci dcDec , qu^m ex fola Chrifti voluncate no* 
bis in Scripcuris & Traditione Ecclefias dedaraca , 
qua conftac Bapcifmum femper judicacum fuifle nc- 
cefTarium abfolui^ ad falucem » non verb £ucha« 
riftiam : quare ? quia iic voluic & infticuic Chri« 
ftus. Aliunde vero difcrimen utriufque indicare vi« 
deturdiverfaloquendiracioScripcurx : de Bapcif. 
moenim abfolutb ic indefinit^ ait : Nifi ^nis ren^ 
msfHerit , qua fignificac Bapcifmi legem ad om- 
nes & fingulos peninere \ de Euchariftia ver6 » 
Nifi manducaveritis j cfusi folos adulcos praecepci 
capaces EuchariAiae lege ccneri non obfcurii ia« 
Wiit. 
Iciftabis 5^. AuftortsciluncathoUcivccbf d^ 'S»<4- D B B a' P T t S H o.' 

tata , Nifi ^hii rtnnns fnem &c. ad lulos adlulnM 
rcftnnguiit qui Tum pr^ccpti capaces ,& quos icoS 
facitnon ipfapracts^ fijptirmiptivatio , fed COO" 
temptusptacepciChrifti. Ita Magiftci Sentcmia- 
4 rumL> 4> dift. 4. liitera £. ait vctba Chridi ci" 
tata ad eos pettinere qui pofluni « & conieinnunc 
k.-)ptilari. Itapariicr Hugoa fandto Vi^ore L. i. 
de Sactamentis cap. i). relatis ifltt S. Augnftittu 
r». 9. ^^/, vetbis ex Lib. 4. contra Donat. cap. 11. Thm 
»i >• **■ impUiur invifibiliter , ckm myjtcriMm Bttftifmi m* 
eantcmptu! ReligieTiis , fed anicHlus metffit»tis tx* 
tludifj addit vctbaciiata, NifitfHis rttiAtus fnf 
ritScc.Cic teftrineenda cffc , 5/ ijuis rendfci eoh 
tempferit. Idem feti docct S. BonaTCnmta in ^ 
did. 4. part. i.att. i.q. f. 

Suntpra-rcreanoti pauci qui de divina mifaiB 
cordia tam bene (perant ac coniidiint , ut infanies. 
fine Dapiirmo ex hac vita rapti , in gtatiam pieia>. ^Migenda, vcldeiis qui poiTunc & comemnunc 
fcisi|>tifari s vcl de regenerarione y qax fit per aquam 
4c SDiricum fandum , qua? regcneratio fic non 
rancum per Bapcifmum » fed ctizm perpcenhemiam 
& fanguinm > quibus verbis non obfcur^ declarac^ 
Bapci(mum aqus , etfi neceifarium > fuppieri ca- 
nienpo(re per martyrium &c pcenitentiam. Idem 
plani^ docenc Hugo Viftorinos & S. Bonaven* 
cora. 

Ad fecondum : Eorum Audlorum fentenua quae 
plani fingularis etl , rejicienda eft ; qux nec in 
Scripcuris , nec inTraditione Ecclefiz fundamen«i 
tum habet » 1 quibus immocis regulis nulli Cacho-! 
lico fas eft unquam recedere* Vide fupri» im^ 
cio hujus Quxftionis , judicium Bellarmini de hac 
iBonmi Scholafticorum opinione. 

Inftabis 6 ^. Non defunc apud veceres Eccledae 
Pacret argumenca quibusoftendicur non cantam ip« . 
£s vifam eifc Bapcifmi neceilitatem , quantam hic 
^cfendimus* 

I^. Veteres illi Orientales & Africani , qui 
tamo ftodio adversus Stephanum S. Poncificeni 
comendebanc Baptifmum ab Hxreticis collatum 
millam eiTe^rati quseftionem hanc non ad fidem^fed 
addifciplinam pertinere, unicuique permittebanc 
'femicndi quid vellec hcentiam \ atque csconomia 
dc difpenfatione interdum utebantur , ut non re- 
bapcilarenc , qui ab aliquibus Haerecicis bapcifaci 
f ueranc , quamquam nulliun illi judicarenc talcm 
Baptifmum. Ita colbgimus ex S. Bafilio Canone 
i^Epiftolx ad Amphiiochium» Ipfe quoque S» 
Cyprianui Epift* yj.adjubaianumfolvens iftam 
objeftionem: Seddicetdli^His : Qjiidergo fiet ^^^;. lat^ 
hk qui inprdtiritm de hdtefidd Ecclefiam yemtn* loff D I B X V T I I » «• 

r.-.' , fm S.ipii/mf sdmift pfnt t Rerpondcc S Vttm. 

ejl Dfihintis tnifeficordtM fuM ind»lgentittm dMft i t^ 
eoi (jiti ad Ecclcfidm fimplicitet Adinijfi in EiclefiZ 
dormicrnnt , ab Ecclefi* fut mtnerihiis n»nftftw*rtt 
Pocro n Vcceribiis illis pcifuafucn ftufTet, Bapdf- 
nitini abroluti neccrrjtium cfTe ad rzlutem , aa 
<]iixllionem validitacis BaPtifiniabHareticisdati, 
non fiJciclTe, fcd dirciplinz dixKTent ? An non 
itcraflcnt fempei cum Baptifmum , quem tiuUum 
jiidlcabanti Annon dcclatafrenci RegnoCirlo* 
rumcxtorrcs, quiiineTeioBaptifnio tx hac vi^ 
HiigrafTcnt? 

U". Conllat ex Hidoria EcclefiafticSi plminiM 
viros quorum memoiiam venerarur Ecclcha , plu* 
tibus annis in Catcchumenacu vixilTe, auc eiiam 
excremo tantum vicx tempoie BapiiDnum peice- 
piPfe. 

Icj deConftantino Impcratote nariai Eufeblui 
Di Ba^tism^* lo/ 

Rcfp.nego ant.His quippe argumentis hoc^^unum 
efficitur , quod ultro fatemur , exiftimafTc Veteres 
votum Baptifmi aliquibus in cafibus ad falutengi 
fufficere» 

Ad primum : Non idcirco Veteres excitatam d% 
Baptifmo Hxreticorum controverfiam ad difcipli- 
nam pertinere ; & in ea difpenfationis Sc cecono^ 
mia? locum efle cenfuerunt » quod ignorarent ab- 
ibiutam efli^ Baptifmatis neceffitatem , fed qu6d 
cdm iila quxftio nondum eifet eliquata Sc totius 
Ecclefix judicio definita , pofiet unufquifque , fai« 
▼i unitate & pace , fentire Sc facere quid veilet* 
Unde $• Bafiliusaliique qui $• Cypriano adlizre« 
bant 9 etfi tc&h noflent & Baptifmam abfolut^ nc-> 
cetfarium effe » & apud Hzreticos nullum effe , 
cunen ex prudenti CBConomift , aliquando bapti- 
iatos ab Hxreticis non rebaptirarunt , rati in cjuf« 
modi circumftantiis divinam non dcefle mifericor« 
diam ; atque ejufmodi Hxreticis ad Ecclefias uni« 
catemfincerocorderedeuntibus fufficere ad falu-; 
tem Baptifmi defiderium » unitatem Ecclefix , ac 
perfedfcam cordis converfionem» 

Non rar6 Veteres in cafu necefiitatis , aut in 
dubio de validitate Baptifmi, ad mifericordiam Dei 
confugiunt , ut fine accepto in re Sacramento , de 
falute alicujus ben^ fperent atque confidant. Sic 
S« Dionyfius Alexandrinus annuere rccufavit votis ^^W 
alicujus fenis , qui jam a longo tempore m Eccle-A^«^*i^.^« 
Gi receptus & Sacramentorum particep^ fa^us , ^'^ '* 
confefius umen fuerat » fc vero Ecclefix Baptifino 
rinftum non fuiife » quique enix^ poftulabat uc 
itcriim baptifaretur y non annuit » inquam » ejus 
poftulationi S« Dionyfius. Quare ? quia nempe 
cxiftin^aTic in his^circumftantiis diuturnam cum FidcltbuscommLinionem, &c parcjcipationfinil Si< 
ciamcncoitim fu/licerc ad falutem illius liomioiSk 
Ica pariccr Innoceniius tll.confuItusabEpircoptS 
Ccemontnfi d=<)uodain Prefbyicco dcfundo, quf 
bapcifitus non fueiac j cefpondec , P?rjbyrenm tjni 
Jinciirija B.ipiijmMn extrermm diimclar^t , tjMiM 
tnftncUm.tirts EcclcJi4jiJe& Chn'Jii!iomiursc9/t-i 
fcjfione perfeveravit, ab BTigi»4li pecctfto folKtHtti & 
(iriejiis p'im£ ^audium adeotHmefe. Icaeriam qui 
ulim poll ai^am fcmcl publicam p<Enittmiam, iie- 
liim fc iifdcm implicabanc graviocibus delidis , di- 
Vino iclinqucbantui Judicio , nullaipfis imporita 
publica , vcL eciam privata poEnitentia , noa Ct 
derpcratiQnevenix, fed ad cigorcm difciplinx. 

Ad fccundum : Ex fadisquibufdim pacticula-* 
ribus ciiicax non colligitur atgumemum i quia OC* 
currctc poruccc quzdam carioncs ac citcumftaa- 
tix , proptcr quas viti illi fanCti abfque peccatO 
DbBaptismo* 109 

Inftabis 6^. Nonnulli ex SS. Patribus aperc^ 

aflSrmanc neminem, excepcis folis Marcyribus , Hne 

Baptirmo reipsa percepto » falvum Beri pofTe , ^ua- 

cunque candem neceflicace ceneancur. 

S* Ambroiius L* i« de Abraham cap. 1 1< poft 
relaca verba Chrifti Joan. ). NifiejHii renatns fne^ T, i.^. jyr; 
r/> &c. NHllum excipit , aic , non ali^Ha pr-aventHm A. 
nicejjfitate. Ec L. dc Myfteriis c. 4. Credit ^ inquir, r^x ptx u 
CdtichHmeMs in Crncem Dmini Jefn , ^Ha & u, 
ipfeJignatHr ; fed niji baptifatns fnerit in nomim 
rstris , & Filii & SpiritHsfanSii ^ remijfionem non 
fteflacciperepeccatorHm, nec fpiritnalis gratia mu^ 
tmshaHrire. 

S* Fulgencius L* de fide ad Fecrum c. )• iifdem 
Chrifti verbis Joannis ) . addudis , addit : /ff/^w^ p^^ ;i^; 
Sacramento Baptijmatis , pratereos cjHi in EccUfia ».4t. 
Catholicajine Baptifmate proChriJiofangHinemfnn^ 
diMts nec Regnnm Cotlornm poteji qHifjHam accipere, 
nec vitam atemam. 

Gennadius L« de Ecclef. dogmac. c. 41* alias 
74» Baptijatistanthm» aic, iterejfe falntis credi^ ^ % operm 
mus. NnllHm CatechnimenHm j qnamvis in bonis ope-- s. Jme^ m 
t[ib^s defun^Hm ^ vitam atemam habere credamus , apf>end$€e ^ 
excepto martyrio , nbi tota B^ptifmi Sacramenta f^^ 79»^» 
€9mplentHr. 

Re{p. i^. Objedionem hanc inferiiis folven- 
d;!^ eile » ubi quxftio eric an perfe Aa concricio vo- 
tom Bapcifmatis includens » vices ejus ac locum 
fupplere poftic. 

Kefp. 2^»non(ine conHlio, nonnulios^ Vece<- 
libus trequencer non inftnuafte , votum Bapcifmi 
ex concritione perfedll ad fij^tem in necefficaie 
fufficere » ne fcilicec favere viderentur eorum pra* 
vc confuetudini , qui ex negh'gencia » vcl aiio quor 
DeBaptifmo, O 11« Dt BArTiiuo. 

ciiinque moiivo , Baptifmum ad extiematn u(^uc 

vita: tciiipus diffcrcbariT. 

Rcfp. i". ad S. AmbruGiim, eum in advena 
prorsus (entcntia fui(i[c,t]iii Valcminianum Impcta- 
totein folo Baptilini voto Dilutcm animx aflecu- 
[um htilfe coiitidit. Verba poftea piofcremui* 
QuuJ autem ex Lihro dc Myftcriis hic opponinit , 
de iis imclligeiida funt , (^ui vcl ex negligentiS^ 
vel , quodpejus cffct , cx contcmptu Baptifmutn 
non pcrcipcrcnt. 

Nonaliter exponendus S> Fulgentius , aut <!e* 
icrcndus ; quemadmodum & ipfc Gennadius. 

OSjicics 2*. Pueci Fidclium falvifiunt per fo- 
lam fidcm parcmum i crgo Bapiifmus non eft ab- 
Iblutcnccclfarius. 

Antecedcns probatur : Quia non minoiem vlra 
&cBicaciamhabecfidcsinLcgcgrati2 , quim io 
Lepcnaturar&MoriSj Cadcm cnim eft qiioadfab- 
D 1 iAPTltUO. itl. 

fi<!ftii aliquo iigao extcriori canquam condirione 
iiianifiiftari s ica nunc , Deo fic volentc , necelTi 
cftaquam, tanquamcaufam inftrumcntalem gra- 
c^ p ufurpari% 

Refp. i^. Efto antiquitus feu retro fufFeccrit 
fidesnHdd, ut loquitur TcrtuUianus folvcns cam* Htg. u^ 
dcm objc^ionem a Caianis & Quiniilianis olin\^* 
pcopofitam, L«de Baptifmocap* ij. at poftquam 
lcx tingendi data eji & forma prd/cripu ^ obftrida 
cft fidcsadBaptifmincceflitatcm. Non itaquc mi- 
noris cft virrutis & efficacix fidcs noftra, quam Vc- 
terum *, fcd fidei additum cft Baptifmi mandatum : 
& quemadmodum lex moralis , licct non fit mino* 
riicfficacix in viro religiofo quam in fatculari , illt 
tamennonfufficitadfalutem, nifi ^cconfilia, ad 
quat fc obftrinxit » obfervet ; ita pariter crfi fidcs 
noftra tam efficax fit ex fe , quam fides Vetertmi > 
quiatamenannexum jam babct Baptiimi manda* 
tum » fine illo ad faiutem non fufficit. 

Neque inde fcquitur deteciorcm tffc conditio* 
nem fidei Sc infantium in nova Legc : im6 multis 
titulis mclior cft« i^* quia fides jamiong^ faciliot 
ic communioc , iong^ abundanrior gratia , quam 
£aerit in Lege naturx vel Mofis. x ^. quia falus in* 
fantis non jam a fide parenrum , fed ab ipsa Sacra* 
B)enti appLicatione pendet , fcclusa miniftrantis fi* 
de & probitate. 3 ^. quia Bapcifmus ftatim ab ipsl 
natiyiratcpoteftiafantibusminiftrari^ in Lege au« 
tcm Mofis circumcidi ante odavum a nativitate 
^em infans non poterat. 4^. multis Sc infinitis 
pen^ legalibus prarceptis ac caerimoniis gravnti 
eranc 8c obruci Judxi, quibus nos per Cbciftum li« 
bcri fafti fumus. 5 "^ denique , Veteribus nondum 
pacebac Coelum } nobis vcc^ , poftquam Chriftos 

Oij 


2It D ■ B A P T 1 S M O. 

alccndensinaliuiTilccum captivam duxit capttTi* 
laicm , j;im apetuim cll : long& igituc potior eft 
iioltiaconditio, quam Vctccum. 

lult.ibis 1". Quod anica fuSciebac, pollea vS- 
roiioii Uillicic , videtuc dctecions clTe conditionisi 
atqui in vetcii Lcgc £ufficiebac fides , jam veri 
noii liiilii.it i crgo&c. 

R,cl|i. dt{l. mai- Qiiod aniea fufliciebat & po- 
Itca noii rulticit propicr imminutioncm vittutis , 
tktcriuiiscllcondidonis, concedo:ptoptcradditio- 
ncinSacr.imenci, nego. Porio fidei vittiis non eft 
jmminuu, led fidei additum ell Baptifmi manda- 
tiiin. 

InOabis i*. £x S. Auguflino parencun) fides 

prodelt infintibus ad falutem obtincndam ; Vt 

'■^^■pojfn , ini.)uit Epilt. 9S. atias i). ad Bonifa- 

cium , rtgoierari { parvulus} percfficiHmvaluntti- 

tisnUetix , cnm offirtHr confecmn^iHs ,f^icit hoc HHMt 
D 1 B A p t 1 s ic o« 1x9 

f^cei i Ccd inam ruppleri ex Dei benignitate per fi- 
dein Ecclciiae & parentum y qua illi morentar ut 
infantes baptifandos minifttis Ecclcfiz offerant» 
TJnde fufceptores pro iis ad fingula interrogata^ 
rcfpondcnt, Crcdo, abrenHntio &c. 

Inftabis j^. Tam poteft infantibus Fidelium 
prodcfle ad falutem aiicna parentum fides » quim 
iis nocete ad damnationem alicnum Adami pcc« 
catum* 

Refp. nego maj.i ^.Quia in rebus qU2 sl fola Dci 
voluntarc pendent ^ non alia inquid debet ratio , 
quam ejus voiuntas* Porro noluit Chriftus infan- 
res per folam parentum fidem fincBaptifmo ialvos 
fierf. x^. Diiparitas eft , quia peccatum primi pa- 
rehtis noh eft plan^ extrinfccum & alienum rcf- 
pcAu illorum iafantium » fcd illis proprium & in- 
temum ; quia et(i folus Adamus proprio & pcr(b- 
nali voluntatis motu pecca vcrit , omncs tamcn cjus 
pofteri in co jam tum inclufi , tn eo quoque pecca* 
verunt , ut ait Apoftolus Rom. y v. 1 x. adcoquc 
peccatum Adamj proprium cft naturx totius hiima- 
11« 9 feu omnium filioruiflKjys. 

At ver6 fides parentum omni fenfu externa eft 
&aliena refpeftu infantium % & ficut infantibus 
non noceret parentum malitia & impietas » qua 
cos da^moniacis facritcgiis obligarent , ita fola une 
Sacramcnto iisad fatutem non prodeft (ides parcn- 
tum:quia, utaitS. AuguftinusEpiftoIa mox ci* 
cata 9 8. Cnm homo , nonjam in lumbis peccantis,^-^ f ^^^* 
fed infeipfo eft , ah eo qni genmt alter effetlus ^ p A- ' 
cato alterius fine Jna confenfione non tenetur cbno^ 
yius (cd anima ^uapeccavcrit ipfamorictur. 

Inftabis4% Poteft adultus pcr fidcm propriam 
fc aduakm fine Sacramento rc percepro lalvus 

Ollj '",' 1 ir4 ■XJi i^yiiiiioi 

fieci : qaidni ergo infins pcr 6dem atienim p2- 
rcnium ? 
Rcfp. 1*. m fupri j folam hic confulendam cflc 

'Dci voluntatem. i*. Adultus non faWus fic pei 
folam fidcin , fed pet chjriiatcni p«feft.im cjua 
{iormaljtei bomo jullus leddiiur j ctntitas autem 
ilUfeu giatiafzndlificans non obrinccur, niCi vcl 

"[tcr Sacramcnta, vcl per ptoprios ai!lus voluntatij 

.ca divino 6C fupemacucalt auxilio eliciios : ac iiifui- 
tcs incapaces funt illurunt aCtuum pctfonalium. 

' InAabis 5". Sctjuiiut exhac (lo>3rin3 , innume- 
ros finc (ua culpa pciirc patvutos qui (inc Baptiftno 
moiiunnii , quod ccii^ paliim videtyr «onfaX>* 
ncuiTidivinz mifcricoidiz , ac voTuntati qua vult 
omncs filvosficii, & ad agnitionem vcritatis ve- 
hitc. 
Rcfp.cum S. AuguftinoLib.deDonopeifcver* | *^ q nr«/«-™ T . Va^^-:»»- r:...>umi'. 01 BA^TItM^: tl| 

plicirl remedium Baptifmacis ^ iftud enim pert^et 
ad ▼oluncatcm , uc vocanc , confequencem , es 
qua alios vulc perire propter labem originalem ^ 
alios vero vult lalvos effe per EUptifmum : cur au* 
rcm iilos potius quam alios eligat , O alti$Md0 l 

Inftabis 6^* Gen. 17. v« y» Deusinito cum 
Abrahamo fcedere ^ promiiit fe futurum ipfiui 
Drum & feminis ejus ; quae quidem promiflio ad 
oos etiam Fidcles fpedat » ut teftatur Apoftolus 
Rom* 4« &!!•& Galat. 3 • Sicuc igicur Judxo« 
nim filii incircumcifi morientes ^ per fidem paren«i 
cum faivi efie poterant » quia ftame illo fcedere nli« 
ti erant ; ita quoque & filii Ciiriftianorum , qut 
ex hac vita rapiuncur ante perceptum Baptifinum» 

Confirmatur ex Apoftolo primx Corinth. y. t^ 
1 4« SanSHficatiis efi, inquic , vir infidelis fer hmu 
limmfidilem i & fanllififata eft mHlter infiielis per 
vinmfidelem : dli$^iiin filii veflri imnmndi ejfene ^ 
$mnc dutemfdncii fnnt. Docec igitur Apoftolus ^ 
filium ex uno tantum partnte fideli progenitum 
idcirco fandi^um eflTe , quia in iUo fcederc gratiar tc 
fidei chriftianx nafcitur. 

Refp« nego confeq. 1 *.quia certum non eft filios 
Todasorum incircumcifos falvari potuiiTe per folam 
fidem patfntum , fine uUo Sacramento feu figno 
exteriori. i^. quiaetfiDeusitadecreviiTetin ve« 
teri Lege , non confequens eft » eum idem quoque 
in nova ftatuiife ; imo cettum eft legem Baptiimi 
poficam ab eo fuifie : in bis autem lebus non aUa 
inquiri ratio debet,quim voluntas Dei. O homo //# 
f /lii es ijni rc/pondeds Deo ? inqoit Apoftolus Rom* 
9. V. ,xo. Padfcum autem iUud quod Deus cum 
Abrahamo pepigit , ad orones quidem ejuspofte- 
ros pcninct , Non (fuifiliicdrnis , inquit Apoftolus 

O iiij Xlt Dl BAPTItMO.' 

Rom. 9.V. H.fed^HiJiliifuntpremiJpffniiiide^i 
qui paremis Abiahx lidcin imitanccSa pztlicipei 
{unt promillioiiuni qux tpfi fa£tz funt : leu , Ullo- 
quitiir cap. 4. v. . 6. IMo exfide . ut fecundim gr4f. 
tiam jirm^i /it promijjiittmai ftmini , nan ei jni tx 
Lt^eeli fa im , Ctd & ei ijut r.v fiie tji Ahrah*. 
Potto iiifanics jicleles non cvadum innova Lcgc» 
nili p r Bapiilmiim y qui SaciamcmLim cH fidci. 

F.t vcro li tnrdus illud gr^tix in qLio nafcuntac 
infaiitcs Fidcluira , cos landificarci , nuUum pollet 
«iHgnaciinllans in quo peccatum oiigmale con- 
tiahctciK ; genctamut eiiim in illo fcedetc , licut 
naCcumut. 

Ad confiimaiioncm : Non loquirut Apoftolus 
de furiTiali & iinmediata fani5tificarionc , qualt co 
ipfo forinalitet infidelis fanAus fit , quod cum fide- 
licohabiicc , fcd dc fanAificatione quafi prjepaia- 
rovia Hc cducaiionis, quia nimirum fanAiiis & 
Db Baptismo. 117 

xniffione peccacorum* Sic v* g* Cacechumenus , 
pdufquam bapcifctur y fecundum aliquem modum 
lan Aificatur per fignum Chrift t , & orationem raa« 
fius impofitionis. 

Objicies denique : Aduhi non obligantur lege 
Baptifmi. Namque ii vel Aim in^eles Pagani> qui 
nihil unquam de Chrifto audivecunt , vcl qui de 
Chrifto aliquid audiverunc : fed neucri poffunc 
e$ lege ceneri. Non primi , quia Lex non obligac 
nifi promulga^ 9 at apud cjufmodi Paganos noa 
fupponicur pcomulgaca Bapcifmi lex : non alii » 
dici enim non poteft qila zcate , Sc quo temporc 
eos illa lex obftringat *> an in juventute , aninfe* 
neftute: illud enimnuUopra^ceptoauc divinoauc 
£cciefiaftico determinatum habemus. 

Refp. i^. eos adultos qui invincibili lab5ranc 
ignorantia fidei chriftianx , non teneri lege Baptif- 
mi^quatenuscadit fub prxceptum^adeoque eos non 
danmari propter violacum Bapcifini mandacum » 
ficuc nec propter infidelicacem pur^ negacivam : 
•fed eos teneri lege Baptifmi > quatenus medium eft 
inftitutum a Chrifto ad delendum peccacum origi» 
aale ; adeoquexternum peribunc illi, non prxcisi, 
ttc jam discimus , propcer defe£fcum Bapcifmi , fed 
propcer peccaca , five originale,five aftualia* 

Refp. !«• alios adulcos ceneri lege poficiva Bap- 
tifmi : cum vero ea fic legis pofitivae nacturat uc non 
obligec fempcr & pro femper , hinc phyfici nuUum 
cempus eft prxfixum pro Baptifmo percipiendo. 
Cum ramen ifte fic abfoiuc^ necefiarius , cenecuc 
quilibec , cum ad difcreciom's annos perveneric» 
^ucis fuar curam gerere , ac confequencer fibipro'« 
curare Baptifmum s adid autem tenetur jure ipfo 
Bacuralf » divino 8c Eccletiaftico : jure quidem itS D ■ B A f T I t M e.' 

n.irur3li , quoteneiucquilibec alTumeie me^U ai 
ralucem necelTacta : juce divJno ponriTO i eodeitt 
quippcprzccpcoquo CKriftus przcepic Apoftoljs 
doccre gcnics Sc oapcirace , pca:ceptc eciitn genti- 
busucauditcncApoftolos y Sc ih illis bapciiaren* 
t^r: jurcctiamEccleriaftico> quodeft jutis diTi- 
ni incctpreuiio. Conftacautein jus illud EccleRa- 
fticum cx SS. Patribus , aliifque momentisex Tca- 
dicioncEcclcflxdcpEomptis, dequ^us interpro>i 
bacioncs Conclu(tonis. ARTICULUS II. 

jin, & ■^nomsiio Biptifntits itjits fuppUn fafftt ftr 
7/i^trtyn;tin , & perfeU^m CMtritioaem Sdpri/m 
D i B A p T I s »t •• ii^ 

iefta indadens votum Baptifmi, ejus ticcs (vtj^ 
plerc poflinc , camdemquc vim htbeantad ezpun- 
genda pcccata » (ivc Qrlginaie , fivc aAualia. De 
ucroque figiilaflm liic diccndum» 

jin ,& qudm^do MMnyritim ftifpleat vUes 

Baptifini aqu^L 

Martyrium gencratim eft omnis pcena in odiom 
Chrifti inflifta^ 6c pro ejus amore conftanter t^ 
lerata : propri^ ac ftri A^ cft ipfa mor$ pro Chrift# 
'toicrata. Duas igitur rcquiric coofditiones , tc pcfc^- 
nam, &caufam. *Duobus vcro modis confiderati 
poteft martyrium , ncmpe quatteus eft aftiis vo- 
luntarius alicujus virtutis , fonitudinis nimirihn , 
vel charitatis ; aut quatcnus eft fimf^citcr ponaiH 
odium Chrifti inflic^a. Priori rcfpeftu dici poteft 
opus operantis \ poftcriori vero » opus operatum* 
Soli adulti capaccs funt manyrii , quatenuseft 
opus opcrantis \ infantes vcr& » quatenus cft opili 
operatum. Hinc S. Bcrnardus Scrmone de Innd- 
centibus , aitintcr Martyrcs alios efte voiudtatefi- 
mul 6c opcrc ^ alios fola voluntace ; alios deni-x.T./.yi/; 
que folo opcrc. Habimus , inquit , in ieatd Ste-^ C. 
^fhdno mdrtjrii (imul & opus & voluntaiefn ; bati'' ' 
mus filam voluntatem in beato Joanni ; filum ih 
hedtis InnocentlbHs opus. 

De utroquc manyrio tam in adultis quim jn pat- 
vulis du6 qUasruritur. 

. x^« Anvices fiaptjfmi aqus fupplcar , caihdenl- 
qtie viro habcat ad cxpungcnda pcccata ^ qualis 
propria cft Baptifmi aquar. 

i^. Anilloscflc£tuseodem ftiodp ptoducat ac 
Bapcifmuss idcft, cx operc operato vi ipfius pcc- 
nx in odium Chrifti infliftae : ita camen ufin adiil- tis,pctintleac Baptirmusipfc aqux , przic<]u[rjK 
aliqujsprarviascondicioncs fca «lifpofitiones i ui 
vcro cos cffeflus proilucat tantum cx ojicre opetan- 
tis, idcfttaiione folius chaciiatis , cx cujus pcr- 
feftifGmo raotivo mariyriumtutctatur. 

Errorcs & opinionei. 

Intcr vetercs Ha;rccicos, Gnoftici Sc Valenti- 
nianiconicntietuninulluinenc matiyrii mcritum, 
nullamcjus victutemaclaiidcm ,nullum, cum ne- 
cenitas podulat ) illiiis tolctsndi mandatum : Ntt 
/tmpliciras ifla, fed vfiitJs , imh demfniU fji prv 
Fst- ^n.Dtomar, , inquiunt illi apudTcttutl. Lihro Scot- 

*• piacc cap. i. Ad hunc ettorera odio &c invidii 

compulfus legicut Valcntinus, iinpacienti animo 
fercns aliqucm Matcytcm fibi in £ptfcopaiu,quein 
ambieb.it , amcpoficum fuiife. Ira rcfctt TcttulU*- 

Jf^. iri. nusl.ib. adveisus Valentinianos cap* 4. Spetwf D 1 Ba p V 1 t M •• tif 

zkim peccaca dimitci , non canquam pec Bapcif* 
mum , fed propcer folam fidem , qux cempore 
marcyrii Chriftum apprehendic : in quo cerc^ pa- 
idm fibi conftare videncur ; cum enim , juxca iU 
los , etiamin Bapcifmofola fides juftificec , fequi- 
tur lArtyrium eodem prorfus modo juftificare^ quo 
Bapcifinus. 

ExOrchodoxis nullus manyrio adukorura vim 8c 
efficaciam detrahic, fed difpucancdumraxac cum de 
marcyrio infantium^cum de difpoficionibus in adul- 
tis ad efiFeAum marcy rii obcinendum neceffariis^ 6c 
dt modo quo marcyrium in ipfis operacur» 

Richardus Armacanusin Irlandia Archiepifco- ., .. 
pus Lib. S. de quxftionibus Armenorumc. }7. m ^^^ annuBi 
fine , judicac probabile ex infancibus ab Herode j^j^, 
propcer Chriftum occifis , eos qui circumcifi non 
cranc , falvos non fuifie y fed eos cantum , qui Sa- 
cramencum Circumcifionis acceperanc : addic , 8c 
fecundum communem Dei Legem , cam veterem 
quim novam , parvulos circimicifos nullum incre* 
mencum gracix ex morce pro Chrifto accepifle \ Sc 
ita neque majorem gloriam vircuce illius fuifiecon* 
fequucos, quam vircuce folius Circumcifionis con- 
fequerentur. Utrum aucem Deus peculiari priviU- 
gio cum circumcifis ufus fuerit , uc majorem illis 
gratiam Sc gloriam rependerec , non audet affir- 
'mare* 

Adrianus in 4« quaeft. ultima de Bapcifmo , cum 
Armacano idem fentit , nempe ex fola Scriptura 
conftare eos infances^qui abHerode occifi func non 
accepca priiis Circumcifione , falutem obcinuiflfe. 
Jacobus de Vicriaco Cardinah*$ L. Hiftorix Oc« 
cidencalis c.) ^.docec parvulos Chriftianorum non 
baptifacos^ etiamfi i Paganis pro Chrifto occide« tt.x Di Ba^tiiuo. 

ccBtut , non falvari , nec ad cos exiendi ptivile- 
gium fpccialc SS. Intioccmiuin qui ab Hetode pto 
Cliriftooccili (ant. 

Ciici mattytuim adultorum , (aat <\ai nuUas in 
ipfis prxvias cxigcte viJctuut dilpodcioncs : qui 
ctlt putcnc przccptum dilc^ionit per l'e q\%lem 
obtigarc , pcifcttirainarciculomortis , ab cA ta* 
mcnobligationc pcr accid<ns libctos cxiftimant eos 
qui proChriftomoriumui. Sunt<]uicxopcre ope- 
lamis dumiaxat , & latione chatiiatis cjuam inclu- 
dit , vclintmartyriumcfficaxcfTc, filcem rcfpeau 
sduttorum; alia CQimipfis videtuieifc tnfantiujn 
condiiio. Ita Vafquez&alti quosappcllat adtcx- 
tiampactem q. CS.difput. I jj. c. i. Vult tamen 
ipre Vafquez , aliqucm pccuiiatcm ef7e<fiutn ex 
opcreopcrato marcytiocompctetc, ncmpe rcniif- 
lionem omnts pxnx temporalis. AUi difpofitiO' 
nes prjvias exieunc in adulcis , & tam corum quam b Oratione feflivicatis SS. Innoccntium^cuj nspra^ 
$fiinm Innocemes m^rtyres non locjuendo , fed mo^ 
vendo confejft funt . Undc S. Auguftinus Lib. 3. dc 
tbero arbitrio cap. ij. Etidm , inquit , infstntes r.i.t. ^t€ 
llos , ^Hickm Dominus Jefiis ChriftHs necandus ^na- C, 
tretHr , occififunt, in honorem Martjrum receftos 
wmmendatEccIefia. Nuliam Ecclcfia » nullam S. 
luguftinus & alii diftindionem faciuntcocum qui 
irciimcifi vei non ciccumcifi f uerant ^ fed omnts 
ndifcriminatim eos infantes martyrcs appellant , 
Sc ut tales colunt & honorant : quamiquam veri- 
imilcfit y aliquos ex illis incircumcifos fuiffe^ cum 
uiTerit Herodes a bimatu & infra omnes trucidari 
nfantes qui erant in Bethlcem , dcin omnibus finii^ 
>iis ejus. 

3 *. Communis hzc eft S S. Patrum fententia* 
S. Aueuftinus^aut quifquis eft Audor Sermonis 
id Catechumenos , qui extat inter Opera S. Augu- 
lini poft ejus Tra<9katum de Symbolp in ultima edi- 
:ione cap. 4« FrafHtit eis Chriftus , inquit , utpro T.4. f f 7* 
ibrifto morerentur y praftitit utfuofanguine ah ori^ D. 
linali peccato diluerentur, Nati funt dd mortem , 
fid contimih eos morsreddidit vita. 

fe£t in Epiftola ad Hieroriymum i^tf. alias iS. 
terpretans id quod ^ocuerat Lib. 3. de libero ar* 
bitrioc. 23. depcenis parvulorum. Quisnovit, ^'^•^.f.SfCt 
quiebatibi, .quidipfispMrvulis in fecreto judicw*^. 
rumfuorum bond compenfationis refervet Deus^i Quo^ 
niam , ^uamquam nihil reSe fecerint^ tanun nee 
feccames alicjuid iftdperpejfifunt. Hstc, inquam^ 
fua verba cxponens , ait : Hoc non immeriti dici^^^ ^# 
video de his tjui velpr9 Chriftinomine ac vera Reli^ 
giom tdle ali^uid nefcientes patiuntur, vel Sacra^ 
mento Chriftijam imiuti funt. 114 Db Baptismo. 

EcLib. ij.deCivitacc Ocicap. 7. nuM U&x 

(iilltn&ione adultotutQ Sc tnf^ituin , gcnciaticn 

T.7,/.|i>, ficloquitur: Quiemni^Hetttam nanptrcepttregrru- 

•• ratienis UvAcro pro Chrijli ionftjfioni mQriHntHr^Aff 

tkm eis vnlet ttd dimittcntU pecc^ia . ^uantim fi 

ayiMrrentnr facrofmt* Bapiifmatii. QHitnimdixit, 

Si quis non rtnatmfuerit tx aijua &c. alii ftiuttf 

tia ifiosfecit txctptts , ubinon minus gintraUttr di- 

xit , fiui mt conftjfas fnerit &e. & alio Itca , Qmi 

perdidtritanimamfH.impropttrme, inveniet tam. 

S. Cliryfoftomus Hora. j. in varioi S. Matthii 

locos , loquensde infaotibus ab Hcrodc tiucidl- 

tis, Alercantur , inquit , pana manyiu/n , glo- 

riamf-mgHine comparant , vitam atemam temforalt 

mortecommutant. 

S. LcoSerm. i. dc EpiphaniS Doininl cip. j. 

sJif C*«- ^fcari omttes Bethieem parvules jithtt fed ^iut 

mll' T. I, ^f.v impiHS c.vimit mnttdo , Chrijhs inftrit Cxlo i & 
ft.ii', tiutbusnoniitm fanruinis fiti imifenditreiitmSMinum, ^ropter ipfacn Ckcumcifionem^ ut placec Armaiii 
%ano« • 

Secumla pars dc aduhis 

Probatur i ^. ex Scriptura Klatth. 1 6 • v* 3 a • dt 
leq» -Opmis ^ni cofjfirebitHr me corsm homimtus ^ 
€Qnfit€lhr& ego eHmcoram Patrc meo ^m in Coelis 
gfi. Marci 8. y. j 5. j^i 'UolHerit animMmfuimfdl^ 
^amfacere , ferdet eam \ qHi autem perdiderit ani^ 
Imam fnamfromer me & EvangeliHm , falvam fa^ 
0iet eam. quious yerbis lex generalis expriAiiruc 
k q|fea nallus excipitur » nequidem ipfi non bapti«i 
£iti. Ucenim red^ arguitS. Auguftinns Lib. \%m 
4e Civitate Dei c. j.jamcitato , Q^idixit , ^^t.j&.^i^ 
ifuis renatHs fnerit ex a^Ha &c. idem & genttaliterBm 
dixit , Qni me confejfns fnerit &c. Cbnfirmaturex 
iftoChriftiapud S» Joan. Ct i^. v^ i)« Majorenk 
laac dildlionem liemO habet > Ht animam fHampona$ 
ifmspro amicis fnis. Ac perfeAa charitas peccatA 
omnia delet 8c omnino expungir« 

Probatur 2^« ex Cententia & praxi rotius £ccle<; 
£a 

i\ Ecclcfia pro Martyribus hcr vpreces nec fa^ 
crificia offert Deo , quibus eos non indigere in^ 
telUgit; fed fiiaseiscoronasactriumphos dumta^ 
xar gratulatur ^ eorumque apud D«um opem St 
gratiamimplorac : InjHriam enim facit Martyri ^ 
qni orat pro Martyre, inqiiic Innocentius III. Cap» 
Chm Mattha. De celebratiotie Mijfarnm ; quod cx 
Auguftino depromptum eft. Tradlatu enim 8 4« itl 
Joannem , ait : Ideo ejHippe ad ipfam menfam nonfid . 
M ( Martyres ) conmemoramHi , ^HemadmodHm^^^A 
alios (]Hi in pace recjHiefcHnt y Ht etiam pro eis ore^ q^ 
tnns yfedmagis Ht ipppro nohis, Ht eornm vejiigiii 
g^ibareamHSi 

ShBaptifmo, 2 M* De B a > t t 1 ^ o; 

»0. AJ prcces & commendationcm Mirtytttn 
• ^cctefu lapfis panjtcntibus pccnos aliquas canoilL- 
tas & temporales rcl.ixabat , [clle S. Cypiiano. 

)". Pcomenruiii charitacts, dilcAionis 6c oon- 
Ti iiionis, eafdcm posnas iifdcm pccnitcntibus eadcm 
Ecclelia mirigabat & rclaxabat wdcoipfi fcmpet 
fuii pcifuafiim , pcr charitatcm hoaiincm Dco p^r 
luiu iicti cique itconciliatt. 
Probatur (".cx SS. Patribuj. 
, Tenullianus in Apologettcoin fine. Quit , in" 
■quit , mnpati exopnt , nr tot*m Des ^r.uiMm Vf* 
diwHt , & omFitm viriam «h t» ompe/ifMiont fiti 
ftmguinis expediai : onmia enim hnic eprri dtliils 
doriitniur. 
e*i tio. B. £r Lib. de Baptifmo cap. 1 6. i'fl . inquit , »#■ 
iiis etiAmfecHndumlavacrum , fdngHitiit fcilicet , 
de ^uo Domnus, Hahto, in^uit , BAptifmo tingi..,, 
fjic eji B,iptifmHS tfui Uvacritm ( ncmpe aquc ) &. P»i. Ao. & B % A ^ T I t % 6? Mf 

^ii^mft , Ht amicus Dei fiat , ut cum Chnfiofld'- 

himgaudeat Quanta cfidignitas & quanta fc^ ft^. i4j^ 

*€Hritas ,exirehinc latum , exire ititer frejfuras & 
'^ngufiias gloriofum ^ claudere in momento ocuios 
'4fHihus h^mines videbantHr & mundus i & aperire 
^ofdem flatim ut Deus videatur & Chrifiust 

-£c Epift. 7 )• ad Jubaianum paul6 poft mediumw 
'Numcjuid fotefl , inquic , vis Baptifmi effe major Pag. \%Y^ 
MHt potior cfuam faffio y ^t ejuis corotn hominibus 
^Chriftum confiteatur, & fanguinefuo baftifetur ? El 
{Kiftca: Sciant Catechumenos (pro fideoccifos^ ^*** 
fsecfrivari Baftifmi Sacramemo , utfott qui bapti» 
femurgloriofijjimo & maximo fanguinis Bafttfmo -, 
dk ^uo &Dominus dicebat fe habere aliud Baftifmii 
^dftifari : fanguine autem fuo baftifatbs , & faf^ 
^ossefanSHficatos confunnnari , & divtna folticita^ 
tionis gratiam confeijui, declarat in Evangelio idem 
Daminus, 

S. Cyrillus Hieroforymiramis Cacccbefi 5. SiP^-n^tii 
ifuis non baptijatur , falutem non habet , frater 
filos Martyres ^ qui vel fine aijui ^egno Coelejli fo* 
tiuntur. 

EufebhisLib. '€• tiift. cftp. t4« lic mulierekn r4^.to^.IH 
Iquamdam , nomine HeraYs 3 adhuc Ca^echumt- 
lum^ perigoem BaptifmumelTeadepcam. 

Denique S« Auguftinus Lib. i. de anima & ejus 
tMrigine cap. 9 . Nemo ^ irnquic , fit membrum Chri^ T^x^:^^ 
fii, nifi aut Baptifmate inChrifio , aut morte fro ^* 
Cbrifto. 

Probacur dcnique ratix^ne quaitn ruggeric S. Bafi« 
iiusLib* de Spiriru fandh> cap. 15. quia nempe 
Baptifmus aqux vim faabec delendi petcaca , quia 
eft in nmilicudinem morcis Chrifti , ad Rom. d* 
At Manyres non per figuiam ^ (ed per vericacem i^^S t) « 8 A P T I « •« o. 

tdir. w.mortem pro Chrifto fuftinent. jMm veti . aic S»" 
■'/'■'? Dodor t fnm /tonnitUi , ^m in artaviinihiis pn 
pittart , nveri non imitAtione Chnj}, { ut fit in 
Baptilmo aqiii ) nfiem fefefi, nihil hufufm»' 
di ^MCrameitiis ^us fimt in MifHa , opHs h»biietw& 
4d filHitn f nimirum in ffropri» fangnine hmfth 

ftti. 

Tcrtiapari, ncmpc marrytium cx opere ipfo 
Cperato cfficixcflcyprubatu^. 

I". Quiacx ckatis mod6 tcflimoniis , tnanr* 
tium Baptirmoaquxcompaiatut , imo & illo ex- 
ccllcmiuscncdicicuri ficut ctgo Baptjimus aqu£ 
«gic ex opecc opetato , ita & Bapiifmus fangui* 
nis. 

Il^.Ininfamibusproprix difpolitionisincapaci- 
bus , non alia rarione agerc poicft marcytium % 
quamvipropriafeucxopcte opcrito s ctgo & in 
aduliis. wnvenerit volHntatem ptccato aEhi n iharemem. Ergo 
^enfec e£feAiini martyfii produci vircuce ipfnis opew 
Sis , non dirpoficionis quz fic in. Marcyre., 

Tum A. 2.^. 1 14« art.. w ad i*. EfnJtefdngHims. 
ftopter ChrifiHm . inquir , vicemgsrit Baptifmatis^ 
Zfnde ficHt in pneris baptifatis^per gratiam haptif-^ 
maiem mcritHm Chrifti operatnr ad gloriam obtinen-^ 
dsm , ita & in occifispropter Chriftum , meritmm mars 
tyriiChnflioperatHradpalmam manyrii confffjHen^ 
Jam. Sicurergo Bapciknus agiccx opcce operaco^ 
ka & manyrium. 

Tumin 4. dift. 4.q« )• acc^^^ad %%l!Ton habei ^ ^^ ^ 
hoc^ inquic, ( ncmpe liberacionem i culpa 8c po^na ) ^^/ i. a. a^ 
tantHm ex^opsre oferamt ^ ne^He tjHantHm ad pok» 
nam tjHa alicfHis peccatum per martyriHm ,expiet , 
jfHam contingit n^n eJfefHfficientem ad fatisfacien^ 
drnnpro peccato ; ne^ne ejHantHm addevotionemJHft^ 
ffolHntatis , ejHia conpingit ^Hod volnntate majori 
^aritate informata , aliijHisfine martyrio non poteft 
4ib omni posna Uberari ^fedhoc hahet ex imitatione 
fajfionis Chrifli. 

Ulcima denique pars , nempe requlri in adulcii: 
prsvias aliquai difpoficionci 9 uc marcyxii plenuni' 
confequancur cfFcdtum , 

Probacuc i^cx Apoftolo i.Corinch. i)«t« jj^ 
Si tradidero^ inquic , corpHS menm ita Ht ardeam ^ 
charitatem antem non habneroy nihil mihi pro defl. Ei^ 
go rcquidcur prsvia charicas Ititcm inchoau & ini^ 
cialis» 

Favec Tertullianus Lib. adversuj Ptaxeam c^ it 
llbi de iUoajc : Homofnit inqnietHSi i^^f^fer de jai^ p^^ ^^ 
Satione martyrii infUtHs , obfolnm &fimplex dr A. 
breve carceris tadinm i qnando etfi corpHs fHHm tror 
iidiffet exnrendm , nihJlprofeciffet^ dile&ionem JDei 
wenMens^ Pii| Fjvcc S. TK. j.pjticq. fiC.an. ii. idi. ^p** j 
yid faHgiimis /ia<\\Mjn9nh4bttrJHioii;wB4ptifm,i_ , 
fi Jir firiech/iiitate. 
F.txr«*r, FavctConc.Triil. SefT. i^.cap. 4. ubi utcon* 
,t;,7.fl, uitioncm ouovis tcmpoic nccelTiiriam fuilTe i4 
impccwndam veniam pcccatotum. 

11". Mors pto Chnlto iiiflidi Sc tolctata ia 
Schifm:itico vel Hxrciicu, peccatum hxiclu lUl 
{chilmuis priiis,nontcmittit,quam homo £ccIefiiB 
Cacholicx fuctit aggtcgacus j neque valct cjuriiMKJi 
maityiium cb JTiiajc dcnitucum ail Rcgnani CfElo- 
lum obiineniliia) , ledtanium admiuusin infcmo. 
J^pplicium rubeundtim , (icut expiersc docet S. 
Augtitliiuis Lib. dc paticmia cap. 1 6. Ergo paiiicc 
in Catholictypeccatore pcccau nondimitiic mairy' 
lium, finc viitualiralicm pccnitenita ac peccaioium, 
deteftatione , fcu avettione voliincatis a malo. 
111°. Id piobat praxis&difciplinaEcclclix^qu» I^B B A^ P- T I S M. a*'. JtJ* 

4|ue praeviis jejuniis , oracionibus ac bonis ope* 
libas, pra^rabant fc , uc digni haberencur qui pra- 
■ChrifH nonHne.CQDCumeliam pacecencuc.9 ui; dicicut 

IV^.«Maccyrium verus eft Bapcifmus-, & quidem 
aiqu^ Baprifmo prcftantior ; ergo cam rcquirit \n 

^uhis.prxvJas. difpolicibncs ^^ quii^ Baptifmu* 
aqux. 

V ^ denique , ut valeat-in adultis martyrium » de«^ 
bet edc «voltintana & fiipernaturalis Chrifii coni^ 
ffSio ;. e^ cnim a6tus forcicudinis & charicatis: at-* 
qui non poreft illa confeffio cfTe voluntaria & fu* 
^naturahs (ine viauali falcem pecicatormn deicefr^ 
Wiow» 

SdvHHtHr OhjeEliones. 

Objicies 1 v.contra primam partem Concttific» 
9is : Martyrium eft adus fonitudinis & charitatis : . 
^qui infantes fuqt ipcapaces ejufmpdiaAuum ; ei^ 
go & martyrii* 

Refp. dift. maj.. Manyrium cft a£fcus forticuSinjs. 
tc charitatis in aduieis , concedo : in infantibus » 
fiibdiftinguo : ex parte operis operati » feu pcenx ia: 
•dium CKriftiinflidx ^ concedo : e^ parte operis. 
operancis , nego. Sacis enim eft in infantibus ad 
Itudcm & przmium manyrii repQrcanduni ^ qu^i 
inodium Cbriftioccifi (inc* 

Inftabis. Generaliseft hsc Chrifli fentemii , tfiJ^/^SM.i-» T» 
tjHis renatus fiierit &g. Ergo (ine Baptiibo nemb 
ftilvus etfe poteft*. 

Re(p« non minus^ generallMn ede hanc Chriftl^^ 
jfententiam^ Omnis qui confitebitHrine coram homi-^ Mditk^ i^ 
mitHS ^ confitehor & ego enm cvram Patre meom San^ «^, ^x^ 
fpimttgo BaptifmusfuppkCuViceE B^ptifeii aqjiatij. 

Piiij ^ ' Ob}icics lo, contra fccunflam pirtcm. Temilta 
Ltb. dc pi],licitia cap- lUtiino , ncpac martytium v&- 
[uiitcn'c Baptifm^ CumenimnonDuHiiti viaculic 
pio Hdc Chrillt dctetiti mccchis parnitcntix Mmptis 
rcUxari poSuUient, n«gai id ficci debete: i^iud 
h IT;- C.Ji ej}, intj^uit , jam & tMriyriHm xli»d erit HapnfmA. 

B,cfp. I ", Tertul|iamun in citaio Ubro<ie pikli' 
citia audicndum non clTe , ctui ad Momaiti [URO^ 
dcrctia ^cclcna jam luin dcfccciac. 

Refp. i^.ciratoinloco hoc unim) dumc^uiat veU 
Ic, nempc non elTo proptei Maicjriuni mciici &i. pTC> 
ces , omnino i-eUxintiam Upiis pocmtentiAm. Sit£' 
|{^ ^'Ciar, inc[m, Manyri proffrtAtiiliiltif/wgap.Ift- 
grMivclfuperht efl in aIioi qua^Uf fpArgfiv , ^u»d 
pro imgm fiterit cmfecutHs. Qtiamquara & tn lioc 
abenat TcicuHiantis , qiiod notic in graliain M.it-* 
Cyruiii Up^s ^uamdam conccdi (jidulgQDtiim fCO 
p(snas rcUxaii : MotiMniita enim iadiiis cxiflima^ ■ DiBA^TisMef i)f 

' Refp. dift* anc« £ft adus perfedliflimx charica** 
cis, objedtiv^, auc efFe^^iv^ , qux ex tnartyrio fe« 
quacur > concedo : elicicive, aut qux ancecedat, ne« 
go. Moi:s quippe fubeunda pro Chrifto obje(^um 
cft arduum ac diificillimum, unde maximam vi ful 
charicacem producit*> at non femper profluic ex ma- 
xima charitareelicitive.Reveraeam aliquando fup- 
ponere poteft ^ ac eciam fupponic , fed non neceffa* 
xi6 : namque ex corrupco nonnunquam. principio , 
pucaex fuperbia yoftentatione ac vana gloria &c« 
poceft quis morcem fuftinere ; unde vulgare effa^ 
tum , Martyrem nonfacit pcena , fedcanfa. Suppo- 
fiit igicur manyrium chancacem fahem inchoacam 
& imperfediam > tanquam difpoflcionem necefta* 
liam : quod fl concingeret eam perfedam efle » 
adhuc vircute pcenar martyrium ad delendam om. 
nem pcenam efEcacicer influerec. jid aSam mar^ 
tyrii , aic S« Th. a* i • q* 1x4« arc. x« ad !• incli'* 
fiMt ^uidcm charitas, ficHt primum & principale 
WNftivum permodum vinutis imperantis ^ fortitud^ 
Mitem ficut motivum propriwn per modum virtutis 
4licientis, Et inde eft ^uod martjrium efi aElut cha^ 
ritatis ut imperantis ^fortitudinis autem ut elicien'^ 
tis : inde etiam ejl , tfuod utramtfue virtutem mani^ 
feftat. Quad autemjit meritorium^ hoc habet ex 
charitate ^ ficut & cjuHihet virtutis 4^us ) & ide^ 
finecharitate non valet^ 

Inftabis i^» S.CyprianusEpiftola 54« ad Cor^ 
nclium iam laudata , afleric iapfos reconciliandos 
prius efle, quam admarcyrium fubeundum acce« 
danc» refellicqueeos, qui conccndebant manyrium 
iufficere. Nec tjuififuam dicat\ inquic , Qui mar^ ^^^ -- 
tyrium tollit^fanguinefuo baptifatur. Ergo exiftimat 
$W^M ill? M^tcyr^ martyriiun ex fg tou cx Qpej|;c &}4 Db ItA » T T I !»«• 

^crico.ci!ic3x nonefTe , (cA c% opere c^ecaiuit 
diiinraxac , ratione chirit.itis. 

Et S. Bcrnardus£piftola77. adHugonem de- 

T. I. f4g,^' yi^oie: Pfa certo.inquit , cumi!onaliim.ininir- 

Jtj. O. tyiun nifi exfi-iei meriit ilUm olninuent prs'»gM- 

tivam, iit fingulArtttr vict B^Jpeifrm fecuri fufci- 

piatun mnvidea eurnonipf*, (nenipcfitics)*;(« 

& fint fnayiyrio Mpud DeH'»isntumd:m po0t. 

Rerp. cx his hoc unum coUigi pofTe , quod pto- 
bavimus , nerape prxvias in adiiltisconditiones 
cxigiadeffcftummartyrii obtinendum. Ncqucvc^ 
ro marcyciLiiii difpenfat a perccpdone Sictamenit 
Baptifiiii & PcBnitcntia:, cumadcftca pCTcipicniJi 
lacultasi imo Maiiyres ad fidcmconftanter con- 
ficendam , ac pro Chrifto moriem obcundam indc 
magis iilonei fiunt, quo majoti e» Saciamemis g[4> 
tia roborantur , at; vcluM ad viao[i«n pKfor-. 
mantur. D E B A ? T T S M 0« X^{ 

fuifta ItimiD;!, , ubi aic marcynum efle Bapcifmi gc- . » 
«.US c«/^r/x ^a prdftofitihs j qmd nullisp^Jlea fordi^ r.u.».<J4. 
(fMS contnminAtHr. O^ 

Quod fi iamovceconnflac,, vix poceftexplicai^ 
^uandonam eraciam producat ex opere operaco « 
Qjio4 enim agic ex opere operaco , debec effe per- 
iedum , £c in fafto effe , ut aiunc : acqui mors ^ 
quarxdo perfcifla eft ac compteca , nihilproduceie 
|K)teft, cumhomptunc (xi excra ftacuni vix. 

Refp« i^» nego maj. Pro Martyribus enim olitn 
Wbebantur ,^qui quodUbec po Chrifti (ide fuppli-i 
Cium, ecH ad m<3rtem non eftec, tolerafTent. Sic 
Praxeas i TertuUic^no L* adversus cum jam citaco 
Ctp« \* dicicui: de jdElatione mnrtyrii infi^ntns , ob fo- P* f ^* ^» 
l0m& fimplex & hreve carcens ta^tnm. Sic apud 
Cufebium Libtj. c« 19.« intecfubfcripcionesCoiv 
Cilii qUtod habicum eft adversus C^taphrygas fcu 
|4oncaniftas, legicur fubfcripfiffe Aurelius Cyrc-^* **^* ^* 
«ius marcyr. Sic Maccellus Papa die 1 6. Januarii ^ 
Sylverius die i^. Junii , Martiniis II dieii* No- 
vembsis canquam Marcyrcs ab Ecclefia coluncu^ j, 
^ui camena Tyrannis occifi non func« 

Merita igitur dici poceft ^ martyrium confiftere 
ia voluncate fupexnacurali fubeundac mortis prar<^ 
ieotis pro Chrifto *, ncque concrarium evincic pri- 
ma inftanciae confirmatio : namque uc voluncas illa 
palmam marcyrii reporrec , dcbcc efTe conAans , Sc 
aon mucari.SS. autemCyprianus& GcegociusNa- 
^anzenus loquuntur de volunrate firm^& perfe-. 
.terante, ieu de marcyrio pcr morcem confummacom 

Refp» 1*. dift. ma]« Marcyrium confiftic inipsa 
morce inc^oaca , feu in ilhs iecalibus vulneribus 
fx quibus mors naturalicer fequicur , concedo : in 
if^ oigcce i^^fc^a SiH fhy (ic^ conCummaii » fyb- diftinguo: quaownadomnem cfFcclijni mmTTr^ 
gloiuin fcilicet Sf confumniAUiB gEaiiatn, coo- 
ccdo: quancum a<l ipfanigratiaiTi & ie(nilIi>>tKiik 
peccatorum, tam ratione culpzquam pctnae,it*« 
cum dillinc^uo : conliHit in ipsi mottc , ict cft In ipfo 
inflaTitt fepaiationis animx i coipote, concedor 
foi fcparationeni animz a cotporc tHCgo. Plflin* 
guo min< aiqui mots fupponitgratiam , motscon* 
lummjta & in fa^iiocirc , conccdo -. inchoata , itc. 
rum dtftinguo : aliquando fupponit gcatiam Si cha- 
sitatem perfeAam , concedo : fcmpcr Sc neccflaro, 
nego. ConfiHitigitur martyriiun', ipSufqtw gratia 
in eo agonis Chriftiani inftanti conferrut , in quo 
licct adu non fit mors, cutfu!! tamen vit£, 69 
martyrii ccrtamen conrummatur > ob inevitabilcm 
mortis jamjam impendcoiis nccelliiatcm t q jod il 
contingat MarCf rem acccpto letali vulncie ali- 
quamdiuin vivis fuperftitcm pfrmancte , tuncple> t) B B A > t I • M ^; 2)7 

K^p* ncgo confeq. Tum quia martyrium non 
ift ordinarium remedium a Chrifto inftitutum ad 
Bcmiflionem peccatorum : tum quia certam non 
habet verborum formam » iicutcseteraSacramen- 
gr: tihnquiaperminiftrosChrilti non confenur^ 
fed potius per mim'ftros diaboii* 

Objicies ^^.contra quartam Conclunonis par* 
ccm* Tam efficaxeft marryrium in tdultis» quam 
inparvulis: fed iniftis operatur (ine uUis prxviis 
dlifpofitionibus ; ergo & in aduhis. 

Refp* idem argumentum de Baptifmo aquse reo^ 
torqueri pofTe, qui in adultis pnc vias exigit dirpofir 
tiones , non vero in parvulis ; nec ah'a qustrenda 
cft hic ratio, quim iplamet adultorum & infantium 
conditio diverfa , qua fit ut adulti fui compotes de« 
bcant Sacramenta volentcs percipere , adeoqUe 
camiis animi prseparationibus quas illorum fan* 
Aicasexigit: ^contra infantes propriac voluntatif 
nondum capaces , fine ullo proprio mota ea pcrcir 
|Rete cum frudu pofTunt. 

An^ & qHomodo perfiEld chdritds incluJffls vctMm 
Bdptifmi , vices ejus fuffleat. 

Pkjbkotanda.; 

Obfervandum i^. Baptifmum flaminis feu fpiri^is 
tus eimi appellari , qui in perfedfca contritione feit 
cfaarirare confiftit , quarquidem perfefta efie poteft 
cxtenfivi vel intenfivi« Perfefta dicirur charitas 
• feu amor Dei extenfiv^ , quando Deus fuper om« 
nia dihgitur , & rebus oUMiibus anreponitur ; per« 
feAa verbintenfiv^ , quando fumma intenfione ac 
maximo conatu & afiedu voiuntas in Dei amo- 
lem rapitur : tanquam eiUBi rem certam ic apu4 S)l Db Ba»tiiho; 

omnes exploratani hic rupponimus * conmtfoonfl 
impeifciSbam , qux acttiuo tiuncupamr , & nulUiA' 
includic chacicaiem pioprie :ic liiit^c {umptatnyi 
ronpoirc viccs Baptifmiaqux fupplctc. 

Obfccvandum»". pcifedlam illam chiritatcm 
& cordisconcriTioncmCpcd^ari polTe, vel in cafil 
tiecefTicacis , cutn impoflibile e(l reipsa rufcipat 
B ipiifmum i vcl exiia talcm nccclTicaccm. 

Obfccvandum }°. Baptirmi votum fea clcfiJc' 
riumdupIexdiltinguipoHe : unum cxpliciiunt ^«1 
exprclTum , quo quis fcicns quid lic Bapiifraut) 
tt6ta cxprerTo dc elicito cupic baptifari; altenim im- 
|>licitum & gci^ieralc , quo quis nihil de Baptifmo 
f>:icns , fcd clitcacicer deG>lerati$ Uco in omnibu* 
placeic , lic animo cltcompacatus, utomRiaejul 
tnandaca , cum ad fuam pcivcneitni cognicionenii 
Rdimplcrcvclic: in illo qulppe afFc6hi includicut 
voIunCas Bapcifmi , ficut fic aiiorum Dci manilato* tfire ita necclficate , five extra , fuppleac Vices Bap« 
^ifmi aquae^ <}uo2td remiflSonem omnls pccnz & 
xulpx : & quale requiratur Baptifmi defiderium 
ieu vocum ; an expreiTum 6c cxpliGJtum v an im« 
|>licicum in ipsa contritione perfe<fta inciufum fuffi* 
■<iac : circa quam concroveruam non una eft & Ve^ 
€er um & Recentiorum opinio. 

O P I M I o M 1 s« 

Fu^re imer Veteres cam rigidi & feveri defenfo* 
VesnecefficatisBaptifmi , ut exiflimaverint , ne* 
^uidemin neceffitate fufficere ad falutem» Baptifmi 
idefiderium ex charitace profed^um. 

Quano fxculo $• Gregorius Nazianzenus Ora* 
cione 4 o.in fan AumBapiifma^non longe a medio^ 
t>ftendit iis , qui vi aiiqua & inopinato cafu a Bap« 
tifino excidunt , nihil prodeflfe votum feu defide* 
ffium Baptifini* Triplicem fciUcet ibi diftinguit.oc*; 
dinem corum qui non funt baptifati. 

Primus eft eorum qui ferarum more vi vcntes i 
omnibus vitiis inquinanmr » nec multdm curant de 
Baptifmo ; ita ut , inquit, fi ipfis detnr^ non gr4^Thi.f.€tU 
VMtim dccipiant ; fi non detur ^ fiiftjHe decjmferant. ^» 

Secundus , eorum qui Baptifmum quidem & ho^ ihu^ 
norant & defiderant^fed prx ignavia , & uc viciis li- 
faeriiis indulgeanc , diu protrahunc ilium ac difFe* 
xunc. 

Tertius, eorum qui tz6th quidem vivunc,fcd vel 
propcec^ ignoranciam , vel propcer cyrannidem i 
Bapcifmo exciderunc : Tyranms antem ^ inquir 9ikiJ,p,ttt. 
nihilaliudefi , ejHom rei alicHJHs confeqaenda ino^ B« 
finato erepta facnltas. 

Primi & fecundi ordinis homines non baptifatos 
gcaviter puniendos fore afferic S« Dodl^r 9 utpoCQ qui Baptlfjnam neglcxcrJnt t qulmquam levl^ i 
aliis qui contcmpfccum : rcrtii ver6 ocUnis , fup- 
p'-icJisquiiciTixccraisnoii Toiqucndos» t}uia mliU 
Inpplicii nicrucrum, feJ tamcn xternam glortam 
%i/ aoii confccu,tucoJ. Po^nmi , inquit , tfe cwltfli 
llorta , mc fufpliciitA jujh Judict afficiiittitr, «- 
pntc i^iti iicn { Biplifmo ) figttAii m» futrittt . im^ 
fohitMe lamencartiim , Atijte hanc jJclHrtm pa/Jt 
foiiiis fucrint , tptkmftcerint. Quod illuftut ibi- 
deiiicxcmplo hominis , qui voluic (juidem alium 
occidcre, quemtamende fai^onon occidic : vo- 
iDnias ilUusapU(l.Tui]ice5profado non kabctui } 
tiequc tanquam leus homicidii ple^itur* 

In hoc pollcemo ordinc fupponit S. Doaot ho- 

t miiicin tcStk viventem , carcniera improbitatc , qu) 

no:i excontemptu, nequc cx negligcniia , fed ex 

inopinato tantum cafu BapTlfmum non petcipili 

qui t Jincn nec ruppticiis e[l atiicicndus, cum caieat D B B A i» T 1 k M o; i4l 

\^(ieni eorum conatum^ & opcarenftisj^ofre S.Do- 
dkorisverba inhuncfenfamadcfuci} led reclamat 
l[^e concextus , reclamat ipfe Niczras hujuie Ora- 
cionis Comntentator. 

Quinto fxculo Genha^diuS MaflliGenlis s qui Ve- 
nft eft Au&ot Librl de Dogmatibus Ecdeliafticis , 
apudS* Auguftinum Tom« 8.in Appendicec. 41. T %. ^- 
ahis 7 4* Aocet Catechumtnum hon falvari , etiam- ^*^* ^- ^J^* 
fi in bonis operibus vixerit , nifi BaptifinO aqux * 
aift fatiguint s f ueric purgatu^. 

Sextofzculo S. Fulgencius Epift. li. !id Fer- 

taindum Diaconum de Baptifmo i£chiopis > eo 

cdam inciinare videtur , hempe Votiim Baptifmi 

non *fufEce1:e ad falutem , etiam prcmente necefli- 

calke* Rbgatus enim i Ferrando Diacono , quid 

lentiendum foret de Baptifmo cujufdam i£chiopis ^ 

<jui in catechumenatu diu tentatus ac probatus fu- 

bito morbo, feilfu ac voce deftitutus , in extremis 

baptifatu^ fueric, refpbndeti*» tcikh illum fuifif^ 

bapriTatuhi , ac ^rxcedentem fidei promifliohem 

ac pietatem , quam tevocaJOre non cenfcbatut y ei 

curo Baptifmo fufficere ad falucem. Refpondec i\ 

cSp« S» illUm fine Baptifmi SdcramehtQ fola con^ f^^ t^l^ 

fejjione nonpotkijfe falvari. J^/ ehim cudiderit & 

^'aptifatHsfUerit , falvHs erit.illum uticjue adolef- 

efmem , ejAia credidife & confejfitmfiiijfe Hdvimus, 

iieo per SacramentHh^ Baptifmatis falvumfHiffe fir^ 

wUtmHsi qni fi nonbaptijaretHr ,'^onfdlHm nefciens , 

fed etiam fcicHs , nHllatenkr falvaretnr. t^ia ehim 

fklntis fm in corfeffione ^falns ih Baptifmate.Nam^ 

itiilla dtate ^ non folhn ei confeffio fine Baptifmate 

nibil prodeffet ,fednec ipfnm Baptifma nohcr^depH 

sUijHe confitenti HllatenHS proficeret ad falHtem. 

£t Libi de fide ad Peccum capi }• iEc loqulcur i 
De Baptifmo. C^ 1/,Z DBBAtTISttO; 

E.v lih tmpare ^uo SalvMtar mjhr dixit , Si fu^ . 
rcnAiUi mn futrit &c. akfjitt SAcrAmem» Baptifnui^ 
ris . prxtereos tfni in Ecctefii CaihalicdfinfBdptifi 
wi.ifi- proChriflo fitnguinem fundunt , nec Regnmm 
C.(.A-}nimpottficjHifqua,m4iccipere , nec vitam tttr- 
::.'.)i^. CUrioiahzcruni , quamutaliumln fenfum 
j'oliiiir Jctorqucri. 

.Sj:cuIo (icciitio tcrtio , lempore S> Bemardi^ 
fji:ict|uicuntenHciuni ex quo piimum i Chrifto 
Jictumclt, NifiijHiirtnatusfutm &c. ncminem 
:ibl'.]ue pcrccpto le Bapiifmo , vcl , cjus vicc , maf* 
tyi:'.),uUa[eiiusfalvaci poiuilTc, etnfoiic quiscum 
vcr.^. Iiilc&coniiicionccordis illum expeteiet> Its 
f, t;!l:iuii- S. Bcinardus Epift. 77. adHugonem Vi- 
if^oiinum, a quo de iHa quxflione imcirogatui 

fllCl-JI. 

ViilcTuitunc tcmpotisexcitata hxcquxftiOf de, 

qu.i confLitrusclHnnoccntius III. &dequi fcrip- 
D B B A » T X B M O; % 

^Pikikitcnxxx pcrcepcionem , ec(i pcrfedlia fit tum 
inccnfiv^ , tdm excenfiv^ charicas ^ fcd tzvi) tan« 
tdm &: in neceflitate.^ 

PamcliusinScholiisad Epift. 54« S» Cypriani 
facecur quidcm concricroncm folam fufiicerc ad re* 
tniffionem peccatorum in cafu ncccflitacis > noH 
vero e^rra nccellicacem^ 

Sunt intcr Scholafticos ^ xpd putant inipKci^ 
tum Ba[$ti{mi defidcrium fufEcere ad juftifi» 
^ationcm \ fed ad vicam xtcrnam obtincndam ne« 
' ccfTarium cfTc expUcicum. £6 videcur inclinarc 
Xf elchior Canus Reledione de Sacramcntis itk 
^cncre arc.i.conclufionc 3 . Sunc qui implicitum fo* 
liimmodo fiifHccre volunt , five ad juftificacioncmi 
^ve ad Vicam aetcrnam obtinendam. Ita Vega Lib» 
5« fupcr Conc. Trid. c. 14. Vafquee & alii. Sunt 
>qui fafta diftin(^ione eorum quibus promulgaca 
tft lcx Baptifoy > & eorum qui penitus illam ig^ 
norant , dicunt iftis fuficerc vocum impiicicum ^ 
aliis ver6 neceflacium efte cxplicic^m^ Ita fencire 
videtut Dominicus Soto in 4« dift. 5^ q. unicft 
arc. 2. Sunt deniquc , qui per vocum Bapcifmi 
cenfenc omnem culpam& poenam remicci ; alii 
Vero facencur quidem culpam , neganc vero. poe** 
fiam onmem condonari* Hisicacxpofitis^ fit 

CONCLUSIO» 

JBapcifmus ^aminis , feu perfefla charicas ic ^or»' 
dis concricio includcns vocum Bapcifmi aqux> 
illius vices fupplet in adulcisk 

Probatur t^. cx Scripturis qux charitatis vin^ 
fspiuscommcndanc. Joan.i^» v. ai« QjiiiiUgit 
me dili^€fMrk Pstti mf$ , & tgo diligam eum. Ezc«* »44 D X B A» T t su** 

chiclis 1 8. r. 1 1, Si impins egtrit panitemimi m^ 

emrtHpus peccdtit fitii viti vivet & um mariti 

tur. Et V. )o> Ctnvertimini & *gite panirentidwt 
mb omnihiis ini^HttMtibus vefirii ^ ^ nen erit vtkit 
inrninAm iniqnitdi, Rotn. jo. V. ii. Omnis aui 
trcdit in illim , non confimdetHr. Et v. ij.jf^iVnar 
^He invocaverit nomen Dtnitti , ftlvHserit. 

Probaiur z*>.exCoDcilio Tiidcmino uibut is 
locis. 
T r*. ctnt. SclTioDe tf . c. 4. ubi docet , ptfl EvMnettiim 
f.t{. 7 [ 8 C, proniHlgatHm , numfuam jieri trMjUtionem 4 jhtttt 
varns Ad£ adfiatum ^rdtitt , JineUvMr» rtgens\ 
r.itionis ant eJHS vote. 
liijf.-jye, Seff. 7. Csn. 4.(]eSaci3mentisingenere,dania 
^. nantur qui liicuatjine Sderdmemis dMt torHm vot», 

p-r fol.tmfidemhominesd Deo gfdliitmJHfiiJiedtimit 
ddipifci. 

cScff. 14. c. 4. fic loquumur Patr 
Dt B A FT i's u e; t4jf 

Quin Innocentius IIL qui fedcre ccepic zn^ 
1190. Conciufionem noftram duobus Decretis evi* 
dentcr confirmat : ptimum eft ad Metenfem £pi- 
icopum,& extat L«}.DecretaU titulo 41. c*4. In« 
tcrrogatus Icilicet quid fentiendum efTecde quodam 
Judxo qui morci pcoximus feipCum baptifaverat , 
refpondcc !*• ^nodcwn imerbaftifdntem & bavtim 
fatmn debeat ejpt difcmio ^ ifte JnddHs denHoJit ffap-* 
tifandus ab slio y tom addic : QHdnrns fi talis 
€ontinHO decefftffet ^ dd ccele^em patridm protinus 
avoldffet p0pter S4€r4menti fidem , & non prBfter 
fidei SdcrdmentHm. 

Alterum Decrecum cxtat codem Libro ticulo 
4 ) • cap« ApofioUcdm. De Prefhytero non baptifdto% 
libi fic refpondec Epifcopo Ccemonenfi : Si in fan^ 
8d mdtris Ecclefid & Chrifli nominis confeffione 
forfeveraverit , ab- originJtli peccato folntHm^ & 
fceleftispatri^gaHdiHmefeadeptHm afierimns incnn^ 
Hanter. 

Tum tau<lac auAoricacem S S* Auguftini & AnU 
brofii ; monccquc prxdidum Epifcopum , Htfopir^ 
tis cjHdflionibHs DoHorHm ^ SS. PatrHmfentemiaji 
teneat , & in Ecclefia fna jHges preces hoftiaf<iHS^ 
Deo offerri jubeat pro Prefbytero memorato. 

Ex quibus , ficuc & ex Hugone ViAorino & $-. 
Bcrnardo % videmus cunc temporis inter Dodoro^ 
^uxftionemnoftramexcitatam & agitatam fuiflicA 

Probatur j ^. ex SS. Pacribust 

S^ Cyprianus EpifU 7 ) • ad Jubaianum , fuppo-* 
aic manifeft^ votum ac dcGderium Bapcifmi vice$^ 
cjus fupplore* Ciim cnkn in ea vcrfai^cur opinionoy 
BaptKmum ab. Hflu:cticis coUatum nulium cflc> 
kancfibipsoponitquzftionem: Qjiidnempe fietde ^^/i tit. 
kisqHiabhdrefiddE$clefi/im venientes^ jme Bap^ tifmoaJmiJfsfitm} (& it» diem cxticmiim oHfr» 

*unr ) Rcfpontlrt Deum cx fiia indiilgentia & mi-* 

fcricoroia eonimvoluntatcm (iippUre poffe. Ea-» 

dcmplancmcas hiir S. DionyliJ Alcxandrini ia 

EpiftoU ad Xiftum S. P. »pud Eufcli. L. 7. c. 9^ 

S. Ambrofius Ofatione mncbri dc obiw Valen-« 

T *.».ul8. tiniani Iniperatorii llc ioqukur J ^W/o voi liaier.^ 

A iii fitbimnacceptrit Sitcrjimema Baptifmatii. Dicitt- 

mihi , ^K;V >(/;W in nohis efi . »//? valmtai , niji 

fetitio i At^i etitm dndHm hoc voti hinhmt , Ht 

«Mte^uamtnltaliam venijfct , initiArmir , dl' pw- 

ximt hapifciri fe kme velle figni^Mvit ; & idet. 

frtt cxterii caujis me dceerftndnm pHtavit. iVo« 

itabet ergo. gratimt e^mm defidertvit f Nan hAltet 

^uam pepafcit ? certe /juia pofefcit , accefit. Ernti^ 

ejl illnd? Juftui iju-icumfMe marre pr^veniHS fherit , 

anima ejus in refrig^rio erit , Saptcntice 4. Et p»u- 

JiiV, E. lopoH ; iliioiiji Afitrryri-s fuoakluHniHr Janj^miae t Db Baptis. mo*. 147 

€§9ft€niptU5 Riligiomi , fed articnlHs necejjitatis r.v- 

clHdit. Adduck quoquc cxcmplum Conielii, qui./*^^. f.T4t. 

tocequam bapcirarctur , juftificatus erat. ^* 

Denique S« Bernardus ex profcflb Epift. 77« 
Conciunonem noftram demonftrat variis momen' 
tis , prx£:rcim SS« Ambrofii & Ai^uftini au£to« 
ritatc. jib bis ^ inquic , colHmnis , jtHgHfiin^m T.i./> ^is... 
loejuor & AmhrofiHm ^ erede mihi , difficile avellor. ^ 
, Cum his , intjuam , me ant errare ^ ant fapere fateor, 
credens & ipfe fola fide hoyninem Pojfe Jalvari cum 
glefiderio percipiendt Sacramenti iji t4men plo adim^ 
Plendi defiderio mors anticlpans ^feH alia qHdCumqHe 
vis invincibilis obviarit. 

Inde eft quod fatra Faculras Pacifienfts an. 1 5 60^ 
confultacirca propoficiooem iftam , Per comritio^ 
nem perfeElam , non adhibito realiter Sacramento 
faptijmi vel Pcenitentidj non dimittitnr crimen , ex- 
tra cafnm martyrii & necejptatis , dechrat Judicio> 
fuo dodrinah* , propofkionem eflfe hatreticam. 

Qiueres i*. quale requiratur Bapcifmi votum q^j|j^ ^^^ 
(cu de(iderium : an explicitum feuL exprcflTum > an tum Bap« 
unplicirum&generalefufticiat* cirmi ne» 

Refp. cum diflindHone. Vel enim cognofci- "^'i"'" 
tuc prxcepcum Bapcifmi, velienoracur invincibi- f.» .*" ^'* 
licet : h pofterius , fufticic vorum implicitum quod \^i implC 
(emper includicur in concritione perfeda. Sic v.g* ciciunf 
qui audita Evangelii przdicatione , de Bapcifmo ta». 
men nibii audiviflPet » & fidem in Cbriftum ex cha- 
(itate perfeda formatam haberet , ac ftarim mi-^ 
graret ex hac vita , haud dubi^ non haberet ex« 
prefTum Baptifmi defiderium , cujus neceffitatem 
fupponitur ignorare invincibiliter \ haberet igitur 
impiicitum dumtaxat & gcnerale, cum quo falvus; 
ilie forec. Si vero cc^nofcacur Bapcifmi ptxccp- 14? P 1 BAtTISMO.' 

(um cjufquc ncceHicas , votumilliuscxprcffani.ftil ^ 
^xplicitumreijuititur.Tumquiiiii innucrc vidci)- 
iurcitataConciliiTridcmiiii& SS. Patrum rcft;- 
IBonia , quibus aflcrunt conccirioncm pcrfcAiin 
ju/lificate cum voio D-ipiilmi : 3tqui fi dc voto (a* 
|iim irgplicito & gen^iali loqucrentuc. , ininilp 
fuiflet addcrc , ciim vato B.iprifmi ; ftaiim cnip» • 
ac quislupponicuchdbcre^erfjcdamcomritionaii, 
habet quoquc g;ncralc deridciiura adjmj>leijdi 
quidquid cft a, Chrifto pr«fcripcum ; ciufmodr 
quippe dciiiieuiim femp^c includiiut iDCuDtiicto- 
iic perfeiSa. Tiim qijia vocummediiquodexoidi- 
nationedivina ncceiTarium cft ad fallitcra, dcbge , 
elTo divecfum a voto lei e^ folo prxccpio nccdTt- 
11« : atqui vorum tci ex folo prxc^pto ncccffaii* 
dcbercfte f^lccm inipliciium. Sic moiti pioximu; 
debcc fattcm impliciium habcre dejideiiiira Eucha- 
tiftix&Uii6lipnis cxtccmx , tjula utnufque Sa- tliorum mandatorum ^ quod ex ordioatione divi-^ 
pa Bapcirmi auc Pocniiencix vocum (uppleat vice$ 
jllorum Sacramencorum y unde meric6 Concilium 
Tridentinum dixic ^ Contritionem nonjnfHjkdrefini 
voto Baftifmi dut Pmnitentid. Ac votum aliorum 
piaodatorum vi^es eorpm opc fuppliec x n^ ^fie<5tusi 
producic* 

Quarres i ^^ an per vocum Baptifmi excinguatur 
pmne debitum poenx rempocaiis fubeundar« 

Refp. ex citatis SS. Pacrum ceftimoniis id non 
Conftarc i ®« Quia Scripcurx ceftimonia quibus 
panicendb^s , crcdencibus , & nomen Domini ia« 
vocaotibus iolus promiccic^r , co^a^renc cum onerc 
perfolVendi poenam cemporalem. i^. Quia Deus 
\i tantum f upplcre praefumitur , quod iimplicicer 
tc abfolut^ necefTarium eft : at totius poenas 
Klaxacio.noneftejufmodi. \^* QuiaEccleiia pro 
Catechumenis oon bapciiacis &; defuodis orabat , 
iacrificia offercbat » quod pro Valeotioiaoo f«cic 
'Ambrofius , & lonocentius III* pro Prefbycero 
|ion bapcifaco fieri jufliir^ Goocingere tamenpoteft, 
ut tantus fit fervor charicatis » tanta vis & intenfioj^ 
^t omi(Us pcenae remiftionem impeti;et^ 

SohnntHr ObjeSHones. 

Objicies \\ Comniunis f uit per quinque priora 
£ecuia Ecclefix Romanat & Hilpanias mos , uc nec 
cum Cacechumenis qut fineBapcifmo,oec cum poM 
nicencibus qui fine rcconciii^ione nK>rcui fueranc ^ 
communicarec,nec prp iis & preces funderet ^ of- 
ferret facrificium : fed aliund^ oriri non potuic bacc 
iiifciplina » quam ex perfuafione vocum Baptiimi 
4iut Poeniceocia! fvpplete npn pofle y\cc% uuiufquf 
.Sa?i:apiCDti. '&JO Ds BAPTIfMO.' 

Majorvldetur ccrta. 

Dc Ecclefia RoroanS icftiscft S. Leo Epift. S^x% 
alias 9 I. aj Theodotum Fotojulienfcin Epjfco- 
T.^.pXot P'''"' ubi fic loquitut ; 5(.t(tron 4//^«(j c»r«wp'o 
tjnihns Domim fitpplicxmin , tjn9cmn<jHe inierctf* 
tUs obflM^Hlo , « mitnert inditf^tmix ^mftntit fxci' 
deric ; & prmffjaam ttd coaJfiiHta remtdits pervf 
nint , temportdemvitam humAni eanditione ftnierit ^ 
^nadmnncnsincor^orc ni>grtceperit , eonfetjiti txa^ Romano cclebcato pro abfolutionc Cumani Epi- 
T. 4 Cw fcopi h«chabec: Nsc nosjnTP moriHis vtni^ ft- 
h^\7^.0-flaredepofc<wt , ^a,^ mbis paffibUe non effi m.vii. 

feflum efl. AHa cji cauf* fHperflitHm , isii4 defitrf 

tiorum. 
TcHis Vigilim I< quiobtitaD. $59. ficLeonia^ 

Gelafio fubfcribir, quotum Decrcta aicilcem law 1 De BAFTiSMd; syt 

Coneitio Canhaginen(i an» } 9 8 • Can. 7 9 • ubi dc 
pcwiiccntibus ita ftatuit : Panitentes ijui dttente /^- r. % Ccnc. 
^espanitentidexe^Htintur, ficafn in itinere vel in t^^<^^K 
mtri mortki fuerint , ulfi eis Jutveniri nifn fojftt , 
fftemoria eorum & orationihus & Matidnikus com^ 
mendetHK 

Ecclefia Arelatenfis idem quoque fignificac in 
iuo lI«Conc. Arelatenfi an^ 4}x. Can* ix« De T, 4 ^•^. 
kis , inquiunt Patrcs, qni inpoenitemiifofitivi^ /.loit.D^ 
$am excefferunt , placnit nHUnm vacHHm C^nmmnio^ 
^deheredimitti > fedproeo qnod Iwtoravit fotni^ 
ttntiam , ohlatio illiHs fHfcipiatHr. 

Ecdena Hifpanica idem obf(hr«avit inConcilk> 
XI* Toletano an. ^/^.Can. ii* hisverbis.DrA/j T. 6. c^m, 
HHtem ijHi accepta poenitentia , ante^Hom reconci* t*Si^ ^^ 
lientHT , alt hac vita recejferint , qnamijMam diver^^ 
fitas praceptornm de hoc capitnlo haheatnr^ illorHm 
iamennos fententias plaouit fe^jni ^ ^ni mHltiflices 
VHmero de hnjnfmodi humaniHS decrevernnt ^ Ht & 
fnemoria taliHm in Ecclefiiscommendetnr^ dr ohla^ 
tio fro eornm dedicata fpiritihns accipiatur, 

Eccleda denique Roniana fexto ixculo mutavic 
difciplinaro a Leone & Gelafio prius induftam* 
Tunc enim communicare cceperunt S S. Pootifices^ 
cum pcenitemibus ^ qui ante acceptam abfoiutio- 
HomQbicrant: tunc perfeHias iii hzrefi , autfaltem 
in rufpicione barrefeos mortuas ex albo Fidelium 
deleverunt , idque poft Concilium V. generale 
u* 55). cujus veftigiis adhaerens Concilium fex- 
nim , multos Epifcopos » dum viverent , nequa- 
quamdamnatos , poft mortem excomihunicatio- 
nis iententia punivic , prohibuitque ne pi;o iis pi^ 
Uicx preces funderentur ^ aut oiFerretur facrifi* 
^ium* Hujus difciplinx mcmimt Innocentius IIL ijt; DEBArTtsH». 

Excr2. Dg fenttntiji excammHniesthnit c. t9. ihi 
fic refpondct : PottfltAmta <*r dtbtt li Eeclefi^ ><■-. 
neficio fnbvenin , ( loquitacikhofnjne, (]ui dum 
Tivcrctatcoinmumcacione pcECulTut fuetat ) nr/T 
ett fp(iitsinvemis pceniientikftr eviiienti^fignd C9II' 
fiiterit , defnnRe eti-tm dhfolntivnis binifictum inf 
fenidtHr. Idera Innocentius argnmcntom Iblrit, 
quo Leonis Bc GcUfii difciplina ntiebitur. Nti 
ob/iat, inquic, qH»d EecUfit legitnr MttrihuiA fi*- 
tejiaj ligsaJi jitffMt folveitdi homines fup"' terrMm , 
tAn^Hnm non ptjfk felvere & ligart fab terri ftfuh 
tos ; & <fHod legitnr , Ntn commnniceiHrmonm, em 
Moneji commnnicMim&viv«: citm tifi comnmnivif 
tumnanfuerit , communicMndHm tamen iliifHiffh,_ 
^uemiJon contempiHs Religionit , fed neceffit4tif dr- 
licnlus imfedivit ; & in cueris cdfihHs * CMimii*/ 
denotatis , Hg^fft iegatur Eccitfid marttat , &fithii £) 1 B A P T I S II d« 1|§ 

Objicies x^« audoricacein S* Anibsofii Lib* dt 
iMyftcriisc. 4, ubi fic loquicui: t Credit CMtechu^ T.t.^kj)^ 
MtfyfMr iVi Cracem Domint Jefu , ijuiA & iffrfigna^ * 
twr: fednifilfapujMtus fsuritin nomim Pdtris » & 
Filii^X^ SfiritHsfdnlli , remiffionem non poteft mC'- 
tifer^feccntoinm^ necfpiritalis grmdnmnus hdu* 

Ec Lib» 2« de Abtahtiimo. c« 1 1« addudo loco 5*' 
joan. Nifi(jiiisrendtusfHerit &c. Vtii/He ^iDqnit^ ^uf.jt^ 
mlitm excifit^ non infantem, non ali^Hapraventim ' 
peceffitate^ 

Ift efp. ad primum , loqui S* DoAorem de illis 
tdulcis, qui cum poflinc & debeanc bapcifari, ne« 
gligunc camen vel eciam contemnunc Baptifmum}^ 
quos mericoaic fine Baptifmo faivos tffc non pofTe. 
- . Ad fecundum : loquicur tancum de infancibus 
qui non pofTunc falvi fieri fine Bapcifmo a Au per« 
cepco , ( excepto cafu marcyrii ) non ver6 de adul- 
tis 9 quod patec ex vetbis iftis immediaci fcquen* 
cibus z Habeant tamen , inquic ^ illam opertampoe* MUd^ 
tutrum immmitatem > nefcio an habeant regni hono-^ 
ftm» « 

. Quamquam poftrema verba^quibus dubicare vi« 
detur an infances fine Bapcifmo defunAi habeanc 
Rgnihonorem , cumTapianc errorem pelagianum^ 
iufpicari meriro polTumus ab aiiquo haerecico in« 
tcufa efle , ur icic^ obfervanc doftiffimi Benedi£li« 
ni, quorumcura&ftudiorecogniufunc& prslo 
nxmdaca S» Ambrofii Opera ; przfercim cum ipfe 
S*DoAor eodem ciuco cap.i itLib.i«dc Abraham * 
Um 76. aflirraaci dixeAi , neminem afcendere inC^^^f ^ 
Eepinm Coelonm ^ nifi per SacramcntMm Baptif^ ' 
matis. 

Objicics ) P.attftoncacm S« Aogifttxu myltjs in 
locis. > ^54 DEBAitTitUo. 

t',£ S94 C Canchnmenus ^roficiAt j^diimc tamen fitrem^n /k» 
inifuirath partitt : neH itli dimittiiar, mfietimve- 
nerit »d Bitpiifmim. 

EtTraa. 4. de iifdem Catcehumchis loqcrnMi 
Omnia ptccitta , ia<{Mk , fuper illot funt 1 & nifi 
vcncrint ad fnlutarem Baptifmum ubi ptccata fsl- 
tiuntur , eum omxifMa ixccUemia nonptffum itnrari 
in Rtqnum Ccthrum. 

Libro 1 . dc originc animx c. 9. Nemsfit . inqutti' 
wtmbrumChrifli , nifi aut Baptifmate iti Chrifi*, 
aut morte pro Chrifia. 

Lib. 1. depcccarorumincr. & remiHionc c. iti 
SAnBificaiio Catechumtni , Jtnonfutrit baftifatm^ 
non ei valet ad imrandum in Regnian Ccelontm, 
'• Lib. dc Uoitaic Ecclcllz e. » 1. Vtrim^ue . io' 
quit, ncceff.xriumefiad Regnum Dti adififlatdm, 
& B^ptijmus , & jtt{iitla. 'f.Vl 0/34^. t f.fi. Di BaJ»tismo.'" iyj • 

iitutilcm fibi Bapcirmum negligebanc veletiam con« 
ten^ncbanc , feque aliis Cbriftianis baptiCacis Ipngi 
jneliores pracfumcbanc *, quos merlto S* Auguftinus 
9XtfarcinAm ini^mtatis fud fonare , donecdepofi*- 
ca fijperbia , ad Bapcifinum humiles aGCcfTerinc. 
Hunc efie S* Dodoris fenfum conftat ex verbis , 
ifx^ prscedunc ea quae laudata fimc ex Traft. 1 3 • 
fn Joan. Quare , inquic , ofonebat ut Domhms baf^ ^*^ f^^H 
tifaretur ? qnia multi contemftuti etant BaptifmHm , '^^* * 
eo ^updjam majore gratii praditi viderentHr^nam 
viderent alios Fideles. F. g. jam continenter^vens 
CatechHmenns , contemneret conJHgatnm , & diceret 
fe meliorem ^nam iltefit fidelis. Ille CatochHmennt 
poffet dicere in cordefno ^ Qjfidmihi opHS eff Bapm 
tijmHm accipere , Ht hcc habeam tjHod & ifie ^ qH9 
jam meliorfHm ? 

Ad cercium : cum aic S. Do6lor ^ neminem fieri 
membrum Chrifti^nifi per Bapcifinum , non tantum 
incelligit Baptifinum re , fed etiam voto perceptum) 
cx perfcdi nimirum charicate : ita colligere eft ex 
tdlimoniis qu« imer piobacion^s Conclufionis adr 
dufta funt. 

Adquartum: loquitur S* Auguftinus de variis 
fanftificationibus > quibus Cacechumeni ad Bap- 
tifmum przparabantur&prxfArmabantur, utfig- 
no crucis , impofitionemanuum &c. qu« omnia 
profedo , nifi accefieric Bapcifmus » ad Regnum 
^/oelorum perducere rion pofliont , nifi jungantur 
cum charicace perfe6l& quc Bapcifmi viccs fupplec 9 
qiiando non contemptHs Religionis , fed anicnlns f^^ p ^*^ 
stecejfitatis illHm exclndit ^ ut loquicur S. Augu* t>. 
ftinus ancea citacus L« 4. de B.'>ptifino c* 1 1. 

Ad quintum ex LibrodcUnicace Ecclefix : lo« • 
^uitur S* Do&oi: cx hypotbc^ ordinacia ^qua>om^ > ^ffr Db B a t t i t ii. 6i 

ni recliisa neceflltate prohibcnie , poteft Bapcirnnd 
pefci[iia'oiisquieiimnonconreiiuiuRt i quo ceiti 
cafit vcTum eft quod ait S. DoAoi , uiiumque ne« 
cefTatium clTc , &Baptifmum,ScJuftiti3m : Inev»^ 
tHil.f.yj^-tcmpiortitutfjMB^ptifmii pcigitftacim ) non Pwfi 
^' ejfi jti(liiia. Etgofupponii eam adelTe poiTcin cO 

qiii Bapcirmum r.on pctcipeiec , non quidem ot 
coiitemptu, frd ex neceflitate. 

AdultiinumexLibto 4. contta Donu. c. 11.' 

cadcm cil tefpoulio , nempe loqui S. DoAotemdc 

bunoquid^mCatccIiumeno, Tcd qui exn^ligea- 

pid ^.i{l.ti^ad B.ip:iriiiumnonacce.lciet. Sitnim , inqultf 

E. Cn>-nHint etiam SpiritHf^uiSojam MCeptf If^tifM 

mlntjfer ,ci>niempii t/tmi Sacntmemi rttitfiertt. Et C» 

jhid. p.i+i. i J* cjufdcm Libii , Converfto cordis , inquit , ftttft - 

C. t^niicmnicjf^non pjrcepto Baptifmt , fed conttmftt 

tionptri}. Undeidcm S. Doif^di citato cap. 11« 

ejufilcmLibri ait: No>t du(rit9 CatechnmenitmCit- 
D B B A » T i B M o; t;7 

ttlDQia Dej raandata , aliis iinpeifeda illa fotci* 
Objicies (Jenique: S. AmbiofiusinfuDebriOca- 
cjoDC Valcntiniani , afiiirGat cumadcaleftia gau- 
dia petvenilfci cenfet igitur votum BaptiAni toUcie 
omne debtium ptEnz tcmpotalis luendx. 

Refp. a Valcnciniani motte uTque ad tctnpus 
quo S. Ambtoflus Mediohni funebie ejus Enco- 
imumieciiavit , multos dics fluxifTe , uc patet ex' 
hiftoril mottis illius^qux Vienos in Galliis con- 
tigit : unde licet Valcntinianum jam tdm glocia. 
ccelefttpoticum fuifTc concedatut, non pol^t ta* 
meDColUgi, eum poftmoctem atiquas non Tufti- 
miifle ab igne puigatoiio panas. Dici pczteiea 
'.ponft y S. Do^oiem ex vebementia &c ardoce 
cbacitatis qua tiagtabat Impetatot , conjcciffe, eutn 
d>omDipcenz immuncmtuiiTc: dico , conjecide, 
non ccttodeCiniiiTc; (iquidembonacuseftplcbem 
cbiiftiaDam , ut pco eo pteccs ad Deum Amdetct , 
& inciuetnum faciificium ofrecicc. 

Inftabts '. Valec in ptzfenti qusftione vulgatum 
axioma , yolnmgs pro faBo refutAtttr \ ergo ficoc 
Baptifmus ce fufcepius expungit omris pa:nx de- 
bhum , ica & c|us voium feu defidetium. 

Refp. pfzdi^um axioma obtinete cantijm in 
iitopecibusinquibus non opus opetacum fpeda- 
tuc, fed mctitum opecantis : voluncas enimcura 
fatis magna 0; efficax eft , fro fiiSlo idciico tepu- 
lacut , quod tota mctiti caiio in voluntate pofita fit , 
<iux quidcm tanta cfTc poteft abfque opcce , quaota 
«peri conjun^a , quin & inictdum majot ; in qui- 
fcus proinde , quod pto fi&o tcputew toluncas , 
^nontantummifeticoidizDci eft, lcaiut Ratuta - 
&dignitaTisiet , aut faltem ptime infticutionis. 
Quod quidem pcrfpicaam eft in malis opetibut , 
DiBaftifm. B. %)^ De Baftismo*' 

vciur IT quis omnino voluic hominem occidere^ 
11CC camcn pocuii-.cum etiim hic non mtnori maliua 
atfciaumgeratanimiim , quiini fi homicidiiira rt 
\t:ii pcrpctiafTec » coram Deo reused , Sc juftojiF- 
dicioilamnaiur. Atin rlltsoperibus inqihbasooft 
iiicrirumoperamis, (cd opus ipfum operamm ac- 
tcnvlirur, iicac fic in omnibiis Sacrameniisj non 
v.ilct Jiiflum axiomai luc raltem fi volumas pro 
i^Ao reputatut , itla vitp Saccamenti non habet : 
id elt, cudem modo cx opcre nimirum operaco non 
ac;it,lcdcx foli mircricordiaDei,qui proptei iidem 
& ddideriumquxrencisratucem, volumatem pro. 
f iol:o acceptati & coraplct in neccflitacc quod dccft 
. f?^ cx patcc Sacrainenti.Ita Eflius in 4. dift.4.pa[agiw 
f- 17. 

■qt? qpqi?gp^£?qp;}qp^p^^^-ac»q(3» 
mHos ante CTirifti morrem baprifatos non fuiflc 
wptifmo Chrifti , nec ipTos alio , ^ii^m Joannis 
^apcifmq baptifafle. Ira irter Vetcrcis vidcfnrur fen- 
'tirc Tcrtullianus Lib. dc fiaptifmo cap. 1 1 ^ & n» 
Sl* ChtyfoftontiTis Hom. zS*incap« }• S. Joan. 8c 
>qui cum cicfcribunt , Theophrlatftus & Euthymius ; 
S» LcoCpiftr^ ad univcrfos Shcihx£plfcopos n. 1 6. 
ali^ 4. cnp. )• tibi probans fiaptifmum in foU 
l^afclix & t>cncccofl:es foIemDitate admmiftianiiiim 
^efle , ifta inrer alias ratioine uticur : Qjtia ^ in<^ir» <^^^ w ^^^.^ 
iff^ tf^m/ ijHdlitds docet velckranda generaliteYgrd' 
tia ekm ejfe legitimum diem ^ in qiio orta efi &'vir* 
'fl^snmneris, & ffeci^s dSlionis. Adcyjksreiconfir^ 
ynatiohem ( pcrgic iHe ) flHrimkm valet , aiihd spfit 
J>ominHs ^efUs Chrifins pdfiea cjHam rejHrrexit a 
'mortHis > DJfcifHlis fiifs ; in qHibHS omnes Eccle^ 
IfianmPrafiiles doceiamHr , & formam & potefla^ 
tem tradiditbaptifdndi , dicens: Euntes dbcete onim 
nes gentes &c, De ifHo Hti^He eos etiam dHte Pafiio'» 
^empotnijfet infirnere , nifi proprtc volHijfet intet^ 
iigi regen^rationis gratiam exfna RefHrri^ionecm" 
pip. 

Intct Recentlorcs , Rupertus Lib« ')• in Joam £//>. tt#- 
tirca finem , docet fiaptifmui^ quo baptiiabant/^vm/. i6u. 
Apoftoli anre Paffionem , non fuiflc Baptifmum ^. »/<i^^i 
irovac Legis v nec habunTc cffic^^ciam grarjar , quath ^ *• 
-acccpturuserat Baptifmusa PaflilAieChrifti. jfn^ 
tea enim , inquit , non dahatkrSpiritHS , qnia non^. 
flHm erat Jefns glorijtxatHs. 

Alexander Aienus jparte 4.*de Sacramtntis q. &• T.4.f i^l* 
art. )• ntuitiplicem cm docei Baptifmi inftirutio^^*^^* 
nern ; unam matecialem feu matetiz , quando 
Chriftus iii Jordane baptifattis eft \ alteram focr 
ttijilem feii toxmx , quando poft Refurtedi^QeiQ 

Rij ISO Dl> BAPTtlHO. 

dixic ApofloUs : Ehhus doceie imnes Gentes , tdf' 

rJf.irrteseo^Sce, Tcrriamfiiiis, quando dixic Join. 

3. .Vs/t^itisi-.-nJtHsfnrit Sic. Quarram cffcftiis, 
ijii.indodidum cil Marci ultimo, j^(( ercdident 
C" h,tpr .•' -s f:i rlt , falvHs trit. Quimam effici- 
cix , qtiaiido de laietc ChdHi exivit fanguis & 
.iqiu. Lx qua cxplicarionc videtur ille Audlorexi- 
ftimaffc , plenamX inccgram Biprifmi inlUiuiio- 
iicm tadamfiiilTepofl mortemChrifti \ nifi forti 
hoc unum velit , quemadmodum interpcctanic Ga- 
biicl , Scripturum variis Jn locis explicaie quac «d 
ii.iltctitioiiem Baptifnji pcrtincnt. 

MckhiorCamisL. 8. de Lociscap. j.opinio^ 

ncm lianc 1 ontamum probabilcm cxiftunac , fed 

io c:im vi.ictur inclinatc > prefeitim cum m.y im- 

: -i^ti.froh.ihile fthi videri jipofiolos «ttttmtrttm Chrifii 

{'.7p!if.'/f- ./> nomine SS. TrirJiiaiis. 

ifmum a: 
Db Bap^tismc^. 1^1 

fiu5 ajoannc fuit baptifatus,& axircquamDifcipuIos. 
micterct ad baptifandum. Ita videntur fcntireSco»» 
tusin 4« dift. 3« q* 4* Gabricl in eamdem diftins- 
dionemqujeftioneunicaarc. 3. 

Quamquam autcm omnes lili Theologt doceanc 
antemortem Chrifti inftitutum fuiflfc Baptifmum ) 
cjus tamcn przccptum non obligaiTe contcn^ 
dunc , niii poft mortem Cbrifti ejufque Refat- 
redlioncm , ubi fufEciens fa^a cft Legis EvangCr 
licx promulgatio. Hisitaprxmiilis^ uc 

Prima Conclusio* 

Chriftus Baptifmum ame mortem fuam infticuit i 
quo piaccis^ tcmpore cert6 non conftat : prob»- 
bilius tamen cft timc inftituiiTe ^ cum in Jordanc 
fuit baptifatus* 
Dux func ConcUiiionis parteSi 

Probatur prima pars cx Scriptura. Joan.j.v.21. 
^ofl hdicvemt Jefus & Difcifidi cjns in tertam Jm- 
d£4m \ & iltic demorabAtur cHtn eis , & ^aptifk" 
tat. Etinitiocap* 4« Vtergocognovit Jefns ^uiii 
HHdierHnt Pharifdi , quod Tefns flnrts DiJcipHloi 
fdcit , & baptifat , ejHam Joannes ( cjnamijHam Je^ 
frs non baptifaret ,fed DifclpHli eJHs ) > reli^uit Th^ 
d^m , dr abiit iternm in GaliUam. Ex quibus iic 
probari noftra Concrufip poteft. Ufus Baptifnri 
CQptinec auc fupponic faheni ejus inftitutiohem : 
atqui ante mortcm Chriili Difcipuli ejus baptifa- 
bant ; qux cnim in prasdidis Ibcis nanantur , c6n« 
tigere ante incarccrationem Ja^.nnts , uc ptanum 
cft : lorsg^ autem antequam Chriftus pateretur ^ih 
carcerem con}cdl:umfui(!e JoaiuiemHiHfdriaEyah* 
gelicafidemfacic,Matth. 14; t^ \.Sc fetfue^itihu^» 

RTT; ^' ij.-. i> B il A p r I $ H ©• 

>;j -;i:c c:\ (luoil rcpoiut qiiis , Dircipulos Chrir 
fti i:on aI:o, qium Jo^nnis Bapiit^iiiO baptifalfe. 
ai.rc iiKJi:cni Chiifti. 

NaniquL t". ciratocapice.j. Joan. v. xf. cm* 
c.ic,iic_:;liiirintcrdi(cipiilo5joannis& Judjeqsqui". 
fliode |tinific.irionc, ucia clTct mclior iindc fubor- 
taxini:] icioinicr iptos, quud pluics ad Chtifttui^ 
accCilcrLiit ouini ad Joanncm , Ba^iifhium p«- 
.■cjHuri: atqui liutc contcmioni locus noii fuiffet ^ 
ii iJifcijicIi Chiilti nonalium quam Joannis Bap- 
firmtim.iil!mnilhj{rcnci cadcm cnim fuiffM pud- 
(icatio, uiriiilqiic pardijjnitas & cfiicacia ; & aJ: 
joanncni [ijtiui coJifiij;iiTcnt, ui Biptifmum, quem 
jpfc li.iip ijIiSai, accipcrcnc , quainadChriftum, 
qui |irof>ii:-nuiiibusnonbaptifabac, (cd pcr Dif-- 

Bjpiifmus Difcipuloruni Ckiifli dici- 
B E B A P T I S M^O. 16^. 

Qiiia Baptifmus a iJifcipuiisCbridi ccllarns, 
?s rcddcbac fufcipicntcs , & (cmqlritc collar 
rari non porcd : ac ifti charadlcrcs foli 8c 
^hrifti Baptifmo convcnium , dc quo harc 
ZhriftiadS.Pccrum , i^i lotus efinon in» 
nifi Htpedes Uvet , intcrprctatm S. Augu« 
Epift. 26^^5.alias 10 8. ad Sclcucianum, Sc, 
:de anima & cjus originc cap* 9. & Tradla» 
n Toan* ubi probac baptifatos a Joannc ite» 
[(][eab Apoftolis Baptifmo Chriflci cindios ; 
cos veto a Juda non fuiiTe itcrum baptifatos, 
iprifmus Judx erat Baptifmus Chrifti , qui. 
ollatus iccraii non poceft. 
lenique, Bapcifmus qucm Apoftoli aChrifto. 
runt , idcmcratcumillo.qucm ip(i cztcris. 
ft^abant, id eft ver^s ChriAi Baptifmus r 
poftoli rcccpcrunr Chrifti Baptifmum , ipfo 
ante Chrifto , non vcr^ Baptifmum Jpan* 

brcm probac^x proft(fb S. A^jguftinu^, tum 

sanima 5^ cjus originc Cap. 9. tum Ep^ft» T lo.p.j-jt 

ias.toS. ad Selcucianum ,.ubi aic , quod. 

ptum non (it Chriftum propriis manibus 

(e Apoftolos, taiT.en idv^idifcrcdibilc (it: 

7f /wi ^ inqult , taptifinndi minifterium defu- T i. /. 8^7* 

U hahret baptifatos fervos per ^uos csierof.^*^^ 

rt y(jui non defuglt memorakilis HHhs humi" 

ninijlcrium , tfuando eis lavit pedes. Tum. 

lEpift. 4 4.a!jjsi6).adEleui^um cap. 5.. 

>ftoIos Chrifti Baptifmo tin£tos fui(fe his. 

nomcntis* i^. QuodaUosbaptifabant vcro 

Bapcifmo : Quomodo autem dabant , quod n*^ ^ ^^ 

Tperant ? Ucitur S. Doftor hoc argu- c. 

d h^mincm contra Donatiftasa x^* QuijL 

R ruj jfi4 D« Baptiimo. 

Chriftu5 non dabar Bapiirmum JomaiKQjiip^ »«• 
deccb,tt fporifuvi dare BitptifnMm amid vel firvi. 
l ", Quia non potuiflent Apoftoli idonci cfle *^ 
pprcipicndara Euch.iriftiam Jine pravioBapttrnilf. 
4'deniquc , quia hoc innuccc vidctui Chriflus 
diim Pecio dlxit : J^h/ lotus efi femel , «cn rw» 
efonct iicrittn lavari , fed rfimmtdus loins. Pcifcfl» 
qtiippc miindationon injoaiinis» Tcd in Domini 
Biptifmocfl. Eodcm teftimonio uiitui Optatu^ L> 
■, 5.ut pcobet advcisus Dooatillas , non cfle itcran" 
dam Baptifma \ quod argumcntim» vini non ha- 
beret, nili fupponerct ApoftolosBapiirmoChnfli 
\i fuilTctiniftos. NiccphorusL. i..Hift.c. }. rcfcriah 
Evodio Apoftoli PctriluccclTorcfctipto fuiffc ir*- 
ditum , inter Apoftolos folum Pctrum fuiffc inJni» 
hus Chrdli lijptifatum. Anie Niccphotum Ucta,, 
dixitEuthymiustncap. ^. Joannis. 

Sccunda pars Conclulionis quxad meniemSSi) 
Patrumaccedercpropius vidctfir D £ D A 1» T 1 S M O* %4f 

) ^. tunc dengnatum fuifle. przcipuum Bapcif« 
ini effe(%um , ut obfervat S. Hieronymus DiaL 
adversus Luciferianos. Chrijhs , inquic , sh T.4.V* u 
JBMptifmo SpiritHmpinElHm accefit ^ nonqHod (ine /. i9). 
€0 dlitfHando fnerit ^ fed Ht monftrdretHr vernm 
ejfe Baptifma ejHO Spiritns fanElns adveniat. Ita 
SS. Chryfoftomus Hom. ii« in Macth. Am-* 
broHus L. i. in Lucam cap. 13. Auguftinus Set* 
mone )(>. de tempore , nunc i}5« in Append* 
£x ijHO ^ inquic , in acjnk fe merfit , ex eo omninm 
ZHTgitHm traSlHs^ CHnElorHmc]He fontiHmvenasmj"^' ^* ^^' 
ftirio Baptifmatis confecravit , m nbi ^HtftjHe /» q/ 
nomine Domini baptifari volnerit ^ non tam illHm 
nmndi aqnd dilnat j ^nam Chrifli nnda pHrificet. 
•Porro , uc ratiocinacur S. Thomas bic q. 66m^ 
Jirtt !• tnnc videtnr Sacramentnm alitjHod inftitHt, 
^Hdndo accipif virtHtem frodncendi effeSlHmfnHm. 
JfancaHtemvirtHtemaccepit, qnando Cbriftns eft" 
baptifatHs. 

4 ^ dcnique , quia aiunc Chriftum » cum bapti^ 
fatus efl: , exempli fni aHdoritate falmis humans 
Sacramenta confHmmaJfe , hminer^ & apimptione p^^ 6 1 7. 
fantlificans & lavacro. Ica $• Hilarius in Mactk» B. 
Can. 2. 

Quacres quace Chtiftus baptifari volueric. . 

. Refp. plures a SS* Patribus .caufas & rationes 
adduci. 1 ^ .ut concadu carnis fux aquis vim nxun- 
dandi conferrec. Ica SS. Pacres^nioxcitaci. iVuc 
aiidioritate fua & exemplo Baptifmum Toannis 
comprobaret. Ica S« Hieronymu^ ia M^cth. c. )• 
■$*• uc exemplo fuooftenderec noitefife negligcn- 
dum Bapcifmum. Ita S« Auguftinus* 4^« ut exem- 
plo nos invitaret ^ ne quis forci ab inferiori bapci* %S6 E R A P.T I S M: O.'. 

(iii erubcfccret. Ita, S. Anrelmus in cap.).SMTittllt 

5°. ut qui Legerhveneracnpn folveic, fcd adim-. 

plerc , OTinctn in fcipfo adimpletei juflitiain* It». 

C^iriliis ipfe M«th. j. v. ij. Nec obftare iftui; 

potiiit , t]iii"ni ChriftuscfTct ab omni pcccato im- 
manis, Joanncs autcm b-ipiifaEct BaptifmQpceni-. 
fcnt!,r in rcmidionem pcccatorum : nam cilm Chti- 
ftu5 vciiiiT.;t , non (juidem in carne peccati , fed ta- 
tncn in (imilitudinem citnis peccati., merilo non 
alicnu.nAlc )udicavil fi (imilc cum peccatoitbus, 
ligniimlufcipccct i at(]ue ica nobis in omnibus li- 
milis ficrct,excepto pcccatOjUt dicitotHebi. ),,y. i j. 

SecUNDA GONCIUSIO. 

Lcx Baptifmi prius obligace genetalitci non ccepiK 
(juam tucrit (uiEcienccc piomuigata* Probiuir. Qiifaea cft lcgispofitivsc condiiic 
<|uemckm.quicontendcbacex <lUopnmilm i Do- 
minodidlumeft, Nifi^Hisrenatus ftterit &c. nc- 
Knincm abf<jue Baptifmo rc percepro ^^ vel e)us yicc 
xnaityrio j^ ullatcnus potui({e falvari , s^it : De ttfn- r. i.fl ixfl 
foris prxfixione nimis dHrHm aHflerHmtfne videtar ,0. 
Mt videlicet verbiim ttbfconditHm palamjam noceat ^ 
& ante Jndexferiat , tftikm minetnr. Et paul^poftj»^ 
^rgens legis pQntivx rationem , pergit : iTalde in- iM,f.4$4i 
piflc exigitur oheditio , ubi non pracejftrit anditio. B. 
NetjHeenimtaleeflhoc , ifHod & abftjHe promklgar 
tione natnralis Lex ignorare nonjineret , cfHale v. g. 
UlHdefi ^ Qnod tibi non visfieri , alteri ne fecerisM 
Faltitinm enhn magis ^Hodammedo efl, & *non na^ 
OHrale mandatwn. Et infri ; j^«# i ergo omnino fciri UU, ^ 
tfon pjoterat , p non ^ndiretnr ; tjuo paSh , cfnafo , 
oxigi debeat ^ & anteifHam andiretnr l Et poft lliul- 
Pt concludic , quod ex ea tcmppre tantum cce-^ 

Jic non baptifatus quifque nevi prscepti reus cxi- 
ere , cx quo prarccpttun ipfum ii\excufabiltteK ad 
(jus potuir pcrvenire notitiam. 

Dixi BaptiiiTii legcm generalitei: obljgafie tan- 
iiim poft fuf^cientem & publicam ejus promulga- 
tipiytm : potuit quipp& ante hanc promulgatio- 
ficm , eos obftringere quibus cognitum fuit Cbrifti 
mandatum ^^ qualis fuit v. g. Nicodemus , cui di- 
lUX Chriftus , NiftifHis renatns fnerit &C« 

' Tempus autem hiijufce pubiicap ac fotemnis 
^Tangelii promulgatibnis , vulgo compucitur idic 
Pentecoftes , qiid omnia L-cgaiia extinda funt , nec 
tancdm mortiiafedd^ mortifera extit$rc \ de qui 
le gravis olim fuitintcr SS; ll.iero»ymuiii fc-Au- 
gullinum difputatio , quam cxpendete non cft prx- 
fentis noftri inftituti. Si qui tamen ihvincibilitec 
"^jm ab ^o tempor e legem Baptifmi ighotav^rinc ^ iC$ Db Baptismo; 

iK liiiir fanc non pauci, qutbus nunquam tiuiun* 
liatiiscrtChciftus, iiccttiviolatipriecepticcinon 
fuiit , iicc propcereaiamnandi , ncut ncc ptopict 
in[i.lclit,nem pitri negatiVAro , fed pcopcec origf 
nalc & adualc peccatutn. 

SolvHntHr OhjeBiones» 
Oliiicic.'; i^.Biptifmi formatn nonnili poftRefui- 
iciftiontm CKriftus prafciipfii,cijin dixicMauh.ul- 
timo , Euntcs docete omnes Geittei , baytiODttts ttt 
in nominr Pittrit , & FilH , & Sptritm fafiHi. Igi" 
turanicRcfurrcdioncm Baptifmum noninfttiuit* 

Rcfp. ncgo confcq.Citato cnim capitc S.Maith* 
ImpriianJi minditum & formam Apoftolis fuiJ 
Cliiiiiasprifcripliti fedantca jiiTi Baptifmdmin- 
ftitucnt , Sc formam cjus haud dubic dengnave- 
rac , quainquam id fccipcum non fit. 

Objicics t". BaptifmusnonfuitaChciftoinftt- 
Solatiotiem fuppedicat^. Auguftinus Lib«S )• qux- 
ftionum qu. 6 1. QuitritHr, iitquit, utrHjnifHi tapti*^ T.^.f. !/• 
fatifnnt illo tempore , cjnofcriptHm eft Dominnmfer i# 
DifcipHlos fnos baftifajfe flnres quam Joannes, ac^ 
ceferint SfiritHmfsnUnm. Mio enim loco Evange^ 
lii fic dicitnr : SfiritHs enbn nondnm erat ddtns , 
^niaJefHsnondHmeratcUrificatHs. EtfacilUmiqHi^^^^d. /, jt| 
dem ita reffondetnr , ^HodSpiritHs fnndHs latenter^ 
dahatnr , ante Domini clarificationem % foft mdni* , 

'feftationemamem dhinitatis ejHs , manifeftins datHs 
efl. VererumauremnonnuUosinopponcam noftrx 
fencentiam abiifTe hoc S. Joannis ceftimonio duc*. 
tos , non difticemur \ fed lalva , qux ip(is debecur i 
reverencia , ab iis in quxftione libera difcedi* 
fnus. 

Objicies j"". audloricacem Opcaci , qui Lib. 5; 
contra Pirmenianum , aic Chriitum neminem per 
lebapcifaire , fedperApoftolosw/7/i4i&w/i/w«w in ^^^^ j., 
foenitentia & remijjione tin£l4 ejfefeccatoram. Sed, ip. ^, * 
jnquit , nemo tinSins fnerat in Trinitate; nemo adhnc 
noverat ChrifiHm \ nemo andierat ejfe Sfiritnm fath^ 
{iHm. At abi venit tempns flenitndinis , certo tem^ 
fore dedit leges Baftifmatis FUiHs Dei \ & dedit 
^iabt (jjHa iretnr ad Regnnm CceiorHm, etiam tnnc 
fracefit dicens : Ite , docete &c. 

Refp. mencem Optaci haoc elTe , neminem fci- 
licec anre dacum Bapci(mi mandacura , tindum 
fuifle inTrinitace^quod verum eft:cum aurcm addir, 
lirxccprum illud runc darum , cum Chriftus dixic 
JMatch« uicimo » Enntes dftcete Sccm intelligi debec 
de mandato quod omnes Gences paricer ac Judzos 

**ci>ftringeret , non ver^ de mandato (impliciter. 

^Agnofcit enim Opcatus praeceptum Bapciimi jam 
fum dacum fuiiTp ^ cdm Apoftoli ancc moneiQ i7« bt ISAP + iiUdl . . 

Chrilli bapiifaiuni i iina rupponii S£ ipfos fbW { 

Chrilti Baptifmo tini*os, dudm iftis Chrifti A , 
5. Petrum vcrbis , i)ai Ibihs cjt ; non mdig:s niji « 
pcdeslavei. 

Objicici^*'. Sacramenra novi Lcgit Timom- 
ncmrrahuntcxPaJltune ChiilU } ctgo ailtc illan^ I 
efHcuianonfucve. 

Refp. iiego conlcq. Ut cnim catifa moralisaglll 
neccilcnon eft ut aiitu exiftac, (icut manifrlluat 
cllincaujafinili'. fed faiiscd quod prxvifa mo- 
Vear : at Sacramcnta novse Lcgis agunc wmum 
tnotaliier , utoftctidimus agcndo de Sactamcniit 
in gclicrc. 

Inllabisi'. Baptifinus c(i repixfctltatlo raorttl 
2c fepuliutx Chtilti , Rom. 6, Ergo dcbciilUm 
rupponetc. 

Refp.dift. dnt. Eft reprifematjo niortis Chri- 
fti, vel fadx vclfuiurx, concedo ; h£tz fempet t) 1 B A P T I ^ ^M •*; 1^1 

^ydo^ttcbariftix* In futuraro igicur rcfpiciebat 

InriftiJS , ciim dtxit, Nifi qHisrinafusfHmt, Timc Txf.^^W 

mm , w (loccc S. Bcrna^rdus Epiftola 7 7 • firivata 

xat Bapti{matis& Legis novx cxplicatio, cujus 

K>ftca>praeccptum & gcncralisx>l>}igatipimponi de« 

>uit : neque verifimile videtur, Sacramentum , 

|Uod ad omnes omnino pertinet > fuiiTe inftitutum 

n privato & occuico , quod cuin Nicodcmo ha^ 

>uit , colioquio* 

Objicies denique contra (ecundaim Gonclufio^ 
nem« Lex Baptifmi tunc omnino oUigavit , quan- 
do vetus Circumciiionis & aliacum carrimoniatum 
[ex extinda fuit & abrogata : atqui haec cxtm&t 
^cinipsa Chriftilnonc , quando Chriftus excia« 
ininFit , ConfHmmatim efi. 

Refp.in mortc quidemChrifti mortuam fuiffe 8f 
extind^m L^gem vctcrcip % tranjbito enirafaecrdo^ 
tfQ , necejfc efiHt Legis tranfiatio fiat ^ Heltt. 7, fed 
non fuiiie mortiferam» Potuit enim per di(p6nfa« 
tionem & oecononiiam , uc nempc Synagoga cum 
lionorc fepcijretur , &: Judxi ad Chriftum facilids 
adducerentur , interdum obfervari: fic ipfc Paulus 
Tifnothcutn ci|:cumcidit , A^. \6. Undc iex Bap- 
tifmi non tantum in morte Chrifti» fed etiam anre 
iTiprtem eos omncs obftrinxic , qui lati i Chrifto 
tn^odati confcii cr^nt \ fcd uQn prius gcneraiitet 
^ puUici ottmes ligare CGcpit ^ quim fuerit folcm^ 
tiicer promuigata , quodf^dlum ^ in die Pcnteco* 
4^( , atque ciim fopi)s ApQftplpnim in omnem ter« 
lcaim^ivit , Pfal^ i|. V. 5* Dk B a » t I i h d.' ARTICULUS U. 

De minifiro Snptifmi. 
PlLANOTANDA. 

OBrervandum i". tiiplicem polTe difttngidt 
miniftium : unum urtiinaiium & ex dm- 
cia -, ahetuni CYtraoidinaiium & cx delcgationc t 
tenium ex neceiniatc. 

MiniilerordiDarius& exofficio illc eft, quiju. 
tc Ordinaiionis lux 6c acccptx a ChtiHo audoii- 
taus , docendi & bapiifjndi poicftatcm babet. 
Haiic vcroduobus modis habrie potcft , ncn;fe 
vcl fme ulti a Superiori dcpcndentu , qualcs funr 
Epilcopi quos SpmtHS fxniim pefuit regire Eccle- 
fiiimDei; Aft. jo. v.i8. quique idcirco Prind- 
pes EcclcIiivocantur& funt ; vcl cum dcpcnden" Db BAPTliKO; ^7} 

Baptifmi adminiftranonem , unam publicam &: lo. 
lemnem ^ qux certis diebus folemnioribus addidla 
erac,T.g» Parcha?& Pemecoftes s alceram priva« 
tam 9 quc pro necefGtare quoliboc tempore fieri p o« 

tKlU 

Obfervanclum j^.adminiftrationemBaptifmi , 
vel licitam eflfe , vcl invalidam. Licita eft , quando 
minifter baptifando non peccat s valida , quando ^ 
ctfi aliunde peccet > ratum tamen ac finnum pet« 
ficit Sacramentum, onmibus ad fubftantiam Sacra* 
menti prxrequifitis rit^ obfervatis. ^ 

Obfervandum denique , celebrem olim excita- 
camfuifte conrroverfiam inter S. Cyprianttm ejuf.. 
que CoUegas ex una pane, & S.S tephanum 5. Pon* 
cificem ex altera , circa^alorem feu veriratem Bap« 
tifmi ab Hxreticis collati. Hunc nuUum plan^ exi- 
iUmabat Cyprianus cum fuis i h contra Stephanus 
& cum eo Ecclefia univcrfa rarum ac verum ha^ 
buit. De qua controveriia fus^ difputatum a nobis 
fuit in Tradbatu de Sacramentis in genere , queni 
confulet qui voluerit. Tria dumtaxathic expende* 
mus. Primum , quis fit ordinarius & ex oflGcio mi-< 
nifter Baptifmi. Secundum , quis fit miniftct ex« 
craordinarius & ex delegatione. Tenium denique , 
an homo quilibet ^ cujufcunque fexus fit aut Con<* 
didonis , poftic & valid^ & Ucite Baptifinum in ne« 
ceftitate adminiftrare« Circa quam controverfiam 
taarunt ex veteribus & recentioribus Hotretici^ 
nonnuUi>tumper exceflum, tiim per defe^iu 

Errons & ofiniones. 

Ex vcteribus Hzreticis per cxcefliim peccarunc 
ii qui ipfis mulieribus poteftatem feceniut Baptif-» 
D$ BApifmo. , S 174 I^* BAPTitKo; 

mum folminicct adminiftundi, etixmextnneciCi 
(iratc.r.. 

Dc Mjicione iJ teft^ur S< Epiphanitu bzteli 
j-.i,» lor, 41. fi. 4. MitlitrcttUs , inc^it t haptifandi ftt^A- iii Pcpiizianis idem natrat S. Epiph. hztefi 
49.&CXC0S. Aug.Lib.de hxiefibusc. 17. ubi 
jo, ait , cjiifmodi hirtticos tarttrm dttre mnlierihHS fin» 
ii^.iiwit , ut facerditio auo<jHe npud eot henorentHr. 
De Collyridunis lefcrr idcm S. Epiph. haiefi 
7?. n. I. inuliercs i^uardam folcmni tempoie ^ir 
•^Z^aliqift ,!:(! p.inem praponirf ^ & in Maritt ntmtn 
ef^rn ; tindc fibi facerdotalia roiniBcria arrogaffe 
mtilicrci:].'.: ill3S,nonobfcur&coIligitur.£t vet6in 
<!cciiilLiv:tcfu[ntionc hujashxtefeos ptobai fan> 
g„^ ilhi^ L'o,tot , nc baptifandi quidemfaculcatem co(h 
cclVam cffc I^eata: Virgini : Ecclefiaflicus quippe 
;> f. iQffi. or.'.0/;-c P;\-jhyterid'ti, ncc SacerdoilffUs otdimvitt /*. r. 4 8 D. T.I^.K Jf/. : 
£piftoKL^4m emm , inquit , fideiproximm vide* ^y^ 

retKT, ut is docendi & tingendi dam femins potefta* 

tem , tfui ne difeere anidem ccnftanter mulieri permi^ 

fit \ AdJic ibidem , in Afia Prefbytcrum » qui eam 

fcripturam ( Pauli ) confiruxerat , conviSlum atejue 

confe/fumid fi amore Pauli feclffe , loco decejfijfi^ 

Hwc muiierum arroganciam repreffic Conc. 1Y« 

Canhaginenfe Can. loo. 

Repreflic & audor Confticucionum Apoftoli* 
C^rum L. ) • c. ^. De muUerihus vero , aic , fcitote , 
qma hoc tentant , mn medigcre periculum eas incur-* 
rere. Quamotrem hoc confilium damus i periculofum 
onim eft , imo veropraterlegem , & ippium. 

Ex recencioribus Novacoribus per defedum pec- 
ctnc CalvibiftaB. Calvinus Lib. ^ Infticucionis c. 
15« paragrapho 1 o • %c fequentibus iaxttaimultis f^.^lj. 
^uidem abhincjaculis , adeo^ue ab ipfofere Ecclefia 
oxordio ufu receptum , ut in periculo mortis laici bap* 
iifent ; fed negac id ulla poflfe racione defendi. Ftuic 
ctror ifte ex alio fuperius confucaco concra neceffi* 
catem Bapcifmi abfolucam : unde facius efte ducunc 
Calvini fequaces ^ in excremo vitx periculo ad 
Deum & preces confugere , quam a iaico nuUam 
habence audoricacem , Bapcifmum percipere. Non 
iatis expofuic Calvinus , an nuUum omnino 6c irri* 
cum haberec Bapcifmum , anilUcicum dumcaxaci 
laico in necefticace coilacum: unde difcipuli ipfiiis 
soti confenciunc incer fe* W^lctacherns concrovec- 
*£& dcBapcifmo q» )• c. !• Eccle(ia Anglicana,te« 
fielfaaco Cafaubono in refponflone ad Epiftolam 
Cardinalis Perronii , & Georgio Abbace Anglo 
PrsleAione de Circumcifione apud Voflium» ejuf* 
inodi Bapcifmum ilfllicum quidem jiidicanc » fed cai* 
men cacum*& validam j adeoque non irerandum : 

5« %7S Di Baptisho; 

c coniij Yolllui dilpmationc i o.dc BaptiDnoTbcfi 
1 1. tiiiliumomnina judicai fiiflifmum i GcntiU 
col]aium.ldem affiiniac Chsmierius Tom. ^ . Pan* 
Ruxix L. $. c. 1.4. 

£x Grxcis reccnnoiibiis , fi Accudio credunm 
L. i> ilc Dapiifmoc. Ii> multi cx impcmia in ca 
vcrfantur crioie , ut abfcntc Prcfbytcto malim po* |[ 
tiijs permiitereinfanccsmoii fine 6ap[iriTio>qQiia ' 
eos laicorum manuablui. J 

R-x vcieribus SS. Paitibua ii qui nullum judica* 
funt Uaptifmuti) ab Hz^eticis collaium , vidcniut 
cidem laiioneduAi ui reprob.-ircm Bapiifmunxla- ' 
tum a laico non baptifato. Fundamcnlum quipps 1 
crroris iliud crat , rempc , Nen ptjfn htrmcum dt' 
re ^itod mv habit : nonhibctautcm Spitiiumfui- \ 
Stam ncc verum Bapiifmum'} crgo non poteft dars 
nec Spirimin fiUiAum ncc Bapiilmum : «^uod ccni 
ratiocinium evinctt nullum quoque danpofTel ! eunt iftud Tcrtulliani Lib. dc Baptifmo €• 1 7 • Qmod ^^* * J/*^» 
tx ^tcfuo accipitHr, ex £^no dari poteft. Et iftad S* T.A^m.x. 
Hicronymi Dial. advcrsus Lucifccianos , Vt dcci'- f. if j» 
Pit ifuis^ itM & dare poteft. Qua (i vcUcnt illi, idcirco 
laicum baptifarc pofTe , quia baptifatus cft \ aliai 
baptirandi futurus incapax. Adducunt ctiam Cano • 
nem j S« lUibcritanum, in quo^ urgcntc neccflitate, 
permittirur laico , ^ui lavacnmfimtf integnm ha» T. u Gim. 
iet , necjit bigamus, haptifare \ quod ccn? miratur ^. f 74. 1. 
Petavius loco antca citato. Ergo ne j inquir , 4 bi^ 
gstmis.baftifari in tanta necejptatc non licHiti 

Vcrum diflimulandum non eft , addudlis tcftimo* 
siiis propofitum dubium ncque contincri clar^, nc- 
que folvi : unum certum videtur , ncmpc (an<£lum 
Auguftinum dabium illud cxpteftis vcxbis propo^ 
fuiffeLib» a«contra Epiftolam Parmeniani c« 13« 
& L. 7* dc Baptilmo c. 53. Ante illum quaeftio dc 
Baptifmo^ non baptifato collato dar^ & exprefs^ 
agttata non.Iegitur : dc ca confultus fuitnonofs* 
cuh> a Bulgaris Nicolaus 1« Qux auiem fuerit S. 
Auguftini lcntcntia , infcrius declarabitur. Dubita- 
tum ctiam aliquando f uifTe aa valcrct Baptifmus a 
smiliere cnergumcna,patet cxEpiftoIa Firmiliani. 
ad S.Cypnanum^ £dit« AngL p. 1 x^. His hiftoric^ 
jurratis^ ht 

Prima Conclusio. 

Miniftcr Baptifmi ordinarius & ex ofEcio eft Epif- 

copus , & Prc(bytcr : Epifcopus quidem prima. 

rius -, Prefbytcr fecundarius ^ cx liccntia Epif- 

.<opi, qui folus primis Ecclefis fzculis Baptif- 

mum (olcmniter adminiftrabat. 

Duz funt Conclu(ionis partes. 

Prima pairs probatuc. Qu)» illi funt miniftri Bip' 

Sifj iiHilcopuiti. 
Minor conftat I". „ c 

IO.,„A „„"°-"'C',"icn«R„m,„ 

■""■""'"'"'■'■•■■''ifcloqTOK.. 

M'"'-itpti/i.J,/,„„, 

"C.f^f '""•".'"'■»'>•'' 
T . '" •'^^■^'■giiftiiioLib. 

l>"=c^./Kcio,c,uredivi„" 
CUM ,cpr„i„dcSacr.™emc 
..,.,•""""■<> Eosenii. Ez Tettulliano L» de Bapti^ c* 17« D^^/i 
( Baptifmi ) jhs habn > inquit^ SummHs Saardos^ f «i P« &)•. 6 
^ EpifcopHS ^ dehinc Prejbyteri & Diaconi, mn m- 
wtcnjmc Epifcopi duSoritate , propterEcclefid hono^ 
tim i efm fnlvo , falvd pdx eft. Ibidem baptifandi 
munus appellat dicdtum Efifcopis officim Epifco^ T^.tft.K 
fdttis. 

Ex S- Ambrofio Lib» )• de Sacramentis c* !• 
Addiftis^ inquit , leBionem. SHCcinSlus eft Sdcerdoss T.i.f 16X9 
licet enim Prefhyteri fecerjint , tdmien exordium mi^ B. 
mifteni dfummo eft Sdcerdote. 

£x S« Hieronymo DiaU adveisds Luciferiano9« 
Inde venit , inquit , utfine Epifcopi jujfione , ne^ue t. 4.fi#if.4 
Frejbyter, ne^ue DidConus Jus habedt bdptifdnil. t.%^$. 

Idem probant nonnulli ex Epiftola 8 8 • S« Lconis 
ad univerfos Germanix & Galliae £pifcOpo$: ye* 
nun hanc fuppofititiam effe oftcndit QueoeUius ia 
%• Tomo Operum S* Leonis* 

Secunda Conclufionis pars^ primis fcijicet Ec- 
cleHx fzculis, cdm Baptifmi adminiftrario ccrtif 
diebus folemnioribus addi^la crat , folos Epifcopos 
Baptifmum adnviniftraiTc t prob^tur» 

l^. ex Thcodoreto Lib. ^m Hift* c» a 7 • ubi men- 
donem facit cujtufd^m veftis^jK aureis fiUscontex« 
€«9 quam Conftantinus Insperdtprdd Ecclefidm ///>- ^^^* *^'^ 
rofolymtdnam cohoneftdnddm Mdcapo illius urbis 
Epifcopo donavcrdt , Mt ed indutus Bdptifinumfolem * 
miter ddminiftrdret. 

ll^. cx Libcllo fcu EpiftoU Qcri Edeffcni ad ^pndL^ 
Epifcopos Photium & Euftatiuro dircaa , ubi poft - ''"^y^*';^' 
^am purgavit Ibam EpifQopam i fufpicione hce-^'^^^^j;^^ 
cefeos Neftorianac & Pelg^asKe » fic legitur : Rogd'^ conc Efhe^ 
mms dmem & deprecamHrveftrjm fdpientiam , ut ei^fins. 
Jem ^loriofifflm» EpiffofofiSddutis^qUdtenusvclo^ 

S iiij eitsr ad futtm gftgem ndire fejtinet , wl ftrtelil*' 
tHr ah imnifitti Ucerari, ekm nnlUs ftt ,aMi ti^d- 
eJlefrevjU4t,& ni4ximife^ivii4te fAlntiferapaSi 
iifi Pafchalii ijnmiticme , irt ^ua & prtjner Csie^ 
thifmoi , & frofter cos /jHt digniftojt fnrrSv BMftif^ 
mite , opus efl ejus prnftfitia. 1 

III*. cx Clero Italia: qui Fraticonim Lcgaioi 
Condaniinopolim ad Judlniiiium Imperarorcm 

Eroficilcentcs rogat, ui lando EpilcopofMcdio- 
tDenfi) Datioadefrcfcilinaicnt» ac poftmarcnttK 
didtus Impcratorciim poft quindccim vcl icxile- 
cimannos adfuam Eccleliam [editc concedac i ^m» 
' '■ *"* eum pene smnes Epifcopi ^ms erdinare felet , ftnt 
tnonni , immtnft pnpitli mttUititda fint Baptifma uw 
rilur. 

Et de ejiu antecefTore $■ Ambrofio (ic fctibit ia ' 
ejus viia PauUnus : Er^t , inquic y tn rtbHs divinit • 
imptendir forti^mHs , in taniM^m Hfju^dfoUlMserit f.4l0.fl. carteie eraere vehememer optarec ,' Chcodieldi 
nnnmire » nifi innoceos Tirgo Monallerio ac ihis 
redderecuc, fe proxinio Pafcnate neminem my fteciis 
initiari permiflurum : Mioquin ^ inquit ille apud j.^|> ^^ 
Giegorium Turonenfem , non altbrAho Pdfiha Do" f, joy c. 
mins ,neque Baftifmum inhao mho uUhs Catechu* 
menus ohinetit , nifi Abbatijfa a vinculp ^ quo te^* 
mitur , jubeatur Mbfolvi. 

His hiftocicis monumentis perfpicuum eft, Epif^ 
copos. olim fibi refecvafTe adminiftrationem Baptif* 
mi > tumad majorem Ocdim's EpifcopaUs commen* 
datioaem^tum propcec celebritacem rbftivicatis Paf.- 
tbx & Pentecoftes , quibus pcaecipu^ diebus folem- 
nicer adminiftrari fotebat Baptifmus : cujus quidem 
CQiifuetudiBis veftigium adhuc ahquod in Ecckfia 
Medioianenfi fuperefle teftatur VicecomesAmbre- 
fiani Coliegii DoAor Lib. i« de Baptifmo c. a 8. 
In hac enim infantes » hebdomada , quac, feftivita* 
tem PafchsB vel Pentecoftes prarcedit , in Incem edi* 
d» ad prarcipuam Urbis Ecclefiam defecri juben- 
cnr 9 ut iis foiemni ritu ab Epifcopo. Baptif mus mi« 
niftretur.Tum denique quia primis illis temporibus 
.Baptifteria in Cathedralibus cancum ac pcsecipuis 
Ettlefiis conftituta erant » ad qtias diebus folemni^ 
faos venice oponebar, qui Bapcifmo initiaci cu- 
piebant» 

. His camen ipfit tempocibus Prefbyreii •Epifco- 
pif baptifantibus affiftebanc , & jSmul cum jpfis, de 
eorum tamen licentia , aUquando baprifabant^ fi- 
cuc coUigitur ex P^So in viti S. Chcyfoftomi* 
Joannis , inquic » Frejbyteri , ^uibus Dtiaderai ti- 
' mmr, in publsco lavaero^ ejuiod Conftmtimm affella» 
tur^ coaSlis pofulis ^ vigilias inchoarum.i fartim Js- 
.vina elo^uia lepnw^fia^im ns^^m ii^[u£ti erano 
i8x Ds ^xrrituoi 

infidt.bnpiifamts, Hi morit, tfiitiPjtfehd. 

Pohqu^m vecb vct Baptiileru viriis tn loc{s,noo 
in uibjbus cancuin , (ei in vicisi non JnCathcdii- 
libiis , fed in Parochialibus Ecclcfiis creita fuitc , 
vcl Cuicmnis ac pubbca Baucirmi ^droiniHrauo cet- 
ris dicbus aLldcida c^Te deJtii > iiinc iridilcTiminatlRi 
poTcllas bspnfandi fadi eft Picfbytciis , non poftii* 
taci criani lUi JinguUri ab Epircopisliccniia. Ita 
vicicre eft iWcuIofcxiofa^itacuuiiCxSicramcncanO 
S.Giegocii ,& OriincKoininOyubiaiiniftcrBap* 
lifuii riiipliciccr apptllacur Epircopus vcl Saccidoft 
Imb lapiuceinpons , Epilcopt , ali» ncgotiis pio 
-Bcclelix bono detcnci , dcpolitmn baptiundi oniil 
PrclbycctJ!: iiifcrionbus rcli(]uctiir.t , quud hodiei* 
11* ptaxis Ecc\c&x Tacis deironftrac. Hinc S< Cant- 
las in A Ai& EccIcIije Mediolancolts paiic 4. dc S>* 
■ccidote ait': Ipfe wit JtU lioert Ssft/fMrt ^ tf*M 
frnftnce fno Efifeopo. X) t B-A # T V • 11 p2 «#9 

{h^llit^ ullum in EccUfiaftm prdine 54cnrwnfri«»T.i.f.i«^4» 
firficm c$nceditf€nivxt\[\^t ex vi Grdinationis (uar»^* 
feu ex [foceftace ordinaria \ kA iftad dlmtaxac , uc 
eomm qux peificiuntuc , 'tniniftr] (int* 

Probacur j^. ex cap. Diaconts , dift* 9 j« auod 
capuc depromptum dd ex EpiftoU $. Gelnhi S. 
Pontificis ad Epifcopos Lucanix. Diuconos ^ iti- 
qait, frdpriam ccr^itmmus fcrvdn nun/urmm^ mc 
nlim tenorm a patemis Canonilms • deffitutHm ^uid- 
fiam tentare fermittimus.,..jthfepee Epifcofo ifol 
frtfbjtero kaftifare nen audeam , nifi pradiRis On- 
dinibns fortaffe longius conftitutis neceffttas ixtrema 
compellat. 

£x- cap. Conftat. diftin£L 4« De Conficratiom. 
quod capuc defuinptum eftex Ifidoro Lib* t* de 
Officiis c. 14. Conjtat ^ inquic » Soft^mafoljs Sa^ 
eerdotibus effe traSlandttm y ejufque miniPerium » nee 
iffis Diaconis exfUn eft iicitms ahffti £fifcofo 
iml Preflfytero, nifihfsfroad akfemihus i uhkitalan^ 
^iris necejjitas cogat^ 

" His accedtcCacec|iifn]iis Romanqs^ttie &« ^ 
mffi. xt. SocMndum miniftrorumlocm^kn^w^ 
wknmnt Diaconi^ fuibus fim Efifccfims Sacird»- 
$is conceftu non licen hocSacmminHfi^siim10r^ 
m ^flurima SS. Patrumdicnta teftaftmri 

Ntque alio feofii inteUigi ddbet qood in Porti* 
AcaU.&omanoDiacoBJs» dtun osdinantus» didt 
Epifcopus : Cogitati ^ inquf t , magn^m ad ipun^ 
tiemgradum Eciltfias wfiiinditis ; Diaconnm. mim 
ifortet miniftran ad altare ^ baftifare^ & fradicmn. 
Baptifare quippe poiTunt» fiab Epifcopo vct PreC- 
irftera ad hoc minfficif ium aflumantus > non^iter» 
4)ifi urgence neceffitate» >Ut enim «k S« Th# j« pane 
^. ^y.axu u AdDiitqmos mn fimna ali^juod iS4 D 1 B A r T I t u o.* 

Sitcr.vnetiltm principMliter& (fHdifi tx pnprif offci$ 
■prxyci-e ,fcdAdhiberc mifiijierimm aiiis mMJmint in 
Sacr.twinrornm exhibitione. 

Hinc cotnmunis etl Thcologorum rcn[cntia,Dii- 
conuni Hcri incguUrem, fi zbfque liceniix bap- 
tifec folcmntcef, quia cft ccgulajuris Canonici^ 
ejui aHjiio i divitiHm offciitm exereuerit itfn «'di- 
vattis , prf)ptertemeri:Atem akjicnnHr de teclffilt, 
cJ" rJnnjHHtfi trdmetHr. Excra. De Clerica n»n ardi' 
n.if. Porro Oiaconus vi Ordinisfui jus non habn 
fplcmniccr Sc ordinari^ adminift[aR<ti BapTifmooii 

Tertia Cohclusio. 

In cilticxireiTixneceditaris valid^&licitiadmiai- 
flrarc poteft Baprifmum hoino quilibet Laicus^ 
fivc vir,livcmulici,fiveFidclis,CvcInfideIis. non facicnius in cxcraplis Sephora & Ani- 
DbBa»tismo2 itf 

tmr^ ex €^m dari peteft. . ..Pmnie & Baftijkus atfhi 
Dii cenfHs , ab mnihHs exerari potejt: fed cjHama 
mdgis lakis difiiplina verecnndia & modeflia in^ 
cMmHt} cnm ea majoribHs competat^ nec fibi adfH'- 
vumt dicatnm Epifcopis oJficiHm EpifcopatHS...,fHf^ 
ficiat fcilicet in neceffitatibus maris ^ficnbi ant loci , 
am temporis , aut perfona conditio compelUt. Tnnc 
enimconfiantiafHccHrrentis excipitHr,CHm vigtt cir-^ 
€Hmflantia periclitantis. QHoniam rens erit perJiti 
baminis , fifnperfederit prajlare , tjHod liberepotHtt. 
Quacuor in hoc Terculliani ceftimonio pofTunc 
8c debenr obrcrvari. i*. minifterium Bapiifmi ad 
Epifcopos 8c Prefbyceros ac Diaconos pertinere » 
fed diverfa racione* Ad Epifcopos canquam ad pri* 
marios miniftros , propcer honorem Epifcopacus s 
ad Preibyceros canquam ad fecundarios , de hcencii 
Epifcopi ; ad Diaconos ex eadem Epifcopi licencia» 
canquam ad miniftros delegacos. x ^* laicos non 
debere officium Epifcdporum proprium fibi arro- 
gare. )^. hoc eos pofle in necefficace. 4*. hoc eos 
poiTe non cancum liber^ feu valid^ » fed 8c licic^ 1 
alias racionem reddiruri func illius qui defedu Bap« 
cifmi perieric* 

Idem probacur ex Judicio Alexandri Alexandrix 
Epifcopi , quo racum habuic Bapcifmum ab Acha^ 
oafio aUifque pueris ludenribus collacum : de qua 
hiftoria a R&fino adduftli Ub. i. Hift. c. I4. vide 
qoz diximus in Tradtacu de Sacrampnris in genere 
Arc* 6. Quxilionis )• infolucione Objeftionum» 

Concilium quoque lUibericanum Can. )S.ap* 
piobac Bapcifmum ab homine fideli , fed laico in 
cxrrema necefticacedacuro» 

Concilium Arelacenfe L quo definicum fuic ad^ 
versih Africanos , valere Bapcifmum ab Hsrecicis 
%te D c B A P T I • u •• 

collamm, & NicKnum I. grnenlcj qvod onuitt 
Hsrcticos fufccpii , cxccpiis PAiiliini(Us , vidcntu* 
confcqucnrcr approballc Ojptirmum daium i 
hicis. Ccrtuiti quippc el\ Ecclclwro his in Concilin 
damnaiTc {cntcnriam Africanofum & «liociim , (.{m 
baptifatos ab Hzrccicis iteruin b.ipiirai>ant. At llli , 
ex liiftis amca, eodcm plan^ loco iiabcbamli-tp' 
tifinuni HxT:cicoruni& bicotumj ficui cxpicUi 
obfctvic S. Bafiliusi crgoEcdefia, qux illoium 
daiiinavic fcnccnciam .raiumhabuit Bapiifmumab 
HxreticisSC Uicit in fotma i Chtillo przfcripta 
collacum. 

Uem ptobatS.Hictonyinus Dial. advctSLisLu- 
T.+-^"'''.'.cifctiinos:5/w<rc^MJCo_j(r .inquit, fiimtstrttm 
r. • S f ■ lic:rt Uicis baptiftre : Hl e^'i <a MCtfit ifuii , & dtrt 
porefl. 

S. Auguftinus Lib. z. contta Epiftolam Panne* 
T.g /,4(inianic.ij.idcmteft3iuthisvcrbis: EtfiUKHsB/t^ Db BAVTifitc;? 187 

•ft 9t 9 nounifi itnpii affirmari poteft : ibi enim af- 
ieric Bapcifma a quolibec cuilibec dacum non poife 
dici noq darum , id eft , non pofTe dici nuUum Sc ir- 
litum ; feu ^ uc loquicur Lib. 7 • de Bapcifmo c. 5 3. 
N^n duyit^rem habere eos Baptifinum, qui tAicun" n^ • %9%i^ 
^iu & k qnibufcHnijHe illudvertis Evangelicis con^ Q. D. 
JecratHm j fine fua fimtilatione , & cum ali^uafiJe 
fufcefiffent. Cenfec igicur (an^us Dodor , BapciA 
mum a laiciscoUacumracum &validum efle: im^ 
mo innuic qucralibec hominem bapcifacum , co ipfo 
quo Bapcifmum percepic , didicifle eum aliis in ne«- 
ceflitace dandum eflfe s adeo nempe communis ic 
pervulga^a fuic in Ecdefia doftrina quam bic pca< 
pugnamus» 

In Concilio Lateranenfi IV« fub IiHioc. IIL c. 
firmiter. Azfimvxt jSacramentum Baftifmi aquom^ \i^c$m'* 
ctmque riti collatumproficere adfalutem. >#'i4J»D»* 

Denique^idem evincunt teftimonia Gelafii iil 
Epiftola ad Epifcopos Lucaniae » & Ifidori Lib. &# 
de OfEciis Ecdefiafticis c. i^. fuperiiU Conclufio* 
ne 1. addu Aa : poft ciuta enim verba , addimt , 
^Hfd & laicis Chrifiianis facere flerumtjucconcedi^ 
tmr,ne quifquamfine remedio falmari de facuU ev^ 
cetHr. 

Dc mulieiribas 

Conftat I*. exConc. Carthagiaenfi IV. culin^ 
terfuit S« Auguftinus^ Can« i oo« quem Magiftcc 
Sententiarum L. 4. dift« 6.U, Gratianut Czn.Msh 
lier. DeConfecratione. dift» 4» ficlegunt ^il^WiVr 
iaptifarenonfrafumat , nifinecejfitate cogente. Dixi 
fic legere Magiftmm & Gradanimi : in ipfo quippe 
ttxtu Concilii non extat didla excepcf o » ni(imcejp'>x. %. Cutt, 
tste cogente \ neque eam quoque legic^Talafridus^t 1x07« 
StjpaboLib. de divinis Officiis^ c. %6. licec re^i l%i D B B A P T I S M «>' 

pizfuppon^iruc i cum & iple mox citatut \7alafii* 
dui (iicai ; hI/i ineviidkilit TitcijfitMS f»fcit,meliHs eft 
hApiifitr. ■.■.hitiinijue & a tjuocitn^ur in ntmine Tri- 
niiiris _. (•ua- i Vtnc'itamrm Jine remedio defirire. 

Coiiiiar i".'cxUrbano II. in EpJJloli ad Viia- 

lcm Of.Super ^uihits. Causa JO.q. 4. A'«^/rjH.- 

hus cvijMlini noi tiiJ dileiiio , htc videtar nohts tx 

frmcKii.i ri-Spondendiim , itt <^ Sapti/inMtJit , Ji in- 

Jl^iire mcejfutttfemina piiernm in nmint Triititntii 

b.tptif^verit. 

T. ij. Ciie, Conftat j*. cx Decrcco Eugenii. In cMtta tiettf 

r- Hf.S- yTMfiJ ,inquiiS5Mo« folwn Sacerits & Di.Kanus , 

ff ( el!.m IdicMt , vel muliir , imme etiam Paganut 

& / /sniiciis haptifart potejt , diimmodo formamfer' 

vei EccleJitC, & factre ititeiidat^utdfacit Ecciefii. 

Oc non bapciratis , an vatiile baptireDt , dubica- 

vic alit^u^ndo S. Augullinus Ub* i* contra Eptdo* 

t.f. 4f. ^^^' Paimcn. c. II. Utc cjuidem fiCtf^yaX. talia qut- 
idem & Nicolaus I.refjpoiklensadconfultaBifl^ 
^aronim > cap. ro 4 • & refertar eadem diftin Aioni 
'ca|>» A qUodam ^H^iea. A qMddm JkdMo » ihquic ^ 
nejcitis Htrttm Chrifiiario^, dn Pa^^ah^ -, innltos inpd^ 
trii vefird hdPtifatos ^trith»^ & ^Htid de '^isfit 
4tgendMm con/ltlitis. ^i 'profi3v fi in nomihe S. Tri* 
*nitatis hapiijatij%erint , ionfiat eos nm ejfe dennb 
htftifanaos. 

Idefn*quo(}ae docdt Eug^tis IV* patri6 ante t:i^ 
tiUuS) in fuo Decreto feu inftruAione ad Armenos* 

His auftoritacibus addi poteft & ratioquam ad* 
iducit Sm Tiiomas , tx fomma n6npe Baptifmi ne- 
"ceffitate^cuJQs idcirco materiam voluit eue demen* 
tom aqQ2 vutgare , facile & omnibufs obvium ; tc 
'confequencerillias mimftrumidoneum fecitin caft 
teceffitatts , hominem quemlibe^ 

^olvahtur ObjedithiH. 

Objicies i^« contra ftaptifoium ^laicis datum : 
^Qulium extatin Scripcuiisexemplumtaiis Baptifw 
matis ; ergo Scc. 

Re(p. nego confequen's. Ipfa qoippe Traditid 
Ecclefi^ , qus altera eft fidei noftras regula \ appro-- 
batr Baptifmum a iaicoinhieceiState datum. Ac pe* 
rinde eftaciiquis Anabaptifta &c argueret: Nul- 
lum ektat in Scripturisexempium Baptifmi infanti^ 
bus admmiftrati ; ergo )^ admihifitari non debet. 
An ica atguencem Anabapciftam ferrentCalviniftx? 
iK^n cett^. Argumentmn etgo iUud negacivum ex 
filencio Scripc|)rsdu£hun» (acistgj^erhs ac mo« 
menci non habet. ' ^ i^fn « 

Inftabis 1«". Chriftus Baptifmi infticdcox foiia 
Apoftoiis , qui Epifcopos»&DifcipuUs,qui Pref- 
byceros ceprxfencabant^ mandatumdcditbaptifan- 
De Saptifmo^ T i *j 6 D E U A b T l > M O.' 

t1i4 igJEui cijs lolosuiiUiuiEhujusiiacnmcndMi' 
niHros. 

Refp. Jid.conleq. Eosfolosinllicult liujot Si- 
cranicniitninillioi oidiniittos cxolKcio, ac Aileni» 
iiitati^iUcaiuntr conccdo: extraoidinaiios & ne< 
cclliiaiis , nego. Ipic quippc PhiUpput, qui OiaCO> 
niis lantum crat , bapiiliO'.: tcgicur A€t. 8. 

InltAbis 1". Abfuijum viJcttir pofTclaicOJVttfc 
ac valiic conferre Bapiifnium ,non vcL5poirefo> 
lcmnicci , cum lolej>nicasiiU Cn cantiim aliquidSa" 
CLimcnco exirinfecum Sc juris Ecclclbflici. 

Refp. cum S. Thoma.ncgo anc. lliactcniinfo» 
lcmnitas, fcuczrimontx Si !i(ijunAa facramcnta- 
lia non funl dc ncce^Iitice Saciamcmi t at ipfum 
S:iciamcntiim abroluic nccclTatiuiu cll. Quud & 
l.icis {olcmnis pecmiticcetutadminidraclo Baptif* 
nii, nullum amplius dikiimcn alTignari poffeiin- 
rcrminiftium ordinaiiuralcucx ofticio, & extiaor* .^atunc, majorem illam progoficionem tanquam 
firmum fundamcncum advcisus eo^ contorquebaDt 
-iioc feri mWo : S^os kaptifavh laicHs , iiftintde» 
nH9 baptifandi: fedejHos baPtifavitfacerdoi Aria* 
fttts , ii nonfHfit dcnne baptijandi i trgo cjhos baptifn^ 
vit fdcerdos^AriariHS, eos non baptifavit laicHs $ erg0 
uirianHs facerdu cum fnis honor/bns recipiendns efl ^ 
^uod negftbadc Luciferiani. Ica fere difpurator Ot^ 
thodoxus apud S, Hieronymum D^. adversits Lu- 
ciferianos. 

Refp. Fatemur SS* Cyprianum, Fkmtlianum St 
«lios nonnullos in oppoficam abiiflfe fentenciam , aC 
^aptifmum laicorara rejeciiTeperiade ac Hsrecico- 
ciim: veriim fenrenciamhancdamnavicEcclefiaitl 
Concilio rorius Orbis plenario » ut fzpius inculcat 
S. AuguftinusdifputansadversusDonatiftas) fal« 
fum igicur eft Orthodoxos Aunqu^ negafle ma« 
|orem iftam propolitionem argumenti propofiti ^ 
kiempe , Qjtos baptifat laicHs ^ ii fnnt demtb bap^ 
tifandt. Etfi enim de iUa propofitione non legamus 
cx profcflb difpuratumtunc temporis , quia fcilicet 
fumma controverfisc erat de Baptilmo Hxretico- 
rum , ciim taraen Eeclefia damnavit Cyprianifen* 
tentiam , danmavit quoque fundamenta quibus ilia 
nitebatur. 

Ad argumentum fandi Hier6ny{ni , dico eum 
ad hominem, ut dicitur^arguete,& premcre Lucifci^ 
mnos ex concedis ab iilis^ non ver6 ex proprii 
(oA fettfencia. Sciiicec voiebanc illi naptifmum i 
laVcis collatum nullum eflfe , quod ex Cypriano & 
Donatiftis hauferant : in eo tamen difcrepabanc ab 
illis', quod Baptifmumab Atianis Epifcopis coila« 
cum , non vero Ordinationes ab iis faAas» admitte# 
cent ; unde eos , & ab iis ocdinatot » cum ad fuam rcJibant Ecdcfiam .tanijuam metos Uicosreci{»6* 
banc^quamcpinionemminus Tccum cohxreie of* 
tcmlit S. Hicionymus , & probat auc lijicienduiD 
-cllc I^jpulmum illotum Epilcopotum ATJanorum » 
aiit C\ tccipituc^admiticndas quoquc Otdinationei 
ab illi!; fadas; ifto fete argumcmo: Baptifmus ^ 
hicis colla(us,cxvobis,nullus eft : B.ip[ifmus I- 
latus ab Epifcopis Atianis cH co11aii.is a taicis , £• 
qui.icmeos ptomciislaicis habetis i crgo noti de< 
bccis a(!mictcre Baptifmum al» iis datum : iltum ta- 
nicn adinittitisi ccgo Confcqucntci admittcre de- 
hctjs Ordinationes ah illis faAas , paccnim eft 
utiiiifqiic raiio.ln qua ccrrc aTgumcntarionc,majoc 
pi opclino non cft cx propiia S. Hieconymi lenten* 
tij , rcLtcyconceilisaLuciferianisquos proptiisac- 
niis prcmit & impugnat. 

Objicic'; i°. coiitriBaptifmumamulicribusda- 
tum. Scripiura Sc Vcrcrcs omnes cxdudunt mulie* 
D E B(A P. T I.S M O. 19^, 

advcrsiis Lucif^r* Siipponunt igituriSco dari poflc 
ilaico BaptifmurD , q^ia b'Kus ilkim accepic s crgo 
iiipponunt laicum non baptifutum noQ poUc valid^ 
baptifare. « 

Confirmacur ex S. Hjeronyxno cicato Diatogo^^ 
ubi Luciferianum contendeniem Arianos imo 8c 
omnes Harreticosnonefft Chridianos , nihilomi* 
BUstamenBaptifmumab Epifcopis AtianlflscoUa'- ' 
ium admittdntem 9 fic ex conceflis impugnac Hie- 
ronymus : NovAmrcm^inc^xiyaJJeris^Ht Chriflianits^T^i^f^'^ *• 
fuifyuam faclnsjit ab ea, ani nonfuit ChriJHam^^h^y^*^ 
Nova igitur Sc inaudita res videnfr fani^o Dodlpri \ 
qu6d homo-noa Chriltianus , id eft » non bafffUai-^ ^ 

tus , aiium Chriftianum faciat » feu baptjfer. 

Il^. Videturhxc fuiffc mcns Con(;iiii Eliberi- 
«ani Can, ) 8* ubi dicitur iPeregri navigames , aat p , ^^^^ 
fi Ecclejia in froximonon fuerit , fojfifidelem , qui f, fj^^ Ji . 
btvacnmfuum integrumhabet y necjtt bigamns»^ 
baptifarein nfcejfkate injirmitatis VoJitumCatechw^- 
menum. Ergoquilavacrum non nabct incegruro ». 
feu qui non eft baptifacus « iipo ncc>i^amus^poccft> 
in ncccilicatebaptifare. 

* III*. SS. Patres quicontra S& Cyftiwum 8c 
Firmilianum, ac Donatifl^as difputatunr» caufi/unt. 
principio ex quo rcAi^ infertur nullum ciTc Baptif- 
ma datum a noq baptifatis. Scilicet contcndcbant: 
illiyau^rcshxrcftim idcircopoffe baptifare quosk 
dccipiunt ^ quod rcccdentc^ ;ib £ccle(ia» receptam^ 
in finu ipfius OrdinationcjD s qOa jusLbaptifwdi acr 
.quiricur , non amifcrinCi^^iVi^iiir/^m^ i&qqic S» Au-^T; f.f, »^^ 
guftipus La^dc Baptifmo c^j. tdptifatjis,Jiab uni^ A« 
tati recefferip ^Sscramentum Baptijhi non-itmittit % 
fic etiam ordinatus j Jiab unitate recejfmt , . Sacra^ 
wmm dandi Baptifmi n$n mittih lF>^^ ii canr . :';"'"'; ifcmfc,licc,e 
"bomn.b^, . » 

«„rm-. '^"■'"'""■•'?«'- 
-Id confirmi.ioncni, dic 

Wb„idcoCluifti„„„,'" 

JwAmni.SciliccccilociL 
lu^.fcn.„um.,,„i|,jc„^g 
iifacos & p„„ii„ „,"ff Db Bapttsmo« 255 

daii (kimtaxat debcrec ; cum vcio Epifcopus Aria^ 

sius propter digniratcm ftatiis non poflct intcr poe- 

niccntcs admitti» neccfTc crat cum S fuoexciderc 

Ordinc , adcoquc intcr mcros reccnfcri laicos. 

Hanc vcro rationem planc incptam cflTc oftcndic 

fandlus Dodor: deindc probat,pnmum hujuscom- 

parationis membrum , nempe laicum ab Epifccpo 

Ariano baptifarum fidcmhabere fcu cflfcGhriftia- 

num ', omnino falfum eflTe ; quiafidcsin qua bapti- 

facus fuic , & quam profcflfus eft , fides cft Ariacia : 

fidcs autcm ifta non cft Chrifliana *, quomodo ergo 

i non Chriftiano fadus cft Chriftianus ? Qiiod fi 

pcr pcenitcntiim cmendari potcft illc laicus , quidni 

6c Epifcbpus ? j1 Ht fi /\n(\u\i S. Hicronymus yfam ikut.m 

ipfs b?ne aredebat , & fcieris tzb Hdreticis haptifnui 

€li ^errorisveniamnon 7neretftK Iraque cum ait fan- 

&US Do<!lor, rem ejfenovam utChriftianus (jnif^iiam 

faSusfitab eo cjuinonfnit CbrifiianHS , pcr Chrif- 

tianum intcUigircpm , qui fanam kn rciSiam habcc 

fidem Chriftianam , qualcm profcdo non habct 

qui fciens ab Arianis , quibus adhaercc , fuic bap* 

tifacus •, non vcro cum qui Cmplicitcr baprifatus cft*. 

Ad fccundum rcfpondeocum Mcndofa innotisi 

|id hunc Canoncm : Qui docetfidelem , ejui lavaerum r. i . Cduc . 

fiium integrum habeat ^ pojfe baptifare necefftatis P*\iiu K« 

tempdre ^ non negat infidelem idfacere poffe ^fedcupit 

effkfidelem. Seu, ut loquitur lUuftriflSmus ac*do- 

fibiflimus Albafpinzus fuis icidem m citafum Cano* 

ncmobfervacionibus: Canoniftenon 4it ,fiinmort€ ^^* t* ^f ^» 

Cdtechumeni unus laicus tantum. adeffe videatur i ^* 

imo contra fubintelligi vult ^fiptureslaUi talitem^ 

pore non dtfuerint , tum fiatui omnino vtAt , ut unus e 

Uiicis j ^ui nondumpoenitentiamexolverit , ne^ueffi^ 

gamHS fuerit , baptifet J idqm ob eam rem , «7«^ nem 

Tirij 19.C Db Baptish**. 

fii! i-':c!- (at(s pfznitcmiam ftrAgere , ne^Ht e» ftf^. 
fecl.i .d>foliitu!jtteaii id eligi , niqHe bigamiefftpatt' 
r.vr > -jii.n /jnidem conditiones in Hito.laico ijuibapr 
tiji-i .rcjiii.-nille Canon , quodeomodojft faeerdotis- 
p,i':-.s .hiimis. Si tamen. tutic temporis interveniffet 
hi-limH! , iiniis tanihm idemijut paeniteni . CoJtea 
iilf dec':viff:t , vcl fi omnia illa impedimenta fifi 
it(iiii!if..ir , ah eopotnijfif.icritm Baptifinactnferri, 
I I.-idenin lIluflctlliiTius Albafpitjzus. Uno vecbo , 
icnfus Canonis clt , ubi piemtc ncccfliTas , &c plures: 
adfiint l.t'ici quimoricnti Catechijmeno pet Bap- 
tifmitin pofTuiii fubvcnirc , cum intec carteios ca^ 
rcli;-cnda;ii , qui fiJclis (k, nec intcr pcenitentes ac- 
C(.n[cM[ui, ncclic bigamus : (i tatncnnon«Uus oc- 
CLiiTCict , poffc eum & (icHctc Bsptifmum confcirc. 
Ail ccirtuiii : aTguuicncJnturilU SS. Dotftorcs e^ 
Cnnccn^s in fLnccniia Rebapiifantium, quoiumfci-. 
liccciltudtiMC palmarc fundamemum ; Ncmo dat 
D 1 B A P T & S M 0« 197 

f. })• abfolute projiuntiac, racuni eflfe cuicunque 
•&a quibuficunque verbis EvangeHcis conferatur« 
Ad quincum : Gregorius II I. loquicur de iis Pa-« 
ganis qui incer bapcifandum formam a Chrifto prae* 
$:ripcam non obfervaxeranc, c^os idcirco jubet de-^ 
mii baptifairit 

Solvuntur nonnulU ^Udfthnes circa miniftrmi 

Baptifmi. 

Qumes 1^^ A^ fir aliquis orda fcrvandus. inter 
ininiftros Baptifmi in necefficace. 

Refp* affirmaciv^, Ne^ue enimtaicus^mquhSn, 
Carolus in AStis Ecclena; Mecjiol. parce 4. de Mi^ 
J^ftro Bapcifmi, vr^fente Clerico •, neefue rutfus CU". 
ricus prafente Suifdiaco/JOthictjueitidfm coram Did-- 
€ono\nemopraterea eorum coram Sacerdote baftifare^ 
Mudeat : ipfe autem norit ^fibi It^re baftifare etiam 
pTdfente^fuo Epifcopo^ *• • 

Quarres t^. an plu^es miniftri pQfldptiunul eun« 
jcm hominem baptifare. 

Refp. I ^, id nunquam licirum efTc , quod efl^ 
<;ontra moremEcclcnxScconcra infticucionemChri* 
i^ » qui (icuc ipus eft , ica voluit unum ^flc in uno«. 
quoque bapcifando, miniftrum« * 

Refp« i*«criplicem. fingi potfe pcopofics quz* 
^onis hypocbefim^ Vel enim pl^res fimul unum 
bominem bapcifanc , rapquam caufx parciaks & a 
fe inyicem mucu6 dependences , fub nac verborum 
ferma , Nos te baptiftfmus innomine Patris &c. quo 
caib nuHi^n eft SacramencuiD* iluia, inquic S^ 
Tb« hic q« 67 • arc. 6.. videturefti cohtra rationem 
^iniftern : homo enim non baptifat ,nifi ut minifter 
Cifrifti & vices ejusjertns. Vndeficut unus eft Chri^ 
ff^A, k^ Qfomt e^mnm mniftrwm fui Qhriftum JOO D 8 B A ^ T I « MO. 

ftoU exrra Ecclc(IimidcpofKi<iidafunt»tdiIUnv 
^ «onfuemiiineiii penincre,quS noftti Sacerdotct fto. 

laoi violaceam evacmcs,ali3n] inttuunt albi colSris» 
Obfcrvai". vcftesquibusintcr baptifandutn mc* 
bamur Miniftri, fuiHc albt coloris, u[ colti};iiui 
cx Ordine Romano cap. de Sabbaiu fanflo. Tiieo- 
lW.iii.A.*^°'-""^ L. I.. Hilt. c. 17. meminitcujufdamvcftu 
auro conicxix , qttam Condanttnus Impciatoi:, n < 
honorem Ecctelix Hieiofoiymitanx dcdit Macuio. '| 
Epifcopo, tKeaiiiducus bapiifarec. 

lU". MiniHriinuoin aquam fcu fontem bapti^ 
malem dcfcendcbant , (icut colligimus cx Oidine 
Romano&S. AmbrofioL. i.deSacramcmisc. 6. 
atque bapcifandos dc pondctc fubUtOf 3qui|toCR( 
^Hti pf, imracrMbant olco inundos. Ponit S.tcirdat, loquit | 
^■^^■^'•Severus Alexsndtinus L. de Baptifmo, oUumtitr 
'**■ • • v£ involamdnMs fu*,mumjuec:r9it'e}us^mhp' I 
tifdtur, uagit , & dimiltit itlum ta Sa^ifltrium ^ j Id 1 B A P T t 8 ft 64 ^OV* 

%ol) ita gravabantur miniftri baptifanresr • 

1 V ^ • fn aliquibus Ecclefiis , ut in Mediolanenfi; 
CpifcDpus baptifatoruni pedes lav^at : de quocitu 
]^uitur S« AmbrofiusL* )• de Sao-^entis cap^ i« 
.jtfcendifti , inquit, defMte , 'qkid feqnutHm cftfT^%.f^%€u 
SsifcinClHs Sacerd9S frmmmjicit enim Cp' Preftyt&i B» 
fecerint jtamen exordiitm minifterii afmnmo tft Sacet^ 
eUte ^fHcoinSus, inqHam^fummHs Sacerdos pedes tiii 
iavit. ARTICULUS JII. 

DefdijeSi Baptifmi , feu de fHfcifientitus 

BaptifmHm. 

SUbje&um Baptifmi capax eft folus homo Via'»' 
tor : is autem vel eft adultus , vel infans. Dc 
utroque , tiim infantium ^ tum adultocum ^ Bap* ; 
tifmo hic agendum» 

De Bapifmo infantim. 

Circt infaotium BaptKmum haec fuat cxpen^ 
tlcnda. 

I''. Utrum infances fint Baptifmi capaces , & ex^. 
pcdiat eos baptifarc* 

II ^. Utrum infantes in uteco matecno adhucin^^ 
clufi , aut exaliqua tantilm fuiparte egreffi, pof-« 
fint baptifaci. . j^ 

III^. An debeant baptifari inh4^iium filii, pa* 
centibus invitis. 

IV ^* deniquc , quam fidem ia infoncibus Bap« 
tifmus fiipponat & prodocat» i Ji D E R X P T I I J4 *. 

1.'!rivn inf.intcs fnt c.tpaces Sdptifmiy dJ» 
t.-cpcdtat eos baptifare. 

Errofcs & epinione;. 
Circi pi imum , ticmpc infantes B.iptirinj capt^ 
CC5 tllc , ciraruni cx Vctctibiis 

Hicracitjr, quorum nudot Hieiachat Flidicwtt 
!'i\!>.ict ■■rni ^ftiacr: ad r-gnum calontm , <jHiitnm 
funi as :iH i merirA cert.tmiriis ijui vitittfitp;r.imHf. 
17, Ir.i S. Air!7,ufttnLisL.ilehirclibus c. 47. 

Vicccomes L. i.dc titibus Baptirini c. i. Coc- 
ciiis Tlicf.uiii L. 5.arc. 6. cutxlein errorem PeU- 
;!i' ^: ciii.Um Viiiccntio Viaori affiiiguntj fed 
iit.:iic!iLi) ; jjife cniin P;'!.igiiis in fua ad Innocen- 
ti.ini i. r.pillola, proficcnir hanc opinionetn fibi 
.^„ pcic.iiLimiHam imponi. Ica teltatut S. AuguHinuc 
'"' I.. (l.^iicccato onginis c. 17. |3. 5i i^.Ncgabant 
D E B A p T 1 ^ ii ^, 5&J 

Htftriciani > ica didi ab Henrico Petri dc Bruis 
tlilcfp^lo^ejufque nequitix ac impiecatis hxrede > 
ncgaiiAit quoque patvulos capaccs eiTe Baptifmik t.x.^i 7*' 
Ita rcfect S* Bernardus Epiftoia 24 1* C* . 

Pettus quoque Abailardus & Perrus de Brixi&T«xo.C0irr. 
idem 'docucre, (icuc coUigimus ex Conc* Lacera«f. toos. B« 
nenfi fub Innocencio ILCan. i)« 

Cachari quoque, quinon iong^ abhis cempo* 
ribus circa an. iitSo. deprehenfi funcColonix» 
adversus quos plures Sermones edidic Eckbercus 
Monachus . in eundem errorem abiiffe memo- 
rantur. 

Ex Novacoribus fuperioris fxculi , Anabapciftas 
iic dii^i quod bapcifatos in infantia , cum ad adul«> 
tam perveniiTenc xtatem ^ itcrum baptifarenc, eo 
quod Bnptifmum infancibus collatum nuUum pror-* 
iu^exiiluT^arunc. 

Orta efl hxc ScAa anno 15x2. audtore Ni- 
colao Storkio , qui ciim Luchero primum adhxiif* 
fec 9 ab eo pollea deficiens , Sc infolitas jadfcans 
llbi facSbas per Michaelem Archangelum rcvciacio« 
nes , Wittemberga pulfus incertilque fedibus per 
Thuringiam vagacus , fpccie fanc^icacis , quam 
egregic mentiebatur , apud ftolidum rufticorum 
vulgusfidem invenic. Horum Hidociam fcripscre 
AmoldusMeshovius, &j6annes OttiusTiguritius» 

Michael Servetus in fine Libri de rcgeneratio« 
ne> fcEibit puerorum Baprifmaeffehorrendamabo- 
h^inationem, Spirirasfandli extinf^ionem^Regni 
ChtiAi conculcationent, Chrifti abnegationem Scc. 
lUius varia argumenca refcrc Sc refeilic Calvinus L« p^g. ;cc; 
4» Inftitutionisc.i^.n.)!. 

Miniftri Tranfylvanian. 15^ 8. referente Socino 
• Epiftolade Bapcilmo ad virum nobilem » tanquam ;e4 t^E^ft^TisMd. 

fcaites ^gnovftc & [ecepcic cos qui in iDfamii bi^ 
draios,puftquam adolcvcrint.bajjiifanclosdrcal-l 
cunc. • I 

SociniaiuraiiBaptifiniimrenielTciiidiifcT^nteBlfl 
& libcram , ncque cum inlandbus conferum , ne* ' 
qucctiam dcncgant, qunndo tinc (cantlalo di^oC' 
gari non poteft. Sic ipfi intctrogant in maJQti Ci- 
techefi Racovicnfic. ^.dc Bapiilmo aqur, Ww 
er^a ^dfim ricum itf-»f>t!j ptnineni i Rcfpoiidenti 
TJuUa pii£Io. Et poflca qii.trHm % rjuii dt iiifin- 
tioidum fie , ijui i>if.4nres h-tptifam. Refpondentl 
Quamtttrmis hac in rc trrtm , non iictt tATmn idi* 
fos coniemrtire , modi ttlioifitin idololatrs iroHfii» '• 
fedfcitt ftciindkmfrsicc^ri Chri^iirivint , f^ diiu 
fentemi^m ipformn repudi.tntcs non perficfnamar, 

ThcoJotus Bez-i&omnes fcre [ccemiotesNo* 
vaiorcs Luthcranl & Calvinidx hoc nixi prioC^ _ 
pjo, BapnfiiiimKlIefigilhim &oblignatiDiicm ^^ f KtaBC ; altoram ex partc obligacionum qus pcr 
Bapcirinum concrahuncur : Qnid enim jin^aii ^ne^ p^ iti.D. 
€effc eft fpomfom etidm periculo ingeri ? Sluia & ipfi 
fer mortaliratem deftitHcre promiftlones pojfunt , & 
froventu mala, indolisfalli^ jiit quidim Dominus ^ 
iiolite illos prohibere venire adme^ Veniant trgo , 
dum adolefcum,.,.(]Hid feflinat innocens atas adrt" 
wiffionem peccatorum ? ( innocences vocac infances , 
per exclufionem peccacorum a<^ualium ^ non ver6 
originalis) fi pondus intelUgant Baptifmi , magisF. 13 & A; 
tinuhuyit confecusionem quam dilationem. Qttin ea« 
dem nixus fundamenco unicuique pro varia tondi* 
tione ^ difpofkione aC aBtate, nomfnachn vtr6 in<«. 
nupcis propcer cencaclones quibus obnoxii func^ 
Baptifmi tundacionem iHeliorem effe contendit* 

$• Gregorius Nazianzenus Oracipne 40* ifJXj. . ^ ^^ ^ 
cft in fandlum Bapcifma, cenfet quoque ance crien- 3* ' 
nium parvuios non efTe baptifandos, ni{i imminentc 
peticulo *, quamquam vehemencerinvehicuradvccr 
sils adulos qui Bapcifmum ad excremam ufque fe« 
.ncilucem dlflFerunc, 

Abcadem fencencia non multum abhorruiiTe vi- 
detur Erafmus fragmenco Epiftolae inter eas quas 
cum vica ejus Leidx edidit Paulus Merula anno 
I ^07 • non tamen Ecciefix confuetudinem rejicit i 
^ftrt^ quippe fcribit , De Baptifmo fervetur auod 
totftculisfervavit Ecclefia : (ed vult inJ^tes Dap« 
dfatos 9 poftquam adoleverint ^ interrogandos effe am 
Mtas habeam promifflones pereorumfponforesfaSas» 
.muoifi recufaverint eas confirmare » proprio arbitri^ 
tllos effe relmquendos ^ nec ad Chriftianam vitam co^, 
jfjfndos. 

Hallucinantur hic Ludovicus Vives AnnotatiO« 
.aibus inLibrumprimunnStAuguftini de Civitaui 
Jie Baptifmo. V ^cff De Baptiiho. 

Tci c. 1 7 . & Walafcidus Sirabo L. tte lebus fici 
c!i:li.il'.icis c. iff. dum aiunt , ^tim neminem td 
}'' ■ptiC. iimfuiffeadmiff^Hm niJiadHltajamttate,eiim 
t]::if:j-i:- fcire ptterat ijnid peterei & Meciptnt , ijitU 
hnfjc ohlivMitnihHs fefe adflringeret : oppoficuni 
cw\m conitabit ex teilimoniis Veterum qux Ihtiffl 
aiidui^un lumus. liaque Ht 

CONCtUtlO* 

Infanies funt Baptifmi capaces , Sc expedic eot 
baptJtarc. 

Dux <unt Conctunonis putes. 

Frobatur prima pars ex Scripturit. 

Qtniiniplcx ex Scripturis argumentam CDHige» 
iv.ii'- r ncnipc i prKcepco Baptifmi univerfalit i 
iv:.-tl1i:i[cillius-, ab efFciflu } denique abexcmplo 
^dU antichc(is id poftulace videcuc^, natn mnesgcfi' 
tcs vid^nruc ibi c^poni omnibus & (blis Judxis , (i- 
cuc poftulac difccimen vececis &c novi Teftamenti t 
ficuc igicuc incec Judaeos non adulci modo , fed in* 
fances ciccumcidebancuc ; ica quOqUe in hovo Fgb* 
dere non cantdm adulci baptifandi func , (ed & in- 
fances. Tum denique quia Apoftoli^qui haud dubii 
fenfum mahdafiChrifticeA^incelleictcunt^ infan^ 
ces pcocul dubid bapcificunc , ciim intcgcas familias 
iioc Sacramento iniciafle leguntuc , ficuc in quacco 
tioftco acgumento oftendemus# 

IP« a necedicate Baptifmi ptotobtitiiendo Re- ^f^^ 
jgQo Ceclocum. Joan. )• v. 5. Niji ijHis rendtHsfae* A neccilU 
rit exaijHa & SpiritH fdnRo , non potefiintroireint^ic» 
RegnHm Dei, Generalis eft Cbcifti comminacio ^ 
•qu^ ipfos qiroque involvic infantes. Mifum fanb 
^ft , Novatoces advecsus Anabapciftas difpucances 
teo S. Joannis teftimonio uti poile, quod ipfi neganc 
«ie veco aquz Baprifmo incdiigendum e(Ie, (icuc di* 
ximus antea \ ex illo tamen fic acguimus : Qui func 
lcapaces Regni Coelocum y ii quoque capaces funt 
-Baptifmi, (inc qiio ad Rcgnum Ctelocum pctvenice 
tion polTunt: atqui infances capaces func RegniC(£« 
4ocum y ecgo 8cck 

MinocpcobacucOcvecbis Chcifti Matth. 19. Ti 
^4* Sinite , inquic, ^rt^/f/^j , & nolite eos prohiberi 
ndmevenire 9 talium eft enim Rignnm Ccelornm. 
Idem legicurMaccito. V. X4.& LucaeiS. v^i^» 
«ibi Chciftus cjufmodi infahtes jubec ad fe adduci ^ 
-*os in ulnas accipic , manus iis imponic ac benedi» 
cit ; ecgo non funcilli i Saccamenco Bapcifmacis ac* 
<cndi. • ' 

Nec audiendi fonc quireponunt» e&locjipacvU'* . 
ios dici humilicace & innMentia , non vec6 accatc | ' ^oi l)B Baptismo. 

'vcl falceni eoseffc inicUigendosqui rattonis ufina 
J3I11 adepti funt , iiquidem ( jiiquium } ad Chriftum 
vunirc dicunEUC , non aflcrii rcl jdduci. 

Namque etiam fi Chriftus in pcrfoni pwerorain 
Jiumilcm Hc innocentem vicam comniendatc volue* 
fic,an non etiamvoluitlignificare infaniilemria* 
tcm non effe alicnam a Rcgno CQjlorum , adeoque 
■a. mediis inftiiuttspro illius aiTccuiiattc) Scnkiquip* 
pe litrerali & biftorico vcri i patentibus ChriAo 
fucri otfcrebantur , ut iplis bcnediccret ; arceni 
coniple:cus ille ac benedidlio («gniBcant infantci 
■cflTe ^miK capaccs , ficiit & Regni CcElorum. 

Qiiod vcro cicacii locis inteUigancur inf .mtcs >»• 
te, non liumilirate foluiti, pacct ex nominegrXfl 
<]U0 ufuscft S.l,ucas V, t j. vocantur cniin/l^toi 
;^iii>M auicm eftinfans adhuc in cunis, Hc rcnel- 
lus plcrumcjuclaAent. Lucx i. v> ^t. 6c 4.4.'^ 
Pccri 1. V. i, Idcm S. Lucas ait quod parcmes faia Minor prolfaiur I*. cx citaio c. i« AAorura. 

Pollquam cnim v. j 8. S. Pccrus dixit : Baptife-^ 
tnr HnHfejuiffjue vefhrHm in noynine Jefu Chrijti^ in re^ 
wiffUnemfeccatorHmveftrorHm, v. }9« fic pergit i. 
Vbbis enim efi repromijjio & filits vefiriu Ergo ca-. 
<lem gratix & remiffionis pcccatorum repromiffioi 
faAa cil filiis JucUeorum , quz Judaeis ipfis ^ ergo 
arquc cipaces iunt gratix , & confcquenter medii? 
^M figni pra^ici quod Chriftus inftituit ad iUam 
gratiam communicandam. x^. In£ante& capaccs* 
»inc peccati quod nafcendo contrahunc \ ergo &: 
gratis 'regcnerantis : nifi vclis plus pofTeculpam ^ 

primi parentis adhomines.perdendoS) quam gta-- 
Uam Chrifti ad eo&lem fervando&, quod ccrt^ im« 
pium videtur, & dircA^ pugnat<um Apaftolo di-> 
ceote Rom. 5« v. xO« Vbi atnnJavit deliShim ^fn^ 
*f$rabHndavit gratia : HtficHt rcgnavit peccatnm in 
mortem, ita& gratia regnet perjnfiitiam in vitam, 
aternam , Per Jtfum ChrifiHm Domintm nofirnm^ 
^^•Exprcls^dccUrat Chiiftusc.i^.S* Matth. jam 
citato , infatues pertineread Rcgnum Ccelorumi 
ad iliud autem pertincreoon pofiunt finc Baptifmo» 
• dicente ipfo Chrifto Joan. 3 . v. 5. Nifi (juis rena^ 
tusfnerit ex atjHa & Spiritn fanSlo , non potefi in^ 
frwire in regnnm Dei s crgo neceiTe eft ut/ capaccs 
l!nr Baptifmi» 

IV*» dcnique,.probatur ab exempk) & paritatCk FV*. 

Ab excmplo quidcm Apoftolorum: iicnim le- Ab«xen%!- 
guntur imegras bmilias baptifaffe. ASt» 1 If* Lydia P/* ^ ^ 
purpuraria cum omni domo. fua baptifaca eft« Idem 
narratur de cuftodc.carceris Maccdonix s & c» 1 6« 
U Cqu S..Paulus narrat (e bapiifafte Stephana do^ 
m9t»n : at verifiniirc non cft, in iis domibus.fcu intCj. 
gris famdiis aliquos non cxtitiffc iniantes •, ii crga 
iimul cum aliis baptifati func. V ii j )io Di BArtiiMO^ 

A pniitatcCitcuinciftonis : cam ^uippe polluiit 
Sc (kbcnt baptiCari infantes in novo Teltamento , 
<]u.tiTi potuciint circumcidi in vneri. Faiitas oftcn* 
.iictir. i P. <]iiia utriufque par videtur neccflitas. i', 
(juiaBipt iinius fuhtoi^atus cft CircumcifionijSi: ipA 
iucccnit i!) novo Forderc, juxta Apoflolum, ColcmV 
i.v.ii. & it. qui in BaptiOno Ghiilli Circumci- 
fioncm nonmanu faftani agnofcii. j*. <]uia unus 
ell utriurquc finis. Citcumcifio enim etat Sacri- 
nicmuiTi initiationis, quoEccleluevcteri adunabatii 
lur & rociabamut infantes circumcin -, pct Bap- 
:^irnumi quoquc Cotpoti Clirifti, id cH EcclcfiXtCO- 
pulanlur& lociantur quictmqiie eo initiJniur. 4*. 
quia idcm per utcumque Sactamentum tignificatur, 
nenipccitcumcinoinrcina cordis, & giaiia rc^e- 
ncr.itioni^ , cum 1k>c folum difcdinine , quod Bap* 

inus vcrL' 8: ex opcce operato gtatiam ilUm con- 
D B B A % T I S M O^ ^ }1I 

Secunda prol^atio ex conflamiTraditione Ecclejta. 

Traditionem haiic ex CoBciliocum Decjecis y ac 
$$• Paccum cenimoniis. demonftcamus» 

£x Concilii^ quidem« 

Ex Carchagineafi cui 6^. incerfu^re Epifcopi 
fub fand;o Cypriano an. 25}« In eo quippe propo- 
iica fuic , agicaca Sc definica quxftio a^ido Epifco* 
po excicaca , an fcilicec infances bapcifari tancum 
poiTenc poft odavum i nacivicate diem« fn hoc ^ 
{ ConciiJQ ) aic S.CyprianusEpiftola f 9«ad Fidum» 
^HodtufHtabas effefaciendHm» memo confenfit \ fed P^. sf« 
univerfi potitts JHdicavimHS y nHlli hominHm nato mi* 
fericordiam Dei & gratiam denegandam. Ec poftea : 
Porro p etiam graviffimis deliHoribus ^ & in Deum ^^* ^^» 
mHltum ante feccantibus , cum pofiea crediderint , 
nmijpo peccatomm datur ,& a Baptifmo at^ue a 
gratia nemo prohibetury ^uanto magisprohiberinon ^ 
debet infans ,qHi recens natus nihil peccavie, nifi 
^HodfecundHm Adam camaliter natus ^ comagiHOk 
mortis anticfua prima nativitate comraxit ^ 

Hoc Decreto vecus & Ecdefis ipil CQxm^Chxi^ 
•ftianorum fides ac Tradicio confirmaca f^ ^ ooit 
nova invefta dodrina* S« enim Auguftinns Epi^o^ 
• U 166. alias i8. ad Hieronyjnum de bac (lefini^ 
tione loquens fic (ccibic : Beatus CyprianHsnoH ali^ 7* ^ ^^. %<^. 
^Hod dfcretum condens novum ^fed EcclefiA fidemfit^ A. 
miffimam fervans ^ ad corrigendHm oos quipHtabant 
-ante oBavum diem nativitatis non eJpparvHiHm hap^ 
$ifandum.,..mox natum rite baptifari pojfe CHmfuis 
^Hibufdam Coepifcopis cenfuit.. 

Ex Milevjcano cui inccr£uic fanftus Auguftinus 
aA« 4 1 tf . Can. %• QjticHmjue , inquic yparvulos re^ x^ ^^ cw. 
€€mes ab uteris matrm haptifan^osnegat , aut dicit f^is^l^. C, 

Yiiij. . pi Db Baptiiko. 

in nmijftonem e^utdem ftccMtomm eotbAftlfsri ,fei 
vihtl ex- jidnm trAhere «rigimlii peccdti , ^nti 
regenfrdtionit lnvacra expietnr , Mnathemt Jit, 

Tam alins apud FidcUum animos Esdices cgent 

h.TC fiiici quinco fxculo , m ipfimcc PelagiaDi, «i- 

c^rnatis noxx aiiunde hodes & impugnaioies acec* 

limi , pr.ixim tamen baptifandi infames retinueiiDr» 

ncdum damnaveiint. 

-„^,, Ex Gcrundenfi an. ji f . da. ^»De parvitlit, 

;. C. inquit , ^ni nupcrmxtemo ntero edili fvnt , fl4cnit 

conflitui , Ktfiinfirmi , ut afolet, fiurint , & lu 

miUernHm non appetum , etiam eidem dit , ^ui aili 

fint ( /7 obl^ti fuerint ) haptifemur. 

?(«. ExBiacarcnfilll. an. j^S.Can. 7. PtMedt , 

K inc\uit , ut Hnitfi^iifijue EpifeopHtperEcclefias fudi 

hoc pntcipiat , Mt hi qui infamet fuot ad Baprifmm 

effcrnnt , fi ^uid valuittarit fro fuo offenait vii , 

fHfcipiatur a^ eis. 
D B B A P T I S If 0« 3T) 

ros ^ & juvenes , &feniores. Ideo feronmem venlt 
dtatem 1 & infantil^HS infansfaSus ^ fan5Hficans in- 
fantes \ in farvnlis farvHlns , fanSificans hanc ip^ 
fftm habentes atatem. 

ExOrigcne incap. 6. Epiftolx adRom. Eccle- '^•^•Wf J« 
fia , inquic , traditionem ah jipoflolis fufcepit , ^* *• 
ctiamparvuUsdareBaptifinum. Sciebant enim illi 
^uibus myfleriorum fecreta cofnmijfafunt divinorum, 
quia effent in omnibus genuina fordes peccati , ^ua 
pera^uam & fpiritum ablui deberent. 

£x TcrcuUiano , Lib. fcilicec de Bapcifmo c.i S* 
ubi ecH privata fua fencencia velic Baptifmi percep- 
tionem ad zcatcm adulcam difFerendam eflc , eo c^ 
mcn ipfo non obfcur^ innuic^fuo cemporc recepcum 
fuifTe in EGclefia ufum bapcifandi infantes. 

£0 cendunc quae ipfemec Terculiianus generatira 
docec : cap. enim 17. Lib. de Bapcifmo indiftinde p^^ ^^^^ 
^eriCy cumefTe reum perdici hominis, qui Bap- A.B. 
tifmum, quem pocuic , non adminiftravic. £c L.de 
anima cap. 59. & 40« exponensqua racione , juxta 
\Apaftolum , (ilii Fidelium fanfti (inc ^ zii y eos 
JanHos -appellari , tam ex feminis prarogativa , 3 ■ ' •' 
qukm ex inflitutionis difciplini , efuaji defignatos 
fanUitat is , ac per hoc etiamfalutis , juxta Domini 
definitionem , Nifi ijuis renatus fuefit &c. Ita ■, 
jnquic , omnis anima eo ufjue in Adam cenfetur , 
dtnec in-Chrifto recenfeatur; tamdiu immunda^juam' 
diu recenfeatur. Cenfet igicur T^rtuUianus , infan« 
tes capaces efTe falucis , ac proinde Bapcifmi. 

£x S. Cypriano Epift. 59« ad Fidum , ubi ex 
profeftb noftram prooac & confirmac Conclufio-' 
nem, ex definicione feu DecrecoConcilii Carchagi- 
nenfis , cujus vcrba mox relaca func. 

£x St Gregorio Nazianzeno OcAtione ^o. in )i4 DBBArrti »02 

r.i./.<ii.(anamn Baptifma. Q^idamem, inquic, deiitM- 

^* (Tfj , cjui Adhnc tentrJi itAli funt ^» ett^iujiu 

hapripthimusl ItA prgyfus \fi tfHod perifuiiim ifMt, 

Prtfi.it tnim Mbf^e fenfufitfiific/fn , ^ulim finefi- 

^ill'} & nhfigit^rione abfceAtre. Quodibidcm con- 

finnac S. Dodor , excmpto & puitaie CiicuukU 

(ioris. 

Sdit V^rif E" S.Chryfoftomo HomiUa ad Neopbytos. H» 

idi.T.t.^^e c^xia , ini^uii, etinminfATtiulaf bttpiifanait , « 

-'tP-ft-i^-non fini ctmfuinati ptccaio , uteis dddMtur fanSi' 

« "• tas , lufliiia , adopiio , htredilAS , fntttmitAt Chri' 

fti , ut ejiis membra fint omnti , m Spiriiii hAiils- 

tiojiat. 

ExS. AmbiolioL. i.Ae Abiahain c ii.n.8i' 
•■.i.f.H? Nec feiex , inquJt , profelyini , nec infitns veriu- 
C eului tKcipauri ^uia omms *i*t peccAtt abiwxi*^ 

dr ideo omnis tttds Siicr,tm!ntg idiHin. 

Ex S. Hietonymo EpiiL ad Lxtam, ubi dl I "» wipdttm univerfA Ecclefu ^ procHtduhio per Damif 
wtm & Apoftolos traditam , venirenonpojfHnt. De-» 
liique Sermone i o« de verbis Apoftoli , ounc 177« 
iJemo , inquic ^ vobisftifurret do£lrinasalien^s. Hoc f, •,140, 
£cclefia femper haknit j femperteYiHit \ hocamajo^ A. 
nmfide accepit i hoc nfjHe infinem perfeveranter 
€uftodit. AliaejufdeiT) S« DoAorisi teHifnonia fut 
pcriuaaddudtarunt, cumde neceflicate Bapcifmi 
aAum eft. 

NoDnullas hk ad confirmationem noftrar Con<« 
clufionis proponic rationes Beliarminu^» quas ex 
luidudis modo tum Scripturx , tum SS^ Pacrum 
ttftimoniis facile eric unicuique infctre. 

Secunda pars ConcluJionis , nempe expedirc ut 
ipfantes baptifentur , 

Piobatur i^. Quia bomo a pueritia alicui vi- 
Tend{ rationi aiTuecus y (irmius in ea deinde perfe^ 
yerac : atqui opcandum eft , uc in iis quae func chri* 
ftianar vitz , homo firmicer perfeverec ; bpnum igi-^ 
tiir ipfi fi*|ugum ab adolefcentia porcaveric , Tbre-« 
tioramcap. ;• v. ^7. 

*•• Quia periculum «rernat damnationis in quam 
inciderepoflfcc infans, fi forci fine Bapcifmo re- 
pence moriacur , minim^ compenfacur per fruduin 
qui expedlatur ex dilatione Baptifmi ; pra^fi^tim 
cdm eo frudtu non defraudcntur infan tes: quando* 
qoidemgrandioresfadi informancur Ecclefia^ fide 
ac docftrina , uc norinc quid in Baptifmo promife» 
nnr per fponfores fuos , cui fidem fuam oDftrinxe- 
titir , ac fponfionis (ax per tocam yicac feriem fcm- 
pcr mcmores fint ac cuftodes» 
^ ) *• Si adulta ;etas ad Baptifinum expcftarccur , 
sniilti male educati ac voluptatibus dediti , aur re- 
fufarcn^pmninobapiifari, w% 10 uloinaQi ufqut )l£ DtBAPTISHff; 

,-c[jtcmB.'.pufmumdiffciTem,neci[6carni&miini' 
do iciuinii.irecoge[cnmr: atqui utrumquc fcniper 
ijiipioli^vic Ecclc(i2, uc conllat t^tn ex addu^js 
niodu [cftijiioniis , tum ex iis qux ciica Bapcifmiim 
Clinicurtiin aiitea obfcEvavimus , qui tn pGenam 
(libri Baptifmatis trtegulaces habcbancui ad facrot 
Ordincs pcrcipiendos. 

Dcniqiie Conc. Trid. SefT. 7. Can. 14. Ac 
r I*. C4nr, nulini opinioncm petdtingit : Si tjitis dixerit, hit- 
'-!• '7^ ^- ■iifmoiii pfrmloslfAptiftttoi . cmjh ad»tevtrint , in- 
terro^ttndof efft ah rdtum hatere velint , ^moJ p4- 
t/u:itonmno7nine,dutnhaftifarentHr,pollicitillitni 
r"" iibi fi iialle nfponderint , fiu tjfe arbitrio relin- 
(/neij'iis , nec nlia interim paena ttd chriftiannm vi- 
tam co^endos , nifi ut at EHcharifti* aliorttmijueSi^ 
tr^iTncnionim perceptiont areeantur^dontc refipifem^ 
ar..tthm.t fif. 
DbBaptiimo* )t/ 

lam (itin ScripturK exemplum mulieris ad partici* 
pationem Eqchariftix admi(Tx , non inde tamen 
ic6th concludi poteft , eas vel incap^ces eflfe illius 
percipiendae, vel ad^am non efife admittendas: 
paritas manifefta left. 

Inftabis i ^« Juxta mandatum Chrifti MattLiS* 
ii dumtaxat funt baptifandi ^ c^ui capaces funt do- 
^rinar» aitenim Chriftus^ Docete , taptifate oni* 
nes gentes : fed infantes incapaces fant do&rinx ; 
•crgo & Baptifmi : neque enim ibi , aiunt Sociniani» 
Chriftus agit de Baptifmo aquac , fed dodlrinx. 

Refp. dift. ant» Qui capaces funt dotflrinac , vel 
cikn baptifantur , vcl poftquam baptifati funt , 
concedo : cum baprifantur dumtaxat , nego.Xhri* 
ftus igitur eo loci vult do6lrinamBaptifmo elTe prs- 
miuendam , quaqdoaduhibaptifanrur, dequibqs 
potiflimum hic agit : Docemes eos fcrvare omniM 
aii}tcH7ne]ue pracepi vobis, Quantum ver6 ad in- 
Xintes , tametfi pras tenella actare tunc dodlrinx 
capaces non (int , fatis eft (i poftea doceantur c^m 
^d ufum rationis pervenerint. Adde qu6d verbum 
^rxcum, quo utitur S. Matthanis, f/ccr*0foV«crt^ 
proprie non tam (igniBcat docere , quam dilcipu- 
losfacere , quod' fit etiam adminiftrando Baptif- 
•mura kifaniibus , qui per ilium Cbrifto , ejuique 
Religioni nomen dant auc fpondent obfequium , 
•&confequentere;usfiunt difcipuli. Sic Joan. 4* 
^. I. ^sefin^tfV 70fifr, non eft nmpUciter docere , 
^eddifcipulosfacere , feu in difcipUnx profe(Eo« 
nem admitrere. Hinc patet falso prorsus Socinia* 
tiosaiferere , citato S. Matthaei loco , Chriftum 
non agcre de Baptifmo aquiae , fed do^lrinae : quip- 
pe de illo Baptifmo agit,de quo dixit Joan. ;• Nifi 
quis renatas fuerit ex dtfHa & SpiritHfanHo^ non 5' I^£ BAPTISttO» 

j'-ir:if r'7tr/iirci!i R..^nimiDeii quem ipfc Chriftul 
cu;:-i Aruflolis (iiis ulurpavit : baptifavic autem 
(;iiiiil\is cum Apoftolis fiiis in verj & naiuiaU 
a>.jtj.'u Kccolc quxfupcniJsdii^afunCjCumaJvef 
i^wi !>o.iiii.tiios Dapiilnii neccllitatem dcmonftn- 

liilhbis 1*. Marci ulrimo , Chtiftus att : ';^ I: :^> Ii.ip[irmo pixmitcitur. Pacitcr Rom. lO. r. 
1 o . Co'-4: t:reditiirddiiiliiti.m , ore autem confi^* 
f.; d4 f.ilntem' : aiqui parvuti latis fidci incapacei 
iimc. ['.iriccrS. Pecius Ad. 1. V. jS. zit i Paai' 
t. ■.:".: ■ .1-1::: , C" b.ipiifetitr iwufijHiftftte veftnim: 

iiil.uTTcs aiitcm func incapaces panitenci* ) e^ 

&li.l]-:[i!ll)i. 

Rclp. i". Uc moIeHum illiid Anabaptiftuunt 
tcluiinicclinaret LiitlictDS , eo abfurditatis itvt- 
tiKaliqii.indo, uicciamininfantibus, dum bapd* 
Dfi i A? r t t uo. 'M9 

|>iaiic , prxr^uiritur fides , pcrnitentia 8cc. Iih 
fantes autem cuni proprii adlus fint incapaces^ ac- 
tual^m etiam fidem casteralque przvias difpofitio^ 
fies habere non poflfunt : Fideles tamcn ic&h dicun«» 
cur, a Sacramento fideiquodpercipiuncsficutrec- 
th dicuntur ^ationales , ab anima rationali qua in* 
formantur , lictc rationis aiftum exercere non va* 
leant* 

Inftabis ; ^. Infidelis non eft Baptifini capax : at« 
qui infantes funt infideles , utpote qui fidem non 
nabeant» 

Refp. dift. maj. Infidelis pofitiv^ , id eft ^ qui 
tontrario infidelitatis habitu vel a^u laborac , con« 
cedo : infidelis negativ^ , ideft, qui fidem non 
faabec adlualem cujus eft incapax ^ quales funt 
infantes , nego. Fidem enim nanc aduaiem in 
its fuppiet fides Ecclefix in qua baptifantur % SC 
quemadmodum eis nocete poteft peccatum perib<* 
hale Adami , cur ipfis non proderit fides aliena Ec* 
clefiae 9 accedente Baptifmi Sacramento ? 

Inftabis 4^« Quare potius exigitur difpofi* 
tio przvia ex parte adulti , Sc nulla ex parte in* 
taotis ? & quare ad Baptifmum potius qudm ad 
Euchariftiam admittuntur ? 

Refp. ad primum : idcirco proprium Voluntatis 
motum propriafquc difpofitioncs in adsltis pr«- 
*exigi Baptifmo ,tum quiacaram capaces funt , tum 
i}uia qui proprio voluntatis motu fe i, Dto avenic 
Ibifr pcccatum aftuate , ille debec qubque ad Deum 
^eneficio graciac «iccicantis 8c prc^rib motu iiberi 
'ftcbitrii converti : Qjti enivn vreavit te finete , ait S* 
-Auguftinus , non falvabit te fine te. Et , Gratid 
'Vei mecum ^ ait Apoftoius , ut infinuec ncceffa* 
Tiam eiTe liberi^dwrii^noftri cooperauMtmgcaM !ll(> I) E B A r T 1 S M Ot' 

Inj inovciui^fcxcitanti : at infame^nec capacei 

lii[>t liljiuiii di{[)olitionutn , nec pioprio iiio;u vo* 

luni.uis |'cccavcrunt , lcd alicna cantum voluntaic, 

r.CLii['c ['limi paieiitis , in/jiio ovmes peccaverum. 

Ad lccunilum : Kelp. i". longo fxculomra 

ti;iCtu licclcnam olim infantibus baptifacis difpen- 

l.)lk Eucbaijfliam-, & tjuidcm aiitait ConcTtid* 

r.K, Sk\\. xi.c^k^.^.SdvEl.lfmiiUliParrcifHif^iaitin- 

■,C, l>.il'i!cm riTiif.im pro illins temporis rAtione h^thuf' 

■iii'i!. Vciuni cum ilUid ad Dilciplinam pcnineat» 

t]u,c pco ccmpoium ac circiimftamiarum niutaiionct 

niiit.mtt , non amplius Ecclefia infantcs admiiiic 

a.l Ijciinimcnfam. 

Rdp. 1 ".difparitatem apcrtamcfTc; Si^iiiJ(m,w 

iJ. Concilium locomox citaio , infantes per Baprifm 

l.iiAcn!>ri'(.-gcii:niti,& Chriflo ivcorpomti^adeptm 

j.imjiHoriim Dci grati.im in iilti at.tte amittere «a» 

poJJ-.irii \ EuchjLiftia vcro dcllinatut tanquainali- 
D B B A P T I t M 0« )II 

' nem » haud dubi^ potcfl; 6c itluin abiDhsreiue labe 
peccaci purgare» 

Objicies i ^. contra fecundam Conclufibnis par* 
cem : Chriftus anno setatis trigefimo bapcifatus eft; 
. qnidni igitur ad hanc ufque setatem quifque fuum 
difFerat Baptifmum ? 

jL^.^TercuUianus & S. Gregorius Nazianzenus 
cxiftimarunc , facius eife fi Bapcifmus difFcracur ad 
'pleniorem secacem » in qua cognofcere quifque po« 
ccft quibus fe vocis obftrineac s durum quippe vi- 
detur infantcs ^ cum adoleverinc , obligare ad id 
quod infcii 6c ignari voverunr. 

)*• Muhi exVeteribus dignicate& fanditate 
confpicui viri Baptifmuip ad provediorem xtacem 
diftulcre « uc Cdnftancinus & Valentinianus Inv» 
peracores ^ $• ipfe Ambrofius paucis ance Ordina- 
uoncm dtebus , Bapcifmace iniciacus eft , uc obfec- 
ytc Paulinus in ejus vica. 

Refp* ad primum : non omnia quas fecit Chri- 
ftus in exemplum & imicationem a nobis necefTario 
sflc ducenda. Euchariftiamv.g. (cro poft cocnam ce« 
lebravic^ nec camen ica celebramus:Chriftus icaque 
anno scacis crigefimo bapcifatus eft , quia Baptifmo 
Donindiguic -> fedBapcifmum dumcaxac inftitucre 
tunc voluic , cum prxdicacioncm fuam auCpica- 
retur. 

Ad fecundum : Facemur Tercullianum Sc S. 
Gregorium Nazianzenum in ea fuiffe fencencia , 
fed ab aliisSS.Pacribus & a cotaEcclefia hac in par- 
ce defecci func , ucpoce qui iniirmis admodum ni-* 
cercncur momentis. Unde hic obfervanda V incen-* 
cii Lyrinenfis reguia Commonitorii cap» 5 9 • i^itiJ* ^^^^^ 
^Hid ( unus vel alter Pacrum ) tjHamvis UlefanEiHs x.7, •'^^/ 
C^. doHHS , ^HHmvis EpifcopHS ^ qnamvis Confeffor E. 
De Baptifmo. X • dr Aitrtyr, frarermnes, Mut etittm eMmt mnn 
fenfirit , id inter fropriAs & eccHltts & frivMMi 
«piniuncuUs , k eammnnis , puhlied te gtntrdit ' 
/ememiMaHSoritate fecreiumfit i nec cnm ftatmt ' 
MernM filHtii pericHlo . jnxta faerHe^Am Schijm^ 
ticorum confftetHdmem . ttniverfalit dogfiuuit anti- 
^HA veritate dimiffa , HniHshominit fiQtmnr eftv-"^ 
rem. Ncc^ueporcotiutum vidcri dcbet , H infanto, 
ciiin adolcverint , compcIUncur 2<i obCcivaCtone n 
vrtxchiiftianx; jugumenira Chriilt ruavcell,SE 
onusejuslcve. 

Ad ceitiuni : Paiticulatia nonnulloium i^&A ta 
cxemplum&auAoiitatcmiiahi non dcbent. Qui 
olim Bapcifmum diffetcbatii, variis duccbantut niO' 
livis : alii,uc volupiatibus lccurius & diutius induU 4 
geienr, pixnarumcanonicafumfcvcritacwniinieD* 
ECs ; alii , ut ad gratiam baptirmalem przviisaC 
diuturnit bonis opetibus refc ptzpacaicnt. Pciotei || D X B A f T l i M 0« )1) 

: membcanis involutos, ucomnino lateant ne6 
>()Snt ulla pado aqua perfundi » quo cafu certum 
lillos non pclTe baptiiari : vel ita effein ut^K) 
laterno indufos , ut tamen cu ufdam inftrumenti 
pepfi>fficaquaadillosdeferri, quo cafu nonnuUi 
dftimant , urgente mortis periculo » po(fe eos 
cbaptilari \ (i tamen poftea foraik prodeant, ac 
eife&t nafcantur « debere eos fub conditione re- 
aptifari , quia non conftat de veritate & validi* 
ite prioris Baptiimatis : neg^nt alii pofTe ej3S uUa- 
nius bapti{ari, quia» inquiunr^ dcbet prius ali- 
|uiixu(ci , quam poflit per Bc^ptilmum renafci* 
Uuonemhanc addgcit i. Auguftinus L« de pec- 
aumericis& remiflionec. if.Sacr^immimBap' T.io.f>}, 
Ijmi , inquic , profeEIo SacramcntHm ngcneratKh- ^» ^* 
^isefi. Qj^irca ficHt hoyno tjHi non vixerit^ mori 
f#» potefi^ & t]Hi mortHUs nonfiierit j refiirgere non 
Uftefi i ita cfHi natns ronfnerit ^ rtnafci non potefi. 
dem repecic Epift. 187» alias 57« ad Dardanum» T,i.f.€tf^ 
[dem quoque docet Ifidorus L« i* Sentenciarum 
;ap« II» ^ui in maternis , inquit , uteris fnnt , fJit.Pmif^ 
dep cnm matre baptifari nonpoffnnt , tjHta qni natns **ot.p £j%^ 
tdhHcfecandum yidamnon efi ^ fecnndnm Chrifinm -^' "• 
t§n Votefirenafci. Neqne enim dici regeneratio in eo 
7otmt , qHcm gencratio non pracejfit. Eadem 
ratione uti ntur Magifter L 4. Scnr« dift. 6. Uicera 
B« S*Thon ashic q. ^S.art. n.&alii» 
* Dices : Inf ms in u^ero matfrno inclufus veri 
|am natus ccnfetur in Adam , cum ejus contrazerit 
peccarum ; quidni igitur poterit in hoc ftacu pcc 
aquam 1 cnafci ? 

Confi.maCLr : Infanscapax eft fanftificacionis 
in ucero » ur conftac de Beaca Virgine, Joantie 
Baptifta & Jeremia ; quidni cigo poreric rCDafci 
per gcaciam Baptifmatis \ 2S ij 314 Db Baptismo. 

RcfpoiidetS* AuguftiniHinoxcitata Epiftoliii 
Dardanutn , infanccm in ucero matris incluCom 
proptic natum non dcbere dict % alias triplex naii' 
vjtas tuvet admittenda , una jn uteco , alcecanute- 
ru , icitia cm aqua flc Spiritu fandlo *, qux tameo 
iiUim.) lulec (implicitcr tccundznativitas appcUati. 
Conirnlut qutdc:iiinfans in uiero inclurus pecca- 
lum AJi , fcd gtatiam regcnerantcm non poteftia 
cu Ihiu adipitci , quia mcdium i Chiifto tnftini- 
tum pio communicanda illa gtatii,nenipcaqiu 
baptilmalis, ad eum pcrvenire non poteft. Ncqae 
hic ol^jtcicnda funt excmpla corum qui in uteio 
matcino fandtificantcm gratiam petcepetunt : 
qux eiiim ex lingulari Sc phnh extraordini- 
ria Dci qratia ac potcniiif-iiaa fiint , in CJtem- 
plum trahi non debcni , cum habeamii%in Sciipta- 
tis cxprctTain ChiilH voluntatcm his vetbii , Nif 
D B B A »T 1 tM Ot 325 

^tifatus » ei§ te baftifi &c. De illa formi 
:ionali bapcifandi in dubio, diximus in Trac- 
i Sacramcncis in genere Qu.i.Arc*^ • in fine. 
crcs ) \ an baptilandi (inc parcus monftrofi* 
Cp» diligencer tffc accendeodum » utrum na« 
recineanc hominis nec ne: de ])oc ver6 pocifli- 
ferri debec judicium ex capice , ucpoce fupre- 
)b & digniflima cor[tori$ parce » rationis do« 
o » & in qua omnes vigenc fenfus. Si formam 
lis rccineanc, debenc bapcifari,licec memBrum 
>dnon principale vel deficiac , vcl rcdundec : 
^us vec6 ab hominis forma habcanc , ycl fu- 
is corporis parcc bcftiam pocius reprxfcncenr» 
4Bapcifmoeftabftinendum. Quodfi gemelii 
ivicem finc adnaci , fcorfum uterque eft bapci- 
s » idque abfokic^» 

i«csulcim&9 an fpurii» cxpoficicii » filiipa» 
n cxcommunicacorum finCDapcifandi. 
fp. ad primum 6c tercium , eos efTe bapti* 
s y quia nuUus a gracia falucari Baptifmi debec 
di propcer vicium parencum 9 ucdocccS» Au* T.x/.S;$» 
ius Epift. 150. alias 7 $• ad Anxilium Epifco* 
£c uc loquicur S» Cyprianus EpilK S9* ^^ 
n: Hdcfnit in Concilio noftra fententid , ip^r/, q^. 
fmo attjue agratia Deiqui omnibHs m^fericars 
tignHs & fiHs eft , neminem pernos dekerefro* 

: infancibus yer& expofitis , fi nuUa via poflic 
>fcieo$e(re bapcifacos, bapcifandi func. Se- 
ir unufquifquc in ejufmodi circumftanciis pra« 
006 Ecclefiae in RicuaUbusexpreffam. Xiij )£« D 1 B A V T I 3 H O* 

Vtrum Injtdermm Jilii invitis pMrentiim idptipai 
fofjint & debeant. 

Ratum cffc ac valitlmn Bsptifma (jliisinfidcliiini 
inviEis pjrciia^iiis colhtum , omnes conccilunt 
Tlii.uloi;i , qnia ncmpc volunras parenium , inten- 
tio & tid?s iion pcntiient ade(r..ntiain SacTamentj , 
frd uirii iiadxquitatem juiisnaturiHsi muliaau* 
tci» nnn licct ti\.cic , quz umcn li Aaiu , taufuot 
&: Vilid.!. 

Toia igicur ptzfens comioverGa efl , an deheant 
& licitc pollint ) nfidelium filii » paECattbus eonnn 
invicis, bapnfari. Ubi 

ODIetvandumi". Infidclcs fubjicipoffcPriiici- 
pthusCjiiiitunis.vel civilitertaiitum,qifalesfuDl 
omneseoTumf jbditi \ vel (er^liier, tanquam fet* 
vi u .nancipij. i^arftio hk tantum moveiurde 
(iliis eoiuin infidelium qui civiliiei fubditi fjnt 
PrincjgikisChtiltia " 
Db Ba»tism#* )i7 

li$ Infideljum filiis , qui nondum racionis ufum 
adepti func: certum quippe eft aduicos , uc volen- 
ces Blapcifari jpofluhc , ita nolemes non pofle nec 
debece bapcilaci. 

CONCLU^IO. 

Pilii Infidelium non debenc inviiis parencibus bap* 
tifari , nifi finc fervilicer fubjedli , auc in mani« 
fefto vicjt difcrimine confticuci. 
Oii2 func Conclufionis parces* 

Probacur prima pars : Quia id licicc fieci non po« 
teft'^ quod j(ccum imporcat vel irreverenciam Sa« 
ctamenci , vel concempcum patriac poteftacis» adeo» 
aoe & juris nacuralis cranfgreflionem : acqui bapd- 
ure intancts Infidelium parencibus invicis » imporr 
ut fecum vel irreverenciam Sacramenci » vel pacrix 
pocefliacisconcempcum , adeoque & juris nacuralif 
cranfgreflionem. 

Af amque , vel parvuli (ic bapcifaci relinquuncur 
fob pacria poceftace , & cunc manifeftum imminet 
periculum , & concemprus Sacramenci ex parce pa- 
centum Infidelium , 8c fubvecfionis ex parte par- 
rolorum , qui pravis imburi documenris percepro 
Sacramento ac fidei chiiftianx renuntiabunu Vel 
rubducentnr a poreftare parentum % & cunc jus na* 
nirale quod pacences habcnc in filios , violabicur % 
3Uod cerc^ non magis licir^ fieri poteft , qu^m fi 
loiifdembonaqusjuftd po(fident per vim eripet 
mtur. 

Ptpbatur fecunda pafs : *Quia tunc baptifari pof- 
limt parvuli , cdm id fieri poceft fine injuria pacris 
>oteftacis , & icreverenria Sacramenci : acquicdm 
Mrences func ferviliter fubjefti, aut filii in peficulo 

XHj )t8 DeBaptismo. 

m^tcis conftituti 1 tunc (i baptifanturcotutn filiii 
ncc fit injuiia pitrix poicftati , ncc ittevercnij» S»' 
crainento. I 

Non injuria patrlac poteftati : nam qui fepfillte* 
dominofiibjicicur , cft in potcftate domim , ui* 
tationc fui , qium aliarum perfonarum fibi con" 
jundlarum , puta uxoris aut fiUorum , ncc uUux*' 
impliiis in tes fuas dominiom rccinet i quin & p» "^ 
teft a domino divcndi : loquimur enim hic dc (erti-^ 
tuiepcopn& difta , vi cujus dominus poteftiictr* 
hibct vcndendifervum , ut fit apud TuKis. U^^ 

lutem pofHt dominus citra injutiam patrix auftori' 

Catisparvulumbaptifare, fatiscftquod pofllrilluB^^ 
a parre feparate adaliosurus quos cleEcrit ; aiqu^^ 

poteft dominus filios fervorum a pattibus feparitc^^ 

£ciltjs , prouttibuctic , uti } crgo&c. 

Non flc eriam irccvccenri.i Sacra.mcnto , cilm— ^ 

fupponantucilli infsntes a, patcntibus Infidcltlwt " 

avulfi , atquc bonis & chtiftianis imbui dogfi- 

meniis. 

Eadem raiionc concluditur infantcm in pcticulo ^ 

mortis confticutum baptlfari poffc , Ucet fuis icUb- "^ 

quatur parcmibus Infidclibus : quit fcilicet vd -* Di Baptism^* )i9 

frdjldturhdc gratia, ( ut baptifcntur ) cumocculta 
Dci providentia in manns piorHm quomodocHmiiue 
pcrveniunt. 

Sol^Hntur ObjeEHones. 

'Objicies i ^. cum Launoio : Conftat ex mulcis 
fa&is 8c exemplis piiflimorum Principuro , jureac 
licic^ Infideies ad Baptifmum compulfos fmflTe. 

Ex Chilperico qui , refeceme Gregorio Tuco- ViTibai 
nenfi L. tf • Uiftorise Francorum cap. 17 • muicoscirca fi» 
Judzos bapdfari mandavic , ex quiDUS plures ille **^°» ^*- 
cx facro Lavacro fufcepic. JJ^?/ '^ 

Ex Dagobeno qui , ccfte Audore vic« S. Aman- ^^^ ^ 
di Trajeftenfis apud Surium die fexca Eebruarii » pf . 
Licceras conceflic S. Amando Trajeftonfi fipifcopo, Obiit aa. 
ii( Infideles Gandavenfes cogerec ad Bapdunum. ^^^ 

Eif Carolo Magno qui , uc ceftancur Francorum 
Annales qui incipiunc ao anno 7 07 • & definunc in 
«nnum 8 o o. apud Duchefne Tora« i. Saxonw ad 
Bapdfinum percipiendum coegic : quod fadum 
probavic Adrianus I. S. Poncitex Epift. 8. ad Ca- 
rolum Magnum , quac excac Tomo i. Conciliorum 
Galiix. 

Ex Sifebuto Hifpaniarum Rege qui > reference K^cgnare 
Baronio ad an. Chrifti ^14. n. $9. Jadxosadcoepic aa» 
Baptifmum quoque coegic ; quod cecc^ a nullo Hii^ Mi 
panic Epifcopo > nullo Concilio fuic improba» 
cum. 

Refp. !*• exempla ifta appofica non eife ad 
mencemnoftneConcIufionis, quas non de adulcis, 
fed de infancibus fub patria auftoricace confticucis 
loquicur. Ecfi ver6 conftaret exemplis qux proferc 
LaunoiUs , licicum aliquando efle Infideles ad Bap- 
cifmum motivis quibufdam timoris ac poenx ad- )}0 Db BAFTItMO^ 

T«^f «i f o«ducere » ncut docec S* Auguftinus Epiftt 9 1« iliis 
Di , 48. ad Vincemium , noniequicur iicinfin€%iih 

fances auc i pirentibus abftrahefe , auc iis inyicis 1 
& in eorum poteftace reliiflos , bapcifare* 

Re(p» !*• morem cogendi Judxos ad Baptif« 
mum percipiendum , non approbaffe EccleGanu 

Non approbavit EccleHa HiTpanica in 1 V. Qm* 
cilio Toletano an« ^})« Can« 57« ubi (ic ftatuh; 
T. f €^me ^^ J^dtis prdcepit fdnEla Synodus , nemini diOh 
|s.*i7if. %\c^p^ ^dcredindiimvim inferrei cui enijf§ vnlt DeKS 
miferetur ^ & (juem vult indurdt. Non tnim ula 
inviti falvdndi funt , fed volentes i ut integrgfit 
formdjufiitia : ficnt enim homo praprii drbitrii v#- 
iHntdteferpenti ohediens periit ; fic , vocdnte Dti 
grdtid s proprid mentis converfione tfHifyne creint' 
do fdlvdtur. Improbac igitur Concilium Totea- 
num 9 quod fecerac Rex Sifebucus^ cujus iwQctA 
referc. 

Non approbavic Romana Ecclefia : $• enim 
Gregoriu^Magnus L» ii« Epiftolarum Epiftt 15« 
nunc Lib. i}. Epift* ia« ad Pafchafium Epifco- 
pum Neapohcanum fic ioquicur : JSijfiJincerd imti^ 
jl ^ • tione extrdneos 4 Chrifiidni Religione ddfidem rtc» 
tdm cupitint ddducere , bUndimentis non dfperitdtl' 
mj n *^^ deientfiudere. Et poilea: Agendum ergo efi ut r^ 
• • tionepotius & mdrtfuetudi/te provocdti,Jeijui nos Vf 
lint , nonfugere. EtEpift. 45.Libri1.nunc 47. 
ad Virgilium Areiatenlem , & Theodorum Maffi* 
U$dtf.f4i lienfem Epifcopos^ aitquidemfelaudareintenuo- 
A B. nem eorum qui Judaros ad fidem Chrifti adducere 
volunit» fed timere ne (i coadi ad Baptifmum ve« 
niant» non prxdicationis fuavitate » iedneceflita- 
te 9 ad priftmam fuperftitionem remeantes » inde 
deterius moriantur , unde renaci e(!e videbantur. ^ I Db Baptiimo* ))i 

Undehis Epifcopis auftor fuir Si Gregorius » at 
pMdicatione , fuauone, inftrudlione» JudaN)S#d 
Chciftum adducere conentur* 

Ec NicoLius L cefpondens ad confulta Bulga- 
rorvmcap* ^u.P§rro^ inquit, illHvioUntU, «^Jlfj^T^* 
€nddm^ fudUtenus infcrendd ^. Nam omne ^m^ ' * 
ex voto non ejt ^ hntirn ejfc non Poteft. Scripetm eft 
enlmi FolMntarie facrificaho titil * 

Refpt 3 ^. nequidem ex adduftis faftis 8c exem- 
piis quidquam pofle adversds confuetudinem Ea« 
cleRz iRterri. 

NonexfadoChilperici : Quia ip(e Gregoriui 
Turonenfis qui fadum refert , iilud improbat : ak 
enim cap« 17. hoc modo baftifatos , corfore tan^ '♦ *^** 
ikm j & non mente fi^iffe. * 

Non ex fafto Dagoberci : Namque licec reipsi 
Audor viue S. Amandi obcental i Dagoberto Lir* 
teras memoret , non aic tamen poteftate per eas 
fada ufum fuiffe S« Amandum \ imdi^alta pro 
Chrifti nomine apud Gandavos fufttauifre » fim^ 
ferjm verhnm Dei fradicafe « & quos ex capti^ 
vitate redimcbae , baftifaffe. 

Non ex fadlo Caroii Magni. Namque i ^. oon 
legimus Saxones ad iidem coaftos fuifle , fed eos 
^onte Religionem Chriftianam, procucame loipe- 
ratore , amplexos fmffe. i^.gAlcuinus Epift* 7« 
quc eft prima apud Duchefne » dicic CarolmnMa^'^*^^^^^^ 
gnnm fna folUcitHdine , devotione & kjenignitate 
ferverafdntisconfilium , fcr oftimaxnvoluntatem 
Saxoncsconvertijfc. Quz lanMoquenai ratio noa 
arguic coaftionem & vieiemiam \ vxtb addit effe 
i nftnicndos utfraparati rccifiant Baftifmmn. 

Porro duo ifta funt apprim^ diftin^ucndn , ali* 
qaem invicum & rdiiSftancem baptifare}& aliquem ))i DbRapti«ms. 

iive minis five blandimcmis addaceie , ui vclit bsp- 

tifari : piius nuf(|uam Ijcet , fed pofleriust Utrum- 

quc rcdlc diftinguit Innoccmius Ml.ca^». Majmi 

7>iiret*l.f. De Bjprifmo. tmtr invitum & invitHwt , inquit , 

^'^1-''M'C0*Eiitm& oaHn-m , aIH non 4i>furii MlhitgMua , 

tfiiid iiejuiterfvibufM^Me fuppUciiivioifHifr M- 

trahifur-y & nc dnrimeniHm CMpiat , Bnftifmf^^ 

■ eipit S.tcrAmtntHm , iaUs ({icut & is fMt fiUi *i 

BtiptifmimacceJit) & chi'tStrim fHfctpit Ckri- 

fiiinitatis imprejfum , & ipfe tantfH^m conditim4- 

Iher volens , Itett nbfolMe non vslit , ea^ettins tf 

»d ohfenjAtiontm fiiti Ch'i'}itin€. AmcadixcHl, 

1 Keligtani ChrijiiaK* elfe cmtrAnKm , nr Mi^Hisfim- 

per invitus& pfnititi eantrAdicent , campliMnr di 

rtcipiendAm & conferv^nittmfiiein Ch'ifii4njtm. J* 

dcnique , Adnanus S. PontifexinEpiftoUo^vl 

giatuUtoiia adCdrotun) Magnum uciiui tantnni 

T.S.Cm.nis vcrbis, Ptrduxi^U , deiHsijiti MtnifH vt^'% , 

f.mi. f ncmoe SaxoDcs ad fidcm ) aux faai veibacoa^ :cdo2 indiiedlum , ncgo: quia jiis habenc fervan- 
li fuos infantes , adeoque impediendi ne i fua f ub- 
lucancur poceftate uc bapcifentur. 

Inftabisa^, Poflfenc bapcifari infances duro ra» 
tionis ufum non habenc ; Sc poftquam ad ilium 
pervenerinc , polluhc a fuis parentibus confencien* 
ces avelli. 

Refp. nego anc. Manifeftutn enim forec fubver* 
fionis pericuium , ne fciiiccc infances fui ac racio- 
nis compoces fadli , nec i fuis pacencibus difcederc^ 
nec fidem Chriftianam in Bapcifino perccpcam vcl- 
tent retinere* 

Objicies j^. Obedire magis praeftac Deo qulm 
hominibus : acqui Dcus prxcipic omnes bapcifarii 
ergo redamantibus & invicis parencibus , liccc eo- 
nim fitios baptif are ^ 

Reip. dift. min. Atqui Deus praBcipicomnesbap- 
tilari , fcrvato jure naturali 8c reverentia Sacra- 
mcnco dcbica , concedo : fecus , nceo» Porro con*' 
flat ex probationibus , non poflfe imos Infidclium 
invitis eorum parentibus bapcifari , quin violccur 
jus nacuralc , & Sacramcntoinferatyr injuria* 

Inftabis i ^. Pocior habenda eft ratio juris divini 
qnamjurisgentium : atquipropter tituium fetvi-* 
cucis , qux jure dumtaxac gcncium incrodud^a cft , 
poiTunt Infideliumpueri invicis parencibus bapti* 
fari i crgo &c. 

Refp. dift. maj. Si jus divinum permittac bapti« 
fari infantcs eorum Infidclium qui civilitcr tantum 
fubjcdi func^PrincipibusChriftianiSy concedo: fi 
nonpcrmittat » ficuc rcipsa non permictic , ncgo* 
Pofuinc quidcm infantcs illi bapcifarf ciculo fcrvi« 
cucis per jus gcntium incrodudhe , quia nempe cunc 
liciti a parencibus abftrahuncur , qui nacurali» quod ))4 Di Ba* T I s uo. 

inilloj hihrnc , lure, fi non ndicali, fdicm IC' 
tualipci fcivicuiempiivancui} adeoi^uecdm cjuf* 
moJi in^antesliiu inpoteft.t[c <loimnoium,quibui 
eotu.n pircnccs ferviljcet mincipancui , pofliintiif 
invitis biptifari. 

Inltabis t*. PolTunt lictti infantes i fuis avelli 
paccmi^^us , fipuvismotihusab illisinftituancut, 
aut li pciiculum fit ne ab illis occidantut i eigo 
a foriiori pofTunc ab ipfis abllrahi ut baptifcntui: 
mocs quippe animxmajotislongeinomcnit ell, 
qulm moiscorpoiiS' 

Rcfp. ncgo courcquens & pai'-3tem. Difpacitai 
eft , quia ptava mocum inHitutio & vicx eoipoialu 
coulcivdtio jutis func publici , atque RefpuDlica , 
cujui pax 8c tranquillitas ex bona civium inftttu* 
tionc pcndct , au^oticatem fusm in res hujufnuxli 
exctccrcpoieft; Sacianienta vcto juiis funi fim- 
'olitivi . & ad ca illos dui 
.b 1 B A » T 1 « H O-; |3J 

ooRijr.-Namqueagebatucdejnfante, qwni 
Jaclxa r^>eteba[, qui% nriiior erat tnetinio^ 
intte macerna cuta ^ fblatio egebit -, patcc ^ 

ad fnlem chcilHaQiiii convecfus filium ce- 
ttb Hisincrrcumftxninscefpondcc S. Pon- 

CimfiliHS itt ft^att fatns canfifltit , xhjuj DuHfdh*. 
ir.-familiam , & non mairis ; & in tnli ttate '*77-«» *"* 
m dthet afud tds rtmantri ptrfonas dt ^siriits 
ffifitfeiiio, ^Mtd faiwri vel vit* injiditniitr ^ 
•mmdem fHium ejfe affignandim. 

odeConcilium Tolctanum IV. an. (S)j. cap» T. y. Ctwe^ 
uuic fufficcce alterutcius pacentis , fivc patris '■ >'*<'• 
Uf is , conrccifiim > ut poflit infans« aheco tc- 
e , baptifaii. 

Ubi^ denique : Polfunt Reges & PrincJpe* 
iani idololaccai \ fuis nefandis faccificiitcele^ 
istercoce legum ac fupplicio capitis pcofaibe^ 
itiseniM, aicS. Auguftinus alloquei^Uona- 
nEpiftola 9.).aliaS4B.ad Vtnccmhim, "'1 r.il*. f^, 
t legts nb Impcratoribits iaias ddversks faerifi- C. 
fganonm ? £t cmi longe ihi pana feveritr 
•.mtdtfi > illius juippe impietatis capiraU fuf^ 
mefi. EcgopofTuncetiam omhifalia Rdigio. 
irsdiiionibusexpulsa , fubdicos fuos ad vcr 
ttamjoyicoscogece. 

fpk nego confequcns. Iftaenithduofunt pla» 
'eifa , alrcui inteidiceie culcum impis Reli- 
i t & ipfum cogece ad culium veraE Reltgio- 
piiuspciirunt, & aliquando tenentui excqui 
ipes, ptzfcciimcum difpar cultui fubdttos 
ar^addttcerdias ac jucgia incitet, quos in 
icunionecontinece, ofBciumeftac jusPrin-' 
i: ai nontcncn[U[,necdcbentinvi[os acte-^ 
ites infidelcs fibi civilitct tantujn fubditosi 
*eBAptifmK ' V );.; D K B A F T 1 t H 0> 

j.[ ltj|viriTium('uri:ipicnduni,&pioticen<lan)CIiil> 
Ai ,11 m kcligiuncm tormcntGiumaceibiiite com* 
frikic. taudatciEJto loco S< i\ugu(linui legcm 
«b impcraifribus Ut.ni * & quiilcm sqalliiDam, 
3>.lvL'r>>iis racr.Bcia Pag.iiiocum } quia fenes iUot 
CE jc udiiii illoium facii^ciorum , & cultum idt^ 
tuiii iniri liivitcs hDpecii iLi pcohibcrcf at non Lui< 
d.u , quod P.i{;anos illos ad cuUum vcri Oeiinii> 
tos couipulccit , quc duo valde divcila funt. 

Quan:jiiemin infjntiiiu/iHtfupftnat ^HtfnJnM 
Baftifunu. 

rRjENOTANOA. 

Olifctvindum I ". dupliceni in Bapii&no Gdca 
di n iii^ut polfe , unam adiuatcm quz przccdit Bjp* 
til.iu.li, tjnqu3mdiipo(itio quxdjin ncccflatiai 

ahLTamqiiil t),iirurBaptiIinum , &cftpatsctTe* 
D t & A i» T t k H e: jj^ 

HitVdlisnoneA^e, fcd eam fupplcri per fidcm Ec- 
de(ix& offetcmtum. Unde 
Obfcrvandmn j«. tripliccm hSc excitari con- 

Ptima eft dc fidc aduali j an tnfantcs qui bipti- 
iu}tur» catenihabcamaAualemfideni, 

Secunda eft de fide habituali ; an fciiicet illa pcc 
Bapiifcnum infundatur-parvulij » & an fide cacholi- 
:& certum ^c eam itifundi. 

Teitja cft de natuta illius fidei quz infUnditur i 
lO Sx qualicas feu habitus infufus ac pctmanens, an 
{ilidlfbec aliud ab adu fluenie & cranfcunte diftin- 
ftum, fleqiadeadeiefidecatholica fitdcfiniTum» 
Circa<}uas quxdiones ccracuut Novatorcs,A: Scho< 
jAfciorcfaodoxi in varias abicce fentcntias. 

Emrel &Opimetttt. 
Cttci prtmum t Lutherus L* de CApiivItate Ba^ 
t^lonica cap. dcBaptifmo , docere videtur , infan-^ 
tes ; cum baptifancur , haberc fideoi aAualem» 
O^m cnim dixitfct omnia Sacramema ad fidem 
dendam fuilTe inHinica « atque cotam judificaiio- 
nem cHe i fidc ; fibi obiicit parvulotum Baptif* 
mum t qui fidem habere non polTunt t cui objec- 
Cionitcfpondcti". infantescccdcrc. x"- eosliJem 
ac^iiere, nonvi Sacramenti) fed per orationem 
ficclcfie 8c fidem offecenciuiru 6c ita expOnit quod 
vnlg6 dicitur , patvulis fcilicct aliena fide fuccucri. 
Qnddver()!oqtiatnr dc {idc aftuali.fuadetCxem- 
plumimpiiquoutitur , cujusnempe cor, vetbutn 
Dd dum (bnat , potcns cfl immucare , licec non 
minus futdum (ic & tncapax,quilm patvulus. Etin 
Ltbto conua Cochlxum aic , imtlerahiU tffe vt'r>~ 
idcinmi^Harul» tdpti/ans AfMfvitl» ^netrit at> crtdar, 
Yi) rumattie _, tameTJcertum « 
fjovosmotttsjiciittfjjoan 
tavitinHtcro, 3. Licet m 
infames imelUgam , tavtt 
tiones-ad cnedendnm & di 
flfefnotibusfidei & diUaio. 
ejfe , cumdicHntur infante 
L ut hcri miriga tioncm com 
uicrani. 

CalvinusL.4, Inftituti 
Luthcrilcntcntiam primun 

'^/. 49f.dcfcndcrc aufusnoncft. 1 
grapho j 8. tutum fuerit he 
fife illis tjuoquo modo exhihi 

i^.45<»Etparagr. 19. Non tjuod 

temere affirmare velim , ijul 

Mt, omnino habere notitiatr, 

I '< ». aiaddit, Deumvirtute/uiinc 

terius infantes. Omncs Ca 

qwoquc uUam in infantibus 

tualcm. 

Cirta fpriin/liim xt j_^ Dl BArTISMA. JJ^ 

fleBtem jiiftitiam infundi parvulis duni baptirantur., 
Tempotc Magiftri SentenrjarLin!,jd eft duodecir 
mo rzculo, cxcttaia cft quxftio^ficut ipfe obfccvae 
L> 4> Scntcmiaium difi. 4. litccra H. uiriim pat- 
vulis in Bapttfmo detui gtatia , Dcmpe inrcrior 8z 
infoimans. Fu£re enim <]ui td negaiem , ut colli-. 
■nm ex Cleraente V. io ConcJlio Vienncnfi, 8C. 
Innoc. III. Conundentet , aic Vcga L. 7 . iu Cotir ' 
ciUum Tiidcnt. c. x^.aullam tfftjufiitiam crmem, 
^nafonnalittrhomojic juftm , ficut att alhedine ejl 
kpnoaliuj •■,fidpenndetjje hminem jt^m,& ami- 
$Mm , & graium Dio , ah amere ^w Deus illur^ ' 
Miat , & Adgratiam fuam & heatitndinemaecef- 
Uit , ac Petrus efi Jganni amicui & pratui, ab amore_ 
^mojaannet TetrumfrofeijnitMr. Innanc fentcniianv 
inclinarc vidciur ipfe Magiftcr , tiim loco moxci- 
tafo, tum prxfcttim Lib. 1. di(t. 17. ubi dccci , 
charitattm tfui diligimits Deitm & proximiim , tfie 
Sfiritum fanHum , ntc iliam canfi^Henter effe ali- 
fuid creatum '■ qax Magiflii opinio lanquam nova 
& ertonea notatur , ac rcponiiur ad cakcm Opcris 
ipfius, intereosaiiiculosquos cxteti OoAoies in 
ipfo itiiprobaFunt Sc icjccenmi , ficut conflu cx 
Altifliodorcn/i L< }• Summ? TiaAatu 6. cap. i.. 
cxGniJlclmoParifienftL.de moiibus cap. 4. ex 
dfToThoma , Alenli, Albeito & aliis ; quara* 
quamMagtHrumbcnigrcinicrptciariconaiurSco-* 
rasL* i.Scntentiaiumdilt. t.ait. 3.£ticveiaipfc. 
MagifterL. 4. dift. ^Amctlti.»it,eleaciHltisnen: 
dn^itari ^uin gratiam operantem & cooptrantem re- 
eipiant. EtLid. z.dift^ 27. diferit docct, virtu^ 
tem ejfe ijualitatem ^ua in anima eft tantfuaj^ ftrma , 
t^ gratiamtjfe virtutemnohis a De» infufam. Scd 
^uidqiadiit de MagilTii fcntentijl , S.Thomas j^ 
Yiij ^4'^ ^ ■ B A ? T I t M O. 

parc.q* ^^.ait* 6. (cllacur cciam zcace fua boa^ 
nuUos dubirifre an infantibus gracia iofocraaos & 
inhxrens infunderecur. Fundamcncum dubiuodji 
ctac, quiainucilis plane ipfis. vidcbacuc calis in* 
formans & inharrens gratia ^ <^uam ad adlum scdi^ 
gere , fcu qua uti adu non poQuiH infanccs. 

Carccri vero Dovlores canquam ccm ccrcam ia^ 
cueie , infancibus ,. dum bapcifaocuc , concedi &- 
dem & gratiam inccriorem informanccm » qux nCii 
fic adtualis fklci mocus , fed aliquid fixun» ac pcc- 
manens ab adibus diftindum. 

Circaccrcium^ nempenacuram illips gcacix & 
fiJei incerioifs , an Gi vqzsl qualiras feu habicus io* 
fufus , fixus S<; pcrmanens , olim quidem di(jpiua- 
cum & dubicacum fuic ^ ac nuUus Jam Orcbcdoir 
xusabfquetemccicacepofleciftud in cc^ntrovccfeiii 
adducere. Verumcota lis in co cft , an fic de Ui^ 
ccrtumacdcBnicum , gratiam illam infantibus pcc 
Bapcifmum infufam , cfTe qualicaccm fcu bahinuft 
lupcrnacuralem animx inhxccnccro« 

Andrcas Vcga Fc-^ocikanus qui Concilio Tcir 
^lencino incerfuir , L. 7 • in illud ConcilJum c. 14« 
cxiftimac rcm efTc a Concilio Tridcotino dcfinir 
V^. 115. tam, tametji, iixc^it^mnfHb riomine hAbitwmi 
adeoque rcm cflc (idei ^ fub pc^na aaachematis te^ 
nendam & crcdcndam. Addic ibidcm, fumma coa- 
cordia poft Maeiftri rempora Scbokifticos Dofio* 
ces fenccotiam hanc propugnaflc> nonfiDtmHtff^ 
bubilem ^fed^ Ht ^uidam eornm difertc tradidefnnt^. 
litcertam & indiibitaram » & ab vmnibns proftf^ 
aHcloritatem Scriftura & San£lonm ampleSlendM 
ut veritatemfidei, 

Domioicus ^Soco ^ familii Pcxdicacocum , qtt 
cidcmquoquc; Concilio intcrfulc, fc Ofus {auQ Ob Baftiim». )4I 

Sratta eo ftame publici juiis recit , non obfcuri 
lctuiifGrmate, certumquidcm cfle dc iide ]»•• 
idi pcr Bapii{inum gcuiam tnTeriotem , quz.lk 
aAihus aliquid didiii^um ; fed de fidc qob efle , 
n edc qualitatem fcu babitum infulum aDioia: in- 
reniem. L. i. de&iaiiS c. 1 8. ait» ingemcim. ^ui^ 
■ temeritdtem effi ntgnre gratiam hanc inhmw* 
*,nontamen effecMtmfidem. Etc^ S. ut,f^'«ffri' 
w €9nfnlt't Mhliiniiiffe * vtfi^bulo bttbitis , nt irm 
w/it non dtfiniret. 

Idem tamcn Theolegus fcribens in 4. Li^um 
Dtentiarum , innnuac , jun ab £cclelia de&nttun 
: , gcatiam hanc qualititem clTe , Icu babitum 
tnanentem , quamquam ncc ex propria fua na« 
S oecedaria ^i ad juftificattonem, nec olim ad fi- 
D pertinuctit. Sic loquitui in 4. dift. t> q. )>. 
> I» Qju fani intelligere atfit , ifutmado S*era^ 
itM grntiAm eonferani , idprirrhm tonjHtnnt ofor^ 
,fngendonulUmefM/meJi<fitMlitMtem,e0nteeffa* 
m ; »4'» frofeQi Fairit nmtufuam dt illi diffuta» 
ttgitamm , imo rts «fl nm Adet MwtifUM. £m/w. 
V in Concili» Vitnnenfit pnpter parvMltt dntt- 
m ratimiffMcrt fonte inttnStt ,fMttxtnint nt prt' 
\ilins , & nuper in Triimino ui etrtiut . ^UMlitMm 
itUt fUMfunt grMtiM & virtttttt hMpti/Mtit ia- 
ttiifedUoctMntiim a lempon Apofiohritm tt^t , 
vivf Mf fajhnodum poflirot eonttndekuit , tfmid S»- 
mentM ieva t.tgis in hocfin ItgrMttMm eo nf e n t m^ 
i4 hominesf.ie:rent Oeiamieot ,five ptr^alitM' 
I idfiat ,five firte illi , ut inttr hemines Mceidit. 
11I& camcn infciius libi (^jicit , jam ton^tutmn 
: ah Ecclefii , hoininem ntn fifi graiiaa nifi ptr 
tUtMtem ei inhMremem. Quam quidcrn objedlio. 
njumiefeUitifcdiaac daia&noncoiKcicajfoU i^i t)i Baptismo^ 

vir argumenium fibi pcopodium, indefcilia 
\h infeiri , pct SacramenM (ta pet ctCAitUJl 
gratioin Tcu qualitiicfn tniuram cteati. 
£t ineundem Libtum 4. iitU 6. q. 
coiiclutione t. lic kcibit : QMd gfHtiit B^ftt 
^klMii infHndatnr , Huplicm hipert pottjifr^ 
nnum ifMd fant Di» grsii . & hic ffmfftrfnM 
bitus tJH^Mtm feltf e.uhflicii iittgrv$rifim(iM 
tfhod.ilUgrdtidfit ^u/fiitM *b h<mii%e diflinfUii 
vinitus cencrtitiA, fjuifi-tt ham» gratm , fion 
hnbitHsfciewid & virrurii Mttjiiifil* '• dt^mlMtf 
fui non efl («^imw df fide ufijiu adto ttnt /f M w J 
mam nccfiti t-nm fUnt tx fteri p^giii catlif 
Nnm ut difii/iUiotM X. <f. {. txpliCMimitt , m»i- -, 
fugnat hemiitm tjfe Ota grMkm nhfifHt MnfHdp» 
iitij*reme qitJilitAtS , fituii eg» fitm grMiu ^mJMn 
et foiiun ijuod ellligar-fbiUo. Et fnriter di^mgium^ 

diim eji devinuutm infvjioai ! ^usdmivifiies>.^-^ P 1 B A P T I » M O; .)4| 

Mrvitlos, dc ejHibus majus erat dHbiHm. NuncaHtem. 
fvijfimi in Cvncilio Tridentino tancfuam certa ve-^ 
itas eft fnb hoc verbornm tenore decreta Seff, 6. Can^ 
l. S/ ^uis^ dixerit hominem vivificari velfola impu^ 
Mtionejiifritia Chrifli , velfila peccatornm rcmijfio'^ 
e ^ ixclHsi gratia.& charitate €fua in cordthus eo^, 
wmper SpiritnmfanElHm diffiindatur^ atejHe illis in^ 
dftat \ MHt etiam gratiam tfua jufiificamHr ^ effe 
€9tkmfivorem Dei^anathemafit. HziktnxisSoto^ 
uijnon obfcur^ docec doArinam habicuunn infufo-. 
iini adfidem (nempeexplickam ) olim non pcc^ 
inuiflfe ,nunjc veco pod definitionem Ecclclia? per* 
iiicce , quamquam noa(ub nomine feu appellaciof 
e babirus*9 id eft, rem nomine exprefTam definicam 
uidem efle , non ipfum nomeci. 
[ MelchiocCanusex eadAti familiaPrxdicacorumji 
uiConcilioTtidentino etiam interfuic & pofte^ 
reacus Epifcopu|Canarieiifis L« ?• de Locis c. i. 
sponic inter q^sftiones in Scholis falva (ide agica« 
1$, iftam, an gratia ajHapiftificamHrfit tjuadam tjua^. Pa^. 3 j;cu 
\tas animo impreffa. 

Idem pariter docenc Bannes 1» a» q« 1 j • art. i^ 
iedinain primam x. q* loo. arc. i. concluf]on& 
• Ruardus Tapperus acr. 7« qui eft de libero arbi- 
:io,ThomasSraplecon L.7« de Juftificacionec. 8« 
klbenus Pighius L« 5. de liberp acbirrio. His hifto*. 
icfc praemiflis , fic 

PriMa Oqnclusio^. 

lulla eft in infantibus ^cumbaprifancur , (idc;s.pro^ 
pria a^luahs , fed hcc per (idem Ecclefix & o^ 
lencium puerurn ad Bapcifmum » fupplctur* 
Dux funcConclufionis parces* 

f f iroa pacs prob^cuc : Qui^ fides pcopcia CQnfiftit j44 Di RAPTisMa* 

in iUuftratione mcnris rebus revelatis arrcntientift» 

F*ip.9.75t,& mo*io.ievoluntaiis:Crp^ry,inqukS. Aiigudi* 

fi. nus L« de przJeft. S^«c. i.f$ihil slind efi, f^im 

^M/Ti affenfione cogitare. Ac infantes utriuf({ue iuoc 

7*«4 /. <S;. incapaces: Nefcire JivinMp^rvulos , inquic fanAus. 

^ Do:tor£piftolai87«alias ^^.adDatdaounitfW 

ftec hftmand Adhnc noverint , fi veriipvelimtts ofht' 

dtre , vertor m iffiifenpbus m^s fdcere videmtnet 

injHriitm, ^iuttdo id lo^fuendofttademuf, tiii em/tn 

vires officiwmqite fermonis fnciHimtfiipfrMt evHentii 

HU.f.iU. veritdtis. Ibid. addit infantes fuis vagittbusac fleci» 

Bt C. tibus Baptifmo porius videri reluftari , quod ccn^ 

vicio ipfis verti dcberet y. G. ureicntuc rationis & vo* 

/W» D. luntatis arbitrio. />ia;»iij r*^9,pergitfanftusDo» 

£tot y in farvulis bdftifdtis , tfttmnvis id nifcimtt, 

habitare Sfiritnm fanflMi. Inde perfpicmim eft > 

quam ftoUdum fic Lutheri figmencum circa fiilein 

adlualem infancium , vtxque iHe poreft h maniba& 

Anabaptiftarum efiugere. Undique illum illo <li- 

lemmate conclufum tenuerunt : Vidiftis aliquanck^ 

infantes dum baptifantut, quam rcfugiant, ejuleaCi, 

oblu<Aentur. Quxro igitur ; vel inteUigunt qoid 

aganc , vel non inteiligunt : (i non intelligunr » jM 

credunt \ fi non credunt , perperam baptifantur , & 

vicerunc Anabapciftx : (t incelligunt» facrileg^ funt» 

qui (ic pervicaciter SacrametKa recu£inc , nec caA 

purganrur , quam maduiantur \ non igiruc bapttfcD* 

tur, & vicerunt Anabaptiftz^ 

Secunda pnrs probatur ex eodem S. Auguftin^ 
V^.r»/. ^|7«^ib. )• de iibero arbitrio c. i)« n. 6j. Satis fi^ 
'• reSt^ne credimns ^ inquit , frodeffkfartmU e^rKsnJ^ 

dem a ^ihts cenfecrandns offenur. Et iM Eeclefi^ 
cemmendat falHberrima auStoritas , nt ese e0 ^iff^ 
fentist imdfih frofit fides fus ^ qnatuta itt alior^^ Db Baptismo» )45 

fM0fHe benejiciufn, qni frofriam nondHm hnhnt , po^ 
tefi dliena commedMri. £cL* i« depeccar* nier.&: 
rcmiir. c. 19. probac ixifames dici pofle &ciebere 
fidcles, ciR fenAun credendinon habeanc , jQmo* t. io,fs£^ 
ni^m ^ inquic , fidtm per verba geftamium ^juodam^ 1 4. B. 
m§J0 profttemur. Ec uc loquicur c.xj.in infantihus |^ , ^ y^ 
mdere , efi baptifari ; wa;/ credere autem , non hapti^ 
fdri, ^lcmpe fideies appellancur infances a <acra« 
mcnco fidei quod pcrcipiunc* 

Sbcunda CoKCLUtlO. 

Fjdc cacbolica ccrtimi eft infantibus per Baptif- 
^ iDum infundi ianAificancem gratiam& fidcm , 
quae fit aliquid fixum & pcrmancns ab a(flibus 
diftin&utn*,& qux dcfinente fxculo duodecimo 
habitus nomine explicari cccpit : utrum autem fic 
vera qualitas atumse inhxrens » 5c verus habicus^ 
fidcnonconftat. 
Trcs funt partes Conclufionis. ^ 

Prima pars probatur ex Scriptura , quse hominis 
juftificationem iis cxprimit terminis , quibus fixum 
aliquid & pcrmancnsinanim&dcfignacur* 

I^« Id cvincuDC ca ceftimonia quibus affirmac 
Peus fe permanerc ic iiabicare in juftis* Joan* 1 4. 
T« AJ* Si cjHis diligit me , fermo7temmemnfervabit » 
& Pstermeus diliget eum , & ad eum veniemus , & 
wuuifionem apud eumfaciemus. i.Corinch» 3» v« i^» 
Nefcitis ejHia temflum Dei efiis ^ & Spiritus Dei 
habitat invobis. ^ 

II^'. Probatur cx iis locis in quibus homo dici- 
lur rcgencrari , novus crcari. i • Pecci i* v« 3. Bene^' 
diSlus Deus & Pater Domini neftri Jefu Chrifti j qui 
fiicuffdkm mifericordiam fuam msgnam ngencnavit M.4 ■r-i «acm non habent porto a 
Probar„,o.^Co*n*;- 

'^ww^ irtmtsite ffp cj tr^MM4 hMtitimi'jtJinoitpn ille ttmpere fiusd . 
: Nos Mutem Mtttndenttt gtntr*lem r^dciMm 
t Chrifii, ^it€ferB4iptifm»rri*pplicatitrftinttf 
\ms hMpttfatis , tfinionem fttunddm , quM dicit 
■tWiilit ^Kom Adnltii cor^trri io Baptifiiit infor» 
mgrAtism,&vintttesjanqitamfrtlm^iliortmt 
ISit foHSorMm 4C do&orim modernorum Theo-^ 
mMrijlrerHm magis etnftnitm & concordemjit' 
opriiMite Conciho, duximHS eligendam. 
irca quod Clemcntis V> icftimonium duo Amt 
[vanda. 

irauni , Theologos illos , quos ait ncgafTe gta> 
infundi pcr BaptJfnium , egifTc lantum de ia> 
bus,non veiodeadultis; nullusenira cx ui' 
s Thcolopis legituc hanc gratix permaiientis 
lonem negalTe telpcdlu adultoium : unde opi- 
Magincii quamvis non quemlibet habitum , 
:haritatis lancilm , negaret , nova fempec vifa 
Cab aliis Theologis rejeda, 
ecundum , ejufmodi Thcologos non negaffe in 
ulis , cum bapiirantut , ali<{uid iDicrniim , fi. 
i&ab adtbus diHiniftum pccquod foimalitcc 
necentuc ; fed cantum negafTc illud Bxum & ab 
3US <k|t)ndumi c<Tc habicualem & infocman- 
graiiam, fcu quaiicatem permatienccm & inhz- 
cm pcr modum habitui. Conftat iftud ex oppo- 
loelenccnnc uiiiufquc,cujus meminiE Clemens 
^MihMfdiim, inquit, ex iftis dicentihm, per virtM^ 
BMptifmi remitti 'cMlpam , fed grMtidm nen con^ 
i. Quam i nempe illam qutm admitcebani alii 
;oIogi dc quibui ftatim toquicuc ,fcilicct infor*- 
item & h*i>itMMlrmgntti4m. Idem fignif\cat In- 
corius III, Excca. De BMptiJme & eJMS effeUu. Di:ittMLf. 
is , inquit , MJftrimikm pir viriutim Sdptijmi l}lf . *.■»• - 14« D I B A » T t s u o: 

farvulit iptidim tHlpMm remitti , fed grntiMt IM 
ganferrt \ nonuidlii diamihin Mmttti pece^itHm'.^ 
viriuiej infHndi <jito»d hihiium , non ^na^d nfm, 
Ergogtatia qujm primi Theologt DCgabanr , fiC 
^uam aSii cooccndcbant infundi , cA gtatja \ukn* 
tuihs , quatcnus habimalis » id cft , cjiialiiasfixxSC 
pcrnuncns anima: inhztens. Ciim igitur Clcmcni 
V. facio apptobanic Conciiio, fccundaro hanc opi- 
nionc™ tanquim piobabiliurcm «doptai 6c liaifl 
facit, probabilioiem nonappellat cam opinjoncni 
cjnK juftificarioncm pct aliquid intcrmim ac fixuin 
abai^ibos dininAum iicii contrndtc ; lucc quippc 
non modo intra limitcs pTohabilicatis connnciUTi 
fcJ ccita eft cectitudinc fid-i- catholicic : fcd nrobi- 
biliorem eam appclUt , qiiaicniis contendit illud fi* 
Kum & ab adibus dilbn£tum elTc veiam qQaliiaicffl 
animx inhzrentem , feu habirnm. 

11". Probiturex CotKilio Tridentino S«C f*^ Di Baptismo; )4jf 

^eles eomputatidti nm efft \ acpreptena cinn Mddn^ 
nes dijcretionis pcrvenerim, effe reeaptiftHdtt , «»»• 
' them^fit. Igiiutinfuitss baptifati , juxta Conci- 
lium , babeac titlctn : non habcnt poiro aduatem % 
ccgo habitualem , (cu cam qux ab aflibus diflinfta 
vft, & qux VL>lg6rolc habitualis appelUri. 

Denique Can.ii. Stff. 6.ficait:5i ^it's dixt' tUi.f,y4u , 
rit , bminei jufiijican vel fels impMtMtione JKJiitia C» l>. 
Chrifii,vtl foliptecAtorumrtmigient , txclMsA grvs^ 
tti & ehdritAie ^u* in cordibus eorum diffunditn^, 
m^tu illis inhtret , nnaih.-ma fit. Quid eft autem 
gntia interior.dtfiafa & tnhcrcns ? nifi gratia hxa, 

rennanens, ab adlibus (lidtin&a,quam dicimui ha- 
itualem. Igitur BdccaiholiCB ceitum cfta juftifi. 
cationem bominisfotmalcmfien fiec aliquid ii)tec« 
Duni,fixum& ab a^Sibusdiriin^um. * 

Probatucj* exconftmti SS. Patiumtraditione* 
Sempcrquippe in Ecclcfia Chiifti cTCditum effc, 
hominciiide injnfto ficti juftum , deinimico iieci 
Pci amicuro,peraIiquidquointetius teouvaiurSc 
immutatur: foU quippc pcccatomm lenillio ex- 
temae(l,fichominem inteijusnon mutatt lcd iU 
lud ioiernum effc aliquid tixum ab aCtibus diftinc- 
tum, quodinin^ntibus, qui funt fidci adualis 
incapaces , & in adultis cum dormtui», perfeverab 
Hoc evincunt latioiies & modt loqucndi quibus 
utuntuc S S. Pattes , dum aiunt i * . eos effe pcife* 
Aosquifpiiicum pericvcrancemhabem. ItaS. Itea ^ 
. nxusL. 5. adwcisus hxiefes c. 6. i^. opccatio-a.i. * 
nem Spiriiiis fanAi ica clTc in homine jufto , ficut 
TJdendi faculcas ell in oculo , ficut ars eft in ac< 
rifice. Iia finaui Bafilius L. de Spiritu ranAo £^^, ^, 
cap. 16. )*. imprcffionein graticfimilemefTe p»-Tu>Me(, 
^unei ^''dcoique^pMiameflitaiiiatffiiitatttB»**' cffc fiddcs per Sacramc 

&libcroarbitrioc.xx. 

»» ^ 74t. f»P"fantur, obluaati fo 

Hincnottimmerit^V 

Tridcnt,numc.,4.loq, 

^oncln mox citatis, af 

hfnefaiffe eormmnem Ea 

f^»l^i»<h^itHHmweaHi 

i^^^^tHm hmc tTAdi , ni, 
^^yg^^.^t^abmnibus 

TertiaparsConcJufioni 
noncflcdc6nitum,illudi„t 

*w»P«qu6dl,ombforn 

S !"^''««'n & habiru 
J^mScholat.probatur: Q„ 

Dom,n,coSoto.ConciliuS 
»bft.nu,t i nominc hnkitk^ Dh BaPTISMOi $Jt 

fomulemhominis juftificatjnnem lieri peraliquid 

jntecnum fixum, ab a^ibus diftin^um \ veium de* 

flninun non clTc quid illud lit , an <]ualitas Sc habi- 

tus inhxrcns , an auxilium fcu motio Dei a^iis 3c 

habitusviccs fupplens: quamquam ufus EcclcHx 

juQ invaluit^utiUud imernum & fixum,habitum 

appeUemus. Et veio nullus fingi poteft ceiminus ad 

id ligniBcandum apiior , & modis loqucndi , qut- 

bus utitur Concilium Thdcncinum , magis accom- ' 

tnodatus. 

Diccs !'• Fides illa habitualis qux rupponitui 
ipfiindt per Bapcirmum mf jntihus , omnino rideiui 
iautilis , ciim tn aAum exiic non poHit. 

Refp. nego aiu. Infervit cnim maxime ,tum ut 
infai^es veic 8c foimalitcr julli ^nt ac Bdcles -. tum 
Ut fuo tempoie , Heiicficio gncix adualts , eos ad 
ftdus Bdci cliciendos inclinet : atque in codifcie- 
pant habitus infud ah acquifitis , quod ifti pcr fre- 
^ucnies a^DS comp^rati (inc, illi vct6 a Deo in 
oobis (Ine nobis coopetantibus infundantur. 

Diccs 1°. S. Aiigulhnus frequenter inculcat pai- 

vulosdici fidcles ptoptei fidcm I nonquidem pio- 

ptiam fed Alicnam ■, etgo nullam in illi; agnufcit {!• 

iem habitualcm : aliasdixifletinfjnies fidcles ap- 

peUati italifide hahiruali. Ita Epiftola i). L. i. 

lepeccat. raer. & icmifl". c. 19. & 17.Scrm.14.. 

le veibis Apoft.& L. ;. de libero arbitrioc.»). 

Re(p. ticgoconfequens: inhis quippe locisex- 

ludit folum i paivulis fandus Doiflor fidem pro- 

liam adualcm , non vcio habitualem , quam di' 

n^agnofcii Lib. i.dc pcccat. met. &rcm.c. 9« 

: ly.L.degtatia &hE>e[0 3rbitrioc. zi.&prx* 

nim L. ) . de peccat. mer. & remifl*. c. a. ubi fic 

auitui: SicHt ertrtetntmptrquot nnitfeimtiirjH-^^-i^^ 7», 

* DtBnpt.fmo. ^ 2 ^ Cu. tur. Cur vcrb farK^us Dod- 

nominc non defignavcrir, 1 

bilis rcddi potcft ratio , qu< 

quid amplius imporcct , cx 

quam nudam & quicfccncc 

promptitudincm , facilitacei 

cxpcditam motioncm ad ai 

tioncflcin parvulis: undc ci 

i nominc habitis abftinuir. 

Diccs )«• Parvuli adcptc 

dcicxcrccre non pofTunt^n 

formcntur; ad quid crgo hal 

fupponuntur pcrccpiffc in Ba 

Jam diximus ncccffariam 

/idclcsfinc& Dci fihi, nor 

cam quamdam impurationej 

que pcr folam pcccatorum 

aiiquid internum , fi^rmale , 

habitam infufum animx inl 

^Aum erumpatopporruno r< 
auirir 8^ Dripvi.itYi ^rkM-rZn^rM JD i B A ^ T I s M o. 95) 

taeque tam facil^ poffinc a fubjefto dimoven y habi- 
tus ver6 infufi funt qualicates Vtluti fopitx ac quief- 
centes , qux ut in adlom erumpant ^ indigent tum 
externis , tum internis auxiliis , unde perunum ac- 
tum concrarium expeliuntur. Ita fides y per hccKe* 
fims fpes, per defperationem; & charitas ^ per pec* 
catum mortale extinguuntur. 

De Saptifmo adHltorum. 

Circa fiaptifmum adultorum duo funt expen* 
denda. 

Primum , an aliquae requirantur in adultis prae* 
vix difpofitiones ad percipiendum Baptifmum , &c 
<)uaenam illx (int : ubi antiqua Catechumenatus 
Hi Aoria paucis retexenda erit# 

Secundum , an quilibet adultus , (lye fanus , (ive 
infirmus , furiofus , amens y mortuuSjaut vivus pro 
mortuis ^ baptifari poflit & debeat. 

An in adHltis prdvid ad BaptifinHmrequirantur 

• difpofitiones , & (jua. 

Difpoficiones in adulto requifitae, neceffarix funt 
vel ad veritatem feu valorem Sacramenti , vel ad 
frudum ejus percipiendum. Confenfus feu inteti- 
tio recipientis Bapcifmum omnino requiricur , ut 
vere feu valid^ percipiat Baptifmum , ficuc oftea* 
dimus inTra6batudeSacramentis in genere Qu« 4. 
An« 2* y{\c igitur quaeftio dumtaxat eft de difpofii* 
tionibus requifitis ad licit^ & cum frudlu perci- 
piendum Baptifmum. 

Graviter invehitur fanftus Bafilius Orati i )« 
de Baptifmo , adversus eos qui Baptifmum ad ex* 
tremam ufque fenedutem protrahebant , ciim in- 
finnicai pncnut , nec fatis rationis ac iibertaris anie» }54- De BAPTttMO» 

mo permicck uc refe debic^ difponac ac pccpaitb 
Qjiid expeSas , inquieb-iC, bcmficio febris hdftip^ 
ri , quanio nec faltitaria verba loqui ^ nnitemM* 
dire commoit foteris y morbocaput occupantesm 
manus in ccelum tollere , non in pedes erigi , nonff- 
nua adorandofleSlere, non commodi doceri , nonfecwi 
ac libere covfiteri ^ noncum Deopacifci ^ non abn* 
nuntiare inimico,forte nec fcite inter tnitiiindumftih* 
fe<fui y dubitantibus etiam prafentibus, num gratim 
femias , an fine fruUu qua agantur^ accipias% 

CONCLUtlO* 

Requiruncur in adulcis ad percipiendum cum frufta 
B.iptilmum , przvis dilponciones, nempe fides 
in Chriftum , dolor de peccacis , inchoacus Dd 
amor &c« 

Probacur i •• dc fidc. Tiim quia in Sctipcuriidi- 
citur nemincm poiTc judificari fine fidc Ronu )• 
V. 2 8 • Arbitramur juflipcari hominem per fi(kn. 
Hcbr, I T. V. 6. Sinefiie impoffibile eft placere De9. 
Tumquia AA. 8« v. )7« S. Philippus poftulanti 
Eunucho Bapiifmum his verbis» Ecce afua^ifiui 
frohibetmehaptifari} rcfpondcc: Si credis extef 
corde , licet. Tumdenique, quia idcirco Chriftttl 
Macch. 1 8 • V. 1 9 • jubec uc prius Apoftoli doceanry 
quam bapcifenCy Docete ^b^ptifantes. Unde Marci 
!!(• V. 1 5- ait : Quicrediderit & kaptifktusfuerit, 
falvHs erit ; quivero non crediderit , condemnabitMT. 

De pocnicentia pacec ex c^ u AA* v« j 8. ubi & 
Pccius piures baptifarurus > poftulac ut agancpa* 
nicentiam : Pcenitemiam , inquic , agite\ & bapti^ 
fetur unu^ijtiififHe vefirum. Unde & ii qui ad Joaa« 
ncm acccdcbanc uc bapciiarcntur ^ confifebamurpcf' 


Dl BAPTlfMO. i$] 

Mtdfiid^ in (ignum doloris & pGcnirentix ad quam 
Joannts Baptifmus cxcicabat* Hinc eft quod S« Ju- 
ftinus Dialogocum Tryphonc alTerac yB^iptifindfi^ P^SL C, 
lum fMrificarefotelipotnitemUm Mgentes^ 

Dc amore Dei pacec , tdm quia Scriptura decla* 
rac neminem jufticiam confequi > nifi Dcumamcc* . 
]• Joan. ^. V. 14. QHinm diligit , manct inmorte. 
i«Corinth. ulcimov» ti« Sitjnis ncn amat Domi^ 
nnm hfim Cbrifinm , anathema fit. Joelis !• ▼• iz. 
Convertimini adfne in t9to corde veflro. Tiim quia 
SS« Patres aifcrunc pGcnirentiam nuUam cfTe finc 
amore Dei faltcm iniuali 6c inchoato. Panitentiam 
certamfacit amor Dei & odium peccatij^it S. Augu • 
ftini) fed dc hoc argumento fufius & ex profefli^yubi 
de Sacramcnto Pasnitcntis > Deo afpirantc diiTere- 
inus« 

Sufficiac hic unum ConciUi Tridentini teftimo- 
liium cxc. 6. Self. 6« ubi rcquirit ad Baptifmum , 7 j^ r§me 
ut qui baptifandus eft , 6dem habcat, peccarorero^ 75<«l* 
(e in^cUigat , Deum timear , fibique propitium fore 
fpcrct, eum tanquam omnis juftiriz fontem dili- 
gere incipiat % odio ac dcteftatione peccatorum mo- 
veatur ad pGcnitemiam , quam anre B.iptifmuin agc« 
rcdebct: denique dum propor.it {urcipere Bapiif* 
mumy mchocr novam vitam &c fcrvct Dci mandata* 
Harum omnium difpofirionum xieceftitarcm addu« 
dis Scripturas tcftimoniis ibidem confirmat Conci* 
lium« ^ 

Ratiodcniquc fufFragatur , quia qui propriavo- 
luntatis motu a Dco averfus cft per at^ualia pec* 
caca, dcbet propria quoque voluncarc ad Dcum fefc 
convertcre« 

Nccefficaccm iliarum omnium difponrionum ad 
fiapcifhium fcmperagnovicEcclcfia^ qwe cocprx* 

Ziii >(!.C!:itccIiclibLis ac piobattonibus informabateos 
qiji .ui H.i|nil!num ifpirabam, {icuu conftat ex Hh 
iti>i!i vcttns ^scc[iiimen.i:U5. 

iltnVUl-l yETERJS CATECWJMmATVS. 

\ : cb:<ui (ic&titeviu. nr.n-jrii', nonnalUsin' 
i:cuoL;.i[i'inibus ac tclpon(iseainablolvemui> 

IJ^.j:ils itaque i •• quiJ lii OtcchumcnuA 

Ri.l['. jaxt.i viiTiuoiiimisgrrci, Caicchuinenum 
c,:iii cHc cLii niyfteri' fiJci vivx vocis minifterio 
cn-jur.iiii ,a'OT T» xarii;^»"'' > quodcft viva voct in* 
(liiiCLL'. Al:istiominibuseiiam appcllabantur, ncin' 
|v .ilimni, auclicntcs,novitioIi, catuli adbuc in- 
Itiiti.r iccciitis, dilcipuli, tyrones, candidaii fi- 
d.i, j;cnnsc!cttum &e. 

t<i«;vr.s i^.ananticiuafitCatechuincnatus in- 
ftiiutio. 

al+irmaiivc: jiiflltenim Chtiftiis Apofto- 
Db Baptxsuo* )57 

clcfia fleftebant > & fuper quibus genuflexfs prtces < 
& orationes pronuhriabantur. Hi propri^ dicunrur ^ • 
Gatechumeni i Sc iili imelliguntur > cum in Sinazi 
Diaconus edicebat aka voce , QHicHrnjHc Catechn^ 
meni difcedite. Nam priores cum echnicis iine fpe^ 
ciali edido peliebancur. 

Tertius gradus eftCompetentium feu Eledlomm^ 
qui fcilicec quadragefimaii taurum tempore, auc 
paul6 anrc ilnteco(len , erant in Ecclenis confpi* / 

cui ; Competcnces didli, tjHia , inquic I iidorus Hif- 
palenHs L. i* de Ecclefiafticis OfEciis c. xi« pojl pgg, iio» 
d§llrin4mfidei ^po/i continemiam vita^ad grdtidm ^•L x.G. 
Chrifli percipiendamfeflinant ; ideocjHe Conipetintfs 
MppellantHr , id eft ^ gratiam Chrifli petentes. Elefti 
moque dicebanrur, quia poft diligens examen exa* 
m Catechumenatus fegregabantur, 6c percipiendo 
Baprifmo idonei judicabantur* 

Simiiequid a Paganis obfervatum legimus erga 
cos quos fuis myfteriis iniciabanr. In facris^ inquit ^ 

Olympiodorus , pracedetant pHbliea purgationes ^ 
deinde has excipietant alia reconditiores j pofl has 
Mggregationes : tkm fe^HekantHr epoptia , id eflfa^ 
crornm omntum plena participatio. Solebant etiam 
nondum myfteriis iniciacos ab corum participatio« 
ncarcere: liincfolemne iftud, Procnlhinc ^ procnl 
itcprophani. 

Quacres 4^. quo ricu' Iniidcles inaugurabantuc 
Catechumeni audientes. 

Rcfp. ritu Hngulari eos fuifte inauguratos. i^« 
lilis cacholica fides exponebatur. t^. exigebatur ab 
illis vitz melioris propoficum. } ^«in illorum ora in- 
fufflabatur. ^^.fronscorum figno Crucismunieba* 
tur* 5 ^«manus eis cumoratione imponebantur. 6 *• 
fal cis deguftandum przbebatur. Conftant ifthzc 

Z iiij $5^ DbBaptismo; 

tiirniac^: S. Cire^oiio Magno iii luo Sacrunenu- 
1)0, triilo -i • C . :i>\mcnHmexP.'^AnofacicndKm. 
KeiciL >. Aii^^!illi>)us L. dc catechiranJis ludibut 
C3j). 4. C.uc.<:li<'ineii)3 dirum <.>liin fuiflc panem 
cj.ii.ini.iui lx'iicdic>uin,qui vocibatur panisCaie- 
cliiin.i:noiiim>& (juxdam erat corporis Chrifti li- 

Qii.tii.'$ f ". quih'ifnam documemisinfotmaren* 
tui C i'cchumeni propiie difti, & i qiAus i anTir» 
{corlim .1 niuli.iihiis. 

K\\y. I ''.Catcchumenos de Bdc Sc morihus fuilTe 
ii-ifuv.iiatos, juxta mandatum Chiifti Matth. i8> 
Ducn^b.ip ■' int !!.... fti"jjifcomniit(}uscnnq»evuoi- 
n ' ■ i v^'-i- . Profun Jiora tamcn fidei my iletia Cate- 
chu'i>cnis fccundi ordinis non fiii(rec>;pticata,fci 
Coi!i}icicnnlnisdumraxat , colligitur ex S. Cytillt) 
•-(f.it. Ilitct.fiilymitano. PraCatecUefi /mi\mi ^ fttcras & 
1 1 .th--jH.tn ia CittchumenHS , ntfjiic tamen pr^pojit^ 
Di BAfTxsMO. )59 

Quaetes 6*. an Cacechumeni folerent noraen 
Aium daie , uc infcriberentur eorum albo qui £ap- 
tifmum exoptabant. 

Refp. amrmativ^. Ita coUigimus ex Conc. IV. 
Catthaginenfi Can. 8 5 • Bamlfandi ^ inquir , nomin r. a. c%m$. 
fHHmdent,6c diu abflinentia vini 8c carnium, acf* ii*^.I>- 
martHs tmfofitione crcbra examinati , BaptifmHm 
pntipi/tnt^ Ex S« Auguflino L. de fide &c operibus , 
ubiinnuic bis nomen dari folitum fuilTe. i^. cumT.tf.^u^, 
quis fiebat Catechumenus. 1«. cum crat Compe* €J i7«. 
tens. 

Quxres 7 **• quaenam Competentibus myfleria ex- 
ponerentur^&qux laboriofa ab ipfis exigerentur 
opera. 

Refp* ad ptimum , altifiima fidei myfleria qua: in 
Sjmbolo continentur Competentibus expofita fuif* 
fCy cofque debuifle Symbolum memoriter fcire & ' 
iccitare. Colligirar ex Conciiio Laodiceno Can. 
4tf. Oportet eos ,^^Hi illHminantHr^fidem difcere^T» !• Cone. 
& ^Hinta hebdomddis feria Epifcopo renuntiare velt' ^S^i* ^* 
frejbyteris. Ex S. Auguftino Serm. i x 5 . de tempo- - 
le , nunc a 4 1 . in Append. Symbolnm , inquit^ qnod T. $• -'/- 
wbis tradithri fumus , fratres charijjimi ^ compre^l^ 't'l9S» 
henfio eft fidei noftraat^ueperfeiiio. Ex IfidoroL» * 
I. deEcciefiaflicisOfficiis cap. x7.De DominicJt^af. f t^. 
Palmarum. aic : Hoc autem die Symbolum Competen^^^^* *• ^« 
tibus traditur, propter confinem Dominica Pafcha 
folemnitatem 3 ut ^utajam ad Dei gratiam perci^ 
piendamfeftinant , fidem j efuam confiteantur^ agnofi 
cant. * 

Refp. ad fecnndum , Competentibus dura & la- 
boriofa pcenitentix opera injunfta fuiifc : publico 
fcilicet Ffdclium CGctuinudispedibus^tonfocapite, 
ciiicio coopcrtos fiftere fc prxfcntcs tenebantur -, i ■ 

)f O D 1 B^A P T I f M O* 

vino, carnibus, uxoiibus abftinere. Conftat a 
Conr« Carthaginenli IV.Can. S^.exTerculliano 

^* Mt. B, L. de Bapcifmo c. lO* Ingrejfuros BaptiJhiHm ^in* 
quit t oration'bus crebris , jejHniis , & gmicHUtio* 
mihHs & fervtgtliis or^re oportet , & CHmconfffioHO 
omniHm retro deliEt:rHm. Confe(Iio porro illa ifacn» 
mentalis non erar, ci^m ance B<ipcifmum nullum 
percipi poffit EccleiiaE Sacramentum. An vocalii 
ic fpecialis fuecit , an veio genecaiis tantum hzc 
confeflio , & quidem ab ip(is opeiibus laboriofis in* 
diftinfta y non immerico dubicacur : ipfe (iqiiidem 
M. TenuiU eodem loco zit nobts ejfe gratHUnlHm ^fi 
non pHblici confireamHr inicjttitHtes ant tHrpitHdines 
nofhras. Poft illa vero iaboriofa opera , capuc lavt^ 
bacur Compecencibus > nc forr^ , inquic S* Ifido- 
f^H* ••• ros L . 6. Qriginum c« 1 8 • obfervatione QHadragefr 

'*•*'• tnafordidatHm ad nnEHonem accederent. Dics auceill 
Paimarum quo folebac fieri ea capicis ablucio , l 
plebe Tocari folebac CafitiUvinm. 

Quzres 8 ^. an fierencfcrurinia ^ & quot^ut vira 
& morcs Compecencium probarencur« 

Re(p* fcrucinia celebrari folica fuiffe , & quidem 

'^f. 79*. numero fepcem# Qnarta ergo feria ^ inquit Ruper» 

^^* tus Abbas L* 4« de divinis Officiis cap. iS» novs 
Ecolefia celebrantnr initia, qua afpelUntHr Scnh 
tinia : Scrminia vero a fcrutando dicHntnr ^qaid 
ferfcrHtandnm erat in his ^ qni accedebant , ne qui 
radix amaritHdinis fubeffet , velnti fkit in Simom 
Mago. Illa fcrutinia appeilat S« Auguftinus exameH 

2Hod fiebat coram tota Ecclefia ^ ut fi quis de plebe 
aberet aliquid concra mores Compecenrium oppo- 
nendam , opponerec. Sepcem numero f uiflfe cotii* 
gimus ex Ordinc Romano« Ita tamen agendnm efi, 
inquic ^ nt a. frin%9 fcmtinio ^ ^Hod incipit tertii Di BAPTit MOt 34ii 

kikd$m4dM inQjtiulra^efims^HfqHe inSattatHmfknn 
Onm in vigiliJnPafcha^fcftemfcrHtima ejfe deheant^ 
fecHndumformdmfeptem donorHm SfiritHsfanHi^ 
In illis fcrutiniis appellabantur nomina Compccen* 
tium^ & co^am omnibus nftebanc (Cy uc depren 
hendi pofTet > fi quid eflfec conira eorum mores obn 
jiciendum. 

Quxres 9 «r.^uz fueric vecusDificipIina circa eos; 
qui ad Catechumenacum admi01in crimen aliquod 
labebancur» 

Refo.non unam fuiffe £cclefiarumDi(iciplinam« 
In HifpaniS , quinquennium pccnicentix impooe-r 
bacur Cacechumeno delacori. Ica Can. 7 ) • Conc. T. i. Com^ 
Elibcricani & Can. 45. ftamicur, ut qniCatechH^P^f^^^C^ 
menHs alitjHando fuit , & pcr infinita tempora nnf ^**^» ^ W« 
^nam ad Ecclcfiam accejfit ^ a Bapcifmo non ex« 
clud^rar in fine vicac. Ec Can. 6 8. ut Gacechumena ^^'M^^h 
qus per adulceriam cotibepic ^ &c concepcum neca-^ * 
vic, in fine bapcifecur. In Oriente Competences qui 

Srravicet deliqueranc,inftacionemCatechumenorum 
ccundi gradus ; Cacechumcni vero fecundi ordinis, 
ad Audienrium claflemremicrebancur \ Audiences 
Terp fi fe flagiciis obftrinxiflfcnc , ab ipfo E cc lefix li- 
mine pcUebancur , Sc canquam echnici habcbancur. 
Conftac cx Cohcilio Nicxno i. Can. 14. De Cate^ ^* *• ^f*^ 
ehHmenis , inquic , & qui Japfi , vifam efifanEla (^ '• * '• ' 
magna Synodo ^ Ht ii tribus tantum annis jindientes, 
foftta orent cnm Catechumenis. Conftac cciam cx '^* '• ^^'^i 
Conc. Neocaefarienfi Can. 5. f-»4t». 

Quxrcsio^. an Cacechumeni pras infirmicace 
& mortis perrculo ance explecum Cactchumenacus 
(Cfnpus bapcifaci , poftquam convaluiffenc » fuerint 
ad Catechumenatum ren\i(G. 

{lefp. negacivc y quia Ecdcfiae fcmpcr fuic pcr-* • ^t% Di Baftxcmo^ 

fu^^fum , per Biptirnuin omnem p^irus cutpam & 

J»Genam deleri &expungi \ adeoquebapcificosnul*' 
is posnis reipanerv* obnoxios pro reccatis ante Bap* 
tifmum per{>etratis. Unde Concilium Laodicenum 
Can. 47« nihil amplius ab ejulmodi bapcifnis po- 
/^.f.i/t^. ftulat, quamut (idemdifcant : Oponet , inquit, 
* • €05 €fui in morbo BjprifmHm accipiHnt , (J* deinU n* 

frrgHnt ^ fidem edifcere , & noffi ^noi di vino mnnefi 
digni hakitifUnt. At non ita judicatum fiiit de pec- 
catis Baptifmum fubfequentibus , utpotc graviori- 
bus : poenitentes enim qui publicx poDnitentiae lb« 
dium decurrentes fubito morbo correpti abfolurio- 
nem obtinebant , reddica fanitate adcum poeniten* 
ciac gradum remittebantur » in quo mocbus eosde- 
prehenderac. 

Quacres uhimo , quo temporis fpatio definitat 

cflet Carechumenatus» 

^ Refpt variam fuiffe Oifciph'nam. Initio EccleCx 

cum neceflitas pofturabar , & perfpedla erat.peteo- 

cis Baptifmum fides & voluntas , ftarim ci admini* 

ftrabarur Baptifmus , utconftat exemplo Cornetti 

Centurionis y 6c Eunuchi. Quin aHquando necel& 

tatc urgente Baptifmus ftatim conierebatur , & 

poftmodum inftru£lio fequebatur. Conftituta fub- 

inde Eccieiia & ip(i reddita pace^ConciliumNiOB- 

num 1. generale Can. i« ftatuit , ne ampKiis , uc 

fadum fuerat ^ exiguo tempore Catechumeni ifl 

ftatione remanerent j Conciliutn Ehberitanuni 

Can. 4 1. bietinium probationis prxfcribit \ Qe- 

mens Papa Epift. )• ( fi tamcn iUius eft ) fex men* 

fes determinat ; Synodus A(rathen(is Judaros pec 

oftomenfes vuh probari, cap.^^.VulgoinOriente 

& Occidente tempus Catechumenatus quadraginu 

fuitdierum, mconftatex 5« Hieronymo Epiftoia Di Baftismo* ^ty 

ad Paniinachium , fandlo Cyrillo Hierofolymitano 
Catechen i • iryftagogica , S. Auguftino Serm.i}» 
ad Neophytos y Siiicio S. Poncifice Epift. ad Hy 
meuun) Epifcbpum Tarraconenfem cap. i. Poftea 
tamen tempus illud ad dcccm ic oSto dies contrac* 
nim fuic , cum feria quarta hebJomad« quattx 
Quadragenmar Catechilmus foieiet inchoari» lu 
colligitur cx Amalario L. de Ecclefiafticis Officiis 
c. S. Yvoiie Carnotenfi Sermone de Sacramento 
Neophytorum , Ruperro Abbate L. 4« de Divinis 
Ofiiciisc. 1 8. HugonH Vidorino L. de Sacramen* 
tisc. 17« Qui vero in Pentecofte baptifabantur , 
totidcm dicbus ante pra:parabanturad Baptifmum» 
H«c fatis Cwz de Hiftoria Catechumenatus : qui 
plura fcire volucrit , icgat eruditum Opus Vice^ 
co>i itis Dodoris Collegii Ambroiiani L« !• de an- 
tiquis Baptifmi riribus. 

jtn cjHilibtt adHltHs,fivefanus,five infinnuSjamns^ 
p^riofiis, mortHHs , vel vivHSpr$ m$rtHO , fojfit & 
debeat baptifur/. 

Quacres i"*. an quilibet adultus cujufcumque na- 
donis Cit y fexus vel a^ratis» fir baptifandus. 

Refp. I ^. aflirmarivi , modo adfint prxrequifitx 
cenditiones. Ratio eft , quiainChrifto Jefuom- 
nes parc? funt, QHicHmejHe in Chrifio baftifati efiis, 
ait ApoftuiusGalat. j.v. i7.&i8« ChriJlHm in^ 
dHiflis. Nan eflJn-iaHSy necjHe GracHS\ non eflfervHs, 
meifHe Itber j mn efl mafculHs , neqne femina. Om- 
ms enim vos Hnnm tflis in Chrijlo Jefn. Hinc cft 
quod Chriftus indiftindim juftedc omnes gentes 
£apti(ari. 

Rcfp. x^.ncminem unquam etiam Gentilem i 
B<^puihio ccf alfuin fuiffe » C\ iUum in infirmicatc )^4 t)£ & A t» r 1 s M bC 

pecer^t ^ auc aliquandopetiifTe conftarec , ecfiid- 

cec Cacechumenos anceanQivfuiffecadrciipcus.Pi* 

co fi Bapcifnwm pecerec s non pecenci enim nec de- 

fidocanti darinon folebac Bapcifmus , fed pecenci 

nufquam negacus. CoUigitur i ^* ex Concilis L 

T. X C4me. Arelatenfi Can* ۥ De his tjiii in infirmitate crt' 

f^ 14*7. dere volunt , inquit , placuit his dcberc mdnm 

B. iwponi ^ id eft ) ConBrmatibnis Sacramencum con- 

cedi ; quanc6 magis Baptifmi , fine qho nuUum 

ahud conferri potcft Sacran|entumf Coiligicur !'• 

ex Concilio ElibericaQo Gam i^yGentUes , in- 

^^7.97f.quic , fiin infinnitate defideraverintfikimanumim- 

poni , fifuerit eofum exalitjua parte vita honefta» 

flacuit eis manum imponi & fieri Chriftianos j fup- 

ple perfecStos per Confirmacionem , de qua hic 

agicur. Si autem Sacramentum hoc Patres iliioon 

oencganc Gencilibus illud defiderancibus ^ quaQti 

iuinusBapci(h|um?Colligitur ^ ^.ex Siricio EpiAii» 

ad Hy merium Tarraconenfcm c* i» ubi dc loqoi* 

T. %. comci tur : Qjiicumque etiam in difcrimen naufragUjhifli^ 

tj^* ^^^^' litaiisincurfum , cbfidiomsamhiguum , velcujufli' 

•• bet corpQf^lis agritudinis defperationem inciderint, 

drfibi unico creduUtatis auxilio popofierintfubw 

niri , eodem ^ ejuo pofcurtt ^ momento temporis expt" 

tita regenerationis pramia confetjHantur. 

Quxres 1 ^« an Cacechumenis in periculo moc- 
tis confticutis & obmucefcencibus ^ Baptifmus ali* 
quando aegacus fueric. 

Refp. negatum nunquam fuifle » etfi eam prs 
morbi violencia non poGSnc poftulare : ipfa fiqui* 
dem Caccchumcni condicio quacdam eft concinoa 
Baptifmi poftulatio. 
i^4r« A|« Probatur i*. ex S» CyprianoEpift» la. ubi aic : 
Si efuifuerintpcriculo pravcnti , & in exitH Confii^ 
tuti , vigilantia vefira non dcfit. x^» Ex Conciliis Carchaginenfi III* an. 397« 
Can. ) 4» ubi aic : Vt djrmdntes , fipcr fe refpon^ '^^ *• ^**^ 
derenonPoffknt ^ cnm volnmatis eornm tefiimoniHm^* "^** 
bi fuijHi funt periculo proprio dixerifit , hapti^ 
fentur. Ex Carthagincnu IV. an. \^%. Can. 7 ^ • /i. ^, u^^ . 
ubi idem ftacuitur. £x Arauficano I. an. 442* A. 
Can. 11» Subito obmutefcens ^ inqmt^ proutfidtusT^^^ c§u€t 
ejus efi, haptifari aut pcenitentiam accipere potefi ^f^^J 144^1 
Jivoluntatis , aut praterita teftimonium aliorum ver- *. 
Hs habet , aut prafentis infuo nutu. 

)•• Ex SS. Pacribus. Cypriano Epift. ii. & f** *''*'• 
54« Bafilioin ExhorcationeadBaptifinun:j,Chry-^ •.'•" ^ 
foftomoCacechenadilluminandos, GregorioNa- ' ^' ' 
zianzeno Oratione 40. AuguftinoLib«i. deadul- 
cerinis conjugiis , ubi praxim hanc Ecclenjtdifert^ 
confirmac. Sic loquiturcap« xC.Catechumenis er^T £ * ^a. 
g9 tn hufus vita ultmo conjtttutts ^ JimorbofeH cafu C. 
Mli^HoJic opprefjifunt ^ ut quamvis adhuc vivant , 
ferere Jibi tamen Baptifmum , vel ad interrogata 
nfpondere nonpojfint ^ projit eis cjuodeorum in Jid$ 
ehrifiiana /amnotavoluntasefi , uteo modo bapti" 
fentur, quomodo baptifantur infantes , quorum w- 
luntas nulla adhiic patuit. Imb ibid. contendic S. 
Dodor y Carechumcnis qui ad excremum ufquc 
ibiritum in crimine vixcrunc^ Ji tamen ^ inquic, 
defferatijacuerim ^ Baptifmum dandom eflc: Quis 
gnim , inquic , fcJt utrumfortajfts adulterina camis 
illecebra ufque ad Baptifmum fiatuerant detineri ? 
Acque communcm ibid. occupani obje<%ionem , 
fcilicec moribundos fortafte noUe bapci£|p , rcf- 
pondcc, nonfolum incrediblle ijfe^nec injinevita ^nj ■. 
hujus b^ptifari Catechumenum velle ; verum etiam * 
Jivoluntas ejus incerta efi , Tnulto fatius ejfe nolenti * 

dsre, qukm volcminegare ^ nbi vclitan noUtjfic ^66 D 1 B A p T f 8 M o; 

n$naff4rit» utt^mencndihiliHs fit , eum , fi fof^ 
fet , vilU fe fotius diElurnm ed Saammcntd fsrci- 
fere , fine ^uihusjdm credidit nonfe ofortere de cor- 
fore f.v/>^.'ObfcEvatibid. S. Doclor, nonnuUos, 
quos damnate profua modcftia non audec , in op- 
pontam abire (entenriam & praxim* 

Idem qnoque docer Auguftini difcipulus Ful* 
gentius in Refponfiane ad Ferrandum Diaconum 
P^* i»4- Epift. 1 1« cap. I o. Proinde ^ inquit , firmijpme te* 
nendd eft ilU Cdnonum fentcntid patemorum , ^m 
infirmosjuiet , fi fro fe refpondere non valeant^ fed 
eorum volumati teftimonium fuivericulo frofrio di* 
xerint ^ baftifari. Rationem addit : Vidtrunt enim 
SS» Patres , ream non ejfc voluntatem qua imfedita 
cognofcitur, nonmutata. 

Quasres j^. utrdm Encrgumeni » amentcs» fu* 
rio(i , Hnt baptifandi. 

, Refp. ejufmodi homines ^ (i fani funt y baptifan- 
dos non eiTe^nin iucida qusdam habeanc intervalli^ 
quibus fui compotes fafti agnofcanc qoid pecci* 
pianc : (i vero iunt infirmi , & anrea Bapciiaiam 
poftulaverinr » conferri illis debet. Ita coiligimiis < 
T«).CMr.exConcilio Arau(IcanoI»Can. 15. Energumtnis, 
Mtm x4Jo.inquic, Catechumenis ^ quantum vel necejjpias exe» 
' gerit , vel opponunitas fermiferit , de Baftifmate 

1M» A. confulendum. Bt Can. 13* jlmentibus ^uacumjne 
funt fietatis conferendajunt. Ex Concilio Eiibeci* 
Tm I. C«»r. f^no Can. J7. Eos tjuiab immundis fpiritibms ve» 
f , 974. ■• xamur, fi infine mortisfuerint conflituti , baftifari 
flacet. Idem coUigimus ex Innocentio IIL Cap* 
DeentMl f Majores.De Baptijmo & ejus effeElu. Dormiemes, 
I \%7. ».$0 inquir , dr amentes , (ipriufyuamamentiamincurres^ 
renr aut dorrnircnt , in contrHdiSHane ferfijierint , 
cfUia in cts intelligiturcontradiUionis frofofitHmfer' 

durare Wmin ,'ttji fiurint (icimmerji , charnHermnenfHf- 
^ifimt Sdcntmenti': fecus aktem Jipriiu CAtechnmt- ' 
'rri extiiifehr, & ha^Hifent propofititm haptifandi i 
'mdetMles in necrjfitatis articnh tonfutvit EccUfitt 
%tiptifitref £xcipieti(ti camen fum ii qui abinfantii 
Wnentes fu£re , qui vclut infaitcs haberi dcbcnt ^ 
'&<ptDinilc bxpiifandi. 

Vpjeres 4», anmotmi fimbaptiiandi > Tel vin 
i^niomiisi 

^ReCp. negaciv^. Ercorein iianc Cataphtygibuk 
faibuit Philaftcius } Marcionitis, ChFyroftomnk 
Honf. 40. fn caput i'j. primc ad Cocinth. CetiD- 
khianis. Epiplianiushxcdl 18. n. iir. (juatinvis ih, 
noc iltetum errore Veteces fileani, ut Iccnxus , 
Juftinai , Glemens Aiexandiinus , & TeitulUa- 
fiuft . . , 

Ratio re(ponIionis eft , qiiia tnottui fiint extrft 
Vi« ftatum , adeoque nullius Sacramenti perci- 
pietidicapacej: vivi autem, etfipromoniusbrait 
poffinc, aclaboriofa panftcntizopciaproillis fii- 
* ftinecc , eocumtamenlocobapiirarinon pofTunt,* 
'quia Baptifmus foli ptodelTe poteft fufcipienii ; d 
,Vec6 qui illum non rccepit , cdm pcccatum otigi- 
JBaie.dimilTDm noti fuerit , & omnino fic ab Ecde^ 
ifia tlienus ^ nec Baptirmus, nec alia f idelium fuf- 
feagia pcofunt. . 

Quidcrgo , inquies, iibi vulc S. Paalus pcin» 
COcinth. 15. V. ay.cumait: jilio^Mi ^mdfkcieM$ 
'mm baptiptntur fro mortms -, fi m»ino vtortui no9 
VefurgHm I Ht ijHid & baptifantHrfro illis i 

Refp. ib bujiis loci cxpontione mulcum deftl- 

iiirelncecptetes, quotum novem imerpietationct 

ttdducitEftiusinhunclocum. Suntqui, baptifan- 

tur, e6.1oci intecprecantui t A^iffntn^r. Sunt ^ul 

Dt i4ftifm. A t vcrum Baptifmum incelligunr , 8c voluntbaptilatl 
pro monuis> idcmcfTe ac baptirari mecu mottii^ 
ku propcer morccm inftantem , <]uod Clinicis fo« 
lemne crat s ex quo S. Paulus argumentum colli- 
git pro demonftranda veritate futarae Refiirreftio» 
nis : n enim proptcr mortem quis baptifatur , ui 
iibi mortuoben^ (it \ crgo poft mortcm boroo v» 
liorifuiparteruperftes eft , & camcm quam mo- 
riendo exuit » refurgcndo rerumet ; crgo fututa eft 
corporum refurrC(^ilo : quod unum demonftrao- 
4um fufccpcrat Apoftolus. 

QJ3 ^ S T I O Q^U A R T iu 

De efftBihtts SaftifinL 

MUlta hic quxrit S. Thomas , qux ad dod 
generatim capita revocari poiTunr , in qui^ 
bus omnis Baptifmi cfFcdus continetur : nempead 
gratiam fandiiificantcm , & ad charaAcrem pct 
Baptifmum produ^um. Supra jam oftendimiif, 
Baptifmum produccrc in infantibus iidem ac gra-* 
tiam fandihcanrem habitualem \ hlc itaque gcnc^ 
ratim dc utroque Bapcifmi cftcdlu duobus fcquenti'^ 
bus Articulis diirercmus* Di Bavtismo* ^fy 

ad Pammachium , fandio Cyrillo Hierofolymicano 
Catechefl i • iryftagogica , S.Auguftino Serm.i). 
ad Neophytos , Siricio S. Poniihce Epift. ad Hy- 
mciium Epifcbpum Tarraconenfcm cap. i. Poftca 
tamen tempus illud ad decem ic odo dies conctac* 
cum fuic , cum feria quarca hebdomadae quatcx 
Quadragefim» Cacechifmus foleiec inchoari. lu 
colhgiturex AmalarioL.de Ecclcfiafticis Officiit 
c. S. Yvoiie Carnotenfi Sermone de Sacramento 
Neophycorum, Rupcrto Abbace L.4. de Divinis 
Officjis c. 1 8. Hugont Vidorino L. dc Sacramcn* 
dsc. 17, Qui vero in Pencecofte bapcifabancur ^ 
tocidem dicbus ante prxpdrabancurad Bapcifmum. 
Harc facis (int dc Hiftoria Catcchumcnacus : qui 
plura fcire volueric , lcgac eruditum Opus Vicc* 
coi itis DoAoris Coliegii Ambroiiani L. 1. dc an- 
tiquis Bapcifmi ricibus. 

jin (jHilibtt adultus^five fanus^five infimus^mns, 
ptriofiis, mortHHs , vel vivHSpr9 m$rtHO , fojfit & 
debeat baptifiri. 

Quarrcs i"*. an quilibet adulcus cujufcumquc na- 
donis (it , fexus vel arratis» (ic bapcifandus. 

Refp. I **. affirmativi , modo adfinc prxrcquificas 
cenditioncs. Ratio eft , quia in Chrifto Jefuom- 
nes parcs func. Quicum^ue in Chriflo baftifati efiis^ 
aic Apoftv>lus Galac. j. v. 17. & i8. Chriflum in^ 
dniflis. Mon eflJuUus^ ne^ue Gracm\ non eflfervus, 
nesfus liber ; non efi mafculus , ne^ue femina. Om- 
nes enim vos unum efiis in Chriflo Jefn. Hinc cft 
qubd Chriftus indiftin(2im juflenc omncs gcntes 
fcapcifari. 

Rcfp. x^.ncmincm unquam ctiam Gencilcm i, 
^apcifmo cep aUum fuiflc 1 (i iUum in infirmicacc ^7^ D ■ B A P T I S M C« 

ils^uosLeoX. ciamnavic, poji Bdftifmum uiid^ 
nnuncnsfeccatum^ eft PdHlum & GhriJIitmfiml 
toncHlcan. 

mfrX^^ufc. Calfinus ih Ancidoto Conc. Trid« Setf. 5. iV#« 
Bd$t. Ge- qni fer BaptifinHm , inquit ^fiatim Hft0 die ixiin^ 
'^- ^^^* gHitHrfeecatim \ fei qma dileiur inatHs ^ imfme^ 
'•**^' tienerfHllHmefi. 

Quancum ad feeun ^um , Jfovinianus exifttmi* 
vit ica radicicus eveli] peccacum per Bapci(tiium ^ ot 
tiunquim poflic rcpuliiilare^ adcoque itgirim^ bap* 
tiTacUm peccare non poflir. 

Novaroits fuperioris faeculi iftos quinqtte fefiec^ 
tus Baprifmoafhngunc t i ^» qu6d baptifacus dam* 
nari non poffic , cciamii velic , ni(i nolit crederet 
i^.qu6d BaptKmus iiberer ab obedientia diviiut 
legis. )^. qu6d liberet ab obfervandis iegibus htt** 
m^nis. 4^.qu6d iiberer abomnibus votis. j^.qo&d 
^ola memoria Bapcifmi juftificer a peccatts qns 
fiunt poft Baptifma. Huic quincuplici erroritoct* 
dem' Canones dppQtiic Conc. Trid. Sd£. ?• df 
fiapcifmo» tiempe Canonem ^* 7« S« 9* & to« 
Non eft hujus loci eos omnrs errotes & ex{>endece 
&:refellere : legacur fiellarminusL* !• de Baptifbo 
^. II t & fcquentibuS. 

PHIMA Co«NCtUS|C>. 

8apti(mus confcrt graciam fncerioreiD ranftificail* 
rem , p er quam bapcifatus renafcitur » regene* 
ratur » innovacur , fit l)ei fiiius » Chrifti mem*^ 
brum\ unius cum eo fpiricus , vitae ctenue comr 
pos&c* 

Probantur hi Baptifmi eflfedus ex Scripturi* 
l^imx ad Corinch. S.y.iu Ablnti ifiis ,fa^ 
tilficati efiis ^ jiffiificati efiTts. D B B A )^ T 1 • M O» %6$ 

1*. Ex Conciliis Catthaginenfi IIt« am 397« 
Can. ) 4« ubi aic : Vt djrrotMnus ^ fipcr fe reffoH^ "^' *• ^**^ 
dere Honpoffknt , cnm volnntatis eorum tefiimoniHm jj ' ' ' ^** 
A/ ^HijHi funt fericHlo VroVrio dixeriht j bdpsi-^ 
fentur. Ex Cartnagincnu IV» an» j^S. Can. 7tf»/i, »^ii^^, 
ubi idem ftatuituc. Ex Arauficano I. an. 442. A. 
Can. 1 %. Snbito obmutefcens , inquic> proutfiatHS t, • c§Htg 
eJHs eft^ baptifan aut poenitentiam accipere potefi ^fagj 144^1 
fivoluntatis « aut praterita tefiimonium aliorHm ver- ■• 
Hshabet y autprafentisinfito nutH. 

j©. Ex SS. Patribus. Cypriano Epift. ii. & f^'' ¥«^ 
54. Bafiiioin ExhortationeadBaptifmum,Chry-^ v'^ ^ 
foftomoCatechefiadilluminandos, GregorioNt- **'**' * 
zianzeno Oratione 40. AuguftinoLib.i. deadul« 
terinis conjugiis , ubi praxim hanc Ecclensedifertfe 
Confirmat. Sicioquiturcap. i6,Catechumenis ^'"-T.^./.^at» 
g0 inhujusvita ultimo conftitmis ^ fimorbofeH cafn C. 
dliqHofic opprefiifunt ^ ut quamvis adhuc vivant , 
pttere fibi tamen Baptifmum , vel ad interrogata 
refpondere non pojfmt ^ profit eis quod eorum in fid$ 
shriftiana jamnotavoluntaseft , uteo modo bapti" 
fentur^ quomodo baptifantur infantes , quorHm w- 
iHntasmdU adhuc patuit. Imh ibid. contendit S. 
Dodor , Catechumenis qui ad extremum ufquc 
fpiritum in crimine vixerunt^ fi tamen ^ inquit, 
defferatijacucrint , Baptifmum dandom cffe: Q^is 
€nim , inquit , fcit utrum fonajjis adulterina camis 
illecebra ufcjue ad Bapti/mHm fiatuerant detineri ? 
Atque communem ibid. occupant obje<5tionem , 
fcilicet moribundos fortaffe nolie baptiGui , rcf- 
pondet, non folltm incrediblle iffe^nec infinevit€ ^r*» », 
hnjus baptirari Catechumenum velle ; veriim etiam * 
Jivoluntas ejus incerta efl, nrnlto fatiHs ejfe nolenti 
4are, qusm volentinegare ^ nbi vclitan noUtjfic )£u Dl B&PTISMO. 

t.9n appAret , Ht t-tmen cyriihUiw. fn , eam , fi ftf- 
jli . vi:'lt fe pafius dillumm ed S^iCM^aJHrA f:rci- 
fcii . f,i.- .juiliH^ jA-n cniidit nan fi oporren Ae cv 
po.r :■>-■•-.•. OWcrvacibid. S. Do^tor, noiinutlos, 
(]i<.'.s JtnMUicprofuanioJcfliS iionaudci, iii «p- 
pij!ir,i.ii ,iMrcrcnienriam& pnxis». 

lLii.Mi (j.io-iae d-icci Aii;;ullini dircipulus Ful- 
gcnriits in Rcipaniijnc a.l Fcciandain Diaconum 
• Epill. 1 i c.ip. ic Praitiie , inqiilt , jfnn/(/»me «• 
»^«1^.1 tfl dU Car.onum fcntcy.ti.t p.tterfierum , ^m 
infrmosJHht , fpivfsnfpnndere no» vtleAnt , fd 
eonm volmtMi tcjiimort-um fuipericalo proprit di' 
.verinr , hjptiftri, Rationem ad Jit : Viderum enim 
SS. r.itres , ream non effe voiuutMem y«< i'Gprditt 
to^fitifcitKr , nonmntata. 

Qiixiis j°, urrum Energumcni , amences^ fu- 
ri^ !i , lint bapnfandi. 

\\J.\y. ciu(niodi homincs , fi fani func , baptifjn* 
_ bi%A%*i8M6: Ysf 

WM&t, 'itjt fHerirtt (tc immerfi , eharaUerim ntnfHf. 
^ifimt Sacramnti': fecUs aHtem fipriHs Cntechunf ' 
hri extitiffehr, & halfHifent propofitmn baftifandi t 
'mdetdlei in necejfuatis nrticnh eonfnevit EccleJtA 
9Mptifdre^ Excipietidi tainen fuAt ji qui abinfantil 
teicDtcs fucre , qui vclut itifatites habcti dcbent , 
'&-DiDinde baptifandi. 

• \^re5 4*.aninomiilintt)aptk'attdi^ fei Tiri 
i^inomus} 

- ..Refp, negatiV^. Errdiem hunc Cataphrygibuk 
Vnbuit Philadcius ; Marcionitis, Chiyrollonnil 
rlom. 40. in caput ij. primx ad Coiinth. Cetin- 
khiaois. E-pipbaniushxceflaS. n. ii^. quamvis d& 
lioc iltorum eciote Veteces Hlcant , ut Iteoxus , 
Jaftmus , Glemens Alexandrinus , Sc TenuUia* 

RaifoierpDnfioniseft, qtiia inotTui funt exaa. 
Vix ftacum , adeoque nulHuE Saccaaienti peici- 
jpiendi capaccj : viviauiem, etiiptomonuisioia^ 
jpDffint , ac Uboiiofa picniientia; opcra pro illis fu> 
ffioecc , eorumtamenlocobaptifarinon poffunt^ 
'quia Baptifmus foli piodcfTc poteft fufcipicmt ; et 
^Veroquiillum nontecepic, cdm peccatum oti«* 
hale.dimi0tim non fucrit , & omnino lic ab Eccle- 
ifijlttlienusi nec Baptifmus, nec aliafideliumfuf* 
Ifbigia piofunt. . . ,■ . . 

Quidergo , fnqutes, ftbiVultS. Paalus prims 
CDrimh. 15. V. ij.cumait: Miotjui tjHidfMcieni 
'muihaftifitmttr pro mortuitiji omnino mnut wff 
WfnrgHnt i Ht efhid & bapifanturfn Htii ? 

Refp. ib hujus loci expotitione multum ilefu- 

Uare Interpreies , quoium novcm imerpietatioDet 

Bdducit Eftiusinhbnclocum. Suntqui, hajnifan' 

tMr, e^loci inte^tctaDHix , api^unnir. Sum c^ut 

jPf Sdftifm. A i fiierint ^ inquit » peccatd wfim ut coccinmn , ^mmJ^ 
nix dcalhdlwmHr 'y& fifiierim rHb]C^\qH^fi,Vjt^ 
Ihs , velut Imo, alhi erum» 

Probamr.ii^.ex SS« Patribus. Ex infinids.pror. 
pemodum qua: adduci poi&nc ce(Umoniis , espreC{ 
fiora nonnuUa religcmus* 
^^l» 114 • ^^ TeccuUiano L* de Bapci&no. c.^ 1 • Felix , inr. 
quit. , SdcrameutHm a<jHd noflrs , ^hm, AldHti deli*, 
HispriliindccecUdris ^ invitam dtemMm UteramHr.^ 
iiid. B. £c poftea :. QHid ergp }Nonne mirMndHm , & Ltva^, 
Ti^w^^if, cro dilHt mpnemi Eccap»4,. Sftritui, inquic»yii« 
5. Jiervenit d^ Coelis^ ^ acjHis fupereft fanllificanseas, 

de femetipro,& itafanBifuf'ata vimfanSHficandi conh 
^dj.txiS. y^iynm, Ec cap» 5. Exempto reatn , eximitHf &, 
IP. poena. lfareftitHi(HrhQmoIXeo,adfimilitHdinemefMS. 

qHirctroAd imaginem DeifkerAt. 
ExS. Clemente Alexandrino L» t« Pardagc^* 

?<?• ^%t ^- ^* ^* ^'^^fi^P^.^^Ji^j in(\\iit:^v9catHrhocopHs:gra: 
tia , illuminafio. , perfeilHm, & lavAcrum. LavOf, 
crum {jHidem ^ per id ^nod peccata ak/hrgimns :.(7«r 
tia aHtem^cfnaremittHntHrpoerta tjHa peccatisdekeH''^ 
tun IllHminatio aut^m , percfuam fan3am, illam &* 
falHtarcm Incem imuernHr \ hoc efl , percjHam idt/nUi 
eft divinum perfpicimns : Perfe^um a^tqn McimHS,» 
cui nihil deeft. 
1; i./.f 5 X ^^ S* Gregorio Kazianzeno Orac* 40» D^nnm»^ 
i;, * inquic , voramns gratiam , Baptifmnm , nnSionem» 
illH^minationem , incorrnptionis indiementHm » ^g^ 
neratiqnis Uvacmm y figillHm, acdemfue.excelleih. 
tijfimo ^Hovii nomir^e. appellamns. Ac poftquam, 
uniurcujufque nominis racippem oeddidic , (iccQO 
jtJ/V. ^,i;^i^ cludic : Hac Baptifyni gratia & facHltas eft, neH 
4 Qriem terrarHm ^ Ht olim , acfnis obrnens ,fed nniiif 

CMJHftjHO hominis peccatnm pHrgans j eafqne obftnh. ARTICULUS PRIMUS. 

S^n BMptifinffs gratiatn fan^ificantem , & flenam 2 
■■' tum ^Hoad cHlpam ^ tkm qnoadpitnam ^ fcccsto^ 
f^Hm remijfioncm conferat. 

E n H o k B t. 

Cfrca tfFedus Bapcifmi erranint Hnetki pd^ 
defeftum & per exceiTumipf imi veros cfFedul 
iBapcifmo clenegarunc y alii jfalfos affimcerunt. 

Quancihti ad prinmm y nonnuili Origeniftx i 
tefte Proclo Orig^nift& , apudS. Epiplianium fas« 
Irefi tf 4. docuerunt peccaca fopiri & tiegi , non ve-^ 
feib radic|[t^ tolli per Baptifmum. 

MafTaliani dixere Bapcifma fufciprentibus hifail 
brodelfe. Ita refert Theodoretus Lib« 4. fasreticv 
fabul^i 

Nonnulli ctare S/Grc^rii Magiii idem cett^ 
Ifuece 9 ficut colligitur j^ L« 9« Epift. )^9* nund 
LiK 1 1 . Epjft. 4 5* ubi ait mukos accufatos (uilTe^ 

5[u6d dicerent Baptifma peccata penitus non au^ 
crre. 

Pelagiahi ntgahtes origihale peccitnm^ confe^ 
iquencer negabantillud per Bapcifmum toUi : im^ 
Calumniabantur Cachoiicos , quafi docdrent Bap^ 
tifmum non confecre induigentiam omniutn pecca^ 
torum , nec auferre crimina ^ fed radere. Cailum»; 
niam refellit S. Auguftinus L* !• cohtra duas Epi« 
ftoIasPeiagianorumc. i)* 

Movatores Lucherani aiunt quidem pec^ata pefi 
fiapcifmum non imputati , (ed neglnt ea veri tolli 
^dclcri* InpHcro^ in<^iUctutherusaniculoi«tx f'i4,tMft^ 

Aaij ^)$i.Bi T,io.^>;.iniflIoncc. i&. Si , inquic , cominni p^ Biftil^ 
• mumfiqnaturex hac vitk emigratio ^ mn erit #«• 

nino (juodobnoxiHm hominem tentdt ^ filntis omh 
tus qnA tenebjint. 

Deniquc cx Innocentio 111« Elucidatione in 
opir. Zpfif, quarcum Pfalmum PGcnitcntialem* Sciendmefi». 
Bdit. CoUn. inquit , quodfiies Chrifli ijMJftftificae mpitm , rf- 
if rr '' '^^''^ mtmdatkctilpa^ fednonfemperdi pmMipetnk. 
^ * SacramentHm vero Baptifmi j fidignt ftmdeur , li* 
berat omnino a culpa Pariter& itpceni. 

Tam certa & conftans iuit Iistc apud Vctcrcs fi- 
' dcs , ut baf tifatis nuila imponcrcnc opcra laborio- 
fa & fatisfa^oria. Ita coiligimus cx S« Clemcme 
L. %• Conftitutionum c. 4 1« S* BaiUio 10 Exhor^ 
tatione ad Baptifmum. & Ambrofio capite ultima 
L. de Elia & jcjunio. S. Chryfoftomo Hom. i.ad 
baptifandos, & cx S. Grcgorio Naarfanzcno m^ 
''• 1«^ ^S7l Oratione 4 o. ubi fic loquitur : Ec^uando tamho 
^ laborisfnfc^eperis , (jnanttim ^thiopnm Regina &c^ 

Et ecce plttfjuam Salomon hic &c. Hoc argumcnp 
tO|adversus cos quiBaptifmumdifferujit,,amplifi^ 
Ihti. cato^ ficcolligit: Chn atttem tibi nec labore idh ». 
nec operitdla fttfcepta ^ reiexpetits compotemfen 
liceat , fjUA tandem flultitia efl , dontm in alini 
tempttsrejiceret Sitientes venitead aquas , hofta* 
tHr Ifaias Vv. O ingentem benignitatis celeriti* 
tem l Ofacilem contrahendi rationem l Hoc bznieu 
fola voluntate venale tihi proponitnr \ cupiditatem 
ipfamDeus ingentis pretit loco habet. Sitit fitiri^ 
bibere cHpientibus potHm prsbet ; ctm ak eo bent^ 
\ ciumpetitHr ^ beneficio afficittir. • 

(Probatut deniquc ex Conciliis Floremiiio Sc 
Tridentino. 
T. iji cene^ Florcntinum in Dccrctp Eugcnii, ait moriemcs AdTitum j. v. 5. SaIvos nos fecit ^Uvacrinni . 
H^generdtionis & renovdtioms SpiritnifanEti^ 

Joan» 5* ▼•5* Niji qnisrenatHS fuerit ex atftii 
C^ SpiritH fanBo , non poteft introire tn Regnum 
Dei. Gu|us novx nadvicari&.iationem expone^i 
Ghriftus, ait : Non mireris {jma dtxi r Oportet vos 
wafci denuo, QuodifatHm efi ex carne , caro eft\ ejHod 
natitm efl exfpiritn , fpiritus efl, Undc b«pcifati>di« 
cuncur inftntibus mod6 genicis fimiles , ob vitae^ 
feilicec novica^em & intetiocem mutacionem. Sicnt 
medo geniti infantes ^ rationahile fine dolo lac con^ 
CHpifiite^ ioquicS» Pecrus^cimx Epiftolx cap. 2«. 

Gatati ^. V. i6. Omnesfilii Dei eftis. ..ChriftHn^ 
mdHiftis, 

Rom» 8» V. 17« S^iaHtemfiln & baredis j him'^ 
dis ifHidem Dei , coharedes antem Chrifti. 

Rom.tf. Vt )•& 4« QMicHmcfHe kaptifati fMmm 
in Chrifto Ufn^^ in morti ipfiks taptifatifnmHs. Con^ 
fepHltienimfHmHS cHmilloper RaptifmHm in mor^. 
tem \ Ht ^Homodo ChriflHsfurrexit a mortnis perglo m 
riam Patris , ita & nos in novitoie vitarombHlemml 

Ephei. 4* V* iA SolUciti ^ iaquic Apoftoius »^ * 

fervare Hnitatem JfpiritAs in vinenlo pacis. Xfnnm 
corpHs & unns fpiritHS , fkutvocatieftitin imafpa 
wcationisveftra^ VnHsDiminHy^ unafidif^ Hnnm 
Baptifma : nnns Bens & Pater omninm. 

Clariora func harc Sccipturx teftimonia , quint 
nlia incerpretacione noftra poffic iux ipfis afferck 

Hos omnes Bapcilmi e£feftuselegancer enttmeMt 
S* Chryroftomus Hom. ad Neophycos* Ecci, itiTBdtit^Mmfi, 
4{uic , libertatis forenitate pcffinHntHr » fni ffjf^.i«xx»T. 1. 
kkntHrpaHlo ante capiivi i & cives Ecclefia fant j,"^*'**^* '* 
fHi fkcrnnt in peregrinatignis envte^ \ & jH/HtittiM^^ 

Aaiij P-'/, iJ-/. ^^^dilHimortemt Ec cap, 
Q. JiervenK df Coelts, (X. aqn 

^fimetipfo.&itafanEhify 

'*/. Hf «^**»^- Ec cap, 5, £;^:^;5 

C. ^flfw. //4 rf/iitHitur homo i 

^^iretroAdimaginem Dtij 

ExS. Clcmcntc. Alcxa 

^^/« ^A A- ^; ^* Mtiltismodts., mquii 

^M ^ illuminafio, , perfiaiii 

cruni ^Hidem ^ /?^r /V ^j*^^ p, 

tia aHtim.tfHarcmittuntnrp 

tnn IllHminatio ant^m ^ per 

fitlMtarm tucem intuernHr j ) 

^fidivinHmpeffpicimHsi Fi 
cui nihil deefi. . 

'^i.g,£}t ^ Cx $• Grcgorio Nazianzi 
P. inquic , vosamns gratiam , 1 

illi^ittationem , incorrHptii 
«trstioms lavacrHm , figillm 
tijjlmo ^Hovii nomirie, appa 
upiufcujufquc nominis ratio P I B A » T 1 S M «,• J7J[ 

^^nes , vel macHUs. q^A vltio cofttmhuntur , fror-. 
fus ah(i''rgens. 

£x S.. Crcgorio Nfyfltna Ocatiooe in Baprirfnum 
Chrifti , ubi fic loquicur : ComfHndHm notispecca- *'*'• ^-^: 
torum, &maUsmoiribus inveteratHm gratia ^gia^^^J\ I** 
ooredigimus., ut ittnocensptficut infans. Vt enim^ ' 
modo natus pueliusacriminitus & poenisliber efl , 
ita etiam regfjteratJonis puer non habet , cujus^ no^^ 
minecaufam dicat , ut ^ui regio dono caufa diSlio^, 
niexemptuSj & arationihusvita reddendis lipera* 
tnsfit. 

Ex S. Hicronymo Epift. » i . ad Oc&mum. Om- ^.4.»^ v 
tfia fcorta ^ inquic , & puhlica colluvionis fordes / ^' 
impietasin Deum , parncidium , & inceftus inpa^r 
rentes ^ attjue in extraordinarias. voluptates utriuf^ 
^uc fexus mutati natura , Chrifti fifnte purgantur. 
^ifi^c, Omnia nohisBaptifmate condonata funt crimi^ t^id fM9i 
va \ nec pofi indulgentiam» Judicis metuenda eftfe'-, 
veritas , dicente j^poflolo.^ Et h^c quidfiffifuiflis , 
fedahlutieflis.&c. 

£x S. Auguftino in Enchyridio adLauxencium j 
^•.(>4« Baptipnatis munus , inquit, contra origi^ T.€.f.xi^ 
nale peccatum donatum t^ , ut ^uod generatione at^' ^* 
traElumefl., regeneratipne detrahatHr\& tofftenac* 
tJva juo(jue peccata quacum^ut. corje^ ^ ore ^ opere 
nommiffa invenerit^ tollit. Hac ergo exdkpta magnk 
indulgentia , unde incipit hon^nts renovatio ^ iijftfua 
fplvituromnts reatus &c. Ec Lib*3« rcu,'Serm« de 
^ymboload Cacechumenos^c* ^o* 0;»;f/Vi^ inquir, t^iJ.f.ff43i 
frorfiis deliElaMlet fanSum Baptifma , & origina^ ^* 
Ua &proftia ; diEla ^faEla ^ cagitats , co^nita^ 
incognita, omni^ dimittuntur. Ifinovat hominem^^ui 
fecit hominem \ donat deliSta ^ ejui non ^uarit mew^ 
)j^ta. Dcnique L. i. d(? peqc«QiaMii wwicis. fi( le^ . )76 Di Ba»ti>mo* 

T.io./.jj. minione c. 1 8. Si , inquic , coatinM pofi Btfrip- 
• mum ffjii^iiHrex hAc viti mijWM , mn mt am- 

nino ijHodobnoxiim homnm fentMt , ftlniii *mt- 
hus iju4 uncbjnt. 

Dcniqite cx Innoccntio ITI. Elucidarionc in 
Ofir, inn. quatcum Pfalmum Pcrnitentialem. Sciendtm tfi , 
£^.f.c./.n.in(jujt; ^ ^nodfiies ChnlH ifutjulhjicst irupiMm trt' 
>f/t. ^•'- ^,era mitnJat aeulpa , ftdnon finper ai Mmi f«ti*i. 
^ ' SAcrayneinum vtra Bnptifmi , fidigni fmnsrur , U- 
her.u omnino a ca,lpaparitir& apani. 

Tam certa & conftans fuit harc apud Veteres 6- | 
' dcs , ut baprifatis nuUa imponcrcni opcra labotio- 
l"a&: f^itisfaiioria. Ita Colligimus ex S. Clcnicnie 
L. 1. Confticutionum c. 4 i. S. Barilio io Exnot- 
tatiotie ad Daptifraum. S- Ambtofio capite ultin»* 
L. de Elia& jcjunio. S.ChryfoftomoHom. i.id 
bapiifandos, & cx S. Gtcgoiio Naz^nzctiO i\ 
'■.I7-4J7; Oratiotie ^o.ufai ficloquitur: EcqiuHdttM^* Di Baptism». )77 

poftBaptifmum ftatim ad Rcenum Coelorum pcr-» 
vcnirc , atqucidcirconulhmbapti(atis pro pecc;i-- 
|is prartcritisimponendam cRc racisfadioncm. 

Tridentinum Scfl*. ^.Can. j, fic dcceinit : Si f ^^ comr 
4fuisper Jefu Chnfti D$m^ni nojiri gratiam cfHa ifi^^jiu^ 
fiaptifmate confenur , reattm ori^malis peccati re» 
mitti negat^ ant etiam afferit non tolli totum H ^uod 
veram & propriam peccati r^ionem hahet , fed illud 
dicit tantum radi aut non imputari , anathemafit, 

Dices i^. Remanetjn baptifatis concupifccn^ 
lia : fcdiUa, tefte ApoftoloRom. 7* v. lo.pcc- 
carum eft. 

Refp* cum S* Auguftino Lib. !• dc .nuptiis & 
Concupifcentia c. 13. concupifccntiam ( fcclufo 
Toluntatisconfcnfu ) non effe formaliter pcccatum; 
fed eam ab Apoftolo appcl^ri peccatum , quia cft 
jipeccato, & ad peccatum inclinat : Sicut , in-T.icv^.s^ 
quit S* Dodlor , vocuturHngua locutio j cjuam fa- ^* 
cit lingua i & manusvQcaturfcriptura , ejuam ^.1- 
fitmanus. Relinquitur autem in baptifatis concu* 
pifcentia ad agonem & excrcitium vireutis. Audian- • 

nir Patres Tridcntini Scff.jin Decretod.epeccato 
priginali. /;; renatisnihilodit Deus : cjuia nihil efl T.r4. r«w^ 
damnationis iis cjui veri confepulti funt cum Chrifio ?• 7^V ^» 
fer Baptifma in mortem...., ita ui nihil prorfus eos 
at ingrejfu Coeli remoretur. Manere autem in bapti^ 
fatis concupifcentiam , velfomitem , hacfanUa Sy^ , 

nodusfatetur&fentit j tjfua cum adagonem relicht * 

fit , nocere non confentientihus , fed viriliter per- 
Chrifli Jefu gratiam repHgnantibus , non valetl ^uin, 
imo ^ui legitime^rtaverit , coronabitur, Hanccon^ 
^itpifcemiam y efuamalicjHando Apofiolus p^catum 
4ppeUat , fanEia Synodus declarat Ecclefiam Catho^ 
U^amnunjjuam infellexiffe ^eccatum appellari^ ^uod. 5«» D ■ 8 A P T I B M df . 

gi.Suhtquiomnij pcccau.fjvc antc,fi«poftBapi 
nrmOm commi{Ta,vcIint, rccedenic B^ionc,vinui« 
Eaptirmi deleci : fum qui ccnfent ea pci parniim- 
tiani aufcrri ; funt qui diltinguunt iniCTptrQaTi flC 
«ulpam.ic volunt virtutcBapnfmi,rc'cfdcntc fiAio- 
nCjdelcci quidcm pcccaia quoadculpam,fcd nondci» 
Jeri quoad psnam , fjhcm ca tjuae poft QapiifmiHA 
pcrpecratalunt, nifi pec pdnitcntiim : funi drni- 
ijut; , qui iiii\ diftiniiionc pcccatonini c|u« ante 
& poft Bapcilmum commilTa funt , aut iimut cutn 
cjus pcrccptionc , doccnt pcccara Bapcifmum antc 
cedemia, rEccdentc fit^ionc, dclcri vir(utC Bsp* 
tilmii pcccatavcro fubfequcntiidclcii pcr pccni^ 
tcntiam. His obfervatis , (it 

P R I M A C o K c'l V I i <1^ 

Bapcjfmus impsimtt aniiiMc indHebilcm cbara^^ 
iein,quo fitutnon pQlIit itn-an. Db B a r t t a u oi }lj 

remel hominein conlecrat , necpotellitetaci. 

Il*( £x cap. 1}. Joan. V. i o . ubi Chriftus ait : 
Qui lotHs efl non indiget niji ut Ptdei l^vtt jfed efi 
tamiut tatuj. quemlocum defiaptifmo nurquam 
iteiando imcipretamui Optatus L. 4> S> Ambto- 
lius L. dc iniiiandis c. £. S. Auguftinus L. 1. de 
■ Bapiifnio contia Donatiftas c. 14. & TiaA. j7. 
ip Joan. c. I ). S. Beinaidus Secmoae de Caeai 
Domini. 

lII^.^Excap. £. Epift. ad.Hebr. T.4. /»1^0^. 

tile ejl ets tfui fimel furtt lltnmitntti & frtlapfi 

poit , ritrfitsre>iov.iri MdftutiteHtidVh quemlocum 
SS. Paitesincelligunt de renovacione pcr altenim 
Bapiifinum planc iinpoflibili. Ita S. Ambiolius L. 
a.dePGEnitcniia c. 1. S. Epiphanius hxiell 59. 
quxeftcontia Cachaios , S. Hieconymas L. >• 
concia JoYinianum , S. Auguftinus in inchoatione 
Comnnentaiiiin EpiftolamadRamanos , S* Cy> 
cillus L. 5. in Joan. c. 17. S. DamafcenusL. 4*' 
Az lidc c. lO. S. Chtyfoftomus , Theodotetus , 
Scdulius, Haimo, ThvpbilaAus «Oecumenius 
in hunc locum* 

Confitmarat ex co qubd Noratianls citatum 
Apoftoli tcftimoniumopponcntibus, utpcobacent 
femel lapfis poft Baptifmum non polTe Ecclellam 
pee Pcrnitentiam veniam indulgeie , cefpoDdenc 
£ccle(iz Doflorcs , Apoftolum e6 loci loqui de 
Baptifmo , qui non poteft iterati , non veco dc 
Panitentia , qux totics poteft Sc debet itetaci , 
qUotics peccatum futt. 

Histeftimoniiipolitivis addi poteft & n^attJ 

Tumiftud argumentum; fcilicet, Multi leguntuc 

Jn faciis Littccts bapitfati : at ne unus quidem legi* 

fuc itecum bapcifatus , faltem cocum qui Baptilm« 

Dt BMftifmt* 9 b JDmimCd i & ^rdtitutanASionem , tjHsfrt^utns& 
^uttidfAad dtbit tfft , td^ttfne ipfnm nSli/fMt fn* 
^UcntAri 1 BApiifmo amtmntlHihftlHtertprnf^tttm 
moriem Chrijii , ftdifuiutims itm Jtvul pAljHf f^t* 
refurrexit 4d vit4m itiunm ^mfliiti B9Hm4fiiHnu, 
SeprnfertiatMrdiittmiiM in imdgini nut iafiterificitt 
fid it mbis ififi . ifni prtiiiiUfer B.ipiifmiem fwn* 
mori Chrijla dieimur. Vtidt & iKbm.vlMti vut*' 
rinm accepit Apoflolns , p(lende>is tmu ^ui fimil 
iaptiftiMiefi, & perBApiifmim pcecatn 'nrnitmt, 
mn debert nmpliin m vcitrem relabifirviiuiem , ftd 
deinctps innoviute viidamtalMr;. 

Qtiana : QuliyKrccatum oiiginalc (cmd con- 
tra<^um& dclcium nun<)U3mtct'ocan)i \ crgonec 
rcniediiim ad illud cxpungCDduin indiiutuiu icpcd 
dcber. 

Quinta: Gicunicino cjuzfuicBaprirmi figitti, 
lepeci^non poteiat ; ctgo ncc B.ip(irmui. De BAHTitMo^ %tf 

mum fubfequuU , delcnnir pei PEBnitentidOi* 
Tres func Conclufionis partcs. 

Prima parsde Haptifnio inhxrefi am fchifmate 
percepro , probatut ex S. Auguftino Lib. j; de 
Baptifmo c. i ) . ubi (ic loqoituc : Si aiitem ^nar»- T v. r. 1 1 ** 
vis *pit4 fJfeticos velSehifinMiCBS idemjit Bap^f- ^- . 
nmsChriflijiotj nmen ihi tperatmr remijftinen ftccM- 
ter.m^frnptereavtdetK tti/cordidfceditattm & dijfen' 
fienis iniq»'itatnmtiinc incipit vdlcre idemSaptiJvuif 
4tdAimittend4 pKCMtM, cim ad Ecclejitptteem vene- 
rim: nonHtjmvertdmijftttoiretfnenmtir, nequf 
m ille BdptifmKS^HMp AltenHS aut nUiis improhttHr ^ 
m aUBrtrAintttr ■jfedut idmipfe qui propterdifctr^ 
diitmforis optrabitHr moricm , propter pticem iniHS 
tpereiur fMlntem. Similialegipoffuntcap. i8.e'uf- 'W f.uX. 
aem Libri , & L< 2. contra Crefconium c. i j, & *" £5 '♦• 
L. I. de Biptifmo conitaDonatiftas cap. 1 1. 

Sccunda pais* quxeftdcBiptifmofidtitnEc- 
cleda catholica percepto (''probaiut ex eoclem S* * 

Auguftino L> i.dcBaprifiTto contia DonatifVas Ci 
12. Sicktatttem, inquit , in ilio qui jiilus acceft-' lU f %^ 
rjit , jit iit non denHO bnprifetHr , fed ipia pia cor, C. 
reUione & vernci eonfijfiont pnrgttur , tjuod non 
pojfet Jine Baptifmo , nt '^uod ante ddtttm ejl , ttme 
valere iitcipiat , eumjlU f.llio veraci corffffione re- 
ttfffrit. EtL. 7- c. jx. inquirent in validitatem 
Baptiftniin Eccle^ifidcdati vcl acccpti , conten- 
ditnihil inteieiTe an^oc (iat in Ecclelia an extra 
Ecctciiam : in Ecclefia autem fi fadum fuerit,cum 
hocpiodjiur, netninem Bapiifmum lepetcre, fcd 
ciilpamaui cxcommunicaiione punit^, aui foeni- 
tentiafanari. jln pDu vnlent , inquit, rfi/««jSr- ""'■f-'»». 
XMffWw» SatninentMt illi venteet inter ^m» a^ititr, ** ^ 
Bb iij f lur» 4cl fhijh-/tad»m itli fjilUets k ^uibni deirm', 
^ in i^nihui itffiritr .' Et tamtn Ji pefltn fnau^ , 
Ttrmo repetit ;fidaHt exttmmimicaad» ftvMitr iH* 
fimnlitiia , aut paiitndo fiOkUHr, 

Quiii ii ipfl Donatiftx * ecG conccdeceni Bip- 
tifmuLTiapiid fecum petvcfsa ililpofiiionc pcicq^ 
lum, cxpcrtcm ciTcgcaiix, cum tomcn oOn tcpe* 
teb&Qc, cumlWbUta &<^ione vites fuas cxcTerctt 
Indc S. Auguftinus aigumenio ad homiDon tXO. 
premic , & oUctidit non cflc quoque lepcicodnnt 
Baptifraa datumabHxteiicis , ctugtatia lltdcAi- 
ttiEum. • 

RatioctiamfuffngatutrNaraqiicpcccaiomoti- 
gtna!c cscciaqnc anic Ujptiliuuin & umutcun pc» 
ccpiionc Bapiifini conii.TiiO'3 , non (ub|aceai Ec* 
clclLs clavJDus: ncquqeniVQ SacramcmimiPcCKi* 
tenri^ e(l pci fe inflitutiiiii inteniedium pcccadai- 
ginalis , aut at^ualiura qux antcccduni UapttlmiUiri DlBAtTlSMtX. )t9 

lins Magnus L« 9* Epiflohiuai Epiftola f i. nunc 

Lib. 9. £pift. £7. ait , tili amiijud Patrkm infiiiu- T». 1 . f^ 

tione mantiJlft , w qMtJ» har^Ji liaftifati fMrint _, anr 11*7. B. 

MnSiitint ehri/hutij ^ mm iy^ofitione vmnwtm , am 

fel* frofejfiont fidei ad Jtnum matfis EceUfi* rev9- 

cimiir. Et mox fubjungit.- Qjiia fatiftnm Saptifma, 

^Moddpud H*rcticos fnm cenfetuti , lunc ineirvi- 

ris emmdationis recipit , citrff illi vel pei" impejiti»' 

mm manMs SplritMmf^nSlum acceperini , vel ifiifro* 

ftercanfejfionem verafidei, faitSi* & ttnivirfalit Ee~ 

eleji* vijCerihui funt uniti. 

Tetcia pats Condudonis , nempe peccxu poft . 
Bapiifmum cotnmilTa icmiui per Pa:niteatiam , 

Proba:i[r: Quia 5acrimcntijmPcEDitcnnx,non 
veio Qaptificiji Chiiilo inllitutiyn eft in ienic< 
dium peccatotum , quz poA Daptilmum commifla 
/uBtjiftaenim fubjacent cUvibus Eccleiiz i alias. 
F(Eni[cntia lapHs poA Bsptifmum uon eSci ahlo- 
lute neccflaiia, utpote qui pofTent, fii£tiQ»e icce- 
dentc, virtute Baptifmi redivivi peccatorum ve- ■ 
niam conCequi : acqui umcn hoc fairum eft i et- 
go &c. 

Idem judicanilum de peccato ipfo fiiftionis in 
quo quis Baptilmum percipit 1, delcri quippc debet 
pei Ptcnitentiam ; tale fiquidem pcccacum naiut^ 

{loHerius eH ipfo Rjptifmo -, adeoque vemm {iicri* 
egiumex indignaBaptifmipcrceptione : quamob* 
lem ncccfTe eft illud pei Pi^iiitcndaiii expiati !ic 
deleii. 

SolvMmitrObfetliones. 

Objicics i". contra primam£c fecunilant Coq-- 
cluiionis pancm. San&us AugufUnus ciwoc. it. 
Lib. i.de Bapufm^ uibiut lemiQiofiens pe^io- 
Bbiiij j()0 Di Bapti9mo> 

ruiti ptBnitenrJK, feu p:t c^mSittti & vtntei em- 
fcjftoTii i nonergo Bapiifnio rcJivivoiribuendatfl^ 
Rcfp. dill.am. Thbuit paoiienti*, «nquani ic- 
moventi pcoiiibens , fcii obictra , conccdo ; tin- 
quani caulx f JFciStiici , nego. Eodeni (luippc inoila 
peccatoriim lemiilionem in Bapiifmo ficic itftt^ 
clefia percepto , reccdcntc fi^ione, icibuit ipfi P<B» 
nitentJa; , quo profellioiii (idct , in Baptifinu extn 
Ecclefiam perccpto,qiiandobipiiluu$ fcfeadEc- 
clenain rccipic; atqui iia tribuic fidci prbfcffiooi 
Iianc peccatonim remillioncra , itt veiit illara (e ha- 
berc tantilm per modum rcmovcmtJ prohibcMi 
non vcco per modum caufar vcri ctfcclticis ; fiqui- 
dcm tn ucroque ido cafu fanjf^us Do^or afrerit, 
eundem cffe Baptifmum , qui incipii prodcfTc prop- 
tec fiJci pcofellioncii & cunvcrfionem , qui anda 
inefHcax tuetac \ igiiur vtituiemilUin adfcnbit ftn- 
Aus Do^orBaptifmotanqiuincauCc vcticfle^bir Db Baptismo. i$l 

Objicics j^.Iiide lequiturDcum bjs conruliffe 
homini candcm facjlitaiem confequendi pet Bap* - 
tirmum plenam Sc pcrfei^am peccacomm rcrainio» 
nem. i " . quidem cum ai^u ci confeitut Baptifmus. 
1*. ciim leccdit fi<^to , in qua leceptus fuerat. At- 
quitamen SS. Patresaflirmanilemelin unicoBip* 
tifmo facilicAtemhanc nobiscflcaDcoconceffam. 
Rcfp. nego fcquelam niajoiis. Cilm cnim unus 
& idem llt Baptifinus, unus & idcm cjus effe^ns 
zefpedueorumdrmvpeccatalum qux ante Bapiif- 
nium coinmifla funt , iive nulb Cn fuftio , (ive cdtn 
ca fubla;a vircsfuas excril; nonbene infcitur, fc-- 
tne) 8c itenimnobis concciTam cfTe ficiliiatcm tl- 
lam-quaperBiiptirmum ab omni pcccato pcifciSi 
mundamur. Huic quidcm objc^ioni locus fb- 
let, n contendeiemus omnia peccata^pod Bapiif- 
mum commilTi dcleti viitu^c BapiifnA , quod cciti 
non coniendimus , utcx didis condat. 

Objicies 4'.contia tetliam Conctufionis par- 
tem. Cadfimgiaiia qux viciuicB^ptifmi ,tenioti 
fidione,confcitur ut delcantutpeccataante Bap- 
tifmuni commilla , delcti quoque debent ea qnz 
Baptifmumfubfecuta fuot: impoHibilcquippeeft, . 
ut unum pcccatum linc alio rcmittaiui ; ergopec*' 
eata qua: pod Baptifmum commiifa fum , toUuntuc 
per Bapiifmum , non pct Pccnitentiam. 

Rcfp.dift. antccdcns. Eadem gratiS fbtmaliiee 
fumpta, concedo: principiactvi, feu fumpta ta- 
lione caufx ac priocipii illiiis pcodu^ivi , rego. 
£ft igitUrtademfbrmaliter gratiaperquamdelcn- ' 
tur peccata qtiz Bapnfmum (ive ptcceitemnt , iive 
fecutafunC) nonpotcft quippe peccatum fiRcatio 
cllmitti 1 cum iginir pcr S^ptrfmum confcrtur graii) 
per quam focmalitec delentui peccaia qux ipfum 3^1 DbBaptijmo; 

pri.' 1, \-\ •' , ro.lc 11 p:o.-(usin(lanit confff.U' ,*-j- oiin 
iuioi R ; 10. .1 ^riiKijiiiiiii, le^ c,.uU.uj1..i j pi.-Uu>..L 

■Ji^icv (*. Bipcifjci in hxnG -ut fchifmare 
!Ce,«i lumabEaclcfia,¥ilpcrin,inui impo- 
f.ii , vc' pcr confellionein fidci,m)nvi'r6;Jcc 
' .']Ki:im'.cr^o ccnfebat Ecclcfia, omnia pec-:£* 
r q;]-j.-:n:c B-piifmum, fivcqux poft cu''>i- 
! .iii:, acleri pci Bspurmum Ecdivivum,DOB vc- 
Pa-niicn;iam. 

:ii.::c;;oaiK. cujus faIlKasp.ircbitexdicetniii 
ruue.VacrjmencoConfirm^icionis^femp^'! 
^icbac Pccnicenci.i , laltc 
Ds BAP^Tisiibi* )9j 

f ft Baptifmo , ac diret9:e Qpponuurdifpofitioni nco 
ceffariae adlegitimam eju&pcccepcionem, quacBap* 
lifmum antecedic. 

Refp. nego ^nt« ejufque probatiooem. Non enim 
opponituc tale fi<%ionis peccatum difpoficioni ne« 
ceflarix ad validam Bapcifmi perceptionem , fed 
tantum dirpo(itioni necefTaris ad licttam ejufdem 
percepcionem , qux natura pofterior eft validi 
9Aptiimi (ufccpcione* • 

Inftabis : Volunras indign^ accedmdi ad Bapcif-* 
mum , ( in qua confiftic ii^ionis peccacimi ) nacu« 
¥& prior eft ipsa fufcepcione Bapciimi^^quam volun^ 
las ilia . imperar. 

Refp. dift. anc. Yoluncas fpe£tata fecundum kj, 
concedo ; voluocas uc confummaca excecius per in^ 
dignam Sacramenci perceptionem, nego. Hdc ver^ 
pofteriori fenfu peccatum iidionis completum eft % 
nam eflentialitet in^Iudic adlualem Bapcifmi pro^ 
phanacioncm. 

• 

C^U-^STIO ULTIMA. 

D^ Mremamis BaftifinK 

INtegro eoqucprolixo craftaca Mc (^us foret , fi 
fingillas Bapcifmi capremonias , & numero plu^ 
xes , & anciquicate fua venerandas, & fignificacio* 
ne gravcs ac fan&as exponere vellemus* Legi poceft 
cam in rem Opus «tudicum Libris qoinque difti&i 
&um Jofephi Vicecdmicis Doftoris CoUegii Am- 
brofiani , cui ticulus eft , Di Mntiijms Baptifini riti" 
km ac cKrmoniih D^ iU a^c paricci; Ocdo Roma- ■«■".A./cmnrae,)fer:^„ 
/'"•''BccUjHfJ,;, 

f«f" ■0.1»»«, ;, ^ 

•'^.'i/llmuu. '^ 

?"«"> CreeheBb./ 
»K»raen,isacjeM,ft 
J^co«„.pelagi./„ 

*»nt„e,„u.i„„„^^ 
■«"'."lltcoiintantur.^J, I^* Nomen iuiun dabant. 
11^* Cacechidno (c\x dodcinae facrs denientis im- 
buebancur* • 

1 1 1 ^ •Multis ac laboriofis operibus probabantur»' 

IV* Scrutinia infticuebantur numero feptem, 
quibus vitse eorum probitas cognofcebatur* 

W. Satanx» SC pompis, 8c angelis ejus renuntia» 
bant. • 

Vl^« Variis puKobantur interrogationibus^an cre« 
derent in Deum Patrero» in Deum Filium, in Deum 
Spiritum fandum. 

Vll^» SignumCrucis in fronte & pedore im- 
primebatur : quin in fingulis fcrutiniis, vel i Pre^ 
byteris , vel i Cicricis imprimebatur illud iignum 
Crucis.Hujus csremonias meminic S.Bafilius L* de 
Spiritu (anAo c* 17* S» Auguftinus L« de catcchi* 
fandis rudibus c* io« 

VIII^. Exorcifmis » id eft adjuratione quadam 
certis precibus fad&^dxmon ab bomine baptifand» 
abigcbatur. Hujus caeremonix mentionem faciunc 
S. Juftinus DiaU cum Tryphone, Tertuli* de Pr«*> 
fcriptionibus c* 4 i*S» Cyprianus Epiftola !• S. Au« 
gudinAs L« !• deGratia &||pccato originali c* 4 o.* 
jSc L. a . de nuptiis & concupifcentia c* 1 60 

IX*. Exfuftlatio quxdam estf^cifmis addebatur.: 
samque & verbis exorcifmorum pellumur dzmo* 
nes'« & exfuf&atione , eorum expulfio , fimulque 
afflacio boni Spirirus denotatur* lca S« Auguftinus 
1. 6. contra Julianum c. a. 8c L. de pecc^to ori«. 
ginali c. 4 o. & Lib, i» de nuptiis 8c coacupifcen- 
tiac. 17« 

X^. Sal deguftandum datursqoo fignificatur vixm 
incorruprio ac bonorum operum fapor.Ritum htmc 
xeferunt Origencs Hojn. f. fupec £zecbiclem y^C L-J^^ t(,6 DiBa»tiiuo^ 

C'or.c. Cuiiu^incnrc III. Can. 5, Alkubi dabaHll 
]i.i:-.i> l-.r.j.!iclus , utancca obfecvavimuscxf^nAo 
Aii:!'.:i^i'!i'I-. i.Jc peccat. mcr. &rcmi c. ig, 

Xl"."M"-i"" & aures faliva tanggntiir, & dicitut 
fr' j'-.:.: . k{cii,itd.ipcrir:. Hujus tiius meininit 
S.' Aiiluuiitis L> I. dc Saccamcmis c. 1. &dciis 
iji.i ii.;-i.-.ii:i;r c. i. 

K:l''.S.ii;crdosnunus imponit&bcncdicit. tta 
Coiii". lV.Carcluginenf= c. 85(8. Aug. L. i.dc 
pjcc-Tt. nicr. &rcm. c. zlf. 

xni ■. UngLm:urC.-itc;humenio!cobcnediflo 
,vuc B.i]'r-(mum in- pe(5toce & fcapulis , ungendi 
p.tlU-.i cli.iinutc pofl Daptilmumin vcrticc. Ita S* 
CL-ii(.:isL. }. Rccognition;im , S. Chryfoflomu» 
Ilnin. 6.inc. i.Epiftolxad Coloffenfes, S.Ara- 
Invfius L. 1. dc Sacramcntis c. x. & L. t. c. 7. C.tfcmotiU cjiu fi.ifiifv.im comitantHr. 
fihanxdonmm bapiil'^vii. Ufiiii obfetratum fuit 
' ixvience petrecurione , ctim nondum licitum erat 
Chiirti:inis templa pulilica habete, tn quibtis Sina- 
xes Tuai celebraienT. Reddita autem Ect:te(i;c Pa- 
ce , non omnibus tn loiiis , (ed in iis tantilm que 
Baptiftetia dicuntut , licitum fuit baptiflte , feclufo 
tamen cafu neccnicaiij. 

Qiuntilm ad icnipus folemnitet adminiSrandi 
Baptifmum, varia fuicpifciplina. 

1°. Ecdclia Ron).in3 & Alricana alicque adja- 
c«nTes,in foleninitate Pafchatis& PentecoAes tan- 
tiim Baptifmum confeirc folcbant. Conflat ex Tei- 
tulliano L. dc Bapiifmo c.ao.cxSifictoS. Ponti- 
liceEpil^ola ad HimeiiuiTi Tariaconcrfcm, exS* 
Leotie EpiOoU adEpircopnspciSiciliamconftitu* 
tos , ex S. Grcgotio'Magi'o in Sacran?enroium Li- 
bto. In Ecclclia tamcn AfiicanS addiiuseft dips 
Epiphanix ,ut tedaiur ViiAoi Viccnfis Lib, i. df 
pcclccutionc Vandalica. 

11*. In EcLlefia Gallicana aliquando foU diea 
P^fchx 8c Pcntecollcs dcputaii (unt folemnt admif 
niftiationi Gapcifimiis , ut colligimus ex ^tcgoiio 
Tiiioncnfi L. j. Hilt< Ftancoium c. ii. & Lib. £*.' 
c. J7.&L.S.C. 4.& L. lo.c. J5. &exFortu- 
natoL. j. carmine 7. 

In ca.lem lamen Ecctefii lexto^fcculo addita 
eft dies facta N^talis Domini, & Joannis BaptiHc. 
Ita culligimiisex AvitoViennend Epifcopo Epift» 
la 4 1. cx GtegoiioTuconenft Lib. S. Hift. c. 9* 
Eiindem moicm ollcndic mitaculum quod Ebtoda- 
tii in Natali Domini & in Co:na Dominica qiio&< 
annis ciica Baptifterium i S- Maictllino in ea Ur- 
bc ercaun^ teftc Giegotio TaroDenli L. de glofit 
ConfeiToium c. 6. comii^ebat; )98 ^ ^ Baptismo* 

Baprirandi in Nataliciis Chrifti , Apoftolorafli 
ac Maryrum fcllivicatibus praxit , fexio labentt 
fxculo a Pacribus alterius Concilii MacifconcDfis 
an. 5 S I • abrogata eft j qux abrogatio cXtra Galiiai 
vim non habuic. 

Apud Hibernos& Anglos folemnior Baprifmus 
olimtraditus fuic in Pafchate^ Pentecofte, Nacali 
Domini &c Epiphania. Conftat ex Sy nodo ahera S* 
Patricii c« x 9. ex S. Gregorio MagnoL. 7* Epifio* 
larum Epiftola )0. . 

Apud Hifpanos prxcer Pafcha Sc Pentecoften , 
Nacalis dies Domioi li jpcifmo cbnfecratus fuit. Pa- 
tet ex ValafridoL. dcdivinis Ofticiis c« x6m 

Difciplinam quam hadlcnus indicavimus, antc 

iduodecimum farculum apud Occidentales defiifle 

fidem facit Rupercus Abbas , qui anno 1 1 } j • obiir* 

iT.«.^79'« L» 4« de divinis Officiis c. 1 8. PoftifHam , inquic, 

^ *• Chrifiiamtas crevit....^uia fericHloJkmerattantm 

inultitHdinern dijfcrre s propter occajtones mcrtis 

vifum eftfan£la Ecclcfta , paffm iniHlgemia tapti* 
fandi concefsajmo obUta,cnntla antevenire pericnU, 

Irr Ecclefia Oriencali dics' foIcuDnis Daptifim 
eranc P^cha , Pencecoftes , Sc Epiphania Domini» 
Conftacexfandbo Hieroi.ymoEpiftola 6u exfao« 
6I0 Chryfoftomo Serm. }(?.dcPencecofteyfanfto 
Gregorio Nazianzcno Oratiofie 3^. Lege Goariun 
in fuisad Euchologium Gra^corum notis, eopis* 
fertim loco quo majoris aquae ben&didla: in iandil 
Theophaniis ricum defcribir. 

Omni porro cempore valid^ pofTe BaptifmaiB 

eonfcrri , obfervat TercuUianu^L. de Baptifmoc* 

Yag^ t}t«B« 1 9« Caterum » inquir , cmnis dtes Domini eft , gfmt 

hora , omnetempus habile Baptifmo ifidcfolemnitM 

tejf/tereft, de gratii nihil refert. 

Territ Dl &APt t lUO. j^j) 

Tetria cztemonia eft nominis impbntio. 

Q^arta, ut ctrtni fufceptores qui bapiifatum it 
lacroFontcleTarent,& poftca diligentius eumde 
fide inftiiuetenc. Tettullianus L. dc Baptifmo tos 
appellat fpanfores ^quia fidem fuam pto l^aptifatO 
imliganr. Vide fanaum Bjfitium EpiHela ixi, 
fanaum Chtyfoftomum Hom. 12. ifl (uimam aA 
Corimbiosc. 4. S. Auguftinum SetmonciiC. de 
tetqpote. 

Quitita k eft tiina immetiio , vel infufio aquK » 
de i]ua fupeiids fatis liidlum ^iic. 

Cdremtiid tfU^ fcijuUntur BdftifmiOHi 

Ptirna videtui fuifle ofculum pacis, in Hgnunt 
Unionis ac fratetnitaiis cum baptifato. S. Cy ptianus 
Eptftola ad Fidum. 

5ecunda , eft undio chiifmatis iti vetttce. DAr 
mafus in viia Sylvcftii y iDnocentius I. Epiftolz i . 
c. ). S. Ambioiius Lib. j. de Sactamemij c. 1. S. 
Hieronymus Dial. comia Luciieiianos. 

Tcriia, cft ceteus acccnfus , qui datur baptifaio 
in (ignum iidei & gtatix accepta* , & ttanftarionit 
ipliiis i potcftate tenebcatum ad lumen & foriem 
Sandoium. S. Gregorius Naziantenus Oratione 
In S. Lavacrum, S. Auguftinus in Pfalm. ^j. 

Quaita,cft vcftis candida, quam feice folebant i 
Sabbato fando ufquc ad Domintcam in alb)s.lllius 
tnentionem faciuntS. Dionyfius, aut quifquis au- 
COt eft Libri dc Ecdcdaftica Hiecarchia c. de Bap- 
tilmo,S. Ambtonus L. de iis qui initiantui C. 7. 
S. AuguftmUs Setm. 157. detempore. 

Ultima,fuic delibatio Ia<l^is & melUt « qitx jam 
in ufu non eft. lllius csecemoni* mcminfreTcr- 
tuU. L. de Coronimilitltc. ). & S. H^rbnymus 
Dt BMftifmo. C c 400 Db Baptiiuo* 

Di:il. auvcrstisLucifemnoSiUbiaiiid fietifblitum 
in lignutu novz infantix in Chiifto. Unde in Mif* 
saOuniinicx in :ilbis legitui proptecNeophytosil^ 
(ud cx Epiftolri S. Pccri , QuMfimodo f^cniti infmtes 

Qiixccs, an n cogcnce ncceflitate Baptifinicirie< 
nio[iix omillx fucrum, illa iccedcntc lupplendx 

linc. 

]<(■(']'. nientcm ac praxira Ecdelix fempci fuifle , 
ut luipl-itntur ; habtntcnim illaEomncs utilitatis 
pluMiiHim nc pictaiis, nccfcuftraeaa Ecdetiainflt- 
iiiit .ic julii- obfcrvari. 

1 i. cs : Nonnullx cx illis, v. g. cxorcifmj, inutilei 
pnrlDs wicnciir pcift liaptifmum, omnique fcrfa 
.\: i-tlitluc.ncic. Adquiil cnimilli inflimti (m, 
II. u adixpcllcndutiiac fngandum d«emonem? Exi 
ab cn . iv.viun.te fpiriins,& da loCHm Sptrttiti ftt^ 
p ;■;;'' jv; , airiTimiftei. Atqui pcc Baptifmum jam 
Di Ba»tismo. 4-OI 

lefpondere ). p. q. 7 i< art. ). ad }■£•(, inqtiti, 
^iu ttgitmur in exarcifmc , tniinantHr ad removtn- 
idmm ivtpediwema \ & ideo jine ea poteft Ali^uiicon- 
/ifui ejfeSHm Bdpti,rni, Nontifmenfum hHJitfmodi 
pr*te<initttr>ia , "ifi inneeejjiratis articnto J & tunc 
tl0Mte perieulo dehent fhppleri , utfervetitrKTiifor' 
mitas iti B/tptifme. JSfecfruflr* fapp^tntHr poji Bap- 
tifmHm : <iHtnfii.ut impeditHrefeilHs Baptifmi , an- 
tequam percipia^tir; itapotefi mpedirl pofi^HamfHf 
rit perctptHs. £c in 4. Lib. Sentcni. liilK 6* <]. i. 
aic. ). ad 4. iJicindum , in(]uic , e]Hod ad h«c ^itid 
$miformitasBaptifmobfervetHr,oponet^Hodex6rcif- 
mns ,ji pratermijfHs faerit ,pojf BaptifmtmfHpplea- 
tnn & iHfic tantUmfignat , velfone addituretiam 
ali^na cohikitio at irnpHgnatieni diaholi. Nec hoc 
t(l incottvenitns , cUm etiam per M^Ham tenediSam , 
^Ha pofi Baptifmnm jfptr^ivinr ,alnfita poieflasdi' 
monis reprimitnr. Ha:c S. Thomas, Sicui igirur gra- 
tia viitutc Bapcifmj collaca , iion obllai quin pei ce> 
remonias qux Baplirmum (cquuncur , bencRcti ali- 
quid rpintuilispercipiamus: ita eiiam tametn jam 
pccBapcifmum cxpulfus ficac conjucaius dxmon , 
nihilominus cum acccdunt Tubindc cxorcirmi^hui 
omidi fuerinc , tnatiles omnino ac fupcrflu^on 
funu liccc cnim dxmonem non cxpetlanc , qui jam 
expulfus eft , vires lamen ipfius it-primunt , vim 
eUdint tentationis , Sc aidoicm concupjfceniiae 
Kmgeiant. Adde quod quemadmodumiis , qui cx 
chariiatepcrfei%ajamfani5tifiC3ltacceduncadfiap- 
drmum , inutilis non efl B^piirinus , imi» luin pci- 
cipi poteft , ncccrfarius , quin noimili pcr ordincm 
ad illum , & ex voco illius gratia concefT? fuit } itsi 
& cxpulfio dsmonis jam fada , exorcifiT.oiubic. 
queoti , queiu lefpiciebat , iuo inodo iribuenda eft> 
Ccij wj.,.,„ im«,i„i,„^ 

""' "■''""' ^6- ■„«,,„ 
""'••■^"' '»'■?«'«.,«, 
'Iim.tlmn, frmgm E 
f,cm> D,c,„ul,i.„,t'i,^ 

/"'fmmnMm. 

f I N :i 
TRACTATUS 

D ■ 

SACRAMENTO 

CONFIRMATIONIS. 

IU I N QJJ E dt Sacnmento Confiinu- 
tionii QiuEllionesproponcmus. 
Prima etit de natuia & partibus qui- 
bus conftat. 
Sccunda , dt neccffitate» 
Tetcia, decaufis. 
Quarta , de cffeAibus. 

Quinta denique , dc ariemoniis Saciamenti 
Coniiimationis* 

Inipfo YCi^ baium Ptsledionum Umioe mote 
noilro prxmittimut Canoaes Tndeodnos. ciica 
Confiimationem Scfi*. 7. 

Cao. 1. Sifuis dixera CattfimdtioHem hnflifr-. 
teritm ttitfmn cdrimortimi ejfe , & Hon fmns limm 
& frgprium Sdcr4mffttitm\ dnt olim mhitdliHdfuif' 
ft, ^Hdm Cdttchefim jMdmdtm , ^Hd adilefeentim 
frtximifidei ftu, rdtimtm strdm ^ccitfii txpatif- 
idnt^dnMthemd ju. 

Cciij I>e n.itura^ feu punibus 
mentum Ciii^ 

UT aamra , & [>,utc» t^i 
tionisSacraiTicniiim, 
gantiir, tiuatiior funt to 
dctifla. 

!"• nomcn & definitio 
tionii. 

II». anConfirmatiovtr 

novxLct-isS.icramcntuhl. 

lU". qiJi fif ejus niatcri 

'y "-• ^"* cjufdcm fornii •"^'«"RTICtrLtfS 

Pi.- . ,..,_,,,!. 

i>< ttmiat & dejinitiom &4 
\ T Aria fam aDud Aii.*<- DbConfihmatxoiib» 405 
bec in Aftibus Apoftolorom c. 8« y« 17« Impom^ 
bdfit ( nempe Apoftoli ) mMnus fuper illos , &AQ€i* 
piebdmSpiritHmfanRnm. Ica paflimVecereSyfandlu» 
Cyprianus Epiftota 7 }• ad J ubaianum » S« Hieko« 
nymus Dial. adyersus Luciferianos ^ $• Augufti- 
nus L« j.dcBaptirmo concra Donaciftas c. i6m 
8c alii. 

Dicitur z*. Sacnmentumchrifmatis & unSHomt ; 
nempe ab undione &c chrifmate , quod folec in illo 
urucpati* Ica S. Auguftinus L. contra Liccecas Pe«> 
tiliani c. 104« VngHcnti myfteriim ^ a S« Dionyfio 
L« de Eccleiiaftica Hierarchia c. ^.Chrifma fpirim 
tdlis nngnenti , a Theodoreco adcapuc i. Cancici 
Canticorum. Chrifma fanElum, & fUpercatlefie , t 
Concilio LaodicenoCan.7.& 4 8 •Denique >C/yriyi 
mafalmis^ i S» Leone Serm* 4« denacivicace Do* 
mmi c. 5 • * 

A forma» aut quad forma qua adminiftracur > di« 
citur Signaculum^ a Corneiio S« Poncifice in fua ad 
Fabium Anciochenum Epiftola apud Eufebium L« 
6. Hift* c. 4}« ubi loquensde Novaco^qui inlefto 
bapcifatus , Sacramencum Confirmationis fubinde 
percipereneglexerat^ait: Ho$ aHtemfignaculomi* ^^^ t44^ 
nime percepto , ^uo tandem modo Spiritum fanllMm D. 
potuit accipsre \ Ita pariter appellacur a $• Cyprianin 
Epiftola 7 }• ad Jubaianum , i S« AmbrofioL» de 
Myfteriis fcu de Iniciandis c.j.iS. Leone Sermo* 
ne 4.denativitate. Communis eft apud Grxcoi 
prcfertim ha;c nuncupatio , i quibus ConfirroaciD 
€Pf^h%fignaculHm dicitur. Hinc ifta folemnis apud 
eos inter ungendnm forma ufurpaca ^ Signaculmn 
doni Spiritus fanEli. 

Ab efteftu dicitur ^nfrSi^ « i Concilio Elibericaf 
no C« )>• i S. Arabrofio L« )• de Sacramentis c* 2; 

C c ilij 4^f DiCoKviB.MATie Mini 

Racio eft,quia homo baptifacus fic perfeAi ac pleQ^ 
Chriftianus per acceffionem graciap roboranris aq 
<K>nfortafuis,quar propriatft SacramentiConfiniUh 
tionis» Dicitur t^. C0nf$mmatio^iS»CyfvuLnola;j^' 
ftola cicaca.Uncle S.Th.)« pane q.7 1« arc* itadit 
appellat Confirmarionem, Sacramentum ^lenituM-^ 
nisgratid. Ec in 4. ciift* q« i« art» i. q. i»acl i» Efi^ 
inquit , plemttida g^ntiA Chrifiiattd fiifficiefts adfih 
hitem^ & hdc dtturin B4p:lfino\ & flemitajo gratid 
ddfi>rtiterrefifteniwny&' hdc daturin Confirmatiotie. 
Dicicur j ^.uficaco & communi notnine^Cojf/SiiM^ 
tio , quia robur 6c vires fubminillrac ad fidem Chri< 
ftiincrepidi proficendam. ItaCacechirmus Conc^ 
Trid.p.u(e a. n. 17. Chrifmdtis Sncrmtemo^ in« 
quit , adversHS omnes cdrnis > & mundi C^ dishli 
tmpetus rohHftioresfiunt ( bapcifaci \) & eMrtemmti' 
musfide omnino confirmdtHy ddconfitendmm & glo* 
rificnndtem nomen Domitti rtofiri Jefu Chrifli^ ex ^uo 
etiam i9omen iffiem fnventnm ejfe^nemik dmtitat. Ita 
quoque Conc. Senonenfe an« 1 5 1 1. 

Recens non eft iftud Confirmacionis nomen , (ed 
jam pridem i yeceribus ufurpacum : i Concilio h 
Arauficano an^^^a* k cercio Arelacenfi an. 455« 
k S» Hilario Arelacenfi , qui fubfcripfit Concilio 1« 
Arauficano, Homil. de Pentecofte, quc vulg6cum 
cxceris fub nomine Eufebii Emiffeni laudari folet* 
Eoancea an« ) 1 5. a Synodo Romana fub Sylveftco, 
fi fidcs habeacur Aikis qux Syiveftri nomine cir- 
curoferuntur. UndeBeda quian. 7} 5. extremuni 
diem obiic , Commencario in Pfai. 16. ceftacur fuo 
^ s,».fc|, ccmpore undionem » qus per manuum impoficia- 
n. 7q^ nem dacur ab Epifcopis » vuig^ Confirmaciooein 
appellari roiicam fuifle ; quo eriam nomine i Con> 
ciliis FlorenciuQ Sf Tridcncioo > <C a cota l&C^leiHl 
(olct appQllaii^ DeCokiiis.KAT|6Kb, 407 

DefiAicur auc pocius defcribicur Confinnatio, Sa • 
crum 3c ren(]biie fignum i Chrifto Domino infticu- 
tum , a folis Epifcopis tanqu^m ordinariis miniftria 
Col{atum 3 in Religione perpetuum , ad confercn* 
dam iiomini bapcifaco gratiam roborantem ac cSbt 
firmantem^qua Chrifti fidem conftapcer &intre- 
pidi proficeacur* ^* 

Nihil in hac defcriptione continptur » quod ad fi« 
dcm Cacholicam non percincat \ ac confult^ abfti* 
ouimus a facienda mencione vel macerix , Ycl for* Ajk 
mx 9 de quibus liciganc incer fe Schol« Theologi« ^ 

Omnes hujus definitionis partes faciii conftane 
CX iis qxxx generarim diximus de definitione Sacra** 
ipenti. Alia quippe tenenc loc^m generis, & conoi 
xnunes funt omnibus Sacramentis , nempe qu&d 
fit fignum facrum fenfibiie .a Chrifto Domino in* 
ftitucum , perpecuum in Religione^atiae produ&i* 
vum ; alis ver6 locum tenent difterentiae , nempe 
quod producat eratiam roborantem & confonan* 
tem, ad fidem Chrifti conftanter profitmdam. 

Brevids Confirmatio definitur : Sacramentum k 
Chrifto Domino inftirutum, quo hapti(acis darur 
Spiricus fan Aus , ad fidcm Chrifti conftanter 6c iq^ 
trepide prpficendam. ARTICULUS II- 

jlft Confimatio fit venm & f^frii di^Hm 
mvd Legis Sacramemtm. 

£ H IV O S. B s. 

INcer veceresHcrecicosfoli Novatiani vcniQnt 
in fufpicionero negati Sacramcnti Cdnfirmatio* 
pis : dicp tn fufpicioRcm 1 cfs cnlm fatis cxplorata 4oS DBCoHPIRUATtOHI.' 

non eft, iit pro ceTtH & judicaia habcacui. Conie< 

Uiis quiiiem S< Poiinfex in fu& ad Fabiuin Amio* 

chcniim EpiHoIaapud EufcbiumL. 6, c. ^j.nac- 

rar N'ov.uii;ti , potlquam a moibo liberatuseft,ab 

*■ ^* Epilcopo confiL;natum non fuifle ; an veco ex er- 

rorc , aiK cx lola negli^emia oinircut jUe pcrcipete 

Sirr,iiiie[uiim ConBmutionis, nonexponir lan^liu 

P.)n-Lti.x. Solus TheodotetusLib. ). hneticarum 

.n.;,).ibul.irLini, dc Novatiaiiis ait » /// ^mos hMptifan 

e finitr'!i-'i.i;,rh>-ifma>m!p>-dh>lt. Quaproptereot .jUf 

ex- h.i l:t- fico-pori Eccl-Jit eon^nifu^rii'- .l.iUfLt- 

tiffi-ni ■\f\-s iimnri fd^^^p/nint. Venim jlii Sctif 

tores qiii ric Novutianis tocuti fur.c , ut rhiLfttius» 

S. F.pi|>lnn:us , S. AuguHinus, S> Damalcenus, 

S. P,ici.mus , dc hoc illorum cirore proclus filenti 

nili vcli^i S.pjcianum Epiltola ).ad Sy^npromainiin 

hunc Nov.i[ianotum eicuccin indigiiare , cum ait: 

._ rcll'-^ phbi iinie Spiritus , tfUAK tion confignat Kh 
DlCOMfillMATlONB. 409 

tm nmero S4Crdmem4 \ & de noftro Sacramenco 
CopQrtnationis aiunt : Jfide ex divinis Scriptnrii 
fimfti profitemHr temporihM ApolioUmm illHdob'- 
fervatum fuijfe. Et apud Reincrum c. 5 . gloriantur 
Valdenfcs, quod pcr manus iropofitionem Spiritum J^ f,'* 
fanftumconferant. ftaquc non circa vcritatem Sa^^^^ g^ 
cramenti Confirmatipnis errarunt illi , fcd i ^. circa 
ejus miaiftrum » qu^m ordinarium volebant eiTo 
Prefbyterum. Ita coiUgitur .ex Rcinero» ji^.circ^ 
confecrationem chrifnvitis & aqux bapti{mali« « 
quam djcebant an?i)iiK) fu{\istfluam« Ita* Philchdor* 
^us « ; f • circa un^jonem > quam humandm eflc in« 
ventun) aiTerebant* Ica i£neas Sylvius* Adde qubd 
apud Reinerum noo legi ^ Y^ldenfes Sacramentum 
Confirmationis reprphani; fed,»o;f cnram:* Ait qui* 
dem cos omftia Sacramema d»mnare:.XiW qub,d odi- 
nia rejiciant^nifi vclJt^Dallaeus eos &Baptifmum,& 
Euchariftiam pariter rejeciffe , quod ilie haud dubi^ 
non fatebitur ; datnnani verb in iis multa quse im- 
^ieritb iiiduAa efle coatendum » v« gt in Baptifma 
Catechifmum , fufccptotcs , & alia bu jufmodiv 

Non Wiclefitas » l Wiclef o fic didlt , Loilattii 
vulgb nuncupati, qui circi annum ChriAi i ^70* 
exorti func. Namque inter articulos V^tciefi in 
ConcilioConftanucBfi Seffione S.damiucos, femel 
(anrum mentio ficCoofirmacioni^yarttculoneiDpeT.ii.CiM# 
%%• inquonon veriras hujus Sacramenii,fed mi-vMT' 4^ ^ 
nifter tantum impetitar* £n verbahujus ardoili, 
ConfirmstiojHvennm , locorum confecratso ^fnvdn^ 
tur Pap€ & Epifcofis proptercHfiditatem liuri tm^ 
p^ralis & honoris. Quapropter (juillelmusl^idefbr^ 
dus qui ex profeflfo errores^iclefi coofiitavir^ftum 
dumtaxat 2 S • articulum circa Confirmasiondm car- 
|>ic & impugBari^ 410 DS CoNflRMATIOK!. 

Non etiatn HulHtas, qui Sc Thaboriizdiai TunU 
quia , icfte JEna Sylvio , ifti eadcm cum 'Wiclefo 
docucre: at Wicletusnon circa fubflantiam S»- 
cramenti Confirmationii, fcd cjus untum mini- 
ftrum , qiiem volebat crTe fimplicem Sacetdoicn) % 
crravic, 

Pc;rus Vallccernenfis Monachui Cifterfienfij 
eiim cirorcm afctibitAlbigcnfihui.Hiftorii ruzAI- 
bigenGum C3p> i. (icutfic Alanus ipli coxtaneut. 

Itaque inrer Novatorcs , Luchcraoi & Calvinifec 
aperta frontc vcricatem S&cramcnti Confirmaiionii 
aggrcfli funt , quam dicunt metam cfTo ac ocioOim 
Baptifmi cxrcmotiiami fcu Catechilmum quem* 
dam .quobapcifaiiab E[}ifcopo interrogati , fidd 
fu« raiioneni reddcre tencmuf. 

Ex Canonc i . Conc.Trid. Seff. 7 . apeiti cognof' 

citur quis fit ciror Novatorum circa Confirmitio- 

</. z.; 4, ncm.Invcrecunde omnino ac impiiCalvinut «/nnt ^ Primum , ucnim vericas Sacramenci Confirma« 
ttonis poffic efficacicer probari ex Scripcuris. 

Secundum ^ ucrum ppfllic probari ex conftanci 6c 
perpecui Ecdefias rorius Tradirione. 

Vfnm veritMs Sacramenti Confirmationts 
^CMiter frobari fctffit ex Scriftntis. 

Opimones SchoUfiicorim, 

Incec Scholx Magiftros qui exiftimanc Sacra^ 
mencum Confirmacionis non fuifle a Chrifto > ne« 
que ab Apoftoiis infticucum » fed ab iis rem Sacra- 
[Benci fine Sacramenco fuifjfe coUacam » ii confe* 
^uenccr pucanc, exScripcuris colligi non pofte veri- 
catem Sacramenci Confirmacionis* Ica Alexandec 
Aienfis Summae panc 4.q* 9« membro i ^Sine fr£' t.4. t.iylL- 
^udicio j inquic ^ dicendum qnod Dominns ne^ne hoc t$l, t, 
Sacramentum yue eji Sacramentam , infiituit > neijue 
iifpenfavit ^neque jipoftoli. Intelligendum efi igi^ 
tHT^ qHodpofiAfcenfionem Domini congrueh^f jipo^ 
9olos confirmari , & illis Spiritum fanQum dari ad 
rohHr..,.Hnde jipofioUconfirmati funt a SpintHfan*- 
Qo immediate ^fine minifierio , & Sacramento i & 
ipfi deinde confirmahant fine Sacramento....Sed pofi^ 
qnam jipofioli...,defecerHnt ^infiitHtmnfHit hocSa^ 
oramentHm SpiritAs fanSli infiinHn in Concilio Afel- 
ienfi , ejHantHm ad formam verbormn ^ & materiam 
UementaremyCHi etiam SpiritHsfanSns contulit vir*^ 
tHtem fanSificandi. 

Hujus opinionis ( cerce improbabiUs , ne quid 
ampiius dicam ) meminic S* Th» }• pane q» 7 z* 
an. !• ad 1« Circa inflitHtionem hnjHs Sacramenti , 
inqmt ^ triplex efiopinio. Qjtidam enim dixernnt, 
jHodhocSacramentHm nonfnit infiitHtwn nec a Chri-^ 411 DEGoM^IILldATlOHl» 

fi3 , nec ab Jifaftolii ,f<d foftea firtccjfit temPtrit « 
ijuv,t.im Cirteilia. Aliivero dixerunt , tjHoafuitin- 
fsi:ii:u7r. 'ib jlpOjiolis. Scd htcfion potefte^e; ^uis 
i-i^!ihf*-e riovitm Sacranitntnm pertinet ad fiote^a- 
it',1 i.\:eHcmid,(}Ud comBiut foli Ckrifto. £t idea 
^■ctii hun fji , fiiod Chriftiii inJHtHit htc SacrAmeif 
titJK , >i:n exkthtiida ,fed frmiitendo....ti' hte ideo 
^ul.i iii hoc S.tcrjnic)ttt ddtur flenitHda Spirims 
f.-f^'^: . ■jii.tnonef.it dandaante Chrijli Rtfurtxiiif 
>':m''.T Afc^njiomyn, 

liire; cos vciu qiii exiftimanc Confimiattonis Sa- 
miiirnrum tLiifTe a Chrifto tnniiLitiun , alii nrgsn: 
iil puHc cx faciis Litceris dcmonfliaii , led ad unain l 
coiifui^iiini Ecclefix Tiaditionem , ut Scotus in 4> 
(JilL 7. a<l I. Gabiici ea<Jeni didindione q.unica. 
A\\ p.ir.-.iu cxSciiptutis colligi id^uidcm poflc, 
(-,! i;iLlIii:.n;icer,iii;Doininicus Sotoin ^.dift. 7. 

. 1 . CJrcj;orius Jc Valentii Tom. 4. difput. j. 
Db CoHflHMATlONB* 4I) 

prmare ; & , Hngare , apud S* Paulum ufurpatur pro 
inierna gracix confiniiatione dc unftione^ur u 
Corinth. i. v. 6. ColoflT. a. v. 7. Hebr. i.r. )• 
Quimqaam dici nonimmeritbpofTec, Apoftolum 
cicatoc. u t. aJ Corinth. alludere ad externam un* 
^ionem , (icut revera interprecantur aliqui h $$• 
Patribus^ (ed cum urgumeiitumiftud efbcax noa 
iitac peremptotium , omittendum duximus* Alii 
deniqae utuntur aliis Scripturx teftimoniis qux 
mox proferemus* 

Neque eft qu6d Dall^^us nobis objiciat hanc no- 

ftrorum Theologorum difcoidiam. Naroquc illi 

omnes unanimi confenfu fatentur Confitmationem 

verum efte Legis novs Sacramentum , licet difpu* 

cent de materia & forma & de miniftro y 8c de ge« 

nere probationum quibus confirmari poteft dogma 

Catholicum. Deinde rero fides Ecclefix Roman« 

non xftimari debet ex placitis Dodorum particu- 

larilim, fed ex publicis fideiprofeflsonibusabEc- 

clefia universa probatis & ubique receptis ; atque 

in hoc luto fempcr hxret Dalbtus 9 quod privatas 

nonnuUorum Scholafticorum opiniones , tanquam 

phcita & definitiones Ecdefix Romana: nobis ob- 

trudat. His prsmifCs , fic 

CoN6LUtlO« 

Veritas Sacramenti ConfirmatioDis efficaciter 
probatur ex facris Litteris. ' 

£x cap. 8 . A (florum t« 1 4. & feqaentibus : Chm 
dHdiffcnt ^p9jhli ^ui erant Jerofolymis , iftiid re€i* 
fiffet SamAria verbum Dei , miferunt adeos Petnm 

C^ Joannerr : ifui c:im venijfent, oraverttnt fro iffis ^ 

nt /tccipcrent Spiritnm fanSitm i mttim tnim in 414 DECOHFlJLltATlOHi; 

t}H<.mijM.im iUonm ventnu , ftd baptiftti i 
trani in namint Domini Jefit, Tnnc impmth^mi mir 
niii fuptr tllos^ & dCcipitWMt Spifititm Jknilitm. 

Ex cap. 1 j. V. 5. His Muditis , haptifati inm in 
nornine DominiJefH. Et cum imfolttiffet illit mMiia 
Puitliis ,vinit SfiritittfanSlitsfHptrtos, & loqUtb»«'. 
tHr lin^iiii , & frophetabant. 

Indcfic cfficacitei arguimus : Advecum&pio* 
pric liii^um novx LrgisSaccameniuniqiuniot po* 
[illimuin requiiuntui condictones. 1". uc fit fignuin 
fcnfibile. 1*. utlii a ChrlHo Domino inntiuninb 
j*. ucvimhabcai pioducendi feu coDfercndi gra. 
tiam. ^''.uilic pcipeiuum in Chiiftiana Religio- 
nc. Atqui quatuor illa: conditioncs apprime coti* 
vcniunt SaciamentoContirmationis >&re&cinfic- 
tuntui cxduplicicitato Sciipturxtcllimonie. 

I". I-Iibcmusltgnumfenlibilc, (ciliccc maniiiih 

m -. Dfi CoKFlRMLATIONl» 4lf 

— — - tempus inftitutum fuiffe, fcd pcrmancns atque 
rpctuum in Ecclcfia , inviAc demonftratur cx 
i 6c ufu Ecdefias nufquam inccrrupco ^ atque 
f SS. Facribus inferids laudandis » qui tdCbttituc 
«cate fui conferci pec hnf^Rtionemwumimm ^ 
in A 6libus Apoftolonim coUatum legimus ab 
_ poftolis* 

^- Ritum autem faunc non mtram fuilTe Baptifmi 
oniam , uc placec NoTatoribus » vel ex hoc 

(atis declaracur , qubd folis Apoftolis ejus ad«^ 

milifiiftracio conceffa fiierit , ut iis nempe » qui a Phiii 
^^ippo fueraat bapcifati » darent per manus impofi* 
^^boem Spiritumfanfturo. At fi merafuiflet Baptif- 
^iii cxremonia » quare Pfailippus, qui Baptifinumi 
^^kderat Samaricanis » eam cacremoniam noa afac« 
^^Mflfet ? An majus quidquam eft oeremoniam aUcai 
^13» Sacramenti celebrare & adminiftrare, qdbn St» 
^^rtmentum ipfum ? 

BtSolvwnnrOtjcniones DalUi ddvmh frotM^ionem 
aig ix Scriftnris. 

J^ Objicit 1^« Dalkeus Lib. i. c« €. fein laudadt 
^ Scripcurx locis nuilum oleum {eacire» nulium odo* 
^ jrari balfamum, quibus camen noll^|pnftac CoQi* 
l^ £rmacio. ^H^ 

Refp. 1 ''• de fide.non eflc» olettm & -^ 
*! feu unAionem , efle materiam eflentialcm 
^ nenti Confirmationis i (atii ergo eft ad aftruendam 
▼eritatem faujus SacrameQti,qii6d ex Scripcaris hft« 
'. beamus fignum aliqood feniioile , quale pro£Bft6 
\ feepericur in manus impofitione % & quamqoam iiot 
l. |fai Tfaeologi difputest intes {e de illa materi^ etfea* 
r liaUyomnestamenconfcatiantfffcaliqttamdecai 
} sunatam* 
i 

9 

k ^x6 Dl Co N 1? 1 & II ATIO lt.l« 

Refp* 1 ^* argumencuro illud negacivutn nuIBot 
tlfe ponderis ; cercum quippe eft mulca feciiTe & 
ufurpa^e (>hriftum &c Apoftolos , qu« iicceriscon* 
fignaci non func ^ uc ceftauir $• Joannesx» xo. y. 
)o. Ergolicec nuUa fiacin Scripruris mencio<brif- 
macis y non camen bene infercur eam ab Apoftolis 
«furpacam non fuiffe , nec ab Ecclcfia ufurpari de« 
bere , cdm Tradicio , quse ahera eft fidei noftrae re- 
gula , doceac conftancem fuiirc illius ufum in Ec- 
clefia ^ ficuc conftabic ex dicendis infra , ubi de ma^ 
tcria Confirmacionis. 

Objicic x"". eodem Libro c« 9. Per Spiricum 
fandum quem Apoftoli imponendo manus confe* 
Tebanc , incelligi non debec gracia incerior fanftifi* 
<ans, fed cancum donum linguarum , charifmacum» 
& miraculorum , quod primis illis cemporibus n^ 
cefTacium erac ad confirmandam fidero , & pTinxv- 
dia Ecclefix dilacanda. Probac ex cap. i. Joelis 
iibi dicicur : Ejfmdam de fpirim meo fnper omnem 
carrtem, & frophetabimt filii vejhi, Ec -cx cap. ulc^» 
mo S> Marci: Signa antemeos ^ui crediderint ^iXif 
tjuic, hac fe^jHentur ; In nomine meo d^monia ejicient. 
£c ex Adlibus Apoftolorum , ubi paflim obfervacuc 
^uod ii,in quos defcendebac Spiricus lanftus^loquc- 
rencur linguis &c« 

Refp. negoanc. Uterquc enim defignacur efii- 
^us Spicitas fan£U,5c gracia gracum faciens feu fan* 
iftificans , 8c gracia gracis daca » feu donum lingua* 
Tum , miraculorum : acque in eo perpem6 verucor 
Dalixi fallacia , quar a falfo fupponence dicicur,iic 
ficrumque auc dividac, auc rejiciac effe6lum*>interio^ 
rem i donis feparac in primis Chtiftianis , i nobis 
ver^ ucrumque excludic. Sed immerici& prorfust 
Pcior eflFe<5tus > prxcipuus eft, permanens ac pcrpo; Whis > id cft Sacramento fcmper annexus , (i cum le* 
gicima pra^paratione percipiatur \ pofterior vero 
trantitoriusKfuit & ad tempus conccflus > ad com- 
mendationem rudis fidei^& primordia Ecclefiac di^ 
latahda. Ita difert^S. Auguftinus L. ;• de Baptif. 
itio cap. 1 6* Neciue enim , ihquit , temforalibHs ^ |^*^ • f • ^^* 
fenfihiltkHs miraculis dtteflamihHS , fermaHms imfO'- * 
Jitionem modo datar SpiritHS fanEttts > ficut antea da* 
hatur ad commendationem tHdisfidei^& Ecclefiu fri^ 
mordia dilatahda. Qjfis enim nnnc hoc expeStat ,Ht 
ii (jHihus manns ad accipiendmn Spititumfdnflim 
imponitnr^ repente incipiant lingHisloquit Sedin^ 
^ifihiliter & latenter inteth^itur propter vinculnm 
facis eormn cordihns divina charitas infpirari, Igi* 
tur ex S. Auguftino , etfi jam defierint dona iUa lin- 
guarum & miraculorum , quae primis Fidelibus fi* 
mul cum gratia fandificante perSacramentumCoti§ 
firmationis conferebantur , ipfa tamen charitas la« 
tenter , id eft (ine (ignis illis confpicuis in cordibus 
difFunditur : qux (igna » ait idem S* Dodor Traft» 
6 • in Joannis Epiftolam primam, erant tempori op* 
portuna. Oportehat enim , inquit^ itafign^cari in^^^^f^^^ 
wmnihus tingnis Spiritwn fanhmn , ijuia Evange^f* • * 
lium Dei per omnes linguas curfuTum erat toto orhe 
terrarufn. Significatum efiillud , & tranptt. Mali 
igicUr infert DaUxus , aut primis Fidelibus foia do« 
Ha linguarum & miraculorum data eiTe .per impofi« 
tionem manuum Apoftoiorum (ineinteriore ac faiH 
dliiicante gratia , aut jam fanAificahtem illam gra- 
tiam per eandem impofitiotiem manus non confer*" 
ri s quia donis iliis confpicuis deftituta eft. Si di^ 
ftinxiifet ille intcr eficAus Confirmationis perma* 
nentes ac perpetuos , & fluentes , tranfitorios 8t 
tempori accomroodatos ^ objcAionem hanc tanti 
f ompa non ampli6cafl*cc# D d i j 4<3 De CoNflX-MATIONl* 

iplis vru) pnmis Fidelibiu cum donislinguininii 
•^('nm intciiorcm fcu randiRcanicm griiiam con- 
cc[r.im e(Tc pcr impontjoncm manuum Apoftolonim 
coiin..r:tiiniquiaeLin(lcmacccperunc Spiritumran* 
Aumqi.i (l.irLiseiaC ApoHolis, tcde S. PctioAd* 
II. V. 15. Cum4Hitm,iaq\iiz,c(gpijfem l»i}Hi,cec'f 
dit Spiririfs f(tn{Ius fiipireos ,ficiit lnrtas ininitio, 
AcSpiritusfandlusdatusApoiloliscompleiaebatuc 
i>on I0I3 chiiifmatum.dona , fcd prxcipu&intciio* 
rcm j;[aciam qua liibito mutaci funt in viios altcioSi 
& inttcpidi reddiii ad Iidcm Chrifli profiEendani. 
Ttimquia cAitlcipfcSpirituc quem Cbiillus pio* 
mifciat Joan» 14. v. i6,Bgo rtgAio Pdtrtm,& 
nliii»! Pjy.Kletum d^bit vobis , ut aaneat vobtfcHm 
t^i.rtrrum: Atqui cjufinodi Spitictis non confiftit 
i<i luli': iliis donis linguaruma qux diututni non 
fdcrc. Tuiii quia cju([r.odi dona & giatia; giatil 
(i.iCT; criani peccacoribus daii pofTuni: at ifti manen- 
tiam farKftificantem » qua procul dubio in Baptifmo 
donati fuerant s ergo acceperunc canrum graciam 
gratis datam. 

Rcfp* dift. min. Atqui non caruerant gratia 
fandlificante regenerante , qua omnia peccata, ori^ 
ginale & aiftualia, perfc6t^ mundantur , concedo : 
gtatia roborante Sc confortante ad intrepidara 2€ 
condantem fidei profeffionem ordinata , nego* 
Hanc enim gratiam , five fpecie diftinftalit a gcz^ 
lia baptifmali , five cantum gradu dt tntenfione ^ 
quod hic non inquirimus , ante iHapfum Spiritui 
fanfti non perceperunt Apoftoli^neque prtmi Fide- 
les ante impofitionem manus Apoftolorum*DeiiU 
autem gratia flngulari loquicur Chriftus Ad«i«Vt 9^ 
yAccifietis virtutem [Hfervcnientis Spirit&spinSH in 
vos , & eritis mihi teftes in JerHfalem & in mni 
Jfidda. 

Inftac !«• Adventus Spiritus fanAi inSamari- 
tanos exprimitur voce grxca »TmTT«*oV , quac fi^ 
gnificat , irrnere , illabi , incidere : ac Spiricus 
fandtificancis donacio nufqiiam,in ScriptiKis m 
yecbis exprimicar ^ quas proprkt fuiK Sgiritus prov 
phetici. 

Refp. non immerico $• Lucam eo verbo ufum 
fuifTc 3 uc nempe ucrumque graciae genus Apoftolit 
datum , nempe eratis datas ^ & grarum faciencis , 
fignificarec. Verbum quippe qfto ucicur , fignificac 
irrnere , illabi , fcu defcendere 5 ucrumque aacem 
apprim^ illis donis congrutc. Irruere quippe idem 
eft ac cum impecu defcendere^Spiricus enim fan^s 
dicicur pcr modum ventt vehcmencis adveniiTe v 
iUabi vero eft lenicec ac finc ftrepitu defcetidere» 
quodgratiaegratumfacienci red^ adapcacur. ITn- 
dc Jacobii. Vt i7« dicicurr Qmne donHmprfeQum 

Ddlij 410 Db Com f ■ k m at t 6 tt 1« 

(itfwfum eji , defceitJsRs a pAtrt luminum. 

Intlat )■*. Spiriiusille fanftus i PhilippO 
daius cft , nec dari poiuic, m Chryfoftoitius , 0«* 
incnius S: .ilii coniendunc ; atqui nulta idonca raiia 
& cauta fingi poteft , cur ab ordinaiio , coquccx- 
cellenu Chriftifervo , dati non poiucrit otdin»- 
lium SpiiitLis i^nSti donum* 

Rerp. nego luin. Raiio hxc cH , quod PhiUppus 
Epiicopus non crit, fed tantum Diaconus l ibli 
vero Epifcopi i Chrifto inftiiuii funt miniftri ordi- 
narii Sacramenti Conlirmaiionis : quapropicr 
niiiri funt Perrus & Joamies , qci maous imponc- 
icni iisqui a Philippobaptifati fueranc. 

[iirtac 4". Qiii ab ApoftoHs dabatur Spiritus, 
movii Simonem magum ui oblaia pecunia cuperet 
talcm fibiab Apoftolis confcrri facultatcm : at fi 
nihit aliud ai^um efferqu4m quodin Conficmatio- 
ne fieri vulgo vidcmus , non ita fuiifct aSei^iu Si- iw^n II A' B Co R F I H M A T I Oft B* 42 1 

^afi dona illa linguarum & propheciae excludtfrent 
interiorem graciam {an<fli(icancem : ucrumque gra- 
tix genus , &c gracis dacac , & eracum facicncis, ag-^ 
nofcimus dacum per Apoftolcs y cum baptifaris. 
manus imponebanc. 

* 

Z^trHm veritas Sacramenti Canfirmationrs fojjtt 
ffficaciterprobari ex confianti & perpetHa Eccle* 
fia Traditione. 

Tradictonem hanc duobus LibAs imegrfs impiiN 

J;nac Dalheus, inquibuscotuseft, uc oftendat iU 
am cum manus impoficionem , tum undlionem ^ 
cujus cam frequencem apud Veteresmentionem oc-* 
currere non diflimulac, poft annum dumraxar Chri^ 
fti i^o« indudam efle , ranqaam meram Baptifmi 
appendicem , feu ritum & casremoniam» £ conrr^, 
ex perpecua & conftanci Ecclefiae Traditione ac 
praxi demonftramus , ricum hunc ab Apoftolis ad 
fubfequentes aetaces derivatum pro vero Sacramenr 
to habitum fempec fuifie« Traditionem ver6 no^ 
ftram ex quinque fonribus hauriemus» 
1 ^. Ex Conciliis* 
^''•ExS&Pcyitificibus. ^ 
j^ Ex SS. Patribus* 
4''. Ex praxi & ufu Ecclcfix non intcrrt^0^ 

C O K C Ir IlMtl O.. 

yericas Sacramenti Confimiaiioiiis inviai: pro^ 
batur ex perpenia & conftanti ^totius Bcckfi* 
praxi & Traditionc» I>dli}| 411 Dfl COMVI&MATIORi: 

PmMA PIl,01ATIO IX C0HCII.I1>- 

ExEliberitanoinHifpinii Tetsls a&num jofl 

Duobiis in Canonibus meminit Sacramenti 

. 1, CfHc Confiinntionis. Canone {Sl Ptregri navigMf 

S/tB. iij ^ idqiiiE , AutfiEcelefidinfroxiitwnonfiur^, 

pojfe Fikclem tfnHavdcrum fnHm hMhet inttgmm , 

ncc/iibi^.imKt, bAptifare in neeelJitdtt iafirmitMtit 

fofiium CatechHmnum : it* Ht fi fHpervixrrit . ^ 

Epifcopinn eum perducM t nt ftr ffMwAi in^efitif 

»cmp:>-ficipoJJlt. 

"•''" i73. Caii.77. Si cjHJt UitCBnHt rtgens ftehtm , fim 

Hpifcopo vel Pnjhytero ali^Hos btptifavit , Efift*' 

pHS eoiperbtnediEiionemperficere debebit. i^'^P 

ttntc dc ftcHlo reeejf:rint ifnhfidt qiti iptit eredidit, 

poteyn fjfe juftHS. 

Habcmusinhocclu{>IiciCanone,baplifitoiJe^ 
Pl CoMVIHUATlCKi; 42) 

ceflfaria eft ad fortiter fuftinendastentationes om- 
nes 8c impetus contra fidem , de qua folum hic 
agimus* 

Reponit i ^. in illis Canonibus alcum elTe dc 
unftione filentium* 

Ita eft : verum aut ignorat aut didimulat Dal^* 
I2US , non efle apud nos rem ex fide ccrtam y illam 
i]n(5tienem partem effe effentialem Sacramenti 
Confirmationis , de qua libcr^ & faiva fide intcc 
fe di(putant Thcologi. Satis eft ad rarionem Sacra- 
xnenti , quod fignum aliquod fenfibile cum cfFe^la 
grariae imerioris habeamus ex duplici illoCanone* 

Reponit j •. citato Can.7 7. innui Prefbytcrum, 
imo & Diaconum in necefllitate , abfente Epi(co« 
po , pofTe manus imponere , quod cert^ non per- 
mitreret Concilium , fi de vcro & propri^ dido 
' Confirmationis Sacramento loqueretur. 
^ Verum ne leviffimum quidem eft talis licentiac 
Prefbyteris vel Diaconis concefraeveftigium in ci- 
tato Canone. 

Addit Spalatenfis Lib. 5. cap. 5. n. 3). ifta ver- 
baCanonis )S. i^iri Uvdcrtim integrum habet ^ 
non obfcur^ fignificare Confirmationem e(fe ritum 
feu cxrcmoniam & compiementum Baptifmi. 

Vcrum aberrat ille : verba enim citata referun* 
tur ad laicum , qui in iiecefntate Baptifmum admi- 
niftrat, in quo requiritVilanon ut Baptifmum inter 
grum habeat ; id eft , ut nec inter poenitentes pu* 
olicos rccenfeatur , nec fit bigamu»c erat enim haec 
duplex caufa irregularitatis qu2 laicum a facris Or- 
dinibus arcebat. 

ExConciliogeneraliNicoeno I. am }i8. Can. 
8. A: ex Laodiceno an. )6).Can. 48« 

Concilium Nicacnuin L Canone 8« decernity ^ '414 Dfi C^N V I HM A T ioiri# 

^•ix! B. Novatianos ad Ecclefiam redcHntes recifitndot efft 

fer manHS impofitionem. Hanc vet6 vcih confitma- 

toriam fui((e coUigi pot^ft >quia» tefte Theodorcto 

anteacitacO) ubideerroribus circa veritatein Sa*^ 

cramenci Confirroationis » Nbvatiani Sacramen* 

tum Confinnationis non conferebant : iode jubcc 

Concilium ipfis rcdeuntibus manus ede imponen- 

das. 

Concilium Laodicenum Canone 4 1. juxta vei* 

•'j ^* fionem Dionyfii exigui fic decernit : Oportet eo$ 

efmbaftifantur^ pofilavacrumchrifinaEcclefiaac^ 

cifere , & Regni Chrifli farticifes inveniri. Noa 

poteft Confirmationis Sacnunentum clarioribu& 

verbis defignari. 

Atque vana & futilis profe<fto eft Dallari obfer* 
vatio 9 Canonem fcilicet agere de baptiiando , non 
de baptifaco ; unde infert undionem illam e& 
Baptifmi cxrcmoniam : namque agit Canon afr 
andione conferenda poft Baptifmums ergohomt* 
ni baptifato* 

Ex Arauficano !• an* 441* Can. x. /uxtakc- 
tionem do&iffimi Sirnx>ndi Tonu i • Concilionim 
^H*7i» Gallis. NidlHm^ inquit Cztion y minifii^ritm ^ai 
baftifandi recefit officium , fine chrifinate unquMm 
debere frogredi , tjula internos flacuit femel ckrif* 
mari. De eo autem (jui in Baftifmate fuacumfuc 
necejfitatefaciente non shrifinatus fuerit , in Confir* 
matione Sacerdos commonebitur, Nam infer^nojtibet 
chrifmatis iffiusnonnifi una- benediBio efi \ non mt 
frajudieans (juidtjuam y fedutnonnecejfaria habea^ 
turrefetitachrifinatio. Scio quidem gravcs excia« 
tas eflfe contentiones inter Jacobum Sirmondum 
& Petrum Aurelium , circa particulam nega^ltem 
in ultima pane apponendam vcl toUcndam » lum Dl COMFIJLMATXOKC. 4I5 

circa fenfuni illius , de qua controverfia fuo joco 
ioferius , ubi de materia Confirmationis diflfere' 
mus : verum fepofitis jam his contentionibus , ex 
ipfo Canone manifeft^ coUigitur, ConBrmatio- 
nem eflfe ritum a Baptifmo diftinAum , quod ui\pm 
hic contendimus* 

Ex Hifpalenfi IL an» ^i 9« capt 7* ubi enume* 
xansea qux Prefbyteris fimplicibus non licet adnu* 
Hiftrare , ait, Necfer impofitionefn marfAs Fideli" ^* fl^^^m. 
bnshaftifatis , vel converfis ex harefi Paracletumf' ^^^** ^ 
Sflritum tradere ^ nec chrifma cottficere ^ necchrif" 
mate bamifatornmfrontes fignare ^ 

Ex Cabillonenn IL an. 8 1 j. Can.iy. Di£lum T. ?. ^oftc. 
wobis efl , inquiunt Fatres , quod, ^uidam de plehe ^* **^*' ^* 
Hsantterah Epifcopis , ignorantibus eifdem Epir 
fcopis^ confirmentur. Vnde nobis vifum efi^eamdem 
Confimationm ficm nec Baptifmmn iterari minimo 
dehere. 

Ex Parinenfi Vlt an. 8x9. Lib.i.cap. )).. fic 
legitur : Perlatum eft ad nos ^ quod in quihufdam f^^^ f. ito. 
Trovinciis plerijue Epifcopi poft perceptionem cihi ^* *• 
<^ potus foleant per impofitionem manuum tradere 
Spiritum fanSnm , tjuod tam excellenti minifteria 

Jrorfus non convenire , & ita deinceps fieri non de^^ 
ere omnibus nohis vifum eft..... Sicut enim Baptifi 
mus 3 excepta infirmorum aausa , nonnifi a jejunis 
felehratnrSacerdotihus \ ita etiam traditio Spiri-» 
tHsfanSii..,.. nonnifiajejunis cclebranda eft Ponti* 
ficihus. 

Denique ex Tridentino Scff. 7. Cant i. Si auis ^ , -_ , 
txertt Confirmationem bapttfatorum otiojam ^#<?*. 779. c. • 
caremoniam, &nonpotius verum& proprium Sa- 
cramentum ^ aut olim nihil aliudfuijfe , quam ca^ 
Ucbcfim (juamdam ^ quA adolefcentia proximi pdei 41^ Da CONVtRMATtOKl* 

fiu rAthnem coram Ecclifik exfMehdnt , mdthsmi 
fit. Ira Lucheri & Calvini figmenta damnat fanfta 
Synodus. EademSeffioneCan* i«de Sacramenri 
in genere > definic (eptera efle numero Saccamenca, 
incer qux fecundo loco Conficmationem cecenfee. 

Sicnnddffbatio ex Smmis PantificikMi^ 

•bilt uu Ex Comelio in EpiftolS ad Fabium Andoclie* 
^ss^ num apud Eufeb. Lib. 6. c« 4). de NoTtco ait, 
Pi^. &44« enmpoJl^Ham a morbo lihsratHsftiit , ( proptec queia 
C. D« in iedtulo jacens baptifatus fuerat ) nliqua non per^ 
cepiffe ijHaJHXta EcclefiafticHmregHldmpmtcipi de* 
hnt, nequeab Epifiropo conpgnatwnfuijfe. Hocah^ 
temfignacHlo minime percepto ^ quomodo , inquic, 
SpiritHmfanHHmPotHttHccipere > Signaculum aih 
cem illud quod ao Epifcopo eonfectur , & Spiri* 
* tum fandum confert , nonne cft ipfummec Confit- 
macionis Sacramencum » quod , u fides Theodo* 
reco habeacur » Novatiani fuis non adminiftrabanc? 
Ac y ceponic Dailcus , Ecclefiafticam regulam 
laudac ComeHus^ non Chrifti inftiratlbnem ; igi- 
cuc non de yero Sacramento loquitur, fed de tom 
cxremonia BapcifLni» Prxclara ver6 confccutio \ 
Quafiea quse Chriftus. praefcripfit» Ecclefia fuis 
Canonibus ac Lei^ibns non commendacet ac prr* 
fcriberec. Praecerea ver5, Ecclefiaftica iiia regula ad 
quam provocac Comelius , non fpeftac inftiratio- 
nem^ fed percepcionem Sacramenti Confirmacio* 
nis y quod primis cemporibus ex iege& ufu Eccle* 
fix cum Bapcifmo fimul & Euchariftii adminiftra* 
bacur; acqueconquericur S. Poncifex» quodNo* 
vatus neglexiflfec iriud percipece. Figmencumau- 
cemeftDaHzi pian^ abrurdum» ea nempequx 
Novacus* percipere negtexic , fiiiffe U&if tc Ds C O M 7 I R M A T I eH B; 417 

snellis dcguftationem : de hac enim nc verbum 
quidemin Epiftola Cornclii, fcdde fignaculo dum- 
taxac ^ quod £pifcopus baptifatis imponic , ut ac* 
cipianc Spiritum fandum, & quod quidem Nota* 
tus neglexit. 

At y rcponic iterdm Dallaeus , non obfcure col- 
ligitur ex eadem Comelii EpiftoU , Novatum 
in Prcft)yterum ordinatum fuifle a Fabiano Corne^ 
lii pracdeccftbre : prgbabile autem non videri , Fa« 
bianum Novato Sacran^cntum illud ConHrma- 
tionis non contulifle, (i illud pto vero Sacramento 
agnoviflct. 

Vctum , unde habec Dallsus i ^. Fabianum co« 
gnovifle Novato in IcAo baptifato adminiftra- 
tum non fuifle Sacramentum Confirmationis ? 
Nonne id potuit ignorare » flmulata hominis pie* 
tatc deceptus ? i ^* Si cognovit , unde habet rcip- 
s& Fabianum iliud Novato non dcdifle , ante« 
quam eum in Sacerdoccm ordinaret ? Cornelius 
enim dc duobus tantum cxpoftulat , quod ncmpe 
ftatim a morbo libcratus caetcra non perccpiflec , 
qua? juxta reguIamEcclcriafticampercipidebcbant; 
& quod contraCanoncs fuiflet ad facrum Prcfl>yte« ^ 
ratus Ordinem promotus , utpote irregularis propr 
ccr Baptifmum in ledo perceptum. 

ExInnocentioI.Epift» ad Decentium Eugubi'> OUicao; 
num Epifcopum c. )«'ubi iic loquicur : De config'^ wn 
nandis vero infantitHs manifefium ifl , non ab alio T* *. Coitei 
quam ab Epifcopo fieri liccre. Nam Prejbyteri , ftVrr Jj " ^^* *• 
Jint Sacerdotes , PontificatAs tamen aficem non ha* * 
bent. Hac autem Pontificibtis folis deberi , ut con-^ 
fignent/vel Paracletum Spiritum tradant, nonfolkm 
confnetHdo Ecclefiafiica demonfirat , verUm & ilU 
UQio AHuHm ApoJlolorHm , qua dfferit Petmm &, ^1% Dt CON l^ I ItM AT t OH.i» 

Joamcm ejfe direSos , ^ui jam bdftifatis traieftfHt 
Spiritum fanUum. Nam Prefbyteris ^ptH extra Ept^ 
fcopum > feuprafeme Epijcopo baptifiat 9 cbrifmati 
haptifatos urtgere licet , jed tjuod ab Epifcop^ fkerit 
cortfecratum ; non tamtnfrontem ex codem oleofignd' 
re , tjuodfolis debetur Epifcopis ^ chm tradmt Spi^ 
ritum Paracletum. 

£x quo S. Poncificis prsclato teftimonio tdi 

coUigi pofTunc. Primum > undioncm baptirmalan 

plane diverfam eHe a con^rmacoria : illa enim fic 

ici vercice , hacc in froncc s illam Sacerdotes con« 

ferunc y iftam foli Epifcopi. Secunduro , roanus 

impoficionem , de qua mcncio fic in Adtibus Apo* 

ftolocum) camdenxefTc cum confirmatocia , qus 

frequentabacur fub finem quarti dc initio quinti (x^ 

culi. Tercium , per illam manus impofitioncm tC 

undiionem dati Spicicum fandum. 

Obiit an. Ex S. Lconc Scrm. 4. de Nacivicatc , cujusbeC 

2^"V ts^ vecbafunt: Permaneteftabilesineafide^iutmcon^ 

feffi eflis coram multis teflibus , & inani renati pef 

aejuam& Spirttum fanilum , accepijfis chrijma fa* 

lutis > &ftgnaculum vitaatema. Duplex ibi5« P« 

Saccamencum diftinfl^ commemorac » Baptifmum 

fcilicec & Chrifma , feu Confirmacionem* 

Obilc an. Ex S. Gregorio Magno Ubro 1 4. Epiftolanim j 

^'^^. Epift. i^.alias Lib. i a. Epiftolaruro Epift. $!• 

T i^.it79. ^os ^ inquic , ab antecejforibus mflris traditum ac^ 

C O, cepimus , ut ^uoties tam de Baptifmo aliqMorHm vel 

Confirmatione ^ quam de Ecclefiarum confecratiom 

dubitatio habetur^ utrum baptifati veLconfirmdti ^ 

five Ecclefia Confecratafint , mbaptifenturtalesaC 

confirmemur ^ atquo^ Ecclefia canonici dedicemwr^ 

fie talis dubitatio ruina Fidelibusfiat \ ^uoniam noM 

monfhratur iteratum , ^uodnoncertis indiuis oftetsdi^ 

tHrritipernSlHm^ Dl CoN^lHMATlONlt 419 

£c Horoil. 17. in Evangclia , terms , inquic » 
^iiUi ad fanElHtn Baptifina veniunt , noftris frcci^ 
bus benedicnntHr , & per impofitionem noflrarHm nuh, 
nHHfn a Deo SpiritHm fanRHmpercipinnt. 

Libro vero Saccamencorum » in ordine Sabbaci 
fandi,ciefcribic idemSummusPoncifex ricum adrai* 
niftrandx Confirmacionis* 

Tertia probatio ex SS. Patrihis. 

Infinicie^Temus ) ac plusxquo crefcerec volu* 
meniftud , fi vcUemus Iingulos SS« Patres avicae 
fidei ceftcs ac vindices per arcaces fingulas percur- 
rendo hic pcoferre. NonnuUos cancum ex primis 
faeculis appeliabimus , ex quibus catholicum de Sa« 
cramenco Confirmacionis dogma adversus vanos 
Dallxi impecus afTcremus ac vindicabimus. 

Ex S. IrenzoLib» 4. adversushxrefes cap. }S« ObiicMaN 
alias 7 5. ubiaic, jfpoftolospermanHs smpofitionem ^J^ > «nno 
dediJfeSpiritHm fanUnm. Ec cap. i8. Libri primi *^*' 
rcfcrens impium quoddam Gnofticorum dogma,^ ^^* * ^** 
dicic eos folicos cfTc ungcre bapcifacos opobaKamo* /»4f . a^^ 
Siconjedurx locusluc cffe poccft, Gnoftici , cx-*. )• 
terorum Hxrecicorum more , qui omnes fcrc Ec« 
clcdx ritus facrilcga imicacione ad fe crahebanc , 
hanc und^ionem , in nmilirudinem undlionis con- 
firmacorix cunc cemporis apud Cacholicos ufurpa* 
tx y ufurparunc. 

Ex TercuUiano Lib. de Bapcifmocap. 7. fic io- Hotuit tn; 
quitur. Exinde fgreffi de lavacro verHnginmr bene'^ *J.^* 
diElaHnElionede priftinadifciplina 9 qna nngi oho q^* ** * 

de cornH in facerdotiHmfolebant In nobis cama^ 

liter cHrrit HnSio , fed fpintualiter proficit i .^ho^ 
fnodo & ipfins Baptifmi camalis aSlns , cjHod in aqnJi 
mergimwr } fpiritalis effeUns , qnod dHiHis Uberoz 4)0 Dh COHrlRHATIONB* 
tim. Dchinemaniu impmtnr^tr{rnttdiSionrmt*i* 
vecAft! & invitans Spirjinjn fanQum. 
. 3jo Lib.dcRcrutret^tunccacnisc. 8. Cm.taqolr, 
ithlivtw, ut nnim* tmncnlttnr. Caro Hrtgitw, mt <»/■ 
vta confecretur. Cttro fignUMr , lit anima mMniJlur, 
Car-a m^frii) impojilione adi*mhr.tiur , ut & Mimt 
fpiriiu illisrrslnetnr, Cjra Coi'part& SangmntCiin' 
jH vtfciiur , ut & anim.t de Dtt faginttur. , 

Lib. dc Prifcriptioriibus cap. 4». ohiezvxi^ 
moncm inidoloruminyfteriis imuUri rcs Sacn- ' 
. 11«. incntorum noftrorum. Tingif , inijuit ^ & ifft 
i^Hofdam Htiijut credentes & fidtlet fHesMxfi.niontn 
dcHBoritm dt lavacro ripromittit ,& fi atthiK m- 
w/wi , MithrA fignat iltic iHfhntikismilitet fiits: 
crUyr.ii & panisahiationem. 

ApertcindccoUigiiur, TcrtuUiinum agnovifle 
Sacran-cntumConfiniiMionisaBaptifmopIiDidi- 
ftiniflum, quodgratiamconfctict j cjufcitic mite- Dl CON VXRM ATI O ME* 43I 

fUiifMe neceffe efi enm efm baptifatus fit , ut accepo 
chrifrnnte , id efi HnSliorte , e/fe Hntlus Dei , & 
hahre infegraticm ChrifH f^jjit. 

ExFirn.ilianom EpidolaadS* Cyprianum » in« 
tecCyprianicas7 5. QHanio omnispoteflas, inquir,p^^^ i^^^ 
kg^ati^i m Ecci./iaconfiitura/it^ ubifrajidentma- 
Jorts natH , tjui & baptifandi ^ & manum irnponen^ 
di j & ordinandi pojfident pote/tatem. Haretico enim 
Jicut ordinare non licet , ncc manum imponere , ita 
9uc baptifare. £t podea (ignificat fe loqui de Con« 
firmatione y cum ait fe loqui de illa manus impod- 
tione , quam Paulus impoluit eis quos baptilave- 
rat. 

ExS.Cyrillo Hierofolymitano. ( floruit 4^ fzcu* 
loj Catechefes fcripfit cojus ccrtia myftagogica to« 
ta eft de Confirmatione , ficut dux prarcedemes to- 
tx funt de Baptifmo , & alix duar fequentes de Eu- 
chariftia, quiatunc temporis ex recepto ufu tria 
haec 5acramenta (imul conferebantur. In illa ita« 
que tercia Catechefi fus^ exponit S» Dodor Sacra* 
mentum chrifmatis feu Confirmationis. f^obis ^f^%^^.e. 
inquit , poft^uam ex atjuisjacrl lavacri afcendiftif, 
datum eft chrifma , ^uod imaginem gerit illius quo 
unElus eft Chriftus : hoc autetn eftSpiritus fanSius.. .. 
JEtficHt Chriftus veri crucifixus & fepultus eft , at* 
que refHfcitatus , vos vero per Baptijmum in fimili^ 
tudine quadam ^ una crucifigi , confepeliri , fimul^ 
auefecum voluit refurgere \ itafit & in hoc chrifma* 
te. Ille fpiritali oleoexultationisunSlus eft ^ hoc eft 
SpiritufanEio ; €jHi idcirco oleum exultationis voca* 
tur^ ejuia eftauElor& caufaexultationis. f^os vero 
nnfii eftis unguento ^ Ja^i participes & confortes 
Chrifli. 

Plura alia ex eodem S. Dodorepnetermittimun 
De Confirmatione. BfC tum coonnionit atam 
'■'■f. ■^' ftrva<imiac 
tir, cotijintiavit te C, 
gnHi SpiritMs in corde 

,;,, didieilii. 

O, EtLib, i.deSacr 

inqmt , venijii ^d $ 
£>ens , intjKtt , Pate> 
'X4^ua&SpiritHfio> 

,,.. "^' 'pA te iMfat iuv 

»«'./. *x, EtLib.,.c.%. ^, 

/*;*».,(. ■'■""»• f^octfiifgnenth 

I. f»"tr fpiritale Jign 

^fii'^tUp»JhfontemJ 

do ad invocationem Spi 

hilcerticlatius&exp 

£>! S. HieroD^mo I 

T.4.»w».nos. Luciferianumiic 

' *^+' W/ Ecdefiarum hmc r, 

A« «MffKi impmantMr 

fi«Siut Exigitutifi, Db CONFlRUATIOilC* 4$$ 

tjfe EeclffiarHm corjfHemdinem , utade^s cfm lengi 
in minoribHs HrbibHs per Prejbjteros & Diaconos 
bapt ifati funt ^ EpifcopHsad invccationem Spiritus . , 

fanSlimanHm impofiturHS excwrat..... QHodJi hoc 
loco (jHoris, ifHore inEccleJia baptifatHS , nifi per 
manns Epifcopi non aecipiat Spiritwn fanSnm^ 
quem nos afferimHS in vero Baptijmate tribni , difcc 
hanc obfervationem ex ea anEloritate dejcendere, 
^Hod pcft afcenfnm Domini, Spiritns fanStns ad Apo* 
Jhlos defcendit. Et multis in locis idem faHitatHm 
reperimns , ad honorempotins facerdotii , ^aam ad 
legis neceffttatem. 

. £x S« Chryroftomo Hoin. iS« io Afta.de Phi- 
lippo aic : Ideo baptifans Spiritnm fanilnm non EtUe. Com^ 
dabat ^ najHefacHltatem habehat : hoc enim donHm^^*t i^^* 
folorum ApoJtolorHm erat. Et poftea : f^irtntem ^ni- *• 
dem acceperant faciendijigna, non antem dandi aliis 
SpiritHm fan^lnm. Igitnr hocerat in ApoJloUs Jin» 
gnlare \ unde & pracipHos^ & non alios videfnHS 

hoc factre P^ides ( ad hscc yerba , oravernnt pro fag^^ti.kt 

eis ) cjHod nonjimpliciter hocjit ^ fed mnlta opus eft 
virtHte ^ Ht detnr Spiritus fanRns ? Non enim idem 
eJlajfeejHiremiffionempeccatorim, & accipere *i;/>- 
tHtem illam. 

Denique ex S. Auguftino. Muhis in locis de 
Sacramento Confirmationis mencionem facic fan- 
(k\xs Do(flor , quod quidem modo per manus impo^ 
fitionem , niodo per undionem de(ignat* 

De impontione manuum loquitur Lib« )# de 
Bapti(moc. x6. vetba fupra laudavimus in ref- 
ponfione ad fecundam Ob^e^onero adversus pro- 
bationem ex Scripturis. Eadem fer^ repecic Tradla* 
cu fexco in primam Epiftolam S« Joan. Si vis nojfe, -^^^ fact.u 
inquic, qHtaaccepiJHSpiritHmfanElHm , interfVgafag.%6%,f, 

£e ij 4)4 Ds CoMrilt.MATIOKtr 

tor : i:::tf> i nef3TtcS.tcr,mt>ltHmhahcii$, (^viiiMtmi 
Sjcratrjfnti tioi htthcns. 
T.^f,i6. Lib. j.deBaplifinoc. Jtf. Spirittii aHtmfn 
^* Ums, inquir , ^«od in folk CaihtUca per nuinmt imft' 

fititmm dari dicilHr , nimirxm hac mtcUigi mJtjmt. 
rioflri votiicntrit , tjuod ^pcjiolusAii , QMmJm 
chariTiti Dei iifufis efi in carhbns pcrSpiraitm /«- 
tlum qiii datHs tfifiofiis. 

£i Lib. I {. dc TrinJTate cap. i €. pollquam di' 
xic Apnltolos orando & manus imponcndo dcdilfi 
T l ^.1)9. Spitirum (andlura , ait , cumdcvtmortm in /itii Prg' 
A. po/itii ni.tmmncfervirt Ecclcfi^vi. 

Ds iin^ione vcro loc]uiTiir mox ciiato capite 

7t(V. n.C, Libri 1 5. deTiinit.ite. T;«.Wrf«»i , inquit.^nero- 

peClirHlum ) DtHs Spiriii* ftnSo. Non Hii^fntttet 

■vifibUi , fcd dano g^fti* ifiiod ■vifikili figmficMnr 

ungii-nto , ^uo hApi ifatai iinvit Kcclefij. 

Et Lib. 1. conira Liticras Pcciliani cap. 1041 Db C o m V X h m at lOjNit 455 

Slnaru prpbatio ex ufu &praxi EccUJia ferpetui, 

Ufum hunc colligiraus , non modo ex citaris 
SS* Pacrum reftimoniis , & aliis bene mulris qux 
adduci poiTcnr 3 feJ prxfercim cx iis omnibus Au- 
^oribus qui de Officiis EcclenaAicis fcriprcrunc , 
omnibufque Libris Ricualibus.Ii fcilicec omnes de- 
fcribunc ricus quibus adminiftrari in Ecclefia pec 
Epifcopos debec Sacramencum Confirmationis , 
quam &per imponcionern manus^ Scperundlio* 
jicm defignanr. Ira 

SacratHencarium S. Gregorii , ubi fusi defcribi- 
tur quomodo Pontifex procensa fuper infances ma« 
nu, tindto pollice in cnrifmate , (ingulos cohfir!- 
mac , fadi oracione qua Spiricum fandum advor 
cat. 

Ordo quoque Romanus ante nonum fsculum 
fcriptus y in Sabbato fanfto eumdem ritum de« 
fcribit iifdem fer^ verbis quibus Sacramentarium 
S. Gregorii. , - 

VenerabilisBedainPfalm. %6. ait , «/'S/a;!^ T.S.f.yy». 
illam^ ijuaper imfofitionem manuum fit ^ ab £^/«9. 70. 
fcopi f Confirmationem appellari. 

Valafridus Srrabo L. de rebus Ecctefiafticis , 

AmalariusL. i.de OfticiisEccIefiafticis c. xj. 

Rabanuis Maurus L. de inftitutione Clericorum , 
c.jo, ■ ' '\ 

Alcuinus Epiftoli ad Oduinum Preft>yceruro , 
Sc alii repecunt 6C Commencariis fuis illuftranc , 
quod in OrdineRomanb^t ritu adminiftrandlCon- 
firmationem prsefcribitur. Videntur illi hoc habere 
proprium Scunf^ularey qu6d veltnt manus itfipofl- 
cioncm non cilc adtioitcm diftinftaro ab ea per 

e M] 4}^ Db CONFIRUATIONB.' 

quiai uiiiSio fit , qLiaiii quzftionempofteacxpen* 
dcnius. Sutlicitprzfcncinodioinftitiito , eos om- 
nes noni CxcoVi Audores cxprcfiam memionem f»" 
ccie S.ieramcnti Conlirmationis. 

S'ili-m!ti<r ObjiBiini^s DalUi advenUt prtb*tlonm 
ex Traditione tetlefi*. 

Objicitt". Lib, i. cap. x. filcnttum veterum 
.<icri^Moiam tjuorum genuina extani Opeca , tit 
C!c;i;cii:is in Epiftola ad Corinthios , Juftini, 
A:hcnagorflc, Theophili, Tatiaoi , ItetuEi,apad 
quosaUumcli de Saciaraento ConfiiQutioiiis fi- 
\Lir\v.m. 

Rtfp. 1°. argnmenturanegatiTumnullius pon* 
ilcij^circinquxdionibusfaaii ^um alianon de- 
(iuu politiva , & quidem ben^ multa. 

i". Adconfirmandaraalicujusdogmacisvetit*- 
tcm , ntccfTc noncft utomres&fingulicujuflibet 
Dl COK V TR M A T I 9 B; 4)7 

tine venit , mtis kreviorihus iUuJiravit , & Oxonil 
publiciJHrisfecitAn. i6"j}. Plura fcripfic Irenzut^ 
quaeperiere, reference Eufebio L . 5. Hift. c. i6. 
& S. Hieronymo L. de Scripcoribus EcclcHafticis \ 
& ica ds aliis ben^ mulris Yecerum lucubrationi* 
bus. Qua ver6 arre augurari pocueric Dallaeus , ia 
iiiis Scripris nullam Sacramenci noftri fa^Aam cfTe 
mentionem^vixTcio: quamquam non facil^ conce« 
dimus , S. Irenasum de illo cacuiffe in his quas nobit 
iiiperfunc iilius Libris. 

4*. Scopus & infticutumalicujus Scriptoris tale 
aliquando eft , ut non exigat omnium noftrorum 
Sacramentorum mentionem ab ipfo fieri. Sic v. g. 
qui ex Veceribus Apologias pro Chriftianis fcripse- 
re , in eo toci erant uc Genrih*um calumnias adver- 
sus Religionem noftram invidio&^ coniidas pro- 
pulfarenc , ppcius quam fingula noftra Myftecia (i" 
gillacim exponerenc % quorum proinde (tlentium , 
tanquam argumencum denegaci ab ipds alicujus 
myfteriifeu dogmacis , opponi meric6 non poceft 
Ica eft de Juftino , Achenagora y Theophilo y iC 
aUis. 

Objicir i^.codemLibro i. cap. 17.& L.a. de 
culciSusLitinorumreHgioiis, Grascam EccleHam 
in numero Sacramentorum non recenfere Coafit* 
marionem , quod probat his momentis. 

I * . £x Euchologiis , ubi non duo , fed ununel 
cft Ofticium Baptifmi & Undionis , cui ti« 
tuluseft j OrdaBdptifmatisy igiturundlio iiia cft 
cacremonia , non Sacramcnrum divcrfum. 

11*^. Quia ncminem Grxci admittunt ad fiicram 
mcnfam , ni(i qui fueric chrifmacus : acqui cer« 
tum eft neminem unquam rici bapcifacum , rtpul- 
liim faifTe a facci Commaniopc , nifi propcer aU« 

EciU/ fconte : ar fijnplcx Sj 

ftcr oriiinarius Sacra 

tiQ crgo jlh non cft v. 

Reji». nego anr. 1 

ikjuaiivercccmior, 

lorumhibuit Confin 

tur ConcilJLini Laodi 

lusHierofoljmiranui 

qurbm Sc alios plun 

Confirmationis, adju 

Wftcs funt Simeon T 

Sacramenris, Jcremi 

fionc , Gabricl PJiila, 

ftantinopolitana an, 1 1 

KiAiqha, inquaCalv 

enim I j. damnat Syn 

quidquiiiqucSacriimt 

SynodusBcthlemiti 

Patrutcha Hierofolyn' 

dx Grxcx circa Sacrar Db Cd-H p xhm a tx o ni* 4)9 

Dcnique ipfa Latina Ecclefia » quotles unionem 
tentavir aut perfecit cum Graeca , nufquam ei ob- 
jecit rejedum abipsa Sacramentum Confiroiatio- 
xiis. 

Ad fingulas igitur probationes refpondeo. 

Adprimam, idcirco Officium feu ritumtdmi- 
niftrandi SacramentumConfirmationis fub OflScio 
Baptifmatiscontineri , quiaftatim poftBaptifmum 
<:onferri folebat. Ex hoc autem int erre Confirmap 
uoaem cffe ritum Bapcifmi , quid aliud eft, qoim 
veile quoque inferre Euchariftiam , qua fimul cum 
Bapciimo Sc Confirmatione folebat antiquitus ad- 
miniftrari , efTe pariter Baptifmi ritum i quo nihil 
poifet fingi abfurdius. UnAionem ver6 illam di« 
ftindam efTe a Baptifmd , neC ad illius cxremonias 
pertinere , manifeftum eft ex ipfo Euchologio : 
tdm quia peculiarem habec annexam orationem , 
qua invocatur feptiformis Spiritus fandus adrobut 
bapcifati : tumquiaconfenurpoftperfeAum&ab*' 
foiucum Baptifmum : jtum denique quia Epifcopus 
illam unftioncm miniftraturus » Sc veftes quibus , 
dum baprifaret , erac*tndutus y 6c iocum mutat. ' 

Adfecundam : Ule poteft i (acfa mensa legi- 
bus Ecciefiae merico repelli> qui ea non percipit qux* 
ex ufu & praxi Ecclefix debent percipi : ac in EC«' 
cleiia Grxca lex erac & confuetudo , fimul cnih' 
Baprifmo dandi Confirmationem A: Euchariftiam $' 
mericoigitur Grscia facra mensa exdudunc eos,' 
qui facro chrifmate poft Bapcifinum inundi noa^ 
fuerunc. 

Ad certiam : Conftabic ex dicendis , ondionem 
illam pcr quam redeunces Hasretici (ecipiebancur »' 
pucam fuiife cxremoniam ., non Sacramentum 
Confirmacionis» . ^ - 440 ^ ^ CoNPtHWATtOMfa 

AJ quatcam : penicet hxc ObjeCiioadi^ucftio* 
nemHe .mniilEO ConBimaauQiS > lic ^ua lufcaui 
fuo loco. 

Ol^jicic )*. Sacrimcnrum Cofifiimiiion^j in- , 
co^nitumed mu^is Eccleliis i v. §• AhiopiCa, 
ut [ellatur Alvar» HifpJtius Motiichus inluoLti- | 
ncraria ; Armenici, tefte Guidone Ocirclitati < 
ChaldJic^, carienlque Chnftianit U>n^^ Utcque 
pcr Aribiam , Mclopocamiam , AfTyriAm , Pet» 
Jiiicm , ipfaraqucjtgyinumditfuiis. 

Refp. i^.cjiiUis paniculjtibus Ecvleliis, qos 
fchifinatc k Romani liiviii funt , niliil advcrsuJ 
veritatcm infefripolTe : cctot cnira cx fLhifmate 
plciumquc nafcitur. 

Refp. i*. ccttum fion cflc Cis oirncs Ecclcfia* 
non agiiofccre SacramentumConfinnationiSi imi 
dc Ecclcda j£thiopica fidem facit Oido nyflaio- 
luin, fivc admidiltrJtioDJs SicramcntiConfinia' 

rioni^ frcundrim i^fiir-n «Frkmniiin ■■vrii('ii« Tattui». i Db Cokfihmatxomb. 441 
Regem noftrum Chriftianidimum mific. Syros ve- 
ro agnofcere SacramentumConfirmationis,teftacur 
Jacobus de Vitriaco L. i. Hiftoriac Hicrofolymita- 
nacc. 74. 

Objicit 4^. L^ }• c. i^.Noni fxculi Scriptores 
eodem plan^ loco habuerc undionem quam Sa* 
cerdos adbibetin Baptifmo y cumeaquam Epifco- 
pus facic in Confirmatione , Ac iftam pec aliam 
luppicri poffe affirmant. Sic 

I^. Yalafridus Strabo L« de rebus Ecclefiafticis 
c. atf. aic , SylvefimmS. Pomificem wfiitHtJfe ut 
Prc/byter bapti/ktum chrifinate liniat prQpter occa* 
fionem tranfitHS mortis. Qu^dfia Diaconovel 4jHoli' 
ket alio homine baptifatHs , cafii ante Confirmatio» 
nem tranfierit , credendHmnon eft perire propter hoc. 
Quo loco eos folum ance Confirmationem ex hac 
vicatranfiredocec Aui5toriliet quid Diacono vel* 
quolibet alio homine ^ id eft iaico , bapdfacus fue^ 
lic , & non confignatus ; ergoqui func^ Sacerdo- 
te bapcifati , cum unAionem Dapcifroaicm percepe- 
rinc , non cenfencur fiae Confirmacione recedere . 
ex hac vita. Cenfec igicor undionem illam bapctf« 
malem ejufdem effe vinutis cum ea quam coofirma» 
toriaro appellamus. 

1 1^. Idem Valafridus » Aroalarius » 6c Rabaniis 

cradunc pca^cepcam a Sylveftaro Prefl)yceri^ chriToia* 

tionem , ne quis fine Confirmacione morerecur* 

Lelimns & in geftis PatrHm, inquicRabaniisLibkf* T.O.9.H. 

de infticucione Clericoruro c. iS» ^hd Sylvoftgr 

' PfP^ i^ Ecclefii Romma eonftituerit , mt ficHt p^ 

te^as & privilegiHm apnd fislum EpifcopHn eonftat 

^Mod facrnm chrifma ipfe eonficiat , & taftifatitm 

per manij impofitionem cnm ipfo ohrifinatt configneo 

fropter hareiicam fHofionem^ % ita Preflfper eodsm 441 D» COWFIRMATIOH*. 

chrijmnte Unia' tiptifaiiaa ItVAtnm cx mjtni prt^tir 

occA/iimm trjnJicHsmfriit -^tf drinJi profiSi 

pacet , tjuia jMieumfMr «o» eji Chri/li , R'giii fm 
fAriicepsficri nf^mt i i^itoifUf H:etftrium tii , W 
jtatim fuccurratitr btipiifato cum chrifwtitis nifSiw, 
Ht SpiriiMi fanili pdrticipjtionm accipiens , aHhw 
ItChnltomnexiflAt. In cafu igitut rcceffimjs »im 
eamdcm tribuic Rabaiius un<^iom biptifiuali & 
confivmacotix. 

CoTifirinit Dallius oSictaioncm hinc. »'. qm 
otriufque uiidionis cadcm cftmatc[ia,& eidcni 
confccraiio. i". quia idcm cft eftcflu* , W pwO 
cx oiarionibui quibus confcctaiui chrifmi , (juinut 
a Dco pollalatDr , «r chrifma fit omnibiti penaiSii 
p^opiiiatio & eujhdi-1 fnlutaris , <T iw nitptit' 
nem piiorum. 

Refp. ncgo ant. Triplcx enira difctimcn affig- 
nam Sdriptoresnoni Iiculi imer unilionem Iwp- Db CoKrlRMATlOHl* 44) 

priufquam ab Epifcopo confignatus fucrit ; nihilo- 
miniis neutram nccelTariam cfTe abfolut^ ad falu« 
tem : undc (i quis ex hac vita difcedat baptifatusa 
quocumquc,nccconlignatus, non idcirco perirc 
credc ndus eft FjIso igitur (upponit Dallaeus, eos 
qui (unt a l^rclbyterisbaptilati, fine Confirmatio- 
ne non difcedcte ex hac vica » quamvis non fint ab 
Epifcopo confignaa. 

Ad lecundam : Falso etiam fupponit Dallapuf» ( 

undionem baptifmalcm idcirco inftitutam & ne- 
ctffariam efie , ne quis fine Confirmatione difcedat 
cx hic vita *> iftud non ait Rabanus citatus , fed 
tantum propter m$rtis pericHlumneccJfariam ejfs nn* 
Sionem haptilm$dem , ut ejuis unElus fcH Chrifti effi 
dicipofjlt : fcilicetadfignificationemchrifmatis6c 
undionis alludit ibi Rabanus. Et rursus cap. }0. 
SignAtur, inquit L« j« de inftitutione Clericorum r €/f.im. 
c. )0. kiptifatus chrifmdte per Sacerdotem in capi^ C. 
tis fkmmitate \ psr Pontificem veri infronte , ut priori 
HnHione fignificetur SpiritHS fanSli fuper ipfum def» 
cenfio , ad habitationem Deo confecrdndam \ in fe» 
cunda tfuo^ue , Htejufdem Spiritus fanSH feptifor^ 
mis gratiacum omni plenitudinefanStitatis & fcien- 
tia &virtutisvenirein hominem declaretur, Iftud 
autem difcriminis cft incer modum quo utraquo 
hacc un(5i:io efte(5lum fpiritualem fignificat , quod 
unv^ioconfiAiatoria pradicb&ex opere opcrato 
fignificet cfFe^um gratia* (piritualic quem produ- 
cit ; untSlio vcro bap^fmalis fignificat tantum, 
non vero producit y falcem cx opere ojperato , Sc 
tanquam verum Sacramentum a Baptilmo diftin*. 
{kum y un(flionem intcriorcm gratiz. 

Ad primam confirmationem , dico eamdem qui* 
dem eflfe matcriam tcmeum utriufque unAionis , 444 t)B COHVIH.UATIONI. 

nempc chrifma , (ed non cani<lein cffe maictiim 
proxiinam: unaiocnimconfirmatoria , lelUiplo 
Rabano , adjundlaiii habct iiianiil iRiporitioncm , 
non vcro imdtio bapcifniali^. Praterca non fufficit 
2iipcrfc>:timut[iut<jitcuni^ionisparic3tcm , qoM 
dicadcm matcria , fcil e:L>Jcm quot]Ue dcbcici clTe 
forma, &: iJcmcftiiLius : pocto^in fotini & in 
cffciilu & inminillro mulrum difciepantduc il- 
Ixunclioncs ; uiide pacet lerponlio 

M fccundara conlirmauonem : EtG cnim fit 
eadem uiriufque confeccario , non lanien Jdeia 
Diodus (juQ :ipplicacut un<!iio , non cadcm foinu, 
non idcm ctFc^us , ncque tLJemmlnillci. 

©bjiciti". Magnicftinternoftios Thcologw 
diTcocdia circa partes fut>Jlantiales SaccaiQCod 
Confitin-icionis, iiciiipccjusmaieriam& (omufilt 
non ij; lur confcntium intcr fcde vcricatc fcu eii- 
flcnti.) lUitis: qui enioi dc naiuca fcu efTeoita iri Db Co n 7 I r m at 1 o k b« 44} 

uoni y ncmpe uc muniat nos , confirmec , roborec , 
pctHciac. Ica impiimis S. Cypiianus loqucns dc 
£uch<iciftia Epiftolis 5 4. & 5 6. 

Rcfp. nego anr« Gracia quippc baptifmalis gra- 
tia efl: innovacionis , filiacionis & rcgeneracionis 
a^caci infantili accommodata : gracia Euchariftica 
eft gracia augmenci perfonx fpiricualicer provedts » 
ad reparandas vircs animz fpiricualcs pcr quocidia* 
nos lapfus imminucas & dcbiiicacas : gracia vcro 
conBrmacoria cft gracia roboris & vircucis fpecia^ 
lis , ad omnes mundi ac dxmonis ccntationcs con- 
rra fidem fuperandas dcftinata* Ita S.Thomas }• 
part. qu« 7 9. art. 1 • ad primum* 

Objicit deniquc , mulcum immutatam fuiffc fub- 
fequentibus faeculis unftionem confirmacoriam : 
olim enim prxcedebac manus impo(]Cioncm. ^ nunc 
fequicur : oiimEuchariftiapoft Confirmacionem, 
nono frculo plerumque ance Confirmacioncm 
conferebacur. 

Rc(p. 1 •. non facis cx vcccribus monumcntis , 
anrcquam prodieric Liber SacraniCntorum S. Grc- 
gorii Sc Ordo Romanus , conftare , quo prrrci- 
seordine darecur undio, an poft» an vero anre 
impolirioiicm manus. a*. ejufmodi mucationes 
ieves admodum efTe 8c indifterenccs y qux rei fub- 
ftauciam nun atcingunc y lcd fimplicem modum feu 
ricum Sc cxrcmoniam^adeoque falvi remanenceSa- 
cramenti hujusfubftan^ia, nonnihiimutacionisin- 
duci potuic circadifciplinam feu modumillud ad- 
miniftrandi, quod 8c in aliis Sacramentis, Bapcifmo 
prxfercim & Euchariftia^contigifTe , ne ip(i quidem 
negare audenc Novacorcs. Baptifmus cnim oh'm 
tripltci immerfione conf erebatur , nunc infufione : 
Euchariftia infancibus dabatur ^ nunc denegatur^ 44^ Db Con fi II m A T t • ti 1« 

an proptcrca qiiidqtuni immutarum fuircirca nv 
luram fau fubftanciam illorum Saciamcntonim ? ARTICULUSIII. • 

Dc mAttrid SMmmcttti Cor^muitimis. 

QUzflio eft , an fola inanus impondo , pcr 
quam Apolloli Spiritum fanclum confcrr- 
bant , fit cfTcmiiilis & adaciuata maccria Sac»- 
menti Confirmitionis, anvero lolAunflio cluif» 
matis , anutuquc (imul ; & qux fit illa maDui 
impofitio, an ab undione diftin<iia vcl fcjurau. 
Ciicaquamcomrovcrliamcrrant Novatorcs, do- 
(tri vcio Schobftjci varias jn. pancs rcinduniur. Db CoKrxnUATioifir 44f 

P^^JsM ynanuum in Pmtipcii ConfirmationeJedfHifii^ 
tHtd chrifmatio^ ut Ecclefia ^ animadversa palfaii^li 
differentia inter impofitionem manMum & chrifina* 
tionem in fronte , non tamfacile fedstci foffet alle» 
gatione hiftotiarHm j1£1. i* & 15. 4*» Nativwn 
ialfamHmcHmjamdeficiJfeconfiet & arbores ^ fac^ 
Minm balfamstm hcum ejHs implere non pofie. 5 *• 
Confecrationem chrifinatis ejfe excantationem^ 6\ 
Inhalationem Pontificis in chrifma non tantHm tffi 
^Hid ridicHlnm ^ fed magiCHm ^ fHpevfiitiojHm &, 
plaffUmum. 

11 P» CalvinusL. 4. Inftitutionis c« 19. pa* 
sagr. €• aic 1 ^. mansnm impoptionem^ fna in con» Pag^ s]f.^ 
Jirmandls Neophjtis adhibetnr^ nihil habere Jsmile H*» 
CHmeaqHamj^pofioliHfstrpatant. l^* chrifmatio^ 
fsem oe^He effe a Chrifio, neqne ab jlpofiolis. ) ^. eot 
^ni olesm iftnd vocant olenm falntis Jalntem^^Ha in 
Chriflo efi , abjnrare , ChripHm abnegare y partem 
fson habere in Regno Dei. Unde paragr* 8 • definic 
Confirmationemnoftram » Olenmdiaboli menda^ 
ciopollHtHm , ijHodvelHt offnfis tenebris fimplicism 
mentesfallit. 4^. paragr^ xo. ait in chrifmalis con« fa^. f )>« 
fccratione inquinamentum tSt & incantationem » 
pingnedinemfatore anhelitns inqninatam ^verboram 
mHrmnre incantatam. 

Spalacenfis L. 5. de Republicil Ec.cle(iaftica Ci 
5 • n. a 5 • fcribit , Confirmationem non habere certam 
tirfixam materiam : eam alitjHando fola manns im^ ■ 
fofitione , aliqssando chrifmatis Hnaione ^ modo t^ 
vtrtice , modo infironte , modo in omnibns membrii 
C^ toto corpore , modopHro oleo ^ modo oleo & baU 
famo , modo aliis odoriferis Hngstentss , abfqne otea 
conferri fotitam. 

Dallitus L. !• capiteultimoconttadic^ 9;M;7/itf;3tf 
DeConfirmation^ F i .^ De CoHriR.MATIOHt> 

>i!!ia::.'niti»iefe , ivm nec efft pofe Cai^mMtiti 
, .lut ciij "flibet aiteriiu SAcrammti nunernonX.» 
•n.c.^.ch^-ifmatioiiemcfeimmMmeffcpgfitiaiiKm 
r ■: i6o irtvftiT/rm&primMmufurjfMtttm. 
.:: hii ciruiiliusac tnendaciispropuirindixfum- 

■^i ^''coloTOnini Scholx coDcotdia : ia afli- 
i-.d . >t' o .ii^teiia edTcnCLali ac necelTaria Con- 

.n. itb , fiiinma dinenno. Alit contendant 
;''^o'(j% rcm .fcueffcftuniSacrimcnci , /incSa> 

'cr.tu.icdilTe. Atil folamnianus impoAtionem 

'iMicri.imcfTenTialem, uniflionem vetbpaiKm 
nrax.tt incegramem ex praxepco necellariam: 

c concTaun^ionemfolam effcntialem elTc , ira* 
!.ii.i ic;-.iver6manuiiin olim nccelTatiamjfuhin* 
n liiciam dcfcciffc circmoniam , ejufque loco 
tii.iji^imtindionem. Aliiuiiamgue tun^impo- 
)hcin r.-,.tnus , tum undionem , tanquam pai- 
enciiijjlcs inaditjuatas raaieti» Sacramcmi 
nifrdiaueDfi , initio fexti Gcculi. ImpiobancU 
cenfeopimo|hxc>quxpauco5EeipsihabetinScbol2 
patronos; vixenioi iDaltitepoteft cum Decreto 
Concilii Tiidenunt SeS. 7. quo ftatuitur Chti- 
&umomniaLegisnove SactamenEainftituiire. Et 
Tet6ademn foliim pctdne: lu^cicas inftiniendi 
Saccunenta » qui folus poteft exteinis lignis lcil 
fynlbolis vim cmcacem impeitici adgtatiam fandli^ 
ficantcra confetcndam : atqui hoc IoIlus Deus po^ 
Kft , noD Eccleliak 

S> Thomas }. patte q. 71. aft, 1. ad i. docet 
'Apoftolos Spiritum faniSiim luie Vi£bili Sacca- 
knento aliquando dediffc, quando fcilicet conf[»« 
cu3erant& vilibilia dona Spititus (andtit quibus 
{>[imi Fidelcs cxotnabantuci quando vec6 ceflatunt 
itUdona, coschrifmateufosfuifleutdatent Spici* 
tam ^ndum ; qux {ententia , qua parte begat 
Apoftolos pec impoliiionem manuum , de qui 
mentio fit A6t, 8 . & 1 9 . venim dedilTe Sactameii- ' 
tum Confiitnationii , hoc habeie videtui grave in* 
commodumt 8equ6detipiatnobis prxcipuam 8C 
fer^ unicaf^ ptobationem &t Scifptuns pio dcmoiw 
fttanda advccsils Hxieticos vericate Sactamenti 
CoofitmatioDis t 8c qui>d diced^pugnet cum SS* 
Patribui , qui affirmant idem in Ecclclia Catholicft 
£eci pec impoGtionem manuumEpircoporum,quod 
geftum legimus pei Apoftolos. Ita SS. Cfpcianu^ 
Hieronymuj , ChryfoftomuSi Auguftinus- anie* 
laudati, cum vAitatem SaccamenciConficmatio-, 
' iiisexTraditionederaonftr^mas. 

II** InteieosScholsDoAores, numeco cehS 
pluces , qui docent Apoftolos dedilfe quidem ve-' 
rum Saccamemum Confiimationis , non una eft 
opiniociccaDfttanainqaamipfi cunc ufurpatunc^ 41© PB CoNFIRMATiOMi; 

& nunc ab BccUlia tAii<juam nccclTatta Cf efienda- 
lis ufurpari dcbci. 

lllo. Alii qutppe doccnt, Apoflolos ab iDitto 
rolamaniisiTTipouiione dcdifTc Spirttum {anSutn* 
Ita Scocus in^. difl. 7. q. 1. rcd omnium difer- 
rinimc Synodus Moguntina an> t J49* cap. I$> 
r t+.Cenr. Cdjusiiicvctbarunt: Dili^fnterritameopalimin- 
ft 67». (i> flruam 1 cnr htc S^cramemum ab itiitiv /sIm mMiium 
*'7' /mpejiiione exhihitHm , tnax fub Ipfit lemptriiMt 

^pojiolorum ex earHmdtm Iradilione , Adktbiik 
ehrifmatis HnSioae , eaperit eonferru N,m cieai ini* 
tio SpirttHs fanilHs, ad evidtntioremrtcemtt adhia 
pdei commendationem , Jignoviji^ili influertt evnfr* 
Tfiatis , extemi HnQione , ^«« illam interriMm dt' 
jignarit , tnnc non erat opus. Pofita verii,dtiMlti Ee^ 
clejia & flatiliiajide , cum JignA exttrna appartn 
cejfaverunt , necjam dmptiiu SpihiMi f*nU»a viji- 
bdiitr defcenderet . mox itt locm v^iCit /ipn mt' 

ilio chrifmAiii adhibcri cmDit . au^hii aui rnmfn^ Dl C O N P I H M AT I O )CB« 4ft 

iiu|as Sacramenti , neceflariam tamen ex prxcepto 
& ufu Ecclefise perpetuo. Ita ex antiquis Theolo- 
gis Petrus Aureolus Cardinalis , qui ante anno» 
300. fk>ruitan% i)i7«in 4«clift. 7. q. i. Guillel- 
snus Akifliodorenfis, referente Sirmondo Anrtt«T. i^»f.yi. 
rheeici fecundicap. ^.Jacobusde Vitriacocap.)7« ^* 
Hiftorias Occidentalis » ubi-aic ^ hoc Sacrdmehmm 
fdftim Inftitmtm fmffi ab Ap^fUlis ^ auamim ad 
manm imfefitionem , panim ah Ecclejia , ^Hantkm 
adHnlHonemchrifinatis j ^uodnon legimas, inquic» 
jifoftolos fecijfe. £x recentioribus > Sanbovius 
Trai^atu de Sacramento Confirmatiohis.^ ic ma« 
xim^SirmonddsAntitrhetico iecundo cap. x. &: 
fequemibus y ubi tres diftinguit E^defix srates». 
in quibus undio confirmatoria variam fortunam. 
pafla eft. 

In prima ufque ad rempora Conftantini » id 
eft ad quartum ufque fxculum , ait undionem 
ita foliram fuiife conjungi ciim impofitionc manus^ 
ut ab ea tamen re diftingucfetur , Bon verotem- 
pore , quamvis eam pi^edcret y.fidem Sfiritni 
fanElo jMrans , inquit Qptatus i Sieniondo ibideoi' 
laudatus : utramcjift ver6 tuoL unftionem y tuni 
manus impofitionemj4folo£pifcopaminiiftr^am 
fuiffe. 

InfecutKlaa?n^&ufque*ad InnocentiuiB 1« qui 
obiit an. 417* undlionem & manus impofiiloneai 
non tantum re , fed tempore fejiui^kam s^ ita ut tm«» 
&io feorfim una cum Baptifino perageretur ^ ma^ 
Bus vero poftea con&rmans £pifcopus imponeret.: 
cam autem undibnem y, qu« prima ztate i folia 
Epifcopis conferebatur , in^fecunda illa xtace Pce« 
Iby tetis & Diaconis pcnniiram fuifle contendic* ^ 

In tertig denique xtace ^ nempe i tempore Inno^ 

FfOi omiquara Jud 
Aurelius. 

V». Sunt^ 
«ocait Apoftol 
aumpttfolam 

Suata & clfcnti 

gfans dumtaxat 

goiiusdeValent 

%■<!• i.pindio i 

Wiftimst ptobab 

T.*;««.»_ Jo SaciaracQto C 

»; ■«■'«/..; •^iumichrifmti 

«• ft« pwdicalioni 

*«wcfafiimatej J 

<'''ira'sat<|ueoidii 

**F, deilla unaione, 

Mermtnr, scfirt Di CoHrikUATioJii- 4 j^ 

ientury dtntc introduBo ehrifm*tis ufnfimul eun 
farma iUimtterisaceommad^tJi , tju* foUftmt hu' 
jus Sacntmtmi partts effentiales , necfffitas impofi- 
* tionis nunuimcejfaret , tjuantum ^uidem adejfen- 
tiam vel imegritatem attiitet Sacmmenti , cum fit 
tanr)meartmoHia^U£dam facramentaltt ex ApojU* 
ticatraditioaedcctpta, ideo^ue nonomitttnda ^ ut- 
fttt necejfaria tttetjjitatt frsctfti , etfi non SaerA' 
. memi. 

Mulcis, iif(]ue guviffimis incominodis olMioxia 
Tidetui hfc fentenda* i°> Quia maniis impoGtia* 
nem , ic a Scriptura £c H toti Ecdelur tiadiiione 
ac piaxi comcnetidatam , dicit tneiam effe cxie- 
moniam , non paitem eflentialcm Sactameeti Con- 
fiimationis. i*. Quiinon faiisintelligiiucinpiiD- 
cipiis rinioiisTheologiz, quomodo maniis tm- 
pofitio fuetit materia efTentialis Confimutionis » 
xempore Apoftolorum > deinde vetb ab iM exci- 
deiit digniiaic , cum intcodudlum fuic chrifma ^ 
quafi in fubftiDCia Saciameiuoium k Cbiifto in* 
fticuta & dcteiminata quxdam polTei admitci nu< 
tacio. ) "■ denique , quia ifta opimoEftii fupponere- 
videiuc Chii^m noQ ia fpccie , fed in genetc; 
dumtaxac dctecminaireCoDfiniiatioQis tqfceiiam} 
quam (^inioDem idem Eftius ^idem patagtapho» 
4* impcobac , ac conrendic Chtiftum fpecialiier 6c 
immediateinftituiffequLdquidad fubftamiaoi^Jj^ 
jus Sc alionim Saciamenionim pettinct. ^ 

QuoddeConficmationedixitEftius^ hociden) 
At Oidinationc feoiit HaUerius,de Oidinatianibus- 
faciis (tOt' a< pacagc. i* in fiae-( pag> 4*:S. ) Nul- 
latenus dubitem , inquic , ^in itnm qui.apiU Cra- 
•tot Lstins , (nifiex valuntate S. Pontifieis,atiitt 
■JEeel^fitU amnet.JiiPrttiuafi_M£iMritiU ) irritafitOr^ 
Sfiili Vl^dcniquc, fur 
"=m , iim unaionei 
tiam pariialcm & m 
"KcHitiamSacramen 
<lupliciilUpa„5 nna 
«■aleftal , qirique cc 
^uefempcrufurpafle. 
Moribus quaraplutes. 

Verijmillitur&sin 
■iopliceradidinguu^,; 

•nentura Confitmation 
unam przviam qua.ai 
Epifcopusfccitexicndc 
niaDdos. &&ndcndo 
Spintum (anilum > ali 
«baaijneTOaniis , p, 
^"prioteraill.mmaB, 
Memialero, &,eti„on 
^tcontendunt , qnam 
•liamacfpecialemaa Dl C O N P 1 H M A T t OMl« 45f 

tbillisideo manus impoficio appellacur y quia (ic 
per manum. Hujus opinionis fundamencum eft » 
tdm quia Grxci y qur verum recinent Sacraroen- 
tum Confii;giacionis , non agnofcunc ^ nec habent 
'impoficionem manus confirmacoriam diftinftamr 
ac feparacam ab unftione chrifmatis » uc legere eft . 

dpud Goarium ; cum quia Scriptores Ecclefiaftici 
fepcimi, odlavi& noni prxfercim fxculi confun- 
dere videncur maniis impoficionem cum undione*» 
tilm denique quia in ufu & praxihodiema Epifco- 
pi nonnuUi admiccunt ad undUonem confirmaco- 
xiam eciam eos qui prxfences non adfuerant , quan« 
do inicio ricus Epifcopus excendic manus versds 
confirmandos , & oravic uc invocarec Spiricum fan* 
^m. Hac opinione nihil ridicuium magis Sc ab« 
fucdiim fingi pofTe pronunciat Sirmondus Ancirrhe- 
ticifecundicap»7. lUamcamen fequuncur Hugo 
Vi<5lorinus Lib» i. deSacramentispart. t« cap. !• 
Thomas Valdenfis Tom« i. de Sacraroemis c. 1 1 )• 
Bellarminus de SaccamencoConfirmationis L* i» 
c. 9. lUuftriflimus Pecrus de Marca Nocis in Con- ^^^ 
cilium Ciaromoncanum y ubi probat Veteres ui^ * ^'^^ ^ 
undionc chrifmatis etiam manusltinpoficionem ^fiq^ 
Sc vicidim in manfis impoficione , undionem fem* 
per complexos fuiife ; Ilamb^rcus nofter ad qu^rft» 
71* certix panis S* Thomae difput« !• arr^ 4« Mal« 
donacus Tradacu de Sacraroento Confirmationis 
q. a.& alii fer^ omnes recenciores Schohe Ma« 
giftri. t 

Petrus AureliusinOrthodoxoadversiiscap. 7. 
fecundi AntirrheticiSirmondl» mediam quamdam ^t^'/ 
inivit viam : nempe primis farcolis manfls impofi- 
tionem & undfcionem duas (uifle diftin Aas a6Uo- 
Acs » fuhinde tamcti ab oftavo fitcylo 8c dcki^ 4 S '> D r. C O H P I K 11 A T 1 O K B.' 

c, r-^.iic- •, 11 infcparabili utiamque conjundaii) fnilTc. 
f Ii^ .! '.lIi piKCll Sc alia opinio , qiia: totte fnt; 
T:ihi jnic ci[a'i , lcd noii r^ris cvoIuca Sc tiillinitCa ; 
iciIici-rChriitiiiii Cic immeduic pro gjaicriaCon- 
finii.Kionis cfTcntiali inlliiuifle manus iin|K)litio- 
nciii ^: itictionem , uc vel u^caquc, vel .ilceiuin 
(i[.id.i.\iiii:a hujus Sacranicnti ma;eria cflcnciali! 
tiinifoima fibi cotrcfpondente, relidi Erclelix 
)ibci.ra7c , qaam vellec pco temporumopponuiiira- 
irului;|v-.[c, Hanc opinioncm ptobabilem judi:» 
PcllaiminiisL* deConBrmuioiiec. 9. AiKeiUuni 
haiic inlnmavecacRuardusTapperiisait. it.Reip- 
si quJLlcm cominocla focet i(U opinio , & conci- 
lunJo iitciufquc £cclefiz cita in adtninillranJa 
CunCirin.-itionc , aptiflima : hoc unum dumtax» 
viictiit ij<ii deeffe, quod conjeAucis tantilm (ub- 
jiixj/ic, iion ceitisac folidis roomentis *, infintn- 
Dl COH rl II H ATf ON E. 457 

memi ConGrmationis maceiia totalis 6c adxquaia: 
atqai talis efl manuum impoAtio & undio cbtif- 
matis -, crgo &c> 

Minotis Pifl^iitioiuf pars luraque figiUatioi 
ftobanda eft. 

trim»fdrtConclufimis , mAtm fcilicet impojina- 
nm tffentiMm effe Sacnmenti Coitfimatitmt 

Probatutio.exScripturis. A^. S.t. 14. ij> 
16* Sc 17. CMtn Mitdifitm jlfofioli qui eram ] er»- 
Jilymis , ^nid rtcefijftt Samaria vervnm Dei , m/» 
ferHtit Ad ees Petrum & Joannem : qui ehm venijfeat^ 
travtrmtt fro iffis »t dcdftrtnt Sfiritum fanSim » 
nondum tnim in ^Hem^itam iClorum ventrat , ftd haf- 
tifati tMBtim erant iit nomine Domini Jefu^ Tunc im^ 
fmehaat maints fufer illos , & accifiebam Sfiri'. 
tumfanSlDtm. Ec cap. 1 9. t. £. Cim imfofuijfet iliit 
manus Paulus ^ venit ^firitusfanUus. His in locJs 
Tetuni ac proprii.diaum Sactamentum exprimj 
conllat ^ arguraento mox addufto \ Se qui ex 
.Tbeologis docenc Apollolos pcc Ulam maiius im> 
pofitionem , oon ipfum Sacramcmum , fed rem 
dumiaxatSacr&memi dcdifle, iinoilro quidem ju- 
4icio , cem cathoUcam , quam hic adTersiu No» 
vatores propugnaiviam babemus , mulcilm infic- 
mant , quam auUo Scripturx teitimooio cooGr- 
mue polfunt. 

Probatur x<*. cx coiiAanti EcdeluB utnufauc 
Grxcx&Latinxtraditione. 4P • 

ExLaEinisjam fupetius, ubidcvetiutefeuexi-- 
ftentii Sacramenti Confirmacionis, Uudavimu) 
. Pfo iecimdo izculo S. IieiucumL. ^ c. 75. 
TenultiaDum L. de BipcifmQ c» ^* ^ I^ dc 9^3 
(iUcc^oaccaciBi»cap*%j • 45^^ Db CoMTIAHATIOKi: 

Pco tcicio , S. Cypriuiunl Epift* 7 ). ad JubaTi- 

num. 

Pro quAcio , Conciltum EUbetifanum Can. j S< 

PcQ quinco , S. Hieionymum Dial. adversui 

Lucifciianos, S.Auguftinum L. ij. de Trinicitc 

c. 16. L. }.dcBapcirmoc-itf. S. HiUcium Hera. 

dc PcLrecofte , quz vulgb fub nomiae Eufebii 

Ititt.pn Emiflcni ciimcxtecislaudacifolec , ubiait: Q»id 

^•t'*i9- runcin conjtmandis Neophytfi mMMS impofirit tri- 

hnit finguiis , boc tuncSpiritHt fan^i dejcetifi» « 

crcdentiumpopHle don*vit miverfts. 

Profcxio fxculo , S. Gtegoriam in fuo Sacra- 
mcmacia , ubi defcribit titum adnunifttandi Sacta- 
mentuin Confitmationis : Eleatus , inquit , Ftn' 
tifex manH fuprd eapita tmniim , dicit CTc. 

Pro fcpiimo 1 ConciUum Hifpalenfe , TCtbi 
fupradcfccipfimus. 
D« Cx>NFlltUATIONi; 45f 

§vt(ti Sacramentum Confirmationis inftitaiiTc, €km 
farvHlis manHm imfoneret i & Apoftolosiliudpro-JV'^^'^^* 
mulgaffc , chn dd Sdfndritds mifernnt Petrnm &^^* 
J^annem « a ^hHhs illi ( licet a Philiffo Diacono ^ 
antea baftifati ) fer imfofitionem manHnm Sfiri^ 4 

tum fanilnm acciperent. Concilium Moguntinum 
an« 1549. Concilium Rhcmenfe an« ijS)* Nat'- 
bonenlean» 1609. in quibus dicitur , poft Bap« 
cirmum Spiritum fandum dari per impoficioncm 
nunuum Epifcoporum. Colonicnfe an« 15)6. pac-* 
CC7* c, 8» Omnes Fideles , inquit, permanns im^ 
fofitionem Epifcopornm , SpiritHmfanflnmpoft Baf^ 
tifmHm accipere dehent , Ht fleni Chr^iani invc* 
niamnr. 

£x Grxcis ver& teftc s habemus , 
Tettio faBculo » Firmiiianum Epift. ad $• Cj^ 
prianum intcr Cyptianicas 75. Dionydum Ala» . 
xandrinum apud EQTeb* L» 7 • c* a» ubidc contro- 
verHa inter Cyprianum ac Stcphanum aic : ilna^ 
Itio non modica tnnc temforis mota eft , an deheant ^ 
^Hiexqnavis harefi convertHntnr , Baftifinate re-^ 
fnrgari > chn frifcHs mds ejfet , fola oratione erga 
illos cum impofitione mannnm Hti. 

Quarto UBCulo,Conciiium generale I. Nicxnum 
Can. 8* S* Chtifoftomum incapuc 19. Adlorum, 
& in capuc 6. Epiftols ad Hcbcjpos : verba fupra 
rebta func. 

QuintQ £cculo, Theodorecum , qui in eumdem 
Scripturae locum faibit » baftifatosfer mannm fa-f^^ .f <4xS« 
cerdotalem accipere Sfi^tHmfanUam. - D. ' 

Eodem fxcuio Gcnoadium apud Occumcnium » 
ubi ait , meritit ipfos primhm adhartantes ,Hta mor^ 
tiferis operiltHS rejipifcant » nfipifcentes amcm in 
Denm credant ^ crtdentis "yen baftifeptHr, b/tpfii 
fe ^omjrii].itionem e. 

Umlccimofeculc 

J ' r m- "P"' <• Eplft. ad 

Duodccimo &ciil 

»*;«, fp. leml. JcTemplo , 

T.> V.7«. •mftfiiim^ gr ;,/i« 

/■o-,;,^. EtI.ib.ol 

paocipioOpetis: ^ 

'^'^VifUmB. 

fiiim: ^Mdfimi ti 

'^'•imftjititnn.iu 

t'lhf.am„!l, „f, 

Ueniquefecalodec 

aiiilumCiloniariun I., 

tiitltt. FP,^*?' i tf ■ in tefiicatioBe 

^■'irift.ffiitiimftltimdi^i,, 

'^"ill.tifllllliltMt 

. "'^f'»Bi„j.fi„j,„; De CoH»iiLUATiOMi; .4(1 

>unt. ^liud ejt , inquiunt , SacntmeritMm Cenjtr- F, ti, O»; 
ntatioms ^itod per impefitjonem mdrtmim Epifcapit^'9**» 
tonftritnt chrifmattJa renMtos. Qu* verba funt Clc- 
mentis I V.in ea &dei profcflionc (juam aono iitj, 
Hiiiecat ad eumdem Imperaioftm GrzArum, apud 
Raynalduip Tom. 14. Hanc ««6 Eedefix Ro- 
manx 6dem , ut & in aliis capiiiburin eadero Epi* 
ftola expreHis , prolicentutacpromictuntGrieci fe 
religiosi obfervaturos , polluUta folummodo Ii> 
cencii icrincndi eos Eccicfic fuz titus , tpi cum 
expoliia fiiie non pugnant. 

Exillis igitur £ccle(i4ht£iufqae momcmis ac 
con^tranie dodrinl , pro certo tenendum manus 
impoficionem cfTe partialem maieciam elTentialem 
Sacramenci Coniirmationis i Chtino Domino in- 
ftitutana* 

Solvutitw OijeSHeites. 

Objicles i^. auAotitatem eotum , qui afTerunt 
loco manuum impolilionis quz olim dabatur , jam 
fuffe^am effe chiifmaiis unAionem : unde mani' 
fefti fcquitur, manuum impofiiionem non amptids 
eiTe maieriam elTentialem Sacramenti Conficma<t 
tionis. Itaporcofentiunc 

Eugenius IV* S< Pontifex in Decceto feu Inltiu- 
Aione-Armenisdata. Secundim , inquic, SAcr*--^ txCmi 
mtnttmefl Ce/ifirmatio , citiiis mMtria ejt chrifma f,jyt^ 
conft^um ex oleo , ^Hodnitanm fignificM confden- 
ti* i & Italfame .^uod odorem fi^nifeai konafAmt^ 
fer Epifcopim b^ditto, Poft Uudatum locum cic 
Adibus Apoitolorumcap. S.ucpcrgit: Locoim- ^, • 
tem illius mMnui iMfofitionii.datHnn Ecclefi* Con- 
Jirmatio. 

In eutndem fenfum adduci potelt Conciliwii ^Sx Dl COHTIKMATIONli 
TiidentinuinScfl". 7. Cao. 1. ubi foUus chiifmad» 
mcntioncm facit. Si ^uh dixtrit , inJKrm tft 
Spfiihi fafiilo eot qui/kcrv Ctn^mialionn cbrifn** 
tt virrurem ali(fM4m tr.imnt , MixthetnA/it. 

InnoccnKM l\\,caip,Citm venijfer. Dtfacrim* 
Pfrnrdl. Bio>ie. fcribic , per fnntis chrifmdliaittm Jejigiidn 

f.* 51. marms impoJitUmm y^pojhlorim. 

Innocentius veth IV* aii ilhm manusimpotitio* 

T. i f. C(i»r. nciii tcprxfcntaii ^erfremis chrifnMt iwtm ftH Cw 

f.i.',6. frm.xrio>im. 

SynoduiMoguntinaan. I549.cap. iS.RcdO' 
libus Ecclcftaium tnjungic , ut diligenter f»fiil»a 
injirnanr ^ eurhoc Sacramenrum ^b iititi» f>!d •*• 
nuam iTfofiiionee.vhibituvi , noxfnbipfis temptn' 
hm Apojleloritm ex torumdem tritdilione ^dhihiti, 
chrifmatis unEiione captrit coaferri, Quft loco n»- 
nifeftc fupponitConcilium.maniisimpofuionein, 
quiiirifunipiimitus' Apodolt, mutatam liibioiic 
fui(rc.ctufauelocofubru?aiam cbrifmarisi !>k Cbtii^iiLiit A Yt«Ktk :4¥) 

l^amdctiniiflc. Cilm eniiD S< Pomifex ih citatd 
JDgfireto a0]gnat undionem pio matCria Confirma» 
tionisj non excludit maniis iitipo£tionem; quomo- 
do cdm alTignat indf umentotum porredionem pro 
tnatctia Sactaroenti- Oidiliis ^ impontionem ma- 
nuum patitci non ekcludit , quam coiiilat in utra* 
que Ecctefia rempec idhibitam fuifle tanquam ha* 
jas Sactamcnii cfTcnttalem materiam. 

1*. Cum dixit Eugenius, Idco impDliifDtiis mi* 
liuum<]uxab Apoftoltsufuipabatui , dad in Ec^ 
clefili CoDfiimationem.fenrus Doh eft , ait Bellat-^-. .^ 14* 
ininus L< 1. de Saciamcnto Confiitnationis c. f. r^i^Bt 
vhrifmde£e Uct impojttienismammm , fuafi^pofi^^ 
ii rtsn ufi fiurint chriJJMU , & notnsH utamitr /w* 
fofitione manitsi fcd fcnrus eft j idipfhm quod AfO' 
fiolifAciehmt , citm diceiiintur impenere mdnHS ,fa^ 
fere nune Epifcepds , cim dieuntur eonfifmAre , vet 
thrifmare. Difiinguiturenim inhislocil, non ritui 
aritu, fedmodnslotiuendiitvadoUqHendi , & fet» 
font-x perfonit \ C^ deniijue illd pdrticiilaris impoju 
tio manuitm , ab ifiH ^iu modo efi : fiijuidem tUnt 
commHnitet dicebatur hoe Sacramemum impofifi* 
tnanm, nune dieiturcommmiter Confirmatio... deni* 
'ue illaerate^cacior , aHiacumeffeSuimemo d^ 
at etiam extemum , O" cHm gratia gratitm fa" 
cieme dabat etiam donu gratis data linguarum tt* 
miraculorum &c. Hac erge ratione dici potefi , id 
guodnunc fit , ejje hcoljut, yuodtunefiekat ,lict9 
^t idem ^HoadfHkfiamiam. 

RefponGo Bcilaimini confiimatur tdm ex lauda*' 
to Innoccntio III. qui ait , ptr fnntit cjbn/tBitno- . 

ftem manus impofitienem defignari , qua alio nomiitt ''* 

dicitur Confirmatio. noo igiiur alia res eft t fed tan* 
^um aliud nomen : tilm cx Coocilio ScDonenfi asj 
Dt Coi^irmationt. C g t • 4 Dl! COHPIHUATIOHB. 

18. in DcccetodcSactamentoConfinnatioiuf, 
iili^-mc: Nec oyfcitriits t]Hidem ChrifiHi SscrMw 
!itumL'gnjirm4tionis injlituit , citm pmrvHlism^ 
■i! ritpontret. QHod & ak jlpajiolis Itgimm frt- 
1/1; <iH>n , CHVtad SamMrstns mifentnt PeirHm & 

:!iu:m Vnde & tnnc impojitimis manuiim, 

>rc Cir/f^^ationisappellxtumefiSacramentum. 
Ad SviiodumMoguntinamdico, nosipfi ultti 
^fciihcre (]ua paitc afTciit undlionctn chitfinati} 
A[it>lli;lica tiaditionc dimanafTeicLim vcio additi 
mn\\% fuhm manus impofiiionem fine unAiont 
liji>i!.iin fuilTe ab Apoliolis , cum Spiiittu fan- 
j< vidbilitcr fupcr confirmatos appacctet , fe- 
i!'..> cll Synodus illa fententiam quotumdam 
l^.iUllkoium , quiexiftimanr ApoAolospecdif* 
11! irioiicmfoU manuum impofitione Saccano* 
u Confirmationis adminiftiafTe . ficut multitu- 
3*/ mkUm.inqm a.it.& aritUm immHim imfojitit- 
ttem eafitis tbimbrativitm SacnmtHtihMfus vtnm 
& germanam conteniant efe materitim . eim mdldm 
hHJitfinodi in EnchoUriii antijitit , amt rtetntibm 
Aianufcriftis , auteaitts, teferirt tUtiir , Graeos ix 
vonfeqntnti Confi^matitnii fignim ntn habere , nt$ 
ttiamabanti^Mpenes fe haSniSe , a^rmtm ntcefft 
trit. Et leipsa Sicmondus Antirrhetico i> pag. 5 ^» 
Guidonis Carm^tx nomine id afEimart Ati]ui ta* 
* inenfalCfGnmmifludcfttfempctquippe Gisciva«~ 
lidum habuecet&etiamnamnabentSacramenttim 
Confirmationis ;*nec Latini utUm unqiiam.eiiCA 
caput id^litem cum illis habu^ic , quoties tenuta 
fuit, velinita cumillisunio. Multis id teftimO'* 
misconfiimat loco mox citato Goarius. 

Rerp. itaque nego ancecedens. Et quidem pro 
antiqua Ecclc{i& Gr:eca teftantur Scrtptores , quot 
in conlirmationcmConcIunonis noftix mox lauda* 
vimus: ururparunt illi haud dubti maniis impoli- 
tionem fcparatam ac diftinAam ab unAione chcif- 
matis. De recentioribus vet6 Gizcis paul6 majoe 
videiui elTc difficultas. Goatjui quidem io eoium 
Ricualibus nullam depicbefldtt manus imporitio-, 
nem fcparjtim ac diftinftun : attamen pag. j j j» 
• iftam rcfctt Oiatiooem, Ipft Domine , Rtx omniun 
beniffi» , fignacHlmn dtni fanSi &omnifotentis tjt 
aiormii tmSfiritks , & fan^iCatf»tis& fretit^ 
fi SangHtnis Cbrilii tHietrnmimitntm lilargirt, in 
famBitatetitaeHfioii illum , in vtra fiie eenfiiiiM 
'&c. Qijje quidem Oiado manifeft^ peitinet ad 
. Saciamcncum Con6imationis *, e.% quippe recitatS i 
flatim baptifatus fando unguento ungitur io frbn- 
n fub hac Ibrma : SignatHlmn doni SoirttHS fanSit 
tf* commHni» Gtrptrit at SanrHinit Chrifii li ctnei* InipsjmetHnftione 

cluditutmanusimp 

Apoftoli ufurpav^K 

mox di&uri furou5. 

Objicies j», Mi 

SaCninicnrmn Coni 

ncm chrifmatis dehe 

fcbiumL. 6. c. 41. 

48. S. CyriUus H 

niyfhgogica,S. Gre 

la fanaam Lavacn 

OrationeinBapiifmi 

Hom. i.ta Epift, a. 

caput primam CaiKlc 

Rclp. multos etian 

Jum man&simpofitio 

nej nec inde tamen 1 

umaioaem excludeie. 

folam deiignant » mai 

duncprotUtafcilice: Db COKFlHMATl^Nl» 4^7 

Objicies4^. Duplexdiftingui poceft in Con* 
firmacione manus impoficio : uoapcacYia ^ qux ab 
unftione cempore ac nacura feparacur & rejungi* 
tur, cum nempe Epifcopus excendens manus vec« 
sds confirmandos , Oracionem fundit qui Spiii- 
cum (anftum advocac ^ alcera , qua Epifcopus bap-* 
tifacos facrochrifinaceungicinfconce» Atqui neu-* 
tra dici poceft maceria eUencialis Confirmacionis. 
Non prima : cum quia paulo longius diffita c(^ ac 
ieparacuf ab undione *> cum quia mulci Epifcopi 
iblent ad unftionem chrifmacis admitcere eos^ qui 
abfences aderanc cum ^pifcopus manus extendic 
feu impofuic , invocans Spiricum fancSiurn* Non 
fecunda: nihiLquippeabfurdiusac ridiculum ma^ 
gis videcur Sirmondo Anclrrhecico ^. pag. jy» & 
5 8 • quam undlionem idcirco appellare manus ittim. 
poficionem, quiafic per nx^numt i^« quia Vece* 
res nomine impoficionis manuum incelljgunt fpe* 
cialem ac diftin(5lam.adionem y quani vocaot r4- 
fitis MdnTnbratianem , mariHs extenfientm , eleva^ 
tionem , expanfhnem. i^* quia hac ipsa racione 
paricer dici poifec undionem vercicalem in Bap«. 
tifmo y SfC excremafm infirmorum » ede manus im*. 
poficionem , quia utraque fic per manum. jit , ia« 
quic Sirmondus , ridicHlimfemnifmefldicere, un^ 
gendo manmn imfoni ^ & manis mpojitionem in D»«. 
Sione ipSA inejfe. 

Gcavi(fima eft, non difCmuIandum^ifta oh]CfSdo% 
maximc proprer Grscos pofteriores , apud qups ^ 
cum nuUa fic impoficio manus confirmacoria di«. 
ftin<Slaab undlione chrifmacis, , alcerucrumcpnclu^ 
dere neceiTc eft : vel iUam impofitionem ipanus ah 
undione iiidiftiniffcam fufficere y quod irridec Sir« 

inondu& i vel folm chiiiniatis. unftioncm perci^ 

G. ••• mationis ritum , a 

objcitionem , qa 

maniuiiiipalltio c 

nempe £pi£;opiu 

mandcw, &otat i 

impofitioncm conf 

chrifmate iingentis 

niisimpofitiopaulc 

»«: duiquippeiiii 

Mcm clEciendum S 

opcranir, qulmpc 

Nonne Sacramcnta 

temporis intervallo 

feffione peccatorum 

propterea effieaj «1 

Necurget<juoda/uni 

"d unaioncm chrKi 

Merant.curainittoii 

conlirmanJosextcnd 

^notamus, aiwriise 

•ijqoippeadminilhai Db C O N 9 I R M AT 1 ON C. 4^9 

2UO dubitacur , periculum eft ne irricum ac nuUum 
t Sac^^amentum. 

Refp. i^, quamdm ad Gsxcospofteriores , tria 
reponi pofTe : primum , apud illos Sacramencum 
Confirmationis fola undlione chrifmatis cum ad- 
junfta forma , SignaculHm doni SpiritHsfanUi &c. 
perfici y pro data fcilicet a Chrifto Domino Eccle- 
f\x libertace , vel ucramque partenh , vel alterucram 
pro ceniporis opporcunitate ufurpandi. Commoda 
profe<5b6 fcntentia , & utroque ricu conciliando 
apciftima , fi firmisniterecurtundamentis.^Secun- 
dum , Graecos fimul cum Oratione paul:6 ance rela- 
ta , fpecialem habere manus impoutionem ab un« 
dione diftindam. Vcrum , tefte Goario , recla- 
mant omnes eorum tum veteres tum recenciores 
Libri Ricuales , in quibus de iill manuum impofi- 
tione altum eft filentium. Tertium denique , ma- 
nus impofitionem , quas pars eft ciTentialjs hujus 
Sacramenci , diftindlaro & feparatam non effe ab 
undtione chrifmatis , quz itdtt impcficio*manu& 
dicitur , quia manu fit. Quas opinio, tametfi *ridi- 
cula vjdeacur Sirmondo ^ mulcos nihilominus ia * 

Schola patronos habet poft Bellarmhium» Petruni 
Aurelium , & alios* 

Itaque multi graves Theologi cxiftimant^primis ^^"^«nw 
temporibus manus impofitiona» confirmatoriam ^^P^^f;^ 
diftindtam ic feparatam quidem fuilTeab unAiont ^ y^\ ^^^, 
chrifmacis , fubinde vero cum ilU conjundam & jbn&acaitt 
copulacam. undionc. 

Priorem parcem his momentis probanCt Primis fx- 

!•• in ufu & phrafi ciim Scripcurar, tum veteruft\C|»^' di^ 
Scriprorum>manusimpoficiofingulariscitusac cse-""^ ^*** 
remonia eft , feu fpeciaUs adio , qua Sacerdos aut 
aliucquilibctSupexiordivinam in aliquem poten«^ 

Gg iu} 47^ I)' C«HVIJtMATIOKl» 

Uam ac yiccuccm invocat ^ ei benedicit ac beoS 
T.s^^XY? ptecatur. QHidemmMliHdefimMnAsimp^i^^ aji 
l^ ^ji Auguftinus L* )• de Bapti(hio c.i6* qHim ^rd^^ 

tjo fufra hominem ? In ufu frequendffimo fiiic ririia 
iUe impoficionis manuum apud Judxos» apud quoi 
qui majores erant , 6c aliqua poUebant Ungulari 
pei gracia » inferioribus manus imponcndo beae-i 
dicebanc» Gen. 48« v. 14« A Judxisad nosfliN 
xic ricus imponendi manus« Macch^ i^. v« 1^« 
Chriftus puecis » uc eis benedicerct » manusimpo* 
fuic. ASt. 8« y« 19» Apo(^oli bapcifatis masum iin« 
pofucre , ucacciperencSpiricumCuidunu AdTi^ 
tum 4«y. 14. &c» 5«y« xt« facri miniftri eodein 
ricu inaugurancur : qui cerc^ fpecialis erac ab ali^ 
qualibctadiQ^iediftin^^us, ^dicebacur fimplici^ 
^er manu,s impodcio feu excendo ^ elcvatio» 

II^. eodcm plan^ fenfu a Veccribus ufu^acur, 
five cum in eleaionc mioiftrorum fuf&agii (igniifll 
crac ^ quQ fcnfu Concilium (.aodicenum Can« %% 
^h •!*• aic y ele£lioncs dehere fieri per impofitionem mdnis,, 
* incerprecc BaI:camone. Unde Zonaras adCanonaii 

f^ ** B. P^^W^n^ ApoftolQCum ^ait ,. ipfim fujfragium voca^ 
trnn effi chirotoni^m ^ ho^eft , manui impefitionemi 
quo knfu atiquando ab Audoribus. prophanis fu^ 
mcbacur ; fiye ctliu adhibebatui: uc miniftri facri 
inaugurarcnrur & CQnfccrarentur ; ica idqm Zona^ 
rasloco mox cicaco: (ivccum erac (igaum giratio-t 
nis qua di vina gracia in aliqucm inyocabacur ; qua 
fenfu fumicura S. Auguftino jam laudato,, & i 
Zonara ad Canonem 117 Conciiii Carthagi^ 
nends! fivccum (impljcem. benedidionem (igni-^ 
£caba,t, utin Concilio gencraU Nicasna 1« Can«L 
I9« five dcniquc cuni.ad materiam Sacramemi 
QQjaAcmacionis alfu.mcbacu^ Quaproptec Ycc^c^ D B C O K P 1 H IC A T I O M !• 47< 

ide illa , & de undiione fepararim , ac tanquaro de 
duabus diftindis aAionibus loquuntur. Ita 

Tercullianus L« de Baprifmo c. j. poftquam di« 
Xit: Exinde egrejfi de lavdcro , ferungimur hene^ P-*/. **^# 
dilia HnSii$ne ; poftea de novo veluri ritu loquens J^r^ ^ 
ait : Dehinc manHs imponitHr &c. Maniis ergo ira- * ^' 
po(irio diftin£ba erat 5c tempore & natura ab un-^ 
^ione. Et Lib« de Refurredione camis cap. 8« 
diftindlim eciam urrumque exponit , ac manus im« 
poficionemvocatadumbrationem. C^r^ ^ inquit -, ^^*l}^4 
ungitHr , Ht Mnimd confecretur. Caro pgnatur, Ht^» * 
itnimamHniatHr. CaromanAs impofitione adumbra* 
tur , Ht anima fpiritn HlHminetHr. 

S.Cyprianus poftquam Epift. 7j. dixit : Per ^^•"♦^ 
vofiram orationem & manns impoptionem Spiritum 
fanSnm confeifHHntHK Epift. 70« ait : Vngi quo^ pdg. 117, 
^He neceffe efienm ^ni baptifatHs fit &c. 

Adde ex Veteribus antea citaris , cum & veri* 
tatem & mareriam Sacramenti exponebamus , eos 
omncs » qni vcl de fola undlione , velde fola ma* 
nus impoficione, veldeutraque feparatim & di« 
ftindljm Idquuntur \ qui omnes clar^ fignificant' fe 
de duobus ritibus , feu duabus aftionibus feparatis 
acdiftin<5iis fecmonem habere« 

Manifcft^ ac difertiffimfc iftud patct ex S.Grcgo- 
tio, rum Epift. ^7. L. 1 1. alias 6\% ubiloquensde T.t^.xx<74 
yario riru quo Har rerici ad Eccleflam redeuntes re- *• 
cipiebancur , opponit manus impofirionem , per 
quam Occidens , undioni chrifroatis » per quam 
Oriens eos recipit. Tum in fuo Sacramentario , ubi 
defcribcns ricum adminiftrandi SacramentumCon- 
firmacionis , ait : EpifcopHs elevata mannfHper^ 
capitaomniHm, dicit : OmnipotonsfempitemeDeus^* 

&Q. Idcniiiiidemfcri verbi$re{>eri|prdoRoroa^ ••■■•'", iraaicenda :\ 
i/'" .& Sfirhi, r. 

«JioiMm di/li„a,„ 

talfcdiftinaani&te, 

Scaindapi„,„„ 

Jilbnaa, &fcp„„„ 

MMqueillamnuniis 
«'om.quiinitioritiis 
Petagitar, cffe dumti 

Inn.nontffcniialcoin 
Probanti'. ciiGiii 
fctcntc ipfomct Goari 
P»g-)«<.nonhakcnti 
utioquitur.manisimp 
Konent Confirmationi 
cendumeil, vel folam 
««reriam effcniialem h, 
^'■'''acconfandimai Dl COHVIRMATIONE. 47) 

fieri per manus impoiicionem Epifcoporum decla- 
rant» Ita 

«BedainpraL 16 • IIU unElio , inquic, ^M^^rT^.t f f;tj 
mdnHs imfofitionemfit ab Efifeofo ^ vnlgQ Confirma» *"• 7o. 
tio dicitnr. 

Carolus Magnus Capitularium c. li.Ne ^uis « 
inquic, aCoepifcopisper man&s impofitionem eonfi* 
gnari vel confirmari unijHam velit. 

Amalarius L. i. dc OfEciisc. 17« Vt ab Epi^ B#*i>W Pp 
feopisfolis ^ inquic , inHngetur per manits impofitio^ x. 14 V«/I 
nem , ab Apoflolis affkmptHm eft. 9 $% J. 

Haymo Hom. in feriam i. Pafchae* Ecclefia, 
inquic , ungit baptifatos, dnm per impofitionem ma- 
nis SpiritHsfeptiformis invocatHf. 

Rabanus Maurus L. i • dc Inftitutione Clerico* 
rum c. X 8 . referc ex Sylveftro S. Pontificc > adfif* T.^./.f ,H 
Inm Epifcopnm pertinere , Ht baptifatimper manis 
impofitionem CHmipfo ehrifmateconfignet. 

Racramnus CocDeienns Lib« 4. concra oppofica 
Grxcorum cap« ?• Donumj^ inqmt ^Spiritusfanlli D^hery 
tribmtHr per impofitionem manHum , qHandofrontes Sfial, r.*, . 
baptifatornm chrifmatefanHo liniHntiirab Epifcopis.f* *♦'• 

HugoVidorinusL. i« deSacramcncofideic.io* 
SanEla Ecclefia , inquic > prins in aejHa mnndatHr 
baptifmatis, & fic nnSione ehrifmatis infignitHr per 
manns Pontificis. 

RupercusLt 5* de divinis; Officiis c« 16. Jam , T.x./.$oj^ 
inquic , nonfoli Pontifices & Reges , fed & omnis w^i. 
Ecclefia HnEiione chrifmatis per man&s impofitionem . 
eonfecratnr^ cfHodfdlis Epijcopis debetnr^ hs eonfi^ 
gnent & SpiritHmfanSHm tradant. 

Adde, omnes feri recentiores Scholafticos poft 
Bellacminum,in hanc confpirare {enceaciam:uc enini 
^eoAcilicnc^ q^ua acionc impolicio niaQ xui^ pcic ^uam * 474 DifCOHriRMATiaHS* 

Aponoli tradiderum Spiricum fan^um, cnerluut 
in noftro Confirmationis Sjcramcnto, amtmiMt 
camin ips.i un6lionechiifm3iis,quzper aAionent 
manus pcrfi.icur .inclndi ac contineti. 

Juvai hic Dcllarmini vciba tcfcnc L. i.de Sa- 
j ,_j,- cramentoConfirmarionrsc. i.Objtcicnii Kemnitia 
'.I. rejcdjm a nobis manusimpofitioncQijejufquem 
locum un>;lionem DibHitutam fuifle, tefponaertii 
f ilfum cfTc. Bis enm , aic, EffifcoBui mdims impmit 
confifTnAndis ^Ht ex PoniificiU RomAm intelti^i f»' 
tefi: femeUHm fHfcrtes nmnMttxtendir , Mt^nttrMt 
(^ rurfiim cHm jtgnMt in fhntt . tttijiie totgit : ifft 
enim mUio , (SrJigHtuio ekm mAnttfM , manul imp*' 
fitif reBijfimidteitHr, ut dacet Hngo L. i, dt S*' 
crdmentis parte 7. e4p. 1. Vnde ttinm Aiumf. 
cHmpajlul.iJfcnt qHidam, ut DaminHt mMius in^ 
neret liinatico\ illt id frcit: nam digitotetifitU»- 
SHarn, & aurtseJHs. Idcm rcpctit cap. 9. AltMfal^ DbCok>iii.iiatiohi.' ^7f 

'Ad fecundum i ijdiculum quidem videtut S JF- 
mondojun&ioaem chrifmsiis ideo appcllate man&s 
impo(irionem,quu fit per manum} alta$,&unaio 
venicalisin Baptiftno, &ext[emainfirmoniinun- 
Aio , paritcc diei polTet nunus imponcio , quia 
utiaquc fit pec manum. 

Veiilm non tam abfonum ac lidiculum vifum iU 
ludfuitRuperto>qui Lib. j.dcdiviDii Officiisc 
I C. fic ait : Sylvt^erPAfa eonfiitMit , m h*ftif»tim Ti; ^S«)|. 
liniAt Pnjhyter ch^^ifmdte , propter occdfitnem rrit»-'*^ '* 
fiilis mortis , nefrooter akftntiam Efifeofi , & diff- 
cultdtem eum eoHjeijHendi , Jiitt numki impojititnt 
if4ftifini migrent. 

Hugo Vidocinus L.t. de Saciam. parr. 7. c. 3* 
ait paritcr; Sylvtfier PMva eor/fiitnit , Mt haptifatnm ^^ *^ 
Prejhyter in vertiee chri/tMte linidt fpropteroccajio^ ' 
memtrmfitksmortis: ne ferte frvpter abftntiam Efi- 
fcefi, & diffieiUtMttmeumcanfe^uendi , fint mMiAt * 

iinfafitione baftifatum aihacvitamijrrarecomin- 
teres, EnunAiovctticalisin Baptifmo , qux MMniSx 
imfofitio appcllacui a Ruperto &c Hugonc , acque 
in pcriculo morcis imaginem quamdam gecic impo* 
litionis manuumEptfcepaiis. FaccndumnihiIomi> 
' nus, non ita ufu pecvulgatam ac receptam idam lo^ 
quendi formam. Quid ica } quia manus impofitio 
nunquam habtta fuic pco matciia , vel cxremonix , 
qua , qui baptifatur, in veitice ungitur 1 vel excic- 
mx inHrmorumun&ionis. Arque ut liberidicain 
quod lentio ,boc unum ab epinione Sirmondinoa 
xevocat , quod vix cum iHa ft>te ac dcfeniii poffii 
vcricas Sacramenii Confiimacionis apud Giecos 
poftcriotes,quos cenucn cft, nullam babeie ma- 
nus impofitionem confirmatoiiam diAinAam ab 
undione chtifmatis : ande fe(|uiiar,^uodjani dij -"*"" 4"« ipn conj 

nianonispertinere. 

Rcfp. (iJcntchic 

<I>ic(ilerc.Utr.mq 

apudnosinufuefTe 

Romaaot uiramqu 

lattcligio.fecuritas 

wr^utraquceflentii 

accomroverfum.N 

r,.^r„,.ricenfea„.,,S4. „ 

• cramentoCan.).nb 

tione liujusSactamen 

'•'tlftluit^n rumm, 

T M.a.,.»Klctar tiimConcC 

' '"• >. tiimMoguntinum 

« f.<7<.ubidocct.i-.j.,„^ 

w •"• tmitiu Clm/K * J^/,^ 

(lim iji. 1«. i„i, Ec, 

/ditanm fcr mma Ej 

mmMtH nttipift. 5 «.^ t>l C0HFtB.KATI0lll> '477 

tione confinTuiTci Tum denique Cooc. Rhemenle 
an. 1 j8).c. deConiiimatiooe, ubiaitciFedumhu>y ttemti 
jU5SiCt3meDti,ntnnifi per imfofitiantm mMnmmEphfJt^l^ 
fcopi coTiittii , nuUachtifmitis inje&a mcmione* 
NosalHtmamircmentiXjtanquam Antiquonim 
memi magis confoimi, ultio adhcremusi ac manus 
impofitionem , qua: initio citus ab Epirco|K> fit , flc 
tcmporc diftin^ cft ab unftioae , td fubftamiam 
Sactamemi Confirmationis pettineie atbittamur. 

Sccundd fars Condu/lonij , nempe unSiontm 

chrifmatis t^tntiaUm efft SMrAmenti 

Confirmntionis mMttriam, 

Probatut ex conftanti ac petpecua Eccleliz ac 
SS.|t'acruni tiaditione ab iplis Apoftolis ad nos uf- 
quedctivaca.-Meiit6S> AuguftinusL. 4.deBap- 
tifmoc. i4*ait: Qiudunivtrfdttntt Ecclefia, '*"T.f,Ki^mi 
CenciUis in^itmum , fed femftr rttentmn efl , »mC« 
nifi ^pafiolici auElaritAte trAditum rtdijpmi eri; 

Cdm fupia piobavimus Tciitaiem feu exiften- 
tiam Saciamenii Confiimationis , nonnulla lauda- 
ta fucte ceftnnoniaqux undionis neceflaiix men> 
tioncm faciunt , eique virtutem itibuunt confcien- 
di Spicitum fandum. I» S. Ircnzus , Tcnullja- 
nus , S. Cyptianus , Corneltus S. Pontifex , Conr 
ciliuin Laodicenum , Concilium Arauficanum I. 
S.CytillusHietofolymitanus, S. Ambiofius^ S. 
Augjjftinus , Innocentius I. S.Gregorius. Veiba 
fupciius jamrclatacotvfule, ne fKptus cadem re- 
pctamus. Narrat Eufebius Hift.L. ).'capiK i;. f^, f%; 
ex Clcmcmc Alcxandiino , hiftoriam juvenis 
cujufdam , quem S. Joannes Epifcope commca->. 
daveiat,aquojttveni$iHe^^»J^iM47« f^fiffi*'. T.1./.I001. Theodorecus Lib 
*• hitUmur ( facro Ba 

[•^"viffiitimgiuii 

^tiriAi gntim fM 

».../.11«. S. Leo Setm del 

""q"", ;■«■.,,«,„ 5 

'hrif„u/ilHtii, dr j 

Kflf. »*.■. GregoriusTurone 

JoveoRegefcribeiis 

^'immTrinitAtecQi 

'• '''tri, , 0- filii , I 

ff^mckrifvutecm 

T. r c*«f. Synodus Hifpalenfi 

J». i«<«. n/ , inquit , „,„ ;,„ 

•• , tlirifvimfrmiii.fti 

Superiluunividetut 

lam.&ufuhodictno 

Kantem demonfttanda 

•um Eugenii , & Syi 

Vanj a. umus dumta b\ CbN>IB.UATl6ttk: 47f 

Stentium, ci^mScrJpniiainemoratdanmiabApO' 
ftolis SictamcDtum CoBfinnatiomE , Ad. S. OC 

Vaiiaefti pft>fenttnthnimviitr«atfccifca tniS 
teciam ellentiftlem CDnfiimaiionis , adiftud arga* 
mentum refponfio. 

- Refpondent i^.nonnulliiUndioniscDnfirmatO' 
nc fierimcniioncmfccundxCoiinth. 1. V. ii. S£ 
it. ilHi nKtem , ait Apoftolui , vetifirmdt mt v#- 
iifcum in Chfifio j fi fiti unxit ms Deus , & tjui 
JignAvit ftbs , & dtdrt figfns SpiritMs tn cordibHs 
ntjhis. Qutm textuin de Confirmatione inteipie- 
nntui S. Ambtofius L. de his qui initiantui c. 7* 
S. Chtyfeftomus , & Theodoietus in hunc locum , 
& S. Hilatius. Adducunt pixtci» & locum eX 
cap. z. V. 17. primxEpiAoIae S. JoanHis, ubidi~ 
citur : Er Vot unllionevKjitam nccepifiis ak eo , mt^ 
ncAt in vobis \ qua; vctba de Sacrimcnto Confiima* 
tionis cxponit S. CjFiillus Hierorolymitanus Caie* 
chefi myftagogica }. &c S. Auguftinus in huoc lo- 
cum. 

Refpondent 1*. alii cum Sirmondo , undio> 
nem illam, dequi Apoftolu5,nonextetnam elTe^ 
fcd tnteniam,pei difHitam in cordibus Spiiitiis fan- 
&i graiiam B.erpoiTfioiit favct Synodus Mogun- 
tina paulo antc laudata , quz afTent Apoftolos pet 
folamman&sinipofitionem Spiiitum fandiim de- 
dirTe. 

Refpondeat)«.a1ii, a^umentiim illud negari> 
Tum cx iilcntio Scriptutz , nullius efle pondctis » 
cum alia pofitiva fuppctunt Cx conftatiti Eccleltie 
ptaxt ac traditione , qux alteta cft fidei noftix re- 
gula: ceitumquippeeft,multaChnftum& Apo* 
ftolos fccillie , qux io Libds ^icris «tarata 0911 
Dt Ctitjirmdtmi, H b /ipoitoiismuipata, 
Comextusililendoe 
tnodoquo cumeadei 
i Philippo Euiuchu 
fimdinFilimiDii, 
cefliria.quitKet, 

S.AuguftinusL.def 
tiolltit im^letM atmiia, . 
ritgrtttidhrtvitjllitj i 
JmpltniU. 

Relpondent^o.ali 
PolitionededjireSacta 
libettatefibiaChillto 
pofiiionem, yelunai. 
pto matetia Coniitmi 
lerutiafufficiensfithuj 
SynodusMoguntinaai 
6c ahi. 

Infl«bisi».SiEcclc( 
MfM foiet pio nnaio tttrt^antei^ dumcaxat , ipram ver6 manuum iiD« 
pofitioncmlblamefrcadalem.eflemateriamSacraa 
menti Confirmationjs. Iia Petrus AuecoIus , Sir- 
mondus, Sanboviusanteacitati. 

Rcfp.vulg6quidcmconrentire tnter fellicolo* 
gos , ex Tiaditionc Ecdefic perpotua neccflatiam 
^e undicoiem in Confirmaijonc ) (ed non confen' ' 
tice degradu> fcufpcciencce(fitatis<juxexeadeiil 
Traditionc coUigi poteft ; alii cnim oeceflitatcnl 
dreacialem feuSacramentiputantrc ib Tradition6 
depreliendcre; alii veih neceflitatcm dumtaxatusjis 
& przccpti Ecclc(iaftici , ad intcgricatem quidetn« 
ied noil ad fubftantiam Sactamehti } circa «^uarn 
controvecfiam Ecclefla nihil ha&enus proountia- 
Vit. livcinFlorencino, fivein Tridencino Cot>- 
cilio. Non in Florcotino : iti Decccco quipptf 
ilicitur tantum , undlonem chri&nKtis e0ie ma> 
tetiam Confitmationis j fed non expsimitur , aU 
lit eflentialis , an intcgrans : nemo veib ignocat « 
iqujrcumque de matecia vcl (btma Sacramcniorum 
eo in Decieto prxfcribuntui , non penincre ail 
cffentiam vel rubftaniiam eotumi aut faltem noa 
eflefide ccita & dcfinita. V.g. quando ait, un^ 
Aiooem dcbcrcficciexbalfamoi materiam Sacra' 
tnenti Oidinis cfle poire&ionem infttumentoium j' 
an inde meiito concludi poteft,ea pectinerc adfub- 
ftantiam illotum Sacramcmorum , aut faltem tftud 
dc fide cettum ac definitUm e0e ? mioimi profec- 
t6. Nihil p^rrter definituili habemus iti Concilid 
Tridencino Sefl'. ^. Can. 1. Eo quippe Canontf 
damnantuc dumCaxat Novacoies ^ qui afficmant 
091 effe Sph-ititi fMQoinjimos , qui chtifmati vlm 
aliquam fpiiitualem afcribunt : an autem chcifmt 
iUudlicnecellariuniocccffitatcSacramenti, raini' 
H h') Qiii un<atoncm ill; 
efic ad integriraicm 
«dmittunt. 

Aiu vm6 tefpond( 

quid ea ipfa Ttaditio 

Euchariftico raifcend 

cflcnecefrariamneccfl 

P«w:epti ! fiqiiidem i 

CnMimam in Iblo vjnc 

ditiodocct uniaioneiT 

ri»m cflTe ad fubftam 

vktutem tnbuar confc 

Inftabisdcnique S 

cramentomm ca;f emor 

(cfibunc. SkTcnulIia 

&S.CyrilJuiHieiofo 

gogica 1. unaioni fc 

buunr. Non igiiur cenl 

& e/Tcntialis materia C( 

Patrcsvirrucem aliquan 

£.cfp.IKeo COnfea.Af n ftnum ttibuunt , tit (it nota tegix ac facerdotalis 
dignitatis , in (jua yiitutcm aliquam Ipiritualenk 
agnofcunt<]Biclem i at non ex opeix opotato , fed 
cxopeie tantilm opeianiiSf 

Objtciei t". cuDi Sianonclo famofllm Canonem ^f Can»- 
fecuodutn Concilii I.AiaHficanian.44i.qHode-." *'-*>'>- 
claratui un<Aioncm nccciraiiam Sc efremialem noB 
elfe in SacramentoConfiimationis.G[a«i> cnu hor 
jui Canonis Sc ccxtum Sc fenfum contioveifia 
cxaific an, i6fi. intet SiimoBduiD infigtKm h 
Societatc Jefu Tlieobgum , & Pettum Auielium , 
feu Sancyianum Abbatem. Contiovetfi^ occafio* 
nem dedit Cenfuta (acix Facultaiis Parifienfis,qus 
iniei pluccs alias illam ptopofitionem notaverat» 
Confirmktii Epifcopalis.poji inftititum prejhyter4lem 
chrifmationem Baptifmi,non ejl tam ntcijfaria, tfuam 
fuit antea. Hanc confiimare auiftoiiiaic Concilii 
Aiauficanil. cum teniaifct fub ementito ^omine 
Hermanni Laemtlii , unus fc Sociecate jcfuThcor 
loguSt Auicliusin findiciiiCenfHraSorbonica^ad- 
versUi fpengiam LoiimeUJ , faUitatem piopofitio- 
nis aggieffus , deCaooRQ iUaAtauficano piolixi 
difputare ccepit ^ dim dqiextu , an paiiicula nega*' 
tivanonlegcnda foret , utcomcindii Sirmondusj^ 
sn delenda , ut placci Aurelio : iiim de fenfu ipfa » 
(eif explicaiione Canonis.. 

Textus Canonis , juxia leAioiiem SttmOD«Ui>Xeaio Slt^ 
ifte eft : NuHhi miniftronm , qni haptifmdi mepit mondi. 
a§icimn.finechrifmiUtHfffiuimdeherefrogredi,qiu» '^•>* ^***' 
mtrnosplacHit ftmtlihnfmari. De eo aiUem , ^wi ''*•'**'' 
in Baptifmate , qMOcttmijfte nectffuMt faeitnte non 
ehnfmatki fturit ,' in Conjirmatiaiit Saeerdoi.eein- 
mentbititr. Nam imerqHoJliiet chrifmatit ipjita 
minmfiHna kemdiSia^Hntnnt vraiHdicam auidf 4^4 T>e COM T 1 IL H ATIO Mi; 

^HAm, fcd ut tton HtctffiiriahMbtMttir refttit*<iir^ 
matio. 
1- Aurelius vero detraila patticula , mn , fic legit 
pollremam Canoois pacteni. Nxn imtr nu ehrij^ 
niittii ipjMs nanfiiji un<t benfdiBio tfl .* non ut pr^»' 
dicans cfindifium ^ fed ut neccffixrta hdieMiur ebrif- 
mariortpetiiii. 

Uterqucver&, tum SirmoDilus ttlm AuteliuJt 
ledioiiem fuam , <{dx vct rnppomt veLiicitahtt pu< 
ticulam non , conBtmat autfiocitatc Codicum m»- 
nufcriptorLjm ^ vcl ciiirionum Conciliorum* 

SirmoiiJus in utcoque Antirrheiico buiUtCoflt* 
ces, Tilianum , Lugduncnrem , Rbeinenfcm, Vh 
«aorinum , cdjtiopem antiquam Colonicnfctn , v^ 
lera ifiiioti ExempUcia , in quibus legitut paitiif 
cula , mn. 

Aucelius cconcfi opponebK vu'gatasomBes& 
•ntiquisConciliotumedtcionei. Oux otnnespit- Db Comyirmatiome* 4S5 

eamquc froncis chrifmationcm in Baptirmo ficri Scnfus 8c 
dcbcrc j ac confcqucnrcr prohibccc Concilium , ^'^^^^2. 
nc miniftcr baptifaturus (inc chrifmatc progrcdia» 
tur. QnhA fi ca^ aliquo contigcrit baptifatum 
chrifmatc inundum non fuiiTc > dc hoc moncn- 
dum Epifcopum i quo chrifmctur , quia chrifmatis 
una cft bcncdidio , (ivc in Baptifmo (ive in Con« 
firmationc ; ita ut fi quis in Baptifnio chrifmatut 
fucrit , ncccHc non fit cum itcrum ab Epifcopo ^ 
chrifmari , nonfrdjHdican$^Hid<jium ^ id cft nul« 
lum indc damnum pcrcipicns , ^m/4 neceffma n$n 
habetnr repetita chrifmatlo \ fcd fatis cft , fi pcc 
manus impofitionem Epifcopaicm cccipiat Spiri* 
cum fandlum. Ex qu& Sirmondi fcnccntia hsc fe- 
quuntur , qus illc ultro conccdic ac facctuc* 1 ^* 
undlioncm vcrticis in Baptifmo nondum setate 
Concilii Acauficani in ufu mifie apudGallos, fcd 
folam froncis undlioncm* i*. frentis undlioncm 
non pcnincrc ad cflenciam S|ccamcnti Conficma* 
tionis , quod una manuum impofitionc cflcntiali* 
tcr pcrficitur. ) *• iflam unAioncm frontis ncqui* 
dem fuiffe Confirmationis cxremoniam » fed can* 
cum Baptifmi , quam idcicco miniftec Baptifmi or- 
dinarius , Prefbytcc , Diaconus , ex omcio con« 
fcrcbat. 4*« xcatc Concilii Acauficani , quae fe« 1 

cunda cft ex tribus quas diftinguic Sicmondus , un« 
Aioncm & ce & tempoce fcpacacam fuiflc ab impo- 
fitionc manus. 

Vcrum multa hic Sirmondus gcacis fupponic » 
quae prorsus falfa vidcntur. 

P. Supponic undioncm vccticis in Baptifma 
quintofaecuIoGallisignotamfuifrc. Atqui camen 
Concilium Va(enfcII*an« 44X* Can )• mandac 
Mt frefiyteri fer JingHls territaria a fnis propriis • '• ^ *J|^ 

H h iiij 


'^DectetoInnoc 

Jm ..i:Mfin„,'l,.f, 
''EpifcftfMrka 

ewn trdJjtHf Spinlm 

, ^'••Supponitoi 

«naionem fuppleti 

••«itfnfmta cirifia 

puenaiconuniiniEcc 

voluitomiffiucxnec 

fcpplendaseffe. Illu( 

ttt CotneliusS.Pontil 

tiochenum.Nairatijni 

«HMimotbo.propiei 

ratjteijqua non petcep 

«g»l«inpncipiJeben 

«gnatus (ailln. Apud 

^ '^'> Falso, ptocsiis 
Concilii a.,...i;.._; .. D> COMfl KM AT I O Ml. 4S7 

ttmpoie fejuo&am fuiffe ab impoliuobB maRus 
Epilcoporum. His omnibus ipeni tepugnanc qux 
^ulo ance relaca iuni ceftimonia ex S. Ircnxo , 
Tertulliano « S- Cyptiano , Coioelio 5. Pontifi* 
ce , Concilid Laodiceno , quibus cert6 coDlbc 
unaionem liiiiul Sc manjis impoliuooem adhibi- 
cam futfTe in adiaiaiftiauone Saaamenti Confic- 
nucionis. 
Hai5lenu5 de fenfu fcu explicatione Siimondi t 
■ Auielius autem detra^a pajticula negantc hok , 
agnofcicundionem&ontisomnioo necefiariam aC 
c0eBtialem efle SaciameDto CcKifiimaiioiiis. ' In 
dnobus dumtazac a communi fcnicatia iccedii. 
1*. Afleritun^oaisveiticalisin Bapdfmoufumin 
GtUiis non fuiffe , antc Synodum Acauficanam 
an. 441, Vecdm illius meminic Innocemius I* 
«0* 4>6* vecbamoxrelaca fuot ; & S* Hieiony- 
musxtatefua Pienjyteris ac Diaconis pnecepiam 
foilTe teftatm in Oiat. adveisds Lucifeiiaoos an. 
citcitet 191. Hanc inftiiuifle creditui Sylveftei 
,5. P. {iib initio fxcuU quanj. a *. Affiimat Auic- 
lius,Epilcopos Dufquam foiiios fiiiffe bapufatos un* 
eeccin venice : qubd li antequam conGgneot in 
fiXHite , novccim omilTamveiticisuoftionem, eara 
ipfi non fuppleot , fed remitiunt ad Fieibyteios, »!a 
iis fupptendam. Veiilm quis io animum fuura 
facili induxetit > Epifcopos , dum fblemnitei 
bapiifabant , undionem illam vetticalcm aut omi- 
fiftej amconfeitepetfe nonpotuifle i quafi tna- 
|us quidquam fqtet ariemoDiam petficeie , ^quara 
Bapiifmum ipfum. 

ExCanoneigiiur ArauficaDO exptmgenda pac* 
ticolanM, quaexpun^a, fcnfusCanonisapcmM 
cft t ^>cilis ^ coluHcnt cum dilcif Ud» Iwjus t«Dt« 4St Db Co hfi & II a ti o hbJ 

poris ; atque objedlio propofica nulla cft : imo 
Canon ille Conclufioni noftnt pondus 8c auAori* 
tacem addic. 

Objicies j^. Maceria SacramcBci eirencialis 
ea j£m elTe debec fpecie in ucraque Ecdefii : fed 
ug6lio quam Grxci adhibenc , fpecie difiett ab un- 
dione Latinoram. Grxci quippe chrifina funm 
componunc ex diverfis herbis fragrancibus ^ uc le- 
gere eft apud Goarium , cum oiei& vini quanrica* 
cenonmodica , iifqup omnibus fimul cOncodbl 
Latini rctix ex oleo & balfamo,iifque non decoftis. 

Refp. Grxcorum chrifma fubftancia non-dif- 
ferre i chrifmace Lacinorum : iaunixcio enim di« 
verforum aromacum nacuram Aei non iramuuc, 
in quo uno coca folva eft undlionis tnateria eflcii- 
tialis ac neceffaria. 

Quzres i ^. quonam przcis^ cempore inccepeiic 
ufus chrifmatis in Sacramenco Confirmadonis* 

Refp. i^. plani imptobandam effe opinionem 
tum Alexandri Alenfis , qui chrifma inftitucum 
f uifle exiftimac i Concilio Meldenfi oAaTO £rciK 
lo ; cum JoannisdeBacone, qui originem illam 
tefert ad Concih'um quoddam Aurelianenfe inicb 
fexti fxculi : namque vel ipfo fecundo ^ terrio » 
quarto & fubfequentibus faeculis, apud Irepxum , 
TertuUianum , Cyprianum » Cornelium ficc chrif- 
matis mentionem fadtam legimus , per ^uam bap- 
tifacis Spiritus fandlus conferebacur. 

Refp. 1 ^. ufum chrifmaris ab Apoftoiis ipfis in« 
dudlum fuiflfe : ea quippe qux Ecclefia in admini* 
ftrarione Sacramentorum conftancer ufurpac» qiio- 
rum origo ac inicium confignari cercb non poteft » 
ex Tradirione Apoftoh'ca defcendere necefle eft.Iu 
5»Aug.ancealaudacus L* 4tdeBapri(moc.i4«AB DBCoHFIRMATteilB. ^tf 

veioApolloU intci conRitnandum chiirmate ufi 
fueiint, non cocfemiunc Theologi. Affinnint non- 
pulli , neganc atii } tilm ptopier (ilentium Sciip- 
tura: > tum ptoptei multiiudinem eonim quibus 
Apoftoli maous imponcbanc uc accipereot iipiii> 
tum fan^m', quos omnes inungcrc difEcile ad« 
tnodum & operofum tunc tempoiis fuiirec ; tum 
denjquequiapotuecunt illi , Chcifto ita pccmii- 
tence pro tcmporis neceflitate , fotam ufurpare 
maniis impofitionem , injunda tamen fucceflbii- 
bus lege , ut chrifmate deinceps ucecencur. 

Quxres i**. qua panecoipoiis 6en dclicat un« 
£tio conHrmatoria. 

Refp. in fronie. Innoceniius I.in Epifl. ad De« • 
<eniium c. ). dBplicem diftAiguic undionem, unam 
qux ad Baptifmum peninec BcSxi Pcclbycetis t al- 
tecam in fronce , qu« coafirmatoria dicitui , folis 
Epifcopis cefervata. Nam , ait S. Poniifex , Pref- ^ ^ ^^ 
hyterit , fcitextrit Epifcopim .feitpr^fente Bpifcopo ,,^144 c, ' 
ttptifint , chrifmate t^ptifatos ungere licet \ fei 
^iud at ^pij^p'^ faefit confecmtnm : non tamen 
froatemexeoMmoleo Jignare , ^ntdJoUt debetitr 
Epifioois , chntradHnt Spiritim fanBum. UnAio 
porro Dapiifmalis de qua lnnocentiiu,veiticalLs eft, 
que nempe (it. in veiticc capitis , ut Tulg^ intec- 
pr«anturTheol(^i.S(JlicetPBi»« Chrifiutni , ait 
Innocentius III. De faerk unUiont cap. t. ungun- 
tHrhisante Baptifmnm oleo benediSo , friwim i» 
feUore , deinde inttrfcapulat ; & kis fvfi Baptif- 
nutm , fcilieet ehrifinatr fanlh , frimitm in vertice, 
demitm in fronte. 

Antiqitiflimum e0e in Ecclefiatlndionis confir- 
inacoiixufuminfionte>patetexTeituUiano L.j. 

<c*Muc3c<44.i^i/jUKi(/m*^|9w»M» imcc£^P-tf.4to.Dj 490 De Co H F I II M AT1 ox «; 

clcfiitniit S urametttA reccnfct. Et L.de Pcifcripti 

f^'Xi6.J3S' 40- ^i^ damantm ^ ad imrMUonetn litusChri- 
ftianorum , Jigmrr eti*m infroMtt militts fnoi. P»« 
tcc cx CanoRC 7. Coiicttii (ccundi a;Cumctiid, 
quo injuiigicuc , pwffo chrifmjtit f rontem angcn;- 
cIamc[Tc. BxS.Cytillo HJcrofolyinitaRO Catcca.)* 

'■V ijr B, myftag. ChriftMte Chrijli , ait , froni&Mlii ftnfnt 
cor^aris tni fymholici imtt^MtitHr. Patctdenique,U{ 
alia plura miitamus, ex Sacramencacio S> Gre^o* 

T. j^,7^.rii. Ponhfex , inquit , ttnilo poUice in chrifmate . 

A. fticit cruccm in frorttt mlut , fimiliter pxr etnnerjin' 

giilaiim. 

Illutl vero difciimtniseftintecurtamque Eccle. 
na]'n,Gr.Tcam& La[inam,citc3Uni5lioncmconfiT- 
macoriam , quod LattBieamdumiaxat adliibentio 
fconcc 1 Grzci vetuinungant, nontantum ftoo- 
tem , feii oculos , & nates , Sc os , & aures , & 
pe£lus , alii^uictiam & manus & pcdes. SoU an- De CoHriKUATlAHi: 491 

Jem, fMM wJignitHrJignoCrneit ,ficutm'det Jirntt 
dnciti titudqHidemdtbeteffe evidtni& mMiifepm». 
Ittttremnin tmttm ttcs corperit hnmsm, mMxini 
front mdnifefi* efi, tfitM ^uafi nnnqitAm oittgitur , 
& ideo iinititr eonjihnMHt chrijnuite in frmtt , ut 
mnfiifefie dtmonftretfe ep Chrifiismmsficut & Jtff ' 
fielifofiMceftmn Spiritnm faitSlum fe mdfiifefittve- 
nwt , ^uia priiit in cattdculo Idtetant. Secundo, 
^ui* aliquit imfeditur 4 lihera cmfe^totie utminit 
Chrifii , frepter duo , fcilicet frofter timorem , & 
frofterverectmdiam.VtriHftjueautimhontmfigmim 
maximi manifefiatur infronte , fTefterduo .fcilieet 
frepterpropin^Hitatem imaginationis, (^ propter hte 
quod fpiritus ii corde direili adfrtntem afvendunt :■ 
unde vereeundati erubefcunt , timentet autem pallefi 
cnnt. Et ideoittfrontefignatMrchrifmMte, ntnr^u* 
freptertimertm , ne^ue frofter erubefcemiamnemeit 
Chrifii ctt^eri pratermittat, 

S. Cynfltu Hicrofolymicaous Catecheli j. milla- 
f ogica , cxponit paiitei cui non tantdm frcns , fed 
& alix nonnuUx corpoiis pattesfacio cbrifmaieli- 
niancur. Frant , inquit , & aHi fenfus eorforii tuip^^xtt- 
fymbelici inunguntun & corfut e^uidem ijtovifibiWh^ 
Hngutnto ferungitur , ammavero fan£lo vivificoqm 
Sfiritu fanEli^catur. Ac primm quidem fntf 
ti iUinitur , m eum ^ibfiergat a vopit pudortm. ^uem 
frimut homo tranfgrefforperpetiu circumferchat ifi' 
multfHe cfficlat , Htfoffniivultumnvelato gloriam 
Dei intutri, Deinde vero auret nnguntur, ut ad aw 

Mendumdivimamyfieriaauret accifiatit Pofies 

mares , ut dtvinum recifientei ungnentum dicatitt 
Chtifligratuscftodoi Deo io his qui falvatiiur* 
Tum veri) &fe£lHt inungitur.ut ipduti thomcem Jw 
Jiitiafortiteradvenutinfultutdiahtlicenfifiatif.Vt 49^ d COKti&UAtiditt* 

enim Sahator poji Bafnfmim « & Sfirit&s fM\ 
adventum egreffks in prdliHm devtcit adverfttriiem } 
fic & vos poji factkm Baptifyuim & chrifina n^fli^ 
atm , induti armis fanHi SpiritAs adverski ^ppofc 
jam v^bis poteflatem conJt(litis & praliamini ^ dicem 
tes : Omnia pojfam in e^ tjHJme confortat , Chrijlot 
Quxresj^.annecefTe uc un Aionem ad modum 
feu figuram Crucis adminiftrari , & qua neceffitar 
te ; an prxcepti cantdm , an^i^ciam Sacramcnci- 

Refp. z ^. cercum elTe in ucraque Ecclefia undio* 

. ncmconfirmacoriam in formamCrucisminiftram 

Patec ex Ordine & Pontificali Romano ^ ex S« Aih 

guftino in Pfai. 141. £c ex $• Tlioma ;• parte q* 

7 1. arct 9« &c. & cerc^ vijt ulla eft Ecclefiaftica 

csremonia qux abfquer figno Ctucis perficiacur* 

T.%.fart.x.Qji9^Jigrtum, aic $• Auguftinus TraA. it8. in 

fw/. io» £• Joan* nifiadhibeatur ^fivs in frontibas credemim , 

five ipfi aqHA tx cjHa regenerantnr , five cteo ^m 

chrifmate unguntHr , five faCrificio qteo MluntwTs 

nihil eorufn rite perficitur. 

Refp.i^ difcordes efle Theologos^ an lutcfigiH 
raCrucis ad efientiam ricus,:eu SacramentiCoofit* 
macionis percineac. Negac Cardinalis Aureolus L 
4.Senc»dift.i«q.i. EcontradivusThomasj.pactt 
q. 7 X. arc. 4« S. Bonavencura in 4« dift. ;^, aa. u 
q. i. ad )• & 4« y\lexahder^lenfis 4«part. q. 9« 
membro i* paragr. a« videncur exiftimarc fignum 
illud Crucis pertinereadfubftantiam Sacramenci* 
Racio eft , quia hsec Crucis figura continecur in 
formula ipsa feu fignificacione bujus Sacramenci ^ 
qua fublaca , formula hxc feu fignificacio Tcra noil 
eifer. Quid enim fignificac ? non del>ere horoif 
nem bapcifatum CEucem Chrifti erubefcere , ini6 
aperca fronce eam conftancer & intrapidi proficcrl* DlCON »IK.U ATIONI* '491' 

jjiiftf ifen infntite erHhefcnhr , ait S- AugaftiDuS 
\am citatusiD P(al. 141. ille <]Hi dixit , Qui me 
cnibuerii cotam hominibus , embercam cum co- 
ram Patte meo,qui in CccUs cft : ipfam crucii igti9- 
miniMtn ^iuddm modo , & ^KamPagani derident, in 
ioeopKdons mfh-l eotijiituit, Ei S. Th. moxcitatus: 
■Idta , inquii , inframe Jignatnr ehrijmate , ut ne^Ht 
pr»prertim^>rem ,ne^ne prvpter erHhe/centiam namett 
ChrijHcottfiteri prdtermittM.Et Eugenius in Oecie- 
to totics Uudato : Ideo , inquii , injratite uii vere- -^j, cmei 
ennditfedesefi,CBnRrmtindin inungitur,ne Chrijii f.f^^ D, 
nomen cotifiteri erubefcat , & pracipui crucem ejus , 
^HiJud*is eji fcandalnm.Gvmttus aHtem Jiultitia^fe- 
tmditm Apofiolumipropterquodjigno crHcisfignatur^ 

I>e unfeBione , confecratiene , ^appli- 
catione chrifmatis* 

Opinionet SchoUfiicorum. 

Non motoi hic,nec Hxieticotum blafphemiamj 
qui chriftnatis undionem Sc confccrationem, ma- 
gicam excantationem , pei fummam itiipiccateia 
appellant ; nec Giccoiuro fchifmaiicoium calum- 
niam, qua nono fzculo Latinos tiaducebani, quafi 
chtifma con6c'erent ex aqua Huminis : qu^m a- 
lumniam propulfatunt Nicolaus I.Epiftola^o.ad 
Epifcopos Gallix , Sc Ratramnus L> 4 , c. 7 . Ope- 
lis quodoccalionciftius EpiftolxjjulTuEpifcopo- 
lum Gallix, advcisus Grxcos cdidit. Noftrorum 
dumtaxat Scholafticorumcircapiopoiitumaiticu^ 
lum variasexhibcofententias. 

Sunt qui volunt balfamum necefTaiium effe ne< 
ceflicaie Sacramenti. Iia ^gidius Coninck ,^ Ga> 
machxus , Yfambeitus in j. paitero S* Thomx ad 
^uxftionem ^i. co. Ita Paludanus 

tanuslococitaioa 

tum abfquc omni | 

<iuam opinioncm i 

na , & Emmanucl 

deturaliacflcquai 

Dcniquc circa i 

infignuroCtucis.a 

fervavittius. Aliqui 

lum chfirmandi pcr 

effc nccenJtate Saci 

art. 4. Aliivcrincj 

cant elTe dc ncccffii 

fiatinfrome,ut Gr 

Cusver&deVidoria 

ticulura hunc nonni 

ponfis abfolvemus. 

Quxiesitaque i*. 

Refp. juxta vim n 

tum , detivaturenim DeConfirmatiomi. 49j 

Aat^m,a<linateri2mSaciamenii(.onfic[n3tioiiisde- 
ftinatam, necciniijam leu ex prxccpcoj (ea ex dz- 
tuta ipfiuSjSacrsmcnti. 

Quasres t^.exquibusconftetclinrmzapud Grx— 
cos. 

Refp. Gcsecos pixtec oleum 5c ballamum, tci- 
ginca quiii(]uc geneca acomatum fcu hccijacum fra- 
grancis odocis admiTcere, una cum vini non cx^ua 
quantitace , de qua mixtionc legi polTunc Habecti 
Vabreniis EpiCcopi > Sc Goacii notx ad liunc £u- 
chologii locum* 

QuaEies )*, ex quibus conficiatur cbnfma apud 
nos. 

Ke(p.conficiex oUg,^M9di7itormeonfciemU\ & 
tx balfamt , ejuoi odorem htnx fama fignificat , ait 
EugeniusinDccreio. Ita S. Grc^ociusioAio Sa- 
ctamemacio , & omncs Libri Ricuale:; & Audorcs 
quide divinis OHiciisrciipscie. S.Th. j. pirteq. , 

fX. ad j.docetolcumilluddebece exprimicxoli- 
vis,neque fu(Sceccoleumnucum,amygd3loium, 
autaliud limile; quiarolum oleiimcx olivis ex- 
pcerTum veii Si, propcic oleum dicituc. 

Quxies 4^. an balfamum fit necclTatium in 
Conficmationis matecia , necefTitarc Sacfamcnti. 

Refp. negacivi. i*.quia Vctecesf.ipidimcfoiiuj 
olei mcntionem f ciunc , v. g. TcriuUianus , Cy- 
prianus,Conciliiim Laodicenum , Ambiofius , Au- • 
guflinus. !"■ qiiia chrilma , ds quo tani frequenter 
Veteic! , fape li^nplex oleum Hgniiic^it , ut pjccc ex 
Innoccmio I.qui oicum inliTmocum jppclUi ckiif- 
tna. {".quiaita docec Innoceniius III cap. Pajh' 
ralis. De Sacr4n'ntisn3.} ittrandis. ubi ccuifuUus 
an ireranda foict ConBnnatio (olo oleo coUata ^ 
abfque balfitvo , cefpondet nihil efft ittrandHm ', Detrtt^l. 
Dt Ctnfirmatiom. ' li /.iii.«.io. EtcerteChriftust 
&faciliadrefalutis 
qucnter ea rcbus fac 
Hxreticis^cumad j 
cic ConfiimatiorieiTi 
quo canien uno inft^ 
volueris,balfji»i Sc 
ad elTentiam hujus S 

Neque contrariuii 
ccero : tum quia can 
exolco&balfamo,! 
an balfamuiTvnecefli 
tj,anver6pcxcepti 
ncminem Ui^t, qua 
buntuc ciica matcri 
tum, nooeneadfub 
celtariaiv. g. aquain 
ftici mifceri : id quid< 
dd elTencialcm matccj 
uimi. Similitcc agei 
tefert Eugenius ea oi Db Co n 1 1 B.M ati e n e> ^f)? 

Refp. ilUus -i^ad Latjnos incnflonem noo cc- 
cuiterc znie rextum fxculiiiii quo Ho.uii S> Gie* 
goiius Magnus , quiinruo Sjcianieniariomixiio* 
ncmhanc commendat, fic.ui & Gregorius Tuio- 
nenlis L> 4. de Gloiia Martyiupi, 6c alii lubfc- 
quemes Scriptoies. * 

Nc^ue eft quodopponas 1". Epiftolam Fabiani 
S. Pontificis tettio liculo, in qua docet mixiioncm 
hanc a Chrifto cfTe inllituiam. 

Namque quis vel levitei eiuditus jam^ignorat , 
EpiftolasSS. Pontificumante Siricium,fiquid.im 
exccpeiis fragmcnta a Vfitciibus icUta , fuppofiii. 
ciasefrc& adultcrin.is , quz contincnt lesamo- 
ribuj & dilciplina zcatisin qua rciipix fuppoQun. 
ttir , omnina alienas ? 

Nequeeft 1". qubddicas , quartodednentefxA 
culo, idolotum Saceidotem, cum ad votumjuliani 
apuftatx fulita incantamcnia pctagere non poffer , 
cxiftimarciquefcaljcuji.is Chiiftiani ptieleniia co- 
hibeii, Impcracoti dixilTe: Af^«i>f ^ /Mpr^/oryi- ffw/.T«r, 
erMi^imc ,qiiis adejl abl utus , balfiime unSui ^ ^?.V6!.A. 
Mh/ce.tai. Quol£inione commotus Juli^nusdixit: 
iliiii elf-hic numinibits nefins conrruriHs, 4c Religio- 
nis Cl'ri,harttt focius , ^ui fromem chrifraatis in- 
fcriptione fign-itavi ferat 1 Ita tefert Grcgorius Tu- 
ronenfisL. i. de Gloiia Martyrum c. 41. QLlaico 
igitur lirculo balfamum ulurpibatuta Chrillianis 
in Saciamento Confitmaiionls^ 

Non cft , inquara , quod hoc opponas- N?.mquc 
Grcgoiius TuronCnfis pio morc xtatc fua rcccpto , 
faceriotem illuni idoloiLim loquentcm inJuxit , 
adeoque undionis'6c balfami nicntioncm facit , 
quia , qua v:vcbat aiare , hoc cft fcxco (zculo, bal- 
lamuni olco Confirmacionis admifcebacuc. Eccerti 

liij lilcntitim de mixiioi 
tum in oleoConfirin 
nutDial. cuinTiyirl 
meminjc, fedc^Ioc 
nis Dc cogttat quidet 
tet Dionylius , Teu q 
cledaHici Hieraichi 
quicuc: Tcrum cx I 
brum hunc non effe 
doiis long^ poftecio 
xtate DiunyHi inco; 
lacencSS.Bafilius.C 
lecheli quatta niyd; 
matis cxpontione, i 
tus, Cyrillus Alcx: 

Quxiesti*. anni 
Aio per EpiCcopura 
pcr umplicem Sacet 

Refp.adprimum. 
Aara ab £pi£copo,& 
qnia Veteres live Lai Dl Cfr»FlllHATlOHei 499 

£• Aug.Trad. iiS.inJoan. ^jVirjf.inquit.fKoif , p^i, 
#w»M noverntit , StgnumChnjli ^nijt crnx Chrifli ?^,to) I. 
QHod ligmm nifi adhibtatur five fromihm crede/f 
tiHm , five ipfiaqud ex ijifa regeneritmur ,five ole» 
^Ho chrifmate HttgHninr , /i:-e ficrficio ijtte a'iintHr^ 
mhileorHm riri ferficiiHr. IdempncipirEiigcniui 
1V> in Dccreto. Grzci pariiei haiic bcnedidipnem 
chrirmaLis commcndani : S. Cyrtllus Carechcfi }. 
S. BaniiusL.dc Spiricu lanifto c. 17. Sc omnes 
eorum Libri Rirualrs. 

Refp. adifcundum, confeccaiionem feubene* 
diftioncm chridnatis nccclTariam non cfl"e neceHi- 
ratc S.]Cr:imcn[i , quia talis neccnitaiis nuUum rKtifi 
firmum cx Tradicione profcrri poteft argumenrum. 
Etvetolicet aqua bapdCmalisdsbeat pfius cx ufu 
Eccleriz confecrari & bcnedici , v.ilida tamen cft 
materia Baptifini finc tali confccrjtione. Neque 
ufus EEckuz conttariuin cvincit :n3mqu'eexipfo 
ufu ac Tcaditionc Ecclcfix ccrmm eft , aquam in 
Calice EuchariflicomifcenJam erTc^ nequctamen 
hxc mixtio pcitincc ad efTentiam confccrationis 
Calicis. 

Refp. ad tenium , chtirma pec nmpliccin Sacec- 
dotem confectatum non valcrc, (1 pcohibeat £ccle- 
fia ; accedenre vero cjus liccnria , valete, quia con- 
fccratiohxcjuiisell dumtaxat Ecclefiaftici , ncm 
divini. 

Prioi: lefponlionis pars pcobatur ex L. 7 . Capi- 1 
tularium Cacoli Magni cap. ) a ^. ubi cbrilmacort. 
feAum a Corepifcopis declaratur non efTe pro Sa< 
ccamemo habcndum , quia Cotepifcopi non funt 
veri Epifcopi. Idcm colUgicut ex Concilio Caciha. 
ginenu II. & III. Sclnnocentiol. 
. PofterioTpacspiobatucex Concilio Toletatra I> 
liiij Qiisres 7 ". qui f 
tiis chritmaiis. 

.Rcfp. i*.prioribn 
pisiimni die chrifir 
ConcilioTolrtanoI 
huic confcccationi/a 
lia ,ncnipe fcriam q 
uc conftat ex i^u Ecc 

Rcfp.-^'. inconff 
rettim tiMis obfervar 

1«. ftindumurpre( 
Timoth. 4.V. tf.Ouj 
fer verhum Dei f^ ot 

l'l". Btfignumcru 
nncillocnimnihitpc 
foQomus Hom.4. in 
de tempote & Ttad. 

IIT^. Epifcopus h 
tam chrifmatis ,-quat 
gHlantNpvatores, q 
' tinetet: enenimfant! Db Co n ? I k m a t I o n 1. 501 

& Prefbyrcris in hun(imodum» jfve fanBtim chrif- 
ma. Antiqua pariter eft hxc falutatio y cujus'nien« 
tio fic in Ordine Romano 8c apud Amalarium. 
Neque eft guod Novatores ralutatidhem hanc tan- 
quam veram adoracionem idololatricara jtradu* 
canc : (iquidem non abroluta eft, neque ad ipfum 
chrifma in fe phyHce fpeiflatum refercur *> (ed ad 
Chriftum» cujus fymbolum eft, ad quem diredi 
ac primario obfequium iftudtendit. Ncque vero 
inuiitatum eft apud Veceres , inHgnum ktitia; Sc 
gratulationis res fcnfu defticutas falucare. Sic B« 
Andrcas viJcns Crucem aic , 54/t/^ Crw.v. Sic For- 
tunatus falutatdiemfeftum Refurredlionis, .?^/t;^, 
inquit yftjladies > to*o ven:r^ihiits avo. Sic fandla 
Paula falutavic Bcthlecm ciim cam primg vidit, 
refcrence S. Hieronymo ^ Epiitola de cjus obiru. 

V '. denique , Prcfbyrcri Parochiarum a proprio 
Ep»fcopo > non a viciniorc , facrum chrifma quot 
annis pctere tencbantur. Ifa coliigitur esc Conc* 
Liprincnfi , ex Vafcnfi Can. j. & Antiftiodorcnfi 
Can. ^. Quodautcmfupcrcft vctcris chrifinatis, 
ex ufu & praxi Ecclcdx comburi jeb^t. Sever^ au- 
tem cautum eft, ne quid Epifcopi i, Prcft^yreris exi- 
^ant aut accipiant probalfamo emcndo adconfi» 
ciendumchrihna. Iia in Conc. Cabillonenfi IL 
Can. 16 • Aquif^,ranen(i II. Can. 5« Meldenfi 
Can. 45« Barcinonenfi cap. !•• Toletano XI. c. 8« G ARTICULUS IV. 

De foma Sacramemi Cmfimationis. 

Ertum eft apud omnes , formaip Sacramcnti 
Confirmationis pofitam efTe in verbis quae 

l i iU) •/"-".-pieisi-emjjii» 

t' 'neosp:ptifo>-mem 

clitim d-: CrUs. In 

pag. 7».&0rdine 

ritimftpiemit & im 

fonitn^nis . Spiritim 

eos fpiritit timoris tui 

itt vitam pr»pitiatHs « 

JefumChnflitm ^c.Q 

lin^o in chtifrnate pc 

gnumCiucis,dicens; 

firmo tt chrifmite falm 

& Spiriiiis fan^. 

CoSV ^^P"'» G''^^ hun 

tioniJipud Goatiusin Euchologi 

Grxcos, nittn prjcemur. Bcntdi 

tem....qui & nunc rect 

peraqiui'm& Spiriftn 

etiaia indttiberate ctmt 

ftgenerare voluifli: ip 

nigne , Jiqnaculum do> 

ad»ratt.li'ru; ?n...;.^. Ds Ce N r I K M A T 1 ON ■• 50} 

'Oratione tcrminaTa , baptifatum fani^o nnguen- 
to ungit , Cmcis fignura faciens in fronte , Sc '**^- ^». 
in oculis, & in naribus , &io utiaque auce, & in''** 
pedibus diccns : Signatulum doni Spiritus fdn^i. 
Manifcftum eftcxifloutriufque Ecclelix lituad- 
minidrandi Sacramcnii Conflimationis , camdcm 
ptorfus cflcquoad fenfuinutiobiqueCoAHcinatio- 
nisformam: huc unum difcitmen eft , quod apud 
Laiinos Ocatio immediati junda (\i cum impofl- 
tione fcu extenlione manuum; apud Grsecos verb 
□ulla lcgatui manus impoiiiio feparata 6c fcjunaa 
ab undlioDC. 

Contrcvctfia igituc moveiur intcrThcoIogoSj 
quibus in vcibis pofita fit cffentialis ac neceffaria 
focma Confirmationis. An in illa Orarioneqym 
Epifcopus manus extcndens pronuntiat^ an ia 
verbis qux' piofert dum frontcm baptifati chtifma. 
teinungif, aninOrauonefimuL& illis vctbis , ita 
ut ex duplici forma partiali & inadxqiiaia una' 
exurgat localis & adxquata; (icutex duplici ma* 
tcriainadxquata &C paiiiali, manus fciltcctimpo- 
fitione , Sc undiotie , unam toialcm componi dixi- 
mus. Cifcaquamcontroveifiam Novatores eiiant, 
noftcj vetoTlicologi} falva & iniegr^ fide, in varias 
opinioncs abcunt. 

Emr Novtitorum. 

Novaiotes Lutheiani Sc Calviniftae circa forhtam 
SacramentiConfiiinaiionis eccanc, ac nobis tucpi- 
lerimponunr. 

\^. Ex Luihecanis Kemnitius in qtiana pact« 
examinisConc.Trid.focmamiftamjf/^ffoifyr^n* 
eratis&e. explodit acfugillat tanquaronovam ac 
recentcm , cujiis nulU roentic» nec in Scriptu- ' dtre poptm. Vndt 
ma fmm v.:.' cjfg S 
craffum fciliece & _ 
hil, AcceiM , i>]jMi 
, VKtitnm , &fiet Sa- 
hu^^rafcram ,fij 
tunt Al/Htl , ijuam 

Idcm fentit Dal 
Farma /j^.inquu 
Evangetica majejia. 
difiat , t]Ham calum . 

Marcus Antoniu: 
L.5.dcRcpubi. C 
oiarionem doo poHi 
«ratie impnrat grat, 
ti$ ; atfoma Saenn 
•perato. 

II^.Novatores»! 
dant ac fucutnfaciai 
foroum Saciamentt 
Utenus in oratione Dl-CoHflKHATIONl. jOJ 

Opmiones SchoU. 

Noftrivero Scholaftici conftanter cjuidem do- 
ccnr, aliqiism cfTeSacraii cnii Confirmationis cf- 
fcmialem& ncce.Tariam formam-, (cA in tl alTi- 
gnanda hon unaed eorum opinio. 

Qui pro matctia cffentiali Confirmationis folam 
afTignanr un<5tionem , in quri manus impolitioncm 
confunduni, ii pro forma ciTcntiali adxquata ifta 
dumtaxatagn^lcunt vetba,5;^wo(r 7« ^Ko c)^ciSj& 
confrrj » te chrifmati faluiis , in nomine Patris , & 
FUii, & Spiriiiis finBi ' vel ifta apud Grsccos , Si- 
gnaculum doni Sp.riiiit fanRi. Ita S. Th, j. parte 
<]. 7i.att. ;.£ftiusin4,dilh7. paragt. lO.BeU 
larmjnus L. i. de Sacramcnto Confirmaiionis cap. 
lo. MaldonaiusTradtatude Confitmationc q. 2* 
ubi aitiVJrinam iliatn fevjper in HfnfHiJfe, cnJHS ori- ^^-77. C, 
gn fen iniHum repe iri nonptrejf , & alii fer^ opi- 
ncs qua rftcics , qua teceociores Scholaftici ; ma- 
niis vcro impofiiioncm un^ioni pnviam, meram 
dtcuni cfTe czremoniajn. 

Inicr iftos vero Thcologos nonnulli funt,qui poft 
BcUarminuiii ,aiuniin veibis mox ciiaris lacitam 
includi qfationcm, quamquam vetba hsc,S/^Mo te, 
eonfirmo tt , abfolutatint; aique ica concihant & 
Scciptutam Sc Vetercs , qui formam Sacramenti 
Confirmationis tn oratione , qua invocatur Spiti'- 
tus fandus, collocare videniur, lia Pctrus Autelius 
inOrthodoxo adversus Sttmonfli Aniirrhcticum x* 
incap. 7. pag. 5^ S.Rurfuslitigant inier fcde ne- 
ccllitatc cxprimcndi nomcn Pairis, & Filiii& Spi- 
titijs fanifti in forma addut^a. Suni qui cum Aima- 
cano feuRichaido Radul^ho AlchiepifcopoAt-- 
«iacano,quiobiiian. i}59*L. y.gdvcrsus Attne' 5e£ DlCotiVIILMATIOKI.' 
nosc. ii. &SaToinH*(lift'7>u'>4>pt"3nti^*^ 
{■ubftaniiam Sactamemt jwrtiijcre i quam opinio- 
iiem tutiorcra quidtm,licct oppofiuto ptubaltilem, 
judicac Eliius. Aiii necant iovocjtionem hanc Tri- 
nitatis pcitinerc ad fubtUmiam fonnx ConSrm». 
tioni!. SuntquicxiftiBiant neceflarium cflfc cxptt- 
mrre aiilum pcrfonK confirmamii, Sc pctronx con- 
fitmatcci atqiic proptct dcfciilum hujus cxpitffio- 
nis rufpci^im habcnt fotmam Grzcorum. I14 
Yfiinbctius ad }. partem q. 7 t. 4;ll. 4. art. ). 
Suut dcnique , qui cxiflimitut eCc dc 6dc hjrtnim 
Confiimicionis clTc pofifam in vcibis addudii. In 
Suarcs in ;. partem S^. Th. q. 7 1. itt. 4. difpuu. 
lione; ;. ledione f. 

lI'.QiiicontendL!ntfolam impofiiionemnuniii 
clTe materiam cfrenii^lem & necefTariam Cwi&- 
inacionis , &c un^jonem efTe pancmdumTatlliotfi' 

erantem . ii formam erufdctn cftenEialrm r^nominE - DlCoHriRMATIO^B. J07 

nem , qux impofitioiii inanus*) Sci&i vctha, Sigm 
tt , egnjiriao te &c. qur uniflipni refpotKlent , lor- 
' mam eJTeparn^cmcfTcntialem, aique exutrftque 
tiim maiecia , tum forma cxuigcce peifcftum & ia- 
tegrum enenrialiici SaccamcntumCoofirmatiotiisi 
I V. Sunt quide forma Confinhationis idera 
fcmium , quod dc matci ta : Ciitidum nempc in ge- 
n=rc dumtaxat, non in fpccie ac (i^illitim dcligaaf- 
fe[nareriam& focmam Sacmmenri Coaficmatio- 
nis, celida Ecclclix fuz libcrtate quaih vellet pio 
tcmpotum opporcuniratc aptiotem eligeie ac utui- 
pate ; eaquc libectate Ecclefiam ufam fuifTc , cura 
manus impoiidoncm Sc ocacjonem, cxemplo Apo- 
ftolocum, adhibuic pio macccia & focmzConficma- 
tionis, u(quc adfcpiimumvcl oAavumfxciilum, 
quoun^to chiifmatis pio matetia, & veiba illa,5j- 
rno ie,ci>afirmo le C^c.pro forma imcoduda fuerunt.. 
Jamobfctvavimusconftnodamfoie,ac Theologo- 
[um diHidiis ciica rcm pcxfcmem componendis ap- 
tidimam iftam fcnicmiam : vctum hoc habct dim- 
cile, tumquodnon fatis fiimR nixa vldeatut fun- 
damentis , tilm quod lubllantiain Saciamentocum , 
jn quam Ecclclia nullara pocelUtem habct , vuits 
luucacionibus obnoxian^faciat. 

Exillaporio fenten^^rum vaiietate ac difcte- Przfenf 
pancia'facilcintelligitur, pizfentcmquaftioncraad^™^^'*'" 
fiJem non pectinece , qur nuUo m Concilio gene- j.^^ 
rali definira legitur. * pcrtinn. 

Non in Tcidentino , in quo matetix vel foimaB 
Saccamento Cunfiimationis efrentialis , nulU ptoi- 
fus mentio. 

Non tn Florentino. Iri Decretoquidem Eugenii 
ka Inilcudionc Acmenis data , dicitui : SecHndnm T. i|. Om> 
SacrAvumHmefiCot>firm*tl9iCH}Usn*ten»e&ehrif-h fj*- A, que «ompofiTionem 

Otdinacionis, qua: a 

Scholx contcovcrfiji 

finitionis feu decrcti 

habcrci editum quip| 

ti», jam dilToluto Cc 

normti & Giarcotun' 

qui[.pc,quos£ugefii 

tu:n inftruit, FJotc/ici 

abfQlutam Sc fubfctip 

Eugcnii fofl difccflb 

»*j?. dccinio Kalc« 

Quapropteicamfubfi 

riwr/<« inpHhltcaSefion 

/m tnttjori CelehrAtai d 

libusEpifcopisintclIigi 

^ Pi*fideEugciiio,cong 

ftianierunt. Nonnulli i 

mant.diaamformBlam 

« ad fidcm,ut Scotus i 

. nicus Soto in j . Aid -., Dt-CoNFIKlfATK«MI* 5O9 

COKCLUSIO. 

Otatio qaz ptxceiit unflionem ^ '& vccba qux 
ilUmcoinitamui, ruiit,ttiin apudGrxcoSj tiiiB 
apud Laciiios .adxquata Sc totUis fbrtiu Sacta- ' 
incnii Contiimatiuim. 

Prima parSjqui orationem fpcflar,cvidentctpro- 
batur 

I". Ex Scriptuia & ipfo ufu Apoftolorum. A£t- Oracioeft 
8. OraveruKi pra ip/ij ,ut acsifernm Spirnumfati- foiai» 
Qimt....Tu}jc imponchf.ntmitnus fuperillts , & acci- Confirnia- 
ptham SpiritHM fanSlim. H^bcs liic finiul & ma- "'"'"• , 
teriatr, iMr.it iittpajiiio/iem i & Ibnuani confitma- 
lionis , oraiionm '• ctat igiiur dcpreLatoria Conlit- 
tnaiionii forma. Sicuteiiim S. Thomas cx liisS. 
Jacobiverbis, Onntfupercum&c. &tr.uiojititi 
falvnkit infirmum , rcdtc concludit , foimam un* 
d]onts'cxtrenix deptecatotiam efle ; ita ex^itatis 
vctbis Adl:. 8. re<!l^ concludimus, (ormam confir> 
matJonisin oraiionc invocante SpiiitumlaQ<!ium 
policam ciTc. 

11". Exufuac connintiSc perpetua Ecclefiz 
ptaxi ]dcm colligitui , cujus tcftes lunt . 

Teiiullianus L. deBaptifmo c. 8. DMncm&- p^.^ ^^f. 
ms imponitur, per btntdtHifnim *dv«cans & invi- D, 
tanr Spiritumjan£lum. 

S-CyprrAusEpift. 7j.adjubaianuni: Qui in p„ . 
EccUfia b'ptifantitr , inquit , Prxpofitit Ecciefia 
fff-rttntur , Hip:rnoft-am orationem ac manks in.- 
ptfitionnn Spiritim fanHum conftKjHantur . 

S. Aiiibiafius L. ;. dcSacramcntis-c. i. poft- . 

fluamd){rciuitdcBapiilmo,& un^iune qtlz inco 
fit, SeqitttHr, ait, ftgnUtHlHm ^Htd dudijiit hodie It- j-^ ,^ , , f , tw, c*- it4 invecet 

fciptumfinmjia 

ptura OHaontAS mr. 

fArtem confenfm infi 

'■<^*»f. St Auguftiniis L. 

modo, m,DeHsjtr 

Imo iji.iantHs Dens efi 

ijms Difciputamm ej 

^ant ^itippe ut vtnirt 

t l"*at^nanifJieHmda 

•^rf.F. pa/ttiTttiamnmtcfen 

ifmdtmhKdvKHmpBi 

dcrtautemfuferalios 

hoejkt, OeHtninvot 

T.i.r.iU. DeniqucS.LcoEpi 

vacMione SpiritHs fan 
confirmandi fum. Ab; 
monrorutn ex SS. Pat! 
& Conciliis hicfupcr 
rodinobisLiudata fu fticuales , Podtificales , Sacnmentaiii, qu<num 
nagnuin nuloenim tepnereutaot Meoardus io Nt^ 

tis ad Sacumentatium S> Gtegoiii, Goatiut in No* 
tis ad Euchologiutn Grxconim , Patet Maitene , 
Tomoi.de antiquis EccIefiaE ritibus pag> 149* 
- & requcntibus. Iniiio bujus AriicuU Oiattoneni 
lenilinius.qu^utuniutLatini&Gijeci: eadem fe- 
ri eft in altis Ritualibus , faltem quoad fubftan- 
tiam & lenfum. lin^in Sacrameniatio S* Giego- 
rii quod Ronue intei ipfius Opera editum fuit , ui- 
mt proisils continetur ptxtecOrationem qux in- 
cipit ab his veibis , Ommfottms fimpiteiie Dem , 
gui ngtntrtirt dignntus fihat fttmultstHts. Itanec 
aliud, inquiiMotinusL. 8< dePcenit. c. itf.n* 
J> \ Pamclio editum 1 nec iltud anttquiQtmum 
CoibeienfisBtbliothscc i Mcnardo nupei dona- 
tum -, nec aliud S. Eligii,cujus idem Meoaidus F<v. to»; 
mcniionem facii ibidcm j nec praetcrea akerum ^"'^'^'7 
TuionenfeantiquinimumRomanum. * '^ * 

Vetus Ordo Romanus ab Amalaiio relatus L* r* 
deEcclciiaHicisOfliciisc. 17. infine,przterOta- 
lionem nihil habec. nifi haec verba, /n nomine Pm' tiUiH. pp^ 
trii , & filii., & Spiritit fiinSi. Difit RamatiMS T.+.f S5>. 
Lihlliii , dt t}H9 ftpi eemmernBriivinus ^ ait Ama> 
lanus , OrdtimttxpUtifaeitcructmciimfollictex 
thrifmateittfingulofulnfrontibiii, itddictndoi Im 
mmint Patrii , & Filii , & SfiritHt f*nciL Pmx 
tiii. ttcumffirirmtMo. 

Adde & Pontificale Anglicanum quod anie aD^ 
nos 8 00 . exaiatum f uit , jsc in Ecclefi^ R.othonu> 
fcnfiaffcivaiut , in quo etiam legtnit Oratio invo- 
catis Spiiitum fandtum fupia eos qui confirmantur* 
2^eoatdus ibidem. * 

Secand» v^b Conclufionii pan , qux fpeft^ 
Di Ctt^rmtiMt» ^k, «MciquisEccW 
*'"juemibmu((, 

F«ccJ«j,Mc«„^ 

*«.'"9«t./>„„v, 
"«'fUi^inrm.kr 
'"•fJ^-^fiiithZ 
Pjmm/Kri,, &eil 

'■■"»-. *! _^™"''""l"Mai,ri 
P«/»w. /.^^. 5111 fonnao m ' t>t C AH» 1 K U A T l»Ni; JI} 

teia fotmamexbibet : Signt tefigmemeit , & sm' 
ftmi tt ehrifmMtt [Mmit, tn tumim Fmtrit , & FiUi ^ 
t^ SpiritmifsnlH ,iur*pltarij nJeiitSpirit»f4n£lo, . 
& haktM vitMm mterjiam. Amtn. Eandem plui^ 
fotnMmconcinctPoncificale aliud Toloranum ca- 
^mxtaM,vel infeiioie fciiptum* 

Ecclefix Roihomagenfis Codcx prccedcnte an* 
nisckcitercentum veiuftior , hiocdocbtfotniamt ' 
Cmfignottfigmtmcit , & nnfinmchri/matefatm- 
tit, in ntmine &c, 

In Bibliothcca CoIIegii Foxtnlis exta^Ritualjl-, 
Libcc inrctiptus > Ordt Romdnt EccUfi* obferra- 
n folitus tempoic Innoccntii III^ 8c aUoniro Pon- 
aficum, rcriptioe}as completa eft an. 1)65. In 
co hcc refertur foima : Ordtime eimPleti, fAcidt 
crncem infrsnte fingMhrum CHm ptllict dt chnfmd%^ 
tt , itd dicendo t JtMnnei , vet ^movit nli» mmine, 
figno te figno erHcit, Ptix teenm^ Ee eim ffiritn 
tuo. 

In oainiam antiquiflinKi Petaviano Codice i ■ 
quemlocomox indicato ni 5. cittt Moiinus in 
OtScioSabbati ranftilegitur: fafieMfirnat eet itg 
frohtt dt ehrifmnte dieent : SiffmmChrifii invitttnt 
xttrnMm. Amtn, 

In Edido Coaftantioi , quodetfi Ijpuiium , at- 
lamen aniiquum , Silveftec dicitui Gonftaminuin 
hac forma confitmalTe , Signtt ti Dtmfigillo fi; 
dei, innemine pMtrit , &fHiit & Sfiriiit f»»* 
ili in confignMtimtfidei. 

Guillclmoi Altilliodorenlii » ubi de ConBnas- 
tione tiadat , fciibit hanc elTe illius formam: Con' 
firm» tt fignt erneit , & ehrifmdte falMtit , in »«- 
mne&c, 

ApudGnaielmum Pwilwnfcoi Lib. de Sacca^ 
Kkii ^ ♦• dift. ,. p 
""J-<)raft.Mi, 
"""«iiHhacfo 

.Q.Mmqium.u 
""iisnonni/uli;, 

;<'«">cft,&,d, 

'="■"<!« Corinil,. 

*"' /%"«'">«,,<*■ 
"•/'•',. Non „„„, 

nocTOifaConfin, 
«'P"ndcc,i,y„ Db C^iif ih li a tio n !• 515 

!atn , SigndCHlmn dmationis ycI doni Sjpiritis fan^ 

Qt , ufu antiquo recepram , im^ & plan^ nece^Ta* 

riam efTe ^ qu& omifsi , nuUum foret apud ipfos 

Sacramentum Coniirmationis , oftendir Goa- 

tius in Notis ad Euchologium , pag. ^6i.8c i6f. 

Ad hanc formam atlufiffevidcntur Amphilochius, 

autquifquisauftoreftvitje S. Baniii» Concilium 

!• Conftantinopolitanum cccumenicum Can. 7. T. » *»«^« 

£^s fignantes dieimus ^ SignacHlHm doni Spiri^f ^^* ^* 

f&s fnnQi. ( Agirur hic de modo quo Hxretici ad 

Ecclefiam redenntes recipiendi erant) Beatus Afte- 

rius Amafeae Epifcopus definente tertio facculo , ia 

Sermone de Prodigo ,' quem Photius fu« Bibho» 

thecx inferuit , DntHr , aicbat , Frodigo fo/ifto^ Vag 1499. 

lam i & MnnnlHS , Jtgnmn intelligibilis conftmM" 

tionis SpiritHS fanSii. S. Cyrillus Hierofolymi* 

tanus Catechefl i8. circa finem, de Confirma»^ 

tione (ic loquitur : QHomodo JignacHlHm vobis dd^ ^n t^f. 

tnm eftSpiritHf fanai. ^ *• 

Aptitumam illam formam efle probat BeHarmi- 
nus poft S. Thomam )• part. qt 7 x. 'art* 4; quia 
ca forma maxim^ apta tc conveniens videtur » quse 
aperti explicat & caufam principalem , nempc 
SS. Triniratem) & caufam minifterialem^ Epi* 
icopum ; 6c eftc^him ipfum Sacramenti ^ gtatiam 
fcilicet roborantem. 

SotvHntHT ObjeBionei* 

• ■ • * 

Objrciesi** Forma Confirmationis eft depreca- 
toria* Ormifant pro eis Ht dcciperent Spiritwm fan^ 
£lum» AA« S« Atqui vetba ifta » Signo te fignfo 
crncis , confirmo te chrifmofe falntis , indicativa 
iimtj nondcprccatoriai ergo&c* |ltf PB CoNriHMATION** 

Rcfp. 1 ". Ciim duplcx fit partialis fottna G»'' 
iirmationis terpondcns duplici pattuli nuceriti 
nihilohdacqutnfotmarelpondeasimpofttioainu* 
iwiam , Cir deprecaiiva > forma vcto refpontJm 
un^ioni lic mdicativa. Quamobccmdidingulper 
tcHmaJDrptopaficio : fwnu partialis CoofutBi« 
tionis tcfpunclcm impoliiioni maRUutn , cft depte* 
caii va , conceJo : fotma lotalis & adxquua, negOi 
Rclp. i". Sactamcniotum foimas ^ qmniuia* 
visindicauveexteiiitsenuncicnciir, renfutamcnac 
reipta dcprecatotias cffe > undc^SS. Paiiibus vo* 
cancur pccccs myfttcr. Qiio fcnfu <lixit S. Aug. 
, L. ).de Bapiirmoc. i6. ipfivi m-ialu impofitium 
cQsrr^ci.-tmm fuperhamintm.Exh' l j. dc Tiini" 
tacc c. 1 6. air , ntdlum DifcipnlonMi Cbriffididj^ 

iHsmanus impeifyint. Ratiocft.tjuiahotnoSaca- 
nientordm mintltcr dmnuxat eft i os ec aoBata 

nv.chrC . Deus autcm virtutem. Hie rfl a§ti kt^ifMt. r.9 f-.w t>B CoNklB.ICAT10Nl. jt^ 

fenrum , concedo : qtioad fineuta vciba , nego. 
IftudenimEcdelixlibcTtati rc^quit , ut vcrba c& 
feduiSactamentorumdgniBcando idone* felige- 
ret. Dift.paritetpiopotitionemiftam, farma 5a< 
ciamenti conftans cfle dcbet.ncc pbnoxia maratjo- 
iii y qojc feBfom commpit , concedo : quz fen- 
fum imegium fervet , nego. Porro Tarietas iIIa-% 
inutatioinverbirfqus unAioBcm confitmatoriam 
comitannir , fenfora formx non adulteiant , fed 
fntegnimietinentac fetvant, at legenti facil^ tI- 
dd)itut. 

Objicies } * . Iftomm verboium y Cinfigm te yf r< 
ta emcit, & etnjirmQteehrifmate fnlmis, aitum cft 
in Scrjpturis, & totS retrSantiquitate ufque ad oe^ 
tavum fzculum , filentiuni. In Sactamentaiio' S. 
Gregotii, ubi exponitui riras ConfirmatioDiscap.; 
de Sabbkto (uaOto , hoc ruitilm legtrur i Pmifi^i 
tinB» pollice in chrifiiutt , fttcit crucrm in fnmt 
unintjimtlittrj>ermmesfift'p!lAtimt^itikHtexflet!t 
juffi incipimit in Eceltji» LitMittm. De chrifrnatp 
quidem hic mentto fii , fcd de formS ^uie conme<^ 
tur unAioticm nulla nKDtSo. ' ; '-'^ 

AmalariasL* deOfficil3'c. xf. citca fineiAHfii^ 
loqottur I Dicft Rvmdnm LthtllHs , de ifMir fii^ 
c«mmemormiim»s , Oratitne exfletA , fttcit eiictfiK' 
cum ptUice *x ebrifimtte im fintulemmfromihHS ■,iiS 
diceneUt In ntmine Fatrii , & filii , & SfnfitiV 
fdnEii. Pdxtiti. Et CMmfitiritHtm. AliaRMxlli» 
citit Sanbovius pag. iff» Pontificale venft fie^ 
clcfue Kemeniis , quodin A'bt>«ti& S. Theoife^^'' 
cxtat i aliud Anglicanum^anKtftthos 8«o.cvtrt>>' 
tum , 8c iti Rothomagenli Ecclelii fervatuth» 'E*-*'^ 
dem i Motino laudata Sc oppofita fuiife , ]^uljk 
ante vidinius* ■ -"■' 

Kkliij "■«inonemhanc/ 
nmnullis Lirurgi,', 
"«s.omitritutf^, 

"o=I..|.deantiqu 
Jo».<|iaimu]„j„^ 

««'mnufcrin,i,.£ 
""««."biJtfcril 
«rafeduienrionem 
l'"6cn«d.Or.ri« 

WVwetesinufufB 

J^iradefotmio 
«ail>tor.,Wit,i,„,„ 
?ao.ingc»ri numcro , 
'JMO.C.nfirmatioDisfj 
««'VWs.inomnib 
«^■M«»ful>«„i„, Db C0MFia.WAT10ME. 519 

Pitma , quii Dcpiflinii contingit , ea qotB vuU 
jata magts funt ac ufu communi iriu , pifftetiniiti) 
<]uia fciljcet piopter ufum quotidiaiium tc vivam 
traditionem ignoiati non pofliiDt ; unde cum pri- 
milni fciipto tradita leguniut , oova non Tidentur, 
nec quemquam movent , quibui omnes funi afliie- 
. ti i quonMntamenoriginsmantiquam& apoftoli- 
cam efle ( maximi ubi de Sacramentit agituc ) do- 
cet Augiiftinus jam fupciids laudatuf L.4* de Bap- 
tifmo c. X 4. iijitd , inqoit , mivrrfM ttntt EccU' r. j ?.i4«4 
fid , nte Cmciliii h^itittiim , fe4 fmftr mentmt 
$fi , nonnifi ^ftfitlici anllM/Mtt tmJitm niii^- 
mi cretUtur. 

'AIceraiatiopetiturexlegerileBiit i^eiHinevul- 
gandis Bdei noftne myfteriis , ne foiti Gentiliuni 
& Judzoiumiirifioni & prophinationi objiceien- 
tur. Quamafucritin pizfeDti negotio Innocentii 
I. religio , teftatut cius Epiftola ad Deccntium 
cap. ).ubipoftquam dc un^oiie in Confirmatio- 
neadhibendidifrerBit, lic tandem concludit: ^fr» x. % c#m« 
Im MHtevidietrt non^tffim ,tu m»giifr»denvideMr^ *Mg »,c. 
^uamad confultationem'rtff»Hdert. £t cap. 8. d^ D. 
Saciamcnto Excremz Unftionii t Rili^iuvtn f u« \.liJ^,tx^%i 
Jcriiifat nuiirat.,em» *dfktris .intirrogati ,f»te- B. 
rimus edicert. 

Objicies^'*. OiatioquamteciutPontifex ante 
undlionem , noo tidccui penJncte ad «ffeniialem 
Ibrmam Confitautioois. iV. Qpia inEucholiwio 
quodtefeiiP.ManencTora. t. L. U de Riiibus 
fz%.xxy,&c)t^\tatzBentdiSutei Dmiine Deus 
iSrc. Et Orationt hac jiaiti , trmUu Baftifmatis 
«xmitur Patriarcha,& afiimit timtfiu Mijfis inftr- 
vit. Tumv^ditddS. Petrum , & Camtore dicenti , 
Quoiquot ia Chsifto baptifati eftis, unffuntofanU» i-". addiror, Or c 

eMafroi.u„,i5t„j ^ 
NonfManJum.Qum, Di CoMf f R M A T I o vs; 511 

Ottoc.tnomenus quc addaximns ^ paepondecare 
poflit. 

Objicies denique cum SpaUcenfi: Sacramentum 
ex nobis producic grat jam ex opere operaco : atqui 
oratio eam non producic nifi ex opere operantis;e]:« 
go oratio non eft pars ciTentialis Saccamenti Con* 
firmationts» 

Refp. dtft. min« Oratio non producit gratiam ex 
opcrc operato , fed ex opere operantis » cxtra Sa« 
cramentum ^ quando (diicec oratio non cft pars 
Sacramcmi, concedo: inSacramento , & quan- 
do eft pars Sacrameifti k Chrifto Domino inftituta^ 
ab Apoftolis 6c totl ficclcfia ufiirpata,nego.Oratia 
porro in SacramentoConfirmationis eft pars efteor 
cialis Sacramenti i Clirifto Domino inftituta ^ ab 
4poftolis totaqae Ecdefii fcmper ufurpata. 

QJJ ^STIO SECUNDA. 

DenecijHiiAtiSacraminHCofifrmatimis. 

Uobus modisconfidcrari poteft Coniirma^ 
tionis neccffitas , vel per ordinem ad cfieftus 
quos producit , vel per ordincm ad Fideles , qui 
cjus przcepto aftringuncur \ atque inde dux fuo» 
oriuntur qucftiones nic expendendsr* 

Prima , utriun Coniirmatio ita fic necefliaria ad 
Confequcndam gratiam in fideroboranccm^uc fup^ 
|Jeri non poflic pcs undioncm Tcrctcalcm qoc fii 
sn Baptifmot 

; Sccunda ^ quat fic neceflitas Sacramenci Coo* 
firmacionis refpcdu Fidctium » an abfoluu fc loe- D ■L^olitndM Scri 

xine ConfirmatioiK 

«osdocert,Sjcran» 

luppleri poir, i„ cj 

«tricalsmfl»p,ifmi 

. Sunt^idem ini< 

"ondo niaimanc , 

omiir.ni «liquandof 

nculuptifmalcm.q 

"".'■';"">■" chrif„u, 

«oaionBnvtrcidjfu 

dotennilTeSacrainmi 

C o n 

VoAiovetdcisinBap 

POieHSactamci 

Ptobiuc.«.oti,fu, 

JM&unaionemvet 

«SKtameraiimConfi; 

W, ConftartlU ../;.- Db CoNllKKATIOlfi; 5I| 

iekntiusl.Epift. i*cap< }. S. Ambiofius L> )< df 
Sacramentis c. i. S. Hieionymus Dial. contia Lu- 
ciferianos , S. .Cyiiltus Hieiolblymitanus Caie- - 
chcfipiima myftagogica » S. Gtegorius in Sacia- 
mcmario, Oido Romanus& alii. lidem vet6 SS. 
Paties efficaciam & necefSiatem Sacramenii Con-^ 
firmationiiprobantad obtinendam gtatiam iobo> 
lantcm & confonantcm , ui conftat ex coium icfti* 
inoniJs fupia lelatist igitui non cxiftimant Sacra- 
mentum Confiimacionis fuppleri pei undlioBein 
vciticalcm Baptifmi. ~ ■ 

Probacur x". Quiaqtiod eftinftituiionishuma* 
ax non poreft fupplcre Sacramentum quod i Chii* 
fto inftituium eft : acqui uni^io vctiicisin Bapiilmo 
infliiutiotiiseft humanzfcu Ecclellafttcz y Sacia- 
memumveifiConfiimationis k Chrifto inftitutuiD' 
tftj crgo&c. 

Dices I*. Scriptores noni ffCuU , jmpiimif 
W alaf lidas Siiabo L. de lebus Ecclcfiafticis c. i C* 
&Rabanus L.de iQftiiutioncClciicoium c* tS* 
d(xeniun^ionemveiucisinfti[UCam fuifte i 5yl« 
Tcftio propiet tranJitMm tturtis . id eft , ut jn pe- 
,ticulomoriisfupplereiimi£Uonemcanfirmatonanu 

Qiiin duodecimo fvculo Hugo ViAorinus L. i* 
de Sacumeniis pan. 7.C. j.&S.Thomasdccima 
teitio fxculoj.paic* q. 7i.art. j.ad^.idem do- 
ceievidentur. 

Relp. nos fupF^,folvendoobje£lioiicsDatlziad< 
versusptobationeraexTradi[ionepro verltate feu 
exiffentia Sacramcmi ConSimatioDis , in refpon" 
Itone ad qoariam objei^ionem, diluilTc iftud mo- 
nymum ex Sciiptoribus noiu Cecuii piopolitumi 
Confulequxibidixireus* 

Ad Hugooem, dicoeommbilaUtide&loct do* "«aexiploopereo 
memi Confirmation 
Dices,'. Ouiu, 
fcaiCliriftiaiJ; te 
«naioillafupploteff 
Honis. 

Refp. iu ant. Si 
ntaadgratiamregen 
•»m, concedo : quai 
"weirariam ad fupet 
«on.nego.IJceitiy, 
r-lwn «ceptoCor 
tomranaumnondari 
**. petlioc /ignaculi 
*W#;!itaS.Crpn 
«iM>ioncdarip/„5„ 
».Thoim»j.pa„.^.; ARTIC Dt C«liriR.HATI<IM«* $ii 
hrfk ioers Bc ignavtu foret in Baptifmo , neqae fi^ 
bciemes viies fubminiilratet ad fupeiandas omnct 
contca fidem [emationes. Hos damnat Concilium 
Tiideminum SefT. 7. Can. x- 

Omnes CaiholicJ confentiunt necefiariam eff» 
Conficmaiioncmi non quidem abfoluti» Sc necelfi' 
tate , ut aiunt , mcdii > fed ex pneccpto tiim divi- 
noj tilm Ecclenaftico : quamquam funt aliqui, 
qui,ieferente Suire in j.pact. q. 7 i..an.i i.difput. 
)8.feAioDe i. putant nullo pcxcepto dtvino int' 
Ecclefixftico fub pocna peccati mortalis teneii ho- 
mfnem baptifatum ad percipiendumConlicmatio' 
nis Sacramentum , itiodb nullus iit contcmptas { & 
eoiui adefTec » leus hotiio iietei peccati moitalis* 
Ita de ValentiS ^Doininicus Soio,& Connink^e 
Sac1amen1isq.7a.art. ^.dubioi. Itaque &t 

PniMACoHeLUtio. 

Sacramentum ConGiniationis non cft fimpUcitcs 
6c abfeluti neccnaiium > feu , uc didtui , ne* 
ceflitate medii ad falutem. 

Frob.itut : C^ia iine illo poteft falus obiiDeii 

peifolum Bapnfrna. Patec 

£x Concilo Elibeiitano Can. 77. nbt dicituit 
Si ijuis DiacaiiHS tvgens fUbtm . Jine Bfifeopt vel"^' »- C"»/, 
/rejhycero alifKts iaptijivefit , <« Efifcofus fir*' "" * 
tenediilionmperfifertdebet. QJ^dJiinttde fMnh' 
rtcefferint , yiw ^t J»»< f wi* ertiidtt , ftserit effk 

jl^HS. 

£x S. Hieionymo Dial. advetsils Lucifecianos* 
MHltii , Inquic , in locis idemf»nit*tHm reperimi» , ■T.^fd» |, 
adhotoremfotiitsSscerdotii, ^uim Md Heee/fuatemf'*'^* 
le^it. MoqniJtMdEfifetfittmmtimfrKmtiHm JlC Dh CoMFIIlMATIOItt; 

Spiriti<sfdn^iitdtflitit,lMgen^fit»r<]in iHiedutlti 
tiHt in cafiHliSi Mtu tn nn^tiantMt hcit per Pr/fly 
terot & DiAciMs hspiifttii 4nt< dormteimm , ^iUm 
ah Epifcopit inviierf/itHr. 

Ex HiUrio Areliienll Hora. <Je Peotccofln 
Jt '" '^ ContinuotrMtfitHris, iru\ait , fnfficiunt n^entrMttf 
jp"* ''• ^' nishentficiM-, viSHrisMMiem ntre^M^M funr Con^r' 
vutionis mtxiliM. 

Raiio efl apcrta , quia ex ditais ubi de Bapcifmo, 
omnia pcccata peifccti dclcnEur per Bjptifmura ( 
igiruThomobaptiritus, in quo niKil damiuhoati 
icmanei:, fine Confirinationis Sacrameoto potcft 
vicamaircrnamaflcciui. 

Dices : Ncc«lTarium cft ncccfllcate medii,[it 
hoino (ic pcrfcdus Sc conlunimaius Chtiftiioai: 
fcd in dodrina SS. Patruro hoc babetur pcc Saca* 
nientum Confirmarionis. DeGohfif.uationi. 517 

cnim graiu abfoluie acqueex fe ^ hoc rufiicere 
potefl : quiacanicnChtiltuseumin finem Saci:;!- 
mcnruniConfirmanOnisiiilliiuit, ut cffcimcdium 
ordinacium quo gratia roborans ncccirada confec- 
rctur , ideo iieccffapiuiy eft cx pcatc|'tu tijri divino 
(lim iiCLle(iallii:o,nonvemamolutanccclliute,ad 
falutcfn. Dici quoqiic poiTct , id quud necclTariuin 
eftncccdicaipprxccpiidivini , ficriquoquc nccflt- 
janiiiii nijcclliiaie medii, quando pczcepium urgctj 
quod ii non obfeivatuc , rcus homo fit monis ster- 
tucrlcd lihs nccclliias^ut alias obfetvaviniu5,impro- 

Jrci^ dicitur mcdiiipioptic enim illud dicituc ncccf- 
arium necefliiace mcdii , quod continec & confeit 
cum gcadz gtadum,qui per fe nccelTanus e(l ad fa- 
Imem : porto nlis non e(l gracia qus daiur pec S»- 
crameDCum Confiimationis» qux gratiam baptif« 
malem fupponicad faluiemexlefefufficientem. 

Sbcunoa Conciusio. 

Saccatnentum Confirmationis necefTatium eft Fi- 
delibus aduliis iu ic vel in voto , necefState pc»> 
cepii divini Sc Ecclefiaftici. 

Piobacuc piima pats, quia tcnetuc quilibet Chii- 
ftianus ad eam pcrfct^ionem concendece , qux ne- 
cefTariacft ui fecuticact fua; confulai, Sc pericuU 
advecsus fidem conftanlei fupeiec. AdverfanMs 
imm vefier diaiolus , aii S. Petcus piimx Epiftolx 
Cap. 5. V. 8. ttmtftukm leo rtt^iem circnir, ^ntrtns 
^HfVt devoret : cni refijiite fortes infide, Et Ephcf. 
i. V. it. Indititevos arm*iHram Dei,HtPojfitii(iari 
ddversiis in/iiias diafioli. Atquladhocnecctbriuin 
^ Saciamenium Confirmanonjs , ut conlUt ex 
dS. Patcibusanceacitatis, quiaiuQtiine illo noa ' 
Dt Confinmititnt. L i f robatur fecund 
&SS. Patrtim,qu 
tioniscxufuSccor 
fi« conimendai]t.It. 
^S. CojiciljumLaf 
Pari&nfeVI.cap. 
■MnfeanniijJ^.s 

«iTOsilsLucifcrian, 
«P'll;)i.JonaiAu 
pamianui Scrai. i. 
•"'benimulti.ouo 
"fctibetcfupctHuun 
OeftabAcadcmiaPi 
■«iiaorisfubnomine 
'•o.ariJiMt.^llj 

f'tmm. Slii,f„~,f, 
tmciw, amn fnt, Dl C*N r 1 K^M A Tl OM 1. 5(^ 

TbXTIA CoNCLUtlO. 

Przceptum diviniim fufcipicndi Sacramentum 
Confittnauonis tnaximc obligzt vel tcmporc pcr- 
lecutionis contn fidcn , vel ^uando inlbnt gra- 
Tcscirca Retigioncm tentattoncs ^ vd in prz- 
fenti monispericulo* 

Probaturexfinead quem inftitutum i Chctfto 
fiiit Sacramcnnim Conhtmacionis , nempe ad prK- 
municndos Fideles coiiira omncs tcntationes advet- 
l^s fidem , cjufque impugnatorcs fupctandos pec 
firmam & conftantem chtinianx Religionis pro- 
felSoncmi Tilm igitur maximi "'gc<: hujus Sacta- 
menti perctpiendi mandarum , cilm inftanr illz 
tenntiones , ac Bdci noftta: hoftes arte , dolo , mi- 
nis , fuppliciisvel prxmiis Fidclesa6dc fuS dejt- 
ccre conantUT. Obligai etiam iftud prxccptum in 
articulo mortis , quo tenetur quilibct , quantiim 
potcft , ad petfc<^ioDem chtiftianam afpirare , to- 
rifque vitibus contendcre : per Sacramcntum au- 
temConfirmationis homo petficitur Sc confumma- 
tur io fide chriftiana , uc docenc SS> Paues. 

QUAILTA COHCLUSIO. 

Ptxceptum Ecclefiafticumpcrcipiendi Saccaraeti- 
cum Confirmationis obligat, cum bapiifatus peir 
venii ad annos difctetionis, lc eo ptzferrim ietn> 
pore quoprcfenseft ac paratus Eplfcopus itlud 
adminiftiare , nullamquc oaptifatus habct legi- 
timam cauTam difFercndi itlius perccptionem. 

Probatut exCanotiibus {ecundii Conclufiooe in- 
«Ucatis, prxCinim vec6 ScDoaenfi. CarrSniMitt cmmodijjimi ; ^Hai 
incnmmojt. 

Quxrcsi». urrd 

TosAiasMneamury] 

conficmandos ad Epi 

Reip. afficmativi 

mini fervorum fijoru 

tur } ergo invij-ilan 

ciiriftianaiofficia, q, 

tio , adimplcam , j 

Confirmationis Sacra 

Quxresi^.anfint 

mittendi , qoi conficn 

Refp,negarivi,ita( 

J^?"- *;•"?• 4. dcRcfo™ 

• • ^^ nm init ientHr , aui 

«onfHfcifieriat. Si tan 

fura initiati , non funt i 

nullo Canone pcena ha 

temteftrjngenda font, 

ExhisfatisintdliVin Db CoNViRuATioKe; 5)r 

mi^mmmmmm*m m*mmmm 
QU^STIO TERTIA. 

De caufis ftu auBon , miniflvo , ^ frhjiBo 
Sacramenti Confirmatitmis. 

ARTICULUS PRIMUS. 

DedHElore Sacr^memi ConfirmatUms: an & qH4ndo 
fnerit 4 Chrifto inftimum. 

DUocxhibct litulus hujus Articuli. Primum ; 
an Chriftus Sacramcncum Coniirmationis in- 
fiitucrit. Sccundum, quandonam illud inditucrit. 

Ofiniones SchoU. 

MifroNovatorumnoftronimcrrorc , quiCoQ'- 
firmationcm noftram cx nomcro Sacramcntorum 
cxpungunt , ac confcqucntcr ncgant Chriftum il- 
lius audlorcm cflc, Scholaftici in varias abcunt fcn- 
tcntias , tum circa inftitutioncm ^ tum circa tem- 
pus inftitutionis» 

Circa primum , S. Thomas }• pan. q»7 i.art.T« 
ad I. trcs rcccnfct opinioncs. 

Prinia cft corum , qui doccnt Sacramcntum hoc 
ncquc a Chrifto , neque ab Apoftoiis inftitutum 
f uiftc 9 fcd ab Eccicfia. 

Ita Aicxandcr Aicnfis quem non femcl caro in 
rcm laudavimus , part. 4.q. i^.mcmbro i. ubi 
ait inftitutum ab Ecclcfia in Concilio Meldcnfi an. 
8 45.Magiftrum fcquitur S.Bonaventura in ^.dift* 

Lliij dacramentum Cdnl 

fui(rc,dcimm.dia 

"ondcmedijti, ci 

^pmmfi„ai inlHn 

memim, k^Havinn 

ouscenivctbisinnu 

oeimmediatS, ciim 

mftitutum /utffe. q 

rumfenteniii, „„,j 

«ireoraniumSaciam 

«m,nont«mcnelld, 

Tndcotinum , ut in 

grocteoHendimus,, 

S.Bonaventurx.quo 

■MJ-Hinccftqo6d 

««.»tfolet,l«„c„. 

«noneamauthicrctica 
_ Cardinalij dc Virri; 

ait Sacramentum iftu, 
■^l»»oIi«,q„a„tama< 
limabEcclefiS m„™.i Db CoHriEUATIOHX. JJ) 

nionispatronosappelUt Moriniis £..8. de Pceni- 
tentia cap. 17* atqiie inde conduduni , Apoftolos 
Riodo impoCtione maDus , modb undione ufos 
fuiffe pto materia Confitmationis , pro libetute li^ 
bl a Cnnfto concefsa. 

Secunda opinio eotuin eft , lefecente S* Thoma, 
qui dicunt boc Saciamentum fuilTe ab AfoAoHsin- 
ftituium> 

Tectia dcnique eorum qui contendunt illud , 
peiinde ac cxtcia novx Legis Saccamenta , fuiflie i 
Chiifto Domino inftituturo. 
Citca recundum,nempc tempusinfUtutionis^lon- 
g^ majoreftopinionum vaiictas. SuntquiTolont 
infticutumCon(iimaciomsSaciamentum,cumChii* 
ftus Manh.iy. manus impofuit inf antibui.Ita Pa- 
iies Concilii SenonenfiE an. 1518. Alii in no&e 
Ccenx -, ac maxim^ nituniui hi AuAoies teftimo* 
nio Fabiani S. PonctBcis Epift. 1. cap. 1. tta Suaies 
in }. pan. q. 7 a. difp< }i. fcdl. a. Aliidicuntpio- 
miflionc , noncxhibitione, fuifte inflitumm, quan* 
4o nempe promifit ChtiAus fe dacnium Spicitum 
fandum. luS.Thomas). patc.q. yi.ut. 1. ad 
I. rtritm , utreia&atguJcEftiuiin^.dift.^, pa-T.».^««.t. 
cagi. ^, fi pnftere»S*erarntmitm hoc infiitmt Ckri^f.jf***^ t, 
fius premitttMt , ^iti^ promi^t Difeipnlis Spiri' C 
tHmftnSumi igitur & ixhibtndB ^ ^isipfeSpiri* 
tum fanEInm ^Mtm promiferMt , mittendc exhitHit. 
Alii dicum inftimtum poft Refuiredionem > cilm 
Apoftolis dedit Chciftus Spiiitiun fan<3um , Joan. 
10. Ita femiie videturScotusin^.dift. /.q.i. 
ad primam objcdioncm. AUl denique infticumm 
aftinnant in die Pencecoftes , c^m piimdm Ape- 
ftoU fuecunt conBcmati.Ex ifta aucem fe ntentiaium 
varietate laiis appaict, valdi inceicum 8c obfcuiimif 
L 1 lii/ iTinnparsproHai 
poiuit Confirmatior 
Sacrair(;niuin,.qui, 
rem cxccUcntia: , ad 
lulniMtiiurio i fol„, 
JiUKranncacrclijn 
MvimusmTraiaatic 
,*«•■. Conclulionc 
omnium noftrorum 
Confule.livacat,,! 
Et vet» ja„ Capii 
Almlisplaniiinptol,. 

llciseripitelHcaxnS 
vmecndos nofttos Nc 
■ '"""onemcflevcrumj 
■■«m> Hquidcm, juxt 
Sctipturis extat hujus 
■"nitio : tum<]aiai„( 
pnt«mefi,iirci„liitu, 
planifitmentiohuiusi 
ram extant Canoncs d Dl CONyiRMATIONB. 5)5 

inftitucione Confirmationis in hoc Concilio fsLiJti^ 
facilc non eft intcUigerc. Tdm denique quia tot ex* 
tantilluftria& certiflima apud vctercs Scriptores, 
ante tcmpus quo cclebratum eft illud Concilium 
Mcldenfe, pro Confirmationis Sacramcnto tcfti- 
monia , m mirum videri dcbeat , viros aliundc do* 
Aos & perfpicaccs , autcanon lcgifre , aut ad ca 
non fatis attentos fuiire. 

Sccunda pars probatur,quia id plan^ incertum ha* 
bcri dcbet,quod Bcque ex Scripturisneque cxTra- 
ditione ccrto potcft colligi: atqui quo tcmpore prse* 
cis^ inftitutum fit Confirmationis Sacramcntum » 
ucquc cxScripturis nequc exTraditione coiligi cct- 
to potcft ; fiquidcm nulla hujufce detcrminati tem« 
poris mcncio apud Vctcrcs occu^rit : ncque ctiam 
excommuni Thcologorum fcntentia, cum tanta 
fit inter eos ea de rc opinionum varictas» 

Quod enim nonnulli laudant cx Epiftola Fabia* 
ni y nullius plan^ momenti eft apud eruditos y qui 
Epiftolam hanc , ut & alias Dccretales SS« Pontifi- 
cum ante Siricium ^ inter fuppofititia & apocrypha 
Opera rcjiciunt. 

ARTICULUS II. 

De miniflro Sacramemi ConfirffiMtioms. 

DUpIex hic minifter diftinguitur : unus ordi- 
narius ex officio > altcr extraordinarius ex: 
difpcnfatione. Minifter ordinarius Confirmationis 
plcnam ac complctam habet^vifui Ordinis feu cha* 
radlcris, Sacramentum illud valid^ conferendi po- 
teftatem , quz nulla fuperiori audloritate impediri 
potcft : taiis eft folus Epifcopus» Minifter vero cx* 5)^ D'B eONFlJlMATIOlll. 

craordiDarius , fimplex ncmpe Prefbycer » vmute 
quidem fui Ordinis inchoatam & incomplecam ba* 
bet poteftatem ; (cA quas , ut valid^ exerceacur» per- 
fici ac compleri debet per legitimam difpenfatio- 
nem : eo fer^ modo quo poteftas abfoh^endi a pec* 
catis y Cjjdx Sacerdoti dum ordinatur » conceditur » 
incompleta & ligata eft , nec exerceri valid^ poteft 
( extra cafum extremae ncceftitatis ) nifi accedat jo* 
rifdidlio ab Epifcopo conceiTa. 

De utroque miniftro Confirmationis hic contro- 
verfia movetur , de ordinario quidem cum Hzreti* 
cis , de extraordinario autem cum Scholx Theok>- 
gis. 

Aiinifter ordifMrim Confirmatimis. 

De miniftro Conftrmacionis ordinario ita ftatutt 

T.t^.Com» Conc. Trid. Seflf. -j. Can. }• Si quis dixmt ^fanSs 

f • 77^. D« Confirmationis ordindriwn miniftrHm non ejfe folum 

EpifcofHm,fedqHemvlsJmflicem Sacerdotem^dM- 

themdfit. 

Adversiis hanc Ecclefias fidcm ac dodrinam er« 
carunc 

Quinto fasculo nonnulU Prefbyteri in Ecclefia 
Eugubina , qui id fibi juris aflumpferunr , uc Sacra- 
mentum iftud quafi propria & oidinaria poreftate 
conferrent. Audaciam hanc repreflit InnocentiusL 
in Epiftola ad Decentium Epifcopum c. )• 

Labente fexto f^rculo , Ecclefiac Calaritanx Pref- 
byteri , jus idem ufurparunt. In eos infurrexit Gre* 
gorius Magnus , data ad Januarium Epiftola n. 9. 
Ssculo leptimo^Agapius in HifpaniaCordubea- 
fis Epifcopus,frequenter Prefbyteris facultatem ad- 
miniftrandi Sacramenti Confirmationis conceflifTe 
legitur. Abufum hunc repreflit Conc. Hifpalenfc 
ILc. 7«annotfi9. Dl Co M ri S.M A T I OHB.' J^y 

Sxculonono,Grfci fchirmatici}duce Phetio Pa- 
triaicha CooftaminopolitanOjConcendctum jusoi- 
dinarium conRimancli baptifaios, non ad folos Epi- 
fcopos y fedetiam ad (tmplices Pten>yteros petiine- 
le. Enoiem nontulit nec diflimuUvit Nicolausl. 
Sammus Pontifex , atque Bulgaros i Fhotianis - 
' Prefbytetis conficmatos , iterum jullit conficmari. 
Piatenfxm injuiiam impaticntei tulit Phodus , at< 
que fcripia ad omnes Oiicntis Epifcopos Epiftola 
deNicoIaogravitet cxpoftulat. ■yniiewmf.inquir, 
hdclex , & ijnintm legis cortditorl ^pojiolontm nt 
unas aliifuis , aa vtrh Petrns ? Num etiam mU^hm ex 
Symdis ? Sednbi (^ quande congrtgAtA ejt hujHjmo' 
diSynodHsl Et^uorHmeaUHlis conprm4t* i utnem- 
pe folis Epifcopis fcfeiYetui jusotdinaciumadmi^ 
niftcandiConfiimacionem. Photii dodtinam adop- 
tacun( Gcxci fchifmatici , ^uos imec Joannes Na- 
thanacl Preniytei 5c magnus Oeconomus CceteD- 
fisaqut obiit fub inicium {xcuti decimi fcptimi; con- 
tendit ille confeccationem quidem chcifmaiis i fo- 
lis Epifcopis perfici pofle > nmpUccs ver^ Picfby- 
teios juic oidinariounftionem confene. Non oig- 
nestamen Grsccifchifmaticiicafeminnt , Gquidem 
Siitieon The(ralontcenfis in Lib. de Saccamentis , 
chiifmatis confecracioncm Sc undionem folis Epi- 
fcopis iribuiti Maihxus vei6 Blaftiius in taoNomo- 
cMone , negat Chocepifcopos,quamTi^rouIcisjpic 
fimplicibus Ptefbytcris ornaii fuerint priTilesiis , 
Spiiitum fandum baprifatis daic pofTe t Sc Gabriel 
Philadelphienfi»in Tcad.de Sacramentis, qusicns 
quibufnam piopti^ conceffum fueric ofEcium dif- 
penfandi Confirniationem , fic refpondet : Videtnr 
mihi merito PomificihHs atstectdenter hoe datHm ejfe, 
^Hibus & fotis hoc licet eon^etre feemdum fextmn rolterioribus f« 
Huffiw.Lurhmni 
n* Citliolic, Mp„ 
"Oftri Sacramenria, 
damenmmcrrorisift 
■ukil diftcre qooad 
RicliatdusRadulp 
PWArmachanus,,, 

«olBciumconlirma 
&t'ren,yte,i,,fip„„ 
WomimisilludHccie 
"■""'lCire^quamr, 
"Mutraiftimerpeci 
«ePreAyteros.oail 
«"«fi»alidai;t,,i„, 
«-onScmatio^quamR 
"f" impmbace Scotus 
Gabnel in ^. dift. ,. 
*«»-f««-7.,.4.r - Db Co J4 ' IHM AT I OMI. 5)9 

nontfftt pnhibitio Eccitjid, Commi^ SKttm Papt, 
Ji eam fActm Jimflici Soferdoti , toilertt frohibitio- 
nem tjHtimhii *d illum cuifiertt commiffio. Si tMmtH 
SacirAosfiKe tati commijfione ctnfirmtret, vemm Sg- 
trAmetttum efiet ,fed ipfe peccAret , ^uis grddHS Epi^ 
feopatis non effet de necejfitate Sacramtnti, fed de ne- 
cijfitate practpti.Hxz Ducandus. Opinionem hanc 
ab crtorc^^icleti diHinguit Aicudius L< i< c. i o.in 
eo<iu6dWiclefus juiccommuniacproprio, ficpo- 
tcllatein & licentiain confeteode CoDfttmatioDis 
Pielbyceiis non minusquam Eplfcopis competeie 
diceiet. 

COHCLUtlO. 

So\di Epifcopus tndituiione divina oidiDatius <ft 
Saciamenti Confiimationis miniftei. 

Probatui ex capite 8. KSk, Apoftolonim, ubi re- 
fer;ut Petrum & J oannem miffos fuiffe Samariam , 
uc iis,qui a Philippo baptifati fucianc,manusimpo-' 
necent', ac tradetent Spiiiium fan^um. Quaie au* 
tem Philippus manus cis non impofuit ? Quaie 
Spiittum fandumDondedit? quia Epifcopus tion 
erat , fed tantum Diaconus. Hoc Apoftoloiunt 
cxemplo edoda Ecclefia,rolis Epifcopis,' ApoftoIO' 
' lum in Epifcopali dignitate ac gtadu fucceaoiibut, 
jus oidinatium Confiimationis confcreadK lefet- 
vavit, quod quidem petpetua & Dufqtura inteirup- 
ta demonftrai Ecdclia; praxis ac Tradiijo. 

Primb ex Conciliis. 

EliberitanoCzn. )8.quo jubei|bapti{atosjiLai--j>^ ^^ 
cisaut Diaconisduciad£pifcopumfMr^«r impffi f.974. 
tionemmanHHm & beneditiiontmeos perficiat. IdeiQ 
rcpctit Can. 77. Epifcopnt , aitCanoBf m ftr 
hthtdiUiQntm ftrficert dthit. niclictre tij Eccltj 
f""Mnks infcfitn 
^"fitAhmfif,,, 
»M emfictrt^ nte 
figiiart. 

Nectcmovcatq 

^«'"ittaptohibita 

■]"ippctreulas,„o, 

«lligitiaSisOcdini 

cum,novoduintajt< 

dicipoffct.qaoda 

■Btuctegulasappcll 

•'Htifto pnrctiptie i 

lcgcm Terctcm, in c 

«m ctat altatc ctigi 

Conciliifcnfumpatci 

compriroimtAg.piu, 

''"■"fcculaiimiUiii 

«ailmptiij,Difciplin, 

P^fntirPr^yttr,, , Dl CoMIl«.MATIONZ. 541 

tdmimfacere frineipittts ptcerdotitmJMffiim ejt, f jve- 
rim typmn JU$yfes & j4arm tenuerHnt, Frefbyteri , 
fMifilierHm^Mron^efiMmfigMramtaceiperenenpr^' 
fnmant. Nam quamvis cittn Epifcopis flnrimM illis 
minifieritrHm commimis fit diffenfatio , quadam no* 
vellis & Ecclefiaflicis regHliifibi pnhibit* novf 
rint. Novellu igimr regulas appelut Synoilus,eas 
quz in novo Tcftamento a Cluifto Domino prx- 
uiipix funt. Ecclcliallicas eijain dicit , quia infti* 
tutioni ac praccepto divino , eciani EcclcHz lcx ac 
prarceptum accedic : eadcm quippc ccs utcOque ju* 
ce , litvino & £cclefiallico,neceflacia elTe poteQ, fi- 
Cucin pcxrentinegotiocontingic. 

PatifienfiVI. an. S19.L.1.C. 1 7 . ubi Chore- T. 7. Ciwt. 
pifcopis prohibet , ne deinccps pct impofitionemf^' **'7' 
roanuum donum Spiriius fan^i tradcre przfumanc. 
Rationem ceddit , quia Chorepircopi excmplum &C 
formamtenencreptuagintaDiCcipulorum,quocum 
nullus lcgitur donum Spiiitus fandli per maniis im- 
pontioncm dedifTc , quia iftad folis ApoftoHs eo* 
rumfuccefroribusiefcrvatumeft, quodpiobat ex 
cap. 8. & 1 9. Aiftuum Apoftoloium. 

TridcDtino dcnique Sclt. 7. Can. }. Si quisdi*x*\^CoMe, 
xerit ,fanBa Ctnfirmatioms ordinarium miniflnm ,f^. >T». 
mn ejfe folmn Epifcofim, fid fHemvisfimplicemfit- 
cerdotem, anmhemafit. Novatorcs Lutheranos Sc 
Calviniftas dircdi fciit Ifte Canon , iniadS proc- 
fus (]uzftione de mJniftro extcaordinario, an fim- 
plici Sacccdoti committi pollic hujus Sacramenti 
adminiftratiovelnon.ErrorisradiccmexcidicCon- 
ciUum, cumdocetEpifcopos Ptcfbyicris fupcrio- 
reseffe.SefT. li.Citi.y.Si^HitdtxeritEpifcopts^^. . - 
titn efft Prefhyteris fuperiorts , vel non haherepttt- q' '* ** 
fiiitmetnfirnkauU&ordimauUivtttMm,fiumk4-^ ' '•«it nnlUmhabrm 

Secundo, cxSS. 

J«/U. Coinelio in Epili 

«y.fan.apudEufeb.L.s.c; 

Mni, quidpoilpet 

Epifcopo conllgnaa 

Innocenrio I. in E 

, ,^?T "rfl"-t"i'f-mit, 

."".licrJimSac.rd. 

mnhatim. Ha ,„, 

■"/""figmm.-ailf^r. 

jolum eonfuuHdo Escl 

. : , M^loaioAammAf, 

'Jomnm cjf, diriUos 

> ^'"■"'n jtnaHn. Na 

. /"f^.f" prtfimol 

^'P'/Mo,uni,r,tie„ 

'"["ntiminntma, 
n .uuoj r.,1;. j.t.. »lCOH>lILI,tATIiptti; 541 

9}i l MUt ab h*refi emverfis paractetKm SpirhHm, dm- 
te , rnc chrifmati haptifatanm fnnttsfignm -, qm* 
hac fflit Bpifcopii convenimn. 

S. Gregorio Magno L. 4. Eplft. 9. sUb fc* }• 
EpilloU ^.adjanuarium: EBifeoPi ,m<\mi ^ tap-r.t.f.flf, 
rifatoi infamesfignart Hs inframipus thrijmate no» A. B. 

g-afima«r ! fed Pirjhyreri tAptiftTiiiot Hngmt inpc 
ore ,M EpifcBpipafimoditmuniete dtbeam infron* 
re. In anciquis editionibus ficnabciui : Pr^yteH 
taptifatos infames fignart facro inffontibns ckrlfm 
mat! mn pr^fnmant &c\ Vide notat» edit. novx in 
iiunc locum. 

His Sunimi*Ponti£cibu&eosadjungequfexpro> 
ItlTo Pfiotii , & alioium Gnrcoium rchifmatico- 
ntm , qui ordinarium t& ex veteri confuetHdiHi , Ht' 
djcebv Photius , ConficmationisminiHeiium iitn> 
plici Pccfbytero tiibuebam , eriroiem ac teraccua'- 
fcm rcprelTciunrt 

NicoUusl. junTiEiterum conlirman quosGizci 
PceCbyieri conlicmaveiant. Ita coUigimus cx ^pi- 
ftoU l-horii ad omncs Orientls Epifcopos , ul:^ de 
hoc NicoUi iiSto acerbi conquciiiun Fadum iftud 
narrarui iil V 1 II. Synodo Oecumenicli in EpiftoU 
Synodati ad Adrianum dirc^tt. 

InnocewiusIII.quifedeteczpitan. ii^^teQD' 
dem Grxcorum abumm atlate fua damnavii. 1a Ail 
enim ad Luciom apud ConftantjnopDlim Legatum 
Epiftola fic loquiiuc : Pervemt ad aitdiimiam no* ^j;^ ^ 
firam , ^koi (jtiidMnfimplices Sacerdues apnd ConS^imt,. r.t, », 
fiAntinopoiimeaSacramemaprafHmmt fideliblts ix-A*o,nt, %, 
hihtre , <fiu ab jfpojtolorHm tempofe riti fitefnnt fi* 
Its PontificihHs refervata , Ht eft Sacramemitm Confir^ 
matienii, tjuodchrifmand» rtnatot foli dtbent Epi* 
fnpipermaniis impofitiontm eotifimiad excufaa* 
Dt Confirmationr. M m etnfemnuilicet,t. 
nonfine gravi perl. 
ttmira^MtlimoPfi 
fuheat inepau. 

Gtcgocms IX, <) 

«yn Greconim cor 

la«dB«cnfemEpi( 

bumrcpctjt&confi 

fcrturhzcEpiftoIa 

»"w f.confmuiine. 

»?• "/. 4, Innocentius IV, 

WJS de ritibos Gr«c{ 

Cardinalcm TufcuL 

T >i Ow.Cypri.deConfirma 

/.«'J. B. f<;oprconfignem ehri^ 

ftiiliHjHSMaaiwHtr. 

I>tri ( ^uoniamfili ^ 

£p'fc9pi .^rpunHs 

iuifivntis ehrifmatio 

tribitifft legtmtur. Ephefionim Epifcopus, qui uniooi Latiac EccleitK rid. T. i ). 
cuin Gncca in Concilio FloceniiDO fancftx fubrcri- (^«W. f^g, 
beie tecuravic , in Epiftola cncyclica ad omnes Ot- 7«9' 
bisChrifUanos d»a, teftaltic fua ccate LaAnos fo- 
licoi fuijfe , itetum eos conficmate , qui i Giccii 9 
dumtaxat Piefbyicris f uelrant conHioiau* 

Accedit&EcclerianoftiaGaliicana> qQzGiie« 
corumabufumimpiobavita atque Ratnmno Mo- 
tiacho Coibeicnfi piovincivn demandavit lefelleo- 
<li calumnias GiKcotum s quod ille pcrfecic qua- 
tuoi Libris qui Cxtant in Spicilegio DacheiiaBoTo» 
1<L. 4>c. 7. Obfervat, Gixcos LarimiobjecilTe* 
^iud eanm Frtskfteri fitm*s tdptifittnm cbrif. Sfidf^t.U- 
m*te ntn littiMt'. ejmtd vkjeQnm « ioquic Ratram-f* ifh 
nus , ficxt & rtli^ua , mdgis levitate , ^uam rationt 
firtfajitiim efi ; JifHidem EeclefitfM eonfiutHdittem 
feijntntet , ifid propanMnt , ntn dli^Hdm divind leftt 
aHQtritdttm. OftenditdeindeRatcamnus ex Aait'^ 
Apo(lolorum,adrolosEpifcopos pcitinerepci utt^ 
dionam fcontis Spicitum fandlum confeiie. 

Tenib cx SS. Pztcibus ; nonnullos gt veteiibut 
appeilafTefufBcict. . 

S.CypiianusEpiftola^j.aitjWyB/iaEcf/^yri^^^ ^^,. 
ItdptifdntHr , Fr^pofitis Ecetefit offerri , Ht Spiritnm 
finElnm eonfe^HdntHT. 

Firmilianus in fui ad S. Cyptianum Epiftola ait ; 
pidforei HdtH , { id cft Epifcopos qui tn Ecclelia prc- j^, i^ ^, 
fideat ) mdHHS imp»nendi<i' ordtndndi popdere pf 
tefidiem. 

San6tus Hieronymus adversils Lucifeiiaiiosait; 
hdne tffe EccUfidnm confHttHdinem , Ht Epifeopi ex^ Tt4 fdnA» 
surrdnt ddtot tfui In mintribut Hrbikut fnm kdftifd'^. »»;. 
Ii ; Ht eis manHi imptndnt. 

S* Cbrjrloll^muB K«in* s8* incaput 8. Aduuai 
Mroii 
?««» mtrm infitit 
flefi*. 

Si rationem hic 

datum fityusadmir 

^^ aljam dabimui , qu 

. Scriptura & Tradit; 

congriwntera caufai 

mo baptifatus pcr 

p:rficituracconfum 

^iiOtAQpeifcimim 

Ki&cete.Cpn^itHim 

ntrm SactrdQtii,af 

SolvHmm 
Objicieii», Anai 
•inusdumraxatexDil 
demv. i^.nufTtiser! 
m^ni imptfitst , m itt 
Refp. dift, maj, „. 
ttituetM, & ad Spirit 
Cipienduffl praepararci Dl COHflRHATIOHl. 547 

SjuJefiwert Domintumifit me hfut.^ quiafparHit 
$ibi itt vii ^H» veniebat , ut vidtas , & imptearis 
Spimu/lMita. Et tonfefiim cetideram dkeckiit ejnf 
tam^uamfyudmd , & vifum rttepit : ffffurgens b-ap- 
tifatHsefi. 

Inftabis;Quipoteft majuspoteft & tnious: atqui 
poniit Aninias, poffutit & fimf^ices Sacenloces 
Baptifmum conferrc qui necemtate ac dignitaic 
pcxllantiorell Confinnaiione. ' 

Refp, nego ant. In rebus hujufmodi foU audien- 
.«!a eft voluntas Cbtifti inftituentis , Sc Ecclefix ob. 
iequentis traditio : poiro ex uirlquc ceninimuin 
cA , folum Epifcopum i Chtifto inAitutum cffc or- 
diiurium ConBrmauonis minifttum. Quixl (i v4- 
leiet ratio in objedione propoiita , criam Uki, qui 
baprifam, poiTcnt Sc conliiniare : im6 fimpHces 
Ptetbyteri, qui or<linarii fum BaptiCroatistninillf», 
pofient Sc alios Pccfbyteros create Teu oidinaic &c. 
at nihil abfuidius. ^ 

Objicies x". auAoiitatcm S. Hieconjunt thffiici 
jnloco. ]". EpiftoU loi.altas S^.^^Evangefum. 
Si^id, in<iuk f faeit exceptiartiiJiatioM EfifcopMs^T,^»^^^^ 
^uod mnfaciat Fresbytert t*. Dix\* adversds Lu-^. 8o}. 
ciferianos phira fcribit ex quibus inferri pot«il,Epi- 
fcopum nonnifi ab humana & Eccleiiaftica audoii- 
tate habere, ut ordinarius (it Coofinnatioms rninj* 
fier. to, Jus tlludrcpetit il confuetudine Ecclelia- 
Eum. yfff nefeis , ait Lucifeiianus alloquctii Onho- 
doxum , Ecclefiarum bum effi tgorm , ut baptifatis 'Jj^t' ' * *• 
f9fieamanHsimp»naifiur-i....No'nabnuo, ait Onho- " 
doxus y h.-.nc efe EvcleSa coafitetudhHM. % *. Fate>. 
tur hanc effe Ecclelix \t^im;Sedquale efi, inquk , 
■«» legts Eccltjia adh^rtfim tramfcras} J ". Ait multis 
JB locii id £ai3itatuin ; Muttit in tocis , ioquii, idm 
Mroili oyrcr non taciat j 

adrcrsus Lucifcria 

ie,coQfignare ac dn 

facitPreAytet!Epi 

l<:uoc<ltnat,nonit( 

tonymi eft, except 

iLoposfacere, quot 

«cipsi muka iili fac 

«luaia ipiis funt : b; 

Chrifti corpus cotifc 

H^ODytnisctate, p 

ipWs licentia & cor 

Adfecmiiunicx 

hla6 fuppoait DalU 

mentemHietxinTnu. 

fiaftican^H&inft 

finnationis di^nfatc 

*w *iftrv4UMem t 

hsMeTeeHdit. Dhiax. 
Mm fcuEccIefiaftfcai Dl CDNTII.MAT10NI. 549 

ohkrraxo in fumos abit tou Dall» objeAio i & 
^pcmt&iAuSct.teCponlio.A&i.mMltitinloeiiid 
fttOitdiim ^uidem ait HlcioDymus , non jiw muii- 
y*s. At ftvmHlt»! , vcl oiTincs intclligii i vcliaciti 
czrpit nonuUotum xutis fux Epifcoponitn tiegli- 
geniiam.1 «lai ad lemorioia loca bapiifatis marius 
jmpofituii non exciinebant. Ad 4. duplex eft. 
iiiierpiciatioiunaBaronii} ad an Chtifti J94. n* 
if.aftcra BcUaimini deConliim.c* 11. Batonius 
iftommHieronymi verborum,i(i/j&on0rvvipar;Mi54'> 
eerdotii ,ifUAm ad iigtm neceljittttii , honc fenlum 
leddit : Ciim potefUs cfTcmiatis admimftiatidiCoQ'- 
' ftrmationem ad folum Epifcopum non pertineat ,. 
ttA Prefbyteiis eciam commitri pDflic , nd henanm 
fstiuiSacerdttii Efifcopit icfetvaiacft, ^««n *d 
legem necejjitatis , quia abfoluti a Pteftjytciis dif- 
penfari Conliimario poieft 1 nec efTcnriale efthuic 
Saciamento, ut ab Epifcopo confeiatur. BcUaimi* 
mis vCEo \^z vetba, efukm ad legem «eeejfttatis, non 
refen ad Icgem miniihandi Confitmarionem , fed 
ad legem confei]iiendx falutis, nt ienfui fic t Solis- 
Epifcopis lefeivaia eft poteftat otdinaiia conftr^ 
tnandi , ad honorem Sacerdotiifstint ^Mom ad lcgeni 
«ectjfitath, quia nempe Saciamenciu hoc*abfoTuti 
jid talurem neceflarium non eft ; quemfenrum aper- 
xh innuunt veiHa qux feqnuntui apud— Hierony- 
nium,^j ad Epifcopi tantitm imprecationemSpifi- 
tus fan^Hs dtfiHit , lugendi fiint qui in remottoriiiHi' 
lecis Jier Presbyteras taptifati , ante dormierum ,- 
^ua^ ab Epfcpis inviftrtntur. Doplici ergo da 
eaufafolusEpifcopnsinftitu(useftoidinaFiusCon.> 
ficmationis minifter , ttlm ut roajoi digniiati Epi-' 
fcopali honosconciliamor*, lum ui declaraiecur 
Saciamcnium ifhid abfoluti j fea necefScate nxdi^ 
Mmltij 8 C. "'<:' potejf ,in<{Ma 

fitm^twexttitmrir 

filis Epifeoph, no 

lo^fiMd id necffar 

■ ttrfierl tum po^t i 

^otir^rt- Epijcopi^, 

Ob/icies )«. Cor 

Sacerdoii licendain 

**• I. «*w. & neopbyctira conf 

t^tinias.pradefider 

3/Mis Mpenn..,.yt 

t^tfnfmt.conftentm 

, . leophytm.jHsbMit. 

£tC<ftic.BjrciDO 

^>*/ / ctnfimatniif, a 
rur. Siipponit igitui C 
byteris confitmate nc 
Cpircopo coniocratuj Dl^CoHllRHATIOHl*' 5JI 

EpircopodepofiiOiCuitina pcimiimut Parochinirt 
quaconfcccaicvicginem,6cneophyiuincon(ignaie 
pofnc,non tamen extca ittaniPacochiamt imb nec in 
illa idud ei concediiuc , fi pczferu adfuccit Epifco» 
pus. Cum vet^ Acmentanus Epifcopali charaAetc 
clonatuse(rer,pocuttlegicimfedepnt3riadcon{iiman* 
dos neophytos Patocliix , cui pcrpofitus fuccat» 

Ad Conc. Batcinonenfe : Non aliud decetnit » 
quam iit a Pre(byicris nihil exigatuc pco chri(mate 
quod ab Epifcopo percipiunt,Sc quo ncophyti con - 
fitmamut i non tiuidem a Prcfbyteto ( ne^uc enim 
id Concilium aifecit J fed ab Epifcopo : quamquain 
oon defunt intecno(lcos,qm vccbo,((in^r»Mfl(/y/* 
eo*in Caoone inteUigunt unaionem :bapttfma)eni 
veciicis , quc latiori quodam fetiru confiiiiiatio 
dicipoccil. ItaWabfridus Sttabo: quo fenfuver* 
bum itlcm adaptatur Sc Euchariftix , & cxicmonix 
pec quam olim Hxcciici ad Eccleliam redeiinies 
(ecipiebaniut , ficuc ex dicendis pauli> poft manife- 
flum ccic. 

. Objicies 4**. Synodum II. Canhaeinenfem an- 
no )9o. &tecii.imitemCaahagtncnKraaD. )97* 
quibui chiifmacis confedio Pccfbycecis pcohibe- 
tuc. Eigo, concludic Dallxus, amcalicitaiplisecati 
quidni 6c ufiis hujus chcifmationis } 

Refp. nihilhacobjeAione leviusproferrippfTc , 
CX qua hoc unum extundi poceft , nonnuUoi Hni- 
plices Pre(byreros confedionem chrifmacisObiali* 
quando arroga(rc, quoium temeiitatem ieprc(Sc 
uccaque laudata Cartnagtncnfii Synodus. Qua ver6 
ipachina inJe cum DalTxo concludi poftit , aut iU 
lam chrifmatis confedionero, ante pcohibitiooemi 
iUis Pre(bycecis permiffam ac Itciiam fuifTe -, aui iU 
ku eo chttfniaie ufos . ut impun^ baptiiatQS confic- 55^ Dt ConfiiiMATibvis; 

q^arent , facemur non fatis nos intelligere* 

Objicies 5 ^. £x Pontificali Damafi in vita Syl^ 
veftri , Sylvefter iftud Epifcopis privilcgium con- 
ceflit y ut baptifacum confignenc fropter hdreticdm 
fHafionem , excepto cafu periculi roortis ^ quo po« 
teftasfic Prefbycecis conhgnandi infantcs^ propter 
•ccafionem , inquit , tranfitm mortis, Porro , ait Dal- 
Leus^fi Sylvefter hoc privilegiumEpifcopis indulfic, 
uc bapcifacos confignencs ergo ance Decietum iftod 
Prefbyceris cum Bpifcopo commuois fiut poteftat 
bapcifacds confignandi. 

Refp* nego anc* Liber qutppe ille Damafi erudt- 
tis fuppoficionis ac falficacis menc6 fufpedlus vide- 
tun recencior eft, quam ut fidem certam faciat. ia- 
lonius & Bellarminus fcripcum aiunt ab Aiuftafia 
Bibliochecario » qui anno 8 5 8 • vel ctiam paulo fe« 
lids fcripfit. Alii Anaftafio anciquiorctn putam , 
quia iaudacur a Walaf rido L. de exordiis & incre- 
mencis rerum Ecclef. c. a6. & ab Amalario L* 1« 
de Officiis Ecdefiaft. c. 17. & a Rabano L» i«de 
Infticuc.Clericorum.V^alafridus autem vivcrcde- 
fiic anno 8 4 9. Amalarius vero fccibcbat anno S ) #• 
& Rabanus anno Sio. Prxccrea verifimilc noif 
Videcur , Sylveftrum inirio quarci faMTuU jus illud 
feuprivilegium adminiftrandxConfirmauonis Epi'' 
fcopia primum conculiife , cujus origincm cx Apo* 
ftolorum exemplo ac cradicione repecunt , Cyptia^ 
nus , Firmilianus , Ihnoccncius primus , Hicrony^ 
inus» Ambrofius , Chryfoftor^us» Auguftinus>2t 
ilii quos ancea laudavimus. ^ 

' Objicies t^. Canonem !• Synodi l. Aranficanr 
T. 9. c#iK. fb* 441* quo decernicur , Hdreticos in fn^rtis Ji^ 
t* * 447. fcrimine pofitos ^fidefit Epifcopns , 4 Frefkyteris cm 
chrifmate&binedi^imeconfigttfri^fiii^ Di CoMrTi.MATyoMi; 55$ 

€jfe defiderMnt. Et Can. 1 6» Conc* Epaonenfis » ad 

an# ja7# Preshyteros proPter frlutem dnifnanm ,T. 4 Cvie. 

ifHdm in cunSlts optdmus^deffirMtis &decMmbentibiis t^* ^J^**- 

• hdretici^sficonverfionemfitbitamfetmt^ chrifmate 
fermittimmfHivenire. Qnod omnes cortverfuri^fifani 
fimt , nh Epifcopo noverine expetendum. Indc con- 
dudic Dalixus^ Prefbycelis licicum iuifTe conver- 

fos ab hcrefi in morcis pericufo chriimace ungere » « 

Riulco magis neophytos* 

Refp. I*. incertum planb effe , utnim illa unftio 
feu chrifmacio per quam Haerecici ad Ecclefiam re- 
deontes olim recipiebantur , verum fueric Sacra- 
mencum Confirmacionis \ an mera cacremonia , cu- 
jus ritus valde affinis erat ritui Confirmationis : do 
^ua controveriia paulo poft di<£luri fumus. 

Refp. x°« hoc unum ad fummum inde (fbnclu« 
dere pofTe Dallarum , in cafu neceffitatis fimplifts 
Prefbyteros delegatosfuifT^miniftros Cenfirmatio- 
nis extraordinarios , quod quidem fieri polte nioJc 

* oftendcmus» 

Objicies 7 •. Venerabilcm Bedan in Pfal. 16. • 
ad h«c ciculi verba , PrtHf^uam UnlreturDavid &c. 
Sciendum eft^ inquic , efHod ilU unSio , efUd per W4- x % f,fft^ 
nus impofitionem ab Epifcopis , ^uafi alia a duabus »• 70. 
pradiEHs (olei nimirum & chrifroatis, quarum prior 
Baptifmum prxcediCypofterior fubfequicur)<^t/ii/^i 
Confirmatio dicitur^ eadem eftcum fecundi^ ( nempfc 
verticali ) propter arrogantiam tamen non conceffa 
tfi fingulis S%cerdotibus, pcut & multaalia. &rg<y, 
concludit Dallcus , frontis undio » qux Confirma^ 
tio dicicur , reips^ eadcm eft cum undione verticis : 
atcamen propeer arrogantiam Presbyterorum^i^xt 
prohibica fuic , & folis Epifcopis refervaca* 

Safpicanturnonnulli,cexcum hunc Bedxcorrap« J'"'b;«ri,cura£p 

■««■Pl>0fe0M,„) 
™r:recM[iorta,qu 

BIWiothKario.auj, 
'"'.'("ipfir.^iir^; 
quulaudanirl V^,| 
r»'"£terumEcclcf. 
^O/EcmEcclcSall. 
In«'tm.cicric„n,„.x 

»S°L° '■>'•■» ■""'•■ 
« Rabanu5 aiiim Si 

&■, *''''°«""» ' 
Ku!>riyilcgi„,„3j„,„i 

Koi"tpri,ndmc.m„|i| 

«"'«"«■"txeraploact 
■"".ntmilimus _,,,„, 

™'.*mbro(!.j,,ch, 

UUOon*. . . . Dg COHFIHMATIOHi; f$i 

tfft iejiiertmt. EtCw. iti.Conc. EpaonenliSiad 

an* 5^7» Pnshjttret fnpttr fslKtem snmartm i T. 4 Cmt, 

tjium in CMn&ii ootmus,defftnnh &Jecmhtmihus /*• *""*■ 

■ litrttici^,fieoHverfi9nfmfiuiit*inpetmt, chrifnuut 
fermittimmfHhvenirt, Qnod tmus cgnverfitri^Jifani . 

Jkat , db Epifcapa neverint exftttndum. Inde con- 

cludic DallxtH^Pte/bytefjs licitum iuifTe conver- 

fos ab hcreH in mottis periculb chrifnute ungeie , • 

multo magis neoptiyto$. 

Refp. I ". incercum ptani elTe , utrum illa oniSio 
feu chrifmatio per quam Hcietici ad Ecclefiam le- 
deonies olim recipiebantui , vctum fucric Sacia- 
mentum Confiimarionis ; an mera czremonia , cu* 
jos ritus vaMe affinis eiat ritui Conhrmationis : cb 
qua contiovcrGi paulo poft diduii fumus* 

Kefp. 1°. hoc unum ad fumniiim inde (fbnclu< 
dete pofTe Dallzum , in cafu neceflicatis Gmpli As 
Piefbyteros delegatos JuifTftminiftios Cenfirmatic^- 
nis extiaoidinatios , quod quidem fieti polte niok 

' oftendcmos. 

Objicies 7 *. Veneiabitem BedaB in Pfal. ttf.* 
sd hcc tiruli verba , PnuffMm tinireturDaiiid &c. 
Sciendum t}l, inquil , efiud itU HnQio , ^ha per md' t, t f .«1, 
tiHS imfoftiontmdh Epi/copii , ^MdJi alid m duabiis n^-jQ. 
pTddiSis {olei nimirum & chiifmalis, qoanim prior 
Baptifmum pracedit.poftcrioi fufafequicui)(^v»(/go> 
Gonfirmdtio dicitnr^ tadem eficum fecHndi, ( nempb 
venicali ) pnfttr arrofaniiam tamen non concejs 
efifingHlis Sxcerdatibttt, ficHt & mHltaalia. fcigtf, 
conctudit Daltcus , ftentis undio , que Conflima- 
uo dicitui , reipsa eadem eft cum undione veiticis : 
aitamcn propter arrogantiam Prtsbyter»rmh,i^\% 
prohibitafuit , & folis Epifcopis icKtvata* 
SarpiCwtui nonnuUtitexcum hunc Bedc cortdp- 5j£ DlC0Hli|lllCAT10Mt> 

t:ijmiiumditumaPresbytcris juie ordinado S»- 

cr.inicnciuTi ConftnTia[ionis< 

InJeenquoil Nicolaus I. G»Cos non damnac 
runpliciicr ob iHam pixcise ciufam^quoii coalii- 
in.i{rcm; (cd cumquodinea regione id fibialVunip* 
tiffcnc , in qii;i nullum jus habebanr, ncmpc in Biil' ' 
t^inl, quxlubjciftanon eiac Patriirchx Conllan» 
(iiio[iolicanoi tum quod proptei indu&uiii rchiT- 
nialul[it;nhe(rcnt abomni Ordinum fuorura exer« 
cicio. Ici fadum Nicolai explicat Adiianus II> 
S. V. in Epiiloll ad Ignatium vcrum ac leginmum 
Pjiriacch.tm ConHancinopolitanum , quo adhuc 
vivcncc PliutiusScdcm hanc viac dolo invafccatt 
KctcicLtr htijusEpiftolx fragmenium in VIII. Sy- 
i CoKi. >iodu Oecumenica. Qupdji dicss , inquit Adiii' 
,t>.A. iiusaUoqucns \giiVMm, priHtantbltConftamit»- 
^■'!it,:>!.i DiffciQosPresbyteros in eiregiane ( Bulga- 
Pi CoM F m. M A T I e K 1. 157 

Sc crroics fuos prxfidio Sciipturae ac SS. Paciuni 
c'onftrmate,&Catholicos onciare cncndaciis ! Noq- 
ne Phocius ipfe in cicata Epilloli multa manifcftfe 
falfa Laiinis imponit ? V> g* eos dkomiiuiri SMpri^s^ 
^tti* Preibyttros fmiri csnjuges frohibtm; chrif- 
ma ex a^HAfinminis C9!tficert t agmm in tafcha ma* 
rt JHJttorMmfHptmaliart paritercim dminieo corm 
fort benediccre& oferre&c. Verun) quidaliudrc- 

Eottavit Photius? nifiqubd a Elomanis PtMitifici- 
us conllaaiec damnatus ac pcofcriptus fuic ; ac ite^ 
rata ConBcmatio a fuis Prcsbytecis ilne legitima 
difpenfacione colUta. 

Rcipsa veius ell in Ecctelta Gcarcaconfueiudo ^ 
qtuE eciamnum obiincc , uc nempe limpliccs Sacei* 
doccs ftatim poH Baptifmum confirmcm \ neque le- 
gimus £cclc(iam in Concitio Floccntino nuIlumAc 
iliitum dectacaQe iflud S BCtamencum. Unde necef- 
. fc eft infecie , quM ex Goatio jam obfeivavimus , 
Romanam Eccleiiam tacitb falicm confcnfu appto- 
baflc, ut Gncci Ptcsbytcti ex dclegata & exttaoidi-: 
naiia auAotitate miniflii IIdc Saciamenti Sonfir' 
inationis. 

Ad FaAum Nicolai I. lefp. meiii6 impiobatum 
ab eo fuifle quod a SaccidotiDusGrzcis gcflum fue» 
tat in BulgaciSi i °. quia itli Phociairi Saceidotes in 
eodem , ciim duce fuo Phof io , enoie veifabantui , 
oempe fimptices Piesbytecos, juie otdiaario , noD 
cxdifpcnfaiione,miniftrosefreCon6imationis. a*. 
quia jus illud ufuipavetant in ea tegione Butgato- 
rum,in quam iiultam autfloiitatcm habcbanii j** 
quia ecfi fupponccctui , curo illisance tndudluta 
fchifma difpcnfacum fuiiTtf ut con&rmaicnc , ab iltx 
tamen gratta excidecant , tilm vitio fchifmatis , tdta 
(MBiu excommuiucatiepJti ^aH pcicuiG fiieiaQt 4 J. — .„,„ , 

tas , w motibus Ecc 
fuetiidinem vcro G 
nealiqua fuffiilcain, 

Minifltr extrao 

QtWtttat utium 1 
legatione.tanquam e 
tnentum Confirmaij 
quxftioneo) lianc di 
Opinio , negani una , 
Negant Robcnuj I 
Tentiarum c.ij. Huj 
craro.p. 7. c. ». A 
tandusin^.dift. 7.. 
7>art. 2. cbncl. }. Ii 
dift. 7.parag.^i,.),j 
4J}-&iDOithodok 
deSacraaientoConfiri 
tores fuiit (]ul cum Du 
opinionem non foltuT Db Confihhationi* fj9 
■ftam poft CoQcilium Floceniiuum ad Sdem pec- 
cincie, Sytvius^ alii intei [ccemioies ben^ muUi> 
quoium fententiz in Scholis communioi jam ri- 
detur. DivUi tamen (aai in variaspaites : funt enim 
(]ut voluni abunofblo S. Pontibce poflc minille' 
rium iUud.Piesbytetiscommitti i alii eiiam abEpl- 
fcl>pts jn fuis Dioecefibus ) alii non tantum Ptesby- 
tetis , fed & Diaconis provinciam hanc demandati 
polTe cxiftimant ; alii denique putani, ctiam abfque 
ulla difpenfatione polTc fimplices Piesbytcros vaU- 
d^, tamerd non licitc , Saciamenrum Confirmatio- 
nis miniftcaie.Ilcm iftam inConcilioFlorentino de^ 
finitam aftcrunt nonnuUi i de illa multum in Conc* 
Tiid* dilpuiatum nartat Card. PaUavicinus L. $* 
Hift.Conc. Ttld. cap. 7. 

Vtrum Eceltjis in Csnciliis Fhrenttne , vel Tri; 

dcntino, ^Hid^imm defimerit eitvM minijham 

extrMQrdindrikm CoirfimMtionis ? 

AfGrmant Baionius , GiegotiBs de Valemia &c> 
ptoptei auAoiitaccm velConciliiFIoE|ntini, vel 
Ttidentinia vel utiiiifque. 

Id Concilio Florentino, feu Decteto Eugenii ad Cenc,not. 
inftmendos Armenos dicitur: Ctnfimdtitnis trdi- r.Wf. ctm, 
narins minijier efi Epifcepus. Etpaucis interje^'! i f. ti§, 
Legiturttmen MlitfMnd» fer Sedit ^pafielicM dif- ■ 
fenfatianem ex rMtionabili & f^gentt Mdtmdnni cmu^ 
si, fimpticem SMcerdftem chrifmatt ferEfifco* 
fimconftSo^hteathBinifirMfeConfirmMtienisSMCrMm 
mintwm. 

In Conc. vero Trid. SelT. 7. Caa. ). lic delini- Conc. 
tur. Si ^His dixtrit Confirmatitnis ordinMrinm mini' Tria. 
finm non ej[efolHm Efifeofum , fed ^Htmvis JimfH- "^' '* ^**^ 
eem SMcerdtttm, MMtbtmM fit. '* '''*■ 

Dt CntfirmMtione, N n 5^o Db CeifriRjiiATiaMi* 

Vcrum , ncquc Florcntinum , neque Tridcnti* 
num Concilium quidquid bic vclut fide cenumdc- 
finivit* 

Non Florcnrinum , fcu S. PontifcxEugcniusio 
Dccrcto feu Inllrui^ione Armcnorum* 

P. quia, qui dicit Epifcopum cflfe miniftrum 
ordinariura Confirmationis » non coniinud dcfinit 
fimpliccm Presbytcram cifc pofTc miniftrum ex« 
craordinarium. Prius ^ quia ccrtum eft , Concilium 
definivic ; dc altcro, quia inccrtum , (ilcc : cftoifhid 
fubobfcur^ infinuct , apcrt^ camcnnon dcclarats 
neque unum cx alio ncccffario fequicur. Quemad- 
modum , ciim ait Eugcnius Epifcopum ordinariuiD 
ciTe confecraciotiis , qua Prcsbyreri 8c Diaconior- 
dinantur , miniftrum ; an re&^ inferes, cx mcntcip- 
iius nmpliccmSaccrdotem efTeliujus confecratio- 
nis miniftrum cxtraordinarium ? Sic locmi frnt 
^^i. 9», utriHfjHe ConciliiPatres ^ziiE&iusiTk 4. dift* ?# 
*»A a. F. parag, 1 !• ad !• qHidijHaflionem interdo£lortiC9n' 
troverfam definire nollint : qnomodo dr locnti fm 
de miniftnkfSacramentiOrdiniSj propter comroverfiiM 
de rninoribHs OrdinibHs. 

I P. KcSth obfcrvac alia in occafionc Bellarmi- 
nus L* dc Confirmationc c» 9. in refponfione id 
T. $.f • Mf. primam Kcmnitii obic£tionem , non omnia qua hd- 
^ hentHr in Decretis , ant Conciliis adfidem pertinere , 

fed folhm ea , cjna definiHntur. Quod auccm fpcdat 
miniftrum extraordinarium Confirmatxonis bic 
non definitur,fedobitcrtantdm innuitur. 

II1<^. Multaeo in Dccrcto dicit Eugenius circa . 
matcriam Confirmationis , confcdionem cJirifina. 
cis ex balfamo \ item circa porrctSlionem inftni* 
mcntorum , quam velut eftentialcm facrae Ordina- 
tionis matcriam aifignat^qusB camcn graviifimonmi Db Con t I r m a t t o mi> jtfi 

Thcologorum judicio ad fidem noo peiciDcnt , kd 
ad meram Scholx 'dirputatibnem } ciica quam (e- 
quuius eil Eugenius Armenos indiuens, quam pio- 
babiliorcm putabat ScholafticDnim fcntemiam. 

1V^> Jam /upciius , ubi de focma Saccamcnti 
Con6rmarionis , obfecvatum anobisfuit, Oecce- 
tum illud Ei^cnii , poft diflolutam Synoclum ac 
Grxcocum difcelTum , lacum fuifTe , non a toi3 Sy- 
nodo. Quaproptcr cum fub finem hiijusSyiiodi,Dc- 
Crccumillud datum dicitur FlortmU in puliiica Sef- 
fiene fynedali folemnittrin Ecclejia majoricdebrAz 
ta \ de futis dumtaxai Occidcncaljbus Epifcopis in* 
rtlligi i[luddcbec,qui Florentix,przfidc£ugciiio 
congccgaii^ cribus fcEc annis remanfeiunt. Qucd 
quidem non co antmo dicimus , ut quidquam dc- 
traAum velimus hujus Decretiauiaoiitati» abfit:. 
fedutintelligatquxcumqueincocontinentur,aio- 
td Concilto,tanquam ad fidem pentnentia, definiEa 
nonfuiflc. 

V°. Obfetvat EdJusin^.dift. 7.pacag. ii..ad 
1. Conciliumnon aprmare idali^mndofiiUum ejfc , p„^ «^ 
( nam revera , inquit yfaUtm ejfe prthari non potejt ) tol. \. A. 
fididlegi vel in decrttt Gratiani , vel apifd Schg- 
lajiicts DaSlores, ^ni f^^nm Gregorii jHxta fuam 
epinionem fnnt interpmati , eam^ue ob caufam fe 
addidijfe trdinarium , ejuod ita apinantibusprajnii- 
care noUet. Fallituc, noftco guidim judicio, Eftius , 
cdm ait, pcobaii non poffe aliquando teipsa difpen- 
latum i Summis Poniiticibus cum Picsbyteris , ut 
SaccamentumConficma(ioni>mmiftiarem:contia- 
tium mox patebic. 

Qtiantilm vec6 ad Concil jum Tridencinum, cec- 
tumcft remintcc Schotafticos cpncrovecram,pco- 
more fuo defioiie nolui^e > tt« hIU opinioni pnc- 
Nnlj Poffunt nmpliccsl 

te ftudifpcnfatic 

Coniirmitiotus. 

Pcobatuti*. imi 

p«tcto feu Inlttud 

"totoFJoitntinoO 

'Mis adliqc Floicnti 

congtcgatis.ptobMl 

lisamontcPnfesC 

.'ione generali die j 

poClodienii.quicc 

cobitatumidcircotio 

«niinum.quiadiirol 

rimtamenBullailla 

naliucinari eos quip 

ConciJiOjquandoui: 

illudpcttreifctmia 

«■'• Occidentalibutc 

■KWibus, Itarefemnt Dt CoNrlRMATIONl> f6f 

Concilium igitur , (eu Eugenius, poftquam coiii 
Decrcto dixil, /hlim Efifctfitm oreiittMriiim efeCort- 
jino4tio*iis mim/Irtim , ftatim addit : Legmir tAmem 
Miqitandt per Apaflolict Sedis difpenfatiommtx r4- 
timMbili (jr ur^eme Admodnm causd ,Jimflieem 5<* 
ttrdotem . ehrsfmdte fer Epifcopitm etnfeilo hte *d- 
miniflr4JftCevfirmationiiSatr»mtatHm. 

Exempla iUi dirpcnfationum non refert quidera 
S. Pontifcx , fed fupponit caque approbare ccnfen- 
dusefl, cum aiccas ex rationshili & Hrremeadmo- 
dum causA concelTis fuiiTe : ncaue dubitandi lo- 
cuseft.quin Occidentaics Epilcopi cxempU illa 
Cedulo Sc accurat^ perpeadetint.Prxcipua hic refc- 
renda< 

Vim non faciemus in leftimonio Ambroiiailri , 
feu Hilarii Diaconi aifcrentis , apud i£gypcum » ac 
pettotam Alexandriam Presbyteros, abrcntc Epi- 
lcopo, condgnare*! pliis cnim ex illo atque aliis hu- 
jufceniodi tclUmoniis , qua: Dallzus objicii , c£- 
ccretur , qiiam pecmitcat Caiholicadodcina: nctn- 
pedmplices Prc^yceros, non tantdm ex delega- 
tione , fcd pioprio fie ordinano jure mini&ros SSb 
Conlicmationis. 

I^.IgituriicentiamadminiHrandaeConfinnad»- 
nis in cafu necefficatis concclGfre videtur CoDCi- 
lium Arauficanum I. anno 441. Can. i. ffdnti^T, ^.Cntt. 
€ts jinquic, inmoriitiifcriminepo^tos^fsCatheUcif*^^*''^' 
i§e defidtri>m , fidejit EpifcopHS , « Prefkjteris cwm 
ehrijmats& benedittitneconfigriartplacHit. 

IdemScplacuic Conctlio Epaonefiftanno 517. 
ct^. 16. Preshjttrts , 'mqmt,pnpttrfaliitrm ani- T. 4. CtM. 
maritm, ^Mam in citniiis-tptsmHs ,dtfptratit deeum-f' if7l'. 
bentHus haretieis ,fi ctnvnfionem fiUfitam petant , 
ifmjmattpermittimHsfiAvtiHrt. Qiud tmntt eomttr^ 
N n Hj Marcainnoiisad ( 

"''"'■" i';s"- "'■■''='"' 

iKudiacramenrurn; 
ilIosHireticos,de qi 
nim apud /"1165 Coii£ 
e^terrore.fivccxnc 
Il^.CiimS. Gree. 

,_ '■ "" m t^fi.f.,,, i„f 

fKmmm.fid a,m, 
f^maeJun wigerem,. 
^uoiticilmaccepiiret 
offfnfos&fc,„d,|jfj, 

''>/•' ni^tficmu : I 
contrifiMntur , «i/ £-|,; 
"'•• i^ftmiku, hap, 

•"loucmctMmut.Hitf. 

'""«"'■'iH-lcgunti 

undeinfcruntjoquis. C 
Ranrifm.n» r . . . DeCohfirmationi. Jtfj 

centiam leflituir , quam priiis sbdulcrat , confrra- 
nic cum EpidoU 9. in qua cettumcd mCDtiodetn 
iieri de unftionc facienJa bitftifaih, non yapii' 
fan'dis. 

, Ad iftud S*', Gtegoiii excmplum tefpondebanC 
nonnulli,xiateipfa S.Thomx, ipfomet lefcienK 
in 4. dift. 7. q. ). ait. quxftiunc. ;. in coip. fan- 
£kum Gregorium non dcdilfe facultatem confctcn* 
di Saciamcntum Confiniiationis , fed ali^uid f*- 
crMvuntaU .fimtle illi SttcrAmento : ficin alieuiPor- 
rigitur fanii btne HHhs Itco Eucharifiia : id cft S.' 
Pontificem non Sact3mentum,fed jnctam csre* 
moniam , admiuiHrandi liccntiam iDduliiiTe : quani 
folutionem fequuti fuBt Adrianus Vl.in^. dift. 
7.art. j.Petrus dcMarca diffcttatione ad Cano- 
nem tS> Concilii CUromontani an. lOjj.Licei 
enim dodillimus aut^or exiftiinei,exgiavi caus£ 
pofle nmplicem Saceidotem ex difpen(acione Sa- 
ciamcmum Confirmationis confeicc ; ncgat tamen 
cx eolocojideftfado GiegoniMagni,conficitf- 
tudpoffe. AircntiturEftiusin^.dift.?. pacag. 11. 
Vetum lefponHo hxc gratis Bda videtur. i°. 
' Quia id conccflic S. Grcgoiius pei Epjdolam 1 £. 
quodnegavcrat pcrEpiftoIara ^.atqui peiEpifto- 
lam 9 . conceptii veibis pcohibuccat , ne frtikyteri mj^ .^^ 
hdptifaios tvfames fignjtre facr» chrifmate m fronii- <Sy. 
biuprtfnmant , fed eot ungant in feBort , ut Efifcs- 
fi pofimodHm ungert dtbtant in frome , quz itsA 
undtio fcontis veium ecac Conficmationis Sacra- 
mentum -, ncque enim atitetapud Vcteies folebac 
derignari. i*. Si de unldurtuaxat cxremoni^ qux* 
ftio fuHTet , quaic illam in abfentia dumtaxat Epi. 
fcopi Pieibyieiis S. Gtcgorius perraififfct ? An non 
jiue ordiauio Presbyteii (Biuiei.Baptifmi rzieipo- 
Nniiij -'" •» vjrcj 

H'. Cut S. P, 
fue Romm% nfui 

Kcfp, ad primur 
penlaciotie QcegyT 
graTiiliadliuc offi; 
"n/icinommniet 
'«m.exconfenfaC 
J»Bm CalariMTO 
''colratemj ondej, 
•wreteositeramcoi 
tatem lianc rcvocai 
matutiui expensa , 
Mmtellituit.nonimi 
'«'sgellifuerart. 

Adiecundumiinll 
npponitGtegorius.i 
EcclcSifMufu^ , 

"nai in ei divini C 
effc. Sl C«HrillMATIOHB. $ty . 

Sacrimentum Confinnationis: vel fatcridura cft 
polte fimpliccs SacccJotes, ex difpenfaijone Eccle- 
liz , Sacramcntum hoc adminiftrare t ceitiun cnttn 
ell Gia:cos Presbyteros illud dirpenfare. Qui «go 
paulo ante laiidati fucre S S. Poncificcs, impiobave- ' 
runt quidemGixcorum abufiim,qui videbannir dii- 
cePhotioiibi arrogarc otdinariurahujusSaciamenii 
adminiftiajidi jus & oBicium: at tandem, tacJto fal* 
tem confcnfa 6c lapfu tetsporis , pcimifenuit eoa 
in antiquo fuo ufu peimanere. Rem ita cipUcat 
Goarius in fuis Moiis id Euchotogium Gnccoium. 
Qutjiit ejl. ia({XiK y folvettda .mnmfelHsEfifctpitt ^H' »<7.] 
Sttcrtnumi CoufinMtisnijfit minijieri Satisjft, 
p«;rgit iUe , mbis dip:iiUdtem ^thnmptn , & noditm 
f^ttfcindtre vel i£hi levi. CtmfHtroritm & ttdulto- 
rutn confkfdjtleh, non amfliHi folemnibHS ¥»fchms, 
Ptntttofies , & TheofrhiniorHm fejlis fdcre Bdptif~ 
mdiis fome InflrdretMr db Epifcopis , cim individnd 
comes ex anti^na infiitnto chrifm«tis eonfgndtio ftu 
perfeUio f!r vtdnHs ejH$ nltmd hdberttHr , ne forfdn 
pHerimtnt immdtHri pTdTepti ,fdtjlii illiHsmyfterii 
fierttit-exDrtes, itd conferttitmibus primo tetins Urien- 
tii Epi/copis , Sdctrdetes coi^jrmdndl offetHm vtl dr- 
rogdr/mt , vtlfibi cenctffnm dd hnne nffHt diem rt- 
tiieurHnt. Ita Gouius , <}Ut in hanc icm tatidat ibid* 
teftimonium Gabrielis Philadelphicnfis Epifcopi. 
£c veio novimus ex Hifteria Concilii Florentini, 
imer quzftioDcs undecim qua Gixcis poil unio- 
nem i LaciBispropofite funt, iftamfuiue, jQ»*itt.i}. «w, 
Pemifiees neit innngunt fdcro cbrifmdtt , ftd Sdctr- f, jij. D, j 
dotesy cnm hoc FentificihHsfit ddtnm ? Cui quxftioni 
. Mytilinenfis Pncful Grxcorum Domine istisfccit: 
£c enim lcginnus poll undccim illu quzftiones» 
Hde d Ldtinis objtEis Mytilinei^ Frdfnl leiitiiiii ■ f6t De Ce n i I h m a t I o ke. 

& CAnmicc 6mnU diffoluit ^frdter ^Hsm dne ^fci^ 
licet fipdrdfionim matrimonii , & cnMtiwem Ps- 
tridrchd extrt^ ConfiUntinopolim. Ignoramus qui- 
dem prxci(e, qi*U ad propoficaro quacftionem rcf- 
ponderic didus Vrxi\A \ ied legicim^ &c canonicc 
ab illo foiucam efle , generacim faicem di/cimusex 
hiftorica Conciliinavracionc* 

Quin Gregorius Proiofyncelius , qui adfuic Con- 
ciiioFlofencinocanquam Legacus Pacriarchx Ale- 
xandrini, &c qui poftea c/.eacus eft Pacriarcha Con- 
ftancinopolicanus , fcrilvjis adversus Epiftolam 
Marci EpheHni ccftatur riium Grxcorum pcoba- 
cumfuifreaPatribusConcih/floreocini. Sic enim 
Ihdf.y^o. loquicur : rerHm Ldtini etidm yinflros conjigndbm , 
A. & chrifmdtos dppclUbant. Sed hdc non fmffe ex 

dquo <fr hono fu£la confldt ex eo , ^;*i^ /w mftrd imii*- 
nenihil hdhaerunt ejuod nobis obftc.vent > fed cim 
ejfemus orthodoxi , hdbiti fumHs db wthodoxis f" 
thodoxi. 

Probacur denique ex muhis SS. Pontificiioi 
Diplomacibus , in quibus conBrmandi licxncia fim» 
phcibus Presbyteris concctTaeft. Arcudiu.^L* a»dt 
Confirmacione cap. ly aic fe accepiife ^ -Pacrc 
Fonfeca Sociecacis JefuyCum Diplomace Ponu6ciG 
facuicacem accepifte Cbriftianis Brafilianis co«ii^c« 
. rendi Sacramentum Confirmarionis : idem pad* 
cer plurlmis Francifcanis conccffum fuifle ceftaciu 
Vadingus in Annalibus Fratrum Minorum , afttru* 
que eam in rem Diploma Joannis XXI. qtiod con- 
firmacur Diplonuce Nicoiai IV. ad «n. »4 47. 
Diploma Eug^nii IV. ad annum 1444« Diploma 
Leonis X« conceiTum duobus Confeflariis Caroti 
V. Diploma Urbani V. qu« omnia auchemico 
Diplomace cpnfirmavic Adrianus VI. quod in Cce- ji Db Cohiik.uatiohi; j<9 

p oobioFtuicircaDonim HifpaliaflervaEur. Quun- 

y, quamidem Adnanus in Scriptis Aiis Theologicis, 

,L antequam ad fupitmum Pontiiicanim affumeretuc j 

g docuiiTct, nonpolTe limplices Presbyceroi, ctiam 

i wx difpen{attone, Sacramemum iltud adminiftratc. 

jj Vide Pallavicinum Lib, 9. Hift. Conc. Ttuieni. 
c. 7.n.ia,. 

1 SolvMtttur OlfJeElitttttt 

Objiciesi". SummosPontificcs, Nicolaum h 
lonocentiam III.Gregorium IX.Innocenrium IV. 
Clemencem VIII. qui omncs tanquam piavam ic 
abufivani damnaninc confuetudincm Gtzcorum 
Fiefbyteroium , quj Sacramenium Confirmiltio- 
ois cotnmunitei apud fuos adminiftiani. Imontil- 
lumacirricamlic coilatum ccnfuit Saciamcntum 
Nicoiaus I. juflitque itcium coniiimari eos qui i 
Picibyceris Phocianisconfirmaii jim fuerant: idcm 
ut faltem fub coDdiuone fieiet,}uQicCLemensVIII. 
Vecba Summorum illoium PontiScum paulo aoce 
telaca funi , ubi de oidinarto Confirmationis mi- 
niftro: ea confule. Pono & ^offa iimglex Preft>ytcr 
ex delegatione faltem minfftiaie Iftud Sacramen- 
tum, eanon acccdentc, illiciiiquidcm atvalidi 
falcem Sacramentum tftud pcificciec i quemadmo* 
dum vdlid^ corpus Chrifti confecrac Saceidos, ta- 
metfi illiciti , cum a fundione (ui Oidinis fufpeo- 
fus eft. Eigo non debuiflet Nicolaus I. ittitam dc- 
ciaraic Confiimationem k Ptefbyteiis Gtaecit colla' 
tam : eam aucem dcdirando ouUam » manifeAi 
Agnificacnonpoirefimplices Prefbytetos adJdmur 
nus uUo pa<3» deputari. 

Refp. hisSummoiuni PontificomDecrotis^rje* quam propiio Sc ordii 
xrmi in ea rcgionc , i 
lirdiftionis habebanr 
objedio: licet cnim 
poceftatem habcat iirr 
capaic cffe poflit Cor 
ninitominysilUeff, n 
ilanec acccdai lcgftim 
jftud ? refpondeo , e» 
ex TtadJiioneac ufuE 
habemiu. Exemplum 
tum non videtur : hal 
Ordinationis,plenam < 
validi corpusChrifti 
th t fi fptetis Ecclcfia 
alicujas alterius peccai 
inendum illui minifte: 
Ad Innocemium ve 
dutntaxatpiesbyteris,( 
fiibantut , ae Gricori 
nnn, intecdiceie ne c< Di Cqhpirmatiomi. 571 

ctttn [HMtemtritate pr^tfimant firc. Ec ver6 cum 
Latinis difpenfacum non fuerac , ac Ecclefie (mm 
I.acinxciium oblcivare tlli cenebamur. Dico x*. 
PomificesInnoccntioIII. poftcrjotes , qui ufum 
Gtxcocum impcobarunc , aut non faiis attendine , 
aut foifanignotaflc difpenfacionem conceffam ip- 
fisfuiflea Gregocio Magno , uc ConfiimatioDcro 
unquam extraordinacii minilht dirpenfarcnt. Clc- 
mensveio Vltl- dubicans an Gczci , qni in qui- 
bufdam Itilia: paicibus vecfabantur , legiiimam ac 
. fufficicncem difpcnfationcm & liccnciam peicepif- 
fem > fnb condicione jubec eos icetum con6imaii , 
qui cooficmati ab illis ftietant. 

Objicies i". Potellas confinTiandi Epifcopa 
convenit, vel tatione Oidinis , vcl ratione Juiifdi- 
2ltonii , vel utriufque flmul* Si rattonc Oidinis , 
nulli alteti quam Epifcopo concedi valid^ potefl } 
£cut concedi non poteft Diacono , v, g. poteftat 
confcciandiEucharifliam , & abfolvendi a pccca- 
tis. Quaic?quiaquzfunteffcntialiier annexa Ot- 
dini alicui , non poffunc ni(i iis concedi , qui eo 
Oidine feu charadteie inflru<fli funr. S\ ratione Ju- 
rifdidionis , fcquitur 1«. Epifcopum elc^ra Sc 
Dondum confccracum , pol]e Saciamentum Con- 
firmationis adnuniftiare , qaia ipfe Oidinem habet 
Fresbyteialem , & jnrifdiAioDem Epifcopalem. 
i°.invalidam foie Confinnationem , quam Epi- 
fcopus extranets , in quos nullam habet jucifdi^lio- 
ncm , cenfetret* ) *. pofTc EpifcopDm in fua Dice- 
cefi, vicimejutifdiaionisquafruinir, licemiam 
conBcmandi conccdete , non tantum Ptefbyteris , 
fed eiiam Diaconis , Subdiaconis , Clcticis , ia 
quos juiifdiAionem fuam execceie potclt. Atqui fimplex Saccrdos, qu 
raodum valJdc Eucha 
licit^,Sacerdo5 rufper 
ftedus*,ergo Dtacono 
liter poterit ticentia.v, 
&ix Sc incommocta fe 

Refp. miram elTe r 
eo diflblTcndo nodo j 
VeTum iis omnibus tt 
fiSjUnoTecbonc difl 
exinftituttone Chtifti 
dinirius \ (implicem 
poflit extraocdinatius ' 
tcre htc mecito polTe 
hnjufmodi alia quxrej 
lumas nobjs pet Ecclt 

SiiamenptOmoEe 
lueris, 

Dicami*.elTein£f 
nariam , pUnam Sc c 
niftcandi iuTe ordmai Db Co n fi a m a t ioh B' 57$ 

pusjnCua Discciicum Ptesbyteris , velDiaconis 
au[ Subdtaconis dilpcnfaic uc conticmcnt , dubi- 
lacenonnulU vidcntuc : quia, inquiunt ^idpote^ 
fui iiv DicEceft HpiftopuSjquod poceHSummus 
Pomifcx in cotii Ecdefia , nili obltcE tcx auc i:cfecr 
vatio contcaria. Vcium longe veiilimilioc eft 
alioruin ncgans optnio , proptec hanc ipfam con- 
tiaciam legem, ac icfcr vatioiiem ; quia nempe ufus 
ac confuetudo Ecclelia: non Epifcopis pcivatic , fed 
Tolis Summis PoniiBcibus jus refcrvac difpenfandi 
cum fimplicibus Picsbytecis uc confirmfnt , quan- 
dogcavis aliqua lacio &c utgcns neceniias poflulat. 

Dicamz'. (impliccm Picsbytemm , racione fui 
Ordinis, Iiabetequidemradicaiem,inchoatam Sc 
tncomplctampoteftatemcontitmandi , fediigatam 
2c impedicam, quxnonnifi peclegitimam difpcn- 
fationem libeca , coinpleta Sc expcdica evadeie po- 
teft : eo feie modo quo licet Sacerdos in Oidina> 
tione fua cecipiat poicllatem abfblvendi i peccatis, 
ea tamen uti valid^ non potell , ntfi acccdence ]a- 
tifdi^lione , quam ipfi Epifcopus concedit. Fnilira 
objicicur , Saccrdotem vi fuz Oidinaiionis pofTe . 
Talidc confecrare Euchaiiftiam, licet per fufpcnfio- 
nem vel cxcommunicacioncm pcohibiEaiui. Nam- 
que , uc jam di<!liim eft in refponfionc ad pcimam 
obje;^onem , Sacecdos ille, vifuxOcdinationis, 
plenam ac completam habct potcftatcm validc per- 
ficicndi Euchaiiftiam 1 non vcro plcnam & com- 
pletam , ut valide conRrmet independentei: i licen- 
li^ leulegitimS difpenfacione. 

Non pigebit hic cxfccibeie cefponnoQem Bellai - 
mini ad propofitam difficuliaccm , unde Condufio 
noftralucis plurimiim mutuabicuc. L. i. dc Con- 
firm. c. 11. fic aic ; ReffendtOt etnjiman effe «- T.).^.i4l« ri Sdsrtnnenta ifia a 
fiidfaeidt frohihcn 
remaHtmPrcjhyteral 
luiam, perfeaam&i 
menta Baptifmi & E 
tm tnehoatam , impet 
limate Suferio'is , at 
timit. Qjttcired nifi j 
Superitris ta fueflas 
^iertti Mtfiferfciat 
etrtfrmahit : id^utdti 
gitemHseh»raBerm m 
ttntiam , ^Maphyjici. 
diffieili tffet inteiligei 
diffenfationem Pontifi. 
titii*fdamt>am .(iMtD 
eramemaiem prodncem 
Htrem, &ntneHmali 
*»*» ehartUhrtm effefi 
«itm egefi^tm paSi . 
laminus. DB CoKFlRMATIOHi: '57 ( 

|)eccaris} crgoncc (implici Presbytero poteftaccm 
adminiftrandi Confirmattonem. 

Refp. nego paritacem. Di%tiritas eft » quiapo- 
ceftas confecrandi Euchariftiam 8c abfolvendi i 
peccatis , eftenrialicer pendet a charadlere facerdo^ 
Cali s quapropter Diaconis communicari illa non 
poctft , in quibus ne inchoara quidem & incom- 
picca ineft ad hxc facerdocalia munia valid^ obcftin- 
da poccftas : h concra veri> habent (imphces Sacer* 
dores , racione fui Ordtnis , inchoacam falccm 8c 
incomplecam faculcacem adminiftrandx Confirma** 
tionis j quz accedentelegitima difpenfacione^ pet* 
ficitur & compietur. Q ARTICULUS III. 

De fuhjeSlo Sacramenu ConfirfMttcnis. 

Uxres !*• quodnam fit iddneum hujus Sir 
c r amenti fub je6him« . 

Refp. efle omnem hominem bapcifacum» Tt^m 
quia Ecclefia Larina per duodecim faecula eciam in« 
fasribus Confirmarionem adminHlravir fimul cum 
Bapcifmo s qui mos adhuc apud Grzcos obferva- 
tur* Rario eft ,qilfa , inquic S* Thomas hic art. 8» 
ad 1 • etiam in pHerili atate homo f^efl ccnfeejHi per» 
feSlionem fpiritnalis atatis \ & inde efl ^ inquic» 
^jHod multi in pHerili atate , propter robnr SpiritAs 
fanSi perceptHm , HfjHe ad fangHtnemfortiterberta^ 
vcTHnt proJOhriflo.Tum quia Bapciftnus adicuqi ape* 
rit ad omniaChrifti Sacramenta* 

Quaeres i*. ati fiierit aliquando baptifaris dene*. 
gata Confirmacio. 

Re{p. affirmaciv^ : fic enim colligirar ex Can« 
De Confirmatione* O d 
57^ Db COKFIILHATIONB. 

T t. Ctnt. j9.ConciliiElibeutaoi.Gr«n7«,inquit,yi(n/ir»A 
T.9T.- A. ^ jj^ defiderdvertm fibi manJtm imp»ni,Jifiurit etnut 
ex aiqitipartt horti^4vim,pUcmt tiimnMiuimft: 
m,&jie'-i Chrifiitnos. Etgofi ilOfi fuilTet coiumvi- 
t3 oinni cx parte probata>denegata ipfii fuilTet Coa- 
ficmaito , qux ibi dcJignatur pei manCts impofiiia* 
ncm , aii doaillimus &- illufliilTimus Albafpinzui. 
X^uxrcs ) *. qua ctatt peccipi Jclcat SaciameD'. 
tumCoiifiimationis. 

Rclp. Si fpcftciut inftitutio Clirifti , otnnetn 
xcaieiti huic Sactamcnto idoneam clVc ) (i vcio jiit 
actendaiur Ecclefi.idicum , vacia fuit dilcipliiia. 
Oiim , ut inoit diiAum ctl , infantibus fitnul cuai 
Dapiifmo dabatur : nunc vatits Concilioium CaEui> 
tiibus IbturumeH, ut pueiis, podcjuimdifcretii}' 
uisanitDsartTgerint, id cll, poft fcpiimum ciacil 
annum , adminiHtciur. Ica Synodos Lingoncnfit 
an. 1404. Senoncnlis ifZ4. PatiGcnns ISS7* Qtwtes 4.". an nufi:]uain liciium £t pizTCfiii* 
lcptimum ktatis annutn. 

■ ReCp. maxtmi Uccie Sc expediie qaande uigct 
moitispericulum. InS.Tholnasj. pait. q. 71» 
att. S. ad 4> quatn doAihiain haufit in Concilta 
PaiiAenMfl.incujus Libro w cap. j). dlcitutt 
' Sictit i ^a^M timfBrikMs , P^ch* vidtlieit ^ f ~ tit»^ 
ftntetofie , BaftifmMJi ita eti4m S^ifitHt fimQkt f\f\i \^ 
ferimpojitionemvntms FideliiMi tfddaiMr ^ txtef- 
tis it^rmis & morte fericlit*«tiltms. Ita ijuoque 
Hugo Vi^tinus L> x* d< Sacrainentts p«n. 7» 
c. j. 

Qiicies f^.(]Ucrec|uirahRudirpontfon6tadpet'> 
cipicndum Sacramentum Confinnaiionis. 

Rcfp.aliquai tequict ex paite coipoiis & animt* 
1*. ex panc corpotis. Duodecim ptioribut £c* 
clefixrcculisSaciairentumhocnonnifijejunisda* 
batur.rzcuio undecimoGraitanus Di Ctnfecrdtiattt 
dift.j.8cduodecimoMagifteiSentent{aiummetitio* 
tKmfaciutttiftiusconruetudims.Poftcluodecimum 
lieculum etiam non jejunis data eft Confiinif lio, ut 
leftatuc S.Thomas pait.j. q.7). art. 1 1. ad i.Lau-* 
dabilis tamen eft ca confuetudo , Scquamumfieii 
poteft obfeivanda, ut fi Confirmatio man^ admini' 
ftietui , & i jejnnis detur , & a jejunis pcrcipiatur« 
]ta Caiechifmui Romanus. 1 ".Rcquicitui ut fion- 
I' tem apecram & nitidamhabcantqui confirmandi 
luni.Ita Concilium AqucnfeaD.i J75> urquifquC 
Vittam feu fafciolam hmcam babcat , qua fions fa^ 
cio chiifi^are illita,comegatur.Hanc icgendz coa* 
ficmatoium frontis conluciudinem pecaniiquani 
cfTe tcftantui Ordo Romanus, & Amalarius L. d« 
dc divinis Officiit. j*. Requiiitut ut mares, tam 
* ii qui coDlBntuuidi funt , quani quiconfitmandi* 
Ooij II um n.ucnumagci] 
■ 58J. Requiritui 
tisofficiit, prcfei 
piendutn Spirjtum 
, ftolosimitentuc, < 
neates in or4tinie. 

QJ3JES1 
De efeiii&MS S 

Dl^plexdiiling 
giatia acmpe : 
tadct. De uitoqu ARTI C t 

Vegmia^lMper Dl COHVIRMATIOMI. $79 

frofitcnclaini&ruperandasoinneSiquzcomitillaiu 
inrurgum.dzmonis ac mundi lentaciones. 

Do4!lrinam hanc iirident Novatotes Luiberani , 
& Calviniftxj ac contendunt i". Apoftolos pei 
manus impolitionem contuliiTc dBmiaxac gEatias 
giatis datas , (eu chatirmata Spiiitiis fandi , noa 
gcatiam ipfam fandiHcantem. i*. Poft tempora 
^poftoloiutn , quibus nece0arianon fuerunt atn- 
plius ca confpicua dona adfidem coKfirmandam df 
primordia EccUJix d^lattndM, Confirmauonem nh> 
hil fuifTe alitid quim Catechenm, in qua Chri- 
ftiani fidei fuac rationem coram Ecdclia Kddebant» 
S^^denique , ConiinnationeiT) noftram mcram jam 
cfTc , camque pLan^ oiiofara , omnifque cffcAui 
fpidtualis expenem cxteRioniflm*, imo Baptifmo , 
injuriofam Sc contumcliofam , qua illius^viHUtl-de* 
trahit ^ quaii gratia bapEifmah's ex fe perfcAa noD 
^. foret, atqiiepcinofttamConficmationem perfici 
acconfummaiidcberct , ui homo baptifacus fidei 
defcndendaacpiofitcnd* idoneuscflc poffit. i)(* _ , 
€unt ifiiVnSortt , ait-invececundiCalvinus L. 4< 
Inftit. c. 19.D.8. SpiritHmfAn£liminSdftifna*d 
■inmetmiMnddori ; in Confirm4tient,»J ^ti^-AH^ 
■mtntnmi /» Bsftifm» nttreginemri dd vitam, in 
CottfimMtione noj dutpugnnm inJlrMi ; & ideo nihil 
totfndot , utnigtnt BAptifvmm riti pm Cot^rm*' 

^iont ptrficipoffe H*e Stittm* doUrina tfi , (fu* 

fnmiffionet Baptifmi pnpriMi m Rdpttfma.ahfcigkt 
glioderivM & trdnsfert. Vcium more fuo nos-pio- 
tcrv^calumDiatm HetcBarcha. Ncque enim dici- 
mus» BMpttfnam ritefine Confirmatione perfici ntn 
foffei fed hocnnnm, perCon&cmationcmnvvara 
gcatiatn , aiu novum gratix graduna aJiobur & Bc> 
mitatem 6dci bapti(iatisaccedcte:habetenim qued- 
Oa lij IndenmintecTf 

(itgritiiilU&cramc 

ft»lgraiiafanai6« 

oicntmn ccMifcttut i 

lienda, ciimopuseil 

. ptQpriosuniuiciijurqi 

qiiQodos i an navus 

. dus^aovaqueintenfi 

Jtione dixinliis , ubi , 

QuKftioiiem (jiuttajr 

«ecuttit ijuiltiocicca 

eOcntiadigciaiibaii, 

Thainasj.pan. ^j 

wlriihiiveiliisiCV, 

Mirfmiftam . Miim 

li^cficmmme.fcf 
finm tU^ ^it _, 

piffrihiiium.Ai Db COHriRMATIONl. 581 

Sc dona > & gratiam facraincntaUni, feu quoddam 
divinum auxiliuraad finemSacramenticonfcquen- 
<lum. £t ftckt , inquiE , ^h e£entik anim* fiiutnt 
ejusfotenti* , it*n grMtiMJlititnt ^td^tm ferfeliio-' 
ntt Md fetemiMi dHims , ^iu dicHntHr vinutes & 
dond, tjnibusjiotentittferficiiimHrinordine Ad fwS 
AElitt. Siclidesimelledumpecficttadciedendum, 
charitas votuntatem ad amandum &Ct 

Rurfus obferra , gratiam , qux pei Saciamenu 
confeitur , vel primam cfft quse juftificac i vel fe- 
cundam , quzadeptam jtwlitiamaugecacpci&cil* 
HispcxmilHslic 

PRIMA COHCl.tTSIO. 

Saccamentum Confiimationis confcn fan£lificut< 

fem gtatiann , non quidem pcimani , faltem 

pec fe> fedfecundam. 

Pcobatui pcima pais. Quia iftud omnibui Sa« 
ctamentis communc eft , ut fandificantem coofe- 
lant giatiam iis omnibus , qui eo, quo pai eft , pie- 
taiis ac leljgionis fenfu ea peicipiunt. Vide quc eam 
iniemdiximus, ubide Saccamcmisin gtnece* 

Secunda pacs non minus ccna & evidcos cll.* 
QuiaConficmatioexfeinlliiutaoOD eft ad icmi£> 
fioQcm culpx, fed ad augmencum & ficmitatein 
juftitix I nequc eft , ut aiunc , Sacramenium mor* 
tuotum, fed Saccamenium vivcncium.. Unde coor 
ctudit S.Thomas j.p. q.^i.arc.^.ad i.iltamdan- 
dav non cHc iis qui noo habent graciam , five pes 
Bapiifmuin, nvcpccPtcniteDciam. O oiilj "'"■UIII5 Cll Hl 

"». quicadnosurc 
i»"J« i Scriptoribt 
roboris, virturis, , 
'"■•ugmcmifpiri™ 
™"""».i)uic8fp 
'K«tiiifa„,ium, dc 
micap. ,,,.,. jy 

«•fiilmtn. Exipr, 
{•^'.««.Thom» 
'"Snrmtmmndtin 
avnmf Ita V«cm 
T 1 e«,. Patres Coocilii E 

Perfcaafic, autquiA 
nfino dator i abfit h, 
lUm! fcd quJd novut 
Wprifato.adrobur&i 
T..,, ''^'''"'"'fentS.Jlm 
^ ll'/?'/''"""''"1 Db C o n f I r. m a t i e hi. 5S; 

TeriuUianus,gratiain inunicncein L> deRerur* 
teAioneCamtscth Can Hngitur, ut anima con- p,«;.tioiB> 
ftcreiHr\ caro Ji^dtur , Ht& antma mkniatur^Et 
L* de PrafcriptJooibus ff> i6. loquens de Romana 
£cclelia , FiJeles , inquit , a^ua fignat , fanBo p ^^. ^ 
Spiritu-vepit , Eiicharijiiapafcit. 

Alii vulgo gfatiam loboiantem ac confommem 
diciuit. Icaimprimis 

S. CyrillusHierofoIymitanusCatechcfi ). my- 
ftagogica. Vt enim Salvator , inquit , po/? Bap- 
tifmnm & illum SfirititsfanUi advemnm egrefut irt-^^'^^^' ^ 
fraliitm , devictt adverfariitm \Jic & ves pofl fd- 
crum Baptifma & ehrifma myfiicim , induti armis 
SpiritHS fanHi adversuiofpofitam vokis fotejbmm 
fraliamini , dicentes' Omnia pejfum in eo ^ui mtWB^ 
fortat ,Chriflo,HuJHs fan£li chrifmatis dono acceptOf 
merito appe t lam iniChriJhani,vira rr fffcientes appt l- 
lationtm in ipta regeneratione ; ante enim quam kae 
gratia vobis danata effet , non eratis proprii digni 
f nomine , fed pergmtes eouj^eprogrejlteftis , ut 
effceremini Chrifiiani. 

Eucherius Lugdunenfit Hoin. de PentecoAe ; 
¥erti,iat\\\it^eogitat fibi aliejuii'. Quidmihiprodeft ^^ifj^^ p^ 
fofi myfleriim Baptijmatit .minifteriKm confirmoffj <.*,<4f, 
tis 1 ytttendat ehnritas veflra,... Sic enfm exigitC, 
militarijohU, Mt ekm Jmftrater qutmeimqut in mi'. 
iitmi receftritnumerHm , nBnfolumfignet receptum , 
ftd eriam armis comperenribus inflruar pugnaturum. 

it^ in baprifaxo beuediUio illa,mHnitio efl Et po- 

fleat Ergo Spiritus JgnSut ,.^i fMferaquas Sap- 
tifmtfalutifero dtfcenlnt illapfu , injiari fUnitudi- 
nem tribuif ad innoeentiam , in Ctnflrmatione aug- 
mentum fraftat adgrariam i & ^uiaiti hec mumda 
t*ti ««f vidmt inter invifibitts btftts & ftmfUe^ Ttidentini;Gratiaqi 

^s tribuimus injufia 

ti» baptirmali , qua/ 

& idoneas ad fidem 

V|^ omnes diemo 

^P fine Confiima 

iion poffet, Ad q 

MsquibusbaptiiiBdu 

■ »atrcm&c.aBttnun 

oififupponetetiirconl 

undum ad pugnam ci 

„ ^^^'•''^««nt' cu 

«ii ignoraDda Vel mal 

negavit unquam , in l 

<i«» propugnandam i 

tuniomfineCoBfitmai 

«Olnullmforet, autti 

fequendHm quidquam 

gratic iMptifinalj novai 

«wnentum Confirmati 

enda banrirtnal.-. .^c. DiConpiiLMATteNB» J*J 

Ai , inquies , itaconfundituruciiufqueSacra- 
Inenii /0eAus> Mioitn^ : efFedus quippe propiius 
Baptifini , efigfatia.iegenctans tConfimiationis , 
roDoians& confortansilicut Euchanftia;,niiifiens> 
Gratia baptifmalis ed , (ir,e qua nemo falvus clTe 
poieft { non ira gtatia ConBtniationis , quriao- 
tdm imegrans ell[ : iliaeftgiatiaiflfamia: Ipintiu- 
lis , Qutfi moia ^eniti iafdhtfs ', hxc quau virilis 
Xtaiis. Sicnt BAptifmHf , ait S< Thoinas j. patt. 
tl^fx.itUftincotp-e^qMStUmfpiritiMlisregfntra' 
tioittvitam chrifiiMHtm , ita etidm Canfirmtitio ejl 
fUoddam f^iritHalt aHgmntitm pramtvens homitietn 
in ffiritualem MMiem ptrfeStm. Maniftfinmiji aih 
tem ex ftmilitHdine eerporalis vita, ^H»d dlia efi atii» 
bominiijiatimnati ; iSf' aliaaiiio ^na etmpeth ei * 
titmadperfeiiamatatemperveHerit&e, £t in tefpa 
adl. PHgaa ffirittmtis . ait, eentrahofiei invifi' 
hiies, omnihm competit .' fed eontnt htfitt vifiM*^ m 
idefi contraperfecmoresjidei pHgiMrt ^ ntmttiChri* 
fti pnhliei cinfitetuU , efi eirifrmattmm , f «i fom 
fuiHperfeRifpiritHaliterad viriltm atattm , fitm^ 
dHm^noddicitHrprimaJtan.i. Seriho voiit ,JM* 
vtnet , fHMiamfortesefiis, d" verhMm Dti imnahis 
wuukt , & viciflis malignHm, Et idei ehamStr Com* 
frmatienis efi fignim dtfiin^ivitm , noH InfidtHmt 
it Fidelibus \ /ed JpiritHoliter pr&veQarnm , ni kit 
^HihHs dicitHT , SicHtmoJo geniti infantei. 

Objicies z°, cum Calvino L> 4- InA. c. i f. n, 
S.ea&ciiptuRBCeftimoniaquxBapiifato vim efifi* 
/:acemadjufiitiam,& pugnamcomtaiiflei hoAes 
tribuum. Kota. 6. v. 4. ubt afltcitur , cos ofiutes 
tfiti haptifnti fnnt iu Chrifio Jefu , in m»rte ip^ 
haptifaiis effe_ & tinfepHltts eum ilh ptr Saptif» 
mm t Mt jimuda Cbnftut fnrtvxit 3t mmHit ftr ftrim hxc ncgat ; i 
excludit gratiam Ct 
"mpcrficir, idcirc 
ne , utjamoblcrva 
gratiamBaptifmi pci 
dMimoJo compleri 
efficacicBaptifmidi 
gratia <pia Confirnii 
detcafair , jmo potiu 
Canon Milevitanusl 

J>U^wt,eiumeosqui 
bJa^ccaiorijm rem 
ioterioris gi«tiz au« 
Ob;iciesj».cumJ 
nee. i.S.Cyprianm 
nanduro conrra hofti 
•on Confitmationi , 
Nr.7«. Sjf»"'^^ ^enmt . in 
m>fifftehehmirii,Ck 
fieit mtit»tnrisChrifii Di CoHriHMATXONi; 587 
Refp, if •oeroinem ex noftris ufquam dubiraflc,' 
quin digna Euchariftije percepcio vires 6c robur 
adderec Daptiiaco & confirmato , ad fidem coram 
ty rannis generofo ac mcrepido animo profitendams 
.atque difton^ admodum inferretur , inutilem 8c 
otiofam efle Gonfirmationem. Annon ipfemec. 
Dallxus vim eamdem tribuic Bapti(mo & Euchari- 
ftix ? neque tamen inutilem alterutrius virtutem 
alBrmat. Quidni ergo idemlicebit Catholicis, cdm 
vim eamdem, velut propriam Sacramento Confir- 
mationis attribuunt } 

Refp. x^. S«Cyprianumlococitato non exdu* 
dere virtutem Baptifmi & Confirmationis ad feren- 
dum manyrium ; fed agit dumtaxac S* Doftor de 
lapfis in perfecutione , quibus poft depcrditam 
gratiam Baptifmi & Confirmationis , unum fuper« 
eft Pocnitentix & Euchariftiz fub/idium , quo de« 
perditas vires recuperare polSnc ad moitem f ro 
Chrifto fottiter fuftinendam. ARTICULUS IL 

De charaSlere qnem imfrimk Confirmatio ^ & dc 
ritH ^Ho redenntes ah harefi olim reeipiebantHr. 
an vernm^ejfet Confirmationis Sacramentmn. 

Errores & ofiniones. 

IN TraaatQ de Sacramentis in genere , diximus 
Novatores Lutberanos tc Calvimftas irridere 
charadkerem illum quem Onhodoxi per tria Sacra- 
menta imprimi contendunt* 
., DalfeusL. i»c. }. dc ConfinnaUQne^ re poniq ccamentuinConfirR 
heaCi funt , quoi le 
II. an. 8i). 

ArcudiusL. t.de 
narnitqunfdamexG 
Conficmationem ite: 
later Vececes , qi 
effe Sacramenta ab ] 
Cjfziutas cum fuii» 
fuis OrieMaiibui , ii 
,* tifabuit , Baptifmu 

quem nuUum judicat 

D, i i. ntit iter4tHr, ^uta 

Sed primtim legitimc 
Veriim, pr«cipuum 
pcoDoni Iblet contra 
Onhodoxoi dodrinar 
nuiionem impreflb , i 
flfritut ex veteti citu p 
inEcclelT»mr..;»:.L\ Dl CoNflKMATIOMi; jtf 

nltstlsmmint b^rptifamur^ cum ad ftn^Mm Ectlt- 
fiam rtdtmt , aut MnElione chrifmatis , aut irnpofi- 
tione manis , aut Joli frtftfftone fidii adjinum m*- 
fris Ecclcjid revecentur. ZJnde /irianos ptr imptfi- 
tiifiem manm Occidens , Vtr unUitntm vtn fan£li 
chrifmatis ad ingreffum fanfla Ecdejit Catholic4t 
Oriens rifarmat. Mimofhyjitas veri r!r alios exfolS 
vera confejftone rtcipit. Grzci ver6 iiiTiul cura un- 
AioBe chrifmatjs veiba hzc adjungun[,5;'_^n4c«/MM 
doni SpiritMs fanUi . in quibus pofitam efTe apud 
ipfos Sacramenti Coafitinationis foimam,fupra of- 
teadimHi. Inde giavis intei Theologos conirover* 
lia, an nempe ritus ilEe peiquem convetHabhx* 
xe(i lecipicbantui , fuciit veium Confiimationis 
Saciamemum. 

SuntquicumSirmondoinfecundo Antiithetico 
cap. 5. & liluftriffimo Pecro de Marca in notis »d rj^jg!*'^ 
Concilium Claromoncaniim , affirmatc videntur* 
Alii verodiftinguuni incer Haircticos , cos nem- 
pe qut fueiant baptifati in hxreii , & eos , qui bap- 
tifati in Bcclelia , per apoftafiam in hzrcfim fubia- 
de deDexciant : iflos , cum ad EccIeHam icdibant ^ 
recepios dicunt pct impolitionem manus in pccm- 
temUm ; ilh» ver6 pet ConBrmatioQis Saciamea* 
tum , quod tamen idcirco piopiie itciatum dici de- 
bete n^ant, quia nempc aibittanrat apud Hxre- 
ticos vcii &c valtdi non confecri Sacramcntum 
Confiynatjonis, ob defeftura fcilicct condicionis 
ab Ecclcfia appo£tz , qua non obfeivaca , nullum 
liabcntabHa:reticrscotlatum Saciamemum: con- 
ditiovei&'iUa hzc eft,ut fidtUs fit & oithodoxut 
SacramOiti minifter i eo fcri modo quo Ecclclia 
oullum declararit Sc irritum , Matiimonium lioe 
pufenda Paiochi Se teftium eontiaduin. Ita Malj defiam. His prxRu SaCEataentuni Coni 
niic,un<l< 

Probatiiri»,exc 
nbi fic loquicut Aj 
fmdamentHm famtti 
dei ad Demn , BaptiJ 
ijMoqiu m»nmm. Qu 
nem defignati ab Api 
fent loterpreres Grxc 
tus,Oecumenius,T 
cxfcribit Arcudius L. 
unde £ftius ad hunc j 
interpretes Gwas & 
df SAerMmento Confii 
ibid. Apoftolus V. 4. 
illitminMti fHnt , gHll4 
& particiirti ftSi /1« ])t C K 1 1 B. it A T i 6 H s; ^94 

ngiUitus ; &c Spiritus {kndi h&as paiticeps , fi Up; 
fiir dfuectt & in pcccatorum profundum demerCus ) 
iierum Bapcifmo , & ea , <{ux Baptirmum antecedic 
{xemitntii , ptirgfctut bc tenovettit , aut dcnu6 ma« 
nuum Impofitione accepiat Spiritus (an&i 6ac pac« 
ticepsi L(;ge S. ChtyfoQomumin tunc locuhu 

PcobatUE i.°> ex 5S< Piiitibiu » tdm iis qqt 
Chiiftianos Conlirmatidne lignari tan(}uain mUi^ 
tes , dixei^e , quales fuht.Tcrtutlianus L* de Pczf 
fccipiioiiibus , (Joinelius S. Pontifexih Bpiftola ad 
Fabiuni Antioclienum > S. Cypiiaous Epift. /j» 
Ittbocentios !• Epift> ad Dcceatitim , $• LeoGerm* 
4i deNattvinte : poiib ngnaih illud deleii noQ po* 
ttift > qued iii transfugis etiam ac defeitoiibus coda 
lervatuf. Tum iis qui difeitius alEtmani , non po{« 
fe Sacramentum Confiimattonis iteraii.Itx Sv Au- 
gaftihusdifputansadversilsDtuitttiftasttjmconiea- 
debint nullum efte zptad Hxteticos Baptifmlita / 
quia nuUum quoque eft- Sactamentum Confirma* 
tionh^ it6 quod dixit ScHptUta Pfalmo i 4 o. OUum 
ftctaiirismn impingitjucftpmt tmm ; ofteadir ra,- 
iere spud Hneticos Sc BaptifmUm & CDnBcma^ 
trohetH-,nequeiterati debece, quiancmpe Sacra- 
metiti viktui 8c efticacia non eX privata miniAii 
tondiiienc petitur , fcd ex mcritis Chrifti. Qutid fi 
W^ti ptc^ecea ^c^cnt Sa^ranMntz ^uje ab Haire« 
ticis dantur , quia non eft apud illos giaiia Spiiiriik 
fanffi,'^xtitet repeti ditbetit , quz a tapt(>ribus , 
adukeiisj homicjdis miniftiii Cbnfecuntut 1 qiua 
nec illiquoiqiafepoftideniSpiTitum fandum s & ta-i': 
roen=neqttJC7ptianus'ipfe,ncque Dotiatiftc re- 
jeceruitt tahquam huUaSc irrita Sactamenia pct 
fiiaios miniltros admioiftcata. Igitur, concKidit fan* 
6tva I^oAor ^ nec Bapti^us t necConficmatio ab 
Dt CtnfimMfiftu. P f 594 D B C o nr ie HA.rioHfk 

hxreCi fuetantbaptifati. AztfUi nulli ex{pfts, 
ad Ecclcrinn rcdiccunt , tccepci funt pcr Sacn- 
inemum ConGrmaiJonis* 

Non Hzretjci in JEcclefia baptirici, in quz ccJaiD 
C onfinnationctn pciceperant. 

Patct 1°. exSiCypnano Epift. 71. ad Quin* 
tum , ubi approbat Stepliani conruciudiiiem , bap- 
lilntos in Ecclelia Ha:iciicas» ubi ad cam fe teci: 
piunt , admiitcatisfct impo/iiioi!cm?nir7Mum tnpf 
^iiiitntitim. Qm^ot ^nerjue , in^^^i , httiie «tfcf 
vitmHl . ut (fms conj}<r hUiiipnfaioteJlf ^ (^ k m» 
lisaU H£rftic»striutjijfe , /s pofitJtQJuw Vfcetut fut 
ct^nito & errore di^e0o , advtritdtem O^marrieem 
redc-tnt , fntisfit inpamtemiitmm.tKism imp*nert. 
4ir ^iiia ovisfiitnit , hanc ovem Alial:eK.it.t»t (^ eme- 
hmid.im in ovilt fnim Pafior reeipiat. Idcm repetiE 

in Epiftola 74. ad Ponipciym in fiiic. 

Pirpr 1 •>- rv CnnftUn Clibf-rirami e. iv.iJJfic D I -C O K p I II W A T I O N E.' 5J( 

NoninEcclcfia Romana , te[lc S> StepIianaS* 
PontificeiquifoleiBne iftud emific Decretutn \a 
famosa de Baptifmo Hzieticoram controverfia , 
Sifnis eygf , inquit, d ^n/ieitmijue hMnfi vfnerit ^fui.Cj. 
ad ms , itihil imtovetur nifi ifHod trAdituih efi , cr/fv^Ktr.ua. 
minutilli imponatHrin petmteutidm. De oiHnibas 
Hidirciiminatjm loquitai HxEeticis , iive qui in 
Ecctelta , (ivequicxiM Eccienatn faeFaot bapti- 
£»i ; atque immemb S. Cyprianus Decretifm iftud 
reftrinxit ad eos qui fueraDi in Ecclefia baptifatt. 
Stephani IJcccetum approbacum fiibfequemcsPon- 
tilices, lefte S. Hieconymo Uial- advecsus Luci- 
ferianos , Julius , Malchius , Sylveftei. 

Uiideidem S.Hieionymus codem Diatbgo te* 
ftatuc & multii probat conftanrem efTe &ccle(!o 
ufum , Hcreticosad Eccleliam redeimtes recipere' 
pcr ptenitenciam ; Sc hoc ipfum oftendert}, cona- 
Wtcx Apocalypfi. Plumijitid., iaquit, { Angclus ) i. ,^^ ^ 
dixit : ReknptifemHr^Hi in fide Nicolnitdrum' fHnt ft^, ,o^ ' 
bnptifdti f vel imponantur eis manus, tjui eo temport 
mfud Pergdmenos trediderunt t QuiH vetius i ^^*\ 
inquit , panitemiam, 

-Add&Innocentium.I.qui in EpiftoU iS. dicis 
^riMnoi tdptifktos iah*refi fu/eipi iti EcctifiatferT. i. r»i$^ 
mdnus impeJitietietnfHhimagine patiitemi* : t^mxaf^i. "»♦• 
vetbis opponit cotum pceniieDtiam,gcavi flc udiao^'^' 
ti paniientix apo&atarum. ' 

Non aliter ceccpii ^t in- Ecc^ej^a Africana » 
tcfte S. Auguftiao, qui Lib. j. de fiaptifmo k^ 
quens de illa maoiis^impoAtionc qua recipiebactUR 
Hxrctici, quam S. Cyprianus fineBapiifmo pro- 
defle nfcgabac, faris ^gnificat ilUm recoociliato» 
ramdumcaxaifuifife, noo con^cmatonam : .4tf«--f ^, ,,_ 
KM autm k^ofiti» t in<pdt tmtt JhutStPtifvutfi:!^. ■ff^rttieh cam£lis m 

Idcm S. Doaot 

oftcnditiparkateG 

ncosvalidaeft, ran 

tiTmum 1 atque prjt. 

menturo , nempeidc 

Mamenttjm Confinr 

DuUuseffepotcfteotu 

leticos cfeaus : ho( 

nientum evertit exer 

nunjfttorum » qui cc 

fium , quem tamen | 

«diQinifttant , eos tn 

tiftz , qui non rebapi: 

homicidis & raptotibi 

firmationis Sactameni 

niultisiolocisdemonl 

ftuoonia, unumex Lil 

nic.104.ubi Pedliai 

»etbis , Steiu mniriunt 

niilliim •«-. r--A._ De Co KV-IA M4 T I O H K. {97 
IJeo nee adharbant jiirttj , nec ad erdm ve^ivtta' 
tiefMi y-.jiec dd ttlUm contextitnem vefiit fdcerdo- 
tMlisfertittentibuj. Ei poftea i Difceme ergo vtfi' i*'^. ^ 
kile SdCTJimentiim ^uod e§e & in konis & iti jmHs 
fattfi, illis Adfrmnmn , iliis *d jndkiim , ak /«- 
vif&ili*nQionechmt*tis fJM propria bononmi ejt. 
AUenim teftiinoiuum peiicur ex Setmone itf^. 
aliits 5. ubi f efpendeiis Donuiftis ibutCDdbus 
veibis Pfilmi i^o.V. $* Oleum aiuemfeccatorisT,j-fio %: 
m« imfingaat cafuttMHm, fic totjuituc: Ergo olenm ^- 
imme^i Si tHmm e/l , Holo. Sitttumefi , malnmtfi. 
Si'autemDeiefi.&fertet^almn,hitumefi. Cmnm 
mn inijmnat Sotis rsdium , & tu ia^Miaat.Dei 
oleum ? 

Ejufdcm EccledaeteftbeftOptatusMilcvicanus 
in Aftic^ Epifcopus. libio enim 7 • inctepanit Pai~ 
meBiamimj quod dixifTet Catholicoa elTe laurcas 
moiiraias , ifuafacrumoleumcomimferent.Nim- '•¥ lo^. 
fuid, inquit» nosexterminamusoleumvefirim.ut" 4> 
merito nas mufcas moritMras apftUttis ? Qjwd *#- 
yJrwn efi , afud vo$ efit & fi a vthis adtios ali^uit 
trAHfttumfeceritJk a nobitftrvatur^quomodo a vehis 
dimittitur. i^moda dieitit , tJMia ms fumus mHfca 
moritura fuavitatem elti cormmfentes, cum fifi vos ' 
nihiltalefacimMsiEl poftea:5f nos exiermiHanmus a Pi^. 1 07« 
vekis confttfum otiMm , merito not mufcas morituras 
afptllartpojfetii : fid dumquodavobisunSmnefl , 
tale fervamus, ^Miilt fufeifimMs, mufcamerituratffit 
nonpoffMmui. Quibuscerc^ ▼crbis (igntGcat Qpta- 
tu5,m Eccleda Afrieana ^fiium fuiiTc Sacramemura 
' ConfirmationisabHKicficiscoUatum. 
. Eumdein fuilTc ufum in Ecclcli& Otietitali pio- 
batur ex, Ccwcilio g^rali I. Nicxno Can* S^ qvoT. i . C»nt, 
jubet Novaitjnos redeuntes ad Ecclcliafia ictipi/- ) > B. 
PpiHj 
berentCoofirm^tioi 
<leipfisa((Ecckfiam 
tniniftcari , quare dt 
Concilium Nic«min 
vatianis iir recipercoi 
.nationic, guia illod 
Dcniquein Eu\e( 
«ulo , «imd«m nCwv 
AvittBcEpifcopus vi 
nenfi *iite?rogatus ^ 

tiip^tffhnt verfatatj 
etimt shriptiate confiar-, 
E« qiio (cftimonio 
Ponwilksfiiisadinini 
inentum Conikmatio 
impoihionemquamw; 
<Iani , Bon efle vcrum 

tnmi ttmnra....: De CoNPtHMATlOHt. J99 

Pcobacur denj^uc Cooclufio Mtionibus Theolo-' 
gicis. 

l Prima cft , quia nulU profeTti poteft fatis firm» 
ratio , cut Ecclefia raiumhabucrit BapEifirmmda- 
lum ab Hstcticis , & tejeccilt Sacramentum Con- 
firroaEionis : pat enim eft eic uttaque parte ratro « 
tc quibus omnrno morrentis ufus ell S. Auguftinus 
adversus S. Cypr)anum& Donatiftas , ut evince- 
ret ratum c(Tc ac validum apud Hxrcticos Baptif- 
miim , iifdem probatiu valcte quoquc apud ipfb^ 
Sacramcntum Cotiiicmaiionis. Confulc illas S* 
Do<£toris rationes aliis a nobjs expoHtas. 

Secundacft: Si Ecclefia catholica ccmpore Sce- 
pani aiit S. Auguftini in ca fuitfet fentcntia , Con- 
jitniationcm datam ab Hzrcticis nul|am efte, adeo- 
quc iterandam , invidlum habuiffent argumentum, 
tdmCfptianusadvcrsils Stephanum, ciim Dona* 
liftiB aduersus Auguftinum , oftendcndo nempe 
eamdem cfl^e tationcm Baptifmi Sc Conficmatlonisi' 
tieque fatis tntelligittit quid huic argumenio rcpo- 
iKrepoiuilfcnrauf Scephanusaut Auguftinus. AC'' 
qui tamen non teglmus co unquam argumento ufos 
fuiffe , auc Cyprianum contra Siephanum , aut Do- 
lUttiftascontraS. Auguftinum. 

Tertia ratio eft,quia tnaniis iinpolttio coniitma- 
totiacfttn Spititum fandtum , tanquamcaufapet 
fci Sacramenta enim novxLegis cx fe,0C opete ope- 
tato, ut (]iciiur,pcoducunt graciamucqui manus inu 
poiicio reconcil>acoria,pot quam rccipicbantui Hz- 
tetici conver(i,pet fe non confetebat Spicicum fati'. 
Aum , quia ilU ipanus impoficio eodcm tnodo ope- 
tatiit in iis ^ qui ab hxceu ad Ecdeliam convpc- 
tuntur , quo depoficiofiAionis in iis , qui (ido 
Ukjpioad Baptiimum acceiretunt , & pofttnoduio lnr.fij ifsifiiem 
pil*r,^uadmnfQj]i 

fiaio verdci confeffu. 

'V'ifiiuCI,Tilli^j„ 

venm , immicus ekM 

f '"'"'■'/! ■«ttfihifiii 

'^'t"""1usumj. 

<*■ 'JEccl,fi,Jici„, 

""■"" ''/"ifisudus efl 

''fcefrtf ,,„,„, 

"•"•ilmejumpndeir, 

^'•J'iminfiUfi,u,„ 

»• Uoaohs fcntcnciaii 

q-*J.act.io.adi. j 

T'\BT'ifimn, ,fidp„ 

1""""'' 1'ptifim,, u 

"•imfeccmrm frm, 

*"'r''fi"i'f'ntmcu 

"'" & f«ni,„ui, , fed 

*5«w., fanitemiuven Dl CoNFIKMATlOMi; tfot 

ccrtam fupponunt,Hzreiicos cccipieiidos e(Te per 
fiapiifnium Sc ConBcmationcm , acquc Scephanum 
fevecaillos rcccpiirepcrimpoliiioncm manuscon- 
licmiioiiam, ad accipiendum rcilicet Spiritum fan- 
dum : quin ex hac ipsa SrcpKani praxijianquam ex 
re^concefsa , validum ^ & ad hominem , ut diciiur , 
coniorqueni advets^ illum argumenium , nempe : 
Si nuUa cH apud Hxteticos manus imponcio coa- 
£rmatoi'ia, &idcirco Stcphanus redeuntcsabhc- 
ie(i per cam recipit » nullus quoquc ell apud Hx- 
leticos fiapiirmus ; pac cnim ell utriurque Sacca- 
menti ratio. Duo bzc manifeiU futic ex undo Cy- 
priano. 

Primum , dcbere Hxreticos per Baptiimum 9C 
Confirmationem lecipi c um ad Ecclefiam redeunr, 
pcobac in Epillola ad Stcphanum n. 7 1, ubi ait , 
Htntieds & SchiJmatJcos prvfa/tg atjtt Ube ma- j 
eulaios ^ qmtndo ad Ecclefiam venerint iapti/ari 
•portere , eo ijitod pdrum fit eis mannm tmponere ad 
recipiendHm Spiritim fanElitm , nifi & rtcipiant 
Eeclefia Baptijrnum. Tunc enim demMm, inquit, pl4- 
ni fanSlificari, &ejpfilii Dei pojfHnt;fiSacramen~ 
to HtroijHe nafcantur. Similia habet in EpiHoIa ad 
Jubaianum : iifdem plan^ vetbis uttturin Synodo 
Ahicani Nemefianus aThubunis. leituc inmente 
S* Cypiiant &c illonim , quorum ibi fencentiam 
lefen, manus itnpofitio qua ^iretici ad Eccle- ' 
fiam redeuntes f eciptebaniur , ecat conHimaTorii 
io Spiiiium faodum : pczicr illam autem volebat 
Cyprianus,neceflariLim effe Baptifmum , tUMtn- 
que Sacramento , inqHJr, illi renafcerentur. Pec 
UtrumqucautcmSacramcnnim nihil aliud procul 
dubiointelligerepotuit, quamB3piifmum,&Con. 
fiunationem. 
^ie & Baptlj 

"^ EncUfii ^r. 
ftditm Bttptij 
in Homine J. i 
tifdntur, J„„g 
i" tj»fdm Ch 
i^pmititrad* 
denejufdema 
impolititne^ y, 
t" fanaificxii, 
Jf-fnnMMjtetfif 
flumdr Spirit 
ad iiQminem 9 
num contQrqt 
baprifacosinhj 
nwn in Spiriiu 
tioncin. Igitur 
edam fcutcntii 
Cyprianus ni;.T DS CoNFIRMATIOKE* tfO) 

ftccatQriim,& feeHndam mtivttattm tn Hireticorum 
SiipfifrM foffe frecedere , ^pud ^tus etiam ipfi can- 
jitentHr Sfiritnm fanHHm non effe , canfiderent & in^ 
teUigftnt,/piril4lem fiditivttittem (incSpiritn ejfenen 
pofe, 

Refp.Concedimus qiridem exiftimafle S.Cypria* 
num Hxreticos icdeumes recipi dcbcrc & per Bap- 
tiltnuiD dc pet unpofilionem manus confiimato- 
riam; in co quippe veifabatuc eiroie,nullum ac pla- 
D^ iiritum efTe Saciamcmum in hxiefi datum 8c 
acccptum : fed neganius lianc fuiHe fentenciani, aut 
Siepluni , aat alioium contia quos dirputat 5> Cy- 
priaaus \ neque hanc ipfis affiugi i da&o M artyrc 
£olIigipotcftexvetbis ipiius. 

In cilatis ad Stcpbanum ficjubaianum EptAolis^ 
nondumCyprianus impugnai fenientiam Siephant^ 
quam nondumnovcrat, ied improbat confueiudi- 
nem quoiumdam Africanorum , qui b-iptifaios ab 
tlztecicis recipiebant pei folam maniisimpoGtia- 
nem -, ac contcndit non fufficeie hanc manus impo* 
^iipnem, fedopuselTc confeni Bapcifmum limul 
& nuniJS impoiitionem , quam quidcm ipfe con> 
£rraatoiiam efle debcrc judicabat , liccr ilU Africa. 
lu, contia quos agii jnonnili icconciliatoriamad- 
jiibcieQt. 

In£pi(lola vet^ ad Poinpeium difpurat comn 
Siephaoum ^ Sc quidem aigumcnto ad hominem 
flufto ejc praxi ipuus circa Hcrcricos ad Eccleliani 
Kdeuores recipiendos. lHos Stephanus, non pei 
Bapiifmura,ut coniendebat Cyprianus, f«l pec 
imfofitionttn mattitnm ia panitentiam ad accipienr 
^um Spititum fan^um , admittebat ; quo uno fa&o 
jEatebatur S.Pontifex,iUus Hxrecicos Spiritum faa- 
^um non accepiflecijpi.u) haeiefibaptuari fueiunt j hxTcfi pcr manus ii 
rccipcrcntMndedir 
opinione S. Cypria 
quedenovoconfcr 
dirputatioDCjUtcU 
impofitio mamium 
CiMificmaciohis Sac 
poCjrprianifufficicl 
rciicos illos in hxre 
Bon petccpifle j crgc 
fandifuiit.Eratiftuc 
cipuum. 
Ad locum igituc i 

Refp. S. Do^ore 
tcmja,quamfa[emi 
teticis conferti debc 
nemj-vel in fentent 
■ gnat, &pct utrim^ 
Con&cmationem & ] 
»ifmi partem , ncmp 
grativn inietiorem , 

S. CvDrJanJ . ^rram Dl CONPIHHATISNB.' 'C9f 

' Ad teftimonium veco ex EpiAola ad Pdmpeium, 
ubj arguit ex praxi Stcphani , Sc videtuc fupponetc 
iii mence ipiius nullam elTe apud Hzreticos Confii- 
jnationem , Dico i ". li hoc fuppofuic fan^us Do- 
^or , deceptus fuit Sc xftu difputationis longius 
abceptus. ijico i*. lihoc fuppoluitjid fadumelTe 
cx falsa , qui lahotabat opinione , nullum elfe Sa- 
ciamentum , ubi nullus cli ipGus effeAus ; cx quo 
infctebac , in meme <juoque Stephani nutlani ciTe 
Confirmationcm apud Hacteticos , apud quos Spi- 
licum fandiim non dari ipfcfatcbacur. Dico}'.& 
quidcm ad mcncem S.Cypiiani apcius, eum tantum 
uippofuiire , quod vctum crai & concedebat Ste- 
ph3nus,ncmpeHKic[icosSpiritumfandumnotvic* 
cepiffe *, unde concludcbat Cyptianus , fatfo nixus 
piincipio , eos non tantum pcr manus impofitio- 
ncm in Spiiitum fanflum lecipiendos cflc.fcd ctiam 
pci Biptifmum. Fundamenmm veib crroiis S. Cy- 
priani futffe , quod non fatis diftingucrct intci: Sa. 
ciamemum &c cjus efhdum , atque nutlum elfe Sa- 
Ctamentum coDtcndetcr , cum nullus eft ipfius effc- 
duSjoftendii S. Auguftinus L> j.de Baptifmoc. 
]e. & L. tf.c. I. ubi 6c lOquitur: Nece^ alindr.f. hift, 
illit ttmforihui vifnm efl ifHihHfdttm etiam tgngHs A. B. 
viris jintifltius Chrifli , inter efms prtcipHt fen- 
ttit Cyprianus eminebat , non ejfe fo0 apiid H^reti" 
tat Vel Schifmaticos BaptifmHm Chrifii, niji ejHitl 
non diJHngHetatnr SacrAmentHm ab effsSlH , vtl ufit 
Sacrnmfnti. Et tjkiatjm effe3Hsat<]uettfits in libt", 
ratione a pecearif & cordis reiHtttdine ^pnd Hart-i 
tiioi non invtnf^atur , ipfum qHoqne SaeramentMBi 
m» illit efft pHtabatHr. 

Inftabts I ". Sacramemtim & effe^s illius ncc 
font > nec in ufu communi ac iccep to Ecdefiz, duo 
putahai de Bap 
utrumquc Saci 
Conficmatione 
Rcfp.teipsai 
Saciauicnium < 
dici pofl^c Sacri 
bci'S. Cypiian 
ze loquendi £c 
doatinarcccfli 
ceiicis dati : S; 
quali Sacramei 
cramenium fia 
pcr utrumque i 
piifmi,* Spi 
l»-V-"7. £piftoli7J.ul 
Jari eos oponet 
ut ^ui legitim 
Baftifina ad R 
^tirAntHr,SMcr. 
tnm e/?, Nifii 
fantto , run fot> 
dem rationem 
xam addacitii Di Co Mr t R H A T j 0N>* £07 

po&ioncni pei qu2m Siephanus Hxredcoi tcdcun- 
cbad Ecclelum lecipiebat , dicemLis Cypiianum 
laciori fenfu nomen Sacramenti uAirpadc , quando 
manus impofidoni leconciliaiorix: illud adaptavit. 
AdconBcmationem nego min. Difputabat enim 
' prxrertim S* Cyprianus de Baptirmo cJHfque effe- 
ftu, &contendebat nullum cfle apud Hzieticos 
Baptirmum , quia nullus eft ipfius e£[cOti(s % in quo 
ccri& ecrabac illc. Fatebacuc quidcm Stephanus , 
•pud Hxcetitoi nonefTc Spicitum fant^um , unds 
udeumibns ad Eccleliam manus jmponcbai ut il- 
lum accipeienc: fcd inde infeicc, ficut inferebat 
Cypcianus » millum efle ceveii quoad fubftantiam 
apud Hcreticos Baptifmi Sactamentum, eiroi ecac. 
Igitur pec utiumque Sacrafflentum,dc quo difputac 
S< Marryc , intelUgic fiapcifmum , Sc Spicicum fan- 
Aiim, quid Sacramento infepaiabilis efTedebec, 
Uiillud latum ac vatidum babeatui. 

Inftabis i". Manus impoittiopei quam Stcpha- 
nus redeuntes ad Ecclcfiam Hziciicos leciptebat ^ 
«a ipfaerat cujus memio fic cap. g. Aduum Apo- 
ftoloium , ubi Fctius & Joanncs leguntuc manus 
impofuiife Samaiitanis i Philippo-bapiiratis: fcd 
hzc crac verum Sacramenium Coniiimationis cx 
di^is ; cigo &c. Majoi conftat ex Epiftola 7 ; • S* 
Cypiiani ubi ficloquitui: QmdMutemdicitntijKi' 1 
d^m dt iit tjni in Samtrii hdptifati fHtrdnt , advC' 
nientihm Apsfiolis Petro & J $atme ^ tiottMm fnfcr 
tot mMitm imfofititm effi , ut aceiperetit Sftritim 
ftnShm ^rthapifAtts tAmen non tjfet leeitmiUimt 
frMtr chdriginu, ad frdfememeaHfm» vidtmns mn 
pertintre &c. 

Refp. nego maj. Neque cnim Sccphanus iftud 
. exemplumexA&UmsApoftolocumduftumpcoCc- 
Jft C$nfirmdtieHe, Q,q 6oS DbComiihuatiohx. 

icbac ; fcd alii quiilsm ignott , qui tmi mal^ om> 
nino ar^iicbam.mobfctvat S. Augu(lioiJtLib.j. 
concriDunaciftascap.i.cxcmplumirtudprofaeo» 
do , qiiod ad rem appodcuni non crat. 

liilbbis }". Manuj impofuio iii Spiricnni (iii> 
Ctiim cll vermn ConfiiiTUtionis Saciamcntum:at' 
qui illa manus impofitio qua Scephanus Hxrcticoi 
iccipicbat , crat in Spirirum fandum > crgo 6cc 

Rcfp. din. maj. Manus impofttio qux pcr fc tao* 
quam vcra caufa producit Spiiitum fanAuni, cll 
Sicramentum ConHrmaiionis , concedo: qux can- 
tijm illum producit rattonc altetius > ncmpe pixni* 
tcntixadjundia, pcr quani fcilicci H«[C(icuscb»> 
litaicmhibete incipit , ac rcmoto obice gratiua 
Bapiifmiconfequitur, ncgo. Ponoulis cltininuft 
illa impoiiiiorcconciiiatoria. Soluiio paiet cx tenia 
ratione Thcologicainterprobaiioncs Conclufionii DBCoiiPllt.MAT10MX* 609 
Sidcio , czteri Hxietici <%deni mods, quo Nova- 
riani, cecipereniur jdicendumeft, eos pei Sacta- 
ineDnim Con&tmaiionis recepios fuiffc. 

ir* S. Lconis £piAoIai}j. alias)7. capitet. 
ubificloquittu:: QHod ibl dtfuit conftratur .tttper r.j.t.ltji 
£fifiop4lem VhMMS impefiiismm vlrtMttm SpiritHi 
fdnSlicsnftijMmHr. Ei EpiftoU ad Nicctam <pjc 
numeio eft 1 a 9. alias 7 9 . cap. 7. Qni Bdptifmnmt Uid^f^ <it. 
inqutt , ab Haniicis acetperimt , chtk haptifati «)- 
ted mn futffent , fvlk invocdtiene SpiriiHs fanUiptr 
impofirtonem manHtim eonfirmaadifHnt, ^niafermam 
tamim Baptifmi fine fanilifcdtionitvirtHtt fHmpfe- 
rimt. 

IIP.IdemTidetutpoflecolligiexSynodoArau- 
ficana l.Can. i.ubiporeftatem facitPie[byteii3,T«).c«». 
Hareticet in ptricHlemenis ,fi defint Epiftopi ,f4't.i*47.^* 
cra chrifmate eenfignandi. Qucm Canonem {upra 
nosde Sacramento Confiimationrs interpietati fu* 
mus , agendo de miniftio Confiimationis exiiaoi* 
djnarioa ficut& Canonem Concilii Epaonendi. 
Concilium quoque II. Aielatcnre c. 1 7. jubet Btna- T. 4, ctimi 
JiMts citm chrifmatt & manAs impvfitiont in EceUfiiih >••*■ ^ 
rteipi, 

Refp. nego min. Saciamentutq enim Confiima- 
rionis eft caufz pet fe gcatiz > eamque ex opcie ope^ 
cato ptoducit : illa autem manus impoOtio reconci* 
liaiocia , caufa eft dumtaxat lemovens obicetn, auc 
potiuwcft fignum , quod fupponit jam per pcenitCQ. 
tiam & finceiam conveifionem cordis obicem ce- 
tnotum eife. Inde cft qubd S. Giegoiius Libio 11« 
Epiftola ti^.aliasL. 7. Epiftola 6i.tnhxrensd<>> 
Arinx 5. Auguftini , iiibuit gratiam , quam in lue- 
tefi bapiifari & ab ea converll cecipiunt dum le- 
tfcunt ad Ecclefiam , ipfi Bapdfino : wi tuoe « ii^ o: ans t ^io Db Co m r I nic a t 1 ok.i» 

n £. fi^. quic 9 /» <///'/ vires emHnddtionis dccipit-, cnm vA 
1167. 8. C. illi perimpofitionem mnnHsSpiritHm fdnSlHm dcce- 
perint , vel ifti per profejfionem verdfidcifknlld & 
Hnlve^falis Ecclefid vifceribns fnerint Hniti, 

Ad primam probationem exSiricto, manusilU 
ImpoHtio qua Hacreticos recipieodos efTc jabet, eft 
tantum cxremonialis & reconciliatotia , non ver& 
Sacramentum Confirmationis. 1 ^. quia agit de 
Arianis , apud quosdata Confirmatio nufquainir- 
tit^ & invalida judicata fuit* x ^. quia non diftin- 
guit inter Hzreticos in Ecclefia » vel extra Ecclc» 
uam bapcifatos : at certum eft ex didfcis , Hzreticos 
baptifaros in Ecclefia , receptos dumcaxat faifTe pcc 
impofitionem manus in pcenitentiam. j^.quialo* 
quitur de illo ritu , quem totus Oriens 8c Occidcns 
cullodiebac : atqui ritus ille communis non erat ra« 
tione impofitionis manus , fiquidem in Orienrc, 
alii per undionem ^ alii per folam fidei profdCo- 
oem admittebanturs in to igitur confentit Occl- 
dcns cum Oriente , qu6d baptifati in harrcfi rurfas 
non bapcifentur , fi in legitima forma tin^Sti ancea 
« fuiiTcnc : atque in eo dumtaxat capice cacteros Hx- 
retico^ Novatianis comparat, qu6d nonfintrebap' 
tifandi. Alia porro racio eft de Confirmatione,quam 
apud fe Novacianos non babuiffc vulg6 circumfer- 
tur , quamquam res non fit fatis explorata & certa^ 
Adfecundam ex S. Leone , eadem eft refponfio* 
Nec obftat qu6d S. Pontifex ucatur verbo x^/f/Sr- 
mdndi i per iliud quippe noluit defignare hup^ na> 
tninis verum Sacramentum , fed ritum dumtaxat 
quo Hxretici Ecclefix reconciliancur 5 & in fidt 
Cacholica confirmancur. Et cect^ dicuntur Fidelcs 
ab Ordine Romano, Alcuino, Rabano & aliis ccm- 
fitmari per Eu^hariftiam » nequc tamen inde con- '\ n DiCoHriiLUATiOHi. £ii 

^di debet Euchaiiftu cuin Sacrunenta ConSt* 
nutionjs. 

AdieidamexConcrliis Araiiftcflno& Epaoncn- 
ii 1 dico vel Canones illos interpretandos ciTc cum 
tnuliiCj de meia cxtcmonia feu manus-inipoGrione 
A: undionc leconciliatoria > vel G dc Saciamento 
Confiiinationis , ut antea inGnuavimuj , dicendum 
eft Hxieticos illos de quibus agif, amea con&ima- 
Cos non hiiire^quosidciicocicatiCanoncs jubent 
in motcis peiicuto Sc abfemia Epircopi> a (implici 
Saceidoteconfiiinati.Concilium Arelaccareagitde 
manus impolitionc & unftionc ieconciliatoii&. 

Objicies )*. EccIeiiaOticmalis Hztecicos te- 
«leuntes ad Ecdefiam admiiiit pei uni^ionem chrif- 
niatis , & ifti vetba , SigrmcHlHm detii Sfiritusfdn- 
Si ^ tn quibus materia Sc forma Sacrameoti Confir* 
tnationis conHftic i ergo admiitit eos per veiutfl 
Confimutionis Saciamentum* 

Antccedcns probatutcx Canone 7. I. Concilii 
geneialis Conftantinopolitani , in quo lic leginius : 
£os , tjni reS*fidti MdjiciitntHr...,neipimits fecm' T. t.Ctmf. 
dhfti fHbjeSam hic cenfe^HtntiMm <^ cfnfHetudinem. t*g- fl^ A» 
^rianas tjHtdem & MttcedtniHtiot, & SHhbatiHnts, 

& NovMtianos & ThefferddecHtittls , & ApolU- 

nariflds rtcipimHs, dantei ^nidtm libelhi , & «wi- 
iiem h^erefim HnHthem4tifitmei..,.fignHtoi ,fhe u^os 
frimkmfim^ochrifmHtet&fromem, & ochUs , & 
. itHrei, & ot,& MHrts ;& eoi ^pimtei dicimui , Si- 
gndCHlum doni Spiritks fdn^i. 

Eundem litum in tecipieodis Hxteticis pBcrciibic 
Synodus Tiullana Can. 95. & Methodius in Eu- 
chologio ciicz an. Cbtifti 8 4 1. in quo ctiam mulix 
Tcferuniuc Ocationes quibus invitatui SpiitCiH fan» 
Aus , ui veltt gcuiam fuam illis ab hzreC cenveifis 
Q.qllj pondec Canonen 
dumtMat de*illis i 
mcmum Coniitm 
etantNovaciani," 
red^tes pet illm 
ponem autem Mi 

rtonuntiat,utpot( 
Mcthodio qtioda 
Eucho].p.87tf,u, 
CRtun). 

Vertim probabil 
ponnoaGinlaudat 
tec Novatianorum 
Hzictici , quos nv 
te/cciffe Sacrameiii 
aliam re/ponfionert 
^ Refp. itaque , rit 
oem veium noo d 
ois> fed cxrcrooDia: 
eadem materia & fo PB COMVIHUATIOHZ. €l^ 

pid^ hdes ChtiHisni advcrsils otnnec ejus impu* 
gnatorcc defendacur ; in illo \ah ritu datuc Spiru 
tus fandus «d cemilTionem peccati lizrereos , ad pa- 
cem cum Ecdelia conciliandam » ad fidem fiimhn 
confecvandam : in bunc finem miniflcc unAionem 
adhibet , 6e vecba citata pronuntiat. a*. non eft 
idem tnodus opetandi in illo litu, qui Jn Confic« 
inatione i nacnque Confiimaiio pec fe & ex opeie 
operato giaiiam confetc; titus autem ille, feu csav 
inoma,cxopcicopenntiCyntionefciUcecp(Entten'* 
cis & fincccz coidis convccfionis. 

Ex fola autem vel macecii > vel fbima Sictzaaen- 
ti, quam Gixci nonnanquam adhibent vaciis in ca". 
Iibus, coUigi non debct cos veium ufuipiie.ae 
celebiaie Sjiciamentum. V. g. macciiam £e fot- 
■nara undionis extremx ufiicpant in ungcndis {itasi 
nec tamen pto veco Sacramento , fcd pro meca^cc- 
xemotiia huoc ritum habent. Ita tcftaiuc Gquius 
contia Aicudium, quifevcca nimis ac prjccipiti 
cenfuia citus illos quafi totidcm faccilegia profcri- 
bic : quamquam ncgandum non fii, hJS litibus aha* 
fos atiqiundo fiiilTc nonnullos Gcccos } quin & in< 
ter Latinos nonoulU oleoexctcma; un^aois fano* 
ctiaiu unxifTe leguntur. Ira colligicuc ex SMiaOicii- 
tario S.Gcegorii juxra Codicem R.emenfem,qiiem 
laudac Menacdus noiaiumpag.tf 7. in qQohxc vcc« 
ba legimus, Btnidicit oitim preinjirmis^ & frm 

fOjTHh. 

Htnc facil^ folvittu acgiiiMfitum fic<Diftii^ttcn< 
da majoc pcopofitio :|lbi dlidemSaciatncuciiiDtubi 
cft idcmcfieoas, eodemiDodopcoduAus^^conce- 
do : fi non lit ncc idem cfiedus , ncc idem opecait- 
<U modus , nego. Potco tn titu quo Hxcccici ceci- 
' pi$bancur,etatquidera eadem HHfCtia & fo«na,icd 
Ci.1*"J.'--- 
M posniMntiam , 
niatoria. 

■ Major certa e 

S- Auguftino L. 

* « Innocentio 

T, %, Cw, fic ioqaitur: iVa/ 

m^VM itnpojitione 

niantm, necex ht 

vet.exigHnmfiiin 

jidt dd httrefim tm 

ti/iferpemitentid 

nrtentitim nondfH 

'* -^ U7f . wr.. Er poftea : Si 

"■ ^ htnfim-tfonfiens . . 

nfififi:an redire % 

fonritiulCUrHm, 

/oHf i femitemia f 

Denique idctn [ 

£iaheriuni.:DeiiK Dl CoH VIlt.KA ¥1 o Ml*' 4tf 

Refp. nego min. manus cnim illa impoGuo in 
Spiritum fandum , per quam Kcipiebancut Hzie> 
tici exira Ecclefiam baptiTati, Sc quc opponitur 
manuum impontioni inpanitentiam, pet quam 
admittebantui alii Harretici in Ecclefia baptifati, 
tion erac TCti confinnatotia , fed erat manus im- 
politioin pcrnitentiam levtotem & mitiorcm , fea 
potiusio imagine & umbra pceiutentix ; alteiave" 
tb manKsimpoficio ciat in pcemtentiani gcavioiem. 
Ratio eft » quia longi majoti & giaviori peccato fe 
iiTipticant, qui ab Eccleiia in qui baptifaii funi , ad 
hxccfimdeficiunt,(]uamquiin lucrcfinad &edu- 
cari, in ea baptifamur ; undc giavioc illis, qu^m 
iftis injungi debet poenitentii , quia> otloquitui 
S. Auguftinus L. t. contta Crefconium cap. itf> 
fMeiliere venii^tud nondHm hahHerHnt Mccifinnt tT,9if,wi 
gH*m fi fmkHifftnt , & tamen deferHifftnr. EthaeAlK 
difcemitHr HfHdms , m dliter recifittntHr ^ni Cs- 
tbelicHm reliqHerHnt tHllter ^ni sd ilUm frimitHt vt^ 
mnnt, Ilhi tnim ttmfliHt gr^vat defertionis crimen, 
Porco facilior illa vcnia qua baptifati cxcta Eccle- 
liara recipiebantur , non poHca ecat in eo qu^d per 
Conficmationem lecipetentuc , fed qui>d long^ mi- 
rioi forct eorum panitentia » atque illius Imago 
melius diceietur. Ui enim racioeinattiridem S. Au- 
guftinusLib. 5.deBaptifmoc. 13. MdnmsimfoJi-lMtitn» 
titfinon MSiiherttHrab h»rtfivtnienti, tMnqHem tx- ^- ^' 
trA omnem cnlftm efft jHdicHrttHr i prgPter eharittir 
tit anttm cofHUtiontm , ifHod tfi mMximitm dtnitm 
SpiritHS fMnBi..,.mAnHs hdreticis corrtflit imPonitHr^ 

Eadem efticfponfio ad Innoceniium*I.Oppo- 
nic enim ibi manus impontionem inSpiritum uo- 
Aum,canquam levioccm pceniteniiam , aketi lon- 
gi gcaviori , per quam fcilictt apoftatx cecipicban^ Neque elt ciubd dicai 
fia leceptos rumma faci 
panicentia : iia de Cet 
}. c. 4. dc Mucione, 1 
bust Je quibufiJam Nc 
^•CypriaDum Epiftol 
cipuli Tbeodoci Cocia 
5>c. uldmo&cNonc 
ponas : namquc ob cea 
caufas mitius aliquand 
bas apoftatis , qui vel l 
lentia , vel maximi do 
TCldcoique poierant 11 
miuiD Ecclefixadduce 
genecalem icgulun cot 
ObjiciesdeDique S. 
T.97tU7.tiljnoc. i£>ubiaii: j 
*• ficMt Jti^tifmu repeti 1 

fuitn artti» fitptr hemi 
do de qoa laquinic , < 
Uc«t,iD mente S. Do Dl COMriRHATlOKI* ^l? 

peti 9 uc conftat ex teftimoniis S. hujus Do(ftoris an« 
tcarelatis : alteram ver^repeci poiTe contendit. In* 
fticutum quippe ac fcopus S* DoAoris eo loci po« 
ftulabat , ut de ucraque ili^ manus impofitione lo- 
qveretur i vult enim probare Spiricum fanfftum in« 
habitantem , feu charitatem qux juftificat , in un& 
fola Catholici Ecdefia haberi poiTc. Hoc ut afTc 
quatur , folvit i*« objediionem dudam ex eo quod 
5piricus fandlus vifibiiicer nunc » licut olim » Fid^ 
libus per impofitionem manus non concedatur ) do« 
cecque id tantdm necelTarium fuiife ad cormnenda iK f. iU« 
tiortem rudisfidei , & Ecctefikprim^rdia diUtandx. '• ' 
1 *• aliud folvitlargumentum^nempe impofitionem 
manus reconciliatoriam , perquam peccatum hx- 
refis dimittitur , repeti non pofle , pcrinde ac Bap- 
tifmum^ ac proinde impoffipilem eflfe reconciliatio* 
nem csm Ecclefia: refpondet^ illam manus impofi* 
tipiiem alcerius condicionis eiTe i, Bapcifmo^ nunc 
lepeti quidem non pofte » illam ver6 poife ^ quia 
manus imp#fitio eft oratio fupra hominem ^ oratio 
aotem repeti fxpius poteft* 

Ex quiousfacil^ intelligicur, in mente S.DoAo- 
ris 5 fecundam illam minus impofitionem ^ recon* 
ciliatoriam dumtaxat efre^ feu roeram cxremoniam, 
per quam redeuntes ab iuirefi aliquibus in locis re- 
cipiebantur* 

^M^MMAMM^MM^ **>-* 1M3. ^M^MMA.MM^MM^lMM,Si^jtLm.mMM, 

QUiESTIO V. ET ULTIMA. 
De canmMits SacrMmnti Ctnfirmatitnis. N Oftri non eft infticuti fingulaium illarum 
cxremoniarum antiquitatcm^figoificatibnem) 
^juiresi^.ajja 
marione. 

Refp. affirmaciv, 
w^uamnirioficiii 
r>ni,&i„Ocdioe 
rariooemafiircS.I 
coijwrcimi, fcilit 

oeteiquibuserudii 
Qo«e....q,rin 
oebeant. 

Refp. eos tantiim 
fiimali : quia q^j 
Baprirmum , & pei 
fiimarionem , idon 
cllriftiana infituete, 
fc »».S.Carolus 
"mum decimum qii 
ceolcaniutanteiHud 
*nK"dos.j?.£xclui 
finmnduseft, ptoi 
quam cum iii/b clT I>S Co>IFIl(.HATIO!(l* '619 

fptritualit cofnuitms imftdimentis •mnina /ittU' 
tis, 4*. IfTvuk obfetvan S. Catotus in V> 
Concilio McdioUnenft , itt ne fiminit mdret , nte T, tf.nac^ 
contrd, maribiuftminx , ne^uefenieribitsddtltJeeH'f*tV,U,f 
tet , cStm minimt htc ptr dtatem ctnveniM , comf4- 
tret itt ConfirmMioms SMcntmento ddbibtdntur , mfi 
id Mliter ntcejfttas poJinUt. Ritus quoquc eft imd- 
quiis t Qt cqmpatet Aaactl fkiTcipiat 6c teneai eum 
quemoffert Epifcopo conBrmandum : Ci rctb qui 
offertutadulcxeftzuiis , fidem fHUm fuper dexte- 
rumptdtm ctmpatris ', qiu ipfumoffeTi , ponif, id 
quod non (inc [nylletii ngnificatione <6t. Lege ri-, 
lum Kunc vctetcmiQ Ltbto SaciameDiorum S*Gter; 
gotii, & in Otdine B.omano. 
Quxtes ) ". quid prxrcribant Canones circa muta- 
tionem vcl additioncm nominis in Confirmaitone» 
Refp. (i nomen turpe Ht aveltidiculum.vel in- 
dignum hominc Chrilliano, mutari debere. Itaex- 
picfse Concilium V> MedioUncnre , Aquenfc an*' 
1)85. Tolofanum an. 1590. quamquam nulU 
eiiam exigcnte necelEtate mutari nomenpoflit, 
vel aliud addi. Ita fecuot Cqnftitutiones Odonis 
Paiiflenns , & Decteta Synodalia Eccleiix Re> 
menfis. 

Quzrcs 4>. quid ptzfcribant Canones citca 
abluiioncm froniis. 

Refp. conGcmandos teneti fromem mundate 
feu abluete , aique aperite , antequam fe £nant co- 
ram Epifcopo. Ica Synodas Rothomagenlis an. 
ij8i. Aquenlisan. 1 {85. &MedioIanenGs V. 

Quxces j'. quid ftatuatui circa veftes conlit-. 
mandi. 

Refp. quando Confitmatio immediai^ poft Bap-' 
tilinum conferebatut , conBcmandos veftibus U^ tio DbConfikmationb. 

bisiiuluirolicosfuiire, amc^^uamoffectencur Ep» 
fcopo. Iti Libcr Sac«mciitommS. Gccgocii ,0i- 
do Romanus , 8c ancca S> CytiUu< Hieiofolysi< 
tiuiusCitcchefi 4. S. AmbrormsL. «lc Initijniii 
Ct 7. $. CbcyroltomusHom. 118. Exquo vec^ 
peiccpdo Confirmattonii «iilau fuit JD altud teni* 
pus , non alia habita cA cauo vetlium > lufi ui niin* 
dx efTen: ac modeftx. 

De C^rmoniis tfns. cmiuHtur CoMJirmdtismm. 

Qiiinquc pcjfectim obfccvaci polTunt , fcilicet 
tempu^ quo adminillcan fulct Conficmauo > loctUt 
ordo, &(itus, alapaquarabEpifcopo datui,pu 
& oratio fupra confirmatos. 

Tcmpus confcrendi Confirmatlonem olun liem 
fnir ac Baptifmi: unJc ciim Baptifmus folemniw 
folercrcctrisquibufdamdicbusadmintftraci, pni> Dl COM f IK M A TIO Mf.' fll 

Romanus. P[iin6, maics, & poflea fcrojnascfle 

Wplifandas & confirmandas : <lciade Conciliuni 
Mediolanenfc V. &itait, HtmMns m Ecclefiaprimo 
it parte fuM , fmin* ab dlterS fintiJic^utfetArMtim^ ' , J^ j 
difiinfli , gentbiufiexit , mMnibHS Mme peausjiine- 
tif , fito ^Hifijne ordini , pie & reiigioti orent % ii»? 
primifqtu ttb amniJircpitH , vocifrrattone , & indni 
etnfabulationicMieam , fei ftUntio fanBt HMntnr, 
Alapam in maxilla conBimaii Isvitei infligit 
Cpifcopiis. Quando vah introdudus fit ritus iuea 
plane jncettum videtur ; ncque cnim illius apud 
Veteies mentio occttitit. Quem vcio ob finem ri- 
nisille lii inltitutus, varii vaii^ rcfcnint. Syno- 
dus Senonenlis an. ijt^.iftamieddtc, nteiptr- 
lujfioni infames memoriam habtant fe fitiffe cortfir- 
mattr , neiterim ctnjirmentur. Catechifrnus Ro- 
manus addic , ut meminerit confirmatus fe taHquam 
athlttam paratum ejfe oportere ad ivtttia adverfa in- 
vi^o animi pro Chrifti mmine ferenda. 

Paxveic) qux dacui conBrmatis ab Eplfcopo^ 
& oiatio (^uam fundit fupci illos > antiqux func > 
quatum mentio iit inOrdtne Romano,& in Aufto* 
te Libri de divinis OfEciis cap. de Sabbato faoAo i 
&3bAmalario L. i.c.17. Ratiohujusiituseft, 
uc intelligatconBimacus ,inquit Catechifmus Ro' 
manus , fe gratia eaUfiis pUnitudinem t & p*- 
eem ijtu exuperat mnem fttifum ctnfeciuitm effe. 

De CaremMiisijHafe^HuntiirConJiraationtm, 

Ddx func prxcipux. 

Prima , fions confinnact vJn a 1 ine Sfeu&r- 
iciola debet circumligari , itlm ne chrifma facilft 
dctluat y n^m ui figTitficetuc accepcam gratiam di- 
ligentcc cfle cenfeiran^am* lu nundant Ocdo Ro^ »^uiiiuiii diem ^ 
aMeigebatur. Ita 
Tinis Officiis , Hi 
mentijpart. 7.C. ■ 
Junm ! aliqujnJo 
Pofthoti!i4.u, 
''««t.utinatl, 
Unde ConventusJ 

t": Deabder/ione 
'"^"" F'JI "idm 

'fl . >^itKftteMaHc 
. J*'9uehicdiaafi 
nonis , in quibus, S 
«obisincauti, exciJi, 

•"«•«rcTgcatoliab, I «l^immndicm, 
akaergebatiii-. Ita 
Tinis Officiis , Hi 
memijpan. 7.C. 
duam 1 aliquanJo 
Poft horasi4.u 
;»««■« inail 
Unde Convemus 

"^.rindntnih 
f"f>. "dtmp.,„ 
•*r. DeabacrlJone 
'"/'"" M 'riJ^. 
'Jy™"'! infnm, 

'fi.^iiiKfiiiMaK 
. Arqueliicliaafi 
nonis.inquibus, fi 
■"fc-sincauti.ccidi, 
«««•««TOMtoiiai»